gahetNA in het Nationaal Archief

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
86 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 86 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Adriaan Maertensz Block, wonend te LisseJaspar Vlack, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam waarbij suppliant 1860 gulden moet betalen; op deze som komt alleen 1200 gulden in mindering als tegenpartij akkoord gaat met het contract zoals door suppliant aan makelaar is toegezegd26-05-1651
Aeffke Gerritsdr, geboren te Enkhuizen en gehuwd met Paulus Vinckenburch, als gedaagde in conventie en eiseres in reconventiePaulus VinckenburchBezwaar tegen onjuist vonnis van de schepenen van Enkhuizen dat suppliante veroordeelt tot de eis van haar echtgenoot, terwijl ze wil scheiden wegens de "goddeloze behandeling en gevaar voor haar leven"18-01-1656
Aelbert Barentsz Wenting, kleermaker te Leiden en gedaagde ter ene zijdeCatrina van Thorenvliet, de weduwe van Dirck Zegersz van Campen, en Jan van Vliet namens zijn vrouw als enige erfgenaam van Huygh Zegersz van Campen, als verkopers ter andere zijdeBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Leiden waarbij suppliant tot 2/3 van het door tegenpartij geëiste plus kosten is veroordeeld niettegenstaande zijn deugdelijke schriftelijke presentatie waarop geen acht is geslagen08-01-1653
Aelten Boye (Aleta Boye), de weduwe van Zacharias Macharis, bij leven deurwaarderMarinus LoymanBezwaar tegen "uniek" vonnis van het gerecht van Nieuwerkerk op Duiveland dat de suppliante veroordeelt te bewijzen dat de tegenpartij de schuld plus kosten heeft betaald27-06-1656
Arent Jansz Tas, scheepstimmerman van het ambacht Enkhuizen en eiserReynier Cornelisz Vos, schipper en verweerderBezwaar tegen vonnis van het gerecht van Enkhuizen waarbij de eis van suppliant tot betaling van achterstallig geld plus de kosten niet ontvankelijk is verklaard omdat hij niet tijdig had geappelleerd16-01-1653
Ariaentje Cornelis, de weduwe en testamentaire erfgename van Dirck Adamsz van Kerchove, verweerderHeren regenten van de Oude en de Nieuwe Kerk binnen Delft alsmede de regenten van het H-Geest Weeshuis van de stad, eisersBezwaar tegen het vonnis van de welgeboren mannen van Rijnland waarbij suppliante ten onrechte (zie bijzonderheden) is bestempeld als een kwade opposante en veroordeeld tot de kosten van oppositie21-11-1651
Balthasar Basius, borgsteller ten behoeve van Robbert Anderson, met last en procuratie van Jan Walkinschau, Schots koopman, ten laste van Matthijs Leendertsz, schipper; heeft in opdracht van Anderson borg ontvangen van procureur Hartman de Custer, destijds klerk van de secretarie van RotterdamHartman de Custer namens de gemene reders van de schepenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam waarbij suppliant de zaak van de Custer tegen de reders moet verdedigen waarvan hij niets afweet, terwijl de Custer nog niet eens op de eis van de reders heeft geantwoord en het proces al eerder door suppliant is gestaakt en de borg is gerestitueerd01-06-1656
Barent Theunisz (Gennisz), biersteker te Medemblik, gehuwd met Aeltje PieterszDe gemene crediteuren van Hendrick Aerisz Schellinger (overleden) zoasl Claes Hertoghen, Hendrick Screbouts en Adriaen MieuwsenBezwaar tegen het unieke vonnis van de schepenen van Medemblik waarbij de vermelde som deugdelijk is ontvangen zonder verder iets te eisen, hetgeen na verscheidene procedures door de schepenen is besloten op 27 november laatstleden na een onrechtmatig en contrair vonnis22-12-1657
