Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
7614 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7614 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1695-07-28Essingh, Harmanus, te Vianen
1700-07-01
1700-07-01
1633-09-27
1633-02-xx
1640-10-11
1644-01-026Huijbrecht Corneliszn Coen boedelhouder van wijlen Huijbrecht van zuidervliet in zijn leven substituut secretaris van 's Graven Hage eveneens Willem Roelandtszn als man en voogd van Marigtgen Jeroensdr en Lauris Janszn als man van Adriaentgen Jeroensdr nagelten kinderen van Jeroen Arentszn van der Asch en Lijsbet ThonisdrAdriaen Pauw heer van Heemstede enz,enz's Gravenhage gelegen op Bleijenburg een huis,stalling en erf
1658-07-15Cornelis Willemsz Bogaert c.s.Willem Jorisz Oudendijck, poorter van 's Gravenzande's Gravenzande, een stuk grond, genaamd het Veetland, groot incl. de helft van de Zandweg en de Noordlandseweg 5 morgen, 2 hond, 22 roeden vrij land, uitgezonderd 13 hond kloosterland; ten oosten de Zandweg die naar Monster leidt, ten zuiden de Noordlandseweg.
1682-07-31Maertgen Dircx dochter Baecke, weduwe en de boedelhoudster van zalige Hendrick Jacobsz de Jongh, in zijn leven burgemeester van 'S - Gravenzande en als moeder en voogd over de kinderen van haar en haar man de Jongh.Hendrick Hoeckwater, penningmeester ter griffie van deze Hove.'S- Gravenzande - drie partijen van landen: 1/ 3 mergen 4 hond en 6 roeden teelland, gelegen in Noordland in Sand ambachte, tiend vrij, belend ten oosten de Delflandse Maasdijk, ten westen De Kreek; 2/ 1 mergen 3 hond land gemen in een partije van 3 mergen daar van de andere helft toebehoord De Heiligen geest te 'S- Gravenzande, leggende in Noordland in het Sand ambachte, vrij, belend in het geheel ten oosten de Delflandse Maasdijk, ten zuiden de Noordlandseweg, ten westen De Kreek, vrij en onbelast met alles daarop staande. Opdracht brieven van Lambert Hendricxsz, grootvader van Hendrick Jacobsz de Jongh, deze partije van de Staten van Holland in koop aangestaan hadde, dat de tarve op het zelfde stuk land te velde staande van de brujkwaar landen, ten behoeve van de koper; 3/ 1 mergen teelland gelegen in het Noordland gemen met nog 4 hond in Sand ambacht toekomende de kerk te 'S- Gravenzande, belend ten oosten De Kreek, ten zuiden de Noordlandseweg, tiend vrij en onbelast, met alles daarop.
1630-11-28Jan Dircxsz van Driel, brouwer te DordrechtJan Dircxsz van Driel, brouwer te Dordrecht's-Gravendeel; Bonaventura; 12 morgen 34 roeden patrionaal land genoemd "Louwenburch" met zijn gerechtigheden en toebehoren, nopende de dijkketting gelegen op de grond van "Bonaventura" onder 's-Gravendeel in de hoofdtafel/hoofdkavel? op de generale kaart getekend met de letter J, belendt van ouds ten oosten de Zeedijk van Nieuw Bonaventura, ten zuiden de weduwe van Thomas de Wit en de kinderen van Jan van Meuwen, ten westen de kinderen en erfgenamen van zaliger Cornelis van Mierop en ten noorden juffrouw Brasser tot Delft en Dirck Brasser. En als nu belend ten zuiden Maerten van Blocklant en in het noorden Cornelis Jansz landmeter en de heer Johan Berck ridder. Met alleen buurlijke lasten en de heer zijn recht. Er is ook bedongen dat indien de koper en de tegenwoordige pachter elkander "niet en konden verstaan", dat in zulke gevalle de koper gehouden zou zijn, het huis of getimmerte staande op het voorschreven land en de pachter toekomende, aan te nemen tot taxatie van vier zegslieden, van wederzijden twee te verkiezen. En dat de impetranten aan de koper zullen overhandigen de oude brief of brieven, die zij van de voorschreven landen hebben
1643-10-02Steven Verhorst, wonned et 's-GravenhageSteven Verhorst, wonende te 's-Gravenhage's-Gravenhage; Achterom; Een huis en erf staande "int langh Achterom" in 's-Gravenhage, belendt ten zuiden de Heerestraat en te noorden de Beek en een turfloods staande over de beek op de Graaflijkheid. Kan van de turfloods alleen de planken en de voortse waterdeel daaraan gemaakt en opgeslagen zijn, kan verkopen maar niet de grond. Er was betreffende de loods een contract met de weduwe en kinderen van Hans Elants
1643-07-29Franck Petersz Verheijden, schipper op Amsterdam, deze transporteerde het goed weer aan Johan Scherwouters, dispensier van zijne hoogheid de Prins van OranjeJohan Scherwouters, dispensier van zijne hoogheid de Prins van Oranje's-Gravenhage; Bagijnestraat; Een huis en erf gelegen in 's-Gravenhage aan de westzijde van de Bagijnestraat, belendt ten oosten de gemene straat
1643-10-12Willem Raecx, kamerbewaarder van de Edele Mogende Heren de Raden van StatenWillem Raecx, kamerbewaarder van de Edele Mogende Heren de Raden van Staten's-Gravenhage; Kalvermarkt; Een huis en erf staande en gelegen alhier in 's-Gravenhage aan de noordzijde van de Calvermarct, belendt ten noorden de buijrsloot, ten zuiden de herestraat
1643-10-12Mr. Adriaan pots, substituut griffier van dit Hof, als voogd van het minderjarig kind van Anna Bloots, mitsgaders Jan Jacobsz Bloot, Jan Jnasz van de Burch Pieter Rouman, nomine uxoris, en Pieter Rouman als voogd van zijn onmondig kind bij Lijsbeth Bloots Hendrick van Sonsbeeck, wonende te Breda, gehuwd met Maria Bloots, tezamen kinderen en erfgenamen van Jacob Bloots, in zijn leven meester-schrijnwerker te 's-Gravenhage Agnieta PotsIsaack Mijtens, wonende te 's-Gravenhage's-Gravenhage; Schoolstraat; Een huis en erf en een werkhuis daar achteraan staande met al hetgeen daar nagelvast op en in staat en aanbehorende was, staande en geelgen in de Schoolstraat alhier in 's-Gravenhage van ouds genoempt "de Drie Blooten", belendt ten westen de Herenstraat
1664-11-06Machtelt Willems c.s.Johan van den Kerckhove, baljuw van 's-Gravenzande's-Gravenzande (achter-), Zandambacht: een huis en 20 of 21 morgen land en bijbehorende zaken, bestaande uit 8½ morgen land ten zuiden van de herenweg, ten westen de Delflandse Maasdijk, ten oosten de Achterweg; in Noordland: een stuk weiland, groot 2 morgen, 4 hond, ten westen de Kreek, ten oosten de Delflandse Maasdijk; + 9 morgen, 4 hond wei- en teelland liggend in 3 kampen naast elkaar, ten westen de kreek, ten oosten de Delflandse Maasdijk; + 1 morgen teelland gelegen in het "Zuijt cleijne noorttient" genaamd "de Grafs" of "Gelders mergen".
