Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
108 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 108 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Abraham Ampel te Haarlem, met last en procuratie van Jan Reyertsz (Reyersz), korenkoper te WestzaanDe erfgenamen van Cornelis van Tol, secretaris te Hillegom en gewezen curator van de boedel van Cornelis Jansz, en Matheus Backer, biersteker aldaarAchterstallig tegoed aan de boedel van Cornelis Jansz, gewezen bakker te Hillegom22-05-1656
Abraham Reynertsz, trompetter op het schip van de commandeur de Ruyter, wonend te Hoorn en gehuwd met Marijtje Thijsdr, kind van Elbrecht Willemsz en voordochter van Anna Oloffs bij leven laatst weduwe van Robbert Barton; Matthijs la Meer, lakenwerker te Leiden en gehuwd met Annitje Thijsdr, de zuster van Marijtje ThijsdrDe erfgenamen van Trijn Willemsdr en de weeskamer van HoornBetaling en borgstelling door de tegenpartij van de prelegaten met 5% interest plus een derde van de verdere legaten en nagelaten goederen van Jan Barton en Robbert Isacksz28-03-1656
Adam Epay, kapitein ten dienste van het landMarike HuygenAchterstallige pachtsom innen door beslaglegging op goederen12-09-1656
Adriaen Gerritsz Limmens, bouman te AlmkerkJan Cornelis Wetger, eveneens te AlmkerkAchterstallige som voor de aankoop van allodiaal leenland, door de tegenpartij gekocht van de gemachtigde van de heer van Duyckenburch02-03-1656
Adriaen Pietersz Rollaf en Willem Jacobsz Meerblaes als voogden van de weeskinderen van Jan Mattheeusz van RavesteynCornelis Scheurders, wonend in de KlundertAchterstallige som eerst afbetalen voordat de tegenpartij zijn vaste goederen verkoopt om zijn crediteuren uit te betalen21-09-1657
Aeffje Dircx, de weduwe van Willem Cornelis Ameland, wonend te AmsterdamJan Lubbertsz en Annetje Gerrits, de geïnstitueerde erfgenamen van Immetje FoutersImmetje Fouters heeft, ofschoon kinderloos, de via haar moeder Grietje Cornelis geërfde goederen van Immetje Jansdr bij testament vermaakt aan de tegenpartij (neef van haar man), die deze onder zich tracht te houden hoewel ze volgens condities in het testament van Immetje Jansdr zelf toekomen aan Aeffje Dircx08-09-1651
Aeltje Bondertsz van Hijselendoorn, de weduwe en boedelhoudster van Adriaen Claesz, bij leven scheepmaker te Delft, als borg en principaal van Annetje Stevens uit Pijnacker, tevens wonend te DelftDirck Ghijsbertsz Blomesteyn, beenhakker binnen DelftDe suppliant vreest zelf kapitaal en interest te moeten betalen zonder daarvan ooit iets terug te zien en laat dus beslag leggen op de nagelaten goederen (erfportie) van de overleden Dirck Blomesteyn om de achterstallige som te innen04-05-1657
Aemilius Cool, schepen in de raad en vroedschap van GoudaAert Jansz van Esch, gehuwd met Harbertje Gelve, eerder weduwe van Herman Jacobsz van Maesdam; Cent Cornelisz in plaats van Cornelis Arjensz Haverboer en Arjen Dircksz QuartelInning van achterstallige pacht van diverse huurders door beslag te leggen op beesten en gewassen op gehuurde landen totdat de som van pachten met eventuele borg is voldaan08-02-1657
Albertus van der Hooch, wonend te HaarlemMarie Jansdr, de weduwe van Jan Wiggersen, en haar zoon Cornelis Jan Wiggersen, beiden wonend in de heerlijkheid van SchagenAchterstallige betaling van pacht voor een hofstede met bijbehorende landen, die de suppliant normalerwijze niet spoedig op de tegenpartij meent te kunnen verhalen29-07-1653
