Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
322 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 322 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament penaal met de clausule van interdictieFrancois van Nes, kapitein en consortenMr. Simon van der Does, advocaat, Frans Danckelaer, beide executeurs testamentair van Ida van Nes, moeder van suppliantOpenbare verkoop van roerend en onroerend goed, ondanks gerechtelijke opschorting via mandament penaal bij het Hof
Mandament van anticipatieCornelis Duijventsz. Raad en vroedschap van Haarlem, eiserMijndert Pietersz Emaûs, brrouwer in de brille in Haarlem, Jan Jansz van Aalst, Joost Baelen. gedaagdenBbetaling van 5250 Carolus guldens over de tweede custing van de brouwerij + rente sedert 1649
Mandament van appelWestrik en Pool, kooplieden te AmsterdamMeesters: Gijsbertus Assenberg; Pieter Lespinasse; Lambertus Hendrik Lankhorst, directeuren van de Amsterdamse Brand SocieteitDe tegenpartij heeft bepaalde obligatie in dato 13 januari 1809, welke zij publiek of uit de hand willen verkopen en autoriseeren met de interesten en kosten, De supplianten verzetten zich tegen voorschreven verzoek in hoger beroep
Mandament van appel met de clausule van reliefPieter van Dun, wonende in Den Haag en I.I. Le Clerc, te samen fabrikeurs in compagnie in Den HaagWillem Pennings, zadelmaker te RotterdamEen contract tussen de partijen op de 8 september 1807 door I.I. Le Clerc getekend - levering van 250 patroontassen met bandeliers en 250 cordenriemen op de 6 october 1807 voor de som 1.143 guldens en 15 stuivers. Door Raad van administratie van het bataillon de levarentie was afgekeurd. De zadelmaker eist schadeverguning met interesten voor zijn werk
Mandament van appel met de clausule van reliefJohannes Franc van den Corput, wonende te Amsterdam, getrouwd met Elisabeth Margaretha CrulElisabeth Margaretha Crul, huisvrouw van de suppliant met zijn kindBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam inzake scheiding van bed, tafel en bijwoning en het dochtertje laten bij haar moeder
Mandament van appel met de clausule van reliefJohanna Margaretha Verschuyl (Verschuil), huisvrouw van Johannes Bernardus de Bas; mede Maria Adela de Bas, wonende te Voorschoten; haar broer Johannes Bernardus de Bas, erfgenamen van wijlen Willem Wilkens (Wilckens) van Meurs, die was erfgenaam van de 1/2 nalatenschap van wijlen Johannes Wilkens van Meurs, overleden 2-12-1797 te Amsterdam, zonder achterlating van wettige descendentenL. Boon; J.M. Boon; H.G. Boon; E.A. Boon en G. Boon - de naaste vrinden van wijlen Catharina Durels, in leven huisvrouw van Johannes Wilckens (Wilkens) van Meurs, voor andere 1/2 nalatenschap. Lucas Boon Jonge; Arnoud van Beestingh, in huwelijk met Jacoba Maria Boon; Bartholomeus Snellen, in huwelijk met Henrietta Geertruyda Boon; Pieter (Offerman?) Herman, in huwelijk met Elisabeth Adriana Boon; alle vrouwen met hun gemelde mannen; ook voor hun uitlandigen broer Gerrit Boon; hun overleden zuster Adriana Boon; kinderen van wijlen Johanna Adriana Swijgelman, dochter van wijlen Christoffel Swijgelman, zoon van Adriana Durels, zuster van Catharina Durels, die was de huisvrouw van Johannes WilckensDe 1/2 van nalatenschap van wijlen Willem Wilckens van Meurs en Johannes Wilckens van Meurs, alle effecten en contante penningen
Mandament van Appel met de clausule van ReliefBartholomeus Blok, wonende te RotterdamAnthonij van der Wal, wonende te Delft; Simon van der Borst, gewoond hebbende te DelftBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Rotterdam inzake drie recepissen, te samen groot 1.700 guldens en twee obligaties, te samen groot 2.500guldens met interesten. Restitutie van een handschrift van de suppliant
