Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
124 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 124 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement van arrest op goederenWillem Doncker, tresorier van Den Haag als executeur testamentair van jhr. Hans van Boon, bij leven kapitein te Den HaagJan Stachouder, heer van Schirmincooch (Schiermonnikoog)Openstaande schuld van 1000 gulden met rente
Mandement van arrest op goederenGerrit Maes wonende te Den HaagPieter van Holma, gewezen kapitein, en zijn borgen George Houward, Charles Gornigh, Robbergt Killegren, Robbert Starrismore, Philip Sherard en George Morton, allen kapiteinsVrees dat lening (1100 gulden) aan Pieter van Holma wegens diens faillissement niet wordt terugbetaald, terwijl zijn borgen in het buitenland zijn en hier geen domicilie hebben
Mandement van arrest op goederenElisabeth Roelants, de weduwe en geïnstitueerde erfgename van haar man Ruysch Claesz Clouck, wonend te HaarlemAeffje Francken, haar moeder en weduwe en boedelhoudster van haar man Jacob Florensz ClouckVerduistering van de goederen en erfenissen van haar mans grootvader, Florens Claesz Clouck, zijn moeye (tante) Trijn Claes Clouck en zijn broer Barent Jacobsz Clouck
Mandement van arrest op goederenGerrit Heyndricxsz van Eeyck, steenkoper te AmsterdamPieter du Boys en joffrouw Cornelia Meuns, de weduwe van Adriaen du Boys, beiden te Voorschoten en huurders van suppliants twee steenplaatsen op 9 morgen land bij Alphen tegenover de Molenaarsbrug, inclusief twee percelen steenaarde, voor de periode van vier jaarOnenigheid over gebrekkige betaling van huur en uitblijven van de borgstelling (1000 gulden) voor gereedschap: door schulden van huurders vreest suppliant teloorgang van de steenplaatsen en het eventueel mislopen van de borg
Mandement van arrest op goederenJan Douche, gehuwd met Jacomyna Quakelveen, de weduwe van kapitein Jan Graveau, gewoond hebbend te Rochelle in FrankrijkDe weduwe van scheepskapitein Jacob Foran te Rotterdam, bij leven f 1800 schuldig aan zijn zwager Gabriël Grain te RochelleGabriël Grain had beslag laten leggen op de lading van een schip bevracht door Jan Graveau waarin Foran partenier (medereder) was. Om het schip vrij te krijgen had Graveau f 1800 betaald en getracht dit van de weduwe van Foran terug te krijgen. Deze had echter de supplianten onder valse voorwendselen laten arresteren die het arrest inmiddels ongedaan hadden gemaakt bij het hof. Zij willen nu beslag laten leggen op haar huis in Rotterdam om alsnog de achterstallige schuld te innen.
Mandement van arrest op goederenOotgert Luytsz, Jan Pieters Gijsz, Joachim Pietersz Kat en Claes Cornelisz Melckpot, allen te AmsterdamElbert Dircxsz Raven, tegenwoordig wonend in Frankrijk bij BordeauxAchterstallige aanbetaling van f 4000, voor 6/32 als participant in twee polders in de Medoq (Frankrijk) plus voorschotten door medeparticipanten. Ondanks arrest op zijn persoon naar Frankrijk vertrokken zodat beslag op zijn goederen wordt verlangd.