Bartholomeus Smits met last en procuratie van de prins van Jalmont, als verweerder in reconventie en eiser in conventieAdriaen van Engelen als eiser in reconventie en verweerder in conventieBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Den Haag dat suppliant veroordeelt tot betaling van de paspoorten van zes gekochte paarden zonder dat deze zijn geleverd08-08-1653
Catharina Bouwens, de weduwe van Jan Jansen van der Straten, wonend te Dordrecht en verweerderJan Adriaensz van Gils, brouwer in de Swaenhals te Geertruidenberg, eiserBezwaar tegen het vonnis van de gerechtskamer van Dordrecht waardoor de suppliante ten onrechte is veroordeeld tot betaling van de geëiste som plus de kosten van de kamer01-10-1654
Christiaen Verstijl, wonend in St. MaartensdijkPieter van de Linden, te St. MaartensdijkBeroep tegen abusief vonnis van de schepenen van St. Maartensdijk wegens de afwijzing van het verzoek om goedkeuring met toewijzing van de kosten van het proces06-06-1657
Claes Janssen, als door het gerecht van de stad Niedorp aangestelde curator van Janneke Pieters, huisvrouw van Jan Simonsz Vol en als weduwe met kinderen onder huwelijkse voorwaarden met Jan Simonsz Vol getrouwdMarijtje Wyerts, zuster van Jan Simonsz VolAfwijzing van het abusief vonnis van 13 mei 1658 door de nieuwe schepenen van Niedorp tot het provisionele vonnis van de voorgangers ten nadele van de suppliant18-05-1658
Claes Lucas, wonend te AmsterdamGryetje Jans, te AmsterdamBeroep tegen de uitspraak van schepenen van Amsterdam die beslaglegging op de kist van de tegenpartij wegens verduistering van goederen ophieven en bevalen tegenpartij een som geld te betalen17-06-1653
Cornelia Aelbertsdr, de weduwe van Huybrecht Adriaensz van Gorcum, mitsgaders diens zoon Gerart van Gorcum, notaris en procureur te WoerdenGooswyna van Noort te 's Hertogenbosch voor zichzelf als vanwege haar zusters kinderen verwekt door jhr. Diederick van der Stege, en als zodanig kinderen en erfgenamen van Geertruyt BelaertsBezwaar tegen vonnis van het gerecht van Heusden waarbij supplianten onder ede moeten verklaren dat zij onder de nagelaten papieren van Huybrecht van Gorcum geen bewijs hebben aangetroffen dat hij nog betalingen moest doen (met name aan Gooswyna van Noort)04-09-1651
Cornelis Bouwensz Verdoes, te AarlanderveenHet gerecht van ter Aar namens Gerrit Maertensz Klinckhaerdt, mede te Ter-AarBezwaar tegen de uitspraak van het gerecht van Ter-Aar dat suppliants gelofte kwalijk en ten onrechte is met nader verbod en na veroordeling tot de proceskosten31-07-1658
Cornelis Claesz en Remi Claesz als de voogden van de weduwe en kinderen van Jacob Joosten, bij leven bleker op het eiland TexelDe weduwe van Jacob JoostenErnstig bezwaar tegen het ongefundeerd advies (11 mei 1658) door de schepenen van Texel dat de resterende kooppenningen voor de blekerij wegens de supplianten in reconventie, verder is genomen contra in conventie07-06-1658
Cornelis Huygensz en Jacob Crijnsz, dijkgraaf in de Koorndijk (Korendijk) als testamentaire voogden van Jan Jacobsz en Maria Jacobs en als gedaagdenHendrik Claesz, wagenmaker en Johannes Jacobsz Queeck, wonend in de Koorndijk (Korendijk) en het Zuidland, als eisersBezwaar tegen het vonnis van 2 mei 1658 waarbij de schepenen van de Koorndijk de eis en de conclusie van de eisers toewijzen en de supplianten veroordelen de landerijen terug te brengen in de staat van de boedel van Jacob Jansz en Hadewy Hendricx, oud dijkgraaf, met compensatie van de kosten29-05-1658
Cornelis Jansz Vinck, als gearresteerdeJuffrouw Cornelia de Huybert, arrestanteBezwaar tegen het onrechtmatige vonnis van de wethouders van Vosmaer (Zeeland) waarbij de suppliant een bedrag moet betalen aan de tegenpartij en zijn bezittingen worden verkocht wegens het verlenen van hulp aan Lijsbeth Paulus bij het weghalen van beesten en mobiele goederen, een pachteres met een pachtschuld aan de tegenpartij14-08-1656