1663-06-15Gerbrant Sas en Wendelina van den BroeckRoelant de Bruijn en joffr. Barbara Buijs's-Gravenzande (in de buurt van), 5 honden land afkomstig van het Regulierenklooster te 's-Gravenzande, gemeen met Adriaen van Naeldwijck, + nog 2 morgen, 1½ hond weiland, waarvan gezegd wordt dat het een half weer van 2 morgen, 1½ hond, gemeen in een kamp van 9 morgen is, ten oosten grenzend aan de Noorlandse Dijk, ten noorden het voormalige klooster en Pauwels Theunisz en Franchois Meerman en ten zuiden een stuk land van 12 morgen, 4 hond, ook van het klooster geweest; + nog een morgen, samen dus 3 morgen, 1½ hond; + nog 3 morgen 50 roeden aan een stuk, ten oosten de Delflandse Dijk, ten westen de Watering, ten noorden het voormalige klooster en ten zuiden Jacob Heerman; + nog 5 morgen, 150 roeden land in 2 partijen, belend ten oosten de 3 morgen, 1½ hond land, voormalig van het klooster, ten westen de Nieuwlandse Dijk, ten noorden Joris Willemsz en ten zuiden Jacob Heerman; + nog 8 morgen land, ten noorden de Ranckweijde, ten zuiden Trijntje Willems van der Burcht, weduwe van Willem Andriesse Boogert, ten oosten de Noordlandse Dijk en ten westen het Capittelsduin ofwel de wildernis; + nog 10 hond teelland, ten oosten de Noordlandse Dijk, ten zuiden de erven secretaris Rosa, ten westen de wildernis en ten noorden de Ranckdijk, liggend gemeen met Cornelis Willemsse Bogaert c.s. in een kamp van 8 morgen; + nog 3 gemeten 1 hond, voornamelijk teelland, ten oosten en zuiden de erven van secretaris Rosa, ten westen de Nieuwe Dijk, ten noorden de Nieuwlandse Dijk met de aanwas van dien, tesamen 3 morgen, 2 hond land; + nog 5 morgen, 1½ hond, ten oosten de Banwetinge [weteringe?], ten westen het voormalig klooster, nu Johan van den Broeck, ten noorden Joris Willemsz Ondendijck en ten zuiden de erven Jacob Heerman; + nog 5 morgen afkomstig van erven Trijntje Willems, alles gelegen in het Nieuwland onder Zandambacht, voor 27.000 gulden.
1663-07-23Johanna van MiddelcoopWillem Jorisz Ouwendijck's-Gravenzande, aan het westeinde van-, in het oude land, een stuk teelland groot 2 morgen, 3 hond en 24 roeden, ten westen de Ouwehanschelaan
1652-04-26Sijmon van der StockArent Vapour's-Gravenzande, een gedeelte van het landgoed van Brederode, een hofstede en landen, ten zuiden de Hoflaan, ten noorden de Gantel, ten westen de straat.
1600-06-16Annitje Adriaensdr., de weduwe van Jan Dom Engelsz, dijkgraaf van 't nieuwe land buiten 's-GravenzandeAdriaen Duyck, zoon van rekenmeester Duyck, te Den Haag's-Gravenzande, een huis en erf met schuren, berg, tuin en boomgaard (Z. de vaart van 's-Gravenzande, N. het Bagijnhoff, W. 's herenstraat)
1662-11-09Meester Pieter de Salengre, als last en procuratie hebbende van de erfgenamen van Adriaen van Naeltwijck, in leven Heer van de Tempel, Berkel, Rodenrijs.Meester Gualther de Raet, de impetrant.'s-Gravenzande, een stuk land van 25 morgen, gelegen in het nieuwe land onder de Jurisdictie van 's-Gravenzande 'tegens' 25 morgen gelegen in het buiten land.
