Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
1920 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1920 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Elisabeth van den Heuvel, meerderjarige jonge dochter, wonende te Eethen.Eijmbertus de Poorter en Sijbilla Stagvoort, weduwe van Jacob de Poorter, als moeder en voogdes over haar minderjarige zoon.Bij het vonnis op 13-02-1715 hebben Schepenen suppliant abusievelijk haar eis ontzegd met condemnatie van kosten. Suppliant is erg benadeeld. Daarom vraagt ze een nieuw proces.
Appel met de clausule van ReliefAdolph Jan Heshuijzen en Cie, kooplieden te Haarlem en AmsterdamAron Jacobs Polak en Joseph Jacobs Polak, kooplieden te Amsterdam, gemachtigden van Jacob Henriquez de Granada, wonende in de colonie van SurinameVonnis schepenbank te Amsterdam dd 17 Maart 1774, en 12 en 14 December 1775. Terugbetaling van de somma van 20.000 gulden, met de interessen van dien, sinds 19 Augustus 1772..
Appel met de clausule van relief en inhibitie met een verklaring van reductieJan Swaech, als oom en testamentaire voogd van de nagelaten kinderen van zijn overleden broer Cornelis Swaegh zijnde Lysbeth Swaegh, Mary Swaegh en Alidtje Swaegh ieder recht hebbend op 1/4 deel van de erfenis alsook een 1/4 voor zijn weduwe Geertruyt TiallisDe weduwe Geertruyt Tiallis als moeder van de kinderenBezwaar van de suppliant tegen het vonnis van de schepenen van Enkhuizen aangezien het kapitaal reeds met 600 gulden is verminderd en zo zou opraken, als de eis van de tegenpartij voor verhoging van de toelage zou worden goedgekeurd
appoinctement nisi causamJohannes Bohl, juwelier in Den Haag, impetrant van Rau Actie op en jegens Pieter Kocq Hendriksz, raad van 40 te Delft.Pieter Majaffre, juwelier en Cornelis de Bruijn, notaris te Den Haag.een ondervraging onder ede: (zie bijlagen), omtrent een ring ter waarde van 800, 900, 1000 gulden die Mr. Cornelis Otto Cliffort Kocq wilde4 kopen in het najaar (september/october) van 1764, met als borg Allard Coster. Pieter Kocq Hendriksz, als voogd en vader van Clifford Kocq.
Appointement in de margeJannetje Egbertsdr, de weduwe van Gerrit van Gelder ten Bever; Geesje ten Bever; Adriaen Maertens, gehuwd met Evertje Egbertsdr,; Mr. Johan ten Bever, advocaat te Hasselt; allen vrienden en naaste bloedverwanten van Neeltje ten Bever, minderjarige ongehuwde dochter, geassisteerd door haar vrienden ter eenre zijde, en Mr. Amelius Cools en echtgenote ter andere zijdeStijntje ... als droge min gediend hebbend ten huize van Willem Hartichfelt te Rotterdam en van Henrick Doucam (Doncam?) te Den HaagVerzoek om tegenpartij voor de commissaris van het hof te dagen om onder ede te laten getuigen
Appointement in de margePieter Blocq, wijnkoper, en Harman Abrahamsz Moulart als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen bij Petronella Blocq, tesamen erfgenamen van Achilles BlocqNicolaes Tulp, voormalig korporaal van de adelborsten in dienst van de OIC en nu burgemeester te AmsterdamTulp weigert zonder gerechtelijk bevel een schuld en interest te voldoen
Appointement nisi causamMaria de Graaff, weduwe van wijlen Beonist van Haeft, wonende te NijmegenAbraham Swartevelt, commies op het kantoor van de Ontvanger Generaal, getrouwd met Anthonia de Graaff, en meester Pieter de Graeff, advocaat voor het Hof van HollandEr is een proces geweest en na wisseling van stukken is gepleid voor de Heren Charles Philips van Dorp en Herbert van Beaumont, Raden in het Hof van Holland als Commissarissen. Suppliant heeft de getuigenis der waarheid nodig van Adam van der Smaling en Simon Knol, notarissen in Den haag, maar die willen ze niet geven