Cornelis Woutersz, burgemeester, Willem Spronen en Pieter Kessel als schepenen van de stad en baronie van AsperenDe schepenen van GorinchemBezwaar van de supplianten tegen het vonnis van de schepenen van Gorinchem waarbij zij werden veroordeeld tot het geven van antwoorden, ondanks hun verzet door een verwijzing naar een hogere rechter13-10-1657
De gemene erfgenamen van Jacob Aryens, gewoond hebbend te Bergambacht, als gedaagdenAdriaen van den Berch, Hendrick Claesz en Jan Heyndrixs, met last en procuratie van Marritje Heyndricx, als eisersBeroep tegen abusief vonnis van het gerecht van Schoonhoven tot betaling van een som met de kosten, mits de eisers de schuld onder ede deugdelijk achtten03-04-1656
De weduwe en erfgenamen van Jacob Hammesz van der SpoorsJan Leendertsz en Crijn Leendertsz van de PlasHet abusieve vonnis van de schepenen van Lisse die de suppliant hebben verklaard tot kwade opposant25-07-1658
Dionys Muyts, koopman te Amsterdam en testamentair erfgenaam van zijn zwager Adam Nijs voor zijn zes kinderenDaniel Hochepied en Niclaes Roccusz van de Cappelle, mede voogden geweest van Adam Nijs, suppliants zwagerBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam waarbij de suppliant aan de tegenpartij dient te leveren behoorlijk kwitanties en acte van décharge van alle vorderingen op goederen en inkomsten van Adam Nijs05-10-1657
Dirck Claessen Helt. koopman te Amsterdam als als arrestant-eiser in conventie en verweerder in reconventieJacques Lopes le Jeune te Leiden, gearresteerde en eiser in conventieBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam dat suppliant zijn eis en conclusie ontzegt en hem veroordeelt tot het terugbetalen van een som14-09-1656
Dirck Thonisz van Deutecum, te BeijerlandWillem Ariensz Kooyman en Giel JanszBezwaar tegen het abusief en onrechtmatig vonnis van de schepenen van Oud-Beijerland waarbij de suppliant is veroordeeld de geëiste som terug te betalen binnen acht dagen plus de kosten, terwijl de som reeds door Giel Jansz al was gelicht (na eerdere restitutie van het bedrag)10-09-1657
Everardt van Barlehaer, te Den Haag als verweerderKolonel Duchant (ook Douchant), als eiserBeroep tegen het vonnis van de schepenen van Den Haag waarbij de suppliant wordt veroordeeld tot de betaling van de geëiste som plus interest met inhouding van de proceskosten07-08-1657
Frederick van Muide (van de Muide), gehuwd met Magdalena Flooris, heer van Hasebrouck en mede erfgenaam van Hasebrouck, gedaagde in raue actieClaes Cornelisz van Adrichem, gerechtsbode van Den Haag en eiserBeroep tegen abusief vonnis van de schepenen van Den Haag waarbij de suppliant een som geld zou moeten betalen op een obligatie berustend onder Leendert Floorisz14-01-1654
Gerrit Barentsz Swanenburch, stadsmeester-timmerman (= stadstimmerman), gedaagde voor de commissie van huwelijkse zaken en voor de heren schepenen van AmsterdamJan Gerritsz Swanenburch, de minderjarige zoon van de suppliant en eiserBezwaar tegen het abusief vonnis (21 november 1657) waarbij de suppliant binnen drie tot vier weken moet instemmen met diens zoon trouwbeloften aan Maertje Sybrants en de huwelijkse geboden moet aantekenen30-11-1657
Gerrit Pietersz, wonend te NibbikswoudeDe erfgenamen van Jan Jacobsz, kistenmaker te AbbekerkBeroep tegen het vonnis van de schepenen van Abbekerk dat de suppliant opdraagt de bruikweer van het land aan de tegenpartij over te dragen en hem veroordeelt tot betaling van de proceskosten21-05-1653
Gerrit Theunisz Kraenendonck, wonend in het dorp van GravendeelArent Hiesvelt, eiserBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Gravendeel waarbij de suppliant de geëiste som plus de proceskosten aan de tegenpartij moet betalen24-02-1653
