Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
152 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 152 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Margaretha van Dam, weduwe van Texel, wonende in Den Haag.nn Bressie, Drossaard van Zevenbergen.Tegenpartij is schuldig aan suppliant een bedrag van 72 gulden en 15 stuivers voor geleverde lakens.07-02-1716
Maria Anna Pappers, weduwe van wijlen Johan Augustijn Boutens, wonende te 's- Hertogenbosch en zuster van wijlen Anna Catharina Pappers, in haar leven "klopje"of Geestelijke Dochter te den Bosch. De laatste had met Maria van Meerwijk in compagnie een koopmanschap in kanten, daarna huishoudster van tegenpartij.Ambrosius Augustijn Garcia, van de Dominicaner Orde en als priester bedienende de Roomse Gemeente van Avenhorn in Noord-Holland.Oplichting van Anna Catharina Pappers voornoemd door tegenpartij voor 3000 gulden uit haar Compagnie en onterechte toe-eigening van haar nalatenschap waarvan hij haar slechts 1000 gulden heeft gegeven. Tegenpartij moet overleggen Staat en Inventaris van alle goederen, effecten, actiën en crediten van voornoemde Anna Catharina. Tevens moet hij betalen de kosten hiervan.24-07-1720
Maria Donck, weduwe van Johannes Noppen, in zijn leven koopman te Haarlem. Ze hebben op 21-10-1695 huwelijkse voorwaarden opgesteld.De kinderen van Johannes Noppen, met namen: Johannes Noppen, Hendrick Noppen en Maria Noppen, getrouwd met Melchior van Cleijnenbergs.Suppliante verzoekt tegenpartij haar te betalen een bedrag van 5000 gulden van een nalatenschap op huwelijkse voorwaarden.06-05-1716
Maria Vivien, weduwe van wijlen Christiaan Swaans, in zijn leven Baljuw en Dijkgraaf der Heerlijkheden van de Hoge en Lage Zwaluwe.Daniel van Bodegem, stadhouder.Tegenpartij mag niets ondernemen ten aanzien van het land van suppliant, gelegen in de Meeuwpolder zonder diens toestemming. Tevens moet hij de kosten hierom gedaan betalen.29-10-1720
Marijtie Maartens Verdel, weduwe van wijlen Leendert Jansz. Vermeulen, wonende te Hazerswoude.Gerrit Cornelisz. Van E en welboren mannen van Hazerswoude.Er is proces gevoerd op 26-08-1715, waarbij de suppliante haar eis is ontzegd. Op 17-02-1716 is er een vonnis geweest van welboren mannen waarbij suppliante heeft verklaard het niet eens te zijn. Zij wil nu mandament van appèl.13-03-1716
Marinus Smijtegelt, koopman, wonende te Middelburg.Cornelis de Munnick, wonende te Goes.Meester Johan Westerwijck geeft voor de bailluage waar te nemen der stad Goes. Suppliant heeft de getuigenis nodig van tegenpartij en verzoekt het Hof appointement om getuigenis te geven.04-09-1720
Marius Smijtegelt, koopman te Middelburg.Keurmeesters François de Keijser en Marinus Zoetebier met bediende Cornelis de Munnick.Veroordeling door meester Johan Westerdijk, Burgemeester en Baljuw van Goes, betreffende de keuring en de vervalsing van mede.30-04-1720
Matteus de Crane, koopman te Vlissingen.Anthonij Thobiasse, koopman te Middelburg.Suppliant verzoekt mandament van tuijgen.04-03-1716
Mattheus de Crane, koopman te Vlissingen.Anthonij Thobiasse, koopman te Middelburg.Suppliant verzoekt het Hof commissie op twee Heren commissarissen om zijn getuigen te horen zweren.04-03-1716
