Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
113 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 113 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament penaalJohannes Isacus Lamotius, wonende te Charlois, Servaes van Schoonstraten, notaris te Den HaagDe schepenen en de secretaris van Charlois in opdracht van Govert GrascampBezwaar tegen de weigering van het gemeentebestuur om mee te werken aan de formele overdracht van een huis te Charlois
Mandament penaal met de clausule van interdictieBurgemeesters en regeerders van Barsingerhorn en de kerkeraad aldaarDe heer van SchagenOnenigheid over benoeming van een predikant
Mandament tot verzoek om opheffing van bezoek verbodAlitha Hogenhouck, weduwe van Hogo van der DusseGeenOpheffen van verbod op het bezoeken van Lucas van der Dusse in de gevangenpoort
Mandament van anticipatieJohan van Wijngaarde, dijkgraaf van Koeken-dijkDe Heer van Matenes en burgemeesters en regeerders van Edam, Oosthuizen ect.Beëindiging van een proces, gevoerd over reparatie aan de koekendijk
Mandament van antisipatieGijsbrecht Pietersz van Molenaarsgraaf, ooms en bloedvoogden van de kinderen van hun overleden broerClaes Pietersz enAertgen HuijgendrAnthonus Jacobsz (van) Maeslandt Maasland), thans gehuwd met Aertgen HuijgendrTraineren van een proces over het bewijzen van het vaderlijke erfdeel
Mandament van appointement van bevelAdam Zillesen, Gewoond hebbende te 's Gravenhage en nu te Schoonhoven, voor Pieter Knecht, koopman te SoklingenJohannes Jacobus van Reenen, als procureur voor Jean François Couna, geweermaker wonende te LuijkNalatigheid bij het indienen van acten en inminimenten
Mandament van arrestDirecteuren van de kruisers van RotterdamFloris Cornelis van de GraaffOpschorten door de Staten van Holland en West Friesland, van een arrest van het Hof van Holland
Mandament van arrestHans Maertensz, wonende te AmsterdamMr. Pieter LhermitegeGeschil over betalingen van Westindische actiën
Mandament van arrest en interdictie en penaalAdriaan Mauritz, Constantia Coijmans, douairiere van de Heer van Amerongen, bezitters van obligaties van respectievelijk 8000,- en 3000,- guldenIda marija Hooft, weduwe van Daniel van Hogendorp,gewezen dijkgraaf van Schieland, de gerechten van Moerkapelle en de Wildervenen, De gerechten van Rotterdam en Crijn Backer, schepen van ambacht RiswijkVrees voor de verkoop van goedeen, waaraan eisers hun vorderingen willen verhalen
Mandament van arrest en om executie te zien decerneren mmet de clausule van edictJohan Hendrik Stern, wonende te s'GravenhageReijnier Evert Verbeek, wonende te Delft, zoon van Gerardus Verbeek, die zich in het buitenland bevindt, zoon woont in de verhijpotheerende pandenNalatigheid in aflossing van een hijpotheekbrief ad. 1200.- gulden á 4% per jaar
Mandament van arrest en penaalPieter Balguerie, koopman te Amsterdam q.q.De erfgenamen van Hendrick SchröderVerzoek om beslaglegging op goederen de nalatenschap van Hendrick Schröder betreffende om te komen tot inning van de opbrengst van wisselbrieven
Mandament van arrest penaal en rau actie en condemnatie tot een deel van de kosten voor de suppliantGeenGeenEen niet nader genoemde zaak
Mandament van attentatenWillem Verniers Nissan Verniers, kinderen van wijlen Pieter Verniers, in leven secretaris van Weesp, alsmede de voogden over zijn minderjarige erfgenamenSchout en schepenen van WeespWeigering assistentie van de deurwaarder in de uitoefening van zijn opdracht in mandament van arrest van 02-02-1723 jegens Arend Schouten
Mandament van authorisatieBrechgen Harmens, zittend in hechtenis in de boeien van Amsterdam wegens schuldenGeenOverplaatsing uit hechtenis in Amsterdam naar de gevangenpoort in Den Haag
