Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
1920 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1920 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement penaal en van spolieProcureur-generaal van Holland namens de hoge overheid en grafelijkheid van deze landen, inzake het eiland Goederede met stranden en aankleven, met het uitzand of de plaat achter het eiland genaamd de SpringerBartholomeus Botte, een zekere Prins, Krijn Cornelisz Boensche, Abraham Meutelaer, Crijn Crijnen en Hans de Wever, allen te BrouwershavenTegenpartij heeft ondanks het verbod van Stranghment van Holland (strandvonderij) het gestrande turfschip van Medemblick geplunderd. Op straffe van boete moeten zij de schade herstellen en mogen geen strandvonderij meer doen op Goeree vanuit Brouwershaven.
Mandement penaal met clausule van interdictieMr. Johan Dedel, eerste raad van het hofDirck Dircksz Son, wonend aan de Veenweg en koper van een kamp turfland in Tedingerbroek onder StompwijkBeslaglegging door Claes Dircksz Velleman op het land van de tegenpartij om daarmee diens schuld te voldoen en de schout en schepenen van Stompwijk wordt verboden deze actie goed te keuren
Mandement penaal met interdictiePieter Dircxsz, gehuwd met Leuntje Leendertsz, eerder weduwe van Jan Leendertsz van der Geest, en Pieters vader Dirck Jeroensz, wonend te Wassenaar en borgDe voogden van de weeskinderen van Jan Leendertsz van der Geest; Huybert Dircxsz als crediteur ten laste van de nagelaten boedel van Jan LeendertszDe schulden van de boedel zijn door de suppliant volgens akkoord betaald, maar Huybert Dircxsz maakt verder aanspraak op geld dat hem over verscheidene jaren zou toekomen; suppliant weigert en eist verbod op procedures van de voogden als ten onrechte en kwalijk
Mandement PoenaalGerrit van Doncq, baljuw van de Lier en Wigbold van der Does, Heer van beide Noordwijken, als Heer van de LierJan van der Houck, onderschout te Delft, Claas van Noorden en Pieter van der Meer, deurwaarders van de gemeene landts middelen, geassisteerd met twee dienaren van Justitie, en de Hoofdooficier van de Stad Delft.op 18 oktober 1721 heeft de tegenpartij in de Lier een schuit aangeslagen en vervoerd naar Delft
Mandement PoenaalHuijbert Coomans, brouwer van bieren in de "Drie gecroonde Hoefeijsers" en schepen van Niervaart of Klundert.Hugo van de Mast, heer van Klein-Poelgeest en Baljuw van KlundertValse beschuldiging door de Baljuw tegen de Brouwer over het laten verdwijnen van een half vat bier, ongemerkt en ongebrand.
Mandement PoenaalAbraham Duijvelaer, Heer van Duijnbeek, Burgemeester van Middelburg en Bewindvoerder van de WICC en Rekenmeester WIC; en Mr. Pieter de Huijbert, Heer van Burgt, Raadsman van het Hof van Vlaanderen; en Daniel Fruijtier, heer van Rittem; Mr. Pieter Reijniers Thoorn, Schepen van Vlissingen, allen participantenHet stadsbestuur van Veere, dat een candidaat stelt die niet aan de vereisten voldoet.Wegens het overlijden van Johan Maurignault ontstaat er in Veere en vacature voor een bewindhebber WIC. Men moet 3 sollicitanten zoeken, die over een kapitaal van 2800 gulden beschikken en die dat kapitaal al langer dan twee jaar bezitten, of die het geerfd hebben.