Meester Abraham van Rijckevorsel, advocaat, wonende te Rotterdam. Hij heeft een huis en erf gekocht van Jacobus de Back.Cornelis Hogeveen. Hij heeft een huis en erf gekocht van Evert Jansz. Waterhont.Tegenpartij moet de loden buis als afwatering in de waterloop van het huis en erf van Jacobus de Back onderhouden op eigen kosten. Dit is vastgelegd in een contract van 1 augustus 1630 tussen Jacobus de Back en Evert Jansz. Waterhont. Tegenpartij is in gebreke gebleven.30-08-1720
Meester Cornelis 's-Gravensande, advocaat bij het Hof van Holland, wonende te Delft.Meester Adriaan Swalmius, de voorzoon van suppliants vrouw, en ook advocaat voor het Hof in Delft en notaris binnen Delft.Tegenpartij mag de actiën van 2800 gulden in de West Indische Compagnie, die suppliant heeft gekocht uit de boedel van wijlen Jacob Goeree Jansz., niet verkopen en de Bewindhebbers van de Compagnie mogen geen nieuwe inschrijvingen doen. Tevens moeten ze betalen schadevergoeding en de kosten hierom gedaan.10-09-1720
Meester David de Wildt, secretaris van het College ter Admiraliteit te Amsterdam.Johan Elias Huijdekoper, Heer van Maersseveen, en Abraham de Fremerie, door het Gerecht van Amsterdam gequalificeerd om het interest van de onmondige kinderen van wijlen Meester Gerard Hasselaer (Hasselaar) gekomen uit de boedel van Bartholomeus Moor en Maria Nicquet waar te nemen; Clara Bessels en Jacob Bessels, kinderen van Laurens Bessels, en Jan Garnier, zoon van Catharina Beaumont.Het ten onrechte ontzeggen aan suppliant van eis en conclusie, met competentie van kosten, volgens het vonnis van 19 april 1720.25-09-1720
Meester Francois van der Hoop, advocaat voor het Hof van Holland, getrouwd met Maria Hartleij, enige dochter en erfgename abintestato van wijlen Elisabeth van der Lanen, in haar leven weduwe en erfgename van Adriaan van Sterrevelt, in zijn leven procureur bij het Hof van Holland.Diverse personen die de procureur Sterrevelt hebben gediend.Adriaan van Sterrevelt heeft nog salaris en voorschot tegoed van tegenpartij. Daarom vraagt hij het Hof mandament van debitis met de clausule van edicte.24-04-1716
Meester Hendrik Veldhuijs, oud-Schepen van Alkmaar.Meester Pieter Veldhuijs, Raad en Vroedschap van Alkmaar en vader van suppliant, weduwnaar van Maria Cruijff.Suppliant verzoekt aan zijn vader veniam agendi en mandement van rau actie waarin zijn vader wordt bevolen aan de suppliant uit te betalen de helft van zijn moederlijk erfgoed à 4% sedert de dag van zijn meerderjarigheid.30-08-1720
Meester Johan Hooft, advocaat voor het Hof van Holland.Gerrit van Belle, wonende in Nieuw Beijerland.Suppliant heeft uit naam van zijn lastgever verhuurt aan tegenpartij een stuk land in Piershil voor 330 gulden per jaar, onder borgtocht van Willem van Belle en Maria Vermeulen, de ouders van tegenpartij. Suppliant heef nog tegoed 270 gulden, 10 stuivers en 8 penningen. Tevens moeten ze betalen de kosten van het proces.07-05-1716
Meester Johan Troijen, Raad Ordinaris in de Rade en Leenhove van Brabant en de Landen van Overmase, enige erfgenaam van Jacoba Catharina van der Staija Colijbrant, die erfgenaam was van wijlen Willem Neurenburgh, in zijn leven Schepen en Oud Raad van Dordrecht.Burchardt Willem baron de Kinshij, Drossaard van Meurs. Hij bevindt zich buiten de jurisdictie van het Hof van Holland.Tegenpartij moet aan suppliant geven alle goederen, acten en credieten die hij in Holland heeft. Tevens moet hij betalen een som van 1500 gulden met de rente van 4% en een som van 630 gulden mert de verlopen rente door Willem Neurenburgh als borg voor de voornoemde Baron de Kinshij aan Pieter van Dorst betaald. Tevens een som van 600 gulden van een obligatie en tot slot een bedrag van 41 gulden aan Maurinus Vermeulen en betalen de kosten hierom gedaan.27-03-1716