Mandement van arrest op goederenCornelis Verdonck, koopman te RotterdamSymon Pauwelsz de Bats, wonend in Heinkenszand in het land van GoesAchterstallige betaling na levering van wollen lakens
Mandement van arrest op goederenWillem Maertensz, gehuwd met Jannetje Leenderts en wonend in de heerlijkheid van Veur, mitsgaders Henrick Jansz Noorderwiel te Den Haag, voor zichzelf en zijn broer, zusters en nicht Maritje Adriaens, de weduwe van Gillis Wesselsz, allen erfgenamen van Maerten Cornelis Bestekint en Jannetje HenricxdrSupplianten behalve Willem Maertensz en Jannetje Leenderts, dochter van de oom van Maerten Cornelisz BestekintSupplianten verzoeken om beslag op de erfportie van Willem Maertensz (een vierde part) in de boedel van Maerten Cornelisz Bestekint na het overlijden van Jannetje Henricxdr
Mandement van arrest op goederenPietertje Pieters, de weduwe van Hendrick Claesz Croon, Roeloff Pietersz, Jan Hermansz en Rencke Hermans, allen wonend te Amsterdam en zijnde van de gereformeerde religie, als kinderen van Anna Roeloffs en als zodanig de naaste erfgenamen van Mr. Gerrit Craenlant, bij leven priester te OverdiemenMr. Benedictus Engels, advocaat, Wessel Noorman en de verdere erfgenamen van Mr. Jan de Witte; Symon Dircxsz Joncker te Overdiemen; Annitje Aris de Raet en Maritje Lamberts, belijdende kloppen (begijntjes buiten kloosterverband), alsmede Mr. Jacob Heynsius van Edam en Mr. Maerten, beiden priesterSupplianten zijn beducht dat gedaagden alles zullen proberen om goederen te verduisteren en verplaatsen middels een nadelig nagemaakt testament van Gerrit Craenlant
Mandement van arrest op goederenBarent Adriaensz, commandeur op het schip NeptunusThomas Warnaers, gouverneur op het eiland Sint Christowel (Cristobal?)Suppliant vraagt beslaglegging op goederen wegens een flink restant van een schuld van 12.600 gulden voor levering van stukken geschut
Mandement van arrest op goederenAeffje Dircx, de weduwe van Willem Cornelis Ameland, wonend te AmsterdamJan Lubbertsz en Annetje Gerrits, de geïnstitueerde erfgenamen van Immetje FoutersImmetje Fouters heeft, ofschoon kinderloos, de via haar moeder Grietje Cornelis geërfde goederen van Immetje Jansdr bij testament vermaakt aan de tegenpartij (neef van haar man), die deze onder zich tracht te houden hoewel ze volgens condities in het testament van Immetje Jansdr zelf toekomen aan Aeffje Dircx
Mandement van arrest op goederenJohan Smits, koopman te Den HaagGraaf van Carassa, gehuwd met Gudella Elisabeth, freule van EffenenOndanks vele aanmaningen geen betaling van uitstaande schuld. Smits wil beslag leggen op de gelden uit de nalatenschap aan tegenpartij (nomine uxoris) vanwege generaal graaf van Holsappelen
Mandement van arrest op goederenEvert van Leenswijck, wonend te LeidenPouwels Cornelisz van der Maerel, te WateringenBeslag op ossen die gekocht en nog niet zijn afbetaald en die volgens zeggen zouden worden doorverkocht
Mandement van arrest op goederenSuys Henriques Reinel, Portugees koopman te AmsterdamWouter Abrahamsz, voormalig koopman te Rotterdam en sinds enige tijd consul in PortugalSchade van f 4520 door acht scheepsladingen zout volgens contract niet af te nemen
Mandement van arrest op goederenLucas de Henne, wijnkoper in Den HaagCornelis KunstAchterstallig bedrag wegens geleverde wijnen, verteerde kosten, geleend geld voor logies en enige schilderijen ondanks verscheidene aanmaningen tot betaling
