gahetNA in het Nationaal Archief

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
1335 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1335 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Adriaen Claesz, brouwer, oud-schepen en waarschap te Oude NiedorpDe crediteuren van de suppliantSuppliant vraagt uitstel van betaling met kennisgeving aan het gerecht van Alkmaar om de crediteuren te dagvaarden28-11-1656
Adriaen Cornelisz Hollander te BabyloniënbroekJacob Hermansz van Dalen en de weduwe van David de PrielVerbod op verdere executie van het vonnis van het gerecht van Heusden en zich te behelpen met genoemd vonnis om penningen zonder belasting te laten ontvangen03-04-1657
Adriaen Cornelisz Vereyck en de burgemeester van de stad GoudaDs Johannes Kuyff, bedienaar van het goddelijke woord te AlkmaarDe tegenpartij moet binnen zes weken een acte overleggen - op straffe van verstek met eeuwig stilzwijgen -, waaruit blijkt dat hij meer recht heeft op de erfenis dan suppliants moeder Anna Kuyff, eveneens als erfgename genoemd in het testament van haar grootvader Cornelis Kuyff, raad en vroedschap van de stad Utrecht31-07-1657
Adriaen Gerritsz Limmens, bouman te AlmkerkJan Cornelis Wetger, eveneens te AlmkerkAchterstallige som voor de aankoop van allodiaal leenland, door de tegenpartij gekocht van de gemachtigde van de heer van Duyckenburch02-03-1656
Adriaen Goyvaerts, wonend te Drongelen onder Heusden als curator van de persoon en goederen van Adriaen Willemsz, zijn innocente oom, met procuratie van zijn broers en zwager en zich sterk makend voor zijn moeder Catharina Peeters Vloots; mitsgaders Willem Vloots mede curator van Lambrecht van Heesacker, nomine uxoris, en met procuratie van Sara van der Wouwere, de weduwe van Johan Heyens; jhr. Zuydewijn van Ruyssenburch met procuratie van Maria Adriana Heyens, voordochter van Johan HeyensSara van der WouwereInbeslagneming van de goederen van grootouders Willem Goyverts en Peeterken Wouters zoals die bij de overeenkomst van boedelscheiding en kaveling zijn vastgelegd, alsmede de strijdige procedures van arrest en detentie voor wethouders van Brussel nietig verklaren. Suppliant is desondanks in Brussel gevangen gezet en daarna op borg vrijgelaten (van Sara van der Wouwere) omdat Adriaen Willemsz geen recht zou hebben op zijn erfenis door verandering van geloof.27-03-1654
Adriaen Hermansz Vis, wonend te HoornHerman Balthusz Vis en de voogden van Geertje Balthusdr [Vis], beiden kinderen van suppliants overleden broerVeroordeling van suppliant door de schepenen van Hoorn tot betaling van 1220 Carolusguldens aan tegenpartij terwijl hij hen al meer dan 3000 gulden had betaald29-03-1651
Adriaen Hermansz Wis, koopman te HoornVoogden van de kinderen van suppliants minderjarige broerGeschil tussen suppliant en de voogden van de kinderen van zijn broer; suppliant verzoekt om opschorting van het vonnis van de schepenen van Hoorn voor de tijd van drie maanden08-11-1651
Adriaen Joosten van Hedinghuysen, wonend te VlijmenDe schepenen van Baardwijk (acte van juli 1658)Beroep tegen het unieke vonnis waarbij de verkochte landen worden onlast van de drie vaten rogge als afdracht aan de rentmeester van de geestelijke goederen in de landen van Heusden (zie de belofte tussen de moeder van de suppliant Maycken Anthonis en haar broer Corstiaen Anthonisz van 2 juli 1658)29-07-1658