1631-10-31Crijntje Willemsdr., de weduwe en boedelhoudster van Willem Arisz Bogaert, te 's-Gravenzande, alsmede de ooms en voogden van hun onmondige en mondige kinderenCornelis Rosa, secretaris Hof van Holland's-Gravenzande, in 't Nieuwe Land, 1) stuk weiland genaamd de Molenwey, groot 6,5 morgen (O. Delflandse Maasdijk, N. Nieuwelandse dijk of 't Hilhuys, Z. Nieuwelandse Molentocht), 2) stuk teelland van 11,5 morgen (O. banwetering, W. Nieuwelandse dijk, N. Nieuwelandse weg), 3) stuk teelland van ca. 4 morgen (O. Noordlandse dijk, W. het oude gors)
1635-02-06Cornelis Jansz de Bye, te VlaardingenJulio van den Meer, te Delft's-Gravenzande, in de polder van Noorlant, 11 morgen minus 1 hond land (O. de Kreek, W. en N. Noorlandse weg)
1635-03-27Hubert Pietersz van der Meer, te MonsterJulio van der Moer's-Gravenzande, Langestraat zuideinde, een woning als huis, schuur, bergen en geboomte met eigen grond
1634-12-22Jacob Doesen Lucq, man en voogd van Aeltje Willemsdr. van der Burch en Crijntje Willemsdr. van der Burch, de weduwe van Willem Andriesz Bogaert, beiden te 's-GravenzandeJoris Claesz Verlaen, te Wateringen's-Gravenzande, op 't zuideinde van de Cortestraat, een woning als huis, schuur, bergen en geboomte
1668-03-09De erfgenamen van Zaliger Arent Cornelissn van Coevenhove, en de voogden van de minderjarigen onder dezelven, door het Hof van Holland speciaal geauthoriseerd tot de verkoop van de volgende woningen en landen.Hendrick Hoeckwater, penningmeester ter griffie van dit Hof's-Gravenzande; in het noordland binnen het ambacht van 's-Gravenzande, ten zuiden en oosten van de Grafelijksheids wildernis: Woningen, huisingen, schuren, 3 bargen, boomgaarden, landerijen groot ongeveer 11 mergen 4 hont, zowel weiland als teelland met de overgift van 3 mergen 3 hont bruikwaer land, waarvan het eigendom toekomt aan de Kerk en het Heilige Geesthuis van 's-Gravenzande.
1658-11-26Boudewijn de Haes;en Johannes Goms;Notaris als testamentair voorden over de kindskinderen en erfgenamen onder benifitie van inventris van Cornelis Vermeer; in zijn leven secretaris van Outshoorn, vervangende en haar sterkmakend voor Agatha Salemons,laetst weduwe van voornoemde Vermeer; en mede erfgenaam en voogdes en Cornelis van Schellingerhout; medevoogdPieter van Heijningen, secretaris van Hazerswoude.'t dorp van Hazerswoude een huis met erf, schuur,boomgaard,beplanting en bepoting gelegen aan de Schoutenbrug,belent ten zuiden de Schoutenvaart en ten noorden de Heerweg
1661-07-04Jan Adriaensz Overgauw c.s.Mr. Willem van der Aa, raad, vroedschap en secretaris van Rotterdam't Woudt / Harnasch / Groeneveldse Polder 38 morgen, 418 roeden weiland, waarvan een kwart (19 morgen) afkomstig van het St. Ursulaklooster te Delft, grenzend aan de zuidzijde met een hoekje aan het Bezemland, aan de noordzijde het Zweth, aan de oost- en zuidzijde de Molensloot + nog 22 morgen, 148 roeden (verderop 138 roeden) land (tesamen 60 morgen 560 roeden land) afkomstig van de erven Gerrit Barholomeusz Vis, gelegen naast het verkochte stuk land, ten zuiden de Molensloot, aan de noordzijde het Zweth.
1624-12-10Cornelis Dibbets, keurmeester van de Veluwe te Arnhem, man en voogd van jvr. Helena van OnderwaterJvr. Maria van Gelre, de weduwe van Jan Adriaensz 't Songaert, bij leven raad van de Admiraliteit te Amsterdam(?), een stuk land genaamd de Dale, groot ca. 7 morgen in leen gehouden van de prins van Oranje, als heer van der Leck en Polanen (N. heerweg)
1635-05-16Aelbrecht van Cuyl, ambachtsheer in de De Lind (=Lent), voor zichzelf en namens de nagelaten kinderen van zijn zuster joffrouw Cornelia van Cuyl; Philips Lauwick, met procuratie van Joris van Cuyl en doctor Geslain Parduyn als man en voogd van joffrouw Maria van Cuyl; Joost Snewius, met last van Maritje Ariensdr., tesamen de erfgenamen van Johan van KuylLouyse van der Noot, de weduwe van Philips Zoete genaamd Haulteyn, bij leven gouverneur te Sluis, en vrouwe van Hoog- en Aartswoude etc.(De Lind??), huis en erf met boomgaard, vrij en onbelast (Z. heerstraat, N. jonge iepenaanplant)
1627-05-20Barthoutzoon van Teijlingen(H)Eemskerk;een huis, hopfstede en het land van Poelenburch met zijn grachten en neerhof groot omtrent 267 roeden 4 voeten Hontbossermaat en nog een crochte voor de poort van het zelfde huis, groot 667 1/2 roeden- nog een oude boomgaard zonder de singels ten noorden en noordoosten groot omtrent 565 roeden- nog de molenweide groot 981 roeden en alles wat daar bij hoort, eertijds gekomen van heer Otto van Egmond, ridder en gelegen in de banne van (H)Eemskerk - ook nog een stuk allodiaal grond gelegen in de banne van Eemskerk bij het voorschreven huis Poelenburch als eerst 3 akeren teelland groot 1532 roeden en het daarnaast gelegen perceel genaamd "de middel boomgaard" gelegen ten zuiden van de hofstede ongeveer 616 roeden groot - nog een perceel genaamd "het Liesweijtje" ofwel "de Jongensboom"groot 666 roeden, nog een crocht voor het hekje ten westen van de Kerkweg groot ongeveer 2051 roeden, nog de zuiderweide met zijn singel groot 2096 roeden, en nog meer.
1612-07-31Jhr. Johan van Naeltwijck, te NaaldwijkDirck van Boetselaar(Plaats onbekend), een huis en erf verhuurd tot mei 1614 (O. en Z. achterschuur en hof van het huis genaamd het Hoeffijser, N. heerstraat)
1688-07-27Reijntien Pieters, huisvrouw van Cornelis Dircxsz Keth (wonend te Reijerscoop)Hubertus Rosenboom, heer van 's Grevelsrecht, raadsheer van de Hoge Raad van Holland1) Alphense Polder, de helft van een partij land (totaal groot 2 morgen, 4 hond) gelegen ten zuiden van de Rijn. 2) Hazerswoude, 's Makkerspolder, de helft van een partij land (totaal 1,5 morgen en [niet ingevuld] roeden), ten noorden van de dwarswetering.