Mandament van authrisatieBurgemeesters en regeerders en de kerkenraad van BarsingerhornDe heer van SchagenOngedaan maken van de sluiting van de kerk van Barsingerhorn
Mandament van een appoinctementLucas van der DusseB. de Man, gewezen ontvangerOpschorten van een boete van 400.-pond, die suppliant wegens minderjarigheid niet kan betalen, door verbod van zijn voogden
Mandament van inductieJohan Frans Droste tot MoldijckJohan Sijberts, gerequireerdeUitstel en spreiding van betaling van schulden
Mandament van interdictie penaal met de clausule van authorisatie op een deurwaarder van het HofBurgemeesters, regeerders van de kerkenraad van BarsingerhornDe heer van SchagenWegsturen van de predikanten en sluiting van de kerk te Barsingerhorn
Mandament van interruptieGreard Aertsen, gedetineerde in de gevangenpoortGeenUitstel van beslissing wegens tijdgebrek
Mandament van maintenueFrederik Luitgens, gewezen kapitein der troepenMaerten van Juchem, gewezen kolonel, nu kapiteinBezwaar tegen verlagen van tractement en plaatsing op de ijzeren kamer in plaats van op de gijzelkamenr van de gevangenpoort
Mandament van rau actieCoen Huijgen, schipper te SchoonhovenDiverse crediteurenGebruik van treballianiqueportie om schulden te betalen
Mandament van rau actieEmanuel Mandeville, koopman te AmsterdamLaurens van Otteren, koopman te AmsterdamGeschil over de betalingen van een actie in de Westindische Compagnie, terwaarde van 635,- gulden
Mandament van rau actieJannetje Warmerhoven, wonende Noorwijk binnen, minderjarige jongedochter, geassisteerd met haar moeder Neeltje Glasbergen, weduwe van Gerbrand Warmerhoven, thans gehuwd mmet Klaas van SchagenFredrik Dirkse Krom, wonende te haarlem, minderjarige jongeman, geassisteerd met zijn vader Dirk Frederikse KromNakomen van trouwbelofte, schadevergoeding en alimetatie wegens verwekken van een kind
Mandament van rau actie en betaling van kostenDe meerderjarige kinderen en voogden over de minderjarige kinderen van Maria Anna van der Wilde, wonende te RotterdamAdrianus Vonck, wonende aan de Schiekade in de heerlijkheid van Blommersdijk, getrouwd met de weduwe en boedelhoudster van Huijbert Pietersz SterckemanInvordering van een schuld van 900.- carolus guldens plus rente, waarvoor hijpothecair verbonden is een huis met tuin aan de Schiekade in de heerlijkheid Blommersdijk
Mandament van rau actie en in cas van salarisHeijndrick Pietersz Appelman, disstributeur van penningen ten behoeve van arme Duitse bedelaars te Den HaagGeenVerzoek om tevens benoemd teworden tot penningen distributeur van Franse bedelaars en om een voldaanding van 46 weken achterstallig salaris
Mandament van rau actie en om executie gedecerneerd te hebbenMr. Volkert Cornelissen, burgemeester van Medenblik, als voogd over de kinderen van Pieter Janssen Rijnenburch, gewezen secretaris aldaarMr. Harmen Bal, wonende te Haarlem, arrestant in een proces, lopend tegen Trijn Jans, zuster van wijlen Pieter Rijnen BurchUitbetaling van een som gelds, die Trijn Jans aan de kinderen van haar overleden broer schuldig is
Mandament van rau actie met de clausule van edictJan Leenderse, korenmolenaar te ReewijkGerard Janssen Coorndijcker, debiteur, Jan Janse Coorndijcker, borg, Huig Janse Hoogwerff, borg, wonende te OudenhoornBetaling van 1400,- gulden zijnde het grootste deel van de koopsom van een korenmolen in het ambacht van Berkenwoude
Mandament van rauw actie met de clausule van edictJolle Jolles, curator van de kamer van desolate boedels te AmsterdamErfgenamen ab intestato van Mr. Michiel ten Hove, Jan du Peyrou, als erfgenaam van Anna Maria du PeyrouGeschil bij de afwikkeling van de nalatenschap van Mr. Michiel te Hove en Anna Maria du Peyrou
Mandament van recommandatieSimon Ooms, gerechtsbode van Rotterdam (gemachtigde van Arent NiesenDirck NiesenVerlaging van het bedrag per dag in de gevangenpoort om daar een schuld te verhalen
