Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
133 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 133 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Abraham Dagulaar, koopman wonende te AmsterdamMr. Jan Bollard, advocaat van 't HofVerzoek om aanhouding van de persoon en beslag op goederen van Jan Bollard i.v.m. nalatigheid in aflossing van een obligatie17-09-1756
Abraham Solmans, koopman te AmsterdamAnthonij Reijndersz Schot, wijn verlader, wonende te HamburgDe suppliant heeft na goedkeuring van het Hof d.d. 6-04-1633 beslag laten leggen op een partij wijn,eigendom van Gerrit Arentsz, koopman te Hamburg. Ondanks dit beslag heeft Antho, Reijnders Schot in dienst van Gerrit Arentsz, de wijn laten verschepen naar Hamburg, Hoewel het Hof beslist heeft op 7-12-1634 dat de wijn weer naar Amsterdam terug gebracht dient te worden, en Scot voor het Hof moet verschijnen om gehoord te worden is dit nog steeds niet gebeurd. Suppliant verzoekt nu dat Schot die inmiddels in Hamburg woont zal worden gearresteerd, zodra hij zich in het land bevindt30-03-1635
Abram Pieterssen Schepmoes, koopman te DelftDe weduwe van Barent Febens, in leven stiktelijfmaker te DelftAchterstallige aflossing van een oblgatie21-12-1638
Adraen Henrixzn, twijnder te 's GravenhageRomboudt van LuijthagenEen schuld van 400,- gulden wegens geleverd garen05-08-1638
Adriaan Bout, raad en agent van de keurvorst van TrierHerman Frederik, Graaf van Benthem Tekelenburg ect. en zijn vrouw Bernardina geboren Princes van hessen, Gravin van Tekelenburg ect.Verzoek om beslag op goederen van de Graaf en Gravin, zich bevindende onder het ressort van 't Hof, i.v.m. nalatigheid in betaling van koopprijs van een hofstede genaamd "Venenburg" met landerijen, gelegen tussen Hillegom en Lisse02-03-1725
Adriaan Boùt, Raad en agent van de Keurvorst van TrierHerman Frederick, Graaf van Bentheij, Teklenburg ect. en Bernardina, geboren Princes van Hessen ect. echteliedenNakomming van het koopcontract betrffende de Hofstede Veenenburgh, gelegfen tussen Hillegom en Lisse, zoals overeengekomen met de Commissarissen van dit Hof08-11-1724
Adriaan van der Lelij, Wonende te Delft en gehuwd met Maria van Schagen, enige universele erfgename van Amelia van SchagenCornelis de Hoog, bouwman aan de Oostzijde van de Schie onder de poorterij van DelftSedert 1721 achterstallige huur over ruim 9 morgen weiland aan de Oostzijde van de Rotterdamse rijweg onder Delft21-09-1724
Adriaan van Stockum, raad en vroedschap van Gorinchem, voor zichzelf en naast Johan de Clercq, kamerbewaarder van het college van gecommiteerde Raden van de Staten van Holland en West Friesland, met procuratie van Adriaan van Rossum, Dirck Block, Anne Huijgens, Pijeter van Tijel, Jilles Friequet en twintig anderen, allen burgers van GorinchemDe kinderen en erfgenamen van Pijeter Gublijn (Gijbelijn, Gubelijn), kapitein ten dienste van het landVerhalen van een schuld van 3999 gulden 5 st. aan een som geld, berustend onder de ontvanger Generaal Johan van Berchel, en afkomstig van de Staten van Holland15-03-1650
Adriaensz Barent, gewezen commandeur op het schip NeptunusThomas Warnaertsz, goeverneur op het eilend St christoffel (oude naam) nu geheten st Kitts en NevisPoging om een door justitie toegewezen bedrag van 2200,- gulden te verhalen door in beslagname van goederen en effecten10-10-1647
Andries Palmaerts, notaris te s'Gravenhage, als vertegenwoordiger van de Engelse kooplieden Thomas Swaen en Thomas HoyleJacob Jansz Bontecoe, kapitein (op de vrije nering varende)Beslaglegging op aan Bontecoe toebehorende goederen om daarmee een schuld te vereffenen20-08-1635
Andries Tolner,Sr, met procuratie van Frederick van Schoonsteijn, wonende in Engeland. ook mogelijk de namen Toluer en TolverNicolaes Avingon, wonende in Den HaagEen schuld van 400 pond sterling in 2 oblgaties d.d. 1644-06-1813-05-1648