1756-01-19Willem Meyer, namens echtgenote Catharina Maria de With; Lodewijck Brussau (?Brissau), gehuwd met Fietje Bruyn; Willem Forep, gehuwd met Catharina Bruyn.Willem Hoff.1) Amsterdam, Oostersekade, 1/4 deel in huis zijnde een smederij. 2). Amsterdam, Oostersekade, 1/4 deel in huis ernaast op de hoek van de Batavierstraat. 3). Amsterdam, Oostersekade, 1/4 deel in huis daarachter in de Batavierstraat. 4). Amsterdam, Oostersekade, 1/4 deel in huis daarnaast.
1649-11-24de zoon van wijlen Maerten de Doncker1) Arent Willemsz Calff, schipper op Utrecht; 2) Willem Leendertsz, drogist te Amsterdam; 3) Pieter van den Abeelen de Jonge; 4) Barent Dirxz Crullis, suppoost bij de Bank van Lening te Amsterdam;1) Amsterdam, op het eind van de Kalverstraat buiten de Oude Regulierspoort op de hoek waar de oude Ossenmarkt placht te wezen, huis en erf, ten noorden van de Heerestraat; 2) Amsterdam, Nieuwezijds Achterburgwal westzijde, huis en erf, "ten suyden de Molsbrugh daer de gevel stont"[??]; 3) Amsterdam, Regulierspoort (buiten de -), op het Walepad, een tuin met 3 woningen en een tuinhuisje, het erf 4 roeden breed; 4) Amsterdam, Berenstraat noordzijde, huis en erf waar de "Witte Leeuw" in de gevel stond;
1616-10-28Maerten Lambrechtsz van Kenniphoven, te Den HaagLaurens Heynricxs Wielaer, te Den Haag (1), Anthonis van Aldenhoven (2)1) Den Haag, Klein Blijenburg achter de Grote Houtstraat, twee huizen en erven gelegen ( Z. en W. de heerstraat, 2) huis en erf getekend met nr 1.
1626-10-27Pieter van Berkel, secretaris tot Benthuizen voor 1 en 2 Dirck Dircxsz Loffrijs, deurwaarder voor 31) een huis met de helft van een ander huis in de "Kromme Nelleboge of cromme armstraet". 2)een huis in de Meerstraat of Morsstraat allen in de vergroting der stad Leiden op de hoek van de Cruijsstraat. 3) een huis met tuinhuis buiten de Koepoort van Leiden in de Zoeterwoude ambacht
1630-03-21de godshuizen van Brielle1) Seger Cornelis; 2) Jacob Aertsz Houckendijck; 3) Joost Cornelis; 4) Leendert Jansz 't Gilde, (schout) (soms genoemd: 't Jonge Gilde); 5) Cornelis Cornelisz Mosterdijck; 6) Matheus de Geerbode, ten behoeve van Pietergen Lenaerts (of Leendertsdr); 7) Arent Claesz Pille, ten behoeve van Pietergen Leendertsdr; 8) Cornelisz, Joost; 9): Leendert Jansz 't Gilde (ook 't Jonge Gilde genoemd); 10) Jan Leendertsz Lagelant; 11) Isbrant Isbrantsz; 12) Cornelis Patman; 13) Joost Cornelis Waterboer; 14) de weduwe van Elant Jobssoon; 15) Jan Joosten; 16) Cruijne Pouwelsz; 17) Cruijne Pouwelsz; 18) Jan Dircksz Timmerman; 19) Willem Arentsz; 20) Cornelis Meesz; 21) Cornelis Harperssoon (te Nieuwenhoorn); 22) Cruijne Pouwelsz; 23) Joost Cornelisz de Hoop; 24) Hugo Gotenaer; 25) Cornelis Bouwensz; 26) Wouter Lambrechtsz van Groenewegen; 27) Cornelis Arentsz Gorsman; 28) Witte Jacobsz; 29) Cornelis Thijsz; 30) Cornelis Thijsz; 31) Wouter Lambrechtsz van Groenewegen; 32) Cornelis Cornelisz Jonge Cuijper; 33) Cornelis Cornelisz Jonge Cuijper; 34) Abraham Commersteijn; 35) Abraham Commersteijn, ten behoeve van Jan Pouwelsz Plasgen; 36) Jansz, Bastiaen1) Heenvliet (in de heerlijkheid van-) 3½ lijn wei in de vier hoeken, no. 25, in een stuk van 3 gemeten gemeen 1 lijn met de heiligegeest en de kerk van Heenvliet, tegenover de hoofdwatering, ten oosten van de Konijndijk. 2) Heenvliet (in de heerlijkheid van-), een gemet wei, gemeen met zeker ander gemet in no. 24; ten westen van de heiligegeest van Heenvliet, ten oosten van de Gulck. 3) Abbenbroek (heerlijkheid), een gemet wei in een stuk van 2 gemeten gemeen met de heiligegeest van Abbenbroek, ten noorden (van het bezit) van het weeshuis van Den Briel, ten noordoosten van de Abbenbroeksedijk, te zuiden (van het bezit van) het gasthuis van Den Briel. 4) Nieuwenhoorn, 4 gemeten zaailand in de Hootdijck, nr. 38, op de kaart staande als 3 gemeten, 2 lijnen, 67 roeden, ten oosten de kinderen van wijlen de heer Corn. Briel, raad en rentmeester-generaal van de grafelijkheidsdomeinen van Voorne en ten westen van de Herenweg. 5) Nieuwenhoorn, Hootdijck nr. 37, 3 gemeten wei, staande op de kaart op 3 gemeten 12 roeden, aan de noordwestzijde de erfgenamen van Cornelis Briel. 6) Nieuwenhoorn, Hootdijck no. 27, 2 gemeten 17 roeden land liggende gemeen met Pietergen Leendertsdr. in een stuk van 4 gemeten 34 roeden; ten oosten van de kade, ten zuidwesten van jonker Pouwels van der Laen, ten noordoosten van Jacob Heerman, tresaurier te Den Haag. 7) Nieuwenhoorn, Hootdijk, nr. 29, 2½ gemet land, in een stuk van 9 gemeten 292 roeden gemeen met Lijsbeth Cornelis; 6 gemeten 50 roeden en nog anderhalf gemet van Pietergen Cornelisdr; ten noordoosten van de 's Herenweg, ten noordwesten van het grafelijkheidsland, ten zuidwesten van Jacob Heerman. 