Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
152 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 152 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Geerloff Valckenburg, wonende te Amsterdam, enige nagelaten zoon van Harmanus Valckenburg; Barbara van Haestenburg, die een dochter was van Dirck van Haestenburg, en Lijsbet Jacobs Verbie, die een zoon en erfgenaam onder fideicommis was van Elizabet Hendricks, weduwe van Joost Jans Olijslager.De Weesmeesteren der stad Gouda.Suppliant verzoekt het Hof om herziening van het vonnis van 30-03-1716 dat de stad Gouda abusievelijk heeft uitgesproken in verband met een erfeniskwestie van Elizabet Hendricks voornoemd.28-04-1716
Gerrit Kamper, Oud Schepen van Weesp.Jan Pietersz., alias Jan Soldaat.Suppliant is vals beschuldigd van heling. Hij vraagt het Hof zijn naam te zuiveren door de Schout en de Drossaard van Muiden en de Schout van Weesp te dagvaarden.08-05-1716
Godard Philip, Baron van Lijnden, etc., Brigadier van de Cavallerie ten dienste van deze staat, getrouwd met Anna Cornelia Isabella van Coeverden, namens zijn vrouw.Wijlen Margaretha van de Capelle, in haar leven Vrouwe van Berkoude etc., laatst weduwe van wijlen Eustatius van Bronkhorst, in zijn leven Heer van Assumburg.Verzoek van suppliant aan tegenpartij om in arrest te nemen de landerijen in Ooltgensplaat bij de erfgenamen Gerlach van de Capelle, Frederik van de Capelle en Otto van Coeverden volgens een akte uit 1685 en te betalen de rente en de kosten van proces.15-07-1720
Gratia Alvarez, meerderjarige dochter, wonende in Den Haag.De parnassims van de Joodsche Natie te Amsterdam, zijnde executeurs van het testament van wijlen Manuel Levy Duarte, in zijn leven executeur van het testament van van wijlen Jacob Atias en Gratia Duarte, echtelieden, gepasseeerd te Amsterdam op 23 december 1680.Tegenpartij moet betalen aan suppliant zolang zij ongehuwd zal zijn, een achterstallig bedrag van 3000 gulden met rente van 4% per jaar. Tevens moeten Josua Salvador en Manuel Salvador, beide wonende in Den Haag en nu meerderjarig, als erfgenamen van Manuel Levy Duarte voornoemd en Abraham Salvador compareren voor dit hof.17-03-1716
Guilielmo Sonnenbergh, koopman, wonende te Amsterdam.Hendrik Vevrijn, Willem van Uchelen, Hendrik van Uchelen, Jacob Alewijn,Isack Kops, Willem Kops, Philippe de la Fontaine, Robberto Malbranck, Pieter Gijsbertzen de Veer, Pieter Stam, Jacob Speciaal, Marcus van Weert en Paulus Hunthum.Suppliant gaat in hoger beroep om op te houden met de uitvoering van de uitslag (waar hij het oneens mee is) van het proces van 04-12-1714 voor de Kamer van Assuradeuren en Averijen te Amsterdam.06-05-1716
Guiljelmius Cavallier, wonende te Castricum; Phillipus Cavallier, wonende te Uitgeest en Margaretha Cavallier, bejaarde dochter, wonende te Haarlem.*Erfeniskwestie.22-05-1716
Helena Laers, weduwe van wijlen Everhardus van Tongerloo, wonende te Amsterdam. Hij heeft een dochter Elisabeth van Tongerloo, die getrouwd is met Jurriaan Willink, en een dochter Anna van Tongerloo, die op trouwen staat met ene Isaacq Snep.Eppenhof; Jurriaan Willinck (Wellinck), en Hermanus van Loghem in compagnie.Tegenpartij heeft geleend van suppliant en moet terugbetalen een bedrag van 4660 gulden, met rente van 4% en de kosten hiervan betalen.20-12-1720
Helena Refeijn, verlaten huisvrouw van Rudolphus de Bruijn, notaris en gewezen procureur van de Hoge Raad in Holland en voor de Raad van Brabant.Rudolphus de Bruijn, voornoemd.Helena Refeijn verzoekt om mandement van tuijgen in communi forma.06-02-1720
