Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
11275 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11275 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1695-07-28Essingh, Harmanus, te Vianen
1700-07-01
1700-07-01
1634-01-xxCornelis Joosten, pannenbakker te Gouda
1633-09-05
1633-09-06
1633-09-27
1633-11-Steven Janssn als getrouwd met de weduwe van wijlen Cornelis Corssn cum Sociis
1633-02-xx
1633-04-12Wouter van Lieve, schout te Bersingerhoorn, als possesseur van des Impetrants Hypotheek
1633-04-18Eynout Jacobssn, brouwer
1633-04-12Jacques Dionyssn brouwer te Goes
1660-03-19Nicolaas Hendricxsz van der Stop
1640-10-11
ontbreekt
1679-0-0Pieter van LeeuwenArent Cornelis Poel
1560-07-23Anthonie Pieterszn.uit DelfshavenGherrit Allaertszn. uit Den Haag"t Huis Den Gulden Rooster" met erf te Delfshaven,belent ten oosten aan de Heer straete en de haven, aan de zuidzijde "der stede plaetse" en aan de noordzijde Joseph Corneliszn. strekkende tot aan de Creek.
1728-11-12Dirck Ariense Quartel.Dirck Cornelisse Quartel, te 's Gravendeel's Gravendeel, Agterwegh huis en erf, keet en boomgaard mey schuur tesamen groot: 4 hond
1644-01-026Huijbrecht Corneliszn Coen boedelhouder van wijlen Huijbrecht van zuidervliet in zijn leven substituut secretaris van 's Graven Hage eveneens Willem Roelandtszn als man en voogd van Marigtgen Jeroensdr en Lauris Janszn als man van Adriaentgen Jeroensdr nagelten kinderen van Jeroen Arentszn van der Asch en Lijsbet ThonisdrAdriaen Pauw heer van Heemstede enz,enz's Gravenhage gelegen op Bleijenburg een huis,stalling en erf
1655-03-12Margrieta van Bancken; Hendrick Jansz Berckeloo voor de helft eigenaar.Hermanus van Reverhorst, mr. kleermaker te Den Haag's Gravenhage, Papestraat , zuidzijde, een huis en erf.
1660-12-20Gerrit Jansz LommelArent de Waert te Delfshaven's Gravensande, ten zuiden van de Herensraat, een huis en erf.
1658-07-15Cornelis Willemsz Bogaert c.s.Willem Jorisz Oudendijck, poorter van 's Gravenzande's Gravenzande, een stuk grond, genaamd het Veetland, groot incl. de helft van de Zandweg en de Noordlandseweg 5 morgen, 2 hond, 22 roeden vrij land, uitgezonderd 13 hond kloosterland; ten oosten de Zandweg die naar Monster leidt, ten zuiden de Noordlandseweg.
1655-09-10Haefjen Maertens (te 's Gravenzande), weduwe en boedelhoudster van wijlen Joris Decker, borg voor Adriaen Adriaensz HogervorstAdriaen Blenckvliet (te Den Haag)'s Gravenzande, huis en erf, oostelijk van de Herenweg.
1655-09-10Arien Ariensz, dekker te 's Gravenzande, of Adriaen Adriaensz Decker te 's GravenzandeBarentge Henricx's Gravenzande, Molenlaan, ten oosten, westen en zuiden: de Herenweg, huis en erf, schuur of stal en een berg.
1585-04-01Joris van SteynemolenClaes Schouten, deurwaarder Hof van Holland's Heer-Jansland, 1) 3/4 van 20,5 gemeten 60 roe land beplant met elzen (W. ambachtsscheiding van Oosterland, N. heerweg), 2) 3/4 deel van 6,5 gemeten 19 roe vroonland
1682-09-14Kinderen en erfgenamen van Melchior Kemels en Cornelia de Bout van Rheenen, wonende in Den Haag. Melchior Kemels, in zijn leven juwelier in Den Haag.Jacob de Los Rios {Losrios?}.'S- Gravenhage, 15 honden warmoesland, gelegen binnen de oost, binnen Singel van 'S- Gravenhage, ten westen de Nieuwe Haven.
1684-09-04Jan Janolijn, meester-kleermaker.Adriaen van Sterrevelt, procureur voor den Hove, ten behoeve van …..?'s- Gravenhage, gelegen aan de zuid, buiten Singel, tuin met een opstal.
1682-07-31Maertgen Dircx dochter Baecke, weduwe en de boedelhoudster van zalige Hendrick Jacobsz de Jongh, in zijn leven burgemeester van 'S - Gravenzande en als moeder en voogd over de kinderen van haar en haar man de Jongh.Hendrick Hoeckwater, penningmeester ter griffie van deze Hove.'S- Gravenzande - drie partijen van landen: 1/ 3 mergen 4 hond en 6 roeden teelland, gelegen in Noordland in Sand ambachte, tiend vrij, belend ten oosten de Delflandse Maasdijk, ten westen De Kreek; 2/ 1 mergen 3 hond land gemen in een partije van 3 mergen daar van de andere helft toebehoord De Heiligen geest te 'S- Gravenzande, leggende in Noordland in het Sand ambachte, vrij, belend in het geheel ten oosten de Delflandse Maasdijk, ten zuiden de Noordlandseweg, ten westen De Kreek, vrij en onbelast met alles daarop staande. Opdracht brieven van Lambert Hendricxsz, grootvader van Hendrick Jacobsz de Jongh, deze partije van de Staten van Holland in koop aangestaan hadde, dat de tarve op het zelfde stuk land te velde staande van de brujkwaar landen, ten behoeve van de koper; 3/ 1 mergen teelland gelegen in het Noordland gemen met nog 4 hond in Sand ambacht toekomende de kerk te 'S- Gravenzande, belend ten oosten De Kreek, ten zuiden de Noordlandseweg, tiend vrij en onbelast, met alles daarop.
1665-03-02Cornelis Willemsz van den End (of Ent, Endt) als borg voor de erfgenamen van Dirck FoppenDirck Heuft, te Dordrecht's-Gravendeel (dorp), huis en erf
1601-06-26Dirck Gevertsz alias Gelderse DirckRochus Fransz's-Gravendeel, in het dorp op de hoek van de Noordstraat, huis, schuur en erf (N. de Bermsloot)
1601-01-15Herman Pietersz Cuyp, in 't land van AltenaGerrit Thonisz, te 's-Gravendeel's-Gravendeel, in het dorp, Langestraat (hoek van de -), huis en erf met berg (Z. de Noordstraat, W. de Langestraat)
1654-06-08Goossen Adriaensz, te 's-Gravendeel1) Goossen Adriaensz, te Prinsenland (=Dinteloord); 2) Anthony Verhoorst, ten behoeve van Adriaen Jongescheut's-Gravendeel, Noordvoorstraat, een huis en erf (O. Bonavontuurse dijk)
1653-06-16Goossen Adriaensz, te 's-GravendeelAnthony Verhorst, deurwaarder's-Gravendeel, Voorstraat noordzijde, huis en erf (O. Bonavontuurse dijk)
1605-06-22Aert Ariensz als principaal, wonende te 's-Gravendeel en Cornelis Pietersz alias Schoemaecker mede principaalMaerten Deyn, deurwaarder's-Gravendeel, Zuid Voorstraat, een huis met erf, schuur en berg met in het westen de Langestraat
1630-11-28Jan Dircxsz van Driel, brouwer te DordrechtJan Dircxsz van Driel, brouwer te Dordrecht's-Gravendeel; Bonaventura; 12 morgen 34 roeden patrionaal land genoemd "Louwenburch" met zijn gerechtigheden en toebehoren, nopende de dijkketting gelegen op de grond van "Bonaventura" onder 's-Gravendeel in de hoofdtafel/hoofdkavel? op de generale kaart getekend met de letter J, belendt van ouds ten oosten de Zeedijk van Nieuw Bonaventura, ten zuiden de weduwe van Thomas de Wit en de kinderen van Jan van Meuwen, ten westen de kinderen en erfgenamen van zaliger Cornelis van Mierop en ten noorden juffrouw Brasser tot Delft en Dirck Brasser. En als nu belend ten zuiden Maerten van Blocklant en in het noorden Cornelis Jansz landmeter en de heer Johan Berck ridder. Met alleen buurlijke lasten en de heer zijn recht. Er is ook bedongen dat indien de koper en de tegenwoordige pachter elkander "niet en konden verstaan", dat in zulke gevalle de koper gehouden zou zijn, het huis of getimmerte staande op het voorschreven land en de pachter toekomende, aan te nemen tot taxatie van vier zegslieden, van wederzijden twee te verkiezen. En dat de impetranten aan de koper zullen overhandigen de oude brief of brieven, die zij van de voorschreven landen hebben
1643-10-02Steven Verhorst, wonned et 's-GravenhageSteven Verhorst, wonende te 's-Gravenhage's-Gravenhage; Achterom; Een huis en erf staande "int langh Achterom" in 's-Gravenhage, belendt ten zuiden de Heerestraat en te noorden de Beek en een turfloods staande over de beek op de Graaflijkheid. Kan van de turfloods alleen de planken en de voortse waterdeel daaraan gemaakt en opgeslagen zijn, kan verkopen maar niet de grond. Er was betreffende de loods een contract met de weduwe en kinderen van Hans Elants
1643-07-29Franck Petersz Verheijden, schipper op Amsterdam, deze transporteerde het goed weer aan Johan Scherwouters, dispensier van zijne hoogheid de Prins van OranjeJohan Scherwouters, dispensier van zijne hoogheid de Prins van Oranje's-Gravenhage; Bagijnestraat; Een huis en erf gelegen in 's-Gravenhage aan de westzijde van de Bagijnestraat, belendt ten oosten de gemene straat
1643-10-06Thomas van Wijngaerden (naam ook als Wijngaert), gehuwd geweest met de weduwe van Pouwels Heijtmans Margareta Heijtmansdr (naam ook als Margrieta Heijtmansdr) De erfgenamen van Pouwels HeijtmansMr. Jan Pothoven, advocaat voor dit Hof's-Gravenhage; Het Spui; Een huizing en erf staande en gelegen op de westzijde van "het Speuij" alhier te 's-Gravenhage, belendt ten oosten de Heerstraat of "het Speuij"
1643-10-12Willem Raecx, kamerbewaarder van de Edele Mogende Heren de Raden van StatenWillem Raecx, kamerbewaarder van de Edele Mogende Heren de Raden van Staten's-Gravenhage; Kalvermarkt; Een huis en erf staande en gelegen alhier in 's-Gravenhage aan de noordzijde van de Calvermarct, belendt ten noorden de buijrsloot, ten zuiden de herestraat
1643-10-12Mr. Adriaan pots, substituut griffier van dit Hof, als voogd van het minderjarig kind van Anna Bloots, mitsgaders Jan Jacobsz Bloot, Jan Jnasz van de Burch Pieter Rouman, nomine uxoris, en Pieter Rouman als voogd van zijn onmondig kind bij Lijsbeth Bloots Hendrick van Sonsbeeck, wonende te Breda, gehuwd met Maria Bloots, tezamen kinderen en erfgenamen van Jacob Bloots, in zijn leven meester-schrijnwerker te 's-Gravenhage Agnieta PotsIsaack Mijtens, wonende te 's-Gravenhage's-Gravenhage; Schoolstraat; Een huis en erf en een werkhuis daar achteraan staande met al hetgeen daar nagelvast op en in staat en aanbehorende was, staande en geelgen in de Schoolstraat alhier in 's-Gravenhage van ouds genoempt "de Drie Blooten", belendt ten westen de Herenstraat
1664-11-06Machtelt Willems c.s.Johan van den Kerckhove, baljuw van 's-Gravenzande's-Gravenzande (achter-), Zandambacht: een huis en 20 of 21 morgen land en bijbehorende zaken, bestaande uit 8½ morgen land ten zuiden van de herenweg, ten westen de Delflandse Maasdijk, ten oosten de Achterweg; in Noordland: een stuk weiland, groot 2 morgen, 4 hond, ten westen de Kreek, ten oosten de Delflandse Maasdijk; + 9 morgen, 4 hond wei- en teelland liggend in 3 kampen naast elkaar, ten westen de kreek, ten oosten de Delflandse Maasdijk; + 1 morgen teelland gelegen in het "Zuijt cleijne noorttient" genaamd "de Grafs" of "Gelders mergen".
1663-06-15Gerbrant Sas en Wendelina van den BroeckRoelant de Bruijn en joffr. Barbara Buijs's-Gravenzande (in de buurt van), 5 honden land afkomstig van het Regulierenklooster te 's-Gravenzande, gemeen met Adriaen van Naeldwijck, + nog 2 morgen, 1½ hond weiland, waarvan gezegd wordt dat het een half weer van 2 morgen, 1½ hond, gemeen in een kamp van 9 morgen is, ten oosten grenzend aan de Noorlandse Dijk, ten noorden het voormalige klooster en Pauwels Theunisz en Franchois Meerman en ten zuiden een stuk land van 12 morgen, 4 hond, ook van het klooster geweest; + nog een morgen, samen dus 3 morgen, 1½ hond; + nog 3 morgen 50 roeden aan een stuk, ten oosten de Delflandse Dijk, ten westen de Watering, ten noorden het voormalige klooster en ten zuiden Jacob Heerman; + nog 5 morgen, 150 roeden land in 2 partijen, belend ten oosten de 3 morgen, 1½ hond land, voormalig van het klooster, ten westen de Nieuwlandse Dijk, ten noorden Joris Willemsz en ten zuiden Jacob Heerman; + nog 8 morgen land, ten noorden de Ranckweijde, ten zuiden Trijntje Willems van der Burcht, weduwe van Willem Andriesse Boogert, ten oosten de Noordlandse Dijk en ten westen het Capittelsduin ofwel de wildernis; + nog 10 hond teelland, ten oosten de Noordlandse Dijk, ten zuiden de erven secretaris Rosa, ten westen de wildernis en ten noorden de Ranckdijk, liggend gemeen met Cornelis Willemsse Bogaert c.s. in een kamp van 8 morgen; + nog 3 gemeten 1 hond, voornamelijk teelland, ten oosten en zuiden de erven van secretaris Rosa, ten westen de Nieuwe Dijk, ten noorden de Nieuwlandse Dijk met de aanwas van dien, tesamen 3 morgen, 2 hond land; + nog 5 morgen, 1½ hond, ten oosten de Banwetinge [weteringe?], ten westen het voormalig klooster, nu Johan van den Broeck, ten noorden Joris Willemsz Ondendijck en ten zuiden de erven Jacob Heerman; + nog 5 morgen afkomstig van erven Trijntje Willems, alles gelegen in het Nieuwland onder Zandambacht, voor 27.000 gulden.
1616-12-05Leuntje Heyndricxsdr.te 's-GravenzandeWillem van Rijswijk, te Rijswijk's-Gravenzande, aan de Ommeloop, huis en erf (Z. herenstraat of Marktveld)
1663-07-23Johanna van MiddelcoopWillem Jorisz Ouwendijck's-Gravenzande, aan het westeinde van-, in het oude land, een stuk teelland groot 2 morgen, 3 hond en 24 roeden, ten westen de Ouwehanschelaan
1652-04-26Sijmon van der StockArent Vapour's-Gravenzande, een gedeelte van het landgoed van Brederode, een hofstede en landen, ten zuiden de Hoflaan, ten noorden de Gantel, ten westen de straat.
1600-06-16Annitje Adriaensdr., de weduwe van Jan Dom Engelsz, dijkgraaf van 't nieuwe land buiten 's-GravenzandeAdriaen Duyck, zoon van rekenmeester Duyck, te Den Haag's-Gravenzande, een huis en erf met schuren, berg, tuin en boomgaard (Z. de vaart van 's-Gravenzande, N. het Bagijnhoff, W. 's herenstraat)
1662-11-09Meester Pieter de Salengre, als last en procuratie hebbende van de erfgenamen van Adriaen van Naeltwijck, in leven Heer van de Tempel, Berkel, Rodenrijs.Meester Gualther de Raet, de impetrant.'s-Gravenzande, een stuk land van 25 morgen, gelegen in het nieuwe land onder de Jurisdictie van 's-Gravenzande 'tegens' 25 morgen gelegen in het buiten land.
1618-01-15Willem Adriaensz van Leeuwen, te 's-Gravenzande, curator over den boedel van wijlen Jan Jansz VogelaerJohan vander Beecke deurwaarder Hof van Holland voor de armmeesters van 's-Gravenzande's-Gravenzande, huis en erf, bergschuren, boomgaard en geboomte (zuid heren straat)
1656-09-29Arien Ariensz Decker wonende te 's- GravenzandeBarentgen Hendricx's-Gravenzande, huis en erf, schuur en stallingen met een berg (oost, west en zuid de Heerweg of Herenweg)
1631-10-31Crijntje Willemsdr., de weduwe en boedelhoudster van Willem Arisz Bogaert, te 's-Gravenzande, alsmede de ooms en voogden van hun onmondige en mondige kinderenCornelis Rosa, secretaris Hof van Holland's-Gravenzande, in 't Nieuwe Land, 1) stuk weiland genaamd de Molenwey, groot 6,5 morgen (O. Delflandse Maasdijk, N. Nieuwelandse dijk of 't Hilhuys, Z. Nieuwelandse Molentocht), 2) stuk teelland van 11,5 morgen (O. banwetering, W. Nieuwelandse dijk, N. Nieuwelandse weg), 3) stuk teelland van ca. 4 morgen (O. Noordlandse dijk, W. het oude gors)
vorige
12...226
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in