Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten - Zoeken: ruyter

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
29 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 29 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1622-05-13Jhr.Frans Ernst van Mandersloot voor zichzelf en met procuratie van zijn broer Jhr.Vittus Otto van Mandersloot,erfgenamen van hun oudoom Jhr.Ernst van Man dersloot;Jhr.Johan Stapel en Anthonis Gogreve namens zijn echtgenote voor zich zelf en ook namens Baltasar Stapel hun minderjarige broeder en zwager;Jacob Bo ot, procureur van de Hoge Raad van Holland alsook notaris te Den Haag met pro curatie van Jhr. Jan van Berthry Ruyter onder de compagnie van prins Henrick van Nassau gehuwd met Jvr.Marie Stapel tesamen erfgenamen van Henrick Stapel de oude en Henrick Stapel de jongeVrouwe Margareta van Mechelen1) hoge heerlijkheid van Vrijhoeven met baljuwschap, korentienden, turfmaat, de doorvaart en erfpachten en nog 27 morgen wei- en hooiland met 't recht van de erfpacht van 43 morgen veenland, 2) ambachtsheerlijkheid van Aarlanderveen, schoutambt, secretarisambt, bodeambt, gifte van de scholasterijen en kosterijen, 't derde deel van de turfmaat, het recht van de tienden op horstpachten, van de wind aldaar, 3) ambachtsheerlijkheid van Oudshoorn en de Gnephoek met schoutambt, secretarisambt en bodeambt en een derde van de korentienden en smaltienden, de turfmaat en vijftiende van de sluis van de molenaarswatering aldaar
1717-06-24Anna Pieters de Ruyter, de weduwe van Willem Schoondorp en mede erfgenaam van haar man; Jan Leustinck, Everhard de Burlet en Barent Weijland, voogden over Anna Schoondorp en Jan Schoondorp die erfgenamen zijn van hun vader Willem Schoondorp, gewoond hebbend te AmsterdamDanckert van Velsen en Jan Carel Balden als executeurs van de boedel en nalatenschap van Isaak BaldenAmsterdam, Binnenamstel tussen de Prinsengracht en de Amstelkerkstraat, huis met erf getekend nr. 3
1717-06-24Anna Pieters de Ruyter, de weduwe van Willem Schoondorp en mede erfgenaam van haar man; Jan Leustinck, Everhard de Burlet en Barent Weijland, voogden over Anna Schoondorp en Jan Schoondorp die erfgenamen zijn van hun vader Willem Schoondorp, gewoond hebbend te AmsterdamAlbertus Homoet, koopman te AmsterdamAmsterdam, Binnenamstel westzijde tussen de Prinsengracht en de Kerkstraat, huis en erf getekend nr. 2
1717-06-24Anna Pieters de Ruyter, de weduwe van Willem Schoondorp en mede erfgenaam van haar man; Jan Leustinck, Everhard de Burlet en Barent Weijland, voogden over Anna Schoondorp en Jan Schoondorp die erfgenamen zijn van hun vader Willem Schoondorp, gewoond hebbend te AmsterdamClara Danckers, weduwe van Egidius van Hooven wonende te AmsterdamAmsterdam, Binnenamstel westzijde tussen de Prinsengracht en de Kerkstraat, huis met erf getekend nr. 1
1656-02-25Jan Barentsz, schoenmaker weduwnaar en boedelhouder van wijlen Annetge Barentsz, voorheen weduwe van wijlen Barent Hendricksz; NN Hendricksz, kinderen van wijlen Barent Hendricksz.Jan Harmensz de Ruyter.Amsterdam, buiten de St. Anthonispoort op 't Molenpad, huis en tuin Achterwerkhuis
1665-07-24Aegje Bartholomeus, vrouw van Daniel Jansz Backert, pasteibakker te Utrecht, met procuratie van haar man, de erfgenaam van Geertruyt Backers, overleden dochter van wijlen Matthijs Backer, meester van de stadsschool in Amsterdam; via notaris Abraham Oorthoorn die haar vervangtPieter de Ruyter, deurwaarderAmsterdam, Eerste Anjeliersdwarsstraat genaamd de Violettendwarsstraat in 't Bakkersteegje, twee woningen en erven
1681-10-08Paulus de Ruyter en Aernout Vorsterman, executeurs van de testamente van wijlen Jan Claesz den Oude (de oude).Ryckaert Tjercx PellicaenAmsterdam, in de Dirck van Hasselssteeg, woningen en de erve.
1681-10-08Arent de Zeeuw en Salomon van der Sluys, makelaren te Amsterdam; Paulus de Ruyter en Arent Vorsterman, als executeurs van de testamente van wijlen Jan Claesz oude Jan (ouwe), viskoper, en nog Paulus de Ruyter, als procuratie hebbende van Jan Brandse, viskoper.Tryntie CoertenAmsterdam, in de St. Annendwarsstraat, huis en erf met het achterhuis.
1681-10-08Arent de Zeeuw en Salomon van der Sluys, makelaars te Amsterdam; Paulus de Ruyter en Arent Vorsterman, als executeurs van de testamente van wijlen Jan Claesz oude Jan (ouwe), viskoper, en nog Paulus de Ruyter, als procuratie hebbende van Jan Brandse, viskoper.Jan Hoffstee, kleermakerAmsterdam, in het Rebetsteeg (Revetsteeg of Rebelstraat?), huis en erf, waar Het Cleyn Wapen van Amsterdam stond.
1692-01-25Gerrit Pietersen; Hester de Sitter; Nicolaes de Sitter; Aefie Cracht; Aernout Palingh, (koopman), gehuwd met Sara de Sitter; Cornelis de Sitter (in Oost-Indie); Willem Ernsthuis (koopman); Emanuel Regio (koopman); Jacob de Ruyter (koopman te Hamburg); Margareta de Ruyter; Margareta de SitterJelmer MijnAmsterdam, Nieuw Waals Eiland, op de Waalgracht tussen de Oudeschans en de Schippersstraat, huis + erf.
1683-04-09Jacob de Grijp, als voogd over de nagelaten kinderen van Femmetie Servaes en Rutgert de Ruyter; Gerrit Valckenaer, getrouwd met Maritie Servaes; nog Gerrit Valckenaer en Reynier Valckenaer voor hunzelf; Maritie Dircx Jongeveldt {Jongeveld}, weduwe van Pieter Claesz Saerdam; mitsgaders: Jacobus Versteech, getrouwd met Catharina Dircx Jongeveld, allen te samen erfgenamen van Jan Reyniersz Valckenaer, hun oud oom.Gerrit Jansz Nuchteren, waagdrager.Amsterdam, op de Noordermarkt, achter de Noorderkerk, aan de westzijde, tussen de Boomstraat en Lindenstraat, huis en erf.
1681-10-08Arent de Zeeuw en Salomon van der Sluys, makelaren te Amsterdam; Paulus de Ruyter en Arent Vorsterman, als executeurs van de testamente van wijlen Jan Claesz oude Jan (ouwe), viskoper, en nog Paulus de Ruyter, als procuratie hebbende van Jan Brandse, viskoper.Salomon de ConinghAmsterdam, op de Oudezijds wester Voorburgwal in het Steenhouwerssteeg, twee huizen en de erven onder één dak, waar De bonte Kan uithangt.
1681-10-08Paulus de Ruyter, in huwelijk met Hendrickie Jans, voor zichzelf en nog neffens Arent Vorsterman (Vosterman?), als voogden van Grietie Jans, kinderen en erfgenamen van Jan Claesz oude Jan (ouwe), viskoper.Marritie Lamberts van de Leeuwrick, weduwe van Jan Hendricxsz Hesselingh.Amsterdam, op de Reguliersbreestraat, huis en erf, genaamd Het Molenijser.
1671-06-022Cornelis Claessen Melckpot;Gillis Huoyberg; en Pieter van der Kolck;Jan Hulst, schepen te AmsterdamAmsterdam;Nieuwe waels eiland, huis en erf.
1660-12-06Gabriel van Elderhuisen, in naam van Trijntge Pieters.Jacob Leendertz RuyterDen Haag, Noordeinde, ten noorden de raadsheren Martini, ten westen de Herenstraat, een huis en erf
1629-07-13Wijnant Schol, te Den HaagAnneke Symonsdochter weduwe van wijlen Dirck Cornelisz Muyser; de erfgenamen van wijlen Dirck Cornelis Muyser.Den Haag, Noordeinde, Westzijde, ten oosten van de Heerstraat, een huis en erf
1625-12-21Dirck Jansz van Vesanevelt, te Leiden, als vader en voogd van zijn twee kinderen bij wijlen Maritje Willemsdr. van Raemsvelt, alsmede Cornelis Claesz van Voort, medevoogd, als erfgenamen van hun grootvader Willem Dircxsz van RaemsveltLeiden, 1) Voldersgracht zuidzijde omtrent de Steenschuur, huis en erf, 2) Hogewoerd zuidzijde, huis en erf, 3) huis en erf naast perceel 2, 4) in de gemene gang of poort uitkomend in de Koenesteeg, drie huizen en erven
1599-02-05Meester Adriaen de Jonge als procureur van Jan Jansz Haeck in de Plate en Cornelis vander Poll als procureur van Jan MichelszCornelis Claesz, wonende in de jurisdictie van MiddelharnisMiddelharnis, in onze Lieve Vrouwenpolder, 5 gemeten land met zuid de Meeldijk en noord de zeedijk
1603-02-17Eefje Pietersdr., de weduwe van Pieter Maertensz, in zijn leven bode te NaaldwijkAelbrecht Hendricxsz, oud-burgemeester van Den Haag, en Pieter Joosten, houtkoper te DelftNaaldwijk (dorp), huis en erf met boomgaard genaamd de Swarten Ruyter (Z. 's heren straat, N. 's heren weg)
1663-12-06Balthasar van der Harsselholt genaamd StockheimHendrick de Ruyter en Jacob van Harselen, beiden oud-schepen van Rotterdam en voogden van de kinderen van wijlen Geertruyt Besmers en Niclaes DuniusNieuwe Riederwaard (Ryderwaert), in Cornelis Landeke (polder), 1) 3 morgen 0,5 hond wei- en zaailand (W. Molenvliet, N. Molendijk, Z. Pieterseliedijk), 2) 6 morgen hooi- en weiland waarvan 4 morgen zaailand ten oosten van de dijk zijnde vrij patrimoniaal goed (N. dijk); alles met inbegrip van recht en toebehoren van wetering, dijken, sluizen en dammen
1615-01-13Weduwe en boedelhoudster van Cornelis Maertsz, broeder te PettenJoost Jacobsz van Heenvliet, namens en ten behoeve van Hendrick Olphertsz, te PettenPetten (dorp), huis genaamd de Witte Leeuw (O. en N. heerweg, Z. duinen van 't Hondsbosch)
1751-07-26Adam Cornelisz Kock, wonend in 't Zuideinde buiten DelftAbraham van DuynRijswijk, Plaspoelpolder aan de Nieuwe Weg of Kleyweg, 3 morgen 3 hond land
1751-07-26Adam Cornelisz Kock, wonend in 't Zuideinde buiten DelftAbraham van DuynRijswijk, Plaspoelpolder aan de Nieuwe Weg of Kleyweg, een partij wei- en hooiland, groot ca. 2 morgen 200 roe
1605-01-01Cornelis Lucq als procureur van Olivier Jansz, man en voogd van Hester Moertinier, wonende te AmsterdamPauwels Viruli, procureur voor het gerecht van DelftRotterdam, Hoogstraat zuidzijde, twee huizen met erven
1657-07-02Pieter Fransz Ocker, raad en oud-schepen van Alkmaar en voogd van Jan Hendricksz Pijl, de zoon van Jannitje Hendricx, laatst weduwe van Jan Jansz Ruyter, steenkoper te AlkmaarGerrit van den Velde, procureur Hof van Holland; Thomas Evertsz te SchoorlSchoorl, huis en erf genaamd het Roode Hart, met alles dat aard- en nagelvast is behalve smidsgereedschap, aambeeld en schroeven (W. het Hagerpadt)
1574-07-26Jacob Claesz de Ruyter, te GeervlietPieter Pietersz, lijndraaier te BrielleSimonshaven (heerlijkheid), 1) stuk land van 5 gemeten 52 roe (W. Veersschen Heyndijck), 2) 5 gemeten land (W. Veersschen Heyndijck), 3) 3 gemeten land (Z. Slickweg), 4) helft van stuk land van 8 lijnen op Sluycwaert (O. Slickweg), 5) in de Schiekamp, helft van een stuk land van 1 gemet; andere helft eigendom van Gielis Pietersz
1667-10-24Jan (of Johannes) de Ruyter.Aelbrecht van Heestere, baljuw.Sommelsdijk, Voorstraat, westzijde, een huis en erf genaamd "de oude zwaan". Ten westen de Achterstraat, ten oosten de Voorstraat.
1682-10-27De kinderen van de weduwe en de erfgenamen van Jan Cornelisz Ruyter en Willem Gerritsz van Velsen, zoon en de erfgenaam van Gerrit Willemsz van Velsen, medeprincipaal.Mr. Cornelis Copmoyer, rentemeester bij deze Hove.Stolwijk - Bovenkerk: 1/ Hofstede en de partijen van landen met alles daarop in en de nagelvast is, belend ten noorden de Bilwijckerkade; 2/ 1/2 in één stuk weiland, groot 2 mergen; 3/ 1/3 part in één stuk weiland met een hennepakkertje, te samen groot 2 mergen 1 hond medegelegen als vooren; 4/ 1/3 part in één stuk hooiland, groot 2 mergen 1 hond en 50 roeden, gelegen op Kort Schoonenwey, alle gelegen onder Stolwijk.
1707-10-18De executeur testamentair van Jan ter Horst en de voogden van zijn twee onmondige kinderen: Hendrick ter Horst, Jacob de Ruyter, Benjamin SwitserJan MuysWatergraafsmeer, Schagerlaan oostzijde, speeltuin met huis of getimmerte, bepoting en beplanting
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in