Mandement PoenaalClifford en Zoonen, kooplieden te Amsterdam, en Adriaan Hope, Mr. Jan van de Pollen, Jacques Teijsset, mede kooplieden te Amsterdam, als aangewezen door schepenen(dd 14 Augustus 1773), tot gerechtelijke sequesters in de Boedel van Clifford en Zoonen.Hermanus van Seppenwolde en Johannes van SeppenwoldeHet handelshuis Georg Cliffort Jansz en Cie (Maurice en John Daniel Dreijer) had een conventie met de tegenpartij omtrent Wissels en Surplussen
mandement PoenaalJacob Cornelisz Cardinaal, meester grootscheepmaker te WestzaandamMr. Conradus Ludovicus Jungius te Amsterdamhuisvredebreuk door tegenpartij
mandement poenaalAbraham ter Borch junior te AmsterdamDavid van Heijst en zoon Casparus.Verbod aan tegenpartij om suppliant lastig te vallen over oude zaken met Abraham ter Borch en Zoonen
Mandement PoenaalAnthonetta (Antonetta) Molwat, weduwe van wijlen Johannes Meurs te ZevenbergenDe Drossard, de Magistraat en de Predikant te Zevenbergenhet verbieden van het afkondigen van het huwelijk, en het huwelijk van haar dochter Maria Johanna Meurs met Anthonij van Breemen, jongeman, wonend in Zevenbergen
Mandement PoenaalMr. David Thilenus te Den Haag, gehuwd met Henriette Biscop, dochter van wijlen Mr. Abraham Biscop en Catharina Boudaen, in haar leven echtgenoten en Heer en Vrouwe van Serooskerke, Hondegem, etc.Mr. Abraham Biscop en de twee andere kinderen van wijlen Abraham Biscop en Catharina BoudaenHet accoord dat op 3 Mei 1714 tussen suppliant en de tegenpartijen is gesloten. De suppliant weet dat de tegenpartij de heerlijkheid heeft verhypothekeerd, en vreest dat hij zijn deel van de nalatenschap verloren gaat
Mandement PoenaalDijkgraaf en Heemraden van de BijlmermeerJan Voor de Wind, castelein aan de Diemerbrug en de gecommitteerden van de respectieve Steden tot de zandpaden van Amsterdam en Weespvrijheid van Tollen en Gabellen voor de inwooners van en de eigenaren van meer dan 10 mergen lands in de Bijlmermeer
Mandement Poenaal en Rau ActieMr. Abraham Biscop, ambachtsheer van Serooskerke, wonend in Den HaagMatheus Cornelisse Besuijen, pachtenaer van een stukje vroon land, voor een jaarlijks Cijns van 2 gulden.De tegenparij had ongevraagd twee bomen (Olmen), doen omhakken en verkopen. De suppliant vraagt het Hof om een verbod om verder bomen om te hakken en verkopen, eist een schadevergoeding van de tegenpartij.
Mandement Poenaal en Rau ActieMartinus van Barnevelt, heer van Noordeloos en Raad in de Vroedschap en Oud-burgemeester van GorinchemJean Gijsberto de Meij, heer van Nieuw Lekkerland en Soeburgerfeniskwestie
Mandement Poenaal en Rau ActieGerard van Neck en Josua van Neck en Compagnie, kooplieden te London.(UK)Abraham Ter Borch en Zonen, Hermanus van Seppenwolde en Johannes van Seppenwolde.lijfrentebrieven en de kosten van dit proces.
Mandement Poenaal en Rau ActieMr. Johan Hieronimus Huijssen, geboren burger en inwoner van Middelburg in Zeeland,; Frederik Carel Dopff, heer van Nedercamp gehuwd met vrouwe Cornelia Clara Huijssen en Mr Johan Potteij, Burgemeester van Vere, allen naaste familie van Alexander Johan Hieronimus Huijssen, in huwelijk verwekt bij Johanna Cornelia MuijnckMr. Gerard de Mauregnault en die van de Weeskamer te Vere.De moeder van het weeskind is later opnieuw getrouwd met Mr. Gerard de Mauregnault, raadsman te Vere, en daarna gestorven. De supplianten willen de voogdij over het weeskind.
Mandement Poenaal en van Rau ActieElisabeth van Kerchem, weduwe van wijlen Jacob Doom, in zijn leven secretaris der stad SchiedamDe executeurs in de boedel van wijlen Mr. Alexander Le Breton van Doeswerff te Leiden: Mr. Isaac Johan de Rooij, advokaat voor dit Hof; Johannes Andreas Welmers en ..... Welmers, wonende te LeidenErfeniskwestie (Testament dd 10 -03-1775, voor Notaris Josue Lange te Leiden).
