Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
197 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 197 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
De Procureur generaal des Konings over het voormalig departement Holland, als impetrant van mandament van dagvaarding in persoon en eiser in Cas CrimineelMr. Bernard Johan Pielat van Bulderen, gesuspendeerd hoofdofficier in Schiedam, als gedaagden in persoonVerzoek om getuigen bij een onderzoek, het verrichten van vificatie05-07-1808
De procureur generaal des Konings over het voormalige departement HollandGijsbert van Gool, knecht bij Theodorus Huijgens (Huygens), marktschipper van de Oude TongeGijsbert van Gool heeft vrijwillig geholpen aan Theodorus Huygens met verkoop van levensmiddelen aan de engelse vijand van de Staat en ook bij verspreiding van geruchten dat 150 man, Hollandse troepen waren aangekomen om de jonge lieden op het eiland Flakké mede te voeren en bij andere personen heeft rijtuigen en paarden genomen en naar Herkingen te rijden naar Engelse kennis te geven over Hollandse troepen met zeer kwaden gevolgen05-10-1809
De Procureur Generaal over HollandDe dragonder kapitein Montignij van de Koninklijke gardeRuzie tussen de dragonder kapitein Montignij en de meester kleermaker Johan George Steinmetz, wonende in de Spuistraat in Den Haag over het vermaken van een montering rok, met veel geweld tegen de knechten en de kleermaker12-01-1807
De Procureur Generaal over HollandMr. Abram Jacques La Pierre, hoofdofficier van Den HaagVerzoek om getuigen onder eede te horen24-02-1807
De Procureur Generaal van HollandPaulus Bosch, eerste corrector van de staat's drukkerij met verplichtingen in zijn werk - correctie van ontvangen copien, stukken en bijlagen aan de directeur van 's- Lands drukkerij te geven zonder enige gedrukt exemplaar voor zich te behouden of te gebruiken. De Eed op die instructie heeft opgelegdPaulus Bosch is schuldig gemaakt aan notoire ontrouw in officio met verbreking van de eed door hem op die instructie gedaan. Ontrouw en meineed van een bediende van het land, een zaak is van zeer kwade gevolgen, en moet gestraft worden.27-06-1805
De Procureur- Generaal over HollandFrederik Johannes Peypers - dienaar van de recht, schuld- turf toeteeigenen van het voorraaad van turf in dienaars wacht voor de kachelbrandGequalificeerde diverij, zaak van kwade en dangereuse gevolgen, welke in een Land van Justitie niet kan en vooral een dienaar van Justitie met de uiterste rigeur bekost gestraft te worden29-11-1805
De procureur-generaal des Konings over het voormalig departement HollandJ.B. van der Hoven, commissaris van politie te Maaslandshuis gestationeerd; mitsgaders: Pieter van den Heuvel en Petrus van Koetsveld, commizen van convooien en liecenten gestationeerd te MaassluisHet permiteren van de invoer en lossing van contrabande goederen tegen betaling van 1.000 guldens verder vervoerd. Een zak van corruptie bij de ambtenaren19-08-1807
De vaderlijke en moederlijke vrienden en erfgenamen van wijlen Maria Bont te Voorburg, gehuwd geweest op huwelijkse voorwaarden met wijlen Johan Pijl, overleden te Voorburg.Johan Pijlvolgens huwelijkse voorwaarden, heeft Johan Pijl recht op een douarie van 8000 gulden. Hij moet dan ook ten zijnen laste nemen twee derde in de personele quotatie van de boedel van Maria Bont en in de kosten van dien.14-03-1721