Adriaen Marcelis, brouwer, voor hemzelf en voor zijn vrouw Cathalina Slinger, eerder weduwe van wijlen Lodewijck Piters Stoop, wonende te ZevenbergenJan Stoop, voorzoon van Carhalina SlingerTegenpartij heeft beslag laten leggen op de kooppenningen van de brouwerij "de Ancker"in Zevenbergen, met alles wat erbij hoort en ook nog vier en een half gemeten weiland en huurpenningen wegens het testament van zijn vader. Hij daagt suppliants crediteuren voor het Gerecht van Zevenbergen wegens wanbetaling13-05-1715
Adriaen Muys Vijselaer, koopman te AmsterdamEvert Theunisz Marre, eveneens aldaarBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam waarbij de suppliant wordt veroordeeld tot de betaling van schade wegens de verhuizing van zijn raadsman en laattijdige aantekening van zijn beroep door de verhindering van zijn goed recht en het verlopen van de beroepstermijn23-01-1658
Adriaen Pietersz Rollaf en Willem Jacobsz Meerblaes als voogden van de weeskinderen van Jan Mattheeusz van RavesteynCornelis Scheurders, wonend in de KlundertAchterstallige som eerst afbetalen voordat de tegenpartij zijn vaste goederen verkoopt om zijn crediteuren uit te betalen21-09-1657
Adriaen Pietersz, wonend te Broekoord in de jurisdictie van GrootebroekPieter Pietersz alias Pieter Arysz, wonend te WervershoofBezwaar tegen abusievelijk vonnis van het gerecht van Grootebroek waarbij de suppliant zou moeten betalen voor de custing (hypotheek) van de vermeende verkoop van een akker door de tegenpartij29-09-1654
Adriaen van Beeckhuysen, wonend te Oosterhout in de baronie van BredaRoelant Meyer, wonend te HoogwoudBevelschrift waarmee suppliant Meyer wil dwingen de baljuw- en schoutambten van Hoogwoud neer te leggen en aan hem over te dragen door het volgens koopcontract betaalde geld te aanvaarden08-12-1651
Adriaen van Benschop, te DordrechtWillemijntje Jacobs, te DordrechtDe tegenpartij verklaart de suppliant tot vader van haar kind, waarna hij eist dat ze zijn goede naam en faam niet te schande maakt of het kind bij hem thuis bezorgt en verder laster en dreigementen als kwalijk en ten onrechte afzweert
Adriaen van BullestrateDe baljuw van de stad Middelburg, de Kamer van de Westindische Compagnie te Amsterdam en de Kamer van de Compagnie in ZeelandDagvaarding van de tegenpartij om de suppliant vrijwaring en zuivering te verlenen, aangezien deze zich als hoge raad in Brazilië altijd heeft gedragen als een eerlijk man23-07-1657
Adriaen van den Berghe te Heusden als man en voogd van Margarieta Utenengh (?)Matthijs van Gent, procureur met last en procuratie van Willem Wesselsz Ruyter, herbergier te ArnhemBeroep tegen het vonnis van het gerecht van Heusden waarbij suppliant alle schulden moet betalen, maar geen teruggave krijgt van enkele belangrijke goederen19-04-1651
Adriaen van Eeckelen, wonend in Den Bosch met last en procuratie van de erfgenamen van Mr. Jan Maerlet (of Moerlet??)De schout, schepenen en regeerders van Ooltgensplaat uit naam van de gezamenlijke inwoners aldaarAchterstallige som plus interest op een schuldbrief06-06-1657
