Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
152 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 152 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van arrest en rau actie.Johan Brul, Eerste Kamerbewaarder van de Hoge Raad in Holland, en Gerard van Hessel, juwelier in Den Haag, als procuratiehouder van Johan Fronten, koopman en winkelier in Den Haag.Elizabeth Perdou, gescheiden huisvrouw van Aernout Kippincs.Tegenpartij is huishoudster geweest van Johan Fronten voornoemd. Hij beschuldigt haar ervan obligaties, gelden, effecten en andere goederen te hebben meegenomen en verzoekt het Hof om de deurwaarder de tegenpartij in arrest te laten nemen en de gestolen goederen.
Mandament van arrest en rau actie.Pieter Idsweert, burger en inwoner van Meenen.Gabriel de Serre, Luitenant Kolonel van het Regiment van Linden.Tegenpartij moet betalen aan suppliant 612 gulden, plus rente en onkosten als voorschot, d.d. 09-02-1715.
Mandament van arrest etc.Lambert Arnolde de Lonchin, wonende te Lignij in Brabant, als actie en transport hebbende van zijn vader Wilhelmus de Lonchin en van zijn moeder Helena a Busco.Cornelis a Busco, broer van suppliants moeder. Hij was gehuwd met Maria Elisabeth Hare (Stare) te Tongeren op huwelijkse voorwaarden. Hij is overleden zonder kinderen te hebben nagelaten.Het in arrest nemen van de goederen van tegenpartij (berustende onder Jacob Hiskia machado, koopman te Amsterdam), zolang zijn weduwe weigert het deel van haar man over te dragen. Ook moet hij betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament van arrest met de clausule van edicte.Gabrielle Staquin, weduwe van wijlen Anthonij Fabre, in zijn leven Rector der Latijnse Scholen in Gouda.Karel van Bergen, getrouwd met Anna Isabella Fabre, een dochter van suppliant; Meester Johan Anthonij Fabre, een zoon van suppliant en auditeur-militair te Yperen.In een mutueel testament van 25-12-1677 hebben suppliante en haar man elkaar geschonken de lijftocht en het vruchtgebruik van de boedel voor de langstlevende. Suppliante verzoekt het Hof de effecten van de nalatenschap in arrest te nemen Tegenpartij moet verschijnen voor het Hof met een inventarislijst en komen tot scheiding van de boedel.
Mandament van arrest, poenaal en rau actie.Adriaen van Rijck, wonende in Den Haag, als procuratiehouder van Susanna Anthonette de Rencurel van Sint Martin, getrouwd met Charles André, Markies van Maillé, maar bij huwelijkse voorwaarden is vastgelegd dat zij het bewind heeft over haar goederen, en Meester Cornelis de Waal, advocaat bij het Hof van Holland, die door het Hof is aangesteld in plaats van Meester Laurens van Ravensteijn, die administrerend voogd was over de minderjarige kinderen die nagelaten zijn door Susanna Eleonora de Hertoghe, in haar leven Vrouwe van Sint Martin.Wijlen Susanna Studler van Zurck, in haar leven Vrouwe van Vakenburgh en de grootmoeder van moederszijde van de Markies de Maillé en van de pupillen van de tweede suppliant, met als executeurs testamentair en administrateurs van de fideicommissaire goederen haar man: Daniel van Hulsenbeeck en Meester Floris Pieter Pittenius.Supplianten verzoeken mandament waarbij de eerste deurwaarder de boedel in beslag moet nemen van wijlen Meester Floris Pieter Pittenius, in zijn leven advocaat voor het Hof van Holland, tot de erfgenamen de schuld hebben betaald aan supplianten en ze moeten bewijs overleggen van het executeurschap en de administratie van de Vrouwe van Valkenburgh en de kosten hiervan betalen tot de buitenlandse erfgenamen zich aan de jurisdictie van dit Hof hebben onderworpen.
Mandament van arrest.Robert Pantonne, koopman te Veere, als boekhouder van het fregatschip genaamd "de Postillion Galleij".Wouter Watson, schipper van het fregat "de Postillion Galleij".Tegenpartij moet aan suppliant betalen 270 stukken van acten, die hij had ontvangen in Cadiz voor drie verkochte slaven.Watson zegt dat hij twee slaven heeft gekregen van de koning van Bania en zijn zoon, maar suppliant wil dat Watson hem betaalt 180 stukken van acten. Suppliant wil zijn goederen en zijn persoon in arrest nemen.