Anna de Stoppelaar, weduwe van Mr. Maerten Cromstrijen, advocaat bij het Hof van Holland, als vertegenwoordigster van haar kinderenCornelis Jansz Bon, wonende in de polder Bommel onder OoltgenplaatAchterstallige betaling van pacht12-07-1623
Anthonij Delapoort, solliciteur, wonende in Den HaagAbraham van Baersenburch. sr. makelaar, wonende te DelftOnenigheid over de vereffening van weder zijdse assignaties28-08-1648
Anthonij van der Hout, wonende te s'Gravenhage, handelend voor Judith van Geffen, weduwe van Godefroij van Beek van Coesfelt, wonende te LeidenMichiel Janse van SchieVerzoek om beslag op meubilair, en landopbrengsten i.v.m. nalatigheid in betaling van huur03-07-1753
Anthonis Gijsberts,schout van s'Hertogenbosch voor het Hof van Utrecht aangestelde curator van de nalatenschap van de Heer van BraeckelWeduwe van jonkheer Statius van AeswijnHet niet betalen aan de heer van Braeckel door Jonkheer Statius van Aeswijn van de meerwaarde van 12 morgenland, die van Aeswijn ontvangen heeft in ruil voor 6 morgenland06-09-1623
Arjen Jansz Baes, Jacob Jansz Baes, broers beiden wonende te GouderakNeeltje Jacobs, weduwe van Adriaen Maertensz den Boer, Maerten Arjensz den Boer, borg en principaalBeslag op goederen van tegenpartij in verband met een schuld12-05-1675
Arnold Lus, ontvanger van de contributies in Oost Vlaanderen, wonende in Den Haag, schuldeiser van Sr. Gisberto de la Porte, koopman, wonende te Luik r.Pieter van Blauwensteijn, heeft een schuld aan De la PorteHet verhalen van een bedrag van 218 3/4 Nieuwe jacobussen via een wisselbrief d..d. 01-11-1649, op een derde persoon, die aan tegenpartij geld schuldig is.28-01-1650
Arnoldus François Koops,wonende te LeidenArij Simonse Blockland, wonende te LinschotenNalatigheid in betaling huur van een boerderij met land gelegen aan de Zuidzijde van de lange Linschoten27-11-1731
Arthur Woodwart, engelskoopman, wonende te DelftMr. Johan Southwood, engelsman wonende te LondenBeslaglegging op eigendommen van tegenpartij die als onderpand dienden voor de tegoeden15-11-1623
Artus le Breton, koopman te Den HaagLamorall Loets, de weduwe van, ritmeester in dienst van dit landBeslag op roerende goederen Lamorall Loets, nadiens overlijden, in verband met een schuld van fl. 2737-15-004-05-1675
Asser Ephrahim, wonende te AmsterdamBurgemeesters van HardewijkWeigering om uitbetaling van een prijs van 10000.- gulden die gevallen was op een lot uit de Hardewijkse loterij13-09-1728
Barent Overbeek, wonende te ZaandamLazerus de Schwaab, alias Jan Smitts, wonende te AmsterdamVerzoek om beslag op goederen i.v.m. nalatigheid in aflossing van een wisselbrief20-05-1768
Benjamin Morris, deurwaarder bij het hof van HollandMr.Pieter Hops, advocaat te Grave, gehuwd met Alida Morris, Adam Goede van Briele, luitenant te paard in dienst van dit landBeslag op de verkoopsom van een huis aan het westeinde in Den Haag, in verband met een schuld van de verkopers - de tegenpartij- aan de suppliant29-04-1675
Bernard Casius, lakenkoopman te UtrechtDiderik Harme Adriaan, Baron van Swansbelle, kamerheer van Prins van Oranje NassouNalatigheid in betaling van geleved laken16-07-1732
Boije Tijesen, wonende Christiansand in Noorwegen, schipper van de CatharinaStefhano Ravenna, koopman te GenuaBealaglegging op de scheepsvracht na onenigheid over betaling van de vrachtkosten27-06-1724
Botter, Barbarta, weduwe van Albert Houtman,gewezen raad en burgemeester van GoudaKeijser, Arien JacobsBeslag op vee met wegens het niet betalen van pacht en belasting voor een hofstede in Stolwijk in Beneden Heul a/d Vliet groot 22½ morgen18-02-1675
