Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
1920 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1920 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament om actie te instituerenRichard Verschuijr, wonende te RotterdamGualtherus Hennequin, Raad en oud burgemeester van Rotterdam, getrouwd met Ewouda Verschuijr, de zuster van suppliantTegenpartij moet de actie, die hij vermeende te hebben tegen de suppliant ter zake van het Recht van Collaterale Successie van100 gld en 200 pen die wijlen Maria van Muijen, de moeder van suppliant, aan het Gemene Land zou hebben betaald, binnen 6 weken institueren voor het Hof op straffe van verstekken en eeuwig stilzwijgen en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament om actie te instituerenElisabeth van Hille en Johanna Pijl, weduwe van Johannes 's Gravenhage, in zijn leven predikant te HulstCornelia Margaretha van Hille, weduwe Swartsenburgh, dochter van wijlen Willem van Hille, in zijn leven Kolonel ten dienste dezer landen en Commandeur der stad en forten van HulstTegenpartij moet binnen 6 weken aanhet Hof kenbaar maken of ze actie heeft ondernomen i.v.m. het testament van haar vader, Willem van Hille voornoemd. Het testament is op 23-11 1711 voor notaris Gijsbert de Cretses in Den haag gepasseerd
Mandament om actie te instituerenCornelis Hobbe, koopman te Amsterdam, als testamentair voogd over de minderjarige kinderen van zijn zuster Sara Hobbe, verwekt bij tegenpartijLaurens van der Straten, Raad en Vroedschap van 's-GravenhageTegenpartij moet de acties die hij heeft ten laste van suppliant binnen 6 weken institueren voor Schepenen van Amsterdam en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament om actie te instituerenCatharina van den Bussche, weduwe van Hendrik de la Rue, wonende te Middelburg in ZeelandAnthonij Baart, makelaar te AmsterdamTegenpartij moet binnen 6 weken zijn actie tegen suppliant stoppen
Mandament om actie te instituerenMeester Huijbert van der Hoop, advocaat voor het Hof van HollandCornelis van der Hoop, Baljuw en secretaris te LekkerkerkTegenpartij wordt bevolen zijn actie tegen suppliant om geld van hem te krijgen binnen 6 weken te institueren
Mandament om actie te instituerenJohannes van Oorschot, door het testament van wijlen Cornelis de Bree, aangesteld tot mede executeur van zijn testament en deelvoogd over de minderjarige kinderen, nagelaten door wijlen Cornelis de Bree de jonge, zijn overleden zoonWillem de Roo, getrouwd met Sara de Bree en Jacob de Lint, getrouwd met Susanna de BreeTegenpartij moet binnen 6 weken aan suppliant vertellen welke prelegaten en zakhorloges ze willen hebben en ze moeten betalen de kosten hierom gedaan
Mandament om actie te zien decernerenCornelis Adriaens Virgilius, wonende in de WieringerwaardJacob Bouwens, hospes in de Oude Zijp aan de SchagerbrugEr is geprocedeerd voor Schepenen van Schagen. Bij het vonnis op 22-12-1710 is tegenpartij bevolen te betalen aan suppliant 103 gld en 3 st en betalen de kosten van het proces. Hij heeft niet betaald en nu is het vonnis verjaard
Mandament om Appel met de clausule van Relief en inhibitie, in communi formaAnthony Hartigvelt te RotterdamAdolph van Asperenberoep tegen Vonnis van de schepenen te Amsterdam, waardoor de suppliant 4098 guldens met interesse van dien moest betalen aan Adolph van Asperen vanwege 8 capitale actien, ieder 2000 guldens in de compagnie van de Haringstraet Davidsvaert Visscherije te Vlaardingen