Mandament van arrest.Philippina Rijgersman, weduwe en boedelhoudster van wijlen Johan Drabbe, in zijn leven notaris en procureur te Bergen op Zoom.Balthasar Lodewijk de Pritselwis, generaal Majoor der Cavalerie ten dienste dezer Landen, met zijn huisvrouw, en Paulus Gebhart (Gebhaart), agent van de Keurvorst van de Palts in Den Haag.Suppliante heeft veel geld tegoed van tegenpartij nl. ten eerste: een bedrag van 2.782 gulden aan obligaties met hypotheek op een huis in Bergen op Zoom. Ten tweede: 2500 gulden obligaties op landerijen. Ten derde: 3853 gulden, 6 stuivers en 10 penningen aan meubels.Suppliante had bepaald dat de meubels onder bewaring moeten worden gebracht bij Pieter Roscam, procureur van het Hof van Brabant. Ten vierde: 3800 gulden wegens een verbaal en 9239 gulden voor Eleonora Catharina van Langen, weduwe van Augustijn van Staackelenbergh. Tegenpartij wil de meubilaire goederen en effecten overdragen aan Paulus Gebhart, maar hij wil deze goederen voor zichzelf houden. Daarom verzoekt suppliante mandament om door de eerste deurwaarder deze goederen in beslag te nemen.
Mandament van arrest.Jan Francois de Wilde, wonende te Antwerpen.Ignatius Rollij, wonende te Antwerpen.Suppliant heeft geld tegoed van tegenpartij. Voor Burgemeesteren en Schepenen van Antwerpen zijn er twee vonnissen geweest op 15 en 16 januari 1716, maar suppliant heeft nog steeds geen geld. Nu vraagt hij het Hof tot in beslagname van de goederen van tegenpartij, die berusten bij Johan van Asten, wonende in Den Haag.
Mandament van besloten missieve in rau actie.Pieter Tozaa, in qualiteit als onder Kamerdienaar hebbende gediend van wijlen zijne Koninklijke Majesteit van wijlen Prins Frederk Hendrik.De Raden en de Meesters van de Rekeningen der Domeinen van zijne Majesteit van Groot Brittanië, als executeurs van het testament van wijlen Prins Frederik Hendrik.Tegenpartij moet aan suppliant betalen een bedrag van 356 ponden, 2 schellingen en zes 1/4 penningen met rente van 4% in het jaar.
Mandament van besloten missieve in rau actie.Benjamin Elias de la Fontain, onderkamerdienaar van wijlen de Koninklijke Majesteit van Groot-Brittannië.De Raden en de Meesters van de Rekeningen der Domeinen van Zijne majesteit van Groot-Brittannië, als executeurs van het testament van wijlen Prins Frederik Hendrik.Tegenpartij moet betalen aan suppliant een bedrag van 501 ponden, 11 schellingen en 5 1/2 pennies sterlings met een rente van 4% per jaar en de kosten hierom gedaan, wegens achterstallig traitament tot laste van de nalatenschap van zijne Majesteit van Groot-Brittannië.
Mandament van debitis met de clausule van edicte.Meester Francois van der Hoop, advocaat voor het Hof van Holland, getrouwd met Maria Hartleij, enige dochter en erfgename abintestato van wijlen Elisabeth van der Lanen, in haar leven weduwe en erfgename van Adriaan van Sterrevelt, in zijn leven procureur bij het Hof van Holland.Diverse personen die de procureur Sterrevelt hebben gediend.Adriaan van Sterrevelt heeft nog salaris en voorschot tegoed van tegenpartij. Daarom vraagt hij het Hof mandament van debitis met de clausule van edicte.
Mandament van evocatie met committimus aan die van het Gerecht van Amsterdam.Philip Levij en Marcus van Praag, borgen van Salomon Isaaksz te Bergen.Adolph Moses, de commissarissen van de desolate boedels, en die van het Gerecht in Amsterdam.De acte van rehabiliteit of de restitutie van de betaalde gelden.