Helena Velters, Vrouwe van Kruiningen, weduwe van Meester Anthony de Hubert, in zijn leven Heer van Kruiningen en Raad ordinaris in de Hoge Raad in Holland.Wijlen Christiaan Fredrik van Dalen, wonende te Liesvelt, in zijn leven getrouwd met Maria Paradijs en kinderen, die door wijlen haar man zijn verwekt.De weduwe van tegenparij heeft een schuld aan suppliante van wijlen haar man in de vorm van wisselbrieven ten bedrage van 500 gulden met rente van 1/2 procent per maand. Tevens de kosten hiervan betalen.03-01-1716
Hendrick Blanck, getrouwd met Elisabeth van Dam, dochter en enige erfgename onder beneficie van inventaris van haar vader Jan van Dam.Geen.Suppliant heeft verkocht aan Isaaq Naminck: een huis en tuin in de Reguliersdwarsstraat te Amsterdam tussen de Geelvincksteeg en de Sint Jorisstraat voor 1207 gulden.14-01-1716
Hendrick Gerritse Mans, wonende te Amstelveen.Cornelis Outman, wonende te Sloten.Suppliant heeft proces gevoerd tegen tegenpartij voor Schepenen van Sloten, Sloterdijk, Sloterdorp en Vrije Geer op 08-04-1716, waarbij aan suppliant zijn eis van conclusie is ontzegd met compensatie van kosten. Met welk vonnis de suppliant ten hoogste is bezwaard.17-04-1716
Hendrick Grave, kapitein ter zee ten dienste dezer Landen.Philips Anthonij van der Giessen.Er is geprocedeert en op 13-03-1716 vraagt suppliant het Hof om getuigen.06-05-1716
Hendrik Vermeulen, koopman in wijnen en brandewijnen in Den Haag.Cornelis van Bohemen, koopman in gedistilleerde wateren.Suppliant heeft proces gevoerd voor het Gerecht van Den Haag als eiser in rau actie tegen tegenpartij. De uitslag op 8 december 1720 is onverwacht geweest, want de tegenpartij heeft onder ede verklaard dat hij alles heeft betaald over de koop van sterke drank, maar de suppliant zegt dat hij nog geld van hem krijgt.17-12-1720
Hercules de Mijne, Kamerbewaarder van de Generaliteits Rekenkamer in Den Haag.Godewaert Groeneveld te Den Haag en Jacob Warninck te Den Haag.Tegenpartij wordt gelast, op straffe van boete, de reeds ondernomen executies voor het Gerecht van Den Haag die onbevoegd zijn, te laten varen en schadeloos af te doen en te betalen de kosten hierom gedaan.25-05-1716
Hester Sinjor, weduwe en mede-erfgenaam, mitsgaders executrice van het testament van haar overleden man Juda Senjor Henricques uit Den Haag, evenals de meerderjarige kinderen en de executeurs van het testament en voogden over de minderjarige kinderen van de gemelde Juda.De weduwe van wijlen Moijzes Senjor Henricques, in zijn leven koopman te Amsterdam en broer van wijlen Juda Senjor, en zijn erfgenamen en representanten.Tegenpartij moet aan de supplianten terugbetalen 6 obligaties van 8000 gulden uit de erfenis van Juda Senjor Henricques voornoemd.16-09-1720
Het Classis van 's-Gravenhage.Robert (Robbert) Milling, als predikant van de Engelse Kerk van Den Haag.Op 14 juli 1645 is bij resolutie van de Staten van Holland vastgesteld dat de Engelse Kerk in Den Haag zal worden gereguleerd naar de kerken dezer landen. De nieuwe predikant Robbert Millingen mag pas preken als het beroepsformulier is ondertekend door de Kerkeraad en niet zoals gedaan op zondag 29 december 1715. Anders krijgen ze een boete en ze moeten de kosten van het proces betalen.16-01-1716