Adriaen van Tol, gecommitteerde van de crediteuren van jhr. Maximiliaen de Hartain, heer van Marquette, en jvr. Catarina van Lockhorst, vrouwe van Marquette, alsmede Crijn Jansz te HeemskerkDe heer en vrouwe van MarquetteTerughalen van de rogge en haver tegen de wil van Crijn Jansz en aan hem ontnomen om schulden te betalen, en een verbod aan tegenpartij om zich met de gewassen van Crijn Jansz te bemoeien en hem alle kosten te vergoeden14-08-1656
Adriaen Willemsz Roggen en Aert Jansz Verstelt, wonend in het dorp Hill in het land van Altena, Jan Rochus in Babyloniënbroek en Abraham Jansen in Drongelen in het land van Heusden, als borgen voor Pieter Jansen van Drongelen, gewoond hebbend in BabyloniënbroekPieter Jansen van Drongelen, nu wonend in Duitsland en tijdelijk in Meeuwen om vrouw en kinderen op te halenVerzoek van de borgen van Pieter Jansen van Drongelen weer vast te zetten totdat hij hen heeft bevrijd van de borgtocht of de schade, kosten en interesten als gevolg van zijn voortijdige vrijlating heeft betaald28-07-1651
Adriaentje Bastiaens, de weduwe van Dirck van DrielPaulus HappelDe tegenpartij moet binnen zes weken enige koopacte op het huis van Bastiaen Dirckse van Driel aan het hof voorleggen of anders "eeuwig zwijgen en silentium" in acht nemen17-10-1657
Adriaentje Jans, de weduwe van Abraham Cornelisz Doornheyn, en moeder alsook voogdes van haar kinderenHendrick Ariensz GroenewechtHuurcontract door wijlen haar man tot juli 1660 afgesloten met Mr. Willem van Groenhout, advocaat te Haarlem; Hendrick Groenewecht heeft na het overlijden van haar man Abraham Doornheyn de advocaat wijsgemaakt dat zij geen zin meer had in het land en daarvan afstand deed, zodat Groenhout het aan hem heeft verhuurd, wat in strijd is met het contract31-05-1656
Adriana van Leeuwen, meergerjarige dochter wonende te Den Haag, enige erfgenaam ab intestato van haar zuster Anna Maria van Leeuwen in haar leven weduwe van Mr. Johan VersijdenDuijfje Jacobsdr Verkaede weduwe van wijlen Aldert Pietersz van Egmond, met trouwplannen.Betaling van huur van huismanswoning en aanhorige landerijen aan het Noordeinde van de Nieuwe Wetering bij het Verlaat in de Vrije Heerlijkheid van Alkemade,haar man had een contract voor vijf achtereenvolgende jaren, sinds kertmis 1716.17-02-1721
Aechtje Claesdr, eertijds gehuwd met Pieter Jans Voelevaert(?) en laatstelijk weduwe van Cornelis Jeroensz van LierJan Pietersz Vogelsang, Ary Jacobsz Slingeland en diens zoon Jacob Arentsz [Slingeland]Suppliante eist verbod op hinder, verstoring en beletsels wegens onenigheid over het hakken, snoeien en rooien van bomen op suppliants land op grond van quasi-eigendom door tegenpartij25-04-1656
Aeff Jans, de huisvrouw van Simon Sievertsz, grootschipper en meer dan acht jaren buitenslands en nu wonend te BovenkarspelDirc Broersz, herbergier te GrootebroekDe tegenpartij mag geen renovatie van het vonnis citeren in minachting van de bevelen en het verbod van het hof, hetgeen zijnde kwalijk en ten onrechte29-11-1656
Aeffje Dircx, de weduwe van Willem Cornelis Ameland, wonend te AmsterdamJan Lubbertsz en Annetje Gerrits, de geïnstitueerde erfgenamen van Immetje FoutersImmetje Fouters heeft, ofschoon kinderloos, de via haar moeder Grietje Cornelis geërfde goederen van Immetje Jansdr bij testament vermaakt aan de tegenpartij (neef van haar man), die deze onder zich tracht te houden hoewel ze volgens condities in het testament van Immetje Jansdr zelf toekomen aan Aeffje Dircx08-09-1651
