Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
133 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 133 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van arrestNicolaes van Lijere, heer van Berkenwoude (Berckwoude) en AchterbroekCrijn Binnewech,huisman wonende te CromstrijenBeslag op goederen in verband met achterstand van te betalen pachtpenningen
Mandament van arrestCatarina van Rosendael, weduwe en boedelhoudster van Gasper Huet,advocaat voor dit hof met procuratie van Margaretha Huet, Francois Huet. Tesamen kinderen en erfgenamen van Jan HuetGerrit Korssen Kerkhoff, en zijn echtgenote Maritie RoelenHet verkrijgen van pachtpenningen respectievelijk schadevergoeding in verband met het niet uitdienen van het pachtcontract door tegenpartij
Mandament van arrestBotter, Barbarta, weduwe van Albert Houtman,gewezen raad en burgemeester van GoudaKeijser, Arien JacobsBeslag op vee met wegens het niet betalen van pacht en belasting voor een hofstede in Stolwijk in Beneden Heul a/d Vliet groot 22½ morgen
Mandament van arrestTestart van Hasselt ,Sijmon van Steland, curatoren over de insolvente boedel van de failliete Engelbert van SegveltEngelbert van Segvelt, gewezen koopman te DelftVerzoek tot beslag legging op de persoon en goederen wegens het achterhouden van de boekhouding tot nadeel van de crediteuren
Mandament van arrestHerman Jansz Knips, baljuw van CastricumNicolaes Dragon, gehuwd met het enige nog levende kind van marija van CromvlietUitbetaling van een legaat levenslang jaarlijks ten laste van de boedel van Maria van Cromvliet
Mandament van arrestBenjamin Morris, deurwaarder bij het hof van HollandMr.Pieter Hops, advocaat te Grave, gehuwd met Alida Morris, Adam Goede van Briele, luitenant te paard in dienst van dit landBeslag op de verkoopsom van een huis aan het westeinde in Den Haag, in verband met een schuld van de verkopers - de tegenpartij- aan de suppliant
Mandament van arrestArtus le Breton, koopman te Den HaagLamorall Loets, de weduwe van, ritmeester in dienst van dit landBeslag op roerende goederen Lamorall Loets, nadiens overlijden, in verband met een schuld van fl. 2737-15-0
Mandament van arrestIsaack van Slijpe, ontvanger de landen van Valkenburg.Hermanus Coets, doctor in de medicijnen en burgemeester te Arnhem, erfgenamen ab intestato van Johan Hendrick van Hillensberge, mede erfgenaam van Johan Heuff, gewezen secretaris van zijne Kon. Majesteit van Frankrijk ectDe kinderen van Johan Hoeuff, heer van ButtingenVerdeling van de erfenis van Johan Hoeuff, heer van Buttingen,
Mandament van arrestJan Lambrechtsen Verlaen, scheepmaker te Zevehuizen, voor 1/9 erfgenaam van zijn overleden oudoom Claes Jansz Verlaen, wonende te BodegravenDirk Janss van Swieten, Jcob Janss van Swieten voogd over Anna en Maria VerlaenDe erfenis van Claes Verlaen, voor de uitbetaling waarvan de voogden over de minderjarogen een schuldbrief hebben getekend,die zij echter verzuimd hebben te verzilveren
Mandament van arrestArjen Jansz Baes, Jacob Jansz Baes, broers beiden wonende te GouderakNeeltje Jacobs, weduwe van Adriaen Maertensz den Boer, Maerten Arjensz den Boer, borg en principaalBeslag op goederen van tegenpartij in verband met een schuld
Mandament van arrestMatheeus Hoeufft, heer van Oyen, ritmeester ten dienste dezer landePuck, de erfgenamen van ritmeester, gewezen heer van der DoesWeigering om achterstallig soldij te betalen