Appointement nisie causamCornelis Lanokstraet, wonende in Dirksland en Pieter Nagtegael, wonende onder Mellisant, als aangestelde voogden over Jan Willemse Goemare over de goederen van zijn overleden vader Willem Willemse GoemareDe voornoemde GoemareTegenpartij moet verschijnen voor twee commissarissen van het Hof van Holland om de rekening op te nemen en sluiten en de effecten die berusten onder de suppliant over te nemen en hij heeft van de Staten van Holland en West-Friesland brieven gekregen van veniam aetatis
Appointement van nisi causamJohan Hertog, medicine doctor, wonende te ZwammerdamHendrick Pook te Leiden, in kwaliteit als voogd van Dorothea Maria Pook, van wie suppliant het hooiland in de Broeckvelderpolder heeft gehuurdSuppliant wil het hooi ongehinderd van het veld kunnen halen. Als tegenpartij daar bezwaar tegen heeft moet hij dit kenbaar maken voor twee Heren Commissarissen van het Hof van Holland
Arrest en Rau Actie met de clausule van EdicteJacob Bart, koopman te Den HaagFrancisco Jacomo van den Bergh (van Berg)koop van 12 kunstschilderijen door Caspar Gahler, Conciliere, Raad van zijne koninklijke Majesteit van Denemarken. Deze koop werd ongedaan gemaakt, en Jacob Bart had geld voorgeschoten aan van Berg. Hij krijgt zijn wissel niet terug, en verzoekt het Hof, om de deurwaarder beslag te laten leggen op de Schilderijen, die bij hem thuis zijn.
Arrest op personenCharles Curve, drogist te AmsterdamJan Borne, hebbend een afspraak met de suppliant om de schuld van Gabriel Aubry te betalenArrest van de tegenpartij die geen vaste domicilie in Nederland heeft, ter aflossing van de schuld van Gabriel Aubry die als Fransman is vertrokken naar Frankrijk
Besloten missiveHenrietta Albertina van Nassau; Maria Amalia van Nassau, prinsessen van Nassau etc.en Sophia Hedwig, hertogin van Meklenburg, ook geboren prinses van Nassau, allen meerderjarige dochters van wijlen prins Hendrik Casimir, in zijn leven vorst van Nassau, erfstadhouder en Capitein Generaal van Friesland, Stadhouder en Capitein Generaal van de stad Groningen, Oe Ommelanden en Drente, Veldmaarschalk der Verenigde Nederlanden etc.; prinses Amelia, vorstin douarière vam Nassau, geboren prinses van Anhalt, als moeder en voogdes over de vier minderjarige prinsessen van Nassau, verwekt bij prins Hendrik Casimir, allen mede erfgenamen voor 7/8 deel van wijlen hun grootmoeder paternel, de vorstin douarière van Nassau, Albertine Agnes, geboren prinses van Oranje en Nassau, zaligerDe Raden en Meesters van de Rekeningen van de Domeinen, door wijlen zijne Koninklijke Majesteit van Groot Brittanië en als execureurs van het testament van koning WilliamTegenpartij moet aan supplianten betalen 7/8 deel van een kapitaal van 75.000 gld. en van 750 gld. Met de acherstallige rente en de voogden van de wezen van prins Johan Willem Friso, prins van Oranje Nassau moeten dit ook betalen; prinses Amelia, douarière van Oranje, geboren gravin van Solms, barones van Turnhout en Zevenbergen, grootmoeder van koning William van Groot Britannië, bij haar testament bepaald dat de Heerlijkheid van Zevenbergen geërfd wordt door de kinderen van hun dochter, vorstin Louise, voor 1 tak en de andere drie dochters: Albertine ,vorstin van Anhalt, Agnes, vorstin van Anhalt en Henriëtte Carharine, vorstin van Anhalt, en Maria, hertogin van Zimmerein en dat bij iedere tak zoude genoten worden 1/4 deel, aan haar zoons zoon, de prins van Oranje (later koning van Groot Britannië) de Heerlijkheid en goederen van Zevenbergen behouden in volle eigendom, maar betalen aan ieder van de voorn.dochters 150.000 gld. Daarvan is het hiervoor beschreven bedrag onbetaald gebleven
Commissie op Commissarissen in Communi formaDe Procureur Generaal over Holland, Zeeland en FrieslandJoris Crijnen Patijn, gevangen op de voorpoorte van de Hove.Proces sustineren
commissie op twee heren commissarissenHermanus Gelskercke (Gelskerke) gewezen secretaris van generaal graaf van Tillygeneraal graaf van Tuillyeen proces dat suppliant tegen de tegenpartij voert
in cas d'AppelWilliam Cooke, koopman te RotterdamCocq en van Goens, kooplieden te AmsterdamVonnis schepenen van Amsterdam dd 23/24 julij 1766, betreffende een Assignatie dd 2 april 1765, te Rotterdam, groot 2490,12,- guldens
in cas d'Appel met de clausule van Inhibitie en Relieff.Jan Ficher, schipper op de schepen de "John"en de "William"William BoothHet vonnis van de schepenen van Schiedam dd 4 april 1723 betreffende het arrest van de "John and William"met een lading kolen
in cas relief d'AppelCornelis van Campen, baas timmerman te LoosduinenJacobus van der Pot, Kladschilder te Den HaagDe afrekening van een schilderwerk aan de Kerk en het Predikantshuis van Loosduinen aan de Commis Fiscaal Bosch als kerkmeester van Loosduinen
Madament om declaratie van kosten over te nemen en executie zien decernerenLambert Ten Cate, koopman te AmsterdamDe erfgenamen van Jacob Elias de Jong,gewezen koopman te Rotterdam ; Henrico van Wesel en Jan van Ven, kooplieden te AmsterdamTegenpartij wordt bevolen aan de suppliant te betalen 1372 gld en 19 st met rente en tevens moeten de erfgenamen van Jacob Elias voornoemd aan supplianten de kosten betalen van de processen op 02-07-1705 en 22-12-1711 voor Schepenen van amsterdam en ze moeten de declaratie van kosten over nemen
Mandament in cas relief d'AppèlClaes Kuijser, schipperdu Plouis en Le Grand, gemachtigden van Jan Francoijs MullieHet vonnis van de Schepenen van Amsterdam, van de commissarissen van de zeezaken d.d. 14-06-1714
Mandament Commissie op Heeren Commissarissen tot het horen van getuigenDirk den Butter c.s ingelanden van StreefkerkJacob de Meij, Here van StreefkerkVerzoek om getuigen te horen
Mandament in cas Appel en inhibitie en relief in communi formaHarmanus Danielse Bijlevelt te NaaldwijkCornelis Pieterse Swanenburgh, aangestelde medecurateur of adjunct in de insolvente boedel van Pieter Janse van Schijndel en Jannetje Cornelis SwanenburghVonnis van de Schepenen van Naaldwijk, op 24 mei 1721, waarin de suppliant zich te kort gedaan voelt
Mandament in cas d 'appel met de clausule van in inhibitieFrederick Raphoen te Amsterdam, gedaagde in Rau ActieAbraham Heirmans, curator over de insolvente boedel van Pieter Guenelion de jonge; Jacob Balde; Theodorus Rijswijck; Philip van der Ghiessen.Suppliant is genoodzaakt process te sustineren voor Commissarissen van de desolate boedelkamer te Amsterdam als gedaagde in Rau Actie uitgesproken dd 07-04-1718, nl. te mogen volstaan met compensatie van de kosten.
Mandament in cas d' appèl met de clausule van relief en inhibitieJan de Haan, Reijsch Schipper, wonende in WerkendamChristiaen Swaans, in zijn leven baljuw en dijkgraaf van Hoge en Lage Zwaluwe, met Cornelis KieboomHet vonnis van de Hoge Vierschaar van Zuid Holland d.d 24-06-1714 betreffende verkoop van rijshout
Mandament in cas d'AppelMr. Pieter van Essen, advokaat fiscaal van de admiraliteit in ZeelandIsaak den HeltHet vonnis van de rechtbank in middelburg dd 19 mei 1718 waarbij suppliant moet betalen 845 ponden 13 schellingen en 9 groten Vlaams.
Mandament in cas d'appèlJannetje Greve (Greven), weduwe en erfgename van Jan Wolferts, wonende te GroningenDithmar Wolferts, wonende te Amsterdam en zwager van supplianteOp 28-05-1710 en 04-06-1710 is de zaak behandeld tussen suppliante en tegenpartij, de uitspraak was op 19-05-1712. Suppliante is hierbij sommige eisen ontzegd. Bij het vonnis van 07-12-1713 voor Schepenen van Amsterdam moest suppliante aan tegenpartij betalen de helft van1734 gulden, maar zij kan dit niet betalen. Ze vraagt om Pro deo te worden bediend in het mandament van appèl
Mandament in cas d'appèlCornelis Louris Smitt, wonende te WinckelSimon Luijtjes en Pieter Abrams als weesmeesters te WinckelBertreffende 5 minderjarige kinderen van Jan Claasz Snijer en Maartje Jansz., met name: Grietje Jansz., Anna Jansz.,Trijn Jansz., Jan Jansz. en Cornelis. Jansz., die universele erfgenamen zouden zijn van wijlen Wijbrig Jansz, de overleden vrouw van suppliant. Het vonnis van Schepenen van Winckel dd, 12-01-1714
Mandament in cas d'Appel en Relief en de clausule compulsoirIda van Strijp, weduwe van wijlen Cornelis de Wit (de With), oom en bloedvoogd van de andere suppliante, wonende op den Hil in den Lande van Altea, en Femmeke de With, minderjarige dochter van haar zwager de Wit (de With).Joost Eymers Wytvliet, en zijn moeder Derkje (Dirkje) Straver, weduwe van wijlen Joost Eymerse Wiytvliet, ook wonend op de Hilde supplianten hebben van het gerecht te Woudrichem geeist dat Femmeke de Wit zou trouwen facie ecclesiae, of indien niet, dat dan dat de tegenpartij zou worden veroordeeld tot betaling van 300 guldens voor de defloratie, 36 guldens kraamkosten en als alimentatie voor het kindje 1gulden en 10 stuivers per week, totdat het de leeftijd van 18 jaar zou bereikt hebben, of zoveel meer als het de Schepenen van Woudrichem zou behagen te laten betalen. Echter Joost Eymers Wijtvliet verklaarde onder ede, dat hij haar nimmer vleeselijk te hebben bekend en is vrijgesproken .(vonnis 19 mei 1721). Suppliante weet dat deze eed ter kwade trouw werd gedaan. En de suppliante heeft als weduwe nog de zorg voor drie kleine kinderen en voor Femke de Wit en haar kind.
Mandament in Cas d'Appel met de clausule van InhibitieJohan Reessen, wonende te Emberich, erfgenaam van zijn vrouw, wijlen Anna Catharina Karman, dochter van Carel Karman, in zijn leven schepen te EmberichWesselius de Poorter en Willem Honkoop, executeurs van het testament, en mede-erfgenamen van Alida Pretorius, weduwe van Johannes de Poorter en Anna Margareta Pretorius, erfgenamen voor 1/4 part van Petronella Karman, overleden te Leiden.Appel tegen het vonnis van de schepenen der stad Leiden dd 10-07-1721, betreffende de erfenis van zijn vrouws moeder, Petronella Karman
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieJacob van Rhiet, koopman tot AmsterdamZacharias Rode, bewindhebber van de Oostindische CompagnieBezwaar tegen een vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 8 mei 1655. waar bij suppliant verplicht wordt 20 balen peper te leveren aan tegen partij met aftrek van alle mogelijke kosten
Mandament in cas d'appèl met de clausule van inhibitieAnthonij Feijt, wonende te AmsterdamJan Troost, als aangestelde curator over de insolvente boedel van Jan VerburgSuppliant heeft proces gevoerd voor de Kamer van desolate boedels te Amsterdam en later voor Schepenen van Amsterdam. Het vonnis van 24-01-1715 is voor suppliant niet goed uitgepakt. Het huis met erf en een pakhuis op de Oudezijdsvoorburgwal uit de boedel van tegenpartij moet suppliant teruggeven aan tegenpartij. Suppliant vraagt daarom mandament van appèl
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefDe gezamenlijke reders van het schip de Bruinvis, enerzijds als verweerders in rauwe actie voor het gerecht van HoornCornelis Pietersz Boer, als eiser anderzijdsBezwaar van de supplianten tegen het vonnis van de schepenen van Hoorn, waarbij de eiser ondanks hun exceptie van proces werd veroordeeld tot betaling van een boete, plus nog boetes aan 30 tot 40 andere personen
Mandament in cas d'Appel met de clausule van ReliefAnna van der Sluijs, weduwe van wijlen Johannes VerkruijsMelchior van Susteren, koopman te AmsterdamDe suppliante, en eene Jan de Best en de waagdragers van het blauwhoedenveem zijn gedagvaard voor de vierschaar van Amsterdam, omdat zij niet zouden hebben betaald voor een baal koffie ( met 258 pond koffie @ 29 stuivers het pond) dat zij in opdracht van Johanna Areman (zuster van Anna van der Sluijs) hebben gekocht, appel tegen het vonnis van 14 mei 1721.
Mandament in cas d'appèl met de clausule van reliefDirck Mackelijk, wonende in de Heerlijkheid van SpanbroekClaes Spaan, officier in SpanbroekTegenpartij verdenkt suppliant ervan dat hij Adriaen van Bergen, rooms priester, en Grietje Jacob en meer mensen in het preekhuis der rooms gezinden in het Westeinde van Wognum heeft weggestuurd. Hij wil dat suppliant een boete moet betalen van 200 zilveren ducatons of een lijfstraf. Bij het vonnis van 15-08-1714 is besloten dat suppliant 30 zilveren ducatons en de kosten hierom moet betalen. Tegenpartij is het hier niet mee eens
Mandament in cas d'Appel met de clausule van Relief in ordinaria formaPaulus Loot, koopman te AmsterdamJacob Speciaal, Jacob Alewijn Ghijsen, Justus de Vries en Christiaan Beunigh als tekenaars van de eene verzekeringspolis ter waarden van 6000 guldens; en nog Gerrit de Vries, Jean Laen, Paulus Boendermaker, Jan Boendermaker, Willem Bel, en Jan Cornelisse Blauw, als zijn verzekeraars van de andere verzekeringspolis ten bedrage van 6500 guldens.Beroep tegen de uitslag van een proces voor de commissarissen van de Kamer van Assurantie te Amsterdam, over de uitbetaling van deze polissen
Mandament in cas relief d' appèlMaurits Walraven en Andries Leppinckhoff, als gewezen voogden over Simon Thomasz. van Gessel en administrateurs van zijn goederenPieter Jansz. Van GesselOp 11-07-1714 is er een proces geweest voor Schepenen van Amsterdam waarbij eerste suppliant moet betalen een bedrag van 400 gulden jaarlijks zijn leven lang en elk kwartaal een vierde deel van 100 gulden, het eeste jaar op 25-08-1711. Dit volgens het testament van Jan van Gessel, verklarende de erfportie van laatste suppliant. Supplianten zijn het hier niet mee eens
Mandament in cas relief d'AppelIda Hermina Adriana van Berckel, huisvrouw van Paulus Hendrik Justus Ivoij, gewzen ontvanger van de gemene lands middelen over de stad Rotterdam en het onderhorig Quartier,(buiten gemeenschap van Goederen getrouwd).Govert van de Pot, commies en boekhouder ter finantie van Holland, wonende te Den HaagVonnis van de schepenen van Rotterdam dd 12/15-12-1774 betreffende de insolvente boedel van haar man, met als schuldeisers Govert van de Pot; Dirk Scheurwater en zoon; en de erfgenamen van wijlen Maria Jacoba van Ravesteijn
Mandament in cas relief d'appèlAngeneta (Annetje) Slegtmans, huisvrouw van Hendrik Nieuwkamp, als procuratiehouder van haar man, wonende te AmsterdamDe erfgenamen van wijlen Jan Hermanus Nieuwkamp en Jannetje Hermans, ouders van Hendrik Nieuwkamp voornoemd, in hun leven echtelieden en gewoond hebbende te Amsterdam, hebben op 07-09-1701 hun testamentaire dispositie gemaakt voor notaris Jacob Lausman te AmsterdamTegenpartij heeft 400 gulden nagelaten aan hun 5 kinderen. Ze zeggen dat ze het deel van suppliant al betaald hebben. Voor Schepenen van Amsterdam heeft suppliant de tegenpartij al hiervoor gedagvaard , het vonnis was op 29-01-1712, om staat en inventaris te geven.Maar suppliant is niet tevreden met de uitslag en verzoekt het Hof om mandament van appèl met de clausule van relief jegens de indebite verheffingen
Mandament in cas relief d'appelDamianus Abraens, gehuwd met Marie Noseman, eerder weduwe van Jan Baptista van Torenberg wonende in Den HaagMaddelon de Rijke, wonende in Den HaagOp 02-02-1715 is er een vonnis geweest voor het gerecht van Den Haag, dd voor supplisnt is slecht is uitgevallen. Ze zou de huur niet hebben betaald. Daarom vraagt ze een mandament van appel met de clausule van relief
Mandament in cas relief d'appèlHendrik Karnemelk, schipper van het Hoekerschip "De juffrouw Catharina"Jan van der Keeren, schipper van het schip de "St. Anna Maria"Het vonnis van 4 juli 1714 door schepenen van Amsterdam is de helft van de schade te vergoeden
Mandament in cas relief dáppel met de clausule van edicteWilliam Burroughs, Commissaris Generaalvan de Magazijnen van zijn Koninklijke Majesteit van Groot Brittagne, wonende te LondenFrancois BeaumontBeroep van de suppliant tegen een vonnis geveld door het Gerrecht in Den Haag om de tegenpartij een bepaald bedrag te moeten betalen (terwijl er nog een proces loopt van de suppliant tegen dezelfde tegenpartij bij het Hof van Holland
Mandament in cas Relieff d'AppelMatthijs Oosters, koopman te RotterdamDe Assuradeurs: Van der Linden en Compagnie; Dirk Versteeg en Zoon;TammeBeth IJsbrandsz; Pieter Engelen en Compagnie; Hendrik Das; Cornelis Zeeman; Societeit van Assurantie in Rotterdam;Christiaan van Orsoij; Johannes Lankhorst per procuratie van Cornelis Jacob van der Lijn; Bruno Tiedeman Johannesz per procuratie van Valkenier en Compagnie; Jan de Wit; Hendrik de Wind en Zoon; Hermanus Asschenberg; Bosch en Compagnie.Vonnis schepenen van Amsterdam 1/2 -11-1775, De Assuradeuren weigeren te betalen
Mandament in cas van reformatieCornelis van Griecken, uit naam van zijn vrouw, wonende onder Berg Ambacht, getrouwd met Lintje Bastiaans, nagelaten dochter en mede erfgenaam van Neeltje Harmense, in haar leven weduwe van Bastiaan SijbrandsJacob Laurisse den Boer, wonende onder Stolwijk, getrouwd met Lijsbeth Aartse Boer, nagelaten dochter en mede erfgenaam van Aart Hermense (Harmense)Het vonnis van de gezworenen van Stolwijck, d.d. 2 juli 1714 betreffende de erfenis van Aart Harmsense
Mandament in cas van relief d'appèl.Paulus de Jonge, wonende te Scherpenisse.Jan Kraen, penningmeester te Sint Annaland.Te Sint Annaland is publiekelijk verkocht een gestrand schip of Drimmelaar door tegenpartij. Deze heeft het ook weer gekocht en heeft suppliant als medekoper opgegeven zonder diens toestemming. Suppliant moet aan tegenpartij een vijfde deel betalen ten bedrage van 15 ponden, 7 schellingen en vier 2/5 Groten Vlaams volgens het vonnis van Schepenen van Sint Annaland van 30 april 1720. Suppliant protesteert hiertegen.
Mandament in cas van salarisGeertruij Maria van Soest, weduwe en usufructuaire erfgenaam van wijlen Francois Hemoni de oude, in zijn leven Heer van Voorn; tevens Francois Hemoni de jonge, de huidige Heer van Voorn en de verdere efgenamen van Francois de oudePaulus Loeff, Oud Burgemeester van GoudaTegenpartij moet aan suppliant betalen de kosten van vele executiën door nalatigheid van tegenpartij veroorzaakt en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament met de clausule van edicteSophie le Cocq de Germain, huisvrouw van Jacques PrevotJacques Prevot voornoemdSuppliante verzoekt tegenpartij haar terug te geven ale goederen bij haar huwelijk aangebracht en hij moet betalen voor het onderhoud van haar kind 300 gulden .Als hij niet voldoet aan deze eisen dan moeten goederen in beslag worden genomen en hij moet betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament om Actie te InstituerenTheodorus (Theodoris) van Nuijssenburgh, Heer van Zuijdewijn, wegens de Oosterse helft van acht hoeven land, leenroerig aan de Edele Grootmogende Heren Staten van Holland en West Vriesland, gelegen onder 's Grevelduijn Kapel.Schout en Schepenen van 's Gravelsduijn Kapelle.Het herstel door de suppliant van de dijkdoorbraken en diepe Wielen veroorzaakt door de storm van 25 december 1717. Het Hof moet de Schout en Schepenen van 's Grevelsduijnen Kapelle opleggen dat zij binnen 6 weken hun geschil met de suppliant voor dit Hof te institueren.
Mandament om actie te instituerenGeorge Everhard, juwelier, wonende te AmsterdamFranciscus Wiersma, kashouder in Den HaagTegenpartij wordt bevolen zijn actie, die hij tegen suppliant schijnt te hebben, binnen de tijd van 6 weken te institueren voor het Hof van Holland of voor Schepenen der stad Amsterdam. Hij moet betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament om actie te instituerenMarijtjen Reijers, wonende te EnkhuizenDe Friesemans, wonende te Bergholm en Jacob Nagel wonende te SchagenTegenpartij moet aan su-ppliant leveren een lijst van inventaris van alle goederen en effecten van wijlen Adriaantje Ariens, echtgenoot van Pieter Jansen Buijs. De moeder van Adriaantje is barber Adriaans zi9j drieén hebben op 27-05-1709 nog een bij geleverde testament gemaakt
Mandament om actie te instituerenMichiel Jansz. Broer en Guurtie Jans Wijk, zijn vrouw, wonende te SchagenJohan van der Hoffstede, Baljuw en SchoutTegenpartij heeft Guurtie voornoemd gedagvaard op 28-11-1712 en op 05-12-1712 voor Schepenen van Schagen. Daarna heeft hij haar onder bedreigingen nog een paar maal opgeroepen. Hij moet hiermee stoppen en binnen 8 dagen bericht geven aan het Hof en hij moet betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament om actie te instituerenLucia Hasewindius (Haaswindius), weduwe van wijlen Albertus Corsius, wonende te Bodegraven, enige nagelaten dochter en erfgename van Johannes Hasewindius (Haaswindius) en Catharina Bouman, die en dochter was van Claas Barentze BoumanClaas Decker, wonende te Amsterdam, die zegt dat hij procuratiehouder is van Cornelis van loon, wonende in Oostindië, die zegt dat hij erfgenaam is van Jan van HeckeTegenpartij wordt bevolen voor actie en pretentie binnen 6 weken tegen de suppliant te institueren. En hij moet betalen de kosten hierom gedaan
vorige
12...39
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in