Meester Maarten Wevering, Heer van Holy, en Meester Cornelis Wevering, advocaat voor het Hof van Holland, voor henzelf en als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Meester Adriaen Wevering, en Johan Adriaen Thierens, getrouwd met Sophia Wevering, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Meester Anthony Wevering, Heer van Holy, in zijn leven Raad en Burgemeester van Delft.Dirk Rokusz. Langerak (Languerack) en zijn vrouw Trijntie Claasz. Sonnevelt.Achterstallige huur van 2 jaar à 700 gulden per jaar te betalen door tegenpartij aan suppliant en de kosten betalen.12-12-1720
Meester Nicolaas Mulder, advocaat en solliciteur militair, wonende in Den Haag.Amilia van Motzvelt, Vrouwe van Segwaart.Tegenpartij is aan suppliant verschuldigd een bedrag van 269 gulden en 8 stuivers. Zo lang zij niet betaalt verzoekt suppliant in arrest te nemen de Heerlijkheid van Zegwaart met de revenuen en pachtpenningen.01-10-1720
Meester Nicolaas Plemper, advocaat voor het Hof van Holland, weduwnaar van wijlen Margareta Snakenburg. Hij is haar erfgenaam.Pieter Snakenburg, medicine doctor wonende te Leiden, vader van wijlen Margareta Snakenburg voornoemd.Tegenpartij maakt aanspraak op de erfenis van zijn dochter Margareta. Hij moet zijn actie binnen zes weken aanhangig maken op straffe van een eeuwig zwijgen, en de kosten hierom gedaan betalen.08-11-1720
Michiel Brouwers, oud-Burgemeester en koopman te Besoijen, zijnde één van de zes dorpen in de Langstraat.Een paar crediteuren van suppliant.Suppliant is in de schulden geraakt en kan zijn crediteuren niet betalen. Enkelen van hen willen hem procedures aandoen. Hij verzoekt het Hof mandament van indictie met committimus aan het Gerecht van Dordrecht.09-06-1716
Nicolaas van Aken, Procureur voor de Hoge Raad in Holland, door het Hof van Holland aangesteld als curateur over de boedel en de goederen van wijlen Cornelis Duijst van Voorhout, in zijn leven Luitenant -Colonel ten dienste van deze landen.Adriaan Wittert van der Aa, in zijn leven Heer van Coonenburg, Loenen etc. Zijn weduwe en boedelhoudster is Maria Moens. Adriaan is overleden op 17-02-1713.Suppliant heeft proces gevoerd tegen tegenpartij op 12-10-1713. Tegenpartij heeft de vervallen termijnen van de obligatie tot 300 gulden per jaar van 1710-1713 betaald. De rest moet zijn weduwe nog betalen, n.l. twee sommen van 300 gulden per jaar en de 1200 gulden in de conclusie van eis vermeld met rente van 4% per jaar.31-03-1716
Ouderlingen en Diaconen van de Gemeente van Ridderkerk.De Marquis van Westerloo, als Heer van Ridderkerk.Supplianten verzoeken een mandament waarbij een deurwaarder wordt geauthoriseerd om de goederen van tegenpartij in beslag te nemen, om de jurisdictie van het Hof te funderen en waarbij de supplianten mogen beslissen wie er komt als er een plaats voor predikant vrijkomt in het dorp.12-06-1716