Mandement Poenaal en van Rau ActieJan de Bruin (Bruijn), wonend te RotterdamHeijman en Calman Heilbron (Heijlbron)Een oplichtingsgeschiedenis, waarin de suppliant een lot in de Generaliteits Loterije neemt op instgatie van de Jood Jacob Barents (Barends) thans in de gevangenis in Rotterdam. Met behulp van Abraham Krix, ook gevangen in Rotterdam, koopt hij de prijs van 22.000 gulden, middels een obligatie van 2000 gulden. De obligatie raakt in handen van de Tegenpartij, die deze op de suppliant willen verhalen.
mandement poenaal met de clausule van edicteAdam Osouw, burger en inwoner van Den Haag, gehuwd met Margareta Schouten.Johannes Pinxternakel, wonend te 's Hertogenbosch, buiten de jurisdictie van dit Hof.Suppliant heeft een lijfrente gekocht (waarde 555 guldens) van Adriana Pinxternakel, weduwe van Michiel de Veer. en de Tegenpartij heeft deze originele rentebrief met verkeerde en clandestine middelen bekomen
Mandement Poenaal van Arrest en Rau Actie met de clausule van EdicteSusanna Micheel (Michell, Michel), weduwe van Jacobuas van der Spijk (Speijck), wonend te Den Haag, als enige universele geinstitueerde erfgename van wijlen Valentijn Micheel (Michel), haar broer, gewoond hebbende en gestorven te Den Haag, zoals in testament, verleden voor notaris Gijsbert den Cretser, te Den HaagDe Legatarissen uit het testament van Valentijn Michel, voornamelijk de kinderen van wijlen zijn zuster Catharina Michell, gehuwd met wijlen Doctor Samuel Godlib ScholtziusDe opbrengst van de verkoop van het huis en erf te Delft, staande aan de Voorstraat, genaamd "Het Casteel Van Romen" aan Cornelis Pleij, grutter te Delft. Eerst moeten alle schulden betaald worden, en dan kan de rest naar de Legararissen en de erfgename.
Mandement Poenaal van Injurie en van Rau Actie.Elisabeth Keate (Kaaten) (Kaete) weduwe van wijlen Jean Marie, Schildknaap, tegenwoordig zich bevindende te Leiden.Marie Henriette Champenois, binnen Leiden, haar (ex)-kamenierHaar kamenier, die zelf ontslag nam, daagde haar voor het de heren stedelijke gecommitteerde vredesmakers in Leiden op 18 mei 1775, omtrent gederfde loon- en reiskosten.( vijf Louis d' Or) Dat gerecht wijst de eis niet toe en zij moet de kosten van het geding betalen. misbruik van het haar toegekende "Pro Deo". door suppliantes goederen te laten arresteren op 03-07-1775.