8) Nieuwenhoorn, Hallingsland nr. 20, 3 gemeten land, staande op 2 gemeten, 2 lijnen, 5 roeden, ten noorden van het land van de Heiligegeest van Oud- en Nieuwenhoorn, ten westen van de rechte scheisloot, lopende van de Herendijk naar de weg. 9): Nieuwenhoorn, Hootdijk nr. 2, 5 gemeten wei, staande op 5 gemeten 1 lijn, ten oosten van de Lageweg. 10) Nieuwenhoorn, Kerkhoek nr. 52, 5 lijnen land, ten oosten van de Herendijk, ten noorden van de Herenweg. 11) Nieuwenhoorn, Rozenhoek nr. 25, 3 gemeten zaailand staande op 3 gemeten 50 roeden, ten noordwesten van de Herenweg. 12) Nieuwenhoorn, Kerkhoek nr. 24, 2 gemeten 29 roeden land, liggend in een stuk van 5 gemeten 12 roeden, gemeen met de erfgenamen van Hugo van Luchtenburg; ten zuiden van de boomgaard van Marijtgen Leendertsdr. 13) Nieuwenhoorn, Hallingsland no. 20, 4 lijnen land, in een stuk van 2 gemeten, 205 roeden gemeen met de kerk van Nieuwenhoorn; ten oosten van de Herenweg. 14) Nieuwenhoorn, Kerkhoek, nr. 37, 2 gemeten zaailand, liggend in een stuk van 6 gemeten 253 roeden, gemeen met de erfgenamen van Huijch Jansz van Luchtenburch; ten westen van Pauwels van der Nieustat (oud-burgemeester). 15) Nieuwenhoorn, Kerkhoek, nr. 41, 4½ gemet wei- en zaailand, staande op 4 gemeten 111 roeden; ten zuiden van de Herenweg. 16) Nieuwenhoorn, Oudjaar nr. 1, 40 lijnen land, staande op 4 gemeten 2 lijnen 11½ roeden land, in de hoek van de weg, ten zuiden van de Herenweg, ten oosten van de Herendijk, ten noorden van het land van de Heiligegeest van Nieuwenhoorn. 17) Nieuwenhoorn, Oudjaar, nr. 15, 1½ gemet land in een stuk van 2 gemeten 203 roeden, gemeen met de Heiligegeest van Nieuwenhoorn, ten zuiden en westen van de Herenweg, grenzend aan de voorgaande partij. 18) Nieuwenhoorn, Hootdijk nr. 1, 8 lijnen weiland staande op 2 gemeten 205 roeden land, ten zuiden en oosten van de Lageweg. 19) Nieuwenhoorn, Steentge no. 30, 5 gemeten land staande op 5 gemeten 43 roeden; ten zuiden van de Herenweg, ten westen van Jacob van Velsen (oud-burgemeester). 20) Nieuwenhoorn, Rozenhoek nr. 23, 4 gemeten land in een stuk van 5 gemeten 30 roeden; ten oosten van de Herenweg. 21) Nieuwenhoorn, Welhoek nr. 37, 1 gemet 75 roeden land, in een stuk van 5 gemeten 170 roeden, gemeen met de erfgenamen van Leendert Arentsz. Vaendrager en de Heiligegeest van Nieuwenhoorn. 22) Nieuwenhoorn, Oudjaar no. 35, 2½ gemet wei, in een stuk van 6 gemeten, 125 roeden gemeen met Beresteijn en Abraham Commersteijn als rentmeester; ten westen van de Herenweg. 23) Nieuwenhoorn, Langeland no. 7, 3 kwartier land in een stuk van 4 gemeten 117 roeden, gemeen met Matheus de Geerbode als rentmeester; ten westen van de Herenweg. 24) Nieuwenhoorn, Nieuwegote, 1½ gemet 13 roeden weiland, gelegen in een stuk van 58 gemeten, gemeen met o.a. de erfgenamen van Leendert Huijgensz Gotenaer; ten noorden van de Herendijk, ten zuiden van de Herenweg, aan de noordwestzijde de Hellevoetsedijk. 25) Nieuw-Helvoet, 3½ gemet land ten zuiden van de Herenweg, ten oosten van het land van de armen van Hellevoet. 26) Voorne (Nieuw-Helvoet?) 3 gemeten wei- en zaailand ten oosten van het land van de broodzusteren, ten noorden van de Blindenweg, ten westen van een andere Heerweg. 27) Voorne (Nieuw-Helvoet?) 2 gemeten land, ten westen van de Zuiddijk. 28) Voorne (Nieuw-Helvoet?), 8 lijnen land, ten oosten van Jacob van der Goes, ontvanger van het kwartier van Den Briel, ten westen van Cornelis Hartochvelt, burgemeester van Rotterdam, ten zuiden van de Herenweg. 29) Voorne (Nieuw-Helvoet?) 4 gemeten zaailand, ten westen en zuiden van de Herenweg. 30) Voorne (Nieuwenhoorn?), Kerkhoek, 8 lijnen land ten noorden en oosten van de Herenweg, ten zuiden van de landswatering. 31) Voorne (Nieuw-Helvoet?) een gemet land, ten noorden van de Blindenweg, ten westen van de Herenweg. 32) Voorne (Nieuw-Helvoet?), 1 gemet hoostland met 2¼ gemet moerland, liggend gemeen met de kinderen van wijlen Cornelis Briel, raad en rentmeester-generaal van het grafelijkheidsdomein van Voorne, ten oosten van de Hellevoetsedijk. 33) Voorne (Nieuw-Helvoet?) 2 gemeten land, gemeen liggend met Thobias Corvincx; ten noorden van de Herenweg, ten oosten van Cornelis Jansz Hartochvelt, burgemeester van Rotterdam. 34) Voorne (Nieuw-Helvoet?) Langeland no. 15, 6 gemeten zaailand, gemeen met 3½ gemet Vicarijland, samen staande op 9 gemeten 120 roeden; ten zuiden van de Herenweg, ten oosten en westen van de erfgenamen van Pouwels van Beresteijn, burgemeester van Delft. 35) Nieuwenhoorn, Westhil, 4 3/4 gemeten land, gelegen in een stuk van 9 gemeten 206 roeden, nr. 15, gemeen met de erfgenamen van Pouwels van Beresteijn, ten oosten van de Herenweg. 36) Voorne (Nieuwenhoorn?) Bonsenhouck, nr. 20, 3½ gemet land in een stuk van 6 gemeten 200 roeden gemeen met de Heiligegeest van Nieuwenhoorn, ten zuidoosten (van het land) van de armen van Nieuwenhoorn.