Mandament om besloten missiveAdam Looffs, goudsmid en zilverbewaarderDe Raden en Meesters van de Rekening der Domeinen van wijlen zijne Koninklijke Majesteit van Groot Brittanië, als execteurs van het testament van wijlen Prins Frederik HendrikEr is een proces geweest waarbij suppliant nog 800 gld krijgt van tegenpartij van 1 mei 1702-6 juni 1704, maar dit is afgewezen. Suppliant wil dit geld hebben. Tegenpartij moet ook betalen de kosten hierom gedaan
Mandament om besloten missive in rau actieJohan Molaen Heron, Schout van Sint Maartensdijk en Jan Craan, penningmeester aldaarDe Raden en Rekenmeesters van de Domeinen van wijlen zijne Majesteit van Engeland; Leonard des Langes, venduemeester te St. Maartensdijk. Als borg voor hem gesteld is Frederick BorghardtTegenpartij moet aan de eerste suppliant betalen 207 ponden, 9 schellingen en 11 groten met rente van 4% per jaar en aan de tweede suppliant 306 ponden, 8 schellingen en 8 groten met rente van 4% per jaar
Mandament om betaling van kostenAnna Elisabeth van Asperen, weduwe van wijlen Jacob de Roij, wonende in Den HaagIsaaq Vink, koopman te RotterdamSupplianten bevelen tegenpartij te betalen 1900 gld voor de koop van een tuin, tuinhuis, speelhuis en erf. Ook moet hij de rente betalen en de kosten hierom gedaan
Mandament om commissie op CommissarissenLauris Dircxe van Baren, geassisteerd door zijn vader Dirk Gijsberts van BarenMarrigje Ariens Goudriaen, jongedochter, en Aegje Ariens Rhoon, weduwe van Arien Pieterse Goudriaen, haar moederEr is geprocedeerd en suppliant vraagt commissie op Heren Commissarissen
Mandament om Commissie op Heren commissarissenCornelis Jacobs Boons en Mannasse Coulon getrouwd met Maria Boons, voor hunzelf en als bloedvoogden en het recht waarnemende voor de minderjarige nagelaten en de meerderjarige kinderen van Grietje Jacobs Boons, tesamen erfgenamen ab intestato voor de ene helft van hun Oom Cornelis Arjens BoonsJacob Arjens de Ruijt, comsuisDe zaak is voldongen en beschreven met antwoord replic en duplic. De supplianten willen commissie op commissarissen
Mandament om commissie op Heren CommissarissenJacques Augier, koopman, te Rotterdam, voor hemzelf en als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Cornelis AugierGabriel la Fond, koopman te RotterdamHet betreft een lopende zaak waarin suppliant vraagt om met getuigen voor de Heren Commissarissen te verschijnen. Eerder hebben ze al een mandament van tuijgen aangevraagd
Mandament om commissie op Heren CommissarissenAdriaan (Adriaen) Moetjens en Johanna Steenhouwer, weduwe en boedelhoudster van wijlen Meijndert Uijtwerff, wonende in Den HaagDe Procureur-Generaal over Holland, Zeeland en FrieslandEr is geprocrdeerd en de zaak is voldongen. Ze hebben getuigen, nu willen ze commissie op commissarissen
Mandament om Commissie op heren Commissarissen van dit Hof in ordinaria FormaJacob Ariense de Ruijt te Zevenhuizen, voor de ene helft, en Leendert de Ruijt en Catharina de Ruijt, weduwe van Ary Hasesloot, en de kinderen van wijlenBalte de Ruijt, en Pleuntje van Meurs te Den Haag, voor de andere helft, samen de erfgenamen van Cornelis Ariense SchoutenCornelis Jacobse Boons cum sociis, die voorgeven erfgenamen te zijn van haarluider Oom Cornelis Ariense Boonserfenis Cornelis Ariense Schouten
Mandament om commissie op twee Heren CommissarissenAlbertus van Soest, wonende te AmsterdamSophia Taks, weduwe van wijlen Hendrik WernardsSuppliant heeft proces gevoerd in cas relief d'appèl tegen tegenpartij, die gedaagde was in een eerder proces. Nu vraagt suppliant in deze zaak getuigenissen der waarheid en verzoekt Commissie op twee Heren.