Mandement poenaal van Rau ActieJacoba Josina Isabella van Wijhe, weduwe van wijlen Frederik Hendrik van Wassenaer (Wassenaar), in zijn leven heer van de beide Katwijken en het Zand, wonend in De HaagWillemina Frederica Quadt van Wijkrath, geboren van Wijhe, wonend in Den Haag, met als procureur David van Bijstervelt procureur van de respectieve hoven van Justitie in HollandHaar, suppliants gerechte halve vierde part van de Vlaamse Tiend in de Groede, Biervliet en Cadzand, alsmede 1/6de part van de andere halve vierde part van haar zuster, wijlen H.B. baronnesse van Wijhe, geboren Brakel
Mandement possessoirAechtje Claesdr, eertijds gehuwd met Pieter Jans Voelevaert(?) en laatstelijk weduwe van Cornelis Jeroensz van LierJan Pietersz Vogelsang, Ary Jacobsz Slingeland en diens zoon Jacob Arentsz [Slingeland]Suppliante eist verbod op hinder, verstoring en beletsels wegens onenigheid over het hakken, snoeien en rooien van bomen op suppliants land op grond van quasi-eigendom door tegenpartij
Mandement tot betaling van rentenCornelis Gerritsz van Egmont te Hondsholredijk (Honselersdijk)Gillis Jansz van der Meer als principaal en Pieter Pietersz en Maritje Pietersdr als borgen en medeprincipalenAchterstand in betaling van interest op obligatie
Mandement tot betaling van rentenArent Adam van Wassenaer, heer van Den Bosch etc. en hoogheemraad van RijnlandClaes Jacobsz SlotAchterstand in betaling van pacht voor een woning met ca. 15 morgen land buiten Weesp aan de oostzijde van de Vecht in de Uitermeer, alsmede voor een erfje strekkend van de Braeckdijk tot het hek van voornoemd land
Mandement tot boedelscheidingHenrick Aggels, lijnslager te Amsterdam, eerst samen met Jelmer Sieuwertsz en daarna met Trijntje Everts (nu als haar weduwnaar) in compagnie van baannering en lijndraaierijDe overige erfgenamen: Sywert Jelmersz en Tjarck Jelmersz voor zichzelf; Jacob Adriaensz als vader en voogd van zijn kinderen bij Jaenchgen Jelmerts; Sywert Jelmersz en Jacob Adriaensz Nijen als voogden van Jelmer Evertsz, enig nagelaten kind van Evert Jelmersz, allen wonend te Amsterdam; Pieter Wijbrantsz, gehuwd met Trijntje Reyniers, wonend te Stavoren en enig kind van Jelletje Jelmers, tesamen de kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Trijntje EversTegenpartij heeft ondanks herhaalde oproepen de goederen van de compagnie waarvan suppliant de helft toekomt, nog steeds niet verdeeld
Mandement tot exhibitie en mandement penaalJohan van de Velde, koopman te AmsterdamJan Pedi, koopman te RotterdamBeschuldiging van oneerlijke praktijken en niet nakomen van een vermeend contract door tegenpartij. Suppliant verlangt bewijs hiervan te leveren aan de Kamer van Assurantie in Amsterdam of aan het Hof op straffe van eeuwig zwijgen en silentium
Mandement va Appel met de clausule van RelieffAnthonia van der Pluijm, weduwe Gilles Cornelis Oosthoek, wonend te Biezelingen in Zeeland onder Zuid-BevelandGerard Harmense, wonend te 's-Gravenpolder, gehuwd met Cornelia Adriaanse de Vroe, eerder gehuwd geweest met de weduwe van Cornelis MenheerenDe dispositie van de schepenen van Capelle en Biezelingen dd 15 julij 1775
Mandement va Appel, desnoods met de clausule van RelieffMarcus Philip Levij Gomperts, koopman te AmsterdamJacob Waerts en ZoonVonnis schepenen van Amsterdam dd 3/6 december 1776, betreffende een wisselbrief
Mandement van anticipatieBarnardt Klijms, gehuwd met Anna van der Nooth, en Johanna van der Nooth, de weduwe van Pieter Soutieges, in zijn leven kolonel en commandeur te Utrecht, verweerders in conventie en eisers in reconventieSara van Osel, de weduwe en boedelhoudster van Jan van der Noot, eiseres en verweersterGecondemneerde tracht de zaak te rekken, terwijl het vonnis al is aangezegd en de eisers over huis en erf als vrij en eigen goed kunnen beschikken
Mandement van anticipatieNicolaes Jan Hendrik Noeij, gedeputeerde ter vergadering van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden wegens de provincie ZeelandHugo van RijkHet vonnis van de rechter in Den Haag d.d. 18 november 1721 betreffende de som van 12000 gulden met interest en kosten.