Mandement van arrest op goederenJohan van Weel, notaris en procureur te Rotterdam, met actie en transport van Jan Gruninger die last en procuratie had van Humphrie Davie, koopman te RotterdamGerrit Hartinck, te BreevoortAchterstallige schuld die de supplianten willen terugvorderen door beslag te leggen op een tegoed dat Hartinck eerstdaags in Den Haag zal komen opnemen
Mandement van arrest op goederenMr. Gerard Tuning, advocaatDingenaer Cornelisz van de Berg, laatst gewoond hebbend over de Wagenbrug aan het Zuideinde in Den Haag, in dit geval zijn weduwe Neeltje Cornelis, kinderen en verdere erfgenamenAchterstallige betaling voldoen voordat de boedel van de overleden tegenpartij wordt verdeeld en/of verkocht
Mandement van arrest op goederenArent Adam van Wassenaer, heer van Den BoschCornelis Cornelisz van Rijnberckhout, pachter van de hofstede van ZaneBeslaglegging op goederen, meubelen, have en vee wegens achterstallige huur
Mandement van arrest op goederenDirck van Ruys, steenbakker te Leiden en gehuwd met Neeltje Jans [Centen], de dochter van wijlen Trijntje Pieters en Jan Centen gewoond hebbend te Amsterdam, zoon van Vincent Jacobsz Coster en Grietje StoffelsJan Centens zusters Susanna Centen en Aeltje Centen, tantes van Neeltje JansVrouw van suppliant heeft als wettige erfgename recht op een derde deel van de erfenis van haar grootouders, terwijl de goederen bij haar tantes berusten en deels zijn verkocht en bezwaard.
Mandement van arrest op goederenJohannis Mulder te Rotterdam, via zijn oom Cornelis Bosch onder contract, met Manuel Spranger, Adriaen Gerritsz en Jacob Faes, kooplieden te AmsterdamVrienden en erfgenamen van wijlen Cornelis Bosch, echtgenoot van joffrouw Cornelia AdriaensdrEis tot beslagname van goederen wegens het niet nakomen van het contract met Johannis Mulder
Mandement van arrest op goederenJean de la Porte, Frans koopman te AmsterdamJean Hindret, gefailleerd koopman te Parijs in Frankrijk van wie verscheidene waren en koopmanschappen berusten bij Robbert CollinhonSuppliant is bang voor verduistering van de goederen waardoor de wisselbrief niet door Robbert Collinhon zal worden voldaan en verzoekt derhalve om beslagname
Mandement van arrest op goederenJoan van Muyden, koopman te Amsterdam en gewezen opperhoofd in Siam ten dienste van de Oost-Indische CompagnieDe erfgenamen van Isaaq Moerwijck, vorige beheerder van het kantoor in SiamTerugbetaling van de ontbrekende som geld in de kasboeken van de OIC in Siam uit het tegoed van Isaaq Moerwijck dat berust onder de heer luitenant-generaal Cornelis van der Lijn in Indië tegenwoordig wonend in Alkmaar
Mandement van arrest op goederenCornelis Jansz van Eynthoven te s'-HertogenboschAdriaen van Beaumont, student theologie te Utrecht, of zijn voogdenNa diverse aanmaningen onbetaalde schuld voor geleverde winkelwaren over 1650 en 1651
Mandement van arrest op goederenSimon Jacobsz Pijnaker te DelftClaes Willemsz Keiser te Benthuizen als principaal, en diens broer Pieter Willemsz Keiser en Pieter Doensz Verding als borgenVerzoek om beslaglegging op goederen ter voldoening van schuld ontstaan door een achterstand in betaling op een obligatie
Mandement van arrest op goederenMarinis van der Lisse, penningmeester van de Orangie PolderKinderen en erfgenamen van Willlem Jansz VersteckhovenAchterstallige pacht plus interest over eenderde deel van de polder plus de proceskosten
