Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
53 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 53 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefDirck Visnich, wonend te Naarden, als gearresteerde en gedaagde in raue actie ter ene zijdeClaes Del, eiser en arrestant ter andere zijdeBeroep tegen vonnis van het gerecht van Weesp waarbij suppliant is veroordeeld tot betaling van een som gelds
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefCatalijntje de Marees, de weduwe van Pieter Honore de jonge, wonend te Haarlem, als verweerder in conventie en eiseres in reconventieEbbetje Jansdr, de weduwe van Juriaen TheuniszBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Haarlem waarbij suppliante ten onrechte tot kwade opposante is verklaard en Ebbetje mag doorgaan met procederen onder compensatie van kosten
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefGerrit Lages, wonend te Oud-BussumGijs Claesz Gijsen, te HilversumBeroep tegen de uitspraak van de schepenen van Hilversum waarbij suppliant naar zijn mening ten onrechte is veroordeeld tot betaling van de hoofdsom plus interest met de bijkomende kosten van het vonnis
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefJan Franquen, koopman te Amsterdam en gehuwd met de dochter van Marten Dirksz van LierDe weduwe van Willem OckerszBeroep tegen de uitspraak van de schepenen van Amsterdam die hem abusievelijk verklaard hebben tot kwade opposant tegen een actio cessa (overdrachtsakte), waarop de vader van suppliants vrouw al meer dan zijn deel had betaald
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefPieter van Waesbergen, boekdrukker te RotterdamJan Naranus, eveneens boekdrukker te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van schepenen dat exceptie declinatoir van de suppliant verwerpt, die wegens drukke werkzaamheden en vakantie van het hof niet tijdig beroep heeft ingediend en verzoekt om ontheffing
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefMr. Adriaen van Wissekercke, heer van Wissekercke met procuratie van zijn moeder vrouwe Magdalena van Merrivoorde, dochter van wijlen Jan van Merrivoorde, als eiser in conventie en gedaagde in reconventieMr. Jan Pelletier, Mr. Johannes Horenbeecke gehuwd met jonkvrouw Elisabeth Pelletier, en Adriaen Pelletier, kinderen van Anna van Merrivoorde, als gedaagden en eisersBezwaar van eiser (suppliant) tegen het abusieve vonnis van de schepenen waarbij 1/3 part van 2/3 van de goederen van Elisabeth Pelletier tussen dochters en verweerders zal worden verdeeld
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefDirck Tonisz van Doornyck, borgsteller voor Frederick Carel, heer van Rosenbergh, namens zijn vrouw, als gedaagde en gearresteerdeGerrit Edgersz, eiser en arrestantBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Enkhuizen dat de suppliant tot de kosten van het proces veroordeelt hoewel deze de tegenpartij een som geld schuldig is
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefAdolff Forckenbeeck, koopman te Amsterdam en eiser in de zaak voor de commissarissen van de Zeezaken te AmsterdamQuilliame Henry, gedaagdeBeroep tegen het onjuiste vonnis van de commissarissen, welk beroep overigens wegens onervarenheid te laat werd ingediend bij het hof
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefHendrick Syboutsz, kaaskoper; Sicxtus Kinnema, procureur; Jacob Coppes, timmerman op het schip Coninck Salomon, allen woonachtig te MedemblikDe schepenen van MedemblikBezwaar tegen het abusief vonnis van het gerecht van Medemblik, waarbij de supplianten zich niet zouden mogen beroepen op exceptie litis finitie (verzet tegen afgedane zaak), maar gedwongen werden antwoord te geven
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefJanneke Laurens, de weduwe van Francois Borger en wonend te Zuid-Beveland, in proces over een oude schuld van Daniel de Bonte, gemachtigd door Joost de Broecker en met procuratie van Jan Jansz Moortgat, Cathelijntje Pieters en Geertje Pieters, en van Maetje Mans, zusters kinderen van Heyndrick Crijns, en diens zuster Cathelijntje CrijnsHet gerecht van Waarde (Zeeland)Beroep tegen het uniek tweede vonnis van de schepenen van Waarde (8 maart 1656) dat de zaak beëindigd zou zijn zoals die was begonnen, zonder dat de suppliant een borg had kunnen stellen voor de kosten