Paulus Gebhardt, Agent van zijn KVD van de Palts.Pieter Roscam, procureur voor de Souvereine Rade en Leenhove van Brabant.Tegenpartij moet de goederen teruggeven die suppliant heeft gekregen van Lodewijk van Pritselwits, generaal Majoor van de Cavalerie van deze staat, bij titul van koop en schabinale transport. Het zijn meubels, goud,zilver en kleding in drie koffers. Tevens moet hij de kosten hierom betalen.28-02-1716
Paulus van Brakel, procureur voor het Hof van Holland.Dirk Wolters junior, koopman te Rotterdam.Het betalen van een schuld van 200 gulden van tegenpartij aan suppliant met de rente en de kosten hierom gedaan en de redenen van dien te kennen of te ontkennen.27-08-1720
Paulus van der Lee, in naam van zijn vrouw Margareta de Ram, wonende aan het Amsterdamse tolhek, als arrestant en eiser.Maria Hartsuijker, weduwe, en zeggende te zijn geinstitueerde erfgename van Hironimus de Ram, als gedaagde.Suppliant is gerechtelijk verklaard tot de helft van de nalatenschap van Hendrik de Ram, maar deze helft is toebedeeld aan Hironimus de Ram. Suppliant vraagt mandement in cas d'appèl, want bij het vonnis van de Schepenen van Amsterdam van 27 november 1720 hebben de Schepenen hem de erfenis ontzegd (ex fideicommisso).05-12-1720
Petrus Martinus des Buissons, Heer van Hautval, en Francois Buisseret, Heer van Nantes, getrouwd met Maria Cornelia des Buissons, wonende te Rijssel.Hendrick Celosse, Schout en Secretaris van Ridderkerk , als Rentmeester van Joannes Philippus Eugenius, Markies van Westerloo, Graaf van Merode etc.In arrest nemen van alle goederen van tegenpartij. Ze hebben een schuld van 30.000 gulden aan supplianten, plus rente 7.000 gulden.18-09-1720
Philip Levij en Marcus van Praag, borgen van Salomon Isaaksz te Bergen.Adolph Moses, de commissarissen van de desolate boedels, en die van het Gerecht in Amsterdam.De acte van rehabiliteit of de restitutie van de betaalde gelden.10-03-1716
Philippe Francois d'Halluin, wonende te Brussel.Guillaume Hiacinte, Prins van Nassau, Siegen etc.Tegenpartij moet aan suppliant betalen een bedrag van 15.697 gulden wegens het gebruik van kost en inwoning toen hij logeerde bij suppliant. Tegenpartij kan dit wel betalen omdat hij een alimentatie jaarlijks heeft ontvangen uit de nalatenschap van Zijne Koninklijke Majesteit Willem de Derde van Groot Britannië.14-11-1720
Philippina Rijgersman, weduwe en boedelhoudster van wijlen Johan Drabbe, in zijn leven notaris en procureur te Bergen op Zoom.Balthasar Lodewijk de Pritselwis, generaal Majoor der Cavalerie ten dienste dezer Landen, met zijn huisvrouw, en Paulus Gebhart (Gebhaart), agent van de Keurvorst van de Palts in Den Haag.Suppliante heeft veel geld tegoed van tegenpartij nl. ten eerste: een bedrag van 2.782 gulden aan obligaties met hypotheek op een huis in Bergen op Zoom. Ten tweede: 2500 gulden obligaties op landerijen. Ten derde: 3853 gulden, 6 stuivers en 10 penningen aan meubels.Suppliante had bepaald dat de meubels onder bewaring moeten worden gebracht bij Pieter Roscam, procureur van het Hof van Brabant. Ten vierde: 3800 gulden wegens een verbaal en 9239 gulden voor Eleonora Catharina van Langen, weduwe van Augustijn van Staackelenbergh. Tegenpartij wil de meubilaire goederen en effecten overdragen aan Paulus Gebhart, maar hij wil deze goederen voor zichzelf houden. Daarom verzoekt suppliante mandament om door de eerste deurwaarder deze goederen in beslag te nemen.21-04-1716