Mandement van arrest op goederenJan Reyniersz de With, te RotterdamDe erfgenamen van Bastiaen Bastiaensz Pors, bij leven wonend te CharloisSchuld gehypothekeerd op 3 morgen 67 roe land, die na herhaalde aanmaningen niet is betaald zodat suppliant beslag wil laten leggen op gewassen en vee op het land
Mandement van arrest op goederenJacques van Aerssen, oud-president van de Raad van BrabantAdriaen Cornelisz 't Haseraets te Groot-Cromstrijen en inmiddels overledenVerzoek om beslag op de gewassen op het land van tegenpartij ter voldoening van achterstallige pacht
Mandement van arrest op goederenMr. Andries Berlicom, secretaris van RotterdamEngelbrecht de Groot, wonend te Oud-PiershilVerzoek om beslag te mogen leggen op de gewassen op het land wegens achterstallige landhuur
Mandement van arrest op goederenCornelis Jacobsz, gewezen schipper op het schip de Profeet Samuel genaamdJacques Thierry en Pieter BecxSuppliant vreest geld dat hij tegoed heeft mis te lopen ondanks de verkoop van het schip en verzoekt beslag te leggen op de opbrengst
Mandement van arrest op goederenJacob Marcus en David Torres met last en procuratie van Jan Alvares, koopman te AntwerpenJan de Fonseca Cardoso te Madrid in SpanjeWegens aanzienlijke schuld van Cardoso (f 40.000) beslaglegging verlangd op 200 resterende balen wol en eventuele andere eigendommen
Mandement van arrest op goederenHester de Heere, de nagelaten weduwe van Ariaen Claesz Everswijn, Niclaes en Matheus Claesz Everswijn, Robbert Engelgaeff, koopman te Amsterdam en gehuwd met Catherina Everswijn, kinderen van Abigel de Heere zaliger, elk voor zich en als mede erfgenamen van juffrouw Maria de Heere, bij leven eerst weduwe van Hendrick van Bredenhoff en daarna van Jacob Wybo, bij leven burgemeester van Hoorn; Dirck Verschuyl, man en voogd van Margrita van Bredenhoff; Heyndrick van Hegenray, gehuwd met Cornelia van Bredenhoff; Ottho van Flodorp, gehuwd met Jeannette van Breedenhoff; Ariaenna van Bredenhoff, de nagelaten weduwe van Mattheus Ariaensz Everswijn; Benjamin van Halewijn, heer van Halewijn en Suydtwijck; Adriaen van Bredenhoff, schout van Hoorn; Ariaen van Beaumont te Dordrecht als vader en voogd van zijn kinderen bij Anna van Bredenhoff zaliger, allen mede erfgenamen van Maria de Heere - Maria de Heere, Hester de Heere en Abigel de Heere, zijnde de kinderen en erfgenamen van Mattheus de Heere, bij leven wonend te HaarlemBenjamin van Halewijn, heer van Halewijn en SuydtwijckIn beslag nemen van goederen in de heerlijkheid van Zuytwijck wegens achterstallige contractuele kooppenningen
Mandement van arrest op goederenAlbertus van der Hooch, wonend te HaarlemMarie Jansdr, de weduwe van Jan Wiggersen, en haar zoon Cornelis Jan Wiggersen, beiden wonend in de heerlijkheid van SchagenAchterstallige betaling van pacht voor een hofstede met bijbehorende landen, die de suppliant normalerwijze niet spoedig op de tegenpartij meent te kunnen verhalen
Mandement van arrest op goederenJoffrouwe Anthonette van Duynen, weduwe wonend te Rotterdam, mede erfgename van haar moeder Aeltje van VeldePieter Jan Joosten te StrijenBeslag op goederen wegens geleend kapitaal waarvoor geen termijnen zijn betaald ondanks herhaalde verzoeken en waarschuwingen; alleen uitstel met schone beloften
Mandement van arrest op goederenJohan de Wit, ontvanger generaal van de grafelijke tolgelden van Geervliet, wonend te DordrechtPieter Leendertsz (ook Pierre Leendertsz) in PiershilVerzoek om beslag op gewassen, beesten, koren, berg, schuur en woning van de tegenpartij wegens achterstallige pachtsom