Huijmen Boot, gewezen ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Zevenbergen.Adriaen van Arendonck.Suppliant verzoekt mandement in cas d'appèl met de clausule van inhibitie en relieff tegen de indebite verheffingen en prosecutie van 3 augustus 1720. Hij heeft appèl aangevraagd op 9 augustus 1720.30-08-1720
Ida Catharina van der Meijen, weduwe van wijlen Joshua van Belle, vrouwe van Noord Waddinxveen, sleeswijk etc.Willem Huijberts Rietvelt, in zijn leven landman, als gebruiker gwoond hebbende op suppliants woning en landen te Sleeswijk, genaamd Ottervanger.Suppliant verzoekt om mandement waarbij tegenpartij en Schepenen die bij de inventaris hebben geholpen, alsmede de deurwaarder, op zekere grote boete jegens de Hoge Overigheid te verbeuren, te getransporteerde goederen te inventariseren en te stellen ter dispositie van suppliante.14-11-1720
Jacob Noortheij, Bewindhebber van de geoctroijeerde Oost Indische Compagnie ter Kamere van Rotterdam, getrouwd met Maria Paats; dezelfde Jacob Noortheij; Meester Pieter Paats en Abraham Rijkevorsel, als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen en erfgenamen van wijlen Meester Adriaan Paats, in zijn leven Ontvanger Generaal van het Edel Mogende College ter Admiraliteit op de Maas, en Bewindhebber van de Oost Indische Compagnie.Banckaris Cornelisz. Van Swieten.Tegenpartij heeft van suppliant gehuurd op 29 december 1711 een woning en landen, gelegen in de Ambachtsheerlijkheid van Veur, over de tijd van 7 jaren voor de somma van 600 gulden per jaar vrijgeld zonder korting te betalen. De ene helft te betalen op de Valkenburger Paardenmarkt, de andere helft op de kermis daarna. Tegenpartij is nog schuldig 1029 gulden en 9 stuivers. Suppliant wil in arrest nemen alle goederen die zich in de woning en de landen bevinden en hij moet de pachtpenningen voldoen.17-02-1716
Jacob te Hage en Anna Maria Sonnemans, weduwe van wijlen Dirck ten Hage, in zijn leven Burgemeester van Woudrichem.Aletta Storm, wonende te Woudrichem.Tegenpartij heeft trouwplannen ten laste van suppliant. Zij moet binnen 6 weken actie institueren en de kosten hiervan betalen.08-07-1720
Jacob van Wassenaar, Raadt en Schepen der stad Leiden en Bewindhebber van de Oostindische Compagnie ter Kamer Delft etc. etc., getrouwd met Anna Cornelia Martina van Baerlen, enige dochter en erfgenaam van wijlen Hendrik van Baerlen, in zijn leven Bewindhebber van de Westindische Compagnie ter Kamer van Amsterdam.Catharina Maria van Westfalen en Frederik Arnulphus van Westfalen te Brussel.Tegenpartij is bij vonnis van 25-03-1710 voor Schepenen van Alkmaar een bedrag schuldig van 6000 gulden aan suppliant. De broer van tegenpartij, Frederik Armilphus van Westfalen, wonende te Brussel, had verzocht om mandament poenaal. Maar zij moeten toch de schuld betalen plus de kosten hierom gedaan.03-02-1716
Jacobus van Halteren, koopman te Leiden.Arij Dirckxe Honscoop en Daem Pieterze Vos, wonende te Aarlanderveen, als voogden over Pieternella Cornelisse Lelijveld, minderjarige dochter van Cornelis Jacobusse Lelijveld en Dievertje Pieterze Roosendael, erfgenaam van de goederen van haar grootvader Petrus Rosendael zaliger.Tegenpartij moet betalen aan suppliant een schuldbrief van 400 gulden met de verlopen 6% rente sinds 28-11-1712 uit de nalatenschap van Petrus Rosendael voornoemd en de redenen te geven waarom die nooit betaald is.05-06-1716
