Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Hof van Holland: Rekesten om mandement

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
8847 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 8847 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Anthonia Theresia Rustemeyer, wonende te Amsterd
Twee schuldbrieven
Pieter van der Oest, wonende te WateringenGeenGeen
Lambert Kievits, wonende te VlijmenGeenGeen
Concept verbaal in cas van preferentie
Leonard Huijter.schout te Welland voor zichzelf en ten behoeve van Cornelia Maerszn, en Jan Wsse JansznJacob Marinus Breen cum sociis,impetranten, over tienden van lammeren in RenesseWeigering om schuld te betalen hoewel daartoe veroordeeld door Het Hof.
Anthonis Jacobsen van ten schuijz ten verzoeke van de Heilige Geest meesters van Wassenaar en Zuiddijk en secretaris en bode aldaarC: Extract van de Heilige Geest meesters van Wassenaar eissers en arrestanten tegen Catharina Maes, weduwe van de Heer Hendrick Schrasser, wonende te Den Haag
Cornelis van Sijpesteijn, wonende op huijs te Hillegom, inpetrant in R,A ?.Procureur Gilde, van het Hof, als intervenierende en de zaak aannemende voor Jan Aelhertsz molenaar te Lisse. gedaagde.Vertragen van een rechtzaak door onnodige belemmeringen op te werpen
Johan van Erkelens, wonende te Leiden, wedunaar van Gietgen Adriaensdr, gewezen weduwe van Pieter Lauriszn SchasJan Huijgens, zwager van Gietgen Adriaensdr, Gerrit Wilemusz Backer, voogden over de nagelaten kinderen van Grietgen AdriaensdrWeigering om aan huwelijkse voorwaarden op 04-03-1640 overeen gekomen te voldoen
Ghijsbrecht Gerritssz (Gerrtitse) Gael Hoogheemraad van het grote waterschap van Woerden, schepenen en kerkmeesters van ZegveldMr. Jan van Sevenhoven, baljuw van NieuwkoopGevangen nemen en mishandelen van een oude ( 60 jr ) man, zonder enige bewijsvoering
Johan van Heussen, wonende in Leiden, als rentmeester van de Weledele vrouwe Charlotte van Walsum van Tilburgh, vrouwe van Warmond ect.Frederick Pieterszn Entenaer, wonende in OosterwijkIngebreke blijven om de pacht en andere onkosten van een woning en land in Oosterwijk, en de daarop groeiende vruchten en weidende beesten, gedurende 10 jaar te betalen
Leonardt van der Prep, gehuwd met Margareta Coxius en Justus Theophilis Coxius, erfgenamen van Juffrouw Ida Josten Tol met last en procuratie van Dominus Johannes CoxiusCornelis Boumans, wonende in Husduinen.Aankoop van huis en erf in Zwijndrecht. Waarin supplianten hun erfdeel uit de nalatenschap van Ida van Tol uit het te goed van 400 car guldens van Cornelia Boumans willen gebruiken
Adriaen Jansz, dienaar van de justtitie binnen de heerlijkheid van Herpt, in het land van Heusden
Andries van Berliton, seretaris der stad Rotterdam
Kinderen en erfgenamen van Jonkheer Johan van Egmont van de nieu in zijn leven gewoond hebbend in Den HaagJoris Corneliszn Poldervaert
Claes Jansz Verwijs, poorter binnen GoudaHuijbert Claesen Lob, alias van den Wolff, buurman in Noord Addixveen
Benjamin Joseph, wonende te Schiedam
Arij (Ary) van Rossen en cum suis
Elisabeth van den Heuvel, meerderjarige jonge dochter, wonende te Eethen.Eijmbertus de Poorter en Sijbilla Stagvoort, weduwe van Jacob de Poorter, als moeder en voogdes over haar minderjarige zoon.Bij het vonnis op 13-02-1715 hebben Schepenen suppliant abusievelijk haar eis ontzegd met condemnatie van kosten. Suppliant is erg benadeeld. Daarom vraagt ze een nieuw proces.
!655-04-30 Bevel tot comparitieDe heren Raden van de uitwaterendesluizen van Kennermerland en West Friesland door een octrooij, 1: verleend in SchardamDe burgemeesters en regeerders van de stad Hoorn waaronder de Heer Pot en Steven Bartelsz, meester metselaarOnenigheid over het vervangen van een oude mijlpaal (pijramide staande aan de zijkant van de Noordersluis voor een nieuwe
0m actie te instituerenParnassius van de Portugees Joodse natie te Amsterdam executeur testementair over de boedel Hanna Alvares overleden 1750Erfgenamen ab intestato en naaste vrienden van Hanna AlvaresVerzoek om binnen de tijd van 6 mannden levering van bewijs te overdragen i.v.m. recht opee ndeel uit het 3/4 deel der nalatenschap van Hanna Alvares
??De schepenen van KalslagenRequirantenDe requiranten houden vast aan een repliek in conventie en antwoord op de eis in reconventie zoals in de kopie gedaan, en vinden de eis en conclusie van de gerequireerde ten laste van de requiranten niet ontvankelijk
??????????????Jonker Leo van Abbinga, wonende te Amsterdam, zoon van Adolf Abbinga en Griete GerritseSijmon NoormanToestemming om een rente brief tot last van het land af telossen en te lichten
Anthonij van Abcouw, slager en keurmeester van vlees en spek te AmsterdamWillemina Keetel, wonende te Amsterdamleendert Jongeneel, wonende te AmsterdamVerzoek om in hoger beroep het proces zie: o3144-14 voort te zetten
AntiditaalJohanna Catharina van Rietvelt, huisvrouw van Adriaan ten Hughuizen, tegenwoordig verblijvende in VianenMogelijke crediteuren van echtgenoot van supplianteVerzoek om niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor de eventuele schulden van echtgenoot
AntidotaalBalthazar Bahman, agent van de Bisschop en Vorst van Wurtzburgh ect.Franck Marten en eventuele andere erfgenamen van Pieter Demand, die gewoond heeft in Hamburgverzoek om eerst contact op te nemen met notaris Christiaan Jonas alvorens acties tegen suppliant toe te staan
AntidotaalJacob Vroom, Herman van Breest c. sociis, crediteuren van Adam der KinderenAdam der KinderenPlaatsing van een advertentie i.v.m. verduistering van juwelen
AntidotaalF. Brouwiers, kapitein, in dienst van dit land en echtgenote Alletta Cornelia van der MeerAppolonia van Zeestraten, weduwe van wijlen Johan van StaverenHet verzoek geen machtiging aan Appolonia van Zeestraten te verlenen zonder det de suppliant is gehoord
Apoinctement van Rekening en VerantwoordingDirk Palingh, secretaris van Nieuwe Tonge, executeur van het testament van zijn moeder: Leijntie Corvingh Cromdijk in haar leven weduwe van Leendert Palingh (Paling) en voogd over zijn zuster, haar dochter.n.v.t.De ontheffing van zijn verplichtingen door het executeurschap van de erfenis van des suppliants moeder: Leijntie Corvings Cromdijk, in haar leven weduwe van wijlen Leendert Paling, en rekening en verantwoording doen hierover aan commissarissen.
AppelCornelis van Sassum, wonende aan de OvertoomMr. Jacob van cer Dussen, baljuw en dijkgraaf van AmstellandBezwaar tegen het vonnis d.d. 25 september 1749 door schepenen van Nieuwer-Amstel gewezen inzake weigering om verzoek van juistheid m.b.t. inbraak en mishandeling
AppelHuijbert van Beusekom, Gerrit de Vries, curatoren over de persoon en goederen van hun broer en hun zwager Dirk van BeusekomMaria (C)KappelhofBezwaar tegen het vonnis d.d. 11 maart 1750 door schepenen van Amsterdam gewzen inzake opheffing van curatele op Dirk van Beusekom
AppelGeorge Albrechts baron van Ungern Sternberg, kamerjonker en eerste stalmeester van de prins van Oranje NassauDavid de Labistrate, toeziend voogd over Petronella Arnolda Pasquez de ChavonnesBezwaar tegen het vonnis d.d. 14 juli 1750 door schepenen van Middelburg gewezen inzake verbreking van trouwbeloften en het aangaan van een ander engagement Mr. Evert van der Poort, raad van Veere
Appel met de clausule van ReliefAdolph Jan Heshuijzen en Cie, kooplieden te Haarlem en AmsterdamAron Jacobs Polak en Joseph Jacobs Polak, kooplieden te Amsterdam, gemachtigden van Jacob Henriquez de Granada, wonende in de colonie van SurinameVonnis schepenbank te Amsterdam dd 17 Maart 1774, en 12 en 14 December 1775. Terugbetaling van de somma van 20.000 gulden, met de interessen van dien, sinds 19 Augustus 1772..
Appel met de clausule van relief en inhibitie met een verklaring van reductieJan Swaech, als oom en testamentaire voogd van de nagelaten kinderen van zijn overleden broer Cornelis Swaegh zijnde Lysbeth Swaegh, Mary Swaegh en Alidtje Swaegh ieder recht hebbend op 1/4 deel van de erfenis alsook een 1/4 voor zijn weduwe Geertruyt TiallisDe weduwe Geertruyt Tiallis als moeder van de kinderenBezwaar van de suppliant tegen het vonnis van de schepenen van Enkhuizen aangezien het kapitaal reeds met 600 gulden is verminderd en zo zou opraken, als de eis van de tegenpartij voor verhoging van de toelage zou worden goedgekeurd
Appel met inhibitieWeduwe Hermanus Meijer, wonende te AmsterdamHermanus BotjenBezwaar tegen het vonnis d.d. 1 april 1751 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake conflict over niet toegestaan getimmerte, waarbij het uitzicht van de suppliante wordt belemmerd
AppoinctementAgatha Huijdecooper, weduwe en erfgename van wijlen Gilles Sautin (Sautijn), wonende te AmsterdamJan Sautin; Samuel Sautin (Sautijn)Het Appointement om te wisselen van stukken en inventaris zoals bij de Apostil van dit Hof op 22 augustus 1696
Appoinctement in de margeMr. henrick Fagel, advocaat voor het Hof van Holland, prefernte crediteurDe erfgenamen van wijlen griffier RollandtWeigering van betaling van 800,- gulden met rente vanaf 24-12-1644
Appoinctement in de margeJonker Alexander Witsehart, wonende in Den HaagBurgrmeesters en regeerders van Den Haag en de officierOngeldig verklaring van een keur op het trekken van een wapen en teruggave van daarvoor betaalde boete
Appoinctement in de marge met de clausule van inhibitieJan Corneliszn LangerakCornelis van Arensberge, deurwaarder bij het Hof van HollandGeschil wegens procedurefouten over deurwaarders kosten en verhaal op de goederen van suppliant
appoinctement nisi causamJohannes Bohl, juwelier in Den Haag, impetrant van Rau Actie op en jegens Pieter Kocq Hendriksz, raad van 40 te Delft.Pieter Majaffre, juwelier en Cornelis de Bruijn, notaris te Den Haag.een ondervraging onder ede: (zie bijlagen), omtrent een ring ter waarde van 800, 900, 1000 gulden die Mr. Cornelis Otto Cliffort Kocq wilde4 kopen in het najaar (september/october) van 1764, met als borg Allard Coster. Pieter Kocq Hendriksz, als voogd en vader van Clifford Kocq.
Appoinctement Nisi CausumPieter Pook van Bagge, wonende te Warmond, gehuwd met Dina Jannetta van der LakenSchepenen van Voorhoutdoor onwetendheid om binnen de tijd van 1 jaar en 6 weken akte van indemniteit aan te vragen, weigering die te verlenen
Appoinctement nisi CausumJacob bakker, Jurrien Jusisse Arbagh, minderjarige onechte kinderen van Jannetje Jacobs Haverstad geboren te StreijenArmbezorgers van StreijenNa weigering van schout en armmeesters van Fijnaart om alimetatie te vergoeden, verzoek aan Streijen om deze plicht op zich te nemen , totdat de personen in staat zijn in eigen onderhoud te voorzien
vorige
12...177
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in