Mandement van arrest op goederenJhr. Baltesaer Robiano, kanunnik van het kapittel van St. Waudru te Bergen in Henegouwen, als erfgenaam van zijn broeder jhr. Lanceloot RobianoJhr. Jacques de Suys, heer van der StockVerzoek om beslag op 1/9 van de ambachtsheerlijkheid van Oude en Nieuwe Tonge, genaamd Grijsoord, als betaling voor een verhypothekeerde obligatie
Mandement van arrest op goederenElisabeth van der Weteringe, de weduwe en boedelhoudster van Pieter Baltusz van Wevelinchoven, bij leven brouwer te GorinchemMr. Dirck van Rosendael als advocaat van de kinderen van wijlen Willem Burchouts, majoor op het fort LoevesteynAchterstallig bedrag wegens levering van bier aan Willem Burchouts en later aan diens zoon, waarvoor nog steeds niet is betaald na diverse aanmaningen en beloften
Mandement van arrest op goederenJan van Huyseren, burger en koopman te Windau in Courland (Letland), voor zichzelf en namens zijn medereders aldaar woonachtig, als eigenaars van het voormalige fluitschip St. Jan Baptist of de DooperDe tegenwoordige schipper, matrozen, reders en anderenVerzoek beslag te leggen op het schip met toebehoren dat momenteel in de Leuvehaven van Rotterdam ligt, voordat het geladen weer vertrekt: het schip was eerder door Engelse kapers of piraten gekaapt en van teken en naam veranderd
Mandement van arrest op goederenBartholomeus van Duynen, burger in Den Haag, als crediteur van Johan en Cornelis VersteckhovenDe erfgenamen van Grietje Rombouts van den Hoeve, de weduwe van Pieter Cornelisz Hess en principale borg van Johan en Cornelis van VersteckhovenAchterstallige betaling van de tegenpartij; deze tracht het door Grietje nagelaten land en andere goederen te verkopen - of heeft deze al verkocht - om de opbrengst onder de erfgenamen te verdelen
Mandement van arrest op goederenOutgert Claesz, tegenwoordig wonend in Den HaagJan Outgersz, zijn broer (?) wonend te VoorburgSuppliant acht zich niet gebonden aan het gebrekkige contract met zijn broer, die er volgens hem op uit is beslag te leggen op zijn goederen of persoon; zodat suppliant verzoekt een deurwaarder van het hof beslag te laten leggen op een huis van zijn broer in Amsterdam, ingeval deze hem met dit contract (nul en vervallen) probeert lastig te vallen
Mandement van arrest op goederenLouis Trip en Hendrick Trip, kooplieden te Amsterdam en zaakgelastigden van de directeuren van de teerhandel te Stockholm in ZwedenSchipper Hemme Tamesz van Vlieland en schipper Joachim Riemertsz van VlielandBeslag op twee schepen met gereedschap en toebehoren, alsmede verdiende vrachtpenningen en betaling van geleden schade plus interest door de schippers en reders: wegens niet volgens contract koers zetten naar Wijburch (Oost-Finland) om teer en pek in te nemen, maar in plaats daarvan naar Denemarken te zeilen
Mandement van arrest op goederenJacob Claesz Hayman, bewindhebber van de OIC ter kamer van MiddelburgCuratoren van de desolate boedel van Jan Steur, koopman te AmsterdamAchterstallig bedrag bij schepenschuldbrief, dat gedekt wordt door de goederen en landen van Jan Steur en de curatoren niet willen betalen
Mandement van arrest op goederenBarthout van Abbesteech, commies van de staten van Holland en West-FrieslandJan Gerritsz, te LoosduinenBeslaglegging op alle beesten en overige goederen vanwege een achterstand van f 6 [!!]