Jan Claasse Prins; Neel Adriaensz., weduwe van Baart Claasse Gorter; Risie Klaasz., weduwe van Huijbert Claasse Gorter; Paulus Jacobse Smit, getrouwd met Trijn Adriaense, allen wonende in Wormerveer; Cornelis Adriaense, wonende onder de jurisdidictie van Assendelft en Dieuwer Dirkse, weduwe van Pieter Cornelisse Haan, wonende te Coog, tesamen de enige erfgenamen abintestato van wijlen Marritje Pietersz. Hartloop, in haar leven weduwe van Cornelis Haas, gewoond hebbende te West-Saanen.Pieter Claasse Kaat te Lexmond; Niesje Kaat, getrouwd met Cornelis Dircks te west-Saanen; Jacob Klaasse Kaat; de Diakonie van de Gereformeerde Kerk; de Arm Voogden en Wezen Vaders; de Noorder Vermaning; Aagje Klaasse Kaat, getrouwd met Pieter van den Broeck; wijlen Adriaen Michielse en Grietje Jans, weduwe van Claas Barentse Hos.Wijlen Maritje Pieters Hartloop heeft voorgegeven dat zij op 16 juni 1713 bij notaris Paulus Dier uit Beverwijk een codicille heeft laten opstellen waarin zij Pieter Claasz. Kaat ; Niesje Kaat ; Jacob Klaasse Kaat; de Diaconie van de Gereformeerde Kerk; aan de Armen Voogden en Wezen Vaders; de Noorder Vermaning ; Adriaen Michiels en de weduwe van Claas Barentse Hos laat erven ieder een bedrag van 1000 gulden. Aan Aagje klaasse Kaat of bij vooroverlijden aan haar man een bedrag van 10.000 gulden. Alles tesamen een bedrag van 18.000 gulden. Maar al deze personenhebben geen recht op het geld omdat het codicille niet juridisch is vastgelegd.29-01-1716
Jan Evertse en Compagnie, kooplieden te Amsterdam.Barent Kreger, Schout en Schepen van Kalslagen.Laurens van der Bijl en Cornelia Spijker, echtelieden, wonende onder Kalslagen zijn samen veroordeeld tot het betalen van twee twaalfde deel van 2582 gulden en 8 stuivers. Bij ingebreke blijven hebben Schout en Schepenen hun roerend en onroerend goed willen verkopen. De supplianten willen dat verhinderen.03-06-1720
Jan Francois de Wilde, wonende te Antwerpen.Ignatius Rollij, wonende te Antwerpen.Suppliant heeft geld tegoed van tegenpartij. Voor Burgemeesteren en Schepenen van Antwerpen zijn er twee vonnissen geweest op 15 en 16 januari 1716, maar suppliant heeft nog steeds geen geld. Nu vraagt hij het Hof tot in beslagname van de goederen van tegenpartij, die berusten bij Johan van Asten, wonende in Den Haag.07-05-1716
Jan Maertense Coenen, koopman, wonende te Zaandam, voor zichzelf en als procureur van Maria Nederveen, Vrouwe van Rijswijk in het Land van Altena; Agatha Catharina de Graeff, voor haarzelf en zij stelt zich borg voor Willem de Bie, getrouwd met Maria de Graeff en nog als procureur van Johannes Ratelbant en van de weduwe van Michiel van Hoecke.Andries Hooft.Er is proces gevoerd over de Loterij van Rijswijk bij de Vierschaar op 17-11-1713. Het vonnis is uitgesproken op 17-01-1715. Suppliant is het er niet mee eens en verzoekt het Hof mandament van appél.04-05-1716
Jan Sijbrantse, getrouwd met Maritje Kroone, wonende op Texel.Claas Cornelisse Visser, ook wonende op Texel, en zijn vrouw.Volgens het vonnis van de Schepenen van Texel van 30 januari 1716 moet de vrouw van suppliant betalen een bedrag van 100 gulden aan de kerkenarmen van Den Burgh en 50 gulden aan het Algemene Weeshuis op Texel en de kosten van het proces betalen.Zij moet 8 dagen na 30 januari 1716 voor de Vierschaar verschijnen wegens onverschilligheid van betalen.05-03-1716