Aeffke Gerritsdr, geboren te Enkhuizen en gehuwd met Paulus Vinckenburch, als gedaagde in conventie en eiseres in reconventiePaulus VinckenburchBezwaar tegen onjuist vonnis van de schepenen van Enkhuizen dat suppliante veroordeelt tot de eis van haar echtgenoot, terwijl ze wil scheiden wegens de "goddeloze behandeling en gevaar voor haar leven"18-01-1656
Aelbert Barentsz Wenting, kleermaker te Leiden en gedaagde ter ene zijdeCatrina van Thorenvliet, de weduwe van Dirck Zegersz van Campen, en Jan van Vliet namens zijn vrouw als enige erfgenaam van Huygh Zegersz van Campen, als verkopers ter andere zijdeBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Leiden waarbij suppliant tot 2/3 van het door tegenpartij geëiste plus kosten is veroordeeld niettegenstaande zijn deugdelijke schriftelijke presentatie waarop geen acht is geslagen08-01-1653
Aelten Boye (Aleta Boye), de weduwe van Zacharias Macharis, bij leven deurwaarderMarinus LoymanBezwaar tegen "uniek" vonnis van het gerecht van Nieuwerkerk op Duiveland dat de suppliante veroordeelt te bewijzen dat de tegenpartij de schuld plus kosten heeft betaald27-06-1656
Aeltje Bondertsz van Hijselendoorn, de weduwe en boedelhoudster van Adriaen Claesz, bij leven scheepmaker te Delft, als borg en principaal van Annetje Stevens uit Pijnacker, tevens wonend te DelftDirck Ghijsbertsz Blomesteyn, beenhakker binnen DelftDe suppliant vreest zelf kapitaal en interest te moeten betalen zonder daarvan ooit iets terug te zien en laat dus beslag leggen op de nagelaten goederen (erfportie) van de overleden Dirck Blomesteyn om de achterstallige som te innen04-05-1657
Aeltje Keyers, de nagelaten weduwe van Pieter Leendersz Paling en wonend in het ZuidlandBroeders van Pieter PalingDe suppliante wenst geen bemoeienis van tegenpartij met de testamentair vastgelegde voogdij over haar kinderen zoals de administratie, veiling of verkoop van goederen e.d.07-03-1656
Aemilia Louisa geboren Gravin van Hornes, douariere van Nassau SarbruggeRobbert Hennebo (Hermebo); Pieter Valk .oneenigheid omtrent de betaling van Actien in de Societeit en Maatschappij van Haringvaart, Straat Davidsvaart, en de Visserij van de stad Vlaardingen10-07-1721
Aemilius Cool, schepen in de raad en vroedschap van GoudaAert Jansz van Esch, gehuwd met Harbertje Gelve, eerder weduwe van Herman Jacobsz van Maesdam; Cent Cornelisz in plaats van Cornelis Arjensz Haverboer en Arjen Dircksz QuartelInning van achterstallige pacht van diverse huurders door beslag te leggen op beesten en gewassen op gehuurde landen totdat de som van pachten met eventuele borg is voldaan08-02-1657
Aernout Laan, oud-schepen van de stad Hoorn; Outger Glay en Claas Twisch, wettige voogden en curateurs over de persoon en goederen van Grietje Claes, meerderjarig dochter, en enige en universele erfgenaam van Pieter Vlissingen de JongeDe erfgenamen van Johan Ben, od-schepen van de stad Hoorn als voogd over de voornoemde Pieter Vlissingen de JongeJohan Ben is overleden. Ter voorkoming van de Scheiding en deling van zijn bezittingen.06-05-1718
Aert Hermansz van der Wael, wonend in de jurisdictie van Mijnsheerenland van Moerkerken, als voogd van Herman Dircxsz van Dijck, nagelaten minderjarige zoon van Dirck Hermansz van DijckMarieken Jacobs Verhagen, wonende op Stougjesdijk mede in de jurisdictie van MoerkerkenBevel aan tegenpartij de suppliant er niet van te beschuldigen de vader van haar kind en hem niet het kind thuis te sturen en de kwestie als kwalijk en ten onrechte te verklaren, en zich binnen zes weken een actie op de suppliant wil richten aan het hof op pijne van verstek met een eeuwig zwijgen en silentium12-12-1657