Dela Lande (de la Lande) en Gunningh, kooplieden wonende te Amsterdam, als impetranten van appointemente van Rau-ActieCornelia Blies van Moergestel, weduwe en boedelhoudster van Jean Christophe Guillaume de Daehne, in leven solliciteur - militair in Den HaagDoor overleden van de procureur Cornelis van de Kop de partijen konde niet procederen. Verzoek om Procureur Acceptant te stellen30-04-1806
Diderik Bronkhorst, predikant te Deijl en Enspick; Gerard Vonck getrouwd met Jonanna Bronckhorst (Bronkhorst ?); Diderik Suijdam, getrouwd met Andriana Bronkhorst; Pieter Degen, getrouwd met Elisabeth Bronkhorst, gesamenlijk erfgenamen van wijlen Gerard Bronkhorst, in zijn leven predikant in Oudenhoorn, en Johannes Cortebrant; Catharina Cortebrant en Maria Cortebrant, erfgenamen van mevrouw Cortebrant in haar leven getrouwd met wijlen Gerard Bronkhorst.Gijsbert Philip Jacob van Hardenbroek, neef van Anna Catharina van HardenbroekEen erfeniskwestie waarbij de tegenpartij an arrest wordt genomen de portie thienden van de goederen van Anna Catharina van Marlot, weduwe van Jacob van Rheenen. Haar nicht Anna Charlotte van Hardenbroek en haar neef Lodewijk Carel van Hardenbroek, erven van haar04-07-1715
Digna van Nispen, meerderjarig dochter, en de voogden over Johan van Nispen, minderjarige zoon en erfgenamen wijl wijle hun vader Mr. Johan van Nispen, in zijn leven advocaat voor dit Hof.Hendrick van der Speijck, in zijn leven kunstschilder in Den Haag, of zijn erfgenamen.Borgen: Ida Ketteringh, zijn huisvrouw, en Johannes van der Speijk, zijn zoon.geleende penningen, 2600 gulden met interesten sinds 1698, onder willige condemnatie van dit Hof.20-03-1721
Dirck Arisz; Pieter Dekker; Mr. Cornelis van Opperdoes, allen wonende te Opperdoes, bij MedemblikImmetje Gorter, meerderjarige dochter te MedenblikDe tegenpartij heeft voor Schepenen te Medenblik, geagvaard de minderjarige kinderen van de supplianten, Aris Dirksz; Simon Dekker en Fijk Cornelisz vanwege aanbrengen van letsel aan haar linker arm of hand. De kinderen zijn veroordeeld dd 12 november 1716 tot betaling van 600 gulden voor gelden pijn en verminking van het lichaam, plus de resterende kosten. Supplianten verzoeken het Hof om mandement in cas d'appel met de clausule ven Relief in comuni Forma27-11-1716
Dirck Kuyleman, koopman te Amdsterdam gedaagde bij Mandement in Cas Relieff d'appel en gerqureerde bij rekest civielHendrick Warensberg weduwnaar van Johanna Adriaense, als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen; Justus Adriaense voor zichzelf en voor hendrick Warensberg, zijn wager bij het gerecht van Amsterdam gekwalificeerd om het recht van Gerrit Zarragon, minderjarige zoon van wijlen Elisabet Adriaense waar te nemen, ook te Amsterdam, impetranten aen requeranten.Justificatie van zijn goed recht22-07-1715
Dirk Heyting, wonende in Den Haag, enige executeur testamentair van de nalatenschap van Adriaan Hordijk Verstolk, gewoond hebbende te Driel (Over - Betuwe), op 6 januari 1810 te Amsterdam overleden. De grootvader was Adriaan Verstolk, gewoond hebbende en overleden te RotterdamAdriana Catharina Verstolk, weduwe van Mr. Johan Adriaan Bichon, vrouwe van Oost en West IJselmonde, wonende te Rotterdam en Mr. Marinus Cornelis Bichon, wonende te UtrechtDe nalatenschap 10.000 ponden annuiteiten onder administratie van Adriana Catharina Verstolk, rekening en verantwoording voor administratie en vergoeden alle kosten, schaden en interesten04-02-1811