Mandement van anticipatieJoffrouw Agatha van Witsenburch, minderjarige dochter te Delft, geassisteerd door haar voogden en advocaat Mr. Nicolaes van DrielLucullus Haringh, gezegd la Mars, als voogd van Thomas Donnart en tegenwoordig verblijvend in Oost-IndiëBezwaar tegen het huwelijk van de suppliant is kwalijk en onterecht verklaard waartegen de tegenpartij beroep heeft aangetekend; de zaak duldt geen verder uitstel zodat suppliant binnen 40 dagen behandeling van dit beroep vraagt
Mandement van AnticipatieJolle Jolles en Johannes Rietveld als curateurs van de insolvente boedel van Cornelis van der Veurt, die als opperstuurman met het schip "Vreedelust" in dienst van de bewindhebbers der VOC ter camere van Amsterdam in Oost Indie is overleden.M.H. van Son Hz, procureur van de bewindhebbers van de VOC ter camere van AmsterdamDe voortgang van de afhandeling van de desolate boedel van Cornelis van der Veurt
mandement van anticipatieNicolaas Graafland, meerderjarig jongemanMargaretha Jacoba van Strijen, weduwe van wijlen Mr. Cornelis Graafland, in zijn leven secretaris van de stad Amsterdam, (zijn moeder)De suppliant zou willen trouwen met Anna Judith Goldbach, dochter van Jacob Dirk Goldbach, predikant in de gereformeerde gemeente te Meerkerk. Zijn moeder geeft hem geen toestemming.
Mandement van anticipatieJacob Philip van Boetzelaar, heer van Nieuwveen, Baljuw van 's-Gravenhage, ratione officiiJacques Bergean banquier te Den HaagHet drukken, distribueren en spargeren niet alleen van de resolutiën van Schout, Burgemeesteren en Schepenen van Den Haag en het vertonen van een zeer Licentieus, Injurieus en Lascif gedrag te opzicht van Schout, Burgemeesteren en Schepenen van 's-Gravenhage
mandement van anticipatieGeorge Clifford en zonen; Muijlman en Zonen; Hope en Compagnie; kooplieden te Amsterdam. als bij procuratie dd 23 october 1765 ten overstaan van notaris John Staples te Londen, van William Johnston in de insolvente boedel van Francis Smitte (Smith) van LondenJolle Jolles en Johannes Rietveld als op 3 october 1763 aangestelde curateurs over de insolvente boedel van de gebroeders Neuffville.Het vonnis van Schepenen van Amsterdam dd 27 januarij 1769 en het appel daartegen dd 4 februarij 1769
Mandement van AnticipatieAnthonij van Abcouw te Amsterdam, vleeschhouwer en keeurmeester van het vlees en spek aldaarWillemina Keetel, gewezen huisvrouw van de suppliant, die op 6 junij 1768 bij hem was weggelopenSuppliant wil een dagvaarding op 4 september 1769 om voor het hof te verschijnen
mandement van AnticipatieClaus Mackeprang, schipper voerende het schip "De Vrouw Elisabethvan der Valk en Rigagneau, zeggende procuratie te hebben van Johan Buntzen te Kopenhagedagvaardiging tegenpartij ad primam na de grote vacantie
Mandement van anticipatieWilliam Louwer, wonend te Landulph bij Londen (??) en Tomas Louwer te Londen, testamentaire erfgenamen van Nicolaes Louwer, gewoond hebbend te ZierikzeeDe schepenen van ZierikzeeDe schepenen van Zierikzee traineren de uitvoering van de zaak en hebben de exceptie van litis finite (afgedane zaak) bij vonnis van 10 mei 1656 verworpen, waarom de supplianten om vervroeging van de datum vragen
Mandement van anticipatieSchipper Claes Claesz Waterhont, te DurgerdamJan Aldertsz, buurman te DurgerdamDe suppliant verzoekt als varensman om vervroeging van de procesdatum aangezien de tegenpartij alleen beroep heeft ingediend tegen het vonnis van het gerecht van Ransdorp om de terugbetaling van de geëiste som te traineren