Mandament van indemniteit.Pieter Cornelisz. Loij; Cornelis Jansz. Verhoeff; Gerrit Leendertsz. Doedens en Willem Ariensz. Vermeij, allen regerende ambachtsbewaarders. De eerste drie personen speciaal geauthoriseerd door de Burgemeester van Bodegraven.Daniel van Beeke (Beke), Schout en enige Ambachtsbewaarder van Bodegraven; Andries van Dam; Jan Aertsz. Van Eijk; Pieter willemsz. Van der Swaan; Arij Hendriksz. Schinkel; Matteus Eversdijck Adraensz. En Jan Claesz. van Leuwen.Supplianten verzoeken tegenpartij, Andries van Dam, cumsuis, het recht om in het ambacht Bodegraven een schoolmeester aan te stellen en tevens voorlezer en voorzanger in de kerk.
Mandament van indemniteit.Simon Over, wonende te Alkmaar, als aangestelde executeur van het testament van wijlen Aris Cornelisz. Clerk, en Magdaleentje Ras, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jacob Grootemaat, in zijn leven mede-executeur van het testament van Aris Cornelisz. Clerk voornoemd.De weduwe van wijlen Nicolaas Wring.Tegenpartij heeft supplianten gedagvaard om twee losrentebrieven, samen waard 1300 gulden, ter hand te stellen aan Jacob Vennink, hiertoe gerechtigd door het testament van 15-04-1660. Maar suppliant heeft heeft deze al aan Vennink gegeven op 12-05-1710 en hij heeft beloofd suppliant schadeloos te stellen. Daarom verzoeken supplianten mandament van indemniteit en tegenpartij moet betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament van indictie met Committimus aan het Gerecht van Dordrecht.Michiel Brouwers, oud-Burgemeester en koopman te Besoijen, zijnde één van de zes dorpen in de Langstraat.Een paar crediteuren van suppliant.Suppliant is in de schulden geraakt en kan zijn crediteuren niet betalen. Enkelen van hen willen hem procedures aandoen. Hij verzoekt het Hof mandament van indictie met committimus aan het Gerecht van Dordrecht.
Mandament van indictie.Salomon Pereijra en Sara Alblas, weduwe van wijlen Juda Pereijra, beiden als executeurs van het testament en voogden over de minderjarige kinderen van de genoemde Juda, bij hem verwekt bij de voornoemde Sara.De erfgenamen van wijlen Antonij Alvares Machado.Sara Alblas en haar broers hebben op 18-05-1712 effecten ontvangen uit de boedel van hun vader, maar suppliante heeft haar schulden nog niet kunnen voldoen omdat ze door een poenaal van tegenpartij nog niets heeft ontvangen. Suppliante wil opening van zaken geven en verzoekt het Hof mandament van indictie om zo haar vele schuldenaren te kunnen betalen.
Mandament van maintenue.Wiggerz. de jongere (de Jongh), schoolmeester te Bodegraven.De ambachtsbewaarders van Bodegraven.Suppliant is in maart 1712 aangesteld als schoolmeester in Bodegraven, zijn leven lang, door Schout en Ambachtsbewaarders. In 1716 willen de huidige ambachtsbewaarders dit niet voortzetten. Suppliant vraagt mandament van maintenue aan. Tevens voor het luiden van de klok en het stellen van het uurwerk.
Mandament van maintenue.Sara Donck, meerderjarige dochter, wonende te Haarlem.Wijlen Johannes Noppen,in zijn leven koopman te Haarlem, getrouwd geweest met Maria Donck, zuster van suppliante.Suppliante heeft ingewoond bij tegenpartij en aldaar een zeker bedrag verteerd. De voorkinderen van Noppen voornoemd willen geld zien en zolang ze niet betaalt willen ze alle goederen van suppliante in beslag nemen. Suppliante wil dat de voorkinderen stoppen met alle pogingen hiertoe en dat ze alle kosten van het proces betalen.
Mandament van poenaal en rau actie.Helena Velters, Vrouwe van Kruiningen, weduwe van Meester Anthony de Hubert, in zijn leven Heer van Kruiningen en Raad ordinaris in de Hoge Raad in Holland.Wijlen Christiaan Fredrik van Dalen, wonende te Liesvelt, in zijn leven getrouwd met Maria Paradijs en kinderen, die door wijlen haar man zijn verwekt.De weduwe van tegenparij heeft een schuld aan suppliante van wijlen haar man in de vorm van wisselbrieven ten bedrage van 500 gulden met rente van 1/2 procent per maand. Tevens de kosten hiervan betalen.