Mandament van arrestTestart van Hasselt, wonende te Delft, mede curator van de insolvente boedel van Abram de BockSimon van Ste(e)lan(d)ts, wonende te Delft, mede curator van de insolvente boedel van Abram de Bock, op van Stelant hoofd staat een premie voor wie hem arresteerd, uit gelooft door de schepenen van DelftVerduistering van geld en goederen uit de boedel van Abram de Bock
Mandament van arrestJacobus Lydius, predikant te Dordrecht, namens Cleas Jansz Tak, zoon en erfgenaam van Jan Claesz Tak en Adriaantje Pieters, zijn ouders.Cornelis Arentszoon de Geus, en de voogden over Digna Ariens de GeusBeslag op een stuk land in de plaats in de Werken om daaruit een vordering voldaan te krijgen op de erfenis van Arien Pietersz de Geus
Mandament van arrestDe administrateurs van het zeefondsNicolaas PieterszNalatigheid in het afdracht van de verschuldigde fournisementen over de jaren 1751 en 1752
Mandament van arrestMaria Petronella Pietersen, wonende te RotterdamJan van GelderVerbreking van trouwbeloften
Mandament van arrestElisbeth walenburg, van tafel en bed gesepareerde echtgenote van Jan Martini, wonende te AmsterdamJan MartiniVezoek om beslag op gezamenlijk bezit i.v.m. machtiging aan Johan Melchior martini, daarna alles te verkopen en om niet met het geld, daarvoor ontvangen het land te verlaten
Mandament van arrestTheodorus Hannemans, wonende te s' Grvenhage, handelend voor baron Jan Frederik van Isendoorn de BloisJan Arentse de WinterVerzoek om beslag op goederen i.v.m. nalatigheid in betaling van huur voor een boerderij met 18 morgen land te Voorburg
Mandament van arrestMr. Jan Jacob MouriciusSalomon du PlessisVerzoek om beslag op goederen i.v.m.kosten bij mandament van injurien gemaakt
Mandament van arrestAnthonij van der Hout, wonende te s'Gravenhage, handelend voor Judith van Geffen, weduwe van Godefroij van Beek van Coesfelt, wonende te LeidenMichiel Janse van SchieVerzoek om beslag op meubilair, en landopbrengsten i.v.m. nalatigheid in betaling van huur
Mandament van arrestNicolaas Kat, koopman te AmsterdamAhasveros ClaverVerzoek om beslag op goederen i.v.m. een schuld van 4000.- gulden
Mandament van arrestWilhelmus Hoogerwaerdt, heer van Waverveen, wonende te s'GravenhageGerrit Janse SonneveldtNalatigheid in betaling van huur van boerderij huis en berging en 31 morgen, 397 roeden land, staande en gelegen in de polder van Nieuw Rozenburg, Voorts nog 41 gemeten en 388 roeden land buiten Nieuw Rozenburg. Ook in onderhoud van land werd in gebreke gebleven, vandaar verzoek om arrest
Mandament van arrestRobert Elsden, koopman te LondenFrançois Sijkes, wonende te s'GravenhageIngebreke blijven om rekening te voldoen
Mandament van arrestFrederik Grouweman, deurwaarder te 's GravenhageJacob Luchtigheid, wonende te Rijswijk en huurder van een boerderij met toebehoren, 29 morgen wei- of hooiland, waarvan 23 morgen gelegen in de Noordpolder en 6 morgen in de PlaspoelpolderNalatigheid in betaling van huur
Mandament van arrestJohannes van Grondelle, koopman te Rotterdam als gemachtigde van Jan Crielaert en Adriaen Schadé, notarissen te Rotterdam, die gemachtigd zijn in de zaken van lambertus van Andel, opperkoopman in dienst van de Oostindische Compagnie gehuwd met Elisabeth Wolfse en voor Gerard van Andel, klerk op de assurantiekamer te Rotterdam, die zulks doen voor Hendrik van Ingen, reizend bode van RotterdamAarnout LuijmersNalatigheid in afbetaling van een obligatie ten gunste van Lambertus van Andel, en vertrek zonder achterlating van vast adres