Aert Thielmans, wonend te Scherpenisse in ZeelandAert Theunisz, wonend te Scherpenisse, vanwege de voorkinderen van Tanneken Jans zaligerBezwaar tegen uitspraak van schepenen van Scherpenisse staat en inventaris te leveren van goederen in Brabant onder de meierij van 's Hertogenbosch, wat suppliant drie jaar eerder al eens had gedaan zonder daartoe gehouden te zijn01-09-1651
Agnes Joanna Boreel, wonende te Veere in Zeeland, weduwe en boedelhoudster van wijlen Robbert Weir, in zijn leven Fiscaal Indepentent van de Oost-Indische Compagnie te Nagapatnam op de kust van Cormandel, tevens is ze moeder en voogdes over haar minderjarige zoon, door Robbert weir bij haar verwektDaniel Bernardts, gouverneur op de kust van Cormanel in IndiaTegenpartij heeft de boedel van Robbert Weir op oneigenlijke manier verkregen. Hij moet aan suppliant geven de inventaris van de boedel. Alles moet worden teruggebracht in originele staat en hij moet betalen alle schade en renten.Tevens moeten gestraft woren Dirk van Cloon, koopman en kassier, Cornelis van Outvelt, secretaris, Jan Gerritse Heije en Johannes Spits, alsmede de Bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie en hij moet uitbetalen aan de Weesmeesteren van Middelburg 14.190 rijksdaalders08-05-1715
Albert Albertsz Hartzuywer, buurman en biersteker te ZijbekarspelJohan van der Burch, schout te ZijbekarspelVerbod om suppliant wegens vermeende diefstal in verzekering te nemen zonder vonnis of appointement van het gerecht14-12-1651
Albert Lemmerman, koopman te AmsterdamJoan Ampera, koopman te HaarlemVerbod op verdere procedures van executie als kwalijk en onterecht gedaan om ondanks beider voorafgaand accoord te dreigen met executie penaal; de scheepspartijen en cargasoen (lading) zijn door de suppliant meer dan voldoende betaald met vele opmerkelijke kosten04-10-1657
Albert ter Hoeven, koopman te Amsterdam, als last en procuratie hebbende van Maarten Schalk, te Dusseldorp, gehuwd met Margriet Abels.geenEen erfenis waarin de volgende namen zijn genoemd. Wijlen Theunis Thijssen Steijnhorst, gehuwd geweest met wijlen Machteld Abels, Hendrickje Abels.18-01-1714
Albertus van der Hooch, wonend te HaarlemMarie Jansdr, de weduwe van Jan Wiggersen, en haar zoon Cornelis Jan Wiggersen, beiden wonend in de heerlijkheid van SchagenAchterstallige betaling van pacht voor een hofstede met bijbehorende landen, die de suppliant normalerwijze niet spoedig op de tegenpartij meent te kunnen verhalen29-07-1653
Albertus van Soest, burger, wonende te AmsterdamPieter Dees, getrouwd met Elisabeth LucasSuppliant is genoodzaakt geweest proces te voeren voor Commissarissen van de Zeezaken te Amsterdam als opposant op 06-02-1714 tegen tegenpartij. Het arrest is schadeloos afgedaan en tegenpartij heeft goedgevonden te appeleren, maar de zaak is van die uitslag geweest dat Schepenen bij het vonnis van 23-01-1715, het vonnis van de Zeezaken hebben geapprobeert en de suppliant verklaart niet bezwaart te wezen met de kosten. De suppliant verzoekt mandament van anticipatie met de clausule om op a.s. maandag zijn grieven te proponeren.31-01-1715