Mandement van arrest op goederenHuybrecht van Beveren, gewoond hebbend op 't Recif (Brazilië) en tegenwoordig te Amsterdam wonendHeer Quilliam de Hautain (ook Haultain) zaliger, en nu diens erfgenaan de heer van Hoogwoude etc. alsmede Mr. Johan de Cock, advocaat en zijn gewezen rentmeesterOpenstaande schuld van de overleden tegenpartij verhalen op zijn erfgenaam en zijn rentmeester door beslag op goederen
Mandement van arrest op goederenSusanna Jansdr, de weduwe van Pieter Jacobsz, als impetrant in relief d'appelHendrick Blaeuw, gehuwd met een nagelaten kind en erfgename van Samuel Coenraets te AmsterdamBeslag op huis en erf met de huurpenningen dat de suppliant volgens contract toekomt, want zij vreest dat de tegenpartij de goederen nog hangende het onbesliste proces voor de Hoge Raad zal proberen te verkopen
Mandement van arrest op goederenArnout de Witte, koopman te Antwerpen in compagnie met Samuel van Surck (zaliger) en Hans Schmeys, koopman te KoningsbergenHans Schmeys, koopman te Koningsbergen en de erfgenamen van Samuel van SurckSuppliant wil beslag laten leggen op de juwelen van de tegenpartij - als onderpand in diens beheer - totdat deze de achterstallige schuld heeft voldaan, nu hij naar Hamburg is vertrokken
Mandement van arrest op goederenJohan Oem Hermansz, houtkoper in DordrechtDe weduwe en erfgenamen van Dirck Crijnen van der TasAchterstallige som die ondanks veelvuldige aanmaningen niet inbaar blijkt
Mandement van arrest op goederenAnthony van der Hulst te Den Haag, vader en voogd van Anthony van de Hulst de jonge en Maria van der Hulst verwekt bij Magdalena Everaerts, zijn overleden huisvrouw; Dr. Ludovicus Thimade (?), advocaat en gehuwd met Wilhelmina van der Hulst; Jacobus Palavoisine, vaandrig in het garnizoen van Maastricht en gehuwd met Sibilla van der Hulst; Thomas Duyff, wijnkoper in Den Haag en gehuwd met Helda van der HulstMargareta Everaerdts, de weduwe en boedelhoudster van Cornelis Mouritsz, bij leven solliciteur in Den HaagAchterstallige som betaalbaar op obligaties van Cornelis Mouritsz
Mandement van arrest op goederenFrancois van Halewijn, heer van Werre, en Mr. Adolphus Thomasius, advocaat en gehuwd met juffrouw Maria van Halewijn en curator van Waulterus van HalewijnEverardt van de Weede, kanunnik te Utrecht en gehuwd geweest met de inmiddels overleden juffrouw Jacoba de la Chambre, en zijn zuster Maria van de WeedeVolgens het laatste testament van Jacoba de la Chambre hebben haar man en diens zuster slechts recht op een lijfrente en het vruchtgebruik van haar goederen, en dat pas na borgstelling en levering van een staat van inventaris aan de supplianten
Mandement van arrest op goederenWeyntje Dircks, getrouwd onder huwelijkse voorwaarden met Frederick Pietersz, voormalig kooienkoper te AmsterdamFrederick PieterszVrees dat zij en haar kinderen tot armoede zullen vervallen als haar man met haar goederen zijn schulden gaat aflossen. Daarom beslag op de resterende opbrengst van de vaste goederen, geïnde boekschulden alsmede overlevering van de door haar ingebrachte en verworven goederen in het huwelijk
Mandement van arrest op goederenIsaac van Aelst, koopman te Amsterdam en zoon van Andries van Aelst zaligerDe vier gezusters van Aelst, Jacques van Brusselen, gewezen boekhouder van Andries van Aelst en Dethmar van Eden, koopman te AmsterdamDe boekwaarde van de nalatenschap is aanmerkelijk hoger zodat de suppliant een volledige inventarisatie eist en revisie plus de afsluiting van de boeken met de uitkering van zijn erfdeel (1/5), inclusief de vruchten en de baten
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in