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefLouys Jannot, consul van de Franse natieJacques Fernandes, bankroet uit Frankrijk vertrokken en tegenwoordig wonend te RotterdamBezwaar tegen de ordonnantie van de schepenen van Amsterdam waarbij een slinks verzoek van de tegenpartij - inhoudende laster tegen de suppliant - zonder nader onderzoek is ingewilligd
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefHuybert Del, Elisabeth Del en Claes Del als gedaagden in cas van garant te Amsterdam, enerzijdsFijtje Apers als de weduwe van doctor Everardt Morselaer en eiseres anderzijds en als appellant jegens Maerten Leenertsen van den BrielBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam waarbij deze, zich grovelijk abuserende, de opposant tot kwade opposant hebben verklaard
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefCornelis Cornelisz van der Schoor te BeijerlandSchepenen van BeijerlandBezwaar tegen de verklaring door de tegenpartij als kwade opposant terwijl het tegendeel waar is
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefJan Lambertsz van Hassel, te BrielleDe schepenen van BrielleBeroep tegen het vonnis van de schepenen van de stad Brielle dat het vonnis van de erfscheiders teniet doet en de suppliant opdraagt de waterloop over zijn land te stoppen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefReynier van Rasenberch, gehuwd met Leyntje de Maker, wonend te Vlissingen en gedaagdePieter de Maker, eiserBezwaar tegen het abusief vonnnis van het gerecht van Vlissingen waarbij de suppliant binnen drie maanden zijn actie moet indienen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefAnnetje Gerritsdr, de weduwe van Dirck Loosse, verweerster in raue actieEngelbrecht Cornet, eiserBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam volgens de klacht en de eis van de tegenpartij
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefThonis Cornelisz Houtcoper, te EnkhuizenGerrit Jansz van Loosen, wonend te EnkhuizenVonnis van april 1656 door de schepenen van Enkhuizen waartegen de suppliant na het herstel van alle werkzaamheden volgens de eerdere vonnissen en hindernissen tussen zijn erf en dat van de tegenpartij heeft opgelost, nu in beroep gaat
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefJan van Aldewerelt, koopman te Amsterdam als verweerderDirck van der Coogh, te Amsterdam als eiserBezwaar tegen het abusieve vonnis van de commissarissen van zeezaken binnen Amsterdam waarbij de suppliant de eiser een som gelds zou moeten betalen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefWillem Raedt, kapitein in dienst van deze landen, eiser in conventieJan de Brauw, heer van De Ketel, gedaagde in conventie en eiser in reconventieBezwaar tegen het ongehoorde vonnis van het gerecht van Ridderkerk waarbij de suppliant koop noch verkoop nul en onwaardig is, en de gedaagde verklaart de twaalf roeden met de duiventoren erop te willen behouden voor de somma van f 300
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefCornelis Jansz Pomp, Cornelis Hendricksz, Jan Hendricksz, de heemraadbode, en verder de buurlieden van SpaarndamDe schepenen van SpaarndamBezwaar tegen het notoir en abusief vonnis van de schepenen van Spaarndam dat de suppliant veroordeelt bij provisie, plus een plicht om de teruggave van de kosten, de geleden schade en interest
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefMaerten Jacob van Brels, heer van de DusseCornelis van RhoonBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Den Haag die de suppliant als enige erfgenaam hebben de veroordeeld tot de betaling van 200 gulden op 31 juli 1657 volgens de eis van de tegenpartij
