Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
28 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 28 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Adolff Forckenbeeck, koopman te Amsterdam en eiser in de zaak voor de commissarissen van de Zeezaken te AmsterdamQuilliame Henry, gedaagdeBeroep tegen het onjuiste vonnis van de commissarissen, welk beroep overigens wegens onervarenheid te laat werd ingediend bij het hof14-02-1656
Adriaen Joosten van Hedinghuysen, wonend te VlijmenDe schepenen van Baardwijk (acte van juli 1658)Beroep tegen het unieke vonnis waarbij de verkochte landen worden onlast van de drie vaten rogge als afdracht aan de rentmeester van de geestelijke goederen in de landen van Heusden (zie de belofte tussen de moeder van de suppliant Maycken Anthonis en haar broer Corstiaen Anthonisz van 2 juli 1658)29-07-1658
Adriaen Muys Vijselaer, koopman te AmsterdamEvert Theunisz Marre, eveneens aldaarBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam waarbij de suppliant wordt veroordeeld tot de betaling van schade wegens de verhuizing van zijn raadsman en laattijdige aantekening van zijn beroep door de verhindering van zijn goed recht en het verlopen van de beroepstermijn23-01-1658
Annetje Gerritsdr, de weduwe van Dirck Loosse, verweerster in raue actieEngelbrecht Cornet, eiserBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam volgens de klacht en de eis van de tegenpartij18-01-1657
Arien Otten, wonend te Leuven in het district van HeukelomJohannes van der Drossaert, rentmeester van zijn hoge edelheid van AsperenBezwaar tegen het unieke vonnis van de schepenen van Asperen over de verkoop van twee huizen zonder proclamatie of sommatie en renovatie toe te staan en zonder aanplakking van de biljetten, plus uitvaardiging van een dwingend bevel aan de secretaris van Asperen09-12-1657
Catalijntje de Marees, de weduwe van Pieter Honore de jonge, wonend te Haarlem, als verweerder in conventie en eiseres in reconventieEbbetje Jansdr, de weduwe van Juriaen TheuniszBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Haarlem waarbij suppliante ten onrechte tot kwade opposante is verklaard en Ebbetje mag doorgaan met procederen onder compensatie van kosten03-11-1653
Cornelis Cornelisz van der Schoor te BeijerlandSchepenen van BeijerlandBezwaar tegen de verklaring door de tegenpartij als kwade opposant terwijl het tegendeel waar is10-07-1656
Cornelis de Haso, koopman te TholenCommissaris Cooman, te TholenBezwaar tegen de aanwijzing van een partij weiland waarvan de waarde drie keer zo hoog is als de verschuldigde som14-03-1658
Cornelis Jansz Pomp, Cornelis Hendricksz, Jan Hendricksz, de heemraadbode, en verder de buurlieden van SpaarndamDe schepenen van SpaarndamBezwaar tegen het notoir en abusief vonnis van de schepenen van Spaarndam dat de suppliant veroordeelt bij provisie, plus een plicht om de teruggave van de kosten, de geleden schade en interest19-07-1657
Cornelis van der Heyden als eiser, te BrouwershavenJacob van de Vorm, te BrouwershavenBezwaar tegen de abusieve vonnissen van de burgemeesters en schepenen van 18 oktober 1657 om: 1) de betaling van de rekening en 2) het terughalen van de zilveren bekers en het biljet hiervan aan de tegenpartij te overhandigen10-11-1657
Dirck Tonisz van Doornyck, borgsteller voor Frederick Carel, heer van Rosenbergh, namens zijn vrouw, als gedaagde en gearresteerdeGerrit Edgersz, eiser en arrestantBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Enkhuizen dat de suppliant tot de kosten van het proces veroordeelt hoewel deze de tegenpartij een som geld schuldig is20-01-1656
Dirck Visnich, wonend te Naarden, als gearresteerde en gedaagde in raue actie ter ene zijdeClaes Del, eiser en arrestant ter andere zijdeBeroep tegen vonnis van het gerecht van Weesp waarbij suppliant is veroordeeld tot betaling van een som gelds30-11-1651
Gerrit Lages, wonend te Oud-BussumGijs Claesz Gijsen, te HilversumBeroep tegen de uitspraak van de schepenen van Hilversum waarbij suppliant naar zijn mening ten onrechte is veroordeeld tot betaling van de hoofdsom plus interest met de bijkomende kosten van het vonnis24-11-1653
Hendrick Syboutsz, kaaskoper; Sicxtus Kinnema, procureur; Jacob Coppes, timmerman op het schip Coninck Salomon, allen woonachtig te MedemblikDe schepenen van MedemblikBezwaar tegen het abusief vonnis van het gerecht van Medemblik, waarbij de supplianten zich niet zouden mogen beroepen op exceptie litis finitie (verzet tegen afgedane zaak), maar gedwongen werden antwoord te geven02-03-1656
Huybert Del, Elisabeth Del en Claes Del als gedaagden in cas van garant te Amsterdam, enerzijdsFijtje Apers als de weduwe van doctor Everardt Morselaer en eiseres anderzijds en als appellant jegens Maerten Leenertsen van den BrielBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam waarbij deze, zich grovelijk abuserende, de opposant tot kwade opposant hebben verklaard31-05-1656
Jan Franquen, koopman te Amsterdam en gehuwd met de dochter van Marten Dirksz van LierDe weduwe van Willem OckerszBeroep tegen de uitspraak van de schepenen van Amsterdam die hem abusievelijk verklaard hebben tot kwade opposant tegen een actio cessa (overdrachtsakte), waarop de vader van suppliants vrouw al meer dan zijn deel had betaald04-04-1654
Jan Jaspersz Wit, gemachtigde van Eduard Wijsman, koopman te Wexford te Ierland, als eiser en arrestant voor het gerecht van RotterdamJan IJsbrantsz, te Edam als verweerder en gedaagdeBezwaar tegen het abusief en uniek vonnis van de schepenen van Amsterdam dat de suppliant, ondanks zijn verklaring niet bezwaard te zijn, veroordeelt tot de kosten van het geding11-09-1657
Jan Lambertsz van Hassel, te BrielleDe schepenen van BrielleBeroep tegen het vonnis van de schepenen van de stad Brielle dat het vonnis van de erfscheiders teniet doet en de suppliant opdraagt de waterloop over zijn land te stoppen31-07-1656
Jan van Aldewerelt, koopman te Amsterdam als verweerderDirck van der Coogh, te Amsterdam als eiserBezwaar tegen het abusieve vonnis van de commissarissen van zeezaken binnen Amsterdam waarbij de suppliant de eiser een som gelds zou moeten betalen01-07-1657
Janneke Laurens, de weduwe van Francois Borger en wonend te Zuid-Beveland, in proces over een oude schuld van Daniel de Bonte, gemachtigd door Joost de Broecker en met procuratie van Jan Jansz Moortgat, Cathelijntje Pieters en Geertje Pieters, en van Maetje Mans, zusters kinderen van Heyndrick Crijns, en diens zuster Cathelijntje CrijnsHet gerecht van Waarde (Zeeland)Beroep tegen het uniek tweede vonnis van de schepenen van Waarde (8 maart 1656) dat de zaak beëindigd zou zijn zoals die was begonnen, zonder dat de suppliant een borg had kunnen stellen voor de kosten17-03-1656
Louys Jannot, consul van de Franse natieJacques Fernandes, bankroet uit Frankrijk vertrokken en tegenwoordig wonend te RotterdamBezwaar tegen de ordonnantie van de schepenen van Amsterdam waarbij een slinks verzoek van de tegenpartij - inhoudende laster tegen de suppliant - zonder nader onderzoek is ingewilligd27-03-1656
Maerten Jacob van Brels, heer van de DusseCornelis van RhoonBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Den Haag die de suppliant als enige erfgenaam hebben de veroordeeld tot de betaling van 200 gulden op 31 juli 1657 volgens de eis van de tegenpartij11-09-1657
Mr. Adriaen van Wissekercke, heer van Wissekercke met procuratie van zijn moeder vrouwe Magdalena van Merrivoorde, dochter van wijlen Jan van Merrivoorde, als eiser in conventie en gedaagde in reconventieMr. Jan Pelletier, Mr. Johannes Horenbeecke gehuwd met jonkvrouw Elisabeth Pelletier, en Adriaen Pelletier, kinderen van Anna van Merrivoorde, als gedaagden en eisersBezwaar van eiser (suppliant) tegen het abusieve vonnis van de schepenen waarbij 1/3 part van 2/3 van de goederen van Elisabeth Pelletier tussen dochters en verweerders zal worden verdeeld13-11-1654
Mr. Gaspar van Baerle, de baljuw van WassenaarDe welgeboren mannen van WassenaarBezwaar tegen het uniek en tegenstrijdig vonnis van 27 juni door de welgeboren mannen van Wassenaar02-10-1657
Pieter van Waesbergen, boekdrukker te RotterdamJan Naranus, eveneens boekdrukker te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van schepenen dat exceptie declinatoir van de suppliant verwerpt, die wegens drukke werkzaamheden en vakantie van het hof niet tijdig beroep heeft ingediend en verzoekt om ontheffing14-09-1654
Reynier van Rasenberch, gehuwd met Leyntje de Maker, wonend te Vlissingen en gedaagdePieter de Maker, eiserBezwaar tegen het abusief vonnnis van het gerecht van Vlissingen waarbij de suppliant binnen drie maanden zijn actie moet indienen19-10-1656
Thonis Cornelisz Houtcoper, te EnkhuizenGerrit Jansz van Loosen, wonend te EnkhuizenVonnis van april 1656 door de schepenen van Enkhuizen waartegen de suppliant na het herstel van alle werkzaamheden volgens de eerdere vonnissen en hindernissen tussen zijn erf en dat van de tegenpartij heeft opgelost, nu in beroep gaat01-02-1657
Willem Raedt, kapitein in dienst van deze landen, eiser in conventieJan de Brauw, heer van De Ketel, gedaagde in conventie en eiser in reconventieBezwaar tegen het ongehoorde vonnis van het gerecht van Ridderkerk waarbij de suppliant koop noch verkoop nul en onwaardig is, en de gedaagde verklaart de twaalf roeden met de duiventoren erop te willen behouden voor de somma van f 30002-07-1657
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in