Mandament van scriptieGeenGeenEen schriftelijke reactie van de Burgemeester van West-Zaandam, op het appointement d.d. 10-11-1739, aangaande het request van Johan Justus Leijs ( keurslijfmakersknecht) en Trijntje Jurriaensz (dienstmaagd) met betrekking tot hun vestiging en aanvraag van ondertrouw, die geen van beiden officiëel toegelaten zijn tot West-Zaandam. Om in het stuk aangegeven redenen verzoeken de Burgemeester, nihil op het request
Mandament van spolieJohan Frans Droste tot MoldijckJohan Sijberts en advocaat N. Sueijwijndt en andere credituerenPoging om arrestatie te vermijden
Mandament verzoek om appoinctementJohan de Ham, thans verblijvend in DelftGerrit van der Wel, notaris te DelftVermoeden dat in het testament van Dirck de Ham veranderingen zijn aangebracht
MandementVrouwe Ebba Bray, gravin te Leckio, vrijherinne te Eijcksolm en weduwe van de heer Jacob de la Guarde, graaf te Lecka, bij leven ridder, raad-rijksmaarschalk, president en generaal veldheer van ZwedenTheobald van Hoochstede, koopman te AmsterdamBetaling van een som op obligatie plus een som op bijgaand extract van een obligatie (16-03-1657) plus interest en kosten
MandementMichael Frederick Tatinghoff, te Westzaan, prediker met de inspecteurs en diakonen van de christelijk gemeente, professie makende van de Augsburgsche Confessie in de ban van Westzaan, enerzijds excipient (verweerder op exceptie)Jacon van Nierop, de baljuw van Bloys en de landen van Bloys, en het gerecht van Westzaan, anderzijds geëxcipieerde (partij waartegen exceptie is ingesteld)Verzoek van de supplianten om bijdragen af te schaffen aan de tegenpartij, na menige rekesten aan het hof en klachten; nu dagvaarding voor de vierschaar om de betaling van een boete door de armlastige gemeente af te dwingen; verzoek de baljuw aan te schrijven om van boetes af te zien en de godsdienstbeleving in alle stilte te laten doorgaan
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieHendrik Barentse van Dijk, wonende te OestgeestPieter van der Meer, baljuw van NaaldwijkBezwaar tegen vonnis door de schepenen van Naaldwijk gewezen dd.22 mei 1675 inzake kosten gemaakt wegens een fout van de baljuw
Mandement van appelGeenGeenGeen
MinuteGeenGeenNa het ontvangst van het verweerschrift op uw verzoek aangaande de inhoud van het request van ...Nagtegaal, weduwe van ..Thijssen, raad en burgemeester van Vlissingen, verzoek om februarij 1728 te verschijnen en nogmaals copie van request toe te zenden
Minuut van besloten missieve in rauw actieMr. Samuel van Huls, burgemeester van den Haag, erfgenaam van zijn broer Wilhem van HulsRaden en meesters van de rekeningen der Domeinen, nagelaten door de laats overleden Koning van Groot BrittanieBevel tot betaling van een som van 261 pond sterling 10 schellingen met renten en kosten
Om appoinctement van bevelCornelis Lant met de zijnenWillem Hoijer als procureur van Arent Hartjens, koopmam te AmsterdamIn gebreke blijven om opening van zaken doen
Rekest AntidotaalJohanna van den Brink, meerderjarige dochter, wonend in Den Haag.Hermanus Vermander, meerderjarige jongeman en zijn moeder Hillegond van den Clooster, weduwe van wijlen Daniel Vermander.Suppliante heeft onder ede verklaard dat Hermanus Vermander de vader is van haar in juli 1718 geboren dochter. Het Gerecht van Den Haag heeft hem op 3 oktober 1719 veroordeeld tot het betalen van 25 gulden voor de kraam kosten en 1 gulden en 4 stuivers per week voor het kind. Als hij dat niet zou kunnen of willen betalen dan zou zijn moeder dat moeten doen. Zij wil hiertegen in beroep gaan. Suppliante verzoekt daarom het Hof dit beroep af te slaan en de voorgstelde provisie niet te verlenen.