Dirk van Esch (Es) wonende in de Landen van Stijn, geassisteert met zijn vader en voogd (geen namen genoemd)Johan de Meij, heere van Leckerlant, president, burgemeester van Gouda, baljuw, dijkgraaf en schout van de landen van Stijn en WellensSuppliant werd op ongefundeerde gronden door de welgeboren mannen van Stijn en Willens op 12 maart 1718 veroordeeld tot een geldboete van 80 ponden en de proceskosten. Verzoekt het hof om mandament in cas d"Appel08-12-1718
Dorothea Magdalena; Jan Thomas en Hugo de Virieu, luitenant Kolonel, allen wonende te Den Haag.Anna Catharina Schots echtgenote van wijlen Jacob de Virieu; wijlen Jacoba Johanna de Verieu, hun dochterEen erfenis kwestie. Suppliant vezoekt het Hof om Anna Catharina Schot de erfenis toekomende aan haar overleden dochter af te staan aan de supplianten15-07-1716
Duarte Dias de Pas en consorten, te Amsterdam, reders van het schip genaamd de Coninck David, met schipper Gerrit Schuyt, als verweerders voor de schepenen van AmsterdamSipke Elles, schipper van een smalscheepje, als eiser en gewond geraakt aan zijn hand door een schot met los kruid vanaf de Coninck DavidBezwaar tegen het vonis van de schepenen van Amsterdam op 25-11-1650, waarbij de schepenen boven de gebruikelijke kosten van smartegeld nog f. 2400 van supplianten eisen28-11-1650
Duarte Dias Depas, Portugees koopman te Amsterdam, broer van Louys Mendes Depas, beiden executeurs van het testament van Diego Gomes MendesRaphel Duarte, Portugees koopman te Den Haag, mede executeur testamentair en gewezen koopman te Amsterdam; Replica Gomes, de weduwe van Diego Gomes Mendes en zuster van Raphel DuarteProblemen bij het innen van de schulden van de boedel van Diego Gomes Mendes01-11-1650
Elisabeth Hioole, gesepareerde huijsvrouw van Marcus Moor in Oost Indie Jannetie Hiole (Hioole ?) weduwe van wijlen Joost Authoff, kinderen van wijlen Aafie Joppen van Oostveen; wijlen Elisabeth Meyer, overleden vrouw van Job Dirkse van Oostveen, ouders van Aafie.Jan Maurits; Elisabeth Maurits, huisvrouw van Ruwaert de Leeuw; Hendrik Willegers gehuwd met Margaretha Maurits C.S.Supplianten gaan in beroep tegen de foutieve uitspraak van 7 maart 1716 uitgesproken door het Gerecht te Amssterdam in een proces van R.A. Verzoekt het Hof om Mandement in Cas d'Appel met de Clausule van Relief tegen de indebite interjectie verheffinge en procedure in Communiforma03-07-1716
Elisabeth Leuters weduwe en boedelhoudater van wijlen Christoffel Ronk wonende te Den HaagPrins Johan Friso, universeel erfgenaam van wijlen Mary Stuart, Koningin van Groot BrittanniëAchterstallig huurloon. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij het resterende huurloon van 2 jaar en 3 maanden, groot 56 ponden, 15 schellingen sterlings, omgerekend 624,5 guldens per jaar, totaal 1404 gulden en 11 stuivers te betalen04-12-1716
Elisabeth van Bleijswijck weduwe en boedelhoudster van Barthout van Slingelant gewezen Heer van Slingelant oud Burgemeester en Vroedschap van Dordrecht en Raad en Rentmeester Generaal van Zuid HollandJan Hendrickse BuijtendijckNalatigheid bij de betaling van pacht over 37 en 1/2 morgen zaai- en weiland onder Oud Beyerland tegen de Beyerlandse dijk en huis, schuur en hooiberg daarop.19-07-1715