Mandament van arrestMr. Simon van Steeland, oud schepen ven GorinchemJan de Bruijn, wonende te MoerkapelleNalatigheid in voldoening van pachtgeld over 30 morgen 559.5 roeden land, gelegen in de polder genaamd "de Wildevenen" te Moerkapelle, met toebehoren waarvoor beslaglegging wordt aan gevraagd
Mandament van arrestMr. Gerard Bikker van Zwieten, Heer van Zwieten en raad van Amsterdam, als executuer testemetair van Agneta de Graaff, weduwe van Jan Babtiste de HochepiedGilles Gijse van Breda, wonende te VoorschotenNalatigheid in betaling van huur van een woning en land gelegen in voorschoten, Zoeterwoude en Stompwijk
Mandament van arrestDe wedwe de Labat en Zonen, kooplieden te AmsterdamMichiel Ries, schipperNalatigheid in betaling van verkochte goederen, zich in het schip van Michiel Ries bevindende , en waarvan de koper Christoffel Capellen niet in staat is die te betalen daa4rom verzoek om arrest
Mandament van arrestJacob van Waardt, wonende te MaassluisPieter Pietersz Visser, gewoond hebbende te Naaldwijk en later te MaaslandNalatigheid in betaling van huur enige partijen tuin en boomgaard
Mandament van arrestBernard Casius, lakenkoopman te UtrechtDiderik Harme Adriaan, Baron van Swansbelle, kamerheer van Prins van Oranje NassouNalatigheid in betaling van geleved laken
Mandament van arrestArnoldus François Koops,wonende te LeidenArij Simonse Blockland, wonende te LinschotenNalatigheid in betaling huur van een boerderij met land gelegen aan de Zuidzijde van de lange Linschoten
Mandament van arrestJohannes Weselius S:S: Theologia, Doctor en professor te LeidenJohanns Rosmolle, bouwman, wonende onder de KorendijkAchterstallige pacht voor een huis en ruim 80 morgen landerijen ten bedrage 1642.- gulden per jaar gedurende bijna 5 jaar
Mandament van arrestAsser Ephrahim, wonende te AmsterdamBurgemeesters van HardewijkWeigering om uitbetaling van een prijs van 10000.- gulden die gevallen was op een lot uit de Hardewijkse loterij
Mandament van arrestJohannes van Steeland, wonende te DelftArij van der WaelNalatigheid in betaling van huur over huis. genaamd "Staekwoning"en land te Moerkapelle
Mandament van arrestLambertus van Rhijn, wonende te Weesp, als administrateur over de enige en onvolwaardige zoon van Catharina Maria Blaeuw overleden 1723 vrouw van Jan le Breton Doeswerff, genaamd, Martinus Wilhelmus Laurentinus SchaapJan le Breton Doeswerff, stiefvader van het kindWeigering om staat en inventaris der goederen te leveren om zodoende tot scheiding en deling te geraken
Mandament van arrestJan Korsse van der Poel, wonende te Wilsveen voor zichzelf en handelend voor Henriette van den BoschJacob Jansse SteenveltVerzoek om beslaglegging op goederen van Steenvelt i.v. m. nalatigheid in betaling van huur van huis en land gelegen in de Driemanspolder te Zoetermeer
Mandament van arrestLambertus Crooswijk, wonende te 's Gravenhage , weduwnaar en enige erfgenaam van Maria ValkJan Blanken PoeltujnVerzoek om beslaglegging op goedern van Poeltuijn i.v.m. nalatigheid in betaling van huur over huis , schuur enz. en land te Alkemade
Mandament van arrestAdriaan Bout, raad en agent van de keurvorst van TrierHerman Frederik, Graaf van Benthem Tekelenburg ect. en zijn vrouw Bernardina geboren Princes van hessen, Gravin van Tekelenburg ect.Verzoek om beslag op goederen van de Graaf en Gravin, zich bevindende onder het ressort van 't Hof, i.v.m. nalatigheid in betaling van koopprijs van een hofstede genaamd "Venenburg" met landerijen, gelegen tussen Hillegom en Lisse
Mandament van arrestMr Jacob Poock, advocaat van 't Hof, als curateur in de boedels van Helena van der Hulst en Carel DispontijnLeendert Claesz van der ArentVerzoek om beslag op goederen van Van der Arent i.v.m. achterstallige huurschuld van woning en landerijen te Monster
Mandament van arrestGerrit de Haan en Jan de Haan Abrahams Zoon wonende te Amsterdam als executeur testementair van wijlen Jan de Roos van HaarlemJacob Beerinck wonende te WezelHet nalaten van betaling van het restant van een schuld
Mandament van arrestMaria Pijnaker weduwe van Johan Keijdel en haar schoonzuster, beide wonende te DelftJan Crijnen van der Laan, wonende te PijnackerVoorkomen van financiële schade door het niet betalen van afgesproken pacht
Mandament van arrestWillem Ockersse, winkelier in den HaagAdriaan Bout, agent van keurpalsiche troepenOnenigheid over betaling van een schuld van 1830,- gulden met rente voor kostgeld, winkelwaren en voorschotten, ect.
Mandament van arrestLea Meuder da Costa, weduwe Raphael Abenacar, Portugese jodin wonende te AmsterdamSamuel Abenacar, oudste broer van Raplael Abenacarweigering van de familie oudste om, voor hij naar Suriname vertrekt een scheidbrief "galica"af te geven,zonder welke een weduwe, volgens de Portugees joodse wet, niet kan hertrouwen
Mandament van arrestHermanus Staal, mede executeur testementair van wijlen Cornelis van Oosten, gewoond hebend in Amsterdam, c.sCornelis Gerritse van Tol, wonende te RijpweteringOnbetaalde huur sedert 1717 voor ruim drie morgen en twee hout land in Fredirikies polder onder Esseliekerwoude en voor een huis, erf en hooiberg met bijbehorende 9 morgen en 490 roeden land en 6 melkkoeien
Mandament van arrestWillem de Bije, Heer van Albrandtswaard ect.Claas Paucrasse van Luchtenburgh, bouman onder Suijdbeijerland en zijn huijsvrouw Marijtie VerboomNalatigheid in betaling van huur, belastingen en rente
Mandament van arrestFrank Verseijden, koopman te VlaardingenLijsbeth van den Weijden, weduwe van Willem Boender, wonende onder PiershilHuurachterstand
Mandament van arrestMr. Jacob Briel, burgemeester der stad Briel en Mr. Willem van Schuijlenburgh, veertigraad der stad Delft, executeurs testementair van wijlen Mr Herbert Briel, voormalig burgemeester van Delft, hoogheemraad van Delft en bewindhebber van de Oost Indische CompagnieJan Pieters Spreukhuijsen, bouwmanHuurachterstand voor de boerderij Dijkerwaal, gelegen tussen s'Gravenzande en Naaldwijk
Mandament van arrestJohannis Verhoof, wonende te LeidenJean Claesz KoekAchterstallige huur
Mandament van arrestJacob Johan van Santen, Heer van Middelharnis ect. wonende te Den HaagGerrit van Belle, bouwman onder Nieuw BeijerlandBeslaglegging op goederen en levendehave bij pachtachterstand, om te voorkomen dat deze worden verdonkeremaand na een willige Condemnatie
Mandament van arrestMaria van der Meer, weduwe van Mr. Govert van Slingerland, voormalig Raad in 't Hof van HollandJan van der Burgh, bouwman en zijn vrouw, Claasje Herperts AlsemgeestAchterstallige huur en belastingen voor een huis en weiland onder 't Woutharnes
Mandament van arrestCharlotta Gigou de Mont de BriouCharles Bonnard des Marets d'AntonyVertrek naar Engeland met medeneming van goederen terwijl over het recht daarop nog een proces loopt
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in