1622-05-13Jhr.Frans Ernst van Mandersloot voor zichzelf en met procuratie van zijn broer Jhr.Vittus Otto van Mandersloot,erfgenamen van hun oudoom Jhr.Ernst van Man dersloot;Jhr.Johan Stapel en Anthonis Gogreve namens zijn echtgenote voor zich zelf en ook namens Baltasar Stapel hun minderjarige broeder en zwager;Jacob Bo ot, procureur van de Hoge Raad van Holland alsook notaris te Den Haag met pro curatie van Jhr. Jan van Berthry Ruyter onder de compagnie van prins Henrick van Nassau gehuwd met Jvr.Marie Stapel tesamen erfgenamen van Henrick Stapel de oude en Henrick Stapel de jongeVrouwe Margareta van Mechelen1) hoge heerlijkheid van Vrijhoeven met baljuwschap, korentienden, turfmaat, de doorvaart en erfpachten en nog 27 morgen wei- en hooiland met 't recht van de erfpacht van 43 morgen veenland, 2) ambachtsheerlijkheid van Aarlanderveen, schoutambt, secretarisambt, bodeambt, gifte van de scholasterijen en kosterijen, 't derde deel van de turfmaat, het recht van de tienden op horstpachten, van de wind aldaar, 3) ambachtsheerlijkheid van Oudshoorn en de Gnephoek met schoutambt, secretarisambt en bodeambt en een derde van de korentienden en smaltienden, de turfmaat en vijftiende van de sluis van de molenaarswatering aldaar
1677-10-18Cornelis Jansz Mooijes en Jan Cornelis Loos (of Loes) te Zwaag, wettige voogden van de nagelaten kinderen van wijlen Cornelis Jacobsz en Trijn Pieters Bruijn voor de wettelijke helft en de gezamenlijke crediteuren van de verlaten boedel van Pieter Theunisz Hagedoorn voor de andere helftEvert Pietersz van der Meij, baljuw te Warmenhuizen en Jan Pijl, kaaskoper, beiden te Alkmaar1) Hoogwoud, in het zuideinde, een boerderij met 9 morgen, 59 roeden en 5 voet land; 2) Opmeer, in de ban van, a) een stuk grasland waar het huis op stond, groot (in molenmaat) 4 morgen, 562 roeden, ten zuiden het Opmeerder Weijver en ten noorden Tijmen Stolp, inclusief de "Zuijdersse Acker", groot ca. 234 roeden; b) nog een stukje grasland gelegen: "binnen paeden", groot (in molenmaat) 2 morgen, 103 roeden, belast met een erfpacht van 2 gulden per jaar, ten zuiden: Jel van de Sande, Jan Bergen ten noorden; c) nog een stuk grasland gelegen "binnen Gouw int Laege", groot (in molenmaat) 1 morgen, 5 voet, ten noorden het Wijver; 3) Hoogwoud, nog een akker zaailand (met rogge bezaaid) groot ca 200 roeden, naast Gerrit Dircxsz Beeck en Reijer Willemsz, crediteuren
1632-10-18De Erfgenamen van Jacob Janssn van Velsen, in zijn leven burgemeester van de stad Den Briel.1) Jan Arentssn Sluijsgen; 2) Abraham Commersteyn, oud Burgemeester; 3) Abraham Commersteyn, oud burgemeester; 4) Pieter Cornelissn , huijsman; 5) Pieter Cornelissn den Osch; 6) Pieter Janssn van Schoor, oud burgemeester; 7) Pieter Janssn van Schoor, voor de weeskinderen van Jan van Velsen; 8) Abraham Commersteyn; 9) Mr. Isaack Commersteyn, secretaris; 10) Jacob van der Goes; 11) Hendrick Wilma voor Susanna Wilma, zijn dochter bij Johanna van Velsen; 12) Pieter Janssn van Schoor; 13) Abraham Commersteyn; 14) Abraham Commersteyn; 15) Jan Arentssn opt Sluijsgen; 16) Abraham Commersteyn; 17) Mr. Isack Commersteyn, secretaris; 18) Mr. Isack Commersteyn, secretaris; 19) Joost Mathijssn van Dalem; 20) Mr. Isack Commersteyn; 21) Augustijn Dircxssn Naggen; 22) Anthonis Mafoy; 23) Boudewijn van Steenhuijsen; 24) Franchois van Gellinckhuijsen; 25) Jan Janssn Houbast; 26) Boudewijn van Steenhuijsen; 27) Jan Hendricxssn Panser en Jan Troost; 28) Augustijn Dircxssn Nagge, voor de weduwe van Lenaert Janssn 't Gilden; 29) Abraham Commersteyn; 30) Lenaert Jordenssn; 31) Adriaen Janssn Leuyendijck; 32) Jan Janssn Sandvoort; 33) Abraham Commersteyn, oud burgemeester; 34) Gerrit Pauwelssn Plasgen/Plafgen; 35) Isaack Commersteyn, namens zijn vrouw cum sociis; 36) Boudewijn van Steenhuijsen; 37) Cornelis Adriaenssn Arckenbout; 38) Pieter Janssn van Schoor, oud burgemeester; 39) Abraham Commersteyn, oud burgemeester; 40) Mr. Johan van Drielle te Rotterdam.1) in de ban van Ruggen in de Coolhouck: 2 gemeten, 137½ roeden