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefJan Jaspersz Wit, gemachtigde van Eduard Wijsman, koopman te Wexford te Ierland, als eiser en arrestant voor het gerecht van RotterdamJan IJsbrantsz, te Edam als verweerder en gedaagdeBezwaar tegen het abusief en uniek vonnis van de schepenen van Amsterdam dat de suppliant, ondanks zijn verklaring niet bezwaard te zijn, veroordeelt tot de kosten van het geding
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefMr. Gaspar van Baerle, de baljuw van WassenaarDe welgeboren mannen van WassenaarBezwaar tegen het uniek en tegenstrijdig vonnis van 27 juni door de welgeboren mannen van Wassenaar
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefCornelis van der Heyden als eiser, te BrouwershavenJacob van de Vorm, te BrouwershavenBezwaar tegen de abusieve vonnissen van de burgemeesters en schepenen van 18 oktober 1657 om: 1) de betaling van de rekening en 2) het terughalen van de zilveren bekers en het biljet hiervan aan de tegenpartij te overhandigen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefArien Otten, wonend te Leuven in het district van HeukelomJohannes van der Drossaert, rentmeester van zijn hoge edelheid van AsperenBezwaar tegen het unieke vonnis van de schepenen van Asperen over de verkoop van twee huizen zonder proclamatie of sommatie en renovatie toe te staan en zonder aanplakking van de biljetten, plus uitvaardiging van een dwingend bevel aan de secretaris van Asperen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefAdriaen Muys Vijselaer, koopman te AmsterdamEvert Theunisz Marre, eveneens aldaarBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam waarbij de suppliant wordt veroordeeld tot de betaling van schade wegens de verhuizing van zijn raadsman en laattijdige aantekening van zijn beroep door de verhindering van zijn goed recht en het verlopen van de beroepstermijn
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefCornelis de Haso, koopman te TholenCommissaris Cooman, te TholenBezwaar tegen de aanwijzing van een partij weiland waarvan de waarde drie keer zo hoog is als de verschuldigde som
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefAdriaen Joosten van Hedinghuysen, wonend te VlijmenDe schepenen van Baardwijk (acte van juli 1658)Beroep tegen het unieke vonnis waarbij de verkochte landen worden ontlast van de drie vaten rogge als afdracht aan de rentmeester van de geestelijke goederen in de landen van Heusden (zie de belofte tussen de moeder van de suppliant Maycken Anthonis en haar broer Corstiaen Anthonisz van 2 juli 1658)
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefDirck Cornelisz Blau, huistimmerman te Enkhuizen, met Pieter Reyniersz Cops en Cornelis Arents, kistenmakerGerecht van Enkhuizen (22 juli 1658)Bezwaar tegen het unieke vonnis van de schepenen van Enkhuizen, zonder dat de suppliant ter defensie is gedaagd en de ontvangen penningen zou moeten teruggeven
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefCornelis Dircxsz Smith, koopman op het eiland TexelAdriaen Jansz Smith, biersteker aldaarAbusief vonnis van de schepenen van Texel (3 april 1659) waarbij de suppliant werd veroordeeld tot de betaling van de achterstallige schuld (van de tegenpartij) met borg en onkosten zonder voorafgaande wettige procedures
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefBartelmees van der Velde, wonend te HaamstedeJan Dirksen ForkertBeroep tegen het "groffelijk" abusief vonnis van 27 november 1659 door de schepenen van Westerban, waarbij zij de vermelde exceptie hebben verworpen en erop gewezen hebben dat deze partij zou hebben moeten antwoorden