Mandament om Commissie op twee Heren Commissarissen van dit HofSophia Le Cocq de Germain, verlaten huisvrouw van Jacques PrevostJacques Prevosthet afnemen van getuigenissen
Mandament om condemnatie te zien decernerenJan Ketelhoed, koopman te Amsterdam, als procuratiehouder van Cornelis Valk, die een partij van 6000 pond koffiebonen heeft gesloten met Gerrit Fortgens de oude door Jacobus Vijg onder de weduwe Coeck en zoonGerrit Fortgens de jonge, koopman te AmsterdamTegenpartij moet de afspraak nakomen die gedaan is met Jacobus Hanecops en Lucas Kramp volgens het compromis d.d. 25-11-1711 voor notaris Jan van Vhelen over 6000 pond koffiebonen. Op 04-02-1712 is een derde arbiter gekozen: Meester Dick Helmans, advocaat te Amsterdam. Tevens moet tegenpartij betalen de helft van 173 gld en 13 st en de kosten hierom gedaan
Mandament om d' arrementen van de processen aan te nemenAnthonij van Woudenberg te Amerongen voor hemzelf en als last en procuratie hebbende van Tijmen Jacobse van Woudenberg; Arien Jacobse van Woudenberg, beiden meerderjarige broeders van Anthonij van Woudenberg; Jan van Woudenberg, minderjarige broer van Anthonij Woudenberg.Hugo van der Meer; Gerrit van AakenVerzoek om het proces te kunnen voortzetten na het overlijden van Hugo van der Meer
Mandament om de arrementen van het proces aan te nemenWijbregh Claas, weduwe van Evert Jansse Ploeg; Wijntje Cloijer en Jan Jacobse Cloijer, allen erfgenamen van IJfje JacobseAmbrosius Sunner, getrouwd geweest met wijlen Maria van den Broek, en Alida Clara van den Broek, voorgevende te zijn fideicommissaire erfgenaam ex testamanto van Ammetje JacobseEr is geprocedeerd en nu verzoeken de erfgenamen van wijlen Maria van den Broek en de curator van de insolvente boedel van Ambrosius voornoemd om de arrementen van het proces aan te nemen en ze moeten betalen de kosten hierom gedaan
Mandament om de arrementen van het proces aan te nemen en de procureur aan te stellenNicolaes van Amerongen, eerste klerk ter Secretarie van 's-Gravenhage; Jacob van Rijnevelt, boekhouder van de Oost Indische Compagnie te Amsterdam; Pieter van Hoorn, wonende te Middelburg in Zeeland; Florentius Camper, gewezen predikant op Batavia, nu wonende te Amsterdem, als procuratiehouder van Christoffel van Swol, Generaal van Nederlands Indië en Balthasar Cojet, Oud-Gouverneur van de provincie van Ambon, beiden wonende op Batavia, universele erfgenamen van wijlen Emanuel van Borneree, in zijn leven Oud-Ordinaris Raad van Indië.De erfgenamen van Cornelis Berenberg (Berenbergh).Tegenpartij is tijdens het verloop van een proces,dat suppliant met hem voerde, overleden. Suppliant wil dat de kinderen en erfgenamen het proces voortzetten.
Mandament om de arrementen van het proces aan te nemen en de procureur acceptant te stellenMeester Matthijs Pompen, Heer van Dortemonde en Oud raad van DordrechtMeester Johan Costenobel, Oud Burgemeester van Middelburg, nomine uxoris, en in die kwaliteit mede erfgenaam van wijlen David van Orléans, die mede erfgenaam was geweest van wijlen Carel Pompen; Meester Rutger Mogge, Heer van Haamstede, als erfgenaam van wijlen Helena de Witte, zijn moeder; Meester Jan de Hubert, Heer van Wessen en Schouwen en Meester Willem Ockers, Schepen, wonende te Zierikzee, nomine uxoris, als mede erfgenaam en proparte van wijlen Carel Pompen voornoemd en als mede erfgenaam en proparte van wijlen David van Orléans voornoemdEr is geprocedeerd in mandament van salaris voor het Hof van Holland waarbij suppliant zijn eis heeft gedaan. De gedaagden hebben aangeboden declaratie van kosten over te nemen . Ondertussen hebben enigen van de gedaagden en Lambert Vijffhuijsen zaliger, de procureur, de suppliant belet verder te procederen.