Mandament van purge.Gerrit Kamper, Oud Schepen van Weesp.Jan Pietersz., alias Jan Soldaat.Suppliant is vals beschuldigd van heling. Hij vraagt het Hof zijn naam te zuiveren door de Schout en de Drossaard van Muiden en de Schout van Weesp te dagvaarden.
Mandament van rau actieMaria Anna Pappers, weduwe van wijlen Johan Augustijn Boutens, wonende te 's- Hertogenbosch en zuster van wijlen Anna Catharina Pappers, in haar leven "klopje"of Geestelijke Dochter te den Bosch. De laatste had met Maria van Meerwijk in compagnie een koopmanschap in kanten, daarna huishoudster van tegenpartij.Ambrosius Augustijn Garcia, van de Dominicaner Orde en als priester bedienende de Roomse Gemeente van Avenhorn in Noord-Holland.Oplichting van Anna Catharina Pappers voornoemd door tegenpartij voor 3000 gulden uit haar Compagnie en onterechte toe-eigening van haar nalatenschap waarvan hij haar slechts 1000 gulden heeft gegeven. Tegenpartij moet overleggen Staat en Inventaris van alle goederen, effecten, actiën en crediten van voornoemde Anna Catharina. Tevens moet hij betalen de kosten hiervan.
Mandament van rau actie.Johan Lemmens, burger en inwoner van Maastricht, door Schout en Schepenen van het Hoge Brabantse Gerecht aangesteld tot voogd over Antonius a Sijlva, natuurlijke zoon van Don Antonio a Sijlva, Markies van Montfoort.Don Antonio a Sijlva, Markies van Montfort.Tegenpartij moet betalen aan suppliant achterstallige alimentatie voor zijn twee onwettige kinderen die hij heeft verwekt bij wijlen Agnes Nutte, ieder jaar tot 200 gulden vanaf 1696 zolang hij leeft.
Mandament van rau actie.Jan Claasse Prins; Neel Adriaensz., weduwe van Baart Claasse Gorter; Risie Klaasz., weduwe van Huijbert Claasse Gorter; Paulus Jacobse Smit, getrouwd met Trijn Adriaense, allen wonende in Wormerveer; Cornelis Adriaense, wonende onder de jurisdidictie van Assendelft en Dieuwer Dirkse, weduwe van Pieter Cornelisse Haan, wonende te Coog, tesamen de enige erfgenamen abintestato van wijlen Marritje Pietersz. Hartloop, in haar leven weduwe van Cornelis Haas, gewoond hebbende te West-Saanen.Pieter Claasse Kaat te Lexmond; Niesje Kaat, getrouwd met Cornelis Dircks te west-Saanen; Jacob Klaasse Kaat; de Diakonie van de Gereformeerde Kerk; de Arm Voogden en Wezen Vaders; de Noorder Vermaning; Aagje Klaasse Kaat, getrouwd met Pieter van den Broeck; wijlen Adriaen Michielse en Grietje Jans, weduwe van Claas Barentse Hos.Wijlen Maritje Pieters Hartloop heeft voorgegeven dat zij op 16 juni 1713 bij notaris Paulus Dier uit Beverwijk een codicille heeft laten opstellen waarin zij Pieter Claasz. Kaat ; Niesje Kaat ; Jacob Klaasse Kaat; de Diaconie van de Gereformeerde Kerk; aan de Armen Voogden en Wezen Vaders; de Noorder Vermaning ; Adriaen Michiels en de weduwe van Claas Barentse Hos laat erven ieder een bedrag van 1000 gulden. Aan Aagje klaasse Kaat of bij vooroverlijden aan haar man een bedrag van 10.000 gulden. Alles tesamen een bedrag van 18.000 gulden. Maar al deze personenhebben geen recht op het geld omdat het codicille niet juridisch is vastgelegd.