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefDe gezamenlijke erfgenamen van Frans Munckenburg, wonend te OostlandWillem Hendricksz Verbraeck cum suis onder de kooplieden van de stad Amsterdam, beheerder van enkele effecten van Frans MunckenburgBezwaar tegen de vereiste som door het gerecht van Amsterdam, terwijl ondanks de dagvaardingen het beroep buiten de verstreken termijn van het vonnis niet heeft kunnen plaatsvinden of is ingediend wegen het buitenlands verblijf van supplianten, mede door oorlog en andere voorvallen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefWimer (Wimmer) Hermanse, bakker te Moordrecht, als impetrant in cas d'appel enerzijdsLeendert Arentsz Slof, als gedaagde in dezelfde zaakBeroep tegen de schepenen en mannen van Schieland, waarin de suppliant is geproponeerd in de exceptie van niet-ontvankelijkheid en waardoor hij niet alleen in goede naam en faam is geschaad, maar eveneens klanten als bakker verliest
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefDe gezamenlijke reders van het schip de Bruinvis, als verweerders in rauwe acte voor het gerecht van Hoorn enerzijdsCornelis Pietersz Boer, als eiser anderzijdsBezwaar van de supplianten tegen het vonnis van de schepenen van Hoorn waarin de eiser ondanks de exceptie van proces werd veroordeeld tot de betaling van een som, en ook nog aan 30 tot 40 andere personen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefAdriaen Willevoortsz, wonend te VlissingenAdriaen Jacobsz, te MiddelburgBezwaar tegen het vonnis van de burgemeester en schepenen van Middelburg, aangezien de supplianten door onervarenheid met procedures en het verlopen van de termijn, en dus een verzoek om appel
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefMarijn Wilkes, wonend te MedemblikSara Chemus, verkoopster te Amsterdam gehuwd met Hendrick AartszBezwaar tegen het abusieve vonnis van de schepenen van Amsterdam, waarbij hij als kwade opposant veroordeeld is tot een boete (f 165) inclusief kosten
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefPieter Jacobsz Lagendael, te Rotterdam, als eiser en recommandant van gijzeling, enerzijdsJacques Mell de jonge, gedaagde en gerecommandeerde, anderzijdsBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam (15 maart 1660), waarbij de suppliant de recommandatie van gijzeling als kwalijk en ten onrechte is verklaard en hem zijn eis en conclusie op de tegenpartij zijn ontzegd
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefJohan Gil, koopman te Vlissingen als verweerder voor het gerecht van VlissingenMaerten Dilliaerts, tevens koopman aldaar met procuratie van Eduard Luckeman, koopman te Hamburg en eiser en requirantBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van de stad Vlissingen (20 oktober 1599) waarbij de suppliant werd veroordeeld tot de betaling van de penningen en effecten, ondanks de onvoldoende borgstelling en renunciatie van deceptie (bedrog) door de tegenpartij
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefLiefje MathijsJannetje Engels, als eiser enerzijds in het proces voor de schepenen van Oosanen (Oostzaan)Bezwaar tegen het gerecht van Oostzaan van 20 april 1660, waarbij het vonnis van 5 december 1651 (inmiddels verjaard) om wettelijke opdrachten van huizen en erven uit te voeren, bij welk nihil en uniek vonnis de suppliante is bezwaard
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefSymon Roeloffsz Blom, te BeverswijkDe officier van BeverswijkBezwaar tegen het vonnis (16 april 1660) van het gerecht van Beverswijk met boeten en kosten wegens onbewezen "straatschenderij en belediging van naam en faam"
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefLeendert Jansz Noote, schipper op 't Huys te MerweClaas Claasz de Jongh en Maria Claas, zijn dochter, beiden wonende aldaar als eigenaars van het schip de Hoop; alsook Adriaentje Henriqsdr., de weduwe van Joris Barentsz Thooft, gewezen schipper; Bartholomeus Jacobsz Stierman, Abraham Jansz, Jan Black, Dirck Joppes, Maarten Cornelissen, Jacob Tonissen en Frans Jorissen, bootsgezellen op de HoopBezwaar van de suppliant tegen de afzonderlijke eisen van de tegenpartijen jegens het afdoen en vervolgen van zijn appellatie, met een dispositie tegen alle genoemde eisers van de tegenpartij, inclusief hun nalatigheden en verzuimen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefWillem Brugman, koopman te Amsterdam, heeft bij mandement van arrest ene Jan Tegnagel te Naarden laten arresteren in de Voorpoort van Den Haag, hetgeen werd belet door de magistraat en de schout van NaardenSchout Ploos van NaardenBezwaar tegen het pretense en frivole arrest van het gerecht van Naarden wegens opmerkelijke incompetentie en dat de schout Ploos in 1652 de suppliant heeft veroordeeld tot een boete die hij zou mogen innen, waardoor de suppliant zijn beroep te laat heeft ingediend en aan hem geen kopie van de pretense veroordeling en procedures is uitgereikt door de secretaris van Naarden