Jan van Spaendoncq, wonende in Tilburg.Theodorus van Muijssenburg, Heer van zuijdewijn, als procuratiehouder van Theodora de Mesmakers, weduwe van wijlen Jan Anthonij van Muggenhoven en van Maria Elisabeth de Mesmakers, wonende te Antwerpen.Het vonnis van 02-03-1716. Suppliant heeft proces gevoerd voor Baljuw en mannen van het Hof en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland. Hij heeft gevraagd aan wie van de erfgenamen van Jan Adriaansz. Van Spaendoncq het land is aanbedeeld. Suppliant verzoekt mandament in cas relief d áppèl met de clausule van inhibitie.07-04-1716
Jan Werbouts, zoon van Werbout Dirkse, en Leendert Willemsze, zoon van Willem Dirkse, wonende te Reewijk. Werbout Dirkse en Willem Dirkse zijn kinderen van wijlen Dirk Meessen, de grootvader van de supplianten, gewoond hebbende in Raemburgh onder Reewijck. Dirk Meessen had nog een dochter Jannetje Dirkse. Zij had 2 zonen: Jan Dirkse Verlaen en Cornelis Dirkse Verlaen, kapelaan in Honeff boven Keulen, en beiden zonder kinderen overleden.Pastoor Andreas Janson (Jansson), priester te Aarlanderveen, en zijn erfgename Susanna Huijsmans, zijn nicht en huishoudster.Het in arrest nemen van de goederen van wijlen Joannes Verlaen en Cornelis Verlaen, neven van supplianten, en aan hen uit te keren de opbrengst van de goederen en te betalen de kosten hiervan.16-09-1720
Jan Willem Claus, wonende te Hoorn.Meester Peteus Breune (Brune) Verschuijr.Het vonnis van de Schepenen te Hoorn van 6 december 1720.18-12-1720
Jaques Francois Degumons, Heer van Corselles, etc., Colonel van een Regiment Zwitsers in dienst van deze staat.David Fouchiers, wonende te Amsterdam en de solliciteurs Heeneman en De Vriend, wonende in Den Haag.Het betalen van een bedrag van 1000 gulden wegens een geretourneerde en niet betaalde wisselbrief door tegenpartij aan suppliant.Tevens moeten ze de kosten vergoeden.09-10-1720
Joan Exmen, koopman te Amsterdam, als erfgenaam onder beneficie van inventaris van wijlen zijn oom Gio Exmen.Jan Vincent, cum suis.Suppliant is genoodzaakt proces te sustineren als impretant van relief tegen tegenpartij. Daarvoor heeft hij nodig getuigenisse der waarheid van Gerrids Franks, boekhouder te Amsterdam.29-10-1720
Joannes Dansen, wonende te Amsterdam.Geen.Suppliant heeft verkocht aan Johannes van den Hagen, Predikant in de Nederduijtse Gemeente in Amsterdam: een huis en erf op de Leliegracht in Amsterdam aan de noordzijde tussen de Herengracht en de Keizersgracht, door de koper bewoond, voor 18.500 gulden.15-01-1716
Johan Brul, Eerste Kamerbewaarder van de Hoge Raad in Holland, en Gerard van Hessel, juwelier in Den Haag, als procuratiehouder van Johan Fronten, koopman en winkelier in Den Haag.Elizabeth Perdou, gescheiden huisvrouw van Aernout Kippincs.Tegenpartij is huishoudster geweest van Johan Fronten voornoemd. Hij beschuldigt haar ervan obligaties, gelden, effecten en andere goederen te hebben meegenomen en verzoekt het Hof om de deurwaarder de tegenpartij in arrest te laten nemen en de gestolen goederen.12-06-1716
Johan Frederik, Baron van Friesheijm, Luitenant Colonel in het Regiment van de Generaal Majoor Villegas, ten dienste dezer Landen, weduwnaar en geinstitueerde erfgenaam van wijlen Alida Johanna van Leijden, en voogd over het minderjarige kind bij hem aan haar verwekt door suppliant.Pieter van Leijden, Heer van Vlaardingen, en Alida van Ruijtenburgs, Vrouwe van Vlaardingen, ouders van wijlen Alida Johanna van Leijden, destijds aanstaande bruid van suppliant bij contract antinuptiael op 25 november 1712.Tegenpartij moet de betaling aan suppliant van een bedrag van 600 gulden per jaar voor het kind van suppliant continueren, de verlopen termijnen betalen met rente van 4% per jaar en de kosten hiervan betalen.25-02-1716