Mandament om de arrementen van het proces aangenomen te hebben en de procureur acceptant gesteld te hebbenwillebord de Lange, kuiper in Den HaagWijlen Goverd de Lange, voorheen wonende aan de Leidschen DamEr is geprocedeerd, maar tegenpartij is overleden zodat suppliant niet verder kan procederen. Hij vraagt aan de weduwe en erfgenamen om de arrementen van het proces aan te nemen en met de suppliant verder te procederen
Mandament om de arrementen van proces aangenamen en procureuren gesteld te hebbenDe bewindhebbers van de Oost Indische Compagnie ten kamer van ZeelandDe e4rfgenamen van Cornelis Beerenberg ZaligerRegenpartij wordt bevolen de arrementen van het proces aan te nemen en de procureur acceptant te stellen om met de supplianten verder te orocederen volgende laatste retroacten en te betalen kosten hiervan gedaan
Mandament om de compagnie te blijven continueren of anders geld te betalenAdriaan Hoornbeek, distilateur te RotterdamOma Verschrieck, roustoker te SchiedamSuppliant is op 21-03-1712 een compagnonschap aangegaan met tegenpartij voor notaris de Gielicher voor het maken van moutbrandewijn en het verkopen daarvan voor de tijd van 2 jaar. Echter op 24-11-1712 heeft tegenpartij de samenwerking opgezegd. Nu wil suppliant een schadevergoeding van 700 gld met rente en een rekening van de verkochte brandewijn.
Mandament om de procureur acceptant te stellenJan van Marcelis en Meester Willem Henderik van Marcelis, voor henzelf en als voogden over hun minderjarige broer Henderik van Thilt van Marcelis, tesamen kinderen en erfgenamen van wijlen Johan van Marcelis, in zijn leven Raad ter Admiraliteit te AmsterdamJan Romswinkel, koopman te AmsterdamEr is geprocedeerd voor het Hof van Holland. De zaak is voldongen en kan bepleid worden, maar de procureur van tegenpartij Abraham van Selkaart van Wouw is overleden. Tegenpartij moet een nieuwe procureur aanstellen en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament om declaratie van kosten met de clausule van edicte over te nemenMeester Arent Vink, advocaat voor het Hof van HollandMeester Nicolaas Pedij, advocaat te Antwerpen en Jacob Witters, wonende te Rotterdam, als executeurs van het testament van Adriaan Wittert, in zijn leven Heer van Lange BackersoortTegenpartij moet aan suppliant betalen van zijn verdiende salaris en de kosten hierom gedaan
Mandament om declaratie van kosten over te nemen en procureur acceptant te stellenJoris Ariense van Bleijswijk; Frank Gerritsz. van Noorden en Cornelis Overgauw, bij het testament van Baartje Gerritsz. Vegter, weduwe en boedelhoudster van Arien Pieterse van Bleijswijk, tot voogden aangesteld over de minderjarige kinderen van haar overleden dochter Jannetje Ariensz. Van Bleijswijk, verwekt door Cornelis Joris van Dijk. Verder is nog suppliant Jan Jorisz. Van DijkClaas van der Meijden, wonende te VlaardingenEr is een proces geweest op 04-05-1712 waarbij tegenpartij 1000 gld moet betalen en de kosten van het proces, maar hij is in gebreke gebleven
Mandament om deel van kosten afgenomen te hebbenJacob Wijbo, Raad en Oud-Burgemeester van Hoorn, door het Hof aangestelde curator over zijn innocente broer Adrijaan Wijbo, en Carharina van Davila, laatst weduwe van Johan Maatsuijker, wonende te Hoorn, allen erfgenamen onder beneficie van inventaris van Petronella Hauwer, overleden te alkmaarKlaas Koster, wonende te OpperdoesSuppliant heeft in 1709 proces gevoerd voor dit Hof tegen tegenpartij om van hem als boekhouder van een schip genaamd "de boer" te vorderen betaling van 1/32 deel in het schip voor de jaren 1698-1708 en betaling van 375 gld aan Nicolaas Blijssen, wonende te alkmaar, als Rentmeester van de boedel van Petronella Hauwer voornoemd. Dit heeft hij nog niet gedaan en hij moet betalen de kosten hierom gedaan