zaailand, Nº 6 2) in dezelfde Coolhouck, Nº 7: 1 gemet, 236 roeden, 9 voet zaailand; 3) Coolhouck Nº XI: 2 gemeten minus 10 roeden zaailand; 4) Coolhouck Nº XXXII : 2 gemeten Zaailand; 5) Coolhouck Nº XXXIII, XXXIIII, en 35: 4 lijnen en nog 4 andere lijnen mitsgaders 1 gemet 42 roeden, totaal 3 gemeten 242 roeden zaailand 6) Coolhouck Nº 66: 1 gemet 255 roeden zaailand; 7) in de ban van Oostvoorne, in den Honaert, Nº 40: 5 gemeten 190 roeden zaailand; 8) in de Honaert in de ban van Ruggen Nº 41: 2 gemeten, 7 roeden zaailand; 9) in de Honaert in de ban van Oostvoorne Nº 35: 4 gemeten 249 roeden zaailand; 10) in de ban van Ruggen in de Kerkhoek Nº 11 en 12: 5 gemeten 71 roeden weiland; 12) in de ban van Oostvoorne, in de Honaert, aan het molenwater, Nº 33: 1 gemet, 150 roeden zaailand; 13) in de ban van Ruggen, in de Honaert, Nº 7, aan de lange weg: 2 gemeten 4 roeden zaailand; 14) in de ban van Oostvoorne, in de kerkhoek, Nº 66: 1 gemet 242 roeden vrijland; 15) ban van Ruggen, kerkhoek, cloosterweg: 1 gemet, 150 roeden zaailand; 16) in de ban van Oostvoorne, aan de schrijversdijk: 2 gemeten zaailand; 17) Oostvoorne , Adderhoek Nº 9: 4 gemeten 229 roeden weiland; 18) Oostvoorne, Addershoek Nº 24: 8 gemeten, 29 roeden weiland; 19) Oostvoorne, Addershoek aan de Vleerweg "Het Bijltgen": 1 gemet, 237 roeden, zaailand; 20) ban van Ruggen, in de oude Rugh Nº 2: 3 gemeten 45 roeden weiland; 21) ban van Ruggen, in het Suijerlant: de helft van 1 gemet 225 roeden weiland; 22) Suijerlant in de ban van Ruggen: 1 boomgaard groot 2 gemeten 25 roeden; 23) ban Oostvoorne, Westerland in Gijsenhoek Nº 31: 3 gemeten 82 roeden weiland; 24) in Cleijn Oosterlant, in de Moenhoek Nº 75: 2 gemeten 51 roeden zaailand; 25) in den Moenhoek (Moonhoek) nº 79: 1 gemet, 54 roeden; 26) In Cleyn Oosterlant, Slepen Nº 94: 3 gemeten 244 roeden weiland; 27) in Cleyburch, waarin de grote schans ten deele had gelegen: 40 gemeten weiland, en ook nog 5 gemeten gemeenschappelijk met de vorige partij, en nog 8 gemeten 236 roeden weiland, waarvan 4 gemeten 118 roeden belast zijn met een rente en recht op aanwas, slijk, gorsing, en het gebruik van natte en droge dijken, zoals beschreven in de brieven van uitgifte; 28) in de Nieuwe Goote: 8 gemeten 3 roeden 6 voeten Hoofflants; 29) in de Nieuwe Goote: 2 gemeten, 2 lijnen 54 roeden 8 voeten Volgerland; 30) in de Nieuwe Goote: 4 lijnen slikland, zijnde weiland; 31) in de Nieuwe Goote: 4 gemeten 60 roeden hooffland, en 16 gemeten 246 roeden slikland in twee partijen, gedeeltelijk belast met een rente; 32) in het Nieuwe Land buiten Den Briel, in leen gehouden van de grafelijkheid van Voorne: 3 gemeten weiland; 33) in de Nieuwe Hoorn, omtrent 5 wegen onder den Bloock, "Laey Creecke"Nº 4: 2 gemeten 1 roede weiland; 34) in de Nieuwe Hoorn, in Welhoek Nº 21: 3 gemeten 37 roeden; 35) in Oud Sint Annen Polder, gemeen met Paulus van der Nieuwstat,: 3 gemeten 100 roeden land, in een stuk van 20 gemeten, belast met een rente aankomend het kapittel te Oostvoorne; 36) Oud Sint Annenpolder : twee partijen a) 4 gemeten half wei, half zaailand b) 2 gemeten op de grond van Naters en Pancras Gorsch; 37) in Heenvliet, in Abbewerbe Nº 70: in een stuk van 4 gemeten, gemeen met de erfgenamen van Meester Philips Doubleth; 38) In Heenvliet, aan de Wellewech bij het Welletgen in de Verduwen hoek: 1 gemet 25 roeden weiland; 39) in de Open Hoek Nº 32, "De Preecke Hoffstede": 2 gemeten weiland; 40) Oud Sint Annenpolder, het ¼ part in de landstede "Het Rode Huijs" met het vierde part van alle eigen landen,: ca 26 gemeten: a) ¼ van 8 gemeten hoofflant; b) ¼ van 1 gemet hoofflant en 2 gemeten slikland; c) ¼ van 7 gemeten 62 roeden hoofflant; d) ¼ van 2 gemeten (pancras gorssen, gemeen met de broekhorsten in Nieuwe Sint Annen polder); e) ¼ van 56 gemeten binnenslants op de buitenlanden; f) ¼ van 31 gemeten 269 roeden; g) ¼ van 1 gemet 45½ roeden; h) ¼ van 259½ roeden; i) ¼ van 4 gemeten 114 roeden; j) ¼ van 1 gemet 222 roeden; k) ¼ van 16 gemeten 144 roeden; l) ¼ van 1 gemet 2 roeden.