Mandament van rau actie.Adriaan Crooswijk, koopman in Den Haag.Meester Willem van Son, advocaat voor het Hof van Holland, wonende onder het ambacht van Rijswijk.Tegenpartij is schuldig aan suppliant een somma van 80 gulden die hij bij acte obligatoir van 6 mei 1715 heeft beloofd te betalen binnen 8 dagen.
Mandament van rau actie.Margaretha van Dam, weduwe van Texel, wonende in Den Haag.nn Bressie, Drossaard van Zevenbergen.Tegenpartij is schuldig aan suppliant een bedrag van 72 gulden en 15 stuivers voor geleverde lakens.
Mandament van rau actie.Abraham Quevellerus, wonende in Den Haag, het ambt van Advocaat fiscaal van India waarnemend.Abraham Lestevenon, Bewindhebber der Oost Indische Compagnie ter Kamere Amsterdam, getrouwd met Geertruij de Vroede, en Meester Joan de Wit, Secretaris der stad Amsterdam, getrouwd met Elisabeth de Vroede, tesamen erfgenamen van wijlen Meester Francois de Vroede, Bewindhebber van de Oost Indische Compagnie, tevens Bewindhebber van de geoctroijeerde VOC.Tegenpartij moet betalen aan suppliant de somma van 20.591 gulden en 12 stuivers, waarin George Hendrick Munnix bij het vonnis van Schepen van Amsterdam is veroordeeld. Hij heeft betaald een derde deel, à 6863 gulden en 17 stuivers met rente van 4% per jaar.
Mandament van rau actie.Adriaen van der werft, wonende te Dordrecht, voor zichzelf en als het recht en actie hebbende van zijn halfzuster Johanna van der Maes.Paulus Pieterse van der Maes, getrouwd op huwelijkse voorwaarden in september 1698 met Maritje Krijnen (Crijnen) van der Graaft, weduwe van Jacob Adriaense van der werft, respectievelijk de vader en moeder van suppliant.Suppliant verzoekt aan hem te verantwoorden de boedel en goederen van Maritje Crijnen van de Graeft, zijn moeder zaliger. Zij is overleden door toedoen van haar tweede man Paulus Pieterse van der Maes. Suppliant wil de rente van 4% per jaar en alle kosten vergoed hebben die hij door het verkopen van de boedel heeft moeten maken.
Mandament van rau actie.Johan Frederik, Baron van Friesheijm, Luitenant Colonel in het Regiment van de Generaal Majoor Villegas, ten dienste dezer Landen, weduwnaar en geinstitueerde erfgenaam van wijlen Alida Johanna van Leijden, en voogd over het minderjarige kind bij hem aan haar verwekt door suppliant.Pieter van Leijden, Heer van Vlaardingen, en Alida van Ruijtenburgs, Vrouwe van Vlaardingen, ouders van wijlen Alida Johanna van Leijden, destijds aanstaande bruid van suppliant bij contract antinuptiael op 25 november 1712.Tegenpartij moet de betaling aan suppliant van een bedrag van 600 gulden per jaar voor het kind van suppliant continueren, de verlopen termijnen betalen met rente van 4% per jaar en de kosten hiervan betalen.
Mandament van rau actie.Rut Overklift (Overklist), wonende in Den Haag, als mede-voogd over de twee minderjarige kinderen van Adrianus Nijgh, in huwelijk aan zijn suppliants dochter verwekt.Willem Nijgh, Baljuw van Sirseslant, mede-voogd over de voorsz. kinderen.Tegenpartij moet betalen aan suppliant een bedrag van 800 gulden met de onbetaalde rente van 4% en de kosten hierom gedaan, wegens geld van de voornoemde kinderen vanaf de vervaldag 19 augustus 1712.