Mandament om een precieze dag te kiezenPieter van der Burgh, notaris en procureur in Den HaagCornelia van der Eest, huisvrouw van Josias ZasOp 15-05-1712 is tegenpartij gekwalificeerd om naast de suppliant uit handen van de Oost Indische Compagnie te Rotterdam en de Weesmeesters aldaar te ontvangen alle goederen uit de nalatenschap van de vader van tegenpartij. Suppliant vraagt rekening en verantwoording van tegenpartij
Mandament om executie mede gedecerneerd te hebbenDaniel Bick, brouwer te GoudaMeester Floris de Lange en Cornelia Catharina de Lange, weduwe van Meester Pieter Niese, in zijn leven Raad en Oud Schepen van Schiedam, meerderjarig. Floris de Lange en Gerrit Verrim zijn door de Magistraat van Gouda aangestelde voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Meester Cornelis de Lange de jonge, in zijn leven Raad en Oud Burgemeester van Gouda , als zoon en mede erfgenaam van wijlen Maria Elsevier, in haar leven weduwe van Cornelis de Lange de oude, in zijn leven Burgemeester van GoudaEr is geprocedeerd en bij het vonnis op 29-02-1712 voor het Hof van Holland is tegenpartij veroordeeld tot het betalen van 6000 gld met de verlopen rente van 3 gld en 10 st per jaar sedert 29-10-1708 met de kosten hierom gedaan
Mandament om executie te zien decernerenMr. Govert van Persijn, advocaat voor dit Hof, in plaats van Johannes van Oorschot, gequalificeert tot de administratie der goederen van Gerard Blanckert, Heer van 's-Gravenambacht als mede-erfgenaam van Margareta van Eijck opgekomen en aanbedeeld.Cornelis Cattenstaert, in huwelijk hebbende Johanna van den Houten; en Gerrit van't Hoff, getrouwd met Johana Maria Woelen, te voren weduwe en boedelhoudster van Adriaan van den Houten, als kinderen en erfgenamen van de voornoemde Lena BosveltAan Gerard Blanckert is aanbedeelt een schepenschulbrief van 3000 gulden capitaal dd. 02 julij 1687 van Baljuw en Schepenen van Sommelsdijk, door Lena Bosvelt, weduwe en boedelhoudster van Matthijs van den Houten, met mandament van willige condemnatie van dit Hof. De opposanten hebben de interesten sedert 1718 niet ontvangen
Mandament om Executie te zien decernerenFrancois Paul Emile, graaf van Oultremont en Warffuse, Heer van stad en land van Schagen, Drunen, gehuwd met Maria Isabella van Beijeren van Schagen en de Schaagerkogge, Gravin van Warfuse etc.Ferdinandus , Graaf van Berlo Choquier Bins Warmont etc. als in huwelijk hebbende Anna Hendrina van Wassenaar, van Warmont, enige nagelaten dochter van wijlen Johan van Wassenaar in zijn leven Heer van Warmont.De kosten van de condemnatie van dit Hof op 13 julij 1707
Mandament om executie te zien decernerenJacob Vilellen; Marcus Tieleman als last en procuratie hebbende van Abraham Prien, burger en juwelier te Batavia in Nederlands IndieClaas Nieuwlant (of Nieuwland)Claas Nieuwlant (of Nieuwland) is veroordeeld door de Raad te Batavia van Nederlands Indie (dd 10-02-1714) om een schuld te betalen aan Abraham Prien groot; 290 rijksdaalders, 60 lichte stuivers 't stuk, inclusief de kosten.
Mandament om executie te zien decernerenPieter Opperdoes, burgemeester en Raad van de stad Hoorn, gehuwd met Magdalena Ment; Arend Groot, Raad van de stad hoorn, gehuwd met Alida Ment.Wilhelmina de Veth, weduwe van Cornelis Ment de oude, voogdesse over de minderjarige kinderen en mede ergename van Cornelis Ment de jongeDe boedel van Wijlen Cornelis Ment de oude alsnog te laten inventariseren en te taxeren, zoals was overeengekomen met Pieter Opperdoes.