Gillis van Hoven en Pietro Anthonio de LespaulDaniel BalguerieAppel tegen het vonnis van de Commissarissen van de kamer van Assurantie en Averij te Amsterdam, dd 26 mei 171610-01-1718
Grietje Jans Vermij, echtgenote van Cornelis Dircxsz van Dorpe, voor zichzelf en Gijsbrechtje Cornelis van Dorpe, haar minderjarige dochter, gewoond hebbend te Bodegraven; schout en ambachtsbewaarders van Bodegraven; Jan Claes Woutersz en Cornelis Claesz van der Tocht als borgenSchepenen van WoerdenBeroep tegen het vonnis van de schepenen van Woerden waarbij de baljuw jhr. Daniel van Wijngaerden toestemming is verleend niet alleen de goederen van Cornelis Dircxsz van Dorpe (wegens doodslag veroordeeld) te confisqueren, maar ook die van zijn vrouw en dochter. Volgens een oud privilege mogen inwoners van Woerden bij manslag hun goederen voor 11 kronen tegen beslaglegging vrijwaren.21-01-1653
Grietje Jansdr, gehuwd met Leendert Pauwelsz van Outshoorn, wonend in het ambacht van RijswijkLijsbeth Dircx en Lijsbeth RoelsBezwaar tegen het vonnis door Francois van Schouten, schout van Delft en baljuw van Rijswijk wegens vermeende lasterpraat over Lijsbeth Roels, schoonzuster van Lijsbeth Dircx, ondanks dat suppliante haar woorden officieel heeft ingetrokken en verklaard heeft haar niet te willen kwetsen15-05-1651
Guilliaume Mariette, koopman te Vlissingen en eiserJacques Castellijn, koopman en verweerderBezwaar tegen het recht van ontzegging van eis door de suppliant door de annulering van zijn namptissement (aanbetaling)27-11-1657
Henderic Pietersz, wonend te Bovenkarspel in de jurisdictie van Grootebroek, als gedaagde en eiser in dezelfde zaakCrijn Freexsz, schoenmaker aldaar en eiser in conventie en verweerder in reconventieBeroep tegen het vonnis van de schepenen van Grootebroek waarbij de suppliant als eiser in reconventie zijn eis is ontzegd en als gedaagde in conventie de kosten van het proces moet betalen03-05-1657
Huych Gijsbertsz Middelant, schippersgezel en oud ca. 21 jaarDe schepenen van WoerdenBezwaar tegen abusief, ongefundeerd en schandalig vonnis plus het verzoek de suppliant door de deurwaarder uit zijn hechtenis te laten ontslaan15-09-1656
Isaack Jansz, comenijhouder te Amsterdam, bij koop verkregen hebbend de erfenis van Ulrick Jansz, bootsgezel te Hoogkerk (Groningen?)Tjarck Reytkens (Tjarck Remmertsz of Reynkens), wonend te Hoogkerk, eiser en impetrant van een request civilBezwaar tegen vonnis van het gerecht van Amsterdam, waarbij de suppliant de erfenis moet teruggeven aan tegenpartij tegen een vergoeding van f 47025-07-1654
Isaack Vervelen, koopman te AmsterdamFerdinandes Liefvell, mede koopman aldaarBezwaar tegen het onrechtmatige vonnis waarbij de schepenen van Amsterdam de suppliant als kwade opposant betitelen terwijl een van de curatoren zijn executie mag voortzetten16-11-1657
Jacob de Raet, wonend te Middelburg en gehuwd met juffrouw Sara van Hooren, samen met Mr. Gualtherus van der Poorten, oud-schepen van Middelburg, voogd van Jan van Hooren de jonge, kinderen en erfgenamen van Jan van Hooren de oudeCrediteuren van Pieter ReesBeroep van suppliant tegen het vonnis van het gerecht van Middelburg dat hem gelast rekening, bewijs en reliqua te geven van de administratie die Jan van Hooren de oude als curator van de desolate boedel van Pieter Rees had gevoerd21-03-1651
Jacob Heyndricxsz Overschie, gedaagde en gehuwd met de weduwe van Cornelis Jansz van Oosten, lijndraaier op MaassluisDirck Goossen van Adrichem, wonend te Delft en eiserBezwaar tegen de nietigverklaring van het vonnis van de schepenen van Maassluis door de welgeboren mannen van Delfland (betaling van som geld met compensatie van kosten)08-09-1654
