Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Hof van Holland: Rekesten om mandement

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
7880 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7880 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Catharina Fruithoven, weduwe van Jacobus Kerkhoven, later suppliants echtgenote en Willem Vink, artswonende te Rotterdam en schoonzoon van Cathrina FruithovenHet niet nakomen van de afspraken onder huwelijkse voorwaarden gesloten door Catharina Fruithoven en nalatigheid bij aflossing van geleend geld door Willem Vink20-07-1736
Twee schuldbrieven
Concept verbaal in cas van preferentie06-09-1808
---
1) Jan Musculus te Amsterdam, gehuwd met 2) Lena Cruijder; 3) Anna Kleuvers, weduweb van wijlen Jacobus Cruijder. 4) Pieter Cruijder. 5) Leonard Holierhoek, gehuwd met 6) Josina Cruijder. 7) Jan de Haas, gehuwd met 8) Margaretha Cruijder. 9) Abraham Scheers met procuratie voor Pieter Scheers, gehuwd met Alida Cruijder. 10) Alida Cruijder, weduwe Gerrit van Duijn. 11) Catharina Cruijder, weduwe Hendrik van Waijenburg te Amsterdam. 12) Samuel Raquin, gehuwd met 13) Anna Maria Kleijn. 14) Jan Smit, gehuwd met 15) Hester Kleijn, 16) Wouterus Arnoldus Leeuwendaal, gehuwd met 17) Sara KleijnPieter Hottentot Claus, Medicinae Doctor, weduwnaar van wijlen Christina Johanna Cruiijder, en die een minderjarig kind hebben: Alida ClausHet testament van Izaak van Vleuten, dd 09-04-1765, dat benoemde tot erfgenamen de kinderen van zijn overleden broer van halve bedde: het testament had benoemd tot executeurs: Jan Albrecht; Izaak Cruijder; Balthazar Deuffer.26-06-1775
1) L. Nordegraaff, meester metselaar te Ameiden. 2) Cornelis van den Berg, meester timmerman te Schiedam. 3) Jan Dutwart, meester steenhouwer te Schiedam. 4) Leonardus Kool, meester loodgieter te Gorinchem. 5) Dirk Biesheuvel, meester smid te Werkendamde Kerkmeesters van Werkendamhet betalen,(vanwege de restauratie van de kerk en een nieuwe toren te Werkendam): 1) 5977gulden. 2) 6031 gulden. 3) 1828 gulden. 4) 3810 gulden. 5) 1159 gulden.05-07-1776
1). Cornelis Cornelisze van Neuren, meesterknecht van 2). Hugo Boon van Engeland, wonend op het eiland den Beer voor Oud-Beijerland.Askanius van Zijpesteijn, Baljuw, en Schout en Schepenen van Oud-Beijerland op verzoek van Mr. Cornelis Boon van Engeland, broer van Hugo Boon van Engelandee authorisatie aan de deurwaarder om suppliant 1 vrij te laten uit de gevangenis van Oud-Beijerland waarin deze zit sinds november 171617-03-1717
1). De weduwe van wijlen George Peiffer; 2). Jacque Revors; 3). Coenraad Godding; 4). Christiaan Bemelmans; 5). De weduwe Gielen; 6). P. Keunings; 7). J.L. Eijmaal; 8). De weduwe van wijlen C.M. Albrechts; 9). De erfgenamen van wijlen Henricus Kuipers en Maria Margaretha Deumers, in leven echtelieden; 10). Jean Schaf; 11). Pieter Lipkens; 12). P.T. Melliard; 13). A. Melliard; 14). Anselmus Cox; 15). Marie Lutgarde Lensens, priorinne van het paenitentenklooster; 16). M.G. Dieudonne: De zich schrijvende gezusters Peron; 17). Servaas Niest; Allen wonenden te Maastricht.Ernest van Holstein, wonende te Stevensweert, gelegen onder het resort van Hun Hoog Mogenden (De Staten Generaal)De oude schulden van de tegenpartij en zijn moeder, de weduwe van Honstein, geboren Lardenoy de Ville, en de gelden van Ernest van Honstein, berustende onder Jan Mulder, klerk ten furneerkamer van dit Hof22-07-1776
1.Theodorus van Allen, Schepen en Raad; 2.Egidius Johan Govaarts; 3.Cornelis Keuvel, oud-schepen en raad; 4.Jacobus Marinissen, schepen;5. Adriaan Ferleman, oud-schepen; Johan Louis Verelst, raad; François Nebbens, oud-schepen en raad; Marinus Duvelaar, raad en pensionaris; Jacobus Exrik, raad; en Bartholomeus Wisse,burger en ingezetene van Veere.De directeuren van de Compagnie van Commercie der stad MiddelburgHet gebrek aan Actie door de tegenpartij, die voor de supplianten verborgen hadden dat er maar 4 heren geïnteresseerd waren in de Compagnie. De supplianten eisen een schadeloosstelling.29-05-1721
1/ Carel Kleyn, notaris in Den Haag, speciale gemachtigde van : Thomas Johannes van Hout; Leonardus Hermanus van Ruay, getrouwd met Isabella Clara van Hout, wonende te Geertruidenberg; wijlen Gijsbertus Theodorus van Hout - drie kinderen van wijlen Matheus van Hout; 2/ Cornelis der Byl, wonende in Den Haag, gemachtigde van: Lidius Hubert Louis Scherping, te Deventer; Johanna Lamberdina Scherping, weduwe van Johan Gijsbertus (Gysbertus) Drabbé; Susanna Catharina Cornelia Scherping; Ephraim Comans Scherping, te Bergen op de Zoom, wettige kinderen van wijlen Johannes Lambertus Scherping; 3/ Willem van der Berg, te Rijswijk, procureur; 4/ Christoffel Allies, te Rijswijk, gemachtigden van: Gerrit Paardekooper, getrouwd met Ferdinanda Hendrica Mohler, te Rijswijk; mitsgaders: Gysbregt Warnaar, getrouwd met Margaretta Cornelia Perron, wonende te Spijk - kinderen van wijlen Margaretta Elisabeth Scherping, zuster van nu wijlen Johannes Bartholomeus Hout en wijlen volle broer Matheus van HoutWillem Schoonhen - administratie van de boedels van wijlen Johannes Bartholomeus van HoutOnenigheid tussen de partijen over het recht en bevoegdheid van de gemachtigden inzake nalatenschap van wijlen Johannes Bartholomeus van Hout. Inventaris van de boedel en nalatenschap, rekening en verantwoording, administratie, ontvang en uitgaaf. Verdelen van de boedels tussen erfgenamen van de vaderskant en de moederskant03-04-1805
? van de Lande, van Oordt, kooplieden te RotterdamGeertruij van der Schelling, gesepareerde echtgenote van Aart Stiermans, wonende te RotterdamVerzoek om een andere procureur aan te stellen om zodanig in deze zaak verder te procederen24-10-1753
A. de Gyzelaar, wonende in Den HaagL. van Veldriel, wonende in Het BoschOntkenen van een acceptatie getekend door L. van Veldriel aan de suppliant te betalen een som van 2.500 guldens27-03-1807
A.P. Rijke, wonende te Amsterdam in procuratie hebbende van de weduwe Decker, wonende te WittmundJ.W. Bussingh junior, te GoudaEen wisselbrief van 320 guldens ten behoeve van Johan Luken, te Wittmund, geaccepteerd door J.W. Bussingh junior, te Gouda. Protest van de houder, schade door wissel en herwissel, zonder vrucht terug bekomen30-10-1810
A:G: Kolff; Gerrit Emans; Arend Davidsz Mys, hun principalen hebben recht op ingelanden van de polders, door de oudelandse zeesluis uitwaterende in de Haven van de Oude-Tonge in de rivier De KrammerJan Wormerus Raven; Petrus Josephus Cuyperus, wonende in Den Haag, zonder toesteming van de principalen van de supplianten enig recht op de medeuitwateringOnenigheid over de rechten om nieuwe polders te mogen leggen en onderhouden. Schadevergoeding, alle kosten en interesten15-12-1806
Aagje Floris, weduwe van Pieter Jansz. Boerties; Willem Heemskerck en Cornelis Breghman, allen te Schagen en samen testamentaire voogden over de kinderen van Pieter Boerties, die voor de ene helft geinstitueerde erfgenaam was van Jacob Adriaanse Brouwer, en Roeloff Claase Hogeboom, als erfgenaam voor de wederhelft van Jacob Adriaanse Brouwer.De debiteuren van wijlen Jacob Adriaanse Brouwer, in zijn leven negotie in hout gedaan.Tegenpartij heeft nagelaten diverse debiteuren te betalen.12-12-1720
Aagje Maartens Ravensbergh, gehuwd met Michiel de Bruijn, wonende te BodegravanMichiel de BruijnBezwaar tegen de uitspraak d.d. 4 december 1752 van schepenen van Bodegraven inzake afwijking van de beslissing door schepenen van Woerden d.d. 30 mei 1752en verder in deze zaak te schikken met vermelding dat die niet onder hun verantwoording valt25-01-1753
Aalder Bakker, Gerrit van der Velden, beide wonende te SchoorlJan van Lienen, wonende te GroetBezwaar tegen het vonnis d.d. 1 oktober 1783 door schepenen van Groet gewezen in zake niet nakoming van gemaakte afspraken in het compagnonschap pachten van tienden27-01-1784
Aaltgen Jans van LichtenberghGerecht en weesmeesters van LeidenOnvinbare mannenkleren en andere goederen, die onder beheer zouden zijn van de weeskamenr van Leiden10-09-1642
Aaltgen Jochems weduwe van Seger van der Maas, wonende te Den Haag, gedaagdeDe weduwe van Carel van Gelder, wonende te Den Haag, eiserBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-02-1650 door schepenen van Den Haag, betreffende een betaling van een schuld van 4700 gulden18-03-1650
Aaltje Dirks Capitein, weduwe en boedelhoudster van Jan Pieterse van der Philpen, wonende te WoubruggeCornelis Schrevelius Theodoorszn, baljuw en schout van EsselijkerwoudeNalatigheid in afdracht van het restant van de opbrengst van de verkoop van vaste goederen en afgifte van alle beschikbare schriftelijke bewijzen12-11-1755
Aaltje Jacobs, weduwe Jan Spelt, die vertrokken is naar Oost Indië in 1765Dirk Mol, burgemeester en Raad van Medemblik, gehuwd met Aafje Koeman.Het vonnis van de schepenen te Medemblik dd 12-09-1775, betreffende de zwangerschap van suppliante, met behulp van valse notariele akten en getuigenissen.24-10-1775
Aaltje van Suijlighem, weduwe en erfgename van Johannes Canneman, gewezen collecteur in loten te wonende te Den HaagAlbertus Noordwijk, wonende te LeidenVoldoening van een schuld van 910.- gulden aan suppliante, wegens van haar overleden man gekochte, maar niet betaalde loten13-12-1776
Aarlandina van Croonenburg en haar moeder Petronella Winninx weduwe Pieter van Croonenberg, burgeressen van AmsterdamPieter van Baarle wonende te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 26 11-1728 inzake nakomen van huwelijksbeloften14-01-1729
Aarnoud Jan van Bienen, heer van Grote Lind en Dordsmonde, Dirk en Jan (D en J ) van Schorrenburg qq. makelaar, wonende te Amsterdam, curatoren over de persoon en goederen van Jacob Hendrik van Wassenaar van Alkemade, heer van Alkemade, Vrijenhoek, Nieuwerkerk en WervePhilippus Josephus van Assons, zwager van Jacob Hendrik van Wassenaar van AlkemadeArrest op de persoon en goederen van Philippus Josephes van Assens in verband met nalatigheid in aflossing van wisselbrieven en hypotheek ter waarde van 355 000,00 gulden waarvoor Jacob Hendrik van Wassenaar zich yer goede trouw had borg gesteld01-05-1785
Aarnoud Lindeboom, wonende te AmsterdamAron Abrahams, wonende te AmsterdamVerzoek om uitstel van voldoening van een wisselbrief t.b.v. suppliants kleindochter Cathrina de Jongh, weduwe van Hermanus van der Laagh en later gehuwd met Andries Graan
Aarnoud Noël en Francois Noël, kooplieden te AmsterdamCornelis Rietveld en Lucas Cramer, als gemachtigden van de supplianten in Bengalen, sinds 1760.vonnis schepenen van Amsterdam dd 8/9 november 1775, betreffende de afrekening van de voorgeschoten gelden met hun opvolgers/erfgenamen.12-12-1776
Aarnoud van der Lugt, burger en schutter van Goes, Baljuw van Nisse ect.Mr. Gillis Cornelis van der Nisse. schepen en Raad van Goes en enige crediteuren van de suppliantOnenigheid over betaling van schulden29-10-1726
Aarnoudt van Zuijlen van Nieveld, baljuw van SchielandCornelis Santvliet alias BickbergenBezwaar tegen het besluit van schepenen en welgeboren mannen van Schieland d.d, 01-06-1723 inzake weigering te martelen, ter verkrijging van een bekentenis, toe te staan en alleen dreigen met martelen goed te keuren21-06-1723
Aarnout van den Bergh, koopman te Rottedam.Eugene Joseph van Bors, postmeester te Pempelfort bij Keulen.Het kwijtraken van een postzending met een zakje met 500 gouden dukaten bestemd voor Frederico Broegh te Livorno. Te betalen het kwijtgeraakte bedrag plus de rente en de kosten hierom gedaan en om de schade te verhalen op de gelden, die tegenpartij in Amsterdam had.04-10-1720
Aaron de Metz jr.Conrad Lang, verblijvende in een logement te AmsterdamVerzoek om arrest op persoon en goederen van Conrad Lang i.v.m. nalatigheid in aflossing van een wisselbrief ad. 2000,- gulden05-06-1773
Aart de Jong, looier, wonende te GiessendamWillem de Roover, griendbaas, wonende te Neder-Hardinxveld Gijsbert Barendijk, schoenmaker wonende te Neder-Hardinxveld, Andries aan de Wiel, schipper, wonende te GiessendamVerbod om leder en ander toe behoren weg te nemen te vervoeren of te verkopenen al het reeds weggenomen leder en verder geleden schade te vergoeden26-01-1790
Aart de Roover qq, Jacob Bol qq. als voogden over de minderjarige kinderen van Corstiaan van de Werken en Geertruij OerlemansGoverdina de Jong, weduwe van Francois van de Werken, eerder weduwe van Adriaan de LeeuwGeschil over de afwikkeling van de nalatenschap van Francois van de Werken, weduwnaar van Beatrix Bol19-05-1757
Aart en Gerrit Wuijster, wonende Charlois, erfgenamen van hun vader Dirk Aartse WuijsterPieter Dirkse Geldtelder als erfgenamen van Dirk Pieters Geldtelder en als borg voor zijn broer Crijn, Pieter Blijdorp als erfgenaam van zijn overleden vrouw Adriaantje Dirks Geldtelder, erfgename van Dirk Pieters Geldtelder, Cornelis van Alphen als erfgenaam van zijn vrouw Zijtje Tackebos, weduwe en erfgename van Jan Crijne Pors, in leven borg voor Crijn Dirkse Geldtelder ook mede erfgenaam van Dirk Pieters GeldtelderHet niet terugbetalen van leningen en interest02-10-1737
Aart Gerritse van der Linden c.s, allen erfgenamen ab intestato van geertje Joachimse van der LindenJohannes Antonise Clapmuts en Jan Keijser, wonende te Brielle, als voogden over Aart en GeertjeJoachimse van der Linden, kindren van Maartje Cornelise van der Duijn en Joachim van der LindenVerzoek om behoorlijke staat en inventaris te leveren van de nalatenschap van Geertje Joachimse van der Linden om tot de vruchten en het profijt daarvan te geraken14-06-1731
Aart Kant cumsiusMr. Jacob van der Dussen, baljuw en dijkgraaf van AmstellandHet onbevoegd dagvaarden van supplianten inwoners van Utrecht, door baljuw van Amstelland22-11-1747
Aart van Gelder, gewezen ruiter onder de Garde te paardDe vrienden van den neergeslagenIndagen van eventuele opposanten tegen kwijtschelding of vermindering van straf23-11-1723
Aart Willemse van de ZandeJuriaan Heuvenaar, koornbrandewijnbrander te Weespde getuigenis der waarheid11-12-1719
Aart Willemse van de ZandeJuriaan Heuvenaar, koornbrandewijnbrander te Weespcommissie op heren commissarissen11-12-1719
Aart Willemszn Roggers; Jan Pieterszn Ravesteijn. Schepenen van en wonende te Meeuwen gedaagdenWouter Sijmonszn de Jonge, eiser uitnaam van zijn vrouw Neeltje DingemansBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-september 1650 door schepenen van Meeuwen gewezen, waarbij supplianten een goede rechtsgang wordt ontzegd doordat essntiële gegevens niet worden verschaft. De zaak betreft afleggen van rekening en verantwoording over de administratie, die wijlen Joost Jansz Buijs had over de goederen van Neeltje Dingemans07-10-1650
Abel Cornelisz Oosterlandt, te AmsterdamDe schepen van AmsterdamErnstig bezwaar tegen het abusieve vonnis van het gerecht van Amsterdam (9 juli 1658) dat de suppliant als kwade opposant is bestempeld en veroordeeld tot de proceskosten23-07-1658
Abel Cornelisz Oosterlant, te AmsterdamDe burgemeester en regeerders van de stad AmsterdamSuppliant te garanderen hem kosteloos en schadeloos te houden van het proces tegen hem van Gerrit Hendrick van Eijck en Willem Duysentdaelders en hem vrij te stellen van vorderingen op huis en erf29-07-1658
Abel Fechierre, gewezen predikant te OosterlandDe erfgenamen van Mr. Johan Cau, heer van Domburg, getrouwd met een dochter van de Vrouwe van OosterlandUitzetting uit zijn huis van de predikant, dat hij van particulieren gehuurd had, nadat hij zich uit het ambt van Predikant had teruggetrokken,31-07-1721
Abel Fechierre, gewezen predikant te Oosterland op het eiland Duijvelant.Cauw, Heer van Domburg; Cornelis Verssepiet, Baljuw van Oosterland; Lieve Couwenburgh; Evert Nagtegaal, capitein en luitenant van de Roode Roeden van Zierikzee; Jan van den Berge, dienaar van de Justitie te Zierikzee en Leendert Stellenaar, dienaar van de Justitie te Heer-Jans-Landt.Suppliant is ten onrechte van Duijvelant weggevoerd en wil schadeloosstelling van tegenpartij en zij moeten de kosten betalen.02-10-1720
Abel Jan Koenders Storm van 's Gravenzande, wonende te Breda, weduwnaar van Gerharda Johanna Cornelia Hippolita TareeIngeland van de Damhouderspolder te Stompwijk, Johan Hendrik Knitte, schout te Stompwijk, Claas Groenewegen, Jacob Kerkhoven, poldermeesters van de Damhouderspolder te StompwijkNalatiigheid in aflossing van 12 obligaties, komemde uit de nalatenschap van Mr. Willem Adriaan Taree04-09-1790
Abel Nieuwinkel, meester schoenmaker in Den HaagAnna Maria van Ringh te Utrecht als borgt en Principaal van Michiel van Lammetsum te VoorschotenDe suppliant had 5000 g +3400 g + 1600 g + 1100 g + 300 g =11.400 g geleend tegen 4 á 5 % rente14-12-1725
Abel Nieuwinkel, meester schoenmaker te Den HaagAnna Maria van Ringh te Utrecht Als borg en principaal van Michiel van Lommetsum te Voorschoten5000 + 3400 + 1600 + 1100 + 300 = 11.400 gulden die tegenpartij had geleend aan suppliant tegen 4-5 % rente 'sjaars.14-12-1725
Abel van Wagenburgh, makelaar te Amsterdam.Geen.De verkoop aan Hendrik Laken en Dirk Fuijk voor 4.500 gulden van een huis en erf op de Elantsgracht te Amsterdam, waar "het Osje" in de gevel staat, door de kopers bewoond. Nog een huis en erf op de Prinsengracht te Amsterdam aan de oostzijde, 7-8 huizen bezuiden de Leidsestraat voor 5.700 gulden.03-01-1716
vorige
12...158
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in