Mandament om executie te zien decernerenJohan van Heijningen (Heiningen), Secretaris van Rijnsaterwoude, door het Gerecht aldaar aangestelde curator over de boedel van Pieter Roelofze VerhoeffJasper Pieters van Muijden en Cornelis Pieters van Muijden, broers en bouwlieden te Barwoutswaarder (bij Woerden)Cornelis Pieters van Muijden moet aan de inhoud van het vonnis van 16-10-1714 voor Schepenen van Barwoutswaarder en Bekenes voldoen om de 15 koeien te gedogen
Mandament om executie te zien decernerenMonica de With, meerderjarige dochter, wonende te Dordrecht, als erfgenaam onder beneficie van inventaris van wijlen Arnoldus de With, haar broer die enig erfgenaam was van Maria de With, zijn dochter die erfgenaam was van wijlen Willem de With in zijn leven oud Raad van DordrechtJohan de With, vroeger regerend Schepen van Dordrecht, als executeur van het testament van Willem de With voornoemd en aangesteld als voogd over de voornoemde Maria de WithTegenpartij moet aan suppliant geven bewijs en rekening van al het inkomen van de nalatenschap van Willem de With voornoemd
Mandament om executie te zien decernerenMeester Johan Dedel, President Burgemeester van 's-Gravenhage, getrouwd met Anna Maria Hudde, enige erfgename van wijlen Johan Hudde, in zijn leven Raad en Burgemeester van AmsterdamAnna Catharina van Alteren, weduwe van wijlen Daniel de Dieú, in zijn leven medicine doctor te Amsterdam; Meester Anthony van Waveren, commissaris van de huwelijkse zaken van Amsterdam; Willem van Waveren; Anna Johanna van Waveren en Hendrick van Hoorn, getrouwd met Cornelia Jacoba van Waveren.Nalatenschap van Johannes Hudde voornoemd, mits daaronder niet betrokken word de nalatenschap van wijlen Debora Blaauw, die eerst getrouwd was met Johan van Waveren, in zijn leven Heer van Waveren, en daarna met burgemeester Hudde.
Mandament om executie te zien decernerenMaria Santvoort, enige nagelaten dochter en erfgename van wijlen Johannes Santvoort, in zijn leven apotheker in Rotterdam.Zij is weduwe en boedelhoudster van wijlen meester Hendrick Balthasar van Wevelinchoven en moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen bij haar man verwektKapitein Tomas van Volbergen; Judith van Volbergen; Petronella van Volbergen; Willemina van Seventer als weduwe en boedelhoudster van wijlen Thijman van Volbergen, in zijn leven Luitenant van een compagnie dragonders ten dienste dezer landen, en nog als moeder en voogdes over haar minderjarige zoon Jacob Johannes van Volbergen, door haar man verwektTegenpartij wordt bevolen de inhoud van de willige condemnatie die suppliante op 16-05-1709 bij het Hof van Holland heeft verzocht op een schuld-en hypotheekbrief van 4000 gulden, te voldoen en bij het Hof executie op de verjaarde condemnatie te zien decerneren ten behoeve van suppliants vader voor Schout en Schepenen van Rijswijk op 12-09-1690 gepasseerd
Mandament om executie te zien decernerenPieter de Bruijn, ambachtsgezel te Rijswijk, getrouwd met Maria du Transnoit, enige en universele erfgenaam ab intestato van wijlen haar broer Johannes du Transnoit, die ook mede erfgenaam was van hun grootvader Johan Halmans, in zijn leven deurwaarder bij het Hof van HollandMattheus Stipel, procureur bij het Hof van Holland, getrouwd met Maria Cobmojer, enige dochter van wijlen Meester Cornelis Cobmojer, in zijn leven advocaat en Rentmeester van de Exploiten van het Hof van HollandTegenpartij moet aan de suppliant betalen 110 gulden en de kosten hierom gedaan
Mandament om executie te zien decernerenJacoba Kruijck, Adriana Kruijck en Elisabeth KruijckAeltje Villerius, weduwe en erfgename van Hubregt Ouwendijck, in zijn leven Burgemeester van VlaardingenEr is een proces geweest op 09-10-1713 waarbij Schepenen van Vlaardingen de tegenpartij hebben gecondemneerd om te geven de inhoud van de liquidatie en de huurcedulle te ondertekenen en te betalen de huur van 1709-1713 tot 70 gld. per jaar. En ze moet betalen de kosten hierom gedaan