Mandament van rau actie.Alexander Velters, Burgemeester en Raad der stad Amsterdam, voor zichzelf en nog als enige geinstitueerde erfgenaam van Constantia Velters; Helena Velters, weduwe van wijlen Anthony de Hubert, in zijn leven Heer van Kruiningen, Raad ordinaris in de Hoge Raad in Holland; Renetta Clara Velters, weduwe van wijlen Jacob van Harencarspel, in zijn leven Baljuw en Dijkgraaf van Amsterdam; Meester Abraham Looten, Schepen van Amsterdam, als weduwnaar en geinstitueerde erfgenaam van Anna Velters; Meester Adriaan Pieter de Hinojosa, President bij het Hof van Holland, getrouwd met Helena de Vicq, Schepen der stad Amsterdam; Meester René de Vicq, Secretaris in Amsterdam; Meester Joan Thierry, griffier in het Hof van Holland en de gemelde Franscois de Vicq, als tesamen door het Hof aangesteld tot voogden over de kinderen en erfgenamen van Judith Adriana de Vicq, door Meester Joan Thierry in huwelijk verwekt; nog de gemelde Francois en René de Vicq en Pieter Huguetan, als voogden over Adriana Margareta Huguetan, enig nagebleven kind en erfgename van Maria de Vicq; door Pieter Huguetan in huwelijk verwekt zijn: de voornoemde Judith Adriana de Vicq, Helena Maria de Vicq, Franscois de Vicq en René de Vicq en wijlen Abraham de Vicq, enige kinderen en erfgenamen van wijlen Judith Adriana Velters, in haar leven weduwe van Guilliam de Vicq. Voorts Jacob de Meij, Heer van Streefkerk, getrouwd met Anna Helena Mels, en Francois de Vicq, getrouwd met Maria Constantia Mels. Beide vrouwen zijn kinderen en erfgenamen van Maria Velters, in haar leven huisvrouw van Gijsbert Mels. Allen hierin genoemd zijn tesamen ab intestato van wijlen Jeronimus Velters, in zijn leven Drossaard van Muiden, Baljuw en Dijkgraaf van Gooijland etc. etc.De weduwe en erfgenamen van Jacques Frament, in zijn leven koopman, gewoond hebbende in Haarlem.Tegenpartij is schuldig aan Abraham Veltens een bedrag van 60.186 gulden en 16 stuivers wegens achterstallige betaling van akten obligatoir sedert 12 september 1671, met rente.
Mandament van rau actie.Caspar Prover, koopman in wijnen in Den Haag.C. de Sintamand, Capitein ten dienste dezer Landen.Tegenpartij moet betalen aan suppliant 260 gulden met rente en de kosten hierom gedaan.
Mandament van rau actie.Gratia Alvarez, meerderjarige dochter, wonende in Den Haag.De parnassims van de Joodsche Natie te Amsterdam, zijnde executeurs van het testament van wijlen Manuel Levy Duarte, in zijn leven executeur van het testament van van wijlen Jacob Atias en Gratia Duarte, echtelieden, gepasseeerd te Amsterdam op 23 december 1680.Tegenpartij moet betalen aan suppliant zolang zij ongehuwd zal zijn, een achterstallig bedrag van 3000 gulden met rente van 4% per jaar. Tevens moeten Josua Salvador en Manuel Salvador, beide wonende in Den Haag en nu meerderjarig, als erfgenamen van Manuel Levy Duarte voornoemd en Abraham Salvador compareren voor dit hof.
Mandament van rau actie.Anna Pasquir, wonende te Heenvliet.Wijlen Philip van Almonde, in zijn leven Luitenant-Admiraal van Holland. Hij heeft tot zijn erfgenamen benoemd wijlen Pieter van Almonde, in zijn leven oud burgemeester van Brielle, en meester Willem van Almonde, Vroedschap van Brielle. Philip heeft tot executeurs van zijn testament benoemd Bartholomeus van Halen, koopman te Amsterdam en Dirck Smout, Schout van Bunschoten, wonende te Utrecht.Tegenpartij heeft bij zijn besloten testament van 24-10-1708 aan suppliant nagelaten een bedrag van 400 gulden per jaar, haar leven lang. De betaling is nu gestopt en suppliant vraagt uitbetaling met rente van 4% per jaar en hij moet betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament van rau actie.Gabriel de Zousa Britto, wonende in Den Haag.De Parnassijns van de Portugese Natie te Amsterdam, als executeurs van het testament en voogden over de minderjarige erfgenamen van Manuel Levij Duarte, in zijn leven gewoond hebbende in Den Haag.Tegenpartij moet aan suppliant betalen een bedrag van 65 gulden en 11 stuivers wegens achterstallige beraling.
mandament van rau actie.Clasina van Bleijswijck, weduwe en boedelhoudster van Cornelis de Winter, wonende te Delft.Laurentia Suijcker, weduwe en boedelhoudster van Cornelis van Dam, in zijn leven secretaris en notaris op Maeslantsluijs.Tegenpartij moet aan suppliant betalen een bedrag van 2600 gulden. Dit is een restant van een capitaal van 17.000 gulden en is nog niet betaald vanwege de koop van een huis op Maeslantsluijs. Hij moet ook nog betalen de rente en de kosten hierom gedaan.
Mandament van rau actie.Maria Donck, weduwe van Johannes Noppen, in zijn leven koopman te Haarlem. Ze hebben op 21-10-1695 huwelijkse voorwaarden opgesteld.De kinderen van Johannes Noppen, met namen: Johannes Noppen, Hendrick Noppen en Maria Noppen, getrouwd met Melchior van Cleijnenbergs.Suppliante verzoekt tegenpartij haar te betalen een bedrag van 5000 gulden van een nalatenschap op huwelijkse voorwaarden.
Mandament van rau actie.Meester Johan Hooft, advocaat voor het Hof van Holland.Gerrit van Belle, wonende in Nieuw Beijerland.Suppliant heeft uit naam van zijn lastgever verhuurt aan tegenpartij een stuk land in Piershil voor 330 gulden per jaar, onder borgtocht van Willem van Belle en Maria Vermeulen, de ouders van tegenpartij. Suppliant heef nog tegoed 270 gulden, 10 stuivers en 8 penningen. Tevens moeten ze betalen de kosten van het proces.
Mandament van rau actie.Cornelis Schouten, getrouwd met Maria Lamberta van Zughtelen, dochter en mede-erfgenaam van wijlen Meester Nicolaas van Zughtelen, in zijn leven Raad en Burgemeester van Hoorn, bij hem in huwelijk verwekt aan Eva Lamberta Wijntjes, en nog de voogden van de minderjarige kinderen en mede-erfgenamenvan de voornoemde Nicolaas, bij hem in een ander huwelijk verwekt aan wijlen Catharina van Bredenhoff.Jacoba Catharina Trigland, de laatste weduwe van Meester Nicolaas van Zughtelen.Tegenpartij heeft huwelijkse voorwaarden gemaakt op 20-04-1702 en moet nu een behoorlijke staat van de inventaris opmaken. En wegens het codicil van winst en verlies van 16-05-1703 moet zij kiezen of ze wel of niet in de regeling wil deelnemen. Tevens moet ze betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament van rau actie.Jacobus van Halteren, koopman te Leiden.Arij Dirckxe Honscoop en Daem Pieterze Vos, wonende te Aarlanderveen, als voogden over Pieternella Cornelisse Lelijveld, minderjarige dochter van Cornelis Jacobusse Lelijveld en Dievertje Pieterze Roosendael, erfgenaam van de goederen van haar grootvader Petrus Rosendael zaliger.Tegenpartij moet betalen aan suppliant een schuldbrief van 400 gulden met de verlopen 6% rente sinds 28-11-1712 uit de nalatenschap van Petrus Rosendael voornoemd en de redenen te geven waarom die nooit betaald is.
Mandament van rau actie.Carolina Adriana Schuijl, weduwe en boedelhoudster van wijlen Meester David Graswinkel, in zijn leven zeepzieder te Delft.Lena van der Sijde, wonende te Delfshaven.Tegenpartij moet aan suppliante betalen 237 gulden en 13 stuivers met rente voor leverantie van zeep en as.
Mandament van rau actie.Carolina Adriana Schuijl, weduwe en boedelhoudster van wijlen Meester David Graswinkel, in zijn leven zeepzieder te Delft.Tomas van Rossem, wonende te Delft.Tegenpartij moet aan suppliante betalen 34 gulden en 15 stuivers met rente voor levering van raapolie.
Mandament van rau actie.Carolina Adriana Schuijl, weduwe en boedelhoudster van wijlen Meester David Graswinkel, in zijn leven zeepzieder te Delft.Joris van Zeijl, wonende te Delft.Tegenpartij moet aan suppliant betalen 97 gulden en 4 stuivers met rente wegens leverantie van zeep.
Mandament van rau actie.Dirk Cornelisse Wassenaer, wonende te Noordwijk.Geertje Dirkx, bejaarde dochter, en Maria Vink, meerderjarige dochter van Maria Dirkx, weduwe van Cornelis Vink, kind en kleinkind van wijlen Dirk Jacobse; Hugo Elias Verbetering en Dirk Dirkze Brons.Tegenpartij moet aan suppliant betalen de achterstallige rente van 22-02-1714 tot 1716, zijnde twee jaren tot 48 gulden en de rente van jaar tot jaar te continueren voor een erfelijke losrentebrief op een huis en erf, groot 64 roeden, gelegen in Noordwijk.
Mandament van rau actie.Frans janse Verhoek, turfschipper, wonende onder het ambacht van Noord Waddinxsveen.Jacob Gool, Baljuw van Beverwijk.Tegenpartij moet aan suppliant betalen 54 gulden en15 stuivers voor levering van 90 ton turf in 1713 en 1714, met rente. Tevens moet hij betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament van reformatie.Meester David de Wildt, secretaris van het College ter Admiraliteit te Amsterdam.Johan Elias Huijdekoper, Heer van Maersseveen, en Abraham de Fremerie, door het Gerecht van Amsterdam gequalificeerd om het interest van de onmondige kinderen van wijlen Meester Gerard Hasselaer (Hasselaar) gekomen uit de boedel van Bartholomeus Moor en Maria Nicquet waar te nemen; Clara Bessels en Jacob Bessels, kinderen van Laurens Bessels, en Jan Garnier, zoon van Catharina Beaumont.Het ten onrechte ontzeggen aan suppliant van eis en conclusie, met competentie van kosten, volgens het vonnis van 19 april 1720.
Mandament van reformatie.Margareta Brouwers, meerderjarige dochter.Jan Zeeuw, meerderjarig jongman; Willem van den Berg en Joris van Hasselt, zeggende gekwalificeerd te zijn om de rest van de voornoemde Jan Zeeuw ook waar te nemen.Suppliante heeft proces moeten voeren voor het Gerecht der stad Amsterdam als eiser in cas matrimonieel. De zaak is bepleit met een onverwachte uitslag voor de suppliante dat Schepenen op16-01-1716 haar eis heeft ontzegd met compensatie van kosten. Daarom vraagt ze mandament van reformatie.
Mandament van reformatie.Hendrick Gerritse Mans, wonende te Amstelveen.Cornelis Outman, wonende te Sloten.Suppliant heeft proces gevoerd tegen tegenpartij voor Schepenen van Sloten, Sloterdijk, Sloterdorp en Vrije Geer op 08-04-1716, waarbij aan suppliant zijn eis van conclusie is ontzegd met compensatie van kosten. Met welk vonnis de suppliant ten hoogste is bezwaard.
Mandament van reformatie.Johannes Comblet, wonende in Den Haag.Sara Govaerts, huisvrouw van suppliant, ze zijn langer dan 36 jaar getrouwd.Suppliant vraagt herziening van het vonnis van 14-10-1715 waarin hij vals beschuldigd wordt door zijn vrouw van een losbandig en verkwistend leven.
Mandament van relieff d'appèl.Jan Sijbrantse, getrouwd met Maritje Kroone, wonende op Texel.Claas Cornelisse Visser, ook wonende op Texel, en zijn vrouw.Volgens het vonnis van de Schepenen van Texel van 30 januari 1716 moet de vrouw van suppliant betalen een bedrag van 100 gulden aan de kerkenarmen van Den Burgh en 50 gulden aan het Algemene Weeshuis op Texel en de kosten van het proces betalen.Zij moet 8 dagen na 30 januari 1716 voor de Vierschaar verschijnen wegens onverschilligheid van betalen.
Mandament van relieff d'appèl.Geerloff Valckenburg, wonende te Amsterdam, enige nagelaten zoon van Harmanus Valckenburg; Barbara van Haestenburg, die een dochter was van Dirck van Haestenburg, en Lijsbet Jacobs Verbie, die een zoon en erfgenaam onder fideicommis was van Elizabet Hendricks, weduwe van Joost Jans Olijslager.De Weesmeesteren der stad Gouda.Suppliant verzoekt het Hof om herziening van het vonnis van 30-03-1716 dat de stad Gouda abusievelijk heeft uitgesproken in verband met een erfeniskwestie van Elizabet Hendricks voornoemd.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in