Mandament van appel, te dienen de 6 februari 1809 en om peremptoire termijnen van 3 tot 3 dagenF.R.J. Wulfingh, wonende te ElberfeldJ.W. Korten en Zoon, wonende te ElberfeldBezwaar tegen het vonnis door schepenen te Amsterdam in dato 19-01-1809 inzake arrestatie van de suppliant door onbevoegde J.W. Korten en Zoon naar Amsterdam te transporteren
Mandament van arrestFranchuijs Molenijer, te 's GravenhageJoris van Leuven, notaris publek te 's GravenhageAchterstallige huur van een huis aan het Noordeinde in 's Gravenhage
Mandament van arrestIsaac van Lier, koopman, en wonende in Den HaagMr. Stephen Goñgh, Engelsmanmeermalig vertrek naar Engeland zonder een schuld van 968 gulden te betalen
Mandament van ArrestSalomon de Medina en Adriaen van der Kae met als gemachtigden David Ronis Mansaente en Adelpa HuiskensFrancis van den Broeck (Broecce) gehuwd met de weduwe van Maerten le ForgeEen accoord dat de supplianten in tweevoud hebben opgesteld om rekeningen van de tegenpartij te voldoen wordt door de tegenpartij goedgekeurd. Maar later wordt ondertekening geweigerd.De supplianten verzoeken het Hof de tegenartij te verplichten het accoord te tekenen, waarbij ieder eeneensluidend exemplaar behoudt
Mandament van arrest en Executie te zien decernerenAssueris Cornelis graaf van Spangen, als enige universele erfgenaam van wijlen Assueris Hendrik, graaf van Spangen, in zijn leven heer van Ter List, etc.Philip van Borsselen van der Hooge, nu wonend te Brugge in Vlaanderensom gelds, te weten : 561;5; 8 jaarlijks sedert 11 april 1697, over de jaren 1711 t/m 1719
Mandament van Arrest en Rau ActieA. de Gyzelaar, wonende in Den HaagL. van Veldriel, wonende in Het BoschOntkenen van een acceptatie getekend door L. van Veldriel aan de suppliant te betalen een som van 2.500 guldens
Mandament van arrest en rau actie gratis met de clausule van edicte ad valvas curiaeJohannes Hendrik Bikbergen en Hermanus van Tilburg, beiden wonende in Den Haag, erfgenamen, 1/2 van de nalatenschap; Hendrik Bikbergen - kind wijlen Hendrik Bikbergen, kind van wijlen Wilhelmina Bikbergen. Hendrik en Wilhelmina Bikbergen, wettige kinderen van wijlen Johannes Bikbergen en Magdalena Heckers, ouders van wijlen Johanna Bikbergen - bloedverwanten van wijlen Teuntje van Nijsel - 1/2 van de nalatenschap (van moederszijde)Jacobus van Balen, enige overgebleven executeur van de nalatenschap van Johanna Bikbergen, weduwe van Philip van Nijsel en van hun overledene dochter Teuntje van NijselDe rekening en verantwoording, ontvang en uitgaaf, alle goederen en effecten tot de nalatenschap van wijlen Johanna Bikbergen of van haar dochter behorende
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicteDe gemeente besturen van S'Gravenzande en Zand ambacht - baljuw, schout en burgemeesteren en schepenen van S'Gravenzande, te samen de regering van de magistraat. Zorg over hooi en stroo voor detachement cavalerij voor 1.310 guldens en 14 stuivers. Een som van 1.000 guldens geleend van de Diaconie armen te Wateringen. Ontvanger baljuw van S'Gravenzande Abraham Douglas was overledenDe weduwe van Abraham Douglas, Magdalena Caarten, wonende te AnholtBeslaglegging op eigendommen van tegenpartij