Alidt de Rovere, vrouwe van GodschalksoordLaurens AdriaenszAchterstallige som uit te betalen na beslagname van beesten, meubelen en gewassen op landen, en een hofstede tot het volledige bedrag14-06-1657
Allerdt CleywersJacob Jansz van KleeffAchterstallige huur voor huis, schuur, berg en land plus een kooi02-04-1657
Anthony van der Hulst te Den Haag, vader en voogd van Anthony van de Hulst de jonge en Maria van der Hulst verwekt bij Magdalena Everaerts, zijn overleden huisvrouw; Dr. Ludovicus Thimade (?), advocaat en gehuwd met Wilhelmina van der Hulst; Jacobus Palavoisine, vaandrig in het garnizoen van Maastricht en gehuwd met Sibilla van der Hulst; Thomas Duyff, wijnkoper in Den Haag en gehuwd met Helda van der HulstMargareta Everaerdts, de weduwe en boedelhoudster van Cornelis Mouritsz, bij leven solliciteur in Den HaagAchterstallige som betaalbaar op obligaties van Cornelis Mouritsz04-12-1654
Arent Adam van Wassenaer, heer van Den BoschCornelis Cornelisz van Rijnberckhout, pachter van de hofstede van ZaneBeslaglegging op goederen, meubelen, have en vee wegens achterstallige huur15-02-1653
Arnout de Witte, koopman te Antwerpen in compagnie met Samuel van Surck (zaliger) en Hans Schmeys, koopman te KoningsbergenHans Schmeys, koopman te Koningsbergen en de erfgenamen van Samuel van SurckSuppliant wil beslag laten leggen op de juwelen van de tegenpartij - als onderpand in diens beheer - totdat deze de achterstallige schuld heeft voldaan, nu hij naar Hamburg is vertrokken08-10-1654
Barent Adriaensz, commandeur op het schip NeptunusThomas Warnaers, gouverneur op het eiland Sint Christowel (Cristobal?)Suppliant vraagt beslaglegging op goederen wegens een flink restant van een schuld van 12.600 gulden voor levering van stukken geschut28-07-1651
Bartholomeus van Duynen, burger in Den Haag, als crediteur van Johan en Cornelis VersteckhovenDe erfgenamen van Grietje Rombouts van den Hoeve, de weduwe van Pieter Cornelisz Hess en principale borg van Johan en Cornelis van VersteckhovenAchterstallige betaling van de tegenpartij; deze tracht het door Grietje nagelaten land en andere goederen te verkopen - of heeft deze al verkocht - om de opbrengst onder de erfgenamen te verdelen16-01-1654
Barthout van Abbesteech, commies van de staten van Holland en West-FrieslandJan Gerritsz, te LoosduinenBeslaglegging op alle beesten en overige goederen vanwege een achterstand van f 6 [!!]29-04-1654
Bastiaen Pleunen, wonend op de sluis te Barendrecht en gehuwd met Jannetje Willems, de dochter van Willem Gijsen zaligerDe erfgenamen van Adriaen Thonisz Verweel, gehuwd geweest met de weduwe/boedelhoudster van Cornelis Pietersz SpruytLangdurige achterstallige betaling op een obligatie van 10 jaar: voldoening achterstand inclusief proceskosten08-03-1657
Boudewijn Schinkels, te Rhijnen (= Rhenen) in de provincie UtrechtAnthony Denys, gewezen koopman te Middelburg in Zeeland met de affaires (voorschotten) van de Fransman Johan de la Mothe, woonachtig te AmsterdamNa 12 maanden niet aan de achterstallige som te kunnen geraken na diverse minnelijke verzoeken en de verduisterde effecten18-07-1658
Cornelis Jacobsz Heyligenberch, vader en voogd van zijn minderjarige kinderenDirck van der Spuy, de bode van Charlois en nu secretaris aldaarLevering van de acte van het arrest aan de suppliant en overhandiging daarvan aan Jacob Besemer te Charlois21-06-1657
Cornelis Jacobsz, gewezen schipper op het schip de Profeet Samuel genaamdJacques Thierry en Pieter BecxSuppliant vreest geld dat hij tegoed heeft mis te lopen ondanks de verkoop van het schip en verzoekt beslag te leggen op de opbrengst03-07-1653
Cornelis Jansz van Eynthoven te s'-HertogenboschAdriaen van Beaumont, student theologie te Utrecht, of zijn voogdenNa diverse aanmaningen onbetaalde schuld voor geleverde winkelwaren over 1650 en 165125-03-1653
Cornelis Quirijnsz van Swieten, wonend te KoudekerkDirck Hendrix ,wonend te Amersfoort cum suis, solidus zowel als princeps als schuldenaar van Cornelis Crijnen, schout te Nieuwveen, bij een obligatie van 16 januari 1639 vanwege de suppliantRestitutie na aflossing en mindering van het kapitaal van een restsom plus interest waarvan de tegenpartij in gebreke is gebleven op grond van een arrest op goederen23-07-1658
Cornelis Quyrijnsz van Swieten, wonend te KoudekerkDirck Hendrixz, wonend te Amersfoort cum suis, solidair en als princeps als schuldenaar van Cornelis Crijnen, schout te Nieuweveen, blijkende bij de obligatie daarvan zijnde van 16 januari 1639 van suppliantRestitutie na de aflossing en mindering van de hoofdsom van de resterende som plus interst, waarvan de tegenpartij in gebreke is gebleven op grond van arrest op goederen23-07-1658
Cornelis van Rijp, secretaris te Heemstede en curator van de boedel van de failliete bakker Cornelis WillemszCornelis WillemszDe tegenpartij heeft naar verluid nog effecten bij diverse personen uitstaan en dit niet aan de crediteuren gemeld: verzoek om beslaglegging teneinde crediteuren te kunnen betalen05-09-1656
Cornelis Verdonck, koopman te RotterdamSymon Pauwelsz de Bats, wonend in Heinkenszand in het land van GoesAchterstallige betaling na levering van wollen lakens22-06-1651
Daniel l'Estebenom, koopman te Amsterdam met last en procuratie van de gemene erfgenamen van Maria Moerman (of Moermans), huisvrouw van Charles Grandjambe zaliger, bij zijn leven koopman te AmsterdamEstienne Jaquier, koopman te Amsterdam en met procuratie van de overige erfgenamen woonachtig in het buitenland; de erfgenamen zelfBeslag op de nagelaten goederen van Maria Moermans en diverse door de tegenpartij uitgekeerde legaten26-04-1656
De diakenen van de gereformeerde Nederduitse Kerk in Den Haag, voor de ene helft legataris van het testament van juffrouw Clara de Coninck en executeurs testamentair, en de Heilige Geestmeesters van het Heilige Geesthof aldaar voor de andere helftRemond ter Smithe, koopman te Amsterdam, Gillis Rogge (zoon van een dochter van Dorothea de Coninck en Johan van Berckel, de ontvanger generaal van HollandBeslag op de obligatie ten laste van het kantoor van Johan van Berckel, ontvanger generaal van Holland berustend onder Remond ter Smithe, koopman te Amsterdam: Gillis Rogge beweert dat alle nagelaten goederen van Clara de Coninck onder fidei commis zijn en dus op naam staan van haar vader Jan de Coninck; maar hij moet indien hij enige goederen "vermeynt" (verkoopt) zijn actie binnen zes weken aan het hof overleggen en anders zwijgen02-11-1657
De schout en de weesmeesters van Zwanenburgerdam als de oppervoogden van de kinderen van Pieter Ariensz ClevesteynDe secretaris van Wateringen; Pieter Ariensz Clevesteyn - na het overlijden van Annetje Jans van der Zee - met Cornelis Jansz van der Zee en Pieter Jansz van der Zee bloedvoogden van de vier minderjarige kinderen van ClevesteynBeslagname van de boedelinventaris bij de secretaris van Wateringen, zodat geen van de crediteuren van Pieter Clevesteyn de cedule zou kunnen bemachtigen en zo diens nagelaten kinderen in hun onderhoud tekort zouden komen24-07-1657
De voogden van jhr. Gijsbert van Mathenes, heer van Mathenes, Riviere, Opmeer, Zouteveen, etc.De voogden van het nagelaten weeskind van Adriaen Bastiaensz van der Jaght, te Oud-BeyerlandAchterstallige pacht van de woning en land genaamd de Jaght na het overlijden van de tegenpartij en diens vrouw, te vergoeden door 1) de verkoop van meubelen, beesten en granen en 2) door beslag op goederen en wintergewassen27-06-1657
Dirck Gerritsz Hoppesack, koopman te Amsterdam en Gerrit Ockersz ook aldaar als de voogden van minderjarige dochter Gerritje Eyckes, tante van een zoontje van Jannetje Eyckes en predikant Arnoldus Vinçon te Halteren (=Halsteren) in het markizaat van Bergen op Zoom, en derhalve testamentair erfgename van Jannetje EyckesArnoldus Vinçon, predikant te Bergen op ZoomBeslag op effecten uit de boedel van Jannetje Eyckes deels berustende onder Leyntje Gerrits Hoppesack, en een deel van de particuliere goederen van Arnoldus Vinçon aan te wijzen door het vonnis plus een overzicht en inventaris van zijn goederen in de nagelaten boedel van Jannetje Eyckes, plus een toewijzing van de portie aan Gerritje Eyckes uit de baten en winsten ter betaling van de alimentatie29-05-1657
Dirck Meyndertsz en Mr. Hoedemaecker te Amsterdam, met last en procuratie van Hilletje Jansdr, de weduwe van Claes Claesz Boon, als man en voogd van zijn echtgenote Helena Jansdr.Maria Cornelisdr (inmiddels 6 jaar geleden overleden), en weduwe Jan Theunisz, heeft bij testament benoemd Hilletje Jansdr tot erfgename van haar goederen onder voogdijschap van Coen Jansz Hagenvelt en Jan Roemersz (overleden), mitsgaders de suppliant namens zijn echtgenote voor 1/7 deelBeslag op alle goederen van Coen Jansz Hagenvelt te Amsterdam en levering van bewijs, rekening van zijn administratie09-02-1658
Dirck van Ruys, steenbakker te Leiden en gehuwd met Neeltje Jans [Centen], de dochter van wijlen Trijntje Pieters en Jan Centen gewoond hebbend te Amsterdam, zoon van Vincent Jacobsz Coster en Grietje StoffelsJan Centens zusters Susanna Centen en Aeltje Centen, tantes van Neeltje JansVrouw van suppliant heeft als wettige erfgename recht op een derde deel van de erfenis van haar grootouders, terwijl de goederen bij haar tantes berusten en deels zijn verkocht en bezwaard.17-02-1652
Diverse personen als de crediteuren van juffrouw Wilhelmina van LeeuwenMr. Johan Claerhout als gemachtigde van de erfgenamen ter andere zijde en de erfgenamen van Cornelis van TeylingenBetaling van achterstallige sommen aan de supplianten door de tegenpartij22-06-1658
Egbert Joling, koopman te Amsterdam, voor een kwart reder in het schip de Liefde, met als schipper Hans Gabrielsz (vonnis 1 september 1656 bij de schepenen van AmsterdamCornelis Jansz de Lange, Hendrick Doot, Jan Brisel en de erfgenamen van Michiel Hansz, tesamen de reders van het schip en veroordeeld tot erkenning van de suppliant en daarvoor rekening, bewijs en reliqua te leveren, woonachtig te Bergen in NoorwegenEen achterstallige som van f. 21.700 (bij vonnis van 14-12-1657) over de kosten van schade en interesten, plus de kosten van executie en executeur, op te brengen uit de goederen van Jan Brisel04-04-1658
Elisabeth Roelants, de weduwe en geïnstitueerde erfgename van haar man Ruysch Claesz Clouck, wonend te HaarlemAeffje Francken, haar moeder en weduwe en boedelhoudster van haar man Jacob Florensz ClouckVerduistering van de goederen en erfenissen van haar mans grootvader, Florens Claesz Clouck, zijn moeye (tante) Trijn Claes Clouck en zijn broer Barent Jacobsz Clouck22-04-1651
Elisabeth van der Weteringe, de weduwe en boedelhoudster van Pieter Baltusz van Wevelinchoven, bij leven brouwer te GorinchemMr. Dirck van Rosendael als advocaat van de kinderen van wijlen Willem Burchouts, majoor op het fort LoevesteynAchterstallig bedrag wegens levering van bier aan Willem Burchouts en later aan diens zoon, waarvoor nog steeds niet is betaald na diverse aanmaningen en beloften17-11-1653
Elisabeth van Someren, jongedochter wonend in een huisje van de Heilige Geest armen in Den Haag, en voor 1/12 erfgename van haar vader Aert van Someren en voor 2/12 van haar overleden broer Barent van SomerenGrietje Tollisdr, de weduwe van Aert van SomerenVerkoop van huis door Grietje Tollisdr zonder medeweten van de suppliante en uitbetaling van haar erfdeel11-05-1656
Esther Romburg, Constantia Romburgh en Anna Romburghe als borgen voor het akkoord van Jan van Nederhoven, koopman te Amsterdam, met zijn crediteurenJohan Frederick Hassel, koopman te Kassel in HessenAchterstallige betaling, terwijl supplianten weten dat de tegenpartij (buitenslands) hier in het land goederen heeft20-02-1657
Everard MeysterOtto van Cattenburch, raad van wijlen zijne excellentie van Breederoode, tresorier en secretaris van VianenAchterstallige som plus interest, zelfs ondanks een betalingsbelofte van de tegenpartij bij notariële akte25-04-1656
Evert van Leenswijck, wonend te LeidenPouwels Cornelisz van der Maerel, te WateringenBeslag op ossen die gekocht en nog niet zijn afbetaald en die volgens zeggen zouden worden doorverkocht11-10-1651
Fernando Alveres en Antonio Cornelio Resguita, kooplieden te AmsterdamFrancisco Frisar te BilbaoTegenpartij heeft in strijd met de opdracht van Pedro de Prado in Madrid een partij wol gestuurd naar Gillis Marcelis in plaats van naar de supplianten (eigenaars) met het vermoedelijke oogmerk deze te ontvreemden, zodat de supplianten beslag willen laten leggen op hun lading of anders hun voorschot terugwillen31-03-1656
Franchois Hals, doctor in de medicijnen en Adriana Hals, beiden kinderen van Claes Claesz Hals zaliger, en Franchois als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen voor zichzelf als met het recht verkregen van Elisabeth Pieters Crabmors, de dochter van zaliger Pieter Crabmors (ook Crabmois)Breuchel van Santen en Henrick van der Velde als executeurs van het testament van Mr. Georgijn van der Velde, de enige erfgenaam van Elisabeth Claes CrabmorsSupplianten hebben recht en actie verkregen van Elisabeth Pieters Crabmors als de gerechtigden op de goederen van Elisabeth Claes Hals, de tante van Franchois en Adriana Hals en de grootmoeder van Elisabeth Pieters Crabmors, en eisen de restitutie van de fidei commis goederen op25-10-1657
Francois van Halewijn, heer van Werre, en Mr. Adolphus Thomasius, advocaat en gehuwd met juffrouw Maria van Halewijn en curator van Waulterus van HalewijnEverardt van de Weede, kanunnik te Utrecht en gehuwd geweest met de inmiddels overleden juffrouw Jacoba de la Chambre, en zijn zuster Maria van de WeedeVolgens het laatste testament van Jacoba de la Chambre hebben haar man en diens zuster slechts recht op een lijfrente en het vruchtgebruik van haar goederen, en dat pas na borgstelling en levering van een staat van inventaris aan de supplianten23-12-1654
Gerrit Heyndricxsz van Eeyck, steenkoper te AmsterdamPieter du Boys en joffrouw Cornelia Meuns, de weduwe van Adriaen du Boys, beiden te Voorschoten en huurders van suppliants twee steenplaatsen op 9 morgen land bij Alphen tegenover de Molenaarsbrug, inclusief twee percelen steenaarde, voor de periode van vier jaarOnenigheid over gebrekkige betaling van huur en uitblijven van de borgstelling (1000 gulden) voor gereedschap: door schulden van huurders vreest suppliant teloorgang van de steenplaatsen en het eventueel mislopen van de borg02-05-1651
Gerrit Maes wonende te Den HaagPieter van Holma, gewezen kapitein, en zijn borgen George Houward, Charles Gornigh, Robbergt Killegren, Robbert Starrismore, Philip Sherard en George Morton, allen kapiteinsVrees dat lening (1100 gulden) aan Pieter van Holma wegens diens faillissement niet wordt terugbetaald, terwijl zijn borgen in het buitenland zijn en hier geen domicilie hebben17-03-1651
Gillis van Leussen, te Leiden, als usufructuarius (vruchtgebruiker) van wijlen juffrouw Weynina van Thorenvliet, zijn overleden huisvrouw die erfgename was van de mede overleden juffrouw Catharina van RhijnGerrit Anthonisz, wonende te BarendrechtAchterstallige som op obligatie te betalen uit de opbrengsten van de goederen van de tegenpartij31-07-1657
Grietje van Swieten, de weduwe en boedelhoudster van Jan Dircx van Rijn, bij leven houtkoper te AlphenDe weduwe van Arien Jansz, bij leven papiermolenaar te WaddinxveenBeslag op de papiermolen van de tegenpartij wegens een achterstallige som voor de levering van hout11-10-1656
Hendrick Sefeman, koopman als borg en principaal van Hendrick Brant, schipper op de Coninck DavidtHendrick Brant, ter zake van Anthony de Bercamp en Thomas Arssu met hun beschadigde schip St. Michiel met ladingWegens de borgtocht van de suppliant eis tot beslaglegging op het geld en de effecten van Hendrick Brant die hij heeft uitstaan bij verscheidene kooplieden28-06-1658
Hester de Heere, de nagelaten weduwe van Ariaen Claesz Everswijn, Niclaes en Matheus Claesz Everswijn, Robbert Engelgaeff, koopman te Amsterdam en gehuwd met Catherina Everswijn, kinderen van Abigel de Heere zaliger, elk voor zich en als mede erfgenamen van juffrouw Maria de Heere, bij leven eerst weduwe van Hendrick van Bredenhoff en daarna van Jacob Wybo, bij leven burgemeester van Hoorn; Dirck Verschuyl, man en voogd van Margrita van Bredenhoff; Heyndrick van Hegenray, gehuwd met Cornelia van Bredenhoff; Ottho van Flodorp, gehuwd met Jeannette van Breedenhoff; Ariaenna van Bredenhoff, de nagelaten weduwe van Mattheus Ariaensz Everswijn; Benjamin van Halewijn, heer van Halewijn en Suydtwijck; Adriaen van Bredenhoff, schout van Hoorn; Ariaen van Beaumont te Dordrecht als vader en voogd van zijn kinderen bij Anna van Bredenhoff zaliger, allen mede erfgenamen van Maria de Heere - Maria de Heere, Hester de Heere en Abigel de Heere, zijnde de kinderen en erfgenamen van Mattheus de Heere, bij leven wonend te HaarlemBenjamin van Halewijn, heer van Halewijn en SuydtwijckIn beslag nemen van goederen in de heerlijkheid van Zuytwijck wegens achterstallige contractuele kooppenningen21-07-1653
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in