Mandament om executie te zien decernerenThomas Crauwfort, koopman te RotterdamGerrit van duijnEr is geprocedeerd en bij het vonnis voor schepenen van Rotterdam op 14-10-1712 moet tegenpartij aan suppliant betalen 2170 gld. Hij heeft wel iets betaald maar het restant niet. Suppliant wil dat tegenpartij het hele bedrag betaalt met de kosten hierom gedaan en executie nemen op het verjaarde vonnis
Mandament om executie te zien decernerenEverhard Schimmelpenning, Raad en Vroedschap van 's-GravenhageWillem Maurits van Cats, Heer van Colster en Heiloo, en Hoogheemraad van SchielandTegenpartij moet aan suppliant betalen 3.750 gld met rente volgens obligatie d.d. 25-07-1697
Mandament om executie te zien decernerenCornelis Penne, wonende te MiddelburgSamuel Tresel, kapitein te waterEr is een proces geweest en bij het vonnis op 23-04-1711 voor Schepenen van Middelburg is tegenpartij accoord gegaan met betaling van 939 ponden en 5 schellingen met rente van 4% en de kosten van het proces. Hij is echter in gebreke gebleven. Helaas is het proces verjaard, daarom wil suppliant een nieuw proces
Mandament om executie te zien decerneren en procureur de acceptant te stellenFrancois Wilhelmus van Ravesteijn, getrouwd met Adriana Catharina van der Veeke, als procuratiehouder van Jan van der Veeke, Ferdinand Philips van der Veeke en Jan Floris de Nere, getrouwd met Machteld van der Veeke, gezamenlijke erfgenamen van Cornelia van Uijtenbroek, in haar leven weduwe van Recus van Lendt, gewoond hebbende in Den HaagSchout en Ambachtsbewaarders van AlphenEr is een proces geweest op 27-09-1691.Suppliant wil dat tegenpartij wordt bevolen de inhoud van de provisionele conditie te voldoen en dat zij tegenpartij bevelen de procureur acceptant te stellen en met de supplant verder te procederen en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament om getuigenCornelis Jacobs Boons en Mannasse Coulon getrouwd met Maria Boons , voor hunzelf en als bloedvoogden en het recht waarnemende voor de minderjarige nagelaten weeskinderen en de meerderjarige kinderen van Grietje Jacobs Boon tesamen erfgenamen ab intestato voor de helft van hun Oom Cornelis Arjens BoonsJacob Arjens de Ruijt, comsuisDe zaak is voldongen en beschreven met antwoord replic en doplic, de supplianten willen getuigen
Mandament om getuigenis der waarheid te gevenReije Willemsz de Boer, oud-burgemeester en oud-president schepen der stad SchellinkhoutJan Brants, schepen van Schellinkhout en Cornelis nierop, Schepen en secretaris van Schellinkhout.Getuigenis omtrent een voorval op 24 julij 1721, waarbij dreigementen en scheldwoorden gebruikt werden, zoals: Jij Dief, jij Schelm, jij Schurk, jij moet op een andere Stoel zitten, jij moet aan de Galg, aan de Voolwijk, etc. etc.
Mandament om kosten te betalenIsacq Salomon de jonge, en Jacobus Moijses, beiden kooplieden, wonende te Amsterdam, als voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Jacob Elias de jonge, in zijn leven koopman te Rotterdam, en ze zijn administrateurs van zijn nalatenschapFrancois den Danser, gerehabiliteerd koopman te RotterdamTegenpartij moet aan suppliant betalen 1000 gld met rente en de kosten hierom gedaan
Mandament om procureur acceptant te stellenDiederick Ramp, Heer van Cabauw en Rampenbosch, wonende te Alkmaar, advouerende de proceduren bevorens geëntameerd bij wijlen Fredrick Ramp, Heer van Holland, in zijn leven Hoogheemraad van de uitwaterende sluizen van KennemerlandAdriana Eleonora van Tijlingen, Vrouwe van Bergen, als interveniste, en de zaak aannemende voor Adriaen Moddèr, en Jan van de NattewegSuppliant voornoemd is genoodzaakt geweest proces te voeren tegen tegenpartij.In deze zaak is geprocedeerd, maar hij kan niet verder procederen. Daarom wordt de tegenpartij bevolen de procureur acceptant te stellen, om met de suppliant voort te procederen. En ze moet betalen de kosten hierom gedaan
123...39
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in