Rekest om een advokaat aan te stellenHendrica van Hoeve, meerderjarige dochter, wonende in Den Haag, moeder van twee kinderen van Pieter QuelleriusPieter Quellerius meerderjarige jongeman en zijn ouders Abraham Quellerius en Maria FermentSuppliante verzoekt het Hof als eiseres in cas matrimonieel een andere advokaat aan te stellen omdat de vorige advokaat haar zonder wettig redenen heeft verlaten
Rekest om Letteren Requisitoir.Immetje Gorter, meerderjarige dochter, wonende te Medemblik, gedaagde bij mandement in cas relief d'appel.Dick Aris; Pieter Decker; Cornelis van Opperdoes; allen wonende in Opperdoes, alsmede hun zonen Aris Dirksz; Simon Decker; Thijs Cornelissen, impetranten in cas relief d'appel.Suppliante verzoekt het Hof om de Burgemeester en Schepenen van Medenblik te gelasten om getuigen die de suppliante zal leveren onder ede te horen.
Req. antidotaalErfgenamen en representanten van Jan Capteijn, verzoek van supplianten om eerst gehoord te worden alvorens Hartig Clement, gerechtsbode van Bodegraven, mandament van rauw actie kan aanvragen i.v.m. met de verhuur van een herberg genaamd "de Oranjeboom"te BodegravenGeenGeen
Req. antidotaalJan van der Plas, ouderling van de Nederduitse Gereformeerde Gemeente te Amsterdam, verzoek geen mandament van appel te verlenen aan Pieter van Offeren n.a.v. het gewezen vonnis d.d. 23-12-1751 gewezen door schepenen van Amsterdam in niet genoemde zaakGeengeen
Req. antidotaalAnyhonia Petronella Elsevier, weduwe van Mr. Anthonie van Heemskerk, schepen van Schieland, wonende te LeidenAnna Petronella van Schuijlenburg, weduwe van van Jan Henrij van Heemskerk, grootmoeder van het dochtertje van suppliante genaamd Anna Petronella van Heemskerk, cum suisIn verband met het voorgenomen tweede huwelijk van suppliante met Cornelis van Heemskerk, luitenant kolonel en kapitein dezer lande wil de grootmoeder met de verdere familie dat er een andere voogd wordt benoemd. Suppliante stemt in met het benoemen van Franco Pauw, raad van Delft, gehuwd mmet Anthanetta Coenranidas van Heemskerk
Request antidotaalJacob Jan de Blocq van Kuteler, gecommiteerde in de generaliteits rekenkamer van Friesland, wedunaar en enige erfgenaam van Jacob Adriana de GraafGeenVerzoek om te voorkomen dat Mr. Gerard de Graaf, heer van Zuidpolsbroek, Purmersland en Ilpendam, oud schepen van Amsterdam en Mr. Francois de Wit, Raad en vicepresident schepen van Amsterdam, gehuwd met Alida Johanna de Graaf mandament van arrest aanvragen
Request om appointement in de margeJasper van Belois, geseijt Treslong, goeverneur van Woudrichem en LoevesteinCarel Cats, de weduwe en kinderen van, proviandmeester te Gelre, impetranten en Luchtenburch, Mr.Pieter, hun procureurGeschil over het executeren van een 38 jaar oude sententie, die mogelijk ontkracht kan worden door het slot van een rekening, opgemaakt door tegenpartij, te corrigeren
Request om simpel bevelMarie de Breedt, vrouw van Charon Theophile de RomanierJohan van der LisseOntslag van Johan van der Lisse, als beheerder van een kapitaal van 20.000, nagelaten door Francois de Bosse en toestemming voor suppliante om zelf dit kapitaal te beheeren
Rescriptie op niet aanwezig rekestRekest opgesteld door Lodewijk van Alteren van Jaarsvelt , baljuw van Kennemerland. Gezien door Gerrit van Rietvelt, schout van Aalsmeer, die het Hof adviseert dat de baljuw niet ontvankelijk moet worden verklaardGeenGeen
VerbaalGeenGeenVerzoek om opheldering van onduidelijkheid inzake de erfenis van Dirk Jansz van Beijnen, wonende te Oud-Heusden en den Elshout na mandament relief d'appel tussen de erfgenamen van Dirk Jansz van Beijnen en Jacob Spruijt, procureur van David van Walle, schout van Oud-Heusden
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in