Jacob Jansse, teerkoper te MonnikendamCornelis van den Helm, koopman te AmsterdamBeroep tegen het abusieve vonnis van de schepenen van Monnikendam waarbij de suppliant van den Helm een som moet betalen op basis van een niet-bestaand contract08-04-1656
Jacob Jansz van de Weteringh, wonend te GorinchemMeerten Jansz van de WeteringhSuppliant voelt zich ernstig gegraveert door het vonnis van de schepenen van Gorinchem waarin hem wordt geordineerd de handtasting (belofte) niet te hebben gedaan voor de betaling van een obligatie, en eist daarvoor beroep17-11-1656
Jacomijntje Isaax, de weduwe van Cornelis Glasenburg, wonend te StavenisseHet gerecht van StavenisseBezwaar tegen de uitspraak van het gerecht van Stavenisse dat de koper Aelbrecht van der Hucht terecht beslag heeft laten leggen wegens achterstallige pacht, zonder acht te slaan op de verzochte liquidatie24-07-1656
Jan Baptista Istola (Istla), koopman te Amsterdam en verweerderServaes Auxbrebis, eiser te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam dat de suppliant gelast de goederen te leveren21-09-1656
Jan Dircksz Starck, te Slootgaard in de ban van Haringkarspel en gehuwd met Geurtje CornelisdrRheymi Dirckx, voormalige dienstmaagd van de suppliantBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Haringkarspel die suppliant veroordelen de kraamkosten te betalen en voor alimentatie te zorgen zonder dat de zaak is voldongen bij tegenstrijdige conclusies11-08-1657
Jan Gerritsz, schoenmaker en Jan Aelbertsz, molenaar, bij testament van Maritje Barentsdr van Wert aangewezen voogden van Augustijn Augustijnsz, minderjarige zoon van wijlen Augustijn Jansz en Huybertje Cornelisdr [te Lisse?] en gedaagden in beroep, ter eenreCornelis Jochumsz, schipper te Lisse, gehuwd met Huybertje Cornelisdr als natuurlijke voogdes, in dezelfde zaak ter andere zijdeBeroep tegen het vonnis van de baljuw en welgeboren mannen van Lisse die hen bevalen de staat en inventaris van de boedel aan tegenpartij te overhandigen, met betaling van alle kosten, en dit in weerwil van het vonnis van de schepenen van Lisse03-08-1654
Jan Hendricxsz van Meurs, molenaar aan de Cleywechse Poort in GoudaMr. Anthony van der Wolff, baljuw van GoudaBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Gouda wegens vermeende diefstal van meel en aantasting van zijn eer, goede naam en faam07-11-1651
Jan Hesselsz Hartsuycker, te Amsterdam als gedaagde van raue actieCasper Wijntjes, als eiser in dezelfde zaakBezwaar tegen het abusief vonnis van de schepenen van Amsterdam waarbij de suppliant is veroordeeld tot de betaling van f. 300017-07-1657
Jan Roelantsz Lathouer, te Oud-BeijerlandWillem Pietersz Broeder (of broeder)Bezwaar tegen de uitspraak van het gerecht van Oud-Beijerland waarbij de suppliant ten onrechte veroordeeld wordt tot de kosten van de taxatie en moderatie door de schepenen wegens betwisting door de tegenpartij van een aanzienlijke som geld voor de levering van laken11-06-1653
Jan Tomsz van Velsen, bakker te ZevenhuizenDe baljuw van SchielandBeroep tegen het vonnis van de schepenen en de mannen van Schieland dat de suppliant heeft veroordeeld tot de betaling van een bedrag aan de armen van Zevenhuizen wegens vermeende diefstal, en dat zonder enige procesvoering of horen van een advocaat27-09-1656
Joffrouw Margarita van Borsselen, de weduwe van Mr. Hendrick van Willigen, bij leven advocaatHoge heemraden van DelflandBezwaar tegen het vonnis van de hoge heemraden van Delfland dat de suppliante verbiedt twee kaden in het aangekochte buitendijkse land te beweiden, te laten gebruiken of nog langer te verhuren en haar opdraagt deze ter schouwing op te leveren24-11-1653
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in