Mandement van anticipatieCornelis Anthonisz de Jongh, secretaris van Achttienhoven, schout en armmeester van NieuwkoopErick Pietersz van Velsen, wonend in NieuwkoopBezwaar tegen het advies van de welgeboren mannen van Nieuwkoop (11 juni) met een verzoek om een versnelde procesvoering
Mandement van anticipatieJoseph Belmonte als voogd van de kinderen van Diego Diaz, wonend te AmsterdamOlivier Bouvet, te AmsterdamVerhuur huis en erf voor een jaar plus 3 jaar later (voor 415 gulden) minus 400 gulden strijdig met het huurcontract wegens een zeer frivole appellatie van Olivier Bouvet, voldongen en bepleit terwijl de suppliant werd verklaard tot "kwade opposant" plus de kosten van het gerecht van Amsterdam
Mandement van Anticipatie met de clausule om deze zaak in cas d'Appel eis te doen stellen en de zaak te voldingenMaria Huijberts, huisvrouw van Hendrik Blaeuw Junior, wonend te AmsterdamHendrik Blaeuw, junior, haar echtgenootDe man weigert om het vonnis d.d. 04-09-1721 van de Schepenen van Amsterdam, uit te voeren
Mandement van Anticipatie met de clausule om te dienen op maandag toekomende en acht dagen.Adriaan Schuurman, burger en inwoner van EdamAdriaan van Berkum, meester kuiper te Hoornhet Arrest van de tegenpartij in de brouwerij "De Witte Os" binnen Edam, dd 6 mei 1768
Mandement van Anticipatie te dienen op maandag 16 september 1776 en wijders om voort te procederen op peremptoire termijnen van 14 dagenHendrik Molkenboer te AmsterdamGerrit de Vries Abrahamsz. en Gerrit de Vries te AmsterdamRecipissen (Obligaties) in een negotiatie groot 50.000 gulden dd 1 mei 1770 en 13 augustus 1773, in verband met een tweede hypotheek op diverse plantages in Suriname
Mandement van AppelGerrit van Huster, te Amsterdam, als door de Weesmeesteren van Amsterdam gestelde voogd, over Cornelis van der Stoel en Dirck van der Stoel, de nagelaten kinderen en erfgenamen van Hester van Marrebeeck geprocreeert door Gilles van der Stoel, in zijn leven planter op Suriname, administrateur over zijn goederen en executeur van het testament van Cornelis van der Stoel.Everardus Switser, koopman in Amsterdam, last en procuratie hebbende van Jan Lieventsz (Lievensz) Clements, wonende in Suriname.Vonnis van de Schepenen in Amsterdam, dd 18 maart 1718
Mandement van AppelLeever ( Lever ) en de Bruine, kooplieden te AmsterdamJohannes Woesthoven en Petrus Woesthoven, kooplieden te Amsterdam; procureur M.H. van Son HzVonnis van de schepenen te Amsterdam, dd 11/19 september 1776
mandement van AppelMeijndert Wolffert te Buitenveldertse Polder onder de jurisdictie van AmstelveenDe Poldermeesters van de Middelpolder onder Amstelveen.Appel tegen de uitspraak van het gerecht van Nieuwer Amstel dd 28 december 1775
Mandement van AppelBenjamin de Haas, wonend in Den HaagMr. Jan Dominicusvonnis van Schepenen van Den Haag, dd 30 november 1776. een tauxatie door de schepenen dd 16 mei 1776 .
Mandement van AppelJoachim Sandra, koopman te Leiden, Joan van Schagen, directeur van de Levantsche Handel, Godfried Leenard Carp, koopman te Amsterdam, als executeurs van het testament van wijlen Maria Barbara Dederiks, weduwe van Mr Francois Anthonij Leijssius, in haar leven genogieerd hebbende te Amsterdam onder de naam: Arnout Dederiks en Zoon en voogden over haar kleinzoon: Willem Arnout LeijssiusMarcus van Peene te LeidenDe uitspraak van het schepengerecht van de stad Leiden dd 18-07-1776 betreffende 18.912 gulden 10 stuivers 12 penningen.
1...252627...39
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in