Esteine Larice, koopman van paarden, wonende in Rotterdam, eiser in cas van kortrechtBastiaan Sijmonsz Intvelt, wonende in Heienoord, gedaagdeBezwaar tegen het vonnis door Heemraden van Heienoord gewezen inzake het ongedaan maken van een paard dat blijkt kribbebijters ziekte te hebben12-10-1650
F.R.J. Wulfingh, wonende te ElberfeldJ.W. Korten en Zoon, wonende te ElberfeldBezwaar tegen het vonnis door schepenen te Amsterdam in dato 19-01-1809 inzake arrestatie van de suppliant door onbevoegde J.W. Korten en Zoon naar Amsterdam te transporteren31-01-1809
Franchuijs Molenijer, te 's GravenhageJoris van Leuven, notaris publek te 's GravenhageAchterstallige huur van een huis aan het Noordeinde in 's Gravenhage09-02-1640
Francien van der Eijck weduwe van wijlen Jacobus de Lange en zijn leven plateelbakker te DelftCornelis Prins, koopman in Delfts Porceleinen wonende te RotterdamOnbetaalde rekeningen van 5339 gulden voor geleverd porcelein. Ondanks verscheidene aanmaningen zijn de rekeningen nog niet betaald. Suppliant verzoekt het Hof om proces te starten08-12-1716
Francois Paul Emile graaf van Oultremont en van Warfusé, van stad en land van Schagen, Drunen etc, gehuwd met Maria Isabella van Beijeren van Schagen en de Schagerkogge, gravin van Warfusé etcFerdinandus graaf van Berlo, Choquier bins Warmondt etc., gehuwd met Anna Hendrina Wassenaer van Warmont, Douarière gravin van Berlo, enig nagelaten dochter van wijlen Johan van Wssenaer, in zijn leven heer van Warmondt etcProcesstukken van Oultremont contra Berlo05-03-1721
Francois van Nes, kapitein en consortenMr. Simon van der Does, advocaat, Frans Danckelaer, beide executeurs testamentair van Ida van Nes, moeder van suppliantOpenbare verkoop van roerend en onroerend goed, ondanks gerechtelijke opschorting via mandament penaal bij het Hof09-03-1649
Frank van der Schoor en Zonen, kooplieden wonende te Dordrecht, generale en speciale gemachtigde van Jean de Vette, gepanteerd koopman, wonende te Oostende, stipulerende voor zijn huis van negotie onder de firma van de weduwe Jean de Vette en ZoonCappe en Schnelle, kooplieden wonende te bergen in NoorwegenArrest van goederen van de tegenpartij - schuld van een som van 4,334 guldens met interesten, bevel om aan de suppliant te betalen30-09-1806
Frans Hendrik Gelhuis, wonende te Schoonrewoerd, eigenaar van een huis en erve te Amsterdam in de Oude Spiegelstraat, waar Vulcanus in de gevel staatJohannes Theodorus Obeloo, wonende te Amsterdam, heeft het zelfde huis gekocht voor een som van 4.000 guldens contant geldHet huis en erve zoude worden geleverd bij willig decreet van deze Hove in communi forma10-09-1807
Geertruida Jager, weduwe van Gerrit van Lokhorst, wonende te IJsselsteijn en Elsje Gerritse, weduwe van Jacob Peters, wonende te Scheemda in het departement Groningen; nu wijlen Jan Hemmes Jager en Johanna de Haas, de langstlevende erfgenamen; 1/ De erfgenamen van Johanna de Haas: Catharina de Haas, weduwe van Willem Milders en Hendrina Johanna van Hengel, weduwe van Jan Ingeneeger, beide wonende te Leiden, ieder voor een gelijk aandeel van 1/2 part; 2/ De erfgenamen van Jan Hemmes Jager: een dochter van wijlen Sander Gerrits; en Annigje Jager, een volle zuster van wijlen Jan Hemmes Jager, voor andere 1/2 partHermanus van Teekelenburg en Hendrik Krayenbrink, executeuren van het testament van wijlen Jan Hemmes Jager en Johanna de Haas, beide wonende in Den HaagRekening en verantwoording van directie en administratie, ontvang en uitgaaf, alle boeken, brieven, alle goederen, effecten, charters en papieren tot de gemeene boedel van wijlen Jan Hemmes Jager en zijn vrouw Johanna de Haas behorende17-04-1809
Geertruijd de With weduwe van wijlen Gijsbert Costerus, in zijn leven secretaris van het Groot Waterschap van WoerdenDe Regenten van het Gasthuis of het Hoffken van Nieuwkoop te Den HaagSuppliant verzoekt het Hof om haar te willen ontheffen van haar overleden man's administratie. Wijlen Mr. Gijsbert Costerus had de bevoegdheid tot het verkopen van enige goederen.29-10-1706
Gerard Beekman, procureur voor het Hof van HollandAnthony Moors, gewezen stadhouder va GrijsoortAnthony Moors heeft een voorschot op zijn salaris genomen. Hij is enige tijd geleden verhuisd naar Bergen op Zoom. Ondanks de vele aanmaningen, is het voorschot niet terugbetaald. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te ordonneren het voorschot en de gemaakte kosten te betalen.14-07-1716
Gerrit Engelbregt, gehuwd met Maria Vos, dochter en enige erfgenaam ab intestato van wijlen Reynar Vos. Aanvaart zijn boedel onder beneficie van inventarisnvtMandement van decreet in ordinaria forma . 1/5 deel van een huis, erf en achterhuis aan de Kloveniersburgwal; een huis, achterhuis, erf en tuin, betreffende een scheepsbeschuit bakkerij aan de Angeliersgracht; een krimp en nog een huis en erf in de Poolse Jonckergang; drie stukken land gelegen in Purmerland en Ilpendam, groot 5 deijmt; een stuk land genaamd Deijmtie, groot één deijmt, te leveren bij willig decreet11-11-1718
Gerrit Willemsz Verstraten, porceleinbakker te Haarlem in diverse processen betrokken geweest bij het gerecht van Haarlem en het hofWillem Jansz Verstraten als vader van de suppliant, te HaarlemOvertreding van de regels uit een contract over pas gebakken en verboden soorten porcelein en de verkoop ervan03-12-1650
Govert de Leeuw, gehuwd met Susanna Luder, en Hendrik Luder, en Alexander Le Candele, als procuratie hebbende van Arnoldus Luder, kooplieden te Amsterdam, erfgenamen van Jan Luder, hun vader, en eigenaren van een zeker huis en erf te amsterdamgeenHet verkopen van een huis en erf, staande op de Binnenamstel op de hoek van de groene burgwal, waar Het Vergulde Hart in de gevel staat.24-03-1721
Greetje Wiggers meerderjarige dochter te Alkmaar.Jan Jansse Coppier te AlkmaarDe tegenpartij is door het plaatselijke gerecht vrijgesproken in het vonnis van 16 december 1713 voor een huwelijksaankondiging. Suppliant maakt daar bezwaar tegen en verziekt het Hof het proces voort te zetten.05-01-1714
Harman Wijsman, lakendrappier te LeidenDirk Brugum, heeft geen vaste woonplaats in deze provincie, maar verblijft met enige goederen in Den HaagProblemen bij het innen van schulden aankoop van stukken laken. De schuld bedraagt 856 gulden , 5 stuivers en 8 penningen15-07-1715
Heer Diderick Ogier, graaf van Riviere genoemd d'Arschot, testamentair erfgenaam d.d. 19-8-1650 van vrouwe Joahnna Isabella van Riviere, gravin van Arschot en weduwe van Charles Philippus Schoonhoven, heer van HorstJohan Stoop, te Den Haag; Jan van Campen, te Leiden en rentmeester van de testatriceWeigering om opening van zaken te geven over het beheer van de nalatenschap28-11-1650
Hendrick Warensbergh weduwnaar van Johanna Adriaans, vader en voogd over zijn minderjarige kinderen: Justus Adriaans; Gerrit Saragon, minderjarige zoon van wijlen Elisabeth Adriaans en Helena Adriaans, meerderjarige dochter van; Christiaan Adriaans, allen wonende te Amsterdam.Dirck Kuyleman te Amsterdam.Suppliant is oneens met het vonnis uitgesproken door het gerechtshof van Amsterdam van 8 december 1713, betreft een betaling van 5300 gulden en 1/3 deel in een boerderij gelegen in de kleine Duivendrechtse polder. Suppliant verzoekt het Hof om mandement in Cas Relief d'Appel, met de clausule van inhibitie02-01-1714
Hendrik Gildemeester, wonende te Amsterdam, erfgenaam van Maria Gildemeester; benevens: Mr. Mauritz Cornelis van Hall in plaats van wijlen Mr. Jacob Klinkhamer, medecurateurs over de persoon en goederen van Maria Gildemeester; nu wijlen Anthony Dull; Bernardus de Bosch JeronimutzCommitté van Justitie te AmsterdamOnenigheid over de benoeming van curatoren en sequesters over de persoon en goederen van Maria Gildemeester25-08-1809
Hendrik Jan van de Graaf; Mr. Christiaan van Angelbeek, te samen en ieder van hun in het bijzonder aangesteld tot executeuren van de testamente en in de boedel en nalatenschap van wijlen de suppliants vader Willem Jacob van de Graaf, eerste Raad en directeur-generaal van Nederlands Indiën, en voogden over de minderjarigen. De tweede suppliant- executeur van de testamente van de grootvader- Johan van Angelbeek en zijn vrouw Jacomina LeverMr. Christiaan van Angelbeek, in zijn prive, executeur testamentair in de boedel en nalatenschap van wijlen Johan Gerard van Angelbeek en Jacomina Lever - recht en bevoegdheid -alle zodanige goederen, gelden, actien en pretensien onder hem gevonden in arrest gedaan zijn; nog: Joseph Emanuel van Blonay (Blonaij) de Montfacon, wonende te Uttenrenth bij Erlangen met zijn huisvrouw Apolonia Magdalena van Blonay, gebore van Angelbeek, gemachtigden van zijn behuwd zoon Johan Gerard Billing en mede nog: August Fredrich Pfeiffer - executeurs in de boedel van wijlen Apolonia Magdalena van Blonay, gebore van Angelbeek en voogden over Christiaan Hendrik BillingOnenigheid tussen de executeuren over hun rechten, allen gelast en bevelen om met de suppliant en verdere geintereseerden in de boedel en nalatenschap van wijlen Johan Gerard van Angelbeek en Jacomina Lever te scheiden en te delen en aan elk dezelven gerechte erfportie toe te bedelen20-12-1805
Hermanus Gelskercke, gewezen secretaris van de generaal Grave van ThillyGeneraal Grave van ThillyNiet uitgekeerde gage vanaf Februari 1709 tot 23 mei 1716, in verband met het vertrek van de toenmalige eerste secretaris Nicolaas Ruysch, verzoekt het Hof om te prosederen en de tegenpartij te verbieden zich buiten het resort te begeven.08-09-1716
Huibert Proost, wonende te Gouderak aan de IJsselCrediteuren, waarvan de namen niet zijn genoemdVanwege tweemaal het verlies van de veestapel door runderziekte wendt de suppliant zich tot het Hof met het verzoek tot uitstel van betaling10-12-1716
Huijbrecht Adriaensz. koopman wonende op Strijenham in het land van Thollen eiser in cas penaal en om actie te instituerenJenneken MarinusdrOntkenning door suppliant van het vaderschap van een nog ongeboren kind en bedreiging door de a.s moeder, dat zij het kind na de geboorte naar suppliants huis zal brengen02-07-1655
Isaac van Lier, koopman, en wonende in Den HaagMr. Stephen Goñgh, Engelsmanmeermalig vertrek naar Engeland zonder een schuld van 968 gulden te betalen25-10-1650
Jacob de Mey, Heer van Streefkercke; wijlen Johan de Mey (vader)Executeur van het testament van wijlen Dorothea Berck, weduwe van wijlen Joseph Coijmans, vrouwe van Alblasserdam, Streefkerk, Lekkerlamd etc.Wijlen Johan de Mey kocht land van de execureurs tw, de Heerlijkheid van Streefkerk en Lekkerland, met het recht om tienden te innen van de oogst op het land. De gebruikers van het land maakten daar echter bezwaar tegen, suppliant handhaaft zijn rechten op de tienden en verzoekt het Hof om de gebruikers van het land te gelasten hun tegenwerkingen te staken en de kosten van proces te laten betalen.21-09-1716
Jacob Hendrik Ludwig,wonende te Amsterdam, voor en in naam van zijn huis van negotie, onder de firma van B.J. Ploos van Amstel en Ludwig, gemachtigd door Anna Maria van Santen; mitsgaders: weduwe en enige erfgenaam van Johann Isaac Muizenbrecher, wonende te Embden; Jan Yver en Pieter Heimbach Jan Pietersz en Jean Thomas Griot, allen wonende te Amsterdam, executeuren van het testament van nu wijlen Maria Madelaine La Campaigne, weduwe van wijlen Isaac Jacques Bousquet, om haar boedel en nalatenschap tot liquidatie te brengen en voogden over haar minderjarige dochter, administrateuren van haar goederen te moeten verkopen de 2/3 parten in het perceel; Johann Isaac Muizenbrecher, enige erfgenaam van zijn kinderloos overleiden huisvrouw Maria Guerin, eerder weduwe van Simon Malepougne, die voor 1/3 part in het perceel was geinteresseerdJan de Ruyter, koper te AmsterdamVerkoop van de boedel en nalatenschap voor de som 5.500 guldens en getransporteerd aan de koper: een huis en achterhuis, pakhuis en erve van ouds genaamd Het Veldhoen en thans Het Logement nieuw Maltha, staande en gelegen in de Nes, op de hoek van de rivier Vismarkt. Bewijzen van eigendom en leveren aan de koper24-02-1809
Jacob janszn van der Son, wonende te Warmond. Floris Louweriszn, gehuwd met Maritje Jansdr, weduwe van Huijbert Maertensz Sontbergen, wonende in Sassenheim, gedaagde en gearresteerdeBaneker Matheuszn, voor zichzelf en als voogd over zijn zuster Maritge Matheusdr en ook als gemachtigde van Leendert Leendertszn als man en voogd van Anna Theusdr en Claes Leendertzn, gehuwd met Hubertge Theusdr en ook nog Gerrit Cornelisz, wonende in Voorhout, mede uit naam van zijn vrouw, eiser en arrestantenBezwaar tegen een vonnis van schepenen van Voorhout d.d. 25 mei- 1655 waarbij supplianten veroordeeld worden om aan tegenpartij te betalen 187 gulden 18 st. 9 penn. plus de kosten van het proces16-06-1655
Jacob Mozes en J: L: Content, kooplieden wonende te AmsterdamBuys de Bordes en Jordan, kooplieden te Amsterdam, medecommissarissen de desolate boedelkamer te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Amsterdam van 10 december 1805 inzake faillissement van de boedel07-01-1806
Jacob van Hogeveen, grutter (kruidenier) te DelftLeender Ariensz van Es, wonende te ZoetermeerSuppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te verbieden het veenland te "oogsten" en de achterstalligen betalingen te voldoen. Betredt de kopsom van een stuk veenland gelegen te Pijnakker die opposant beloofde te voldoen per 1 mei 1715 het eerste deel en het tweede deel per 1 mei171630-07-1716
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in