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefCornelis Buytemans, schout in de heerlijkheid van Halsteren in het markizaat van Bergen op ZoomJan Slock, gehuwd met de weduwe van Adam Jansen wonende in VlaanderenBezwaar tegen het abusief vonnis (28 mei 1660) van de schepenen van Poortvliet, waarbij de suppliant werd veroordeeld tot de geëiste som; wegens onbekendheid met de procedures heeft hij zijn beroep niet tijdig kunnen indienen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefCornelis Buytemans, schout in de heerlijkheid van Halsteren bij PoortvlietJhr. Guilliame de Groot, heer van Drumeez, zijnde een niet ingezetene, wonende te Brugge in VlaanderenBezwaar tegen het vonnis (28 mei 1660) van de schepenen van Poortvliet door procureur van Poortvliet zonder daartoe opdracht te hebben, waarna niet tijdig een beroep werd ingediend door de onervarenheid van de suppliant
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefWillem Padt, brouwer binnen de heerlijkheid van HaamstedeCornelia Mogge, te ZierikzeeBeroep tegen het vonnis van het gerecht van Haamstede waarbij land van de suppliant is verkocht zonder aanplakking van biljetten tegen alle geldende rechtsregels in (vonnis van 6 juni 1660)
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefDominicus de Wolff, wonend te Heukelum als eiserDaem Cornelisz, mede namens zijn vrouw; Sybrant Boy Hanns en de erfgenamen van Neeltje Geerits, de weduwe van Boy, als bezitter van suppliants hypotheekBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Asperen, waarbij de suppliant eis en conclusie is ontzegd met toewijzing van proceskosten, zodat hij niet tijdig zijn beroep kan indienen en het mandement ter executie leggen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefDe schepenen en regeerders van Wessanen en KrommenieDe baljuw van Bloys en de mannen aldaar zoals Derck Gerritsz, biersteker op Zaandijk in cas d'appel voor de mannen van Bloys; Pieter Claessen de Vries, Claes Cornelissen en Dirck Houffen te WormerveerBezwaar tegen de inperking van de privileges en rechten door de tegenpartij zonder enige interruptie via unieke en zinloze vonnissen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefPaulus van de Poorten, procureur te MedemblikPaulus Drossaert, wonend te AmsterdamBezwaar tegen de abusieve uitspraak van het gerecht te Medemblik in het vonnis van 24 augustus waarbij de suppliant zonder levering van procescopieën aan de secretaris, actie en antwoord moest geven, en werd bevolen binnen acht dagen copieën aan te leveren
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefJuffrouw Maria Mogge, de weduwe van Arnout van Alphen, wonend te Zierikzee en gerechtigd tot een kwart van f. 2050 (f. 512), gedaagdeJuffrouw Sara van Alphen, daagsterBezwaarschrift tegen de uitspraak van 14 september door de schepenen van Oud en Nieuw Vosmeer, waarin het eindvonnis de suppliante veroordeelt tot de vermelde eis en haar bij niet naleving een betaling van 30 ponden Vlaams oplegt
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefMagdalena Preunen, de weduwe van Nicolaes Limolen, wonend te Den HaagWillem Gerritsz Schreun, namens zijn echtgenote, cum suis de erfgenamen van Aeltje PietersBezwaar door tegenpartij op lasten gemaakt voor Nicolaes Cornelisz Hodenpijl met instemming van de suppliant; verzoek om vermindering van het vonnis waarin de tegenpartij de eis van de suppliant heeft ontweken en de zaak is verjaard
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in