Albertus van Soest, wonende te AmsterdamSophia Taks, weduwe van wijlen Hendrik WernardsSuppliant heeft proces gevoerd in cas relief d'appèl tegen tegenpartij, die gedaagde was in een eerder proces. Nu vraagt suppliant in deze zaak getuigenissen der waarheid en verzoekt Commissie op twee Heren.28-05-1715
Albertus van Soest, wonende te AmsterdamSophia Taks, weduwe van wijlen Hendrik WernardsSuppliant heeft proces gevoerd in cas relief d'appèl tegen tegenpartij, die gedaagde was in en eerder proces. Nu vraagt suppliant in deze zaak getuigen der waarheid.28-05-1715
Alida de Bije, weduwe van wijlen Mr. Pieter Jan Geselle, in zijn leven opper fabrijk en opper haven meester van 's-Gravenhage, wonendete Leiden; Mr. Martinus van Nievelt, advocaat voor de hoven van Justitie in Holland, gehuwd met Sara de Bije; en Mr Rochus de Bije, rentmeester van het Burgerweeshuis van Den Haag: kinderen en erfgenamen ab intestata van wijlen Johanna van Aken (Aaken), in haar leven weduwe en erfgename van wijlen Mr. Pieter de Bije, in zijn leven Burgemeester van Den Haag.De bewindhebbers van de Oost Indische Compagnie, ter kamere AmsterdamAdriaan Hendrik Smout, overleden te Batavia (Oost Indië) op 19-07-1749, nalatend 36.763 gulden 16 stuivers en 5 penningen. Wijlen Mr. Pieter de Bije, burgemeester van den Haag, was zijn enige erfgenaam ab intestato, via zijn vaders moeder (7º graad)06-06-1775
Alida van Brakel, weduwe van wijlen Albert Greve, medicinael dokter; dokter Roeloff Eeckhout; dokter Willem Greve en Gerardina Elisabeth Greve, allen meerderjarige kinderen van genoemde eerste suppliante aan haar verwekt door voornoemde Albert Greve. En laatste dokter Gerhard Tingles, getrouwd met Geertruijda Brakel, voor zichzelf en als vader en voogd over zijn twee minderjarige dochters, allen wonende te Zwolle, te samen testamentaire erfgenamen van wijlen Maria Rotterdam, en Elisabeth Rotterdamn.v.t.Supplianten hebben verkocht aan Adriaen Scharff, koopman te Amsterdam, een huis en erf in Amsterdam op de hoek van de Jonckerstraat, op 27-10-171405-02-1715
Alida van Leeuwen, de weduwe van Hugo Paauw, te Den HaagPieter Willemsz Keyser, te BenthuizenAchterstallige betaling van de kooptermijnen door beslagname van een partij veenland07-07-1656
Alidt de Rovere, vrouwe van GodschalksoordLaurens AdriaenszAchterstallige som uit te betalen na beslagname van beesten, meubelen en gewassen op landen, en een hofstede tot het volledige bedrag14-06-1657
Allard Scheltinga, koopman te HarlingenPieter Ris, koopman te Amsterdamvonnis schepenen van Amsterdam, dd 14/20 Julij 177502-10-1775
Allerdt CleywersJacob Jansz van KleeffAchterstallige huur voor huis, schuur, berg en land plus een kooi02-04-1657
Almer Cornelisz Loed; Dirk Hoftlaen; Pieter Jans Broertjes; Arien Dirks Sussen, curatoren aangesteld door het geerecht van Haringskarspel, over de insolvente boedel van Jan Jansz.Barend JanszEen stuk zaadland genaamd "de Oude Coogh", groot omtrent 41 sneesen, gelegen op het zuideinde van de Rijp van Jan Jansz Beun, dat hij ontrokken heeft uit zijn failliete boedel en onderhands verkocht heeft aan Arien Dirks Sussen. De curatoren hebben het land bij veiling verkocht aan Barend Jansz.23-09-1718
123...27
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in