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicteDirk Heyting, wonende in Den Haag, enige executeur testamentair van de nalatenschap van Adriaan Hordijk Verstolk, gewoond hebbende te Driel (Over - Betuwe), op 6 januari 1810 te Amsterdam overleden. De grootvader was Adriaan Verstolk, gewoond hebbende en overleden te RotterdamAdriana Catharina Verstolk, weduwe van Mr. Johan Adriaan Bichon, vrouwe van Oost en West IJselmonde, wonende te Rotterdam en Mr. Marinus Cornelis Bichon, wonende te UtrechtDe nalatenschap 10.000 ponden annuiteiten onder administratie van Adriana Catharina Verstolk, rekening en verantwoording voor administratie en vergoeden alle kosten, schaden en interesten
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicte ad valvas curiaeGeertruida Jager, weduwe van Gerrit van Lokhorst, wonende te IJsselsteijn en Elsje Gerritse, weduwe van Jacob Peters, wonende te Scheemda in het departement Groningen; nu wijlen Jan Hemmes Jager en Johanna de Haas, de langstlevende erfgenamen; 1/ De erfgenamen van Johanna de Haas: Catharina de Haas, weduwe van Willem Milders en Hendrina Johanna van Hengel, weduwe van Jan Ingeneeger, beide wonende te Leiden, ieder voor een gelijk aandeel van 1/2 part; 2/ De erfgenamen van Jan Hemmes Jager: een dochter van wijlen Sander Gerrits; en Annigje Jager, een volle zuster van wijlen Jan Hemmes Jager, voor andere 1/2 partHermanus van Teekelenburg en Hendrik Krayenbrink, executeuren van het testament van wijlen Jan Hemmes Jager en Johanna de Haas, beide wonende in Den HaagRekening en verantwoording van directie en administratie, ontvang en uitgaaf, alle boeken, brieven, alle goederen, effecten, charters en papieren tot de gemeene boedel van wijlen Jan Hemmes Jager en zijn vrouw Johanna de Haas behorende
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicte ad valvas curiaeJacobus van Balen, wonende in Den Haag; Pieter Heynsberger; Jacob Martijn, executeuren van het testament van Johanna Bikbergen, weduwe van Philip van Eyssel, nu overledene zonder kinderen; neef Jacob Martijn en huisvrouw Johanna van Heynisbergen; Cornelis van BoutesteinNiet van toepasingAlle goederen en effecten tot de nalatenschap van wijlen Johanna Bikbergen of van haar dochter Teuntje van Eyssel behoorde, in arrest genomen. Rekening en verantwoording met alle documenten en brieven, charters en papieren
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicte ad valvas curiae in ordinaria formaMarc Cornelis Willem du Tour, wonende te Leeuwarden, getrouwd met Sara L'Empereur, neef van wijlen Mr. Johannes Thijsius, te Leiden. Medeerfgenamen: zuster Levina Thijs, getrouwd geweest met Willem Edmond; hun oudste zoon: Johannes Cornelis Edmond, getrouwd met Odilia van Bornbergen met twee dochters: Levina Edmond en Damiana Edmond; zoon Theodorus Edmond en Johannes Cornelis Edmond; zijn zuster Odilia Margaretha Edmond, uitgestorvene descendenten kinderloos; nicht van wijlen Mr. Johannes Thijsius Sara L' Empereur, dochter van zijn overledene tante Catharina Thijs en huisvrouw van neef Marc du Tour; professor Anthonius Thijsius; Gerrit Pieterse Edmont, te Soest, zoon van Pieter Gerritse, genoemd Edmond - die zoon was van Levina Edmond, te Amersfoort, getrouwd met Woutertje Pieters; Damiana Edmont, getrouwd met Wilhelmus Mutters; de suppliant Marc Cornelis Willem du Tour was zoon van David Constantijn, baron du Tour en Catharina Eldebe Everhardina van Bellinckhove van den huize Bellinckhof; David Constantijn was de oudste zoon van Marc Willem, baron du Tour met Christina Clementia Sweerts de Landas getrouwd; Marc Willem, baron du Tour was de zoon van David Constantijn, baron du Tour, getrouwd met Albertine Taminga en welke David was zoon van Sara L'Empereur en Marcus, baron du Tour; Sara was nicht van Mr. Johannes Thijsius en heeft recht gehad op erfenisMr. Dionisius Godefridus van der Keessel; Mr. Nicolas Smallenburg, beide professoren in de rechten van de Keizerlijke Universiteit te Leiden, curateurs en executeurs bij het testament van Mr. Johannes Thijsius en mede Mr. Broerius BroesRekening en verantwoording van de directie en administratie, ontvang en uitgaaf van goederen en effecten tot 17-02-1792, inventaris van de erfenis, capitaal van 40.000 guldens en mede aangekochte goederen aan de suppliant uit te leveren, de zuivere huren, vruchten en revenuen, inkomsten jaarlijks te continueren