Johan Lemmens, burger en inwoner van Maastricht, door Schout en Schepenen van het Hoge Brabantse Gerecht aangesteld tot voogd over Antonius a Sijlva, natuurlijke zoon van Don Antonio a Sijlva, Markies van Montfoort.Don Antonio a Sijlva, Markies van Montfort.Tegenpartij moet betalen aan suppliant achterstallige alimentatie voor zijn twee onwettige kinderen die hij heeft verwekt bij wijlen Agnes Nutte, ieder jaar tot 200 gulden vanaf 1696 zolang hij leeft.22-01-1716
Johanna Megapolensis, meerderjarige nagelaten dochter van wijlen Samuel Megapolensis.Mary van Hussels.Het vonnis van het Gerecht in Den Haag.26-03-1716
Johanna Vergoossen, weduwe van Mathijs van Gangelt, wonende te maastricht.De weduwe en erfgenamen van wijlen N. Ronnenburgh (Rounenburgh), in zijn leven Ritmeester ten dienste dezer Landen.De erfgename van tegenpartij is schuldig aan suppliant een bedrag van 522 gulden en 17 stuivers. Hij wil daarom beslag laten leggen op de goederen, effecten en penningen van tegenpartij en hij moet betalen de kosten hierom gedaan.07-02-1716
Johannes Comblet, wonende in Den Haag.Sara Govaerts, huisvrouw van suppliant, ze zijn langer dan 36 jaar getrouwd.Suppliant vraagt herziening van het vonnis van 14-10-1715 waarin hij vals beschuldigd wordt door zijn vrouw van een losbandig en verkwistend leven.06-05-1716
Johannes van Geuns, door de Weesmeesteren van Amsterdam aangesteld om de nalatenschap van Dirck (of Erick) Witholt (Witholm), grootschipper den oom, waar te nemen, te bevorderen en te verantwoorden het recht van Jacob, de nagelaten zoon van Hendrick Witholt en Anna Erick.Cornelis Paulusz, gemachtigde van Nicolaas Smit, buger en inwoner van Stokholm in Zweden, door de Stadserf en Momberkamers aangestelde voogd over Christiaan Monck, nagelaten zoon van Catharina de Boij en nog als gemachtigde van Hendrick Stevenszoon voor hemzelf en voor mede-erfgenamen van Erick witholm (Witholt).Suppliant vindt dat hij recht heeft op de nalatenschap van Witholt voornoemd en daarom ook uit handen van Jacob Danser en de weduwe van Jan Hulst alle gelden en papieren van de boedel kan ontvangen. De zaak is voldongen op 06-05-1716 en suppliant is zijn eis ontzegd, daarom wil hij een nieuw proces.18-06-1716
Johannes van Slingeland en Hendrick van Nuijs, wonende te Rotterdam.De weduwe en boedelhoudster van Ary Gardijn, wonende te Leiden.De merkwaardige aanspraken door tegenpartij aan supplianten te voorkomen en het betalen van de kosten van het proces.31-05-1720
Johannes Voordaag en Gerridt Gaijmans, wonende te Amsterdam.Andries Pels en zonen.Suppliant heeft op 28-02-1716 proces gevoerd voor het Gerecht van Amsterdam tegen de tegenpartij om getuigenis der waarheid te geven.De eerste suppliant moet antwoorden onder ede, uitgezonderd op het 5e, 12e en 13e artikel. De tweede suppliant moet ook onder ede antwoorden, uitgezonderd op het 9e en 11e artikel. Het vonnis van 28-02-1716 is bezwarend voor supplianten.-27-03-1716
Johannis Romswinckel Janssoon, koopman te Amsterdam.Clara Catharina Hoop, weduwe van wijlen Barent Caescooper(Caascooper) en zijn mondige en onmondige kinderen.Tegenpartij moet betalen aan Isacq Nunes Henriques, koopman te Amsterdam, elf partijen West Indische Actiën van 4482,15 gulden vanaf 1 januari 1710 met een rente van 4% per jaar.suppliant heeft gecedeerd op 24-04-1710.20-01-1716
John Braij, kapitein van het schip "De Bernarda Galleij".Isaecq Angelkot, notaris te Amsterdam, die zegt dat hij procuratiehouder is van Pieter Balk te Hamburg.Suppliant is op 09-05-1716 veroordeeld. Het schip " De Bernarda Galleij"is in beslag genomen en hij moet 1257 gulden en 6 stuivers betalen aan Balk die zegt dat hij dat nog tegoed heeft. Suppliant is het er niet mee eens en gaat in hoger beroep.18-05-1716
Lambert Arnolde de Lonchin, wonende te Lignij in Brabant, als actie en transport hebbende van zijn vader Wilhelmus de Lonchin en van zijn moeder Helena a Busco.Cornelis a Busco, broer van suppliants moeder. Hij was gehuwd met Maria Elisabeth Hare (Stare) te Tongeren op huwelijkse voorwaarden. Hij is overleden zonder kinderen te hebben nagelaten.Het in arrest nemen van de goederen van tegenpartij (berustende onder Jacob Hiskia machado, koopman te Amsterdam), zolang zijn weduwe weigert het deel van haar man over te dragen. Ook moet hij betalen de kosten hierom gedaan.18-05-1716
Lambert Renette, wonende te Brussel. Hij heeft een contract gesloten met geïnteresseerden in de Provedorije van de Hollandse en Keizerlijke troepen.Josua Catano en Juda Senjor Henriques, zij waren geinteresseerd in de Provedorije van suppliant en zij hebben het brood gebakken voor de Proviadoors.Suppliant verzoekt de kinderen en erfgenamen van wijlen Juda Senjor Henriques op straffe van een boete, de boedel en goederen te verbeuren en de kosten hierom betalen, want hij beheerde de kas.20-03-1716
Laurens van der Reest, wonende in Sint Maartensdijk in Zeeland.Jan Danckerts Knulst; Mathijs Jansz.Voorkerk; Jan Tijsz. en Jan Gillis.Het vonnis van de gezworens van Sint Maartensdijk van 30 augustus 1720 waarbij suppliant opgedragen wordt aan tegenpartij 53 ponden en 4 schellingen te betalen vanwege niet leveren van het afgesproken contract.30-09-1720
Louis Chatelain, koopman in Den Haag, als procuratiehouder van Isaacq (Isacq) Le Boullenger, koopman te Amsterdam.David Sprunglin van het Canton van Bern, thans te Amsterdam.Tegenpartij is verschuldigd aan Isaacq (Isacq) Le Boullenger vele duizenden. Toen hij in Amsterdam was heeft hij beloofd dat hij niet zou vertrekken voordat hij de rekening had betaald, en suppliant vermoed dat tegenpartij zich aan de betaling zal onttrekken.26-11-1720
Lucas de Schepper en Cornelis de Roos.Niet van toepassing.Supplianten hebben op 30-03-1716 verkocht: een huis en erf aan de noordzijde van de Keizersgracht, tussen de Utrechtsestraat en de Reguliersgracht, het vijfde huis beoosten de Utrechtsestraat, voor de somma van 40.400 gulden. Ten tweede: aan Christiaan van Orsoij een hofstede met herenhuis, stalling, koets- en wagenhuis, bepoting en beplanting, met de landerijen in de Buitenveldertse Polder aan de Amsteldijk onder Nieuwer Amstel, groot ongeveer 900 roeden en het land 18 morgen en 442 roeden voor de somma van 13.100 gulden.10-04-1716
Margareta Brouwers, meerderjarige dochter.Jan Zeeuw, meerderjarig jongman; Willem van den Berg en Joris van Hasselt, zeggende gekwalificeerd te zijn om de rest van de voornoemde Jan Zeeuw ook waar te nemen.Suppliante heeft proces moeten voeren voor het Gerecht der stad Amsterdam als eiser in cas matrimonieel. De zaak is bepleit met een onverwachte uitslag voor de suppliante dat Schepenen op16-01-1716 haar eis heeft ontzegd met compensatie van kosten. Daarom vraagt ze mandament van reformatie.07-02-1716
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in