Catarina van Rosendael, weduwe en boedelhoudster van Gasper Huet,advocaat voor dit hof met procuratie van Margaretha Huet, Francois Huet. Tesamen kinderen en erfgenamen van Jan HuetGerrit Korssen Kerkhoff, en zijn echtgenote Maritie RoelenHet verkrijgen van pachtpenningen respectievelijk schadevergoeding in verband met het niet uitdienen van het pachtcontract door tegenpartij23-01-1675
Charlotta Gigou de Mond de BriouCharles Bonnard des Marets d'AntoinyGijzeling van de tegenpartij in persoon, na ontduiken van arrest op zijn goedeen07-09-1726
Charlotta Gigou de Mont de BriouCharles Bonnard des Marets d'AntonyVertrek naar Engeland met medeneming van goederen terwijl over het recht daarop nog een proces loopt04-09-1726
Constantia Coijmans, wonende te Amsterdam, op huwelijksvoorwaarden getrouwd met Piieter BeltensPieter Beltens, zich bevindende te UtrechtVerzoek tot scheiding van tafel en bed wegens wangedrag en overspel van Beltens en verzoek beslag te mogen leggen op de goederen van Beltens om de door haar in het huwelijk gebrachte goederen veilig te stellen29-03-1635
Cornelis Edes Feijtena, gehuwd geweest Maritgen Jacobadr voor zichzelf, zijn kinderen en procuratie hebbende van Neeltgen Cornelisdr en Willempgen Cornelisdr en de rechthebbenden op de nalatenschap van Willem van VarickDe erfgenamen van Margareta van Leeuwen, gehuwd geweest met Willem van SonnenberchGeschil over de nalatenschap van Willem van Sonneberch08-05-1630
Cornelis Gerbrantsen Borst, brouwer in " de Passer" te HaarlemBarteltje Jansdochter, weduwe van Jan Thaemsz, in zijn leven schipper te HaarlemSchulden wegens geleverde bieren10-03-1640
Cornelis Gerritszn van Egmont, wonende te HonselelsdijkTrijntge Cornelis, weduwe van Joost Jansz van Vos van Hoogerwerff en nu getrouwd met Pieter Pietersz ThertBeslaglegging op geld en goederen om daaraan een schuld van 600,- carolus gulden + renten te verhalen, die één van de twee borgen heeft moeten betalen19-02-1648
Cornelis Groenhorst, wonende te Vianen, Adriaen Corstiaenz van Rijn te Haarlem. De erfgenamen van Eeuwout Jansz van der Stock en de voogden van Willem BonzJan Jansz Molenaer, wonende te DirkslandBeslaglegging op de opbrengst van de Molenaer gepachte landereijen in de Grote Blokpolder bij Dirksland, wegens achterstallige pacht27-07-1635
Cornelis van Ingen, wonende te AmsterdamErnst Jurriaansz stuurman op het schip genaamd "de Zeenijmph" en later op het schip genaamd, " de Jonge Pieter"Verzoek om beslag op goederen i.v.m.nalatigheid om aan de suppliant te betalen een som ad. 195: 14 gulden m.b.t.rekening en verantwoording van per schip vervoerde goederen30-08-1780
Daniël Meijndershage extraordinaris envrije van zijn Koninklijke Majesteit van PruisenWIllem Barsn van Rijperda, vrijheer van PoelgeestSuppliant verzoekt in arrest te nemen de heerlijkheid Poelgeest en de ambten van een Schout Secretaris en andere , zolang tegenpartij zijn schuld van 10000 gulden met rente á 4 % die sinds 16 april 1713 niet heeft betaald25-03-1715
David Cornelisz Outgelt, wonende te Delft, gehuwd met Aa,tgen Adriaens, dochter van wijlen Adriaen Dircxz Conwael en Marijtgen AdriaensdrAdriaen Adriaensz Conwael voor zichzelf en vier van zijn zusters, allen kinderen van Adriaen Dircxz voornoemdBeslaglegging op rente en custing-brieven uit de nalatenschap van Adriaen Dircxz in verband met onenigheid over de verdeling van de voornoemde nalatenschap en die van Marijtgen Adriaensdr, zijn echtgenote06-05-1638
De administrateurs van het zeefondsNicolaas PieterszNalatigheid in het afdracht van de verschuldigde fournisementen over de jaren 1751 en 175227-11-1752
de bewindhebbers van de Oost Indische CompagnieDaniël Keller, (last procuratiehebbend van Abraham Wijs) Cornelis van Neck en IJsack Meleun, kooplieden te Amsterdam, administrateurs van de boedel en voogden over de twee minderjarige kinderen van wijlen Agatha Bellaert, gehuwd geweest met Thijman SlootBeslag op de opbrengst van de verkoop van diamanten, waarin gehandeld is in strijd met de octrooi bepalingen van de Verenigde Oostindische Compagnie16-12-1675
De testamentaire voogden van de kinderen en erfgenamen van Cornelis Rosa, in zijn leven secretaris van het Hof van HollandDe kinderen en erfgenamen van Anthony LaignierBeslaglegging op de verkoop penningen van een huis om daaraan te verhalen de aflossing en achterstallige rente van een obligatie d.d. 20 april 1638, groot 600.- gulden12-01-1640
De voogden van de weeskinderen van Folphert CromJacob Vervoorn en Jan Adriaensz, crediteuren van Pieter Claesz de Rooij, wonende te GorkumGeschil over de betaling van de kosten van een proces voor de schepenen van Gorinchem wegens niet betalen van erfpacht08-12-1623
De wedwe de Labat en Zonen, kooplieden te AmsterdamMichiel Ries, schipperNalatigheid in betaling van verkochte goederen, zich in het schip van Michiel Ries bevindende , en waarvan de koper Christoffel Capellen niet in staat is die te betalen daa4rom verzoek om arrest17-05-1735
Directeuren van de Geoctrooieerde Kolonie de Berbice, residerende te AmsterdamMr. Jahannes Heijlger Johanneszn, gewezen gouverneur van de Kolonie de BerbiceArrest op de persoon en goederen van Heijliger i.v.m.geld dat hij aan de Kolonie schuldig is. Tevens moet rekening en verantwoording afgelegd worden over de tijd van zijn gouverneurschap19-12-1769
Dirk Johan van Hogendorp, enige zoon en erfgenaam van zijn vader Gijsbert Steenbergen van Hogendorp, heer van Hofwegen, Tilburg, en Goirle, en alle verdere erfgenamen van Jeaques Pinet gewoond hebbend en in januari 1788 te s'Gravenhage overledenMr. Cornelis Paulus Hoijinck van Papendrecht, wonende te Ravensteijn, Daniel Pinet, neef van testateur als testateur testementair over de boedel van Jaeques PinetArrest op de boedel van Jeaques Pinet om binnen de tijd van 3 maanden tot liquidatie over te gaan Wel tijd van elf jaar30-07-1789
Egbert Hallingh, wonende te 's GravenhageIde Amis Jelma, wonende te FrieslandOnwil van Jelma om zijn schuld te betalen02-02-1638
Elisbeth walenburg, van tafel en bed gesepareerde echtgenote van Jan Martini, wonende te AmsterdamJan MartiniVezoek om beslag op gezamenlijk bezit i.v.m. machtiging aan Johan Melchior martini, daarna alles te verkopen en om niet met het geld, daarvoor ontvangen het land te verlaten12-01-1753
Evert de Wilde, wonende te Amsterdam, die twee partijen meel in commissie had toegezonden aan " de Vijver en Graves" om verzonden te worden naar st. EustatiusIzak de Vijver, compagnon in companonschap, voerende de naam " de Vijver en Graves"Arrest op de persoon van Isaak de Vijver i.v.m. nalatigheid in afrekening van twee partijen meel, samen groot 353 vaten, terwijl isaak van plan was Amsterdam te verlaten en naar Charlestone in Zuid Caroline te vertrekken. Tevens rekening en verantwoording over bewind directie en administratie van de verkoop, zich bevindende op het schip " The Porpoire ligende op de reede van Texel12-12-1784
Frank Verseijden, koopman te VlaardingenLijsbeth van den Weijden, weduwe van Willem Boender, wonende onder PiershilHuurachterstand03-04-1733
Frederik Grouweman, deurwaarder te 's GravenhageJacob Luchtigheid, wonende te Rijswijk en huurder van een boerderij met toebehoren, 29 morgen wei- of hooiland, waarvan 23 morgen gelegen in de Noordpolder en 6 morgen in de PlaspoelpolderNalatigheid in betaling van huur07-12-1751
Gerrit Ceute Palesteijn, wonende te ReeuwijkGerrit Groenevelt, voogd over Simon en Cornelis GroeneveltHuurachterstand van ruim 1600,- gulden over een huis, schuur berg, boomgaard, plantage en wei - en hooiland gelegen onder Zoeterwoude en Hazerswoude06-03-1724
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in