1632-10-20Bartholomeus Janssn van Assendelft en Nicolaes van Leeuwen als testamentaire voogden over de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Janssn van Assendelft geprocreeerd bij Catharina Dircxdr van der Beeck, en in die qualiteit erfgenaam onder benificie van inventaris van dezelfde Jacob Janssn van Assendelft1) Cornelis Jacobssn van Scharpelingen 2) Joost van Sandwech, notaris te Leiden voor en ten behoeve van Pieter Willemssn van Heemskerck1) In het Ambacht Oegstgeest, Den Laen bij de voornoemde Jacob Janssn in koop gekregen van de Meesteren van Sint Catharijnen Gasthuis der stad Leiden, groot, (volgens de opdrachtbrief) 48 4/5 roeden met poting en planting, gelegen aan de singel van Leiden tussen de Haarlemmer- en de Moerschpoort, achter Lobsen, in het ambacht Oegstgeest. 2) In het Ambacht van Oegstgeest, Een groot stuk Warmoesland, gelegen als voren, met het eigendom van de Laan daar naast (ten west zuid-westen)( op de kaart van Mr. Jan Pieterssn Douw, gezworen landmeter van Rijnland, grootte 1 hont en 33 roeden)
1582-09-17De gemeene erfgenamen en voogden van de naergelaeten kinderen van wijlen Willem Simon Willemszn Coos; en zijn huisvrouw: Aeltgen Jansdr,1)Jacob Janszn Noortlander, 2)Jacob Janszn Noortlander, 3)Jacob Janszn Noortlander.1) In t ambacht van De Lier, De Lierhant, verscheidene percelen van goeden, woonhuis, bijhuis, barge, geboomte en 16 margen lants, met diverse lasten; 2) In t ambacht van De Lier, in de ban van Maasland, 4 margen 3 hont lants, met wooning, genaampt " Die Waelcamp" 3) Int ambacht van De Lier, in de ban van Maasland: 5 margen 1 en 1/2 hont lants, in de polder, genaampt " Die Houtcamp"
1649-11-241) Hester van Buijren en Helena van Buijren c.s. 2) Outger Claesz1) Jovr. Anna van Nieupoort, moeder van Hester van Buyren; 2) meester Johan Copes1) Monster, in de ambacht van- , een klein kampje weiland, van ouds genaamd het "Gantelweijtgen", groot 4 hont, 97 roeden; ten oosten en noorden: het land van de abdij van Rijnsburg, ten zuiden: de Gantel en ten westen: een zekere scheidingssloop waarover de koopster zal mogen "vlonderen" naar een andere wei van haar. Plus nog 167 roeden, 8 voeten land die op 2-1-'49 door meester Pieter Florisz, landmeter te Delfland afgestoken is om daarvan een laan te maken van 15½ voet breed aan de Poeldijkseweg, tot een breedte van 14 voet tot aan de Gantel; 2) Monster (in de ambacht van-) 2 morgen, 4 hond, 52 roeden weiland, genaamd de "Kerckwey", belend ten oosten de Poeldijkselaan, ten zuiden van de achterhuizen van Poeldijk en het dijkje van Hester van Buren, nu verkocht aan de heer van Waelsdorp, gemerkt van de letter D.
1688-09-17Jacob Cock, gehuwd met Grietien Munnicks; voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Jacob Munnick (of Munnickx) (burgemeester en raad van Purmerend) en IJtge (of IJtie) Gerbrants; Klaes Melcknap (burgemeester en raad), en Isbrant Spoors (raad en schepen) medevoogdenHendrick Uijlenbroeck, 28/64ste part; Frederick Berewouts, 16/64ste part; Abraham Rooleeuw, 5/64ste part; Wijnandt Blauwpot, 5/64ste part; Gerrit Blauwpot, 5/64ste part; Pieter Michielsz Block, 5/64ste part1) Purmerend, buiten de stad, de helft van een buskruitmolen met een huis, erf, tuin en boomgaard. 2) Purmerland (in de banne van) en Ilpendam, een stuk land aan de Jaagsloot, groot 2 morgen.
1615-12-21Barthout van Vlooswijck, oud burgemeester van de stad RotterdamHendrick Meeuszn Rotgans, koopman te Amsterdam1) Slewijck, in het land van Altena, van de Hogendijck zuidwaarts tot de gemeene landtsvliet en de watering toe; zekere hoeve, met huis, berg, schuur, bepoting en beteling, groot 37 1/2 margen, in drie partijen: a) 23 margen, b) 8 margen, c) 6 1/2 margen. 2) zekere uiterwaard te Rijswijck in het land van Althena, buitendijks, 23 margen, met zijn aanwas en afval.
1648-07-03Mr. Troylus van Damme, advocaat Hof van Holland voor zichzelf en namens zijn broer Nicolaes van DammeJohan van Holten, overste van een regiment paarden ten dienste van de Croon [van] Frankrijk1) Wassenaar (heerlijkheid), 21 morgen met klingen en konijnwaranden met daarop huis, schuren, barg, poting en vlasplantage (N. land van Van Santen, Z. Laeckeweg) 2) Haagambacht, resterende 8 morgen land (N. Laeckeweg, Z. scheidingswatering tussen Haagambacht en Voorburg), tesamen 29 morgen land zijnde allodiaal en patrimoniaal goed met de rechten van zwanedrift
1613-07-30Jkhr Baltasar de Gistelles;jkhr Guido de Gistelles en jkvