Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
65 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 65 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Adriaen van Eeckelen, wonend in Den Bosch met last en procuratie van de erfgenamen van Mr. Jan Maerlet (of Moerlet??)De schout, schepenen en regeerders van Ooltgensplaat uit naam van de gezamenlijke inwoners aldaarAchterstallige som plus interest op een schuldbrief06-06-1657
Alida van Leeuwen, de weduwe van Hugo Paauw, te Den HaagPieter Willemsz Keyser, te BenthuizenAchterstallige betaling van de kooptermijnen door beslagname van een partij veenland07-07-1656
Ambachtsbewaarders, armmeesters, hoofdingelanden en verdere ingezetenen van de heerlijkheid van VeurAmbachtsbewaarders, schepenen, kerkmeesters en armmeesters van de heerlijkheid van VoorschotenHet zich niet houden - na de scheiding van de heerlijkheden in 1645 - aan een vergelijk over de terugbetaling aan de supplianten van een rechtmatig derde deel van de belastingen en andere revenuen01-10-1653
Anna van Nieuwael, de weduwe van Cornelis Vermey, bij leven kastelein van de SeshoveJaspar Vincquel en Jan de la Vincqueur, kooplieden te Amsterdam en gegijzelden met als borgsteller doctor Sena te Den HaagExtra gijzelkosten door gegijzelden zelf te betalen, aangezien doctor Sena alleen borg stond voor de gewone kosten05-04-1656
Anthonis de Heer te Naarden, man en voogd van Lambertje Anthonis, eerder weduwe van Gerrit Jansz van LoenenAnthonis Symonsz Verhouff te NaardenAchterstallige schuld17-05-1656
Antony Coninck, koopman te RotterdamJohan Juriens, koopman in ParijsAchterstand in betaling van 2089 kronen plus rente23-05-1651
Arent de Porck, wonend in Zweden, namens de zoon van wijlen Isaack de Porck verwekt bij Zara Huer, welke Isaack voor de tweede maal is gehuwd met Grietje Huybrecht die kinderloos is overleden en voor de derde maal met Digna Bruyningh te Weesp, van wie een zoon Pieter de PorckDe weesmeesters van de stad AmsterdamVanwege de uitkering door de weesmeesters van de gehele som van de erfenis aan Pieter de Porck, terwijl de suppliant recht heeft op de helft plus interest, zijnde zijn vaders en moeders erfenis23-09-1653
Arent Dircxsz van Elsgeest, gehuwd met Maritje Bartholomeusdr, de nagelaten dochter en weeskind van Bartholomeus Andriesz en Machteld Jans (overleden)Jan Dircxsz Gool, Pieter Laurensz Kint en Lambert Cornelisz van LeeuwenAchterstallige som geld aan suppliant nomine uxoris23-01-1657
Baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van de weeskinderen van Trijntje Pouwels, als eisers en arrestantenAbraham Jansz Verhoorn te Wateringen, als verweerder en gearresteerde, tevens als borg en principaal schuldenaarEis tot voldoening van som plus interest volgens het eerdere vonnis van het gerecht van Naaldwijk aan suppliant21-06-1657
Balthen Jansz van Duyn, te Delft en gehuwd met Maria Jans van den Berch, de weduwe en boedelhoudster eerst van Hartoch Dircxsz de Haen, bij leven rentmeester van de kerk te Waalwijk, en daarna van Cornelis Jacobsz Coole, bij leven secretaris te Monster, als gedaagde en als eiser in reconventieCornelis Jacobsz Steenhuysen te Waalwijk, impetrant in raue actie, mitsgaders de kinderen en erfgenamen van Jan de Roo, notaris te Waalwijk, impetrant in raue actie en verweerder in reconventieTegenpartij moet diverse sommen betalen aan Cornelis Jacobsz Coolen ter zake van huisraad en inboedel, juwelen afdragen en verdere zaken zoals de hypotheek op het huis in Waalwijk ten laste van Jacob Engels: suppliant kan niet verder procederen door het overlijden van Jan de Roo en het vonnis niet uitvoeren zonder dat t.a.v. de kinderen en erfgenamen van Jan de Roo tot executie van het vonnis is besloten12-03-1657
Beatrix Francisco Rodrigues Ville Real, weduwe te AmsterdamSymon Rodriges de Sousa en Jonys Rodriges de Sousa, wonende te AmsterdamDwangbevel aan weigerachtige tegenpartij tot betaling van een som wegens koopmanschappen en effecten onder haar berustende10-12-1654
Catharijne Joostendr, de nagelaten weduwe van Willem Joosten Antdonck, bij leven koopman te HaarlemAbraham Charles de jonge, oorspronkelijk debiteur met Abraham Charles de oude als borgVoldoening van achterstallig bedrag21-06-1656
Christina van Steenkist, de weduwe van Lucas van Beeck als moeder en voogdes van hun minderjarige (en meerderjarige) kinderenDe weduwe van Otto van Beeck, genaamd Maria Woltrincx en Raschina Woltrincx, huisvrouw van haar eiser en beheerder van haar goederenAchterstallige som volgens het boekregister11-07-1657
Claes Pietersz, gehuwd met Jaepje Maertens, en Geertje Maertens, bejaarde dochter, mede kinderen van Heyltje PietersFop Centen, wonend in Hoogvliet als executeur testamentair van Pieter Adriaensz, bij leven schout van HoogvlietAchterstallige som geld27-06-1653
Commer Cornelisz van Greynen, wonend te MoordrechtDe vrienden en voogden van Hillichgert van Greynen, de zuster (of blinde dochter?) van de suppliantBetaling van de voorgeschoten uitgaven en onkosten zoals toegezegd, die hij suppliant heeft gemaakt als gemachtigde in een proces31-07-1654
Cornelis Cornelisz van Rijck en zijn vader Cornelis Simonsz van Rijck, beiden wonend in de jurisdictie van Boskoop onder het baljuwschapvan RijnsburgDe baljuw van Rijnsburg Elias Ardes en Boudewijn Gerritsz, de schout van BoskoopVerzoek om restitutie van de boete: som geld en obligaties aan Cornelis Simonsz van Rijck - hem met geweld afgedwongen - na de vastzetting van Cornelis Cornelisz van Rijck04-06-1658
Cornelis Gerritsz van Berendrecht, wonend te NoordwijkAdriaen Leendertsz Cruyswech, te Katwijk a/d RijnAchterstallige pacht die de tegenpartij voor het gebruik van land volgens een condemnatie van maart 1654 nog moet voldoen07-08-1654
Cornelis Nouwensz te West-IJselmonde voor zichzelf en als voogd van zijn zusters Maertje Nouwen en Trijntje Nouwen, Tryen Nouwen, alsmede Adriaen Bastiaensz Spruyt, gehuwd met Lijsbeth Nouwen, tesamen kinderen en erfgenamen van Boudewijn Cornelisz Roobol en Trijntje AryensDe opgevolgde voogden belast met het beheer van de goederen van de ouders Roobol en Aryens: Dirck Adriaensz Verschoor, oom en voogd van vaderszijde, Gerrit Anthonisz van Vliet en Bastiaen Dircksz van Driel, schout van Hoogvliet, beiden oom en bloedvoogd van moederskant van Adriaen Harmansz Pors, onmondige zoon van Herman Clemensz Pors, alsmede Eeuwout Aertsz Verschoor als bloedvoogd van de kinderen en erfgenamen van Aryen Eeuwoutsz en Martje AryenSchuld van 2394 gulden is bij het sluiten van de rekeningen na diverse aansporingen nog steeds niet aan supplianten betaald07-06-1651
Cornelis van Swanenburch, te LeidenJan Cornelisz van Staveren als de eigenaar van de hypotheek van de suppliantBetaling van een achterstallige som plus verschenen interest op een rentebrief11-09-1657
Crijntje Lambrechts, de weduwe en boedelhoudster van Adriaen Jacobsz als mede Dirck Lambrechtsz te Rotterdam en Willem de With te TielJan Claesz Schoenhoort, te VlaardingenAchterstallige bedragen en kosten terug te betalen aan de suppliant02-07-1658
David Cardon, koopman te RotterdamAbraham Amse, brouwer te HaarlemAchterstallig bedrag aan geld09-04-1657
De baljuw en kerkmeester van de heerlijkheid NaaldwijkPieter Adriaensz Coningh, wonend te NaaldwijkAchterstallig bedrag plus interest op een obligatie17-05-1657
De erfgenamen van Arnoldus de Reeck, bij leven medicine doctor; Jacob Sena eveneens medicine doctor; ?? ... Cocq, medicine doctor en apotheker; meester Aldert Beringa, chirurgijn; meester Jan Bromhals, wartweger (??); Niclas Cleybergh, winkelier; Henric van Lent, winkelier; Barent Westenappel, meester-schoenmaker; en ..... Broeckhuysen met actie en transport van Haesje Abrahams Verdoes, allen wonend in Den HaagMr. Johan van der Heyden, advocaat bij het hof van Utrecht voor de erfgenamen van Frederic Lauwijck, bij leven kapiteinBetaling van schuld wegens hulp en medicijnen geleverd aan Frederic Lauwijck18-03-1653
De erfgenamen van Maria Adriaens van Udenhout, gewezen weduwe van Adriaen Cornelisz van CleeffJacob Symonsz van Soelen te Almkerk in het land van Altena, en Lambert Jacobsz, zoon en erfgenaam van zijn moederBetaling van een achterstallige pachtsom en een verbod aan de tegenpartij om voordien goederen te verkopen of te verhypothekeren13-10-1656
De gemene erfgenamen van Jacoba Hals, bij leven de weduwe van Cornelis van Banchem, te DelftLijsbeth Jans, de weduwe en boedelhoudster van Lodewijck Hendricksz Verbees, te LeidenAchterstallige som geld23-09-1656
De kinderen en erfgenamen van joffrouw Janneken Jacobs van Roeyen, de weduwe van Hendrick Maertensz de Boeffkens, bij leven oud-raad van DordrechtDe schout, het gerecht en de waarsluiden van AlblasserdamAchterstallig geld wegens de levering van zeilen en dergelijke door suppliants moeder aan de Vinkenpolder en de Blockaert20-11-1654
De kinderen en erfgenamen van Mr. Johan van Driel, bij leven oud-schepen van RotterdamLeendert Pietersz Arckenbout, wonend in het land van VoorneAchterstallige pacht plus interest voor duingrond in Voorne06-07-1657
De weduwe en erfgenamen van Huybert of Hubrecht Brest, wonend te ZeelandDe bewindhebbers van de West-Indische Compagnie van de Kamer van EnkhuizenToekenning van de resterende opbrengst boven de 18.000 en 19.000 pond uit de lading van het schip, welke de overleden man van suppliante toekomt21-06-1656
De weduwe van Hugo Bastiaensz van der Made te Rotterdam alsmede van Daniel Paludanus in het dorp van Beijerland, beiden geweest zijnde dekens van het Craemers- en Glazemakersgilden binnen de stad DordrechtDe gezamenlijke dekens van de andere gilden aldaarBetaling van voorschotten, onkosten en inhalen van verzuimde tijd wegens hechtenis op de Voorpoort ingevolge de opdrachten vanuit opgelegde bezigheden van de andere gilden en privileges vandien14-05-1657
De weduwe van Mr. Gaspar Huet, bij leven advocaat; Gerrit van den Wolde, procureur, in dienst geweest bij Rudolph Maximiliaen, baron van RivièreJoseph Coymans, te HaarlemBetaling van achterstallig salaris wegens verrichte diensten aan baron van Rivière uit de opbrengst van een partij grond verkocht aan de tegenpartij: de baron zelf is naar het buitenland vertrokken17-12-1654
Geleyn Adriaensz van der Zijde, in Nieuw BeijerlandDe schout, de schepenen en de secretaris van Oud BeijerlandVerzuim een obligatie voor een gestelde lening uit 1649 van 1500 Carolusguldens af te lossen met een geëiste terugbetaling inclusief rente08-05-1658
Gerrit Heyndricksz te Amsterdam, voogd van de kinderen van zijn broer Roeloff Heyndricksz, smidPieter Philipsz Schabaille te AmsterdamAchterstallige termijnen op de koop van een derde gedeelte van een lijnbaan21-09-1656
Gijsbert van Versevelt, tafelhouder te Weesp, als man en voogd van Eva van Damme en vervangende Zeger van der Pullen, procureur te Haarlem als voogd van Nicolaes van Damme, de minderjarige broer van zijn vrouw [Eva], beiden kinderen van wijlen Jan van Damme gewoond hebbend te HaarlemWeesmeesters van de weeskamer van Haarlem alsmede de beheerders van de erfenis, weduwen, erfgenamen of voogdenUitbetaling van f 4000 plus jaarlijks gekweekte interest op interest sedert de uitzetting van het kapitaal aan de suppliant en sluiten van de rekening13-01-1654
Goosen Ariens, tegenwoodig wonend in de Sijndert (?)Blasius van Haerlem, Anthony van Valckenburh, brouwer in de Vier Ringen te Dordrecht, en de erfgenamen van Adriaen van Bonckelweert, voormalige schout van WillemstadRestitutie van een deel van de opgestreken koopsom plus interest aan de suppliant, die is veroordeeld tot borgstelling voor een restschuld op het door hem gekochte huis (dit niet kan opbrengen waarna het bij executie is verkocht)24-01-1656
Heyndrick Melchiorsz Branter (ook Banter), notaris met last en procuratie van jvr. Matha Joris van de Reede, de weduwe van Nicolaes van WesterCrijn Leendertsz, woonachtig in de Steekt te Alphen aan de RijnAchterstallig bedrag plus kosten27-01-1656
Isack Cuysten, koopman te AmsterdamNicolaes Kuysten en Mr. Johan Cuysten, zijnde broeders van wie de laatste advocaatAchterstallig bedrag wegens geleverde en niet betaalde partijen25-06-1657
Jacob Baselier, koopman tegenwoordig wonend te Antwerpen, als voogd van de tien minderjarige kinderen en erfgenamen van Rombout le Fer, bij leven koopman te MiddelburgDe weduwe en erfgenamen van Jan BLom, brouwer te RotterdamAchterstallige som op obligatie sprekende ten laste van Johan Blom04-10-1657
Jacob Thomasz te GorinchemJoost Burchoutsz, majoor op het fort van LoevesteynAchterstallige betaling op obligatie ondanks toezeggingen22-06-1651
Jacob van Beveren, heer van Zwijndrecht en schout te DordrechtDe weduwe en erfgenamen van Dirck Witte en Adriaen Leendertsz als borgen en medeprincipalen van de weduwe en erfgenamen van Reynier Jansz de WithAchterstallige betaling op hypotheek23-10-1653
Jacominia van Vliet, de weduwe van Arent van den Graeff, notaris te RotterdamAndries Heffelt de Dinter, baljuw van Oud-BeijerlandAchterstallige koopsom volgens de koopvoorwaarden van een windoliemolen met bijbehorend woonhuis28-06-1657
Jan de Lange en Cornelis Leendertsz, kooplieden te Amsterdam en voogden van Maria Leenderts, de nagelaten dochter van Jacob Leendertsz, bij leven opperkoopman op het fort Batavia in Oost-IndiëDe bewindhebbers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie te AmsterdamDoor de VOC is te weinig geld terugbetaald aan de dochter van Jacob Leendertsz23-05-1653
Jan Roelantsz Lathouwer, te Oud-BeijerlandBastiaen Joosten Maet, te Oud-Beijerland, met een assignatie op Maerten DoeneAchterstallig bedrag innen bij Maerten Doene18-07-1656
Jan van der Graeff, als gewezen penningmeester van de polder de EendrachtDe dijkgraaf en de heemraden van de genoemde polder en de ingelandenToekenning en de restitutie van de gemelde som plus aangekweekte interest18-07-1658
Johan de Wit, wonend te DordrechtDirck Crijnen van der Tas, wonend onder Westmaas in het baljuwschap van StrijenAchterstallige betaling plus rente op een obligatie vanwege de koop en levering van bier17-10-1653
Johan Rutgers als vader en voogd van zijn minderjarige kinderenJan Gerritsz Verhoutert, koopman te AmsterdamUitkering van achterstallig bedrag aan de suppliant op grond van een vonnis ten laste van het bezit van Michiel Mogens in Denemarken21-07-1656
Johan van der Burgt, procureur voor het gerecht van Rotterdam en gehuwd met Liedewyna Muys, de dochter van Antoni Muys zaliger en Anna van Raveswaey (daarna gehuwd met Arnolt Jonchout)De weesmeesters van de stad SchiedamAanspraak suppliant namens zijn vrouw op het kapitaal plus rente wegens overlijden van Arnolt Jonchout (tweede echtgenoot van Anna van Raveswaey)26-08-1654
Johan van der Heyde, koopman in Den Haag, met actie en transport van Nicolaes du Chemin, koopman te RotterdamNicolaes van Terlingen, te RotterdamEen verjaard vonnis ten laste van de tegenpartij aan de suppliant te voldoen met een interest van acht procent vanaf de vonnisdag tot en met de dag van voldoening26-01-1657
Johan van Wassenaer, heer van Hazerswoude etc., voor zichzelf en met transport van Johan de Jonge, advocaatAndries Hubrechtsz als bezitter van een hypotheek voor een gekocht huis, erf en landTerugbetaling door tegenpartij van geleend kapitaal met rente op land met huis, indertijd gekocht van Pieter Jacobsz van Deyl en Maritje Gerrits, echtelieden te Wassenaar18-09-1654
Joris Pietersz van Hardincxvelt, wonend te MiddelburgDe weduwe en erfgenamen van Philips van DorpSchuld bestaande uit interest plus proceskosten24-06-1653
Juffrouw Alida Hofflant, de weduwe van Daniel Clarke, bij leven koopman te RotterdamPieter Adriaensz TollBetaling van een som plus rente op basis van een obligatie wegens geleverd goed aan haar man21-12-1654
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in