Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1721-10-07

Meer resultaten

Datum rekest 1721-10-07

Mandement Mandement van Rau Actie

Suppliant Philippe Didier de Boucoer, kolonel commandant van het Regiment van de Generaal Majoor van Cralingen, wonend te Gorinchem.

Tegenpartij Eduard van Velsen, Notaris en Rentmeester alhier in Den Haag, getrouwd met Debora van der Horst, Daniel van der Snoek, getrouwd met Cornelia van der Horst, te Rotterdam, Margarita van der Horst, weduwe van wijlen Jacobus Pijl, Aletta van der Horst en Maria van der Horst, tesamen de erfgenamen ab intestato van Jacobus van der Horst.

Betreft De Suppliant had in Augustus 1720 met hun vader afgesproken en gedeeltelijk betaald enige actiën in de compagnie van Assurantie der stad Schiedam, (Brief van 15 augustus 1720). Restitutie aan de Suppliant van 1260/00/00 gulden onder verrekening van de reeds betaalde penningen Fl. 119/8/00. en de kosten

Beschikking van het hof Fiat ut petitur

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3111, folionummer: 090

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in