Mandament van Arrest en Rau-Actie met de Clausule van EdicteAbraham Musketier, wonende te Leiden, genegocieerd onder de firma van Abraham Musketier en Zonen; Wilhem Musketier; Wilhem Musketier Arendsz, beide nu overledene. Gemachtigde van Peter Sluysken; Clara Sluysken en Lucretia Sluysken, wonende te Amsterdam; Adriaan Zwartendyk (Swartendyk), te Utrecht; Mr. Klinkhamer, te AmsterdamPeter Sluysken, commandant van de stad en landen van Gale, wonende te ColomboOnenigheid over betaling van gedane werk - Rekening- courant. In Arrest en bewaarende hand alle effecten, gelden en penningen van Peter Sluysen.Tegen behoorlijke quitantie aan de suppliant te betalen.
Mandament van Arrest en Rau-Actie op korte peremptoire termijnen van acht tot acht dagenZiby Cohen en Stephano Paleologo, kooplieden te AmsterdamJohan Bartlett, schipper voerende Amerikaans brigantijnschip, genaamd Elisabeth en Isaac Garzon (Garson), geboren te Tanger en een inwoner van Mogador - bevrachter. Tussen was een contract over bevrachting en vervrachtingDe schip door bevrachter beladen met vrije goederen tot de volle en complete belading in alle plaatsen en ruimten. De metingen van de schip waren 194 à 195 ton per register. De eisch van de supplianten- hermeting door de beëdigde scheepsmeters te Amsterdam
Mandament van Arrest en Relief Appel met de clausule van Edicte ad valvas curiaeDe advocaat fiscaal des Konings voor de Nationale Domeinen in het voormalig departement HollandJacobus Willemsen en Jan Hubregt ( Hubrecht ) Lentvrinck, notaris en procureur, beide als executeuren in de boedel van Gijsberta de Fromantiou, weduwe van Johannes van der Veur, nagelaten dochter van Nicolaas de Fromantiou en Maria van der Nop, te Rotterdam. Erfgenamen: Jacobus Willemsen in huwelijk hebbende Amelia Hofhout in Den Haag wonende, met authorisatie van haar man; van Gijsberta Aufmord ( Aufmond ), gesepareerde huisvrouw van Johannes Heijbeek van Hospanjon; van Charlotte Aufmord ( Aufmond ), weduwe van wijlen Hendrik van Salk, beide wonende te Rotterdam - erfgenamen van moederszijde; mede enige efgenamen van vaderszijde van wijlen Gijsberta de Fromantion, weduwe van Johannes van der Veur, nagelaten dochter van Nicolaas de Fromantion en Maria van der Nop, wonende te Rotterdam en daar overleden.Verantwoording en rekening van de directie en administratie over de boedel en nalatenschap van Gijsberta de Fromantiou, alle boeken, brieven, chartes en papieren tot inventaris, met de vruchten, baten en profijten
Mandament van arrest en van rau actie met de clausule van edicte ad valvas curiaeMr. Jan Daniel Byleveld en Govert Willem van Gaasbeek, wonende te Leiden, gequalificeerden om te ontvangen alle penningen van Jan Hendrik Bagman, curator in de boedel van nu wijlen Mr. Lieve van Bergen van der Grijp, vroeger lidmaat van de Universiteit te Leiden, wins boedel met schulden was bezwaard. Erfgenamen van Mr. Lieve van Bergen van der Grijp: zijn zusters: Elisabeth Cornelia van Bergen van der Grijp, huisvrow van Johannes Constantinus Obbes en hun erfgenamen; Gijsberta Petronella van Bergen van der Grijp, getrouwd geweest met Mr. Jan Crucius en hun erfgenamen; broer Nicolaas van Bergen van der Grijp en zijn zoon Adrianus van Bergen van der GrijpJan Hendrik Bagman, wonende te Amsterdam, enige overgebleven executeur van het testament van Mr. Lieve van Bergen van der GrijpLiquidatie van de boedel, bedragende een som van 17.983 guldens 5 stuivers en 12 penningen met veel schulden. Recht aan de supplianten geven om penningen aan de crediteuren ponds ponds gelijke uitbetalen
Mandament van Arrest met de clausule van edicteAbraham Faro; Isacq Henricus Faro, kooplieden te Amsterdam, zonen en mede erfgenamen en executeurs van het testament van wijlen David Henricus Faro in zijn leven mede koopman te AmsterdamJoseph Buaeno; Isacq Henricus de Granada, toentertijd wonende op Barbados; Jacob de Bueno de Mesquita, weduwnaar van Sara Henriqus de Granada, wonende te Nieuw Jorck (New York); Benjamin Henriques de Granada te Suriname, zoon van Sara; Abraham Henriques de GranadaViordering van enkele sommen van duizenden ponden en goederen, tevens 2 huizen te Amsterdam die verkockt werden bij willig decreet.
Mandament van dagvaarding in persoon des noods met de clausule van edicte ad valvas curiaeDe Procureur Generaal over HollandDe dragonder kapitein Montignij van de Koninklijke gardeRuzie tussen de dragonder kapitein Montignij en de meester kleermaker Johan George Steinmetz, wonende in de Spuistraat in Den Haag over het vermaken van een montering rok, met veel geweld tegen de knechten en de kleermaker
Mandament van debitis in cas van salarisMr. Adofph Pieter Herninghuijsen, adviseur van het Hof van Holland, als last en procuratie hebbend van de de aefgenamen ab instato van wijlen Mr. Floris Pieter Pittenius in zijn leven mede adviseur in het Hof van HollandDebiteurenNiet uitbetaald salaris waar de suppliant recht op heeft
Mandament van debitis in communi formaPieter Thomas van Son, wonende in Den Haag, procureur voor deze Hove, voor zichzelf en in procuratie hebbende van Anna Maria de Verieu, weduwe van wijlen Matthijs Hendrik Hz.; van Magdalena Jacoba Elisabeth van Son; mitsgaders: nog als voogd over Matthijs Hendrik, Anne Kerkman, samen erfgenamen van Matthijs Hendrik van Son Hz. in zijn leven procureur voor deze Hove, gewoond hebbende in Den HaagDe erfgenamen van wijlen Matthijs Hendrik van Son Hz.Achterstallige betaling van verdiend salaris en verschoten penningen aan de suppliant Pieter Thomas van Son
Mandament van Debitis met de clausule van edicteMr. Pieter Emonds, advokaat voor het Hof van HollandDiverse personen, er worden geen namen genoemdVerzoek aan het Hof om mandament van debitis met de clausule van edicte, betreffende de verscheidene ( niet genoemd) sommen van geld
Mandament van desertieChristiaan Lem, koopman, wonende te AmsterdamHendrik Kraanstuiver (Kraanstuyver), wonende te Amsterdam en mede J.Dyl en compagnieBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam inzake contant verkochte 30 kisten glas - 10 kisten in planken en 20 kisten nr.1 en 2 en geleverd, maar door tegenpartij onbetaald gebleven en daarom de suppliant eigenaar is gebleven.Vergoeding van schaden en kosten en interesten aan de suppliant
Mandament van DesertieJoseph Elie Grand Pierre, wonende te Brussel, als voor Anthoin Francois Anfaure vrederechter van de divisie du Mail geassisteerd met de burgers Pegnard en d' Herbecourt, speciale gemachtigde van Gervais Thibault, wonende te ParijsJohan van der Hoeven, koopman te Amsterdam, gemachtigde van Gervais Thibault en van Jacobus Wouters, voor zich en als voogd over de minderjarige erfgenamen van zijn broer Pieter Willem WoutersRekening en verantwoording van de voogd, onenigheid over de som van 6.200 guldens met de interesten
Mandament van indemniteitCornelis Smit, predikant van Lutjebroek; Bruin Adams Gillis, te Wormer, geinstitueerde erfgenamen van wijlen Dirck Lams, in zijn leven Raad en oudburgemeester te wormer.Menen ook recht te hebben op de erfenis van Dirck en Pieter Lams. Brechje Schoons, weduwe van Gerrit Lams; Adam Pieters Roos en zijn zuster, Eefje Pieters en Grietje Pieters, echtgenote van Aris Dircks Hola; Aaftje Pieters echtgenote van Gerrit Harmans, te Oostsaardam. De andere zusters wonen te SaardamHet verzoek om mandament penaal en RA, betreft een erfeniskwestie en het verzoek van de tegenpartij om een inventaris te leveren van de goederen en boedel van Pieter Lams
Mandament van IndemniteitJacob van Ouderkerk, koopman te Leiden, voor zich zelf en als voogd en vader over zijn minderjarige kinderenDe compagnons Verduuren en Cavalhier, kooplieden in Den Haag; Grave van Dhona; Anthonij de NormandieGrote sommen geld betreffende de leverantie van laken.
Mandament van maintenue en immissieHendrik Gildemeester, wonende te Amsterdam, erfgenaam van Maria Gildemeester; benevens: Mr. Mauritz Cornelis van Hall in plaats van wijlen Mr. Jacob Klinkhamer, medecurateurs over de persoon en goederen van Maria Gildemeester; nu wijlen Anthony Dull; Bernardus de Bosch JeronimutzCommitté van Justitie te AmsterdamOnenigheid over de benoeming van curatoren en sequesters over de persoon en goederen van Maria Gildemeester
Mandament van rau actiePieter Adrianus de Haas, wonende te DordrechtAnthonij van Straaten (Straten), wonende te NieuweveenAchterstallige betaling van een som van 689 guldens met de interest aan de suppliant
Mandament van Rau ActieMargrieta van Leijden, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan Renard wonende te Den Haag.Maria van Kischot weduwe van Godvroij LloijdEen woning als huis, erf, barch, schuur, potinge en p;antinge met het land daarachter, groot ongeveer 32 mesgen, gelegen in de Driemanspolder onder de Banne van Stompwijk. suppliant verzoekt het Hof om Maria Kinschot te ordonneren om de woningen en landen te bevrijden.
Mandament van Rau ActieJan de Jong; Gerrit de Jong te Assendelft; Pieter Janse, koopvaarder; Peter Roos, aannemer van de parken in Assendelftse zeedijkRegenten van AssendelftEen afgesprolen bedrag, groot zestienhonderd en één gulden, 13 stuivers (met rente te doen) voor het versterken van de dijken. Het verzoek aan het Hof im dit bedrag vermeerderd met de rente te doen uit betalen.
Mandament van Rau ActieJan van Welderen, gedeputeerde ter vergaderinge van de Hoog Mogende Heren Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden; Agneta van der Masdt, douariere van wijlen Willem van Steelandt voor haarzelf en voor Floris Adriaen Braackel, Here tot Braackel en voor Johanna Vijgh en Anna tezamen beërfden en pandbezittersvan de polder van Nieuwendijk, het land van Hoogstraten, het Boetgens Gorsch, gelegen onder de jurisdictie van Zevenbergen en Klundert.Johan Huttenken; Pieter Losecaet (of Lasecaet)Het aanbrengen van onrechtmatig uitgevoerde veranderingen zals aanleggen van een nieuwe dijk e.a., waardoor de landen van Suppliant onder water zijn komen te staan en daardoor allerlei schade is ontstaan en de oorspronkelijke ontwatering niet meer werkte. Suppliant verzoekt het Hof om Johan Huttenken te bevelen om alles weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Suppliant verzoekt ook om ontheven te worden van allerlei belastingen.
Mandament van Rau ActieTrijntje Claassen (Claasz) Clous, weduwe van wijlen Pieter Jacobsz de Louw; Pierer Roeloffs de Leeuw, beiden wonen te Oost-Zanen; Trijn Dirks, innocente nagelaten dochter van wijlen Dirk Knippels; Paulus Dirksz Bakker; Jacob Aldertsz Klap; Aagje Dirks, weduwe van Claas Jansz; de voogden van Dirk Gerritsz Knippels, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Gerrit Knippels, allen wonende in de banne van Oost-Zanen, erfgenamen van Trijn (Dirks) Knipsels.Claes Claesz ClousClaes Claesz Clous heeft diverse geldbedragen opgenomen aangaande Trijn (Dirks) Knipsels. December 1712 overleed Trijn. Claes Claesz Clous handelde eigenhandig allerlei zaken af. De erfgenamen hebben nooit toestemming daartoe gegeven De erfgenamen verzoeken het Hof om Claes Claesz Clous te gelasten de kosten die gemaakt zijn te betalen en de opposanten te compareren
Mandament van Rau ActieJohan de Mauregnault, gecommitteerde Raad wegens de Ed. Mog. Heeren Staten en ter admiraliteit van Zeeland.Johan Diederficks Hauft, Heere van Buttinge, wonende te Den Haag en Leender Hauft Heer van Buttinge of zij voogd.De suppliant compareert meer dan 100 gemeten ambacht in de Heerlijkheid van Buttinge gelegen op het eiland Walcheren. Wijlen Johan Boudaen Courten, in leven zaakwaarnemer van Johan Diedericks Hauft, Heer van Buttinge, bleef in gebreke om aan verzoeken en aanmaningen van de suppliant te voldoen suppliant verzoekt de tegenpartij hem in zijn rechten te erkennen.
Mandament van ReformatieOlivier van Vlierden koopman te Rotterdam; schepenen ter stad Schoonhoven, als eiser in cas Referentie op de goederen van Cornelis Oosterbaan; Cornelis OosterbaanAnna Maria de Coster, echtgenote van Cornelis OosterbaanProtest tegen het vonnis van 1 november 1718 uitgesroken door Schepenen van Schoonhoven, dat Maria 1000 gulden zou ontvangen , als opbrengst van de verkochte goederen. Suppliant verzoekt om Mandament van reformatie
Mandament van relief appel Pro Deo met de clausule van edicte ad valvas curiaeChristina Johanna Heyroth, verlatene huisvrouw van Joseph Smith,geassisteerd met Jan Willem van Alphen, haar curateurJoseph Smith, haar manSchadevergoeding aan verlaten huisvrouw
Mandament van tuijgenAnthonij Addink en zijn vrouw Maria Margadant, wonende in Den Haag, als gedaagden bij appoinetement van rau actieAnna Magnet, weduwe van wijlen Carel Kleijn, in zijn leven notaris en makelaar in Den HaagDe supplianten keeren zich tot deze Hove, verzoekende het Hofs mandament van tuijgen in ordinaria forma
Mandament van TuijgenMr. Pieter Hendrik van de Wall en Mr. Johannes Cornelius van der Kemp, chef van de tweede divisie bij het MInisterie van koophandel en colonien, wonende in Den Haag; mitsgaders: Mr. Otto Pieter Groeninx van Zoelen, wonende te Rotterdam, voor zichzelf en nog als de rato caverende voor zijn zuster A.M. Groeninx van Zoelen, getrouwd met D.F. van Grotestins, als impetrantenMr. Cornelis Johannes van Haansbergen en Willem Hendrik Ziegler, wonende in Wassenaar, en mede Kerkmeesteren van de Gereformeerde grote kerk in RotterdamDe supplianten zich keren tot deze Hove verzoekende mandament van Tuijgen
Mandament van TuijgenCornelis Gerritsz Mynlief, wonende onder PootugaalLyntje Braat, weduwe van Willem Wey, wonende te Geervliet; mitsgaders: Marytje Ariensdr. Kranendonk, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Ariensz van der Waal; Johannes Hendrikse Vermaat, beide wonende te PoortugaalOnenigheid over aangekochte landen en interesten
Mandament van TuijgenDe Procureur generaal des Konings over het voormalig departement Holland, als impetrant van mandament van dagvaarding in persoon en eiser in Cas CrimineelMr. Bernard Johan Pielat van Bulderen, gesuspendeerd hoofdofficier in Schiedam, als gedaagden in persoonVerzoek om getuigen bij een onderzoek, het verrichten van vificatie
Mandament van Tuijgen (in cas crimineel) in communi formaDe Procureur Generaal over HollandMr. Abram Jacques La Pierre, hoofdofficier van Den HaagVerzoek om getuigen onder eede te horen
Mandament van willig decreetMr. Jacob Nicolaas Warin en Johannis van Veen, beiden wonende te Amsterdam, gestelde curateurs en sequestors in de boedel van de weduwe A.H. Kleyn, een winkelhuis, waar een kruidenierswinkel wordt gedaan, staande en gelegen op de Leidsestraat, tussen de Prinsengracht en Lange Leidsedwarsstraat, getekend met D8, G27, nr.67, wijk 55 nr.3060 - nieuwe nr.3185 zwartJohannis van Veen, te Amsterdam, koper, de boedel heeft gekocht voor een som van 1850 guldensDe bodel van de weduwe A.H. Kleyn was verkocht zonder verkoopvoorwaarden. Op verzoek van de suppliant is verandering - 400 guldens in mindering der kosten op het willig decreet te vallen, welke kosten geheel voor rekening van de koper zouden zijn, registratie en het stellen van borgen door de koper zijn gemaakt en vast gesteld
Mandament van willig decreetJohannes Deodatus Remmers, wonende te Amsterdam en Lucas Slotemaker, wonende te Middelharnis, als executeuren van het testament van wijlen Engelina Maria de Le Noy, weduwe wijlen George Diemel, te Middelharnis, als voogden over haar minderjarige erfgenamen, administratie van haar nalatenschapGeenVerkoop van drie huizen en erven bij publieke veiling: 1/ Een huis staande en gelegen in de Raamstraat getekend met nr. 15, nieuw nr. 6.600 blauw, is aan Johan Martin Alkers verkocht voor 800 guldens; 2/ Een huis gelegen in de Raamstraat getekend met nr. 16, nieuw nr. 6.599 blauw, is aan Jan Dekkers verkocht voor gelijke 800 guldens; 3/ Een huis gelegen in de Raamstraat getekend met nr. 17, nieuw nr. 6.598 blauw, is aan Samuel Dekkers verkocht voor gelijke 800 guldens. De bewijzen van eigendom
Mandament van willig decreetFrans Hendrik Gelhuis, wonende te Schoonrewoerd, eigenaar van een huis en erve te Amsterdam in de Oude Spiegelstraat, waar Vulcanus in de gevel staatJohannes Theodorus Obeloo, wonende te Amsterdam, heeft het zelfde huis gekocht voor een som van 4.000 guldens contant geldHet huis en erve zoude worden geleverd bij willig decreet van deze Hove in communi forma
Mandament van Willig DecreetJohannes Eduard Waterham, wonende te Amsterdam, speciale gemachtigde van J.J.C. de Sabloniere met benevens nu wijlen J.O. van Ingen, in leven oud burgemeester en lid van de Municipaliteit te Kampen, bij testamente van Sara Wilhelmina Bredius, weduwe Willem Fredrik van Knuth, geasisteerd met Mr. W.Y. Nessink - oud burgemeester te Kampen, als haar gekozen momboir, als nu overgebleven haar executeur van haar boedelGeen tegenpartijEen verzoek om willig decreet bij verkoop van een huis en erve aan Henrieta Everdina Visscher, gesepareerde huisvrouw van Justus Hendrik van Heekeren, te Amsterdam
123...7
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in