Pieter Cornelisz. Loij; Cornelis Jansz. Verhoeff; Gerrit Leendertsz. Doedens en Willem Ariensz. Vermeij, allen regerende ambachtsbewaarders. De eerste drie personen speciaal geauthoriseerd door de Burgemeester van Bodegraven.Daniel van Beeke (Beke), Schout en enige Ambachtsbewaarder van Bodegraven; Andries van Dam; Jan Aertsz. Van Eijk; Pieter willemsz. Van der Swaan; Arij Hendriksz. Schinkel; Matteus Eversdijck Adraensz. En Jan Claesz. van Leuwen.Supplianten verzoeken tegenpartij, Andries van Dam, cumsuis, het recht om in het ambacht Bodegraven een schoolmeester aan te stellen en tevens voorlezer en voorzanger in de kerk.24-02-1716
Pieter Idsweert, burger en inwoner van Meenen.Gabriel de Serre, Luitenant Kolonel van het Regiment van Linden.Tegenpartij moet betalen aan suppliant 612 gulden, plus rente en onkosten als voorschot, d.d. 09-02-1715.24-06-1716
Pieter Tozaa, in qualiteit als onder Kamerdienaar hebbende gediend van wijlen zijne Koninklijke Majesteit van wijlen Prins Frederk Hendrik.De Raden en de Meesters van de Rekeningen der Domeinen van zijne Majesteit van Groot Brittanië, als executeurs van het testament van wijlen Prins Frederik Hendrik.Tegenpartij moet aan suppliant betalen een bedrag van 356 ponden, 2 schellingen en zes 1/4 penningen met rente van 4% in het jaar.13-03-1716
Pieter Verbeeck, oud Schepen der stad Rotterdam, getrouwd met Anna Baldeus.Michiel Baalde, als gesurrogeerde mede-executeur van het testament van Meester Petrus Baldeus, in zijn leven oud Schepen van Rotterdam en voogd over de minderjarige, getrouwd geweest met wijlen Eva Veer, zijn laatste vrouw.Suppliant heeft proces gevoerd tegen tegenpartij, gevolgd door een vonnis op 16 december 1715, waarbij de supplianten zijn veroordeeld tot het geven van papieren van de nalatenschap van Meester Petrus Baldeus. Ze vragen mandament in cas d'appèl omdat het een onterechte vervolging is.14-01-1716
Reijndert Hendricksen (Hendriksen) de Groot.Gerrit Gijsbertsz.Tegenpartij heeft suppliant gedagvaard op 04-04-1716 voor Schepenen van Diemen om te eisen dat hij een huurcedule ondertekent van suppliants huis voor de tijd van 3 achtereenvolgende jaren. Suppliant zegt dat hij het niet voor zoveel jaar heeft verhuurd. Suppliant vraagt mandement van appèl omdat hij zich bezwaart voelt door het vonnis.14-04-1716
Reijnier Bitter, wonende te Amsterdam.Pieter Bombaart.Schepenen extraordinaris van Amsterdam hebben tegenpartij veroordeeld bij het vonnis van 17 mei 1720 tot het tekenen van een huurcedulle. Het vonnis is goedgekeurd doordat er minder Schepenen op de zitting waren. Suppliant voelt zich bezwaard door dit vonnis en tekent appèl aan.14-11-1720
Robert Pantonne, koopman te Veere, als boekhouder van het fregatschip genaamd "de Postillion Galleij".Wouter Watson, schipper van het fregat "de Postillion Galleij".Tegenpartij moet aan suppliant betalen 270 stukken van acten, die hij had ontvangen in Cadiz voor drie verkochte slaven.Watson zegt dat hij twee slaven heeft gekregen van de koning van Bania en zijn zoon, maar suppliant wil dat Watson hem betaalt 180 stukken van acten. Suppliant wil zijn goederen en zijn persoon in arrest nemen.26-03-1716
Roeland van Zanten, Schout van Wormer.Meester Diderick Dicx, Hoofd Baljuw van Kennemerland.Suppliant verzoekt mandament poenaal waarbij tegenpartij boete moet betalen aan de Hoge Overheid omdat het hem verboden is voort te gaan met suppliant te dagvaarden. Hij moet hem schadeloos stellen en de kosten van het proces betalen.21-01-1716
Rut Overklift (Overklist), wonende in Den Haag, als mede-voogd over de twee minderjarige kinderen van Adrianus Nijgh, in huwelijk aan zijn suppliants dochter verwekt.Willem Nijgh, Baljuw van Sirseslant, mede-voogd over de voorsz. kinderen.Tegenpartij moet betalen aan suppliant een bedrag van 800 gulden met de onbetaalde rente van 4% en de kosten hierom gedaan, wegens geld van de voornoemde kinderen vanaf de vervaldag 19 augustus 1712.04-03-1716
Salomon Pereijra en Sara Alblas, weduwe van wijlen Juda Pereijra, beiden als executeurs van het testament en voogden over de minderjarige kinderen van de genoemde Juda, bij hem verwekt bij de voornoemde Sara.De erfgenamen van wijlen Antonij Alvares Machado.Sara Alblas en haar broers hebben op 18-05-1712 effecten ontvangen uit de boedel van hun vader, maar suppliante heeft haar schulden nog niet kunnen voldoen omdat ze door een poenaal van tegenpartij nog niets heeft ontvangen. Suppliante wil opening van zaken geven en verzoekt het Hof mandament van indictie om zo haar vele schuldenaren te kunnen betalen.06-06-1716
Samuel Marconaij, Luitenant Colonel, wonende in Den Haag, getrouwd met Anna le Cerff. Hij is voogd over zijn minderjarige kinderen bij zijn vrouw verwekt. Tesamen zijn ze geinstitueerde erfgenamen van wijlen Jacques le Cerff, in zijn leven koopman en gewoond hebbende te Brugge in Vlaanderen.Louis Joullij, koopman te Brugge en Jean Pierre Ricard, gewoond hebbende te Brugge, nu wonende te Amsterdam.Tegenpartijen zijn aangesteld als executeurs van het testament van Jacques le Cerff. Ze hebben wel een notariele inventaris gemaakt van zijn meubilaire goederen, maar niet van de rest van zijn bezittingen. Ze moeten een behoorlijke staat en inventaris van zijn nalatenschap inleveren. Suppliant verzoekt het Hof om de eerste deurwaarder om in beslag te nemen de goederen van tegenpartij. Tevens moet hij betalen de kosten hierom gedaan.02-06-1716
Sara Donck, meerderjarige dochter, wonende te Haarlem.Wijlen Johannes Noppen,in zijn leven koopman te Haarlem, getrouwd geweest met Maria Donck, zuster van suppliante.Suppliante heeft ingewoond bij tegenpartij en aldaar een zeker bedrag verteerd. De voorkinderen van Noppen voornoemd willen geld zien en zolang ze niet betaalt willen ze alle goederen van suppliante in beslag nemen. Suppliante wil dat de voorkinderen stoppen met alle pogingen hiertoe en dat ze alle kosten van het proces betalen.26-06-1716
Seger blauweduijff, makelaar te Amsterdam, getrouwd met Jannetje Blauweduijff, nagelaten dochter en erfgename van Pieter Blauweduijff den ouden, getrouwd met Marritje Pieters, beiden overleden.Wijbrandt Tollenaar, getrouwd met Zijtje Dirks.Suppliant wil 1/3 deel van de helft van de gezamenlijke boedel van zijn overleden schoonouders voornoemd. Het vonnis dat de Schepenen van Amsterdam van 19-12-1715 geveld hebben.03-01-1716
Simon Over, wonende te Alkmaar, als aangestelde executeur van het testament van wijlen Aris Cornelisz. Clerk, en Magdaleentje Ras, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jacob Grootemaat, in zijn leven mede-executeur van het testament van Aris Cornelisz. Clerk voornoemd.De weduwe van wijlen Nicolaas Wring.Tegenpartij heeft supplianten gedagvaard om twee losrentebrieven, samen waard 1300 gulden, ter hand te stellen aan Jacob Vennink, hiertoe gerechtigd door het testament van 15-04-1660. Maar suppliant heeft heeft deze al aan Vennink gegeven op 12-05-1710 en hij heeft beloofd suppliant schadeloos te stellen. Daarom verzoeken supplianten mandament van indemniteit en tegenpartij moet betalen de kosten hierom gedaan.05-06-1716
Simon van der Bell, koopman te Rotterdam, als procuratiehouder van Jannetje Breugman, weduwe van wijlen Johan van Hagen.Roeloff Huijbregtse Stehouder.Suppliant heeft aan tegenpartij verhuurd een huis, hooiberg en schuur met beplanting, gelegen op het Rietvelt onder Woerden voor 10 jaren, van mei 1715 tot mei 1725 voor de somma van 360 gulden per jaar. Tegenpartij heeft het jaar 1715 nog niet betaald. Suppliant verzoekt het Hof in arrest te nemen alles wat zich op het grondgebied bevindt en de achterstallige huur te betalen.19-02-1716
Trijntje Jansz. van der ilans, wonende onder Alphen.Claas Pietersz. Saal (Zaal).Suppliant vraagt mandament in cas d'appèl van het vonnis van Baljuw en Mannen van Rijnland van 10 december 1715, betreffende valse trouwbelofte van tegenpartij aan suppliant. Hij heeft haar zwanger gemaakt en ze vraagt kraamkosten en alimentatie voor het kind.03-01-1716
van der Cruijs en zonen.David de Neufville, Pieter Stam, Jacob Speciael, David van Gent en Willem van Laar.Supplianten zijn genoodzaakt geweest proces te voeren op 23-01-1715 voor Commissarissen van de Kamer van Assurantie en Averijen der stad Amsterdam. De commissarissen zijn bij dit proces vrijgesproken. De supplianten zijn in hoger beroep gegaan bij Schepenen van Amsterdam. Bij het vonnis op 20-03-1716 zijn de commissarissen weer vrijgesproken. De supplianten willen wel de kosten betalen, maar verzoeken mandament van appèl met relieff vanwege de indebite verheffingen.20-04-1716
Wiggerz. de jongere (de Jongh), schoolmeester te Bodegraven.De ambachtsbewaarders van Bodegraven.Suppliant is in maart 1712 aangesteld als schoolmeester in Bodegraven, zijn leven lang, door Schout en Ambachtsbewaarders. In 1716 willen de huidige ambachtsbewaarders dit niet voortzetten. Suppliant vraagt mandament van maintenue aan. Tevens voor het luiden van de klok en het stellen van het uurwerk.24-02-1716
Willem Bollardt, erfgenaam op testament van zijn overleden huisvrouw Cornelia Wilschut, die erfgename is geweest van haar vader Michiel Wilschut.Geen.Suppliante heeft verkocht aan Adrianus Blom: een huis en erf in de Munckestraat op de hoek van de Munckedwarsstraat in Amsterdam voor 11.550 gulden. Nog een huis in de Munckedwarsstraat voor 1200 gulden.15-01-1716
Willem Lormier, agent en solliciteur militair in Den Haag.Pieter Sweerius te Breda.Suppliant heeft aan tegenpartij een bedrag van 600 gulden plus rente geleend. Onderpand is een kruishorloge met gouden haak en ketting. Tegenpartij heeft nog niet terugbetaald.26-06-1720
Willem van der Burgh, Meester harnasmaker en burger in Den Haag.Willem de Haan met zijn vrouw en Moeder Blankevoort.Wijlen Jacobus van der Burgh, broer van suppliant, zou een onwettig kind hebben verwekt. Suppliant wil niet dat tegenpartij met het kind bij hem thuis komt. Tevens moet tegenpartij binnen de tijd van 6 weken actie institueren op straffe van een geldboete en ze moeten de kosten van het proces betalen.15-10-1720
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in