Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
1335 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1335 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Sigfridus Hoock, tegenwoordig wonend in Den HaagAeltje xxx, de gewezen dienstmaagd van juffrouw Geesje de Lange, de weduwe van Cort Struyckma, wonend te AmsterdamVerbod aan de tegenpartij het geboren kind thuis te brengen bij de suppliant - die niet de vader is - en hem lastig te vallen om bijkomende proceskosten te betalen13-09-1657
Simon Jacobsz Pijnaker te DelftClaes Willemsz Keiser te Benthuizen als principaal, en diens broer Pieter Willemsz Keiser en Pieter Doensz Verding als borgenVerzoek om beslaglegging op goederen ter voldoening van schuld ontstaan door een achterstand in betaling op een obligatie09-05-1653
Simon Rodrigues de Sousa en Louys Rodrigues de Sousa, Gonsalo d'Assevido en Balthasar de Cunja, consorten en kooplieden te AmsterdamGuiljelmo da Silva alias Daniel da Silva, alsmede Daniel PintoDa Silva is failliet en tracht goederen (schepen) te verbergen en te verkopen (onder meer aan Daniel Pinto) zonder eerst de achterstallige sommen te voldoen14-05-1657
Slicodore van Hage (Hagen), koopman te Amsterdam--koop door Barent en Lambertus Vesterinks te Amsterdam van een Huising en erf met achterhuis, staande in de Sand- of Bisschopsstraat, waarvan het voorhuis bewoond was door N. van Beek08-03-1718
Soetje Moses, weduwe van wijlen Hartog ReesAbraham Jonas te Amsterdam; Hendrik van Barnevelt te NoordeloosAbraham Jonas 8000 gulden dd 30-12-1773; Hendrik van Barnevelt 10.000 gulden dd 20-09-1773, plus rente en kosten20-01-1775
Sophia Le Cocq de Germain, verlaten huisvrouw van Jacques PrevostJacques Prevosthet afnemen van getuigenissen17-06-1718
Sophie le Cocq de Germain, huisvrouw van Jacques PrevostJacques Prevost voornoemdSuppliante verzoekt de deurwaarder in beslag te nemen alle goederen en effecten van tegenpartij totdat partijen gehoord zijn in verband met een scheidingskwestie tussen suppliante en tegenpartij en onderhoud van het kind24-05-1715
Sophie le Cocq de Germain, huisvrouw van Jacques PrevotJacques Prevot voornoemdSuppliante verzoekt tegenpartij haar terug te geven ale goederen bij haar huwelijk aangebracht en hij moet betalen voor het onderhoud van haar kind 300 gulden .Als hij niet voldoet aan deze eisen dan moeten goederen in beslag worden genomen en hij moet betalen de kosten hierom gedaan.29-05-1715
Stoffel Jacobsz Moy, uit het dorp Haamstede in ZeelandDe weduwe van Pauls Waays, de secretaris van HaamstedeBezwaar tegen het unieke vonnis van het gerecht van Haamstede waarbij de procedures van de weduwe als kwalijk en onterecht worden bestempeld ten aanzien van het bezit van 1/8 deel van een meestoof (oven voor meekrapwortels), omdat de weduwe werd ontslagen van de eis en conclusie van de suppliant - afdracht van stoof- en kooppenningen, terwijl de suppliant mag opdraaien voor de kosten van het geding03-07-1657
Susanna Ansael (ook Anseel), Engelse jongedochter te Den HaagWillem Lib (ook Lip), Engelsman wonend te Den HaagVerzoek om toewijzing van een raadsman pro deo01-09-1653
Susanna Dukhout (ook Duhout of Duchout), de weduwe van Jan van Raesfelt in zijn leven raad van justitie in BraziliëJoris Brest, koopman te RotterdamEis tot betaling van achterstallig bedrag van 1821 gulden, hoewel de suppliant aan Hubert Brest, de broer van Joris, zogezegd nog 400 gulden schuldig zou zijn21-09-1651
Susanna Jansdr, de weduwe van Pieter Jacobsz, als impetrant in relief d'appelHendrick Blaeuw, gehuwd met een nagelaten kind en erfgename van Samuel Coenraets te AmsterdamBeslag op huis en erf met de huurpenningen dat de suppliant volgens contract toekomt, want zij vreest dat de tegenpartij de goederen nog hangende het onbesliste proces voor de Hoge Raad zal proberen te verkopen23-09-1654
Susanna Margaretha Malbrancq, bejaarde ongehuwede dochter te LeidenMr. Jacob Heijns, Raad en Burgemeester van Leiden; Jacob des Tombes, Oud-schepen van Rotterdam en Drossaard van Amerongen, wonende in Utrecht; en Jacob Hartjens, koopman te RotterdamDe nalatenswchap van Johanna Catharina van Velzen, gehuwd geweest met Jan Izaac Fremeaux, zoals testament dd 11 april 1765. De suppliante is een familielid van moeders moederzijde in de vijfde graad, en verwacht 1/4 deel via het nieuwe Zuid-Hollandse versterfrecht ofte het nieuwe Scheependoms versterfrecht.17-12-1775
Susanna Micheel (Michell, Michel), weduwe van Jacobuas van der Spijk (Speijck), wonend te Den Haag, als enige universele geinstitueerde erfgename van wijlen Valentijn Micheel (Michel), haar broer, gewoond hebbende en gestorven te Den Haag, zoals in testament, verleden voor notaris Gijsbert den Cretser, te Den HaagDe Legatarissen uit het testament van Valentijn Michel, voornamelijk de kinderen van wijlen zijn zuster Catharina Michell, gehuwd met wijlen Doctor Samuel Godlib ScholtziusDe opbrengst van de verkoop van het huis en erf te Delft, staande aan de Voorstraat, genaamd "Het Casteel Van Romen" aan Cornelis Pleij, grutter te Delft. Eerst moeten alle schulden betaald worden, en dan kan de rest naar de Legararissen en de erfgename.01-06-1718
Susanna Terwe, weduwe van wijlen Jacob Braets en zoon te samen, wonend in DordrechtJohan Baptista Meeus, Bankier in BrusselDe terugbetaling van twee wisselbrieven: 8080 gulden en 7733 gulden (dd 20-11-1716), met interest en kosten17-05-1718
Susanna van der Sar, huisvrouw van Hendrick Thielens, de bode van de Staten Generaal der Verenigde NederlandenDe baljuw van Den HaagDagvaarden van de tegenpartij om vrijgesproken te worden van de diefstal waarvan zij ten onrechte is beschuldigd door ene Abraham van Wesenbeeck14-09-1656
Susanna Vriewoud, weduwe en boedelhoudster van zaliger Alexander Haringh, wonend te LoosduijnenCornelis Dirksz Conijnenburgh, gehuwd met Ewoutie Bastiaense van Campen, en Jan Valkenis (Valckenis), gehuwd met Neeltje Bastiaanse van Campen, erfgenamen van Bastiaen Maartense van Campen.de huur van een stuk land (tuin of warmoesland)14-07-1721
Suys Henriques Reinel, Portugees koopman te AmsterdamWouter Abrahamsz, voormalig koopman te Rotterdam en sinds enige tijd consul in PortugalSchade van f 4520 door acht scheepsladingen zout volgens contract niet af te nemen15-11-1651
Symon Aldertsz te Haarlem, beheerder van de goederen van Claes Engelsz en neef van zijn vrouw: met procuratie om vier custingbrieven van f 169 elk voor hem in te vorderen van Servaes VerstratenEngeltje Engelsdr die beweert dat haar broer Claes Engelsz haar een legaat van f 660 heeft nagelaten.Bezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Haarlem waarbij Symon Aldertsz werd veroordeeld tot betaling van f 660 aan Engeltje Engelsdr minus het restant van f 442.23-03-1651
Symon Claesz, te Den IlpCornelis Dircxsz cum suisVerzoek dat de tegenpartij haar actie (rechtszaak) ten last van de suppliant binnen zes weken bij het hof indient op "peine van versteck"18-12-1656
Symon Jansz van Harp, wonend te RotterdamDirck BlockBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam01-01-1656
Symon Jansz, Dirck Jansz, Pieter Aldertsz en Geertje Jans, kinderen en erfgenamen van Aachje Cornelis, bij leven gehuwd met Jan Dircksz MostertDirck Cornelisz Valckooch, wonend te Overschie en voogd van bovengenoemde kinderen, schout van het gerecht van Vlaardinger-AmbachtBedrag plus interest als tegoed volgens een verkoopbrief is na anderhalf jaar nog steeds niet uitgekeerd, en dat zonder enige verantwoording van de adminstratie15-01-1656
Symon Steynburch, deurwaarder van het hof te HaarlemAbraham Dircxsz van Duyn, buiten Haarlem en gewezen moerman (turfhandelaar) en principiële debiteur, alsmede Ysaacq Dircxsz van Duyn te Leiden als turfvervoerder tussen Leiden en Haarlem en borgAchterstallige som op twee obligaties28-09-1657
Teuntje van Ackeren, de weduwe van Abraham van der Sluys te Amsterdam, voor zichzelf en als moeder/voogdes van haar voorzoon Abraham van Ackeren, en als moeder/voogdes van Grietje van der Sluys (haar nakind)??????Bezwaar tegen het unieke vonnis van de scheidsrechters waarbij zij suppliante aan de boedel zou mogen betalen na aftrek van schulden over haar kindsgedeelte, en zij als moeder en voogdes met medevoogd Dirck Grijp een som moet uitkeren ten behoeve van het voorkind24-02-1657
Theodor Haodschon, koopman te Amsterdam en gedaagdeJan van Sende, gemachtigde van Jan Schrijver als eiserBeroep tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam, dat de suppliant veroordeelt tot een definitieve betaling volgens de eis van de tegenpartij plus interest en kosten28-01-1657
Theodore, baron de Boetselaer en Tassigny, gehuwd met Jenne de MerodeDe weduwe, kinderen en erfgenamen van Ferdinand Philippe, baron de Merode en markies van Westerlo, gedaagdenVoldoening van een obligatie van f. 8000 over het supplement van de legitieme portie plus een zeker legaat van zilveren zoutvaten, waartoe de markies van Westerlo werd veroordeeld bij verstek van antwoord29-07-1653
Theodorus (Theodoris) van Nuijssenburgh, Heer van Zuijdewijn, wegens de Oosterse helft van acht hoeven land, leenroerig aan de Edele Grootmogende Heren Staten van Holland en West Vriesland, gelegen onder 's Grevelduijn Kapel.Schout en Schepenen van 's Gravelsduijn Kapelle.Het herstel door de suppliant van de dijkdoorbraken en diepe Wielen veroorzaakt door de storm van 25 december 1717. Het Hof moet de Schout en Schepenen van 's Grevelsduijnen Kapelle opleggen dat zij binnen 6 weken hun geschil met de suppliant voor dit Hof te institueren.29-04-1718
Theodorus Schepman, medicinae doctor te Rotterdam, gehuwd met Josina van Heiningen, en als last en procuratie hebbvende van Leentje van Heiningen, weduwe Gerrit Brattem; vvan Jacob van Heiningen; Dirk Nagtegaal, gehuwd met Antje van Heiningen; Maarten de Wit en Willem de Knaap gehuwd met Leentje de Wit, nagelaten kinderen van Maarten de Wit, gehuwd geweest met Maartje van Heiningen. Te samen kinderen en Kleinkinderen en erfgenamen van Leente Willemse Graauw, in haar leven weduwe van Teunis van Heiningen als eigenaars van hunlieder huising, pakhuising en erf, staande en gelegen aan de Oostzijde van de Leuvenhaven binnen RotterdamWilhelmus de Monchij, azijnmaker , te Rotterdam, en buurman van supplianten.vonnis Schepenen van Rotterdam dd 23 november 1768 over de rooilijnen van de scheidsmuur tussen de huisingen van supplianten en tegenpartij19-12-1768
Theodorus van Born, wonende te Amsterdamn.v.t.Suppliant heeft op 12-01-1715 verkocht aan Casparus Nieuwenhuijs een huis en erf aan de noordzijde van de Balsteeg te Amsterdam, schuin over de Pieter Jacobse Dwarsstraat voor 4.650 gulden19-04-1715
Theophile Thellison, koopman burger en sedert 1699 te Amsterdam wonende.Pierre Anthoine; Barthelemij Martin, burger van GeneveDe tegenpartij heeft onder valse voorwendselen bij het Gerecht van Genua, een acte overhandigd, waarin vermeld staat dat zij belangrijke schuldeisers zijn van suppliant. supliant verziekt het Hof om de tegenpartij te bevelen te stoppen met de onterechte acties.21-10-1716
Theunis Ymants Jongejan, getrouwd met Adriana Maartense Harteveld, die een dochter en mede erfgename is voor een derde deel van wijlen haar moeder, Hester Arjens toen weduwe van Maartenis Hartevelt. Theunis Ymants Jongejan is ook bij een speciale acte van voogdij van 26-12- 1712 aangesteld tot administraterend voogd, Arie Vlielander, als toeziend en mede raadgevend voogd over Gleijn Maartens Hartevelt en zijn goederen , minderjarige zoon en mede erfgenaam van een derde deel van de voornoemde Hesther, allen wonende te HellevoetsluisArij Maartens HarteveltTegenpartij moet met supplianten samenwerken om een inventaris te maken van de boedel van Hesther Arjens voornoemd, en daarna de boedel delen volgens haar testament van 18-10-1712 en de suppliante en voogden moeten betalen 1000 gulden met rente a 4% per jaar en betalen de kosten hierom gedaan22-03-1715
Thimon Cort, Martinus Cort, Jacobus Cort en Isaaq Cort, impetranten van anticipatieDe curatoren van de boedel van Pieter Maertsz Houffijser, gedaagdeDe tegenpartij moet een deel van de kosten overnemen en een procureur acceptant stellen07-08-1656
Thomas de Penijn, procureur te Amsterdam, als gemachtigde d.d. 02-03-1713 van Jeronima de Almanza, weduwe van wijlen Jacques de Paiban.v.t.Suppliant heeft verkocht aan Abraham Granada een huis en erf in Amsterdam aan de zuidzijde van de Zwanenburgstraat, belend aan de weduwe van Abraham Albeen met een doorgaande gemene muur van onder tot boven aan de westzijde05-02-1715
Thomas Jansen, koopman te AmsterdamSymon Jansz van Vlieland, schipper op 't Jonge LamSchipper Jansz is niet volgens contract met een lading zout naar Aelborg (Jutland) gevaren, met schade voor suppliant als gevolg; is nu met een ander schip in het land en staat op het punt weer te vertrekken11-08-1654
Thomas Montanius, medicine doctor, en Pieter Lambrechtsz Sinne, testamentaire voogden en beheerders van de goederen van Jacob Leendertsen in Oost-IndiëAnna Jans, tante van moederszijde van Jacob Leendertsen, en alle overige erfgenamenGoederen voorlopig onder beheer laten van de aangestelde voogden totdat het overlijden van Leendertsen zeker is en er later geen testament uit Oost-Indië opduikt22-03-1656
Thomas Sanderson (Sander Son) en Joanna van Ackoij, echtelieden, wonend te 's-Hertogenbosch, als vader en moeder van hun thans innocente zoon Gerrit Sanderson (Sander Son), in gemeenschap van goederen getrouwd met Anna Pot, wonende te Rotterdam.Anna Pot, wonende te Rotterdam.Door de krankzinnigheid van Gerrit Sanderson wordt hij nu onderhouden door zijn ouders. De ouders vragen nu een alimentatie van Anna Pot, totdat hij weer gezond is.18-07-1721
Thomas van Batenburg te Gorinchem, interveniërende voor zijn borg Willem Pietersz Reynschote, gedaagde en eiser in reconventieBastiaen Bastiaensz Biesheuvel, wonend onder Almkerk in het land van Altena als eiser en verweerderBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Woudrichem waarbij suppliant aan de tegenpartij voor de 1e kooptermijn van 5 morgen land in Honswijk 1250 gulden zou moeten betalen31-03-1653
Thomas van den Honaert, wagenmeester generaal der Verenigde NederlandenMeester Christiaen Beresteyn, pensionaris van 's HertogenboschBeslaglegging op het aan de suppliant verkochte land te Tedingerbroek wegens een vermoedelijke doorverkoop door de tegenpartij05-06-1658
Thonis Cornelisz Houtcoper, te EnkhuizenGerrit Jansz van Loosen, wonend te EnkhuizenVonnis van april 1656 door de schepenen van Enkhuizen waartegen de suppliant na het herstel van alle werkzaamheden volgens de eerdere vonnissen en hindernissen tussen zijn erf en dat van de tegenpartij heeft opgelost, nu in beroep gaat01-02-1657
Thonis Jacobsz Grovert (Grobert?)De schepenen van MiddelharnisBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Middelharnis conform de eis van Roger Cornelisz, waarbij deze onder ede moet verklaren al een bedrag in mindering op de schuld te hebben ontvangen07-08-1656
Tielman van Bruighen als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Tielman van Bruighen de jongeGeertruyt van KuillemBevel om de tegenpartij in arrest te nemen en haar te bevelen de voorgenomen trouwbeloften aan zijn zoon te laten intrekken06-09-1657
Timon van Slingelamdgt, advocaatAdriaen Pinacker, advocaatOnheuselijk gedrag van de tegenpartij tegen de suppliant, waarna deze om het beslag op de huisraad en middelen in het huis van de suppliant verzoekt om de achterstallige som mee uit te betalen30-11-1657
Treyntje Heindricks, laatst weduwe van Govaert van Reyen en wonend te AmsterdamJan Jansz Marrenthout, te AmsterdamAchterstallige som07-08-1656
Trijntje Heyns, de weduwe van Cornelis Symonsz, voor zichzelf als voor haar kinderen Symon Symonsz, Cornelis Symonsz en Trijntje Symonsz, hoe dat tussen Jan Cornelisz de jonge als aanklager en wijlen haar man Cornelis Symonsz als gedaagde een proces gaande wasDe schepenen van de hoge vierschaar van WaterlandBezwaar tegen de uitspraak van de vierschaar van Waterland over het opklaren (schoonhouden) en uitdiepen van de Heringsloot door Cornelis Symonsz inclusief de proceskosten24-09-1657
Trijntje Luijendijk, laats weduwe van wijlen Paulus Aarnouts (gestorven in 1765, in Oost Indië, en van dit feit op de hoogte gesteld in 1767) en eerder van wijlen Cornelis Hoogvliet, gestroven op 21-11-1752, wonende te Brielle.De boekhouder en directeuren van de Societeit te behoeve van de weduwen te Hellevoetsluis,opgericht op 28-02-1750, en gedissolveerd in 1769.: Leendert Takkebos; J.E. Galas; Simon Swaan; Willem Hamel ; Jan van Veen; Arij de Jong; E. Bruch; Pieter Keijser, allen wonende te Hellevoetsluis.Weduwenpensioen @ 52 gulden 'sjaars over 1766, 1767, 1768, en 450 gulden uit de dissolutie02-10-1775
Vastest Vas, koopman te WormerveerCornelis van Castricum, koopman te Amsterdam, procureur: van der Spijckproces voor schepenen van amsterdam dd 15 februari 177515-11-1776
Vincent Ardin, Heer van Clavilliere en Jaques Francois Rochmondet, Luitenant Baljuw en chatelain van Bomont, vazallen van het Canton van Bern, als gemachtigden van alle kleinkinderen en descendenten van wijlen Vrouwe Maria Belgia, geboren prinses van Portugal, die een dochter was van Vrouwe Aemilia, prinses van Nassau en Don Emanuel, prins van Portugal.De Raden van de Rekeningen der Domeinen van Zijne Koninklijke Majesteit van Groot Brittanie.Prins Maurits heeft in zijn testament op 13-04-1621 benoemd tot enige en universeel erfgenaam zijn broer prins Hendrick Frederick( Frederick Hendrick). Aan zijn zus Emilia, of na haar overlijden aan haar kinderen, een erfelijke rente van 7.500 gulden per jaar tot 20 stuvers het stuk, te lossen de penning 20, bedragende in hoofdsom 150.000 gulden, alsmede in de tweede plaats aan de twee zonen van zijn zus met namen: prins Emanuel van Portugal en prins Christoffel van Portugal, indien zij ten tijde van het overlijden van Maurits in leven zouden zijn, elk een erfelijke rente van 2000 gulden per jaar, tot 20 stuivers het stuk, ook te lossen tegen de penning 20, in hoofdsom tesamen 80.000 gulden en in de derde plaats aan de dochters van Emilie van Nassau, als ze ten tijde van het overlijden van Maurits in leven zouden zijn, met namen: 1. Maria Belgia, gemalin van Johan Theodoor de Crol, Baron van Prangen, Kolonel en kwartiermeester van de Hertog van Parma, 2. Emilia Louisa van Portugal, 3. Anna Louisa van Portugal, 4. Juliana Catharina van Portugal, 5. Eleanora Maurice van Portugal, gemalin van George Frederick, graaf van Nassau, en 6. Sabina Delphica van Portugal, elk een rente van 1000 gulden per jaar, ook te lossen tegen de penning 20 en welk legaat een bedag is van van 6000 gulden per jaar. De totale rente van de legaten bedraagt 17.500 gulden per jaar. omdat de zes dochters van de in 1643 overleden Emilia van Nassau in Zwitserland vertoefden, was tegenpartij belast met de uitvoering van de betaling. Hij heeft zich niet goed van zijn taak gekweten zodat de zes dochters maar 4.350 gulden in plaats van 7. 500 gulden per jaar hebben ontvangen bij appellatie van 20-03-1715. Supplianten keren zich daarom tot het Hof van Holland verzoekende mandament waarbij in arrest worden genomen alle penningen van de rente tot 7.500 gulden sedert het jaar 1689, die bij tegenpartij berusten en voorts besloten missieves van tegenpartij en te betalen alle achterstallige rente.29-06-1716
Vranck Cornelisz Velleman, schoolmeester te Zoetermeer mitsgaders de kerkmeesters aldaar, appellanten ter ene zijdeNeeltje Maertens, de weduwe van Lodewijck Jansz, appellante ter andere zijdeBezwaar tegen vonnis van de heren van Rijland waarbij suppliant gootgaten in de muur van de schoolgang zou moeten hakken zodat er geen water op en over de gevel van Neeltje Maertens huis loopt26-10-1651
Vrouwe Cornelia Borchout, de weduwe van admiraal Tromp en Johan Stoop, rentmeester te Den Haag en mede verkoper met de weduwe en erfgename van Paulus van Beresteyn, bij leven oud-burgemeester van Delft, van een huis in GeervlietDe erfgenamen van Dirck Jansz als borg en vader van Aryen Dircx te Geervliet, voormalig koperSupplianten vrezen verduistering van effecten van de boedel door tegenpartij en eisen alsnog betaling van het restant van een koopsom van een huis in Geervliet door de erfgenamen van tegenpartij02-04-1654
Warnardina van Wenssenburgh en Catharina van Wenssenburgh, beiden meerderjarige dochters en ongehuwd, wonende in Den Haag; en Mr. Jan Ravens, rentmeester van Sijne Doorluchtigste Hoogheid de Heer Prins van Oranje en Nassau, etc. etc. etc. in Honselaarsdijk, nomine uxoris Anna Magdalena Ravens; en Francois Willem Ravens, haar broeder, in huwelijk verwekt door Willem Hendrik Ravens en Anna Cornelia van Wenssenburgh (Wensenburgh)Jacomina Versluijs te Loenen, en haar tweede echtgenoot Mr. Francois Cornelis Kruijder (gehuwd in Meij 1775)Het tweede huwelijk van de weduwe van Mr. Cornelis Wensenburgh (Wenssenburgh), overleden op 16-06-1767, in zijn leven advocaat voor dit Hof. Zijn testament dd 23-07-1754 voor notaris Gijsbert Mijne en getuigen in Den Haag. De inventaris op 12 meij 1775 voor Notaris Wessel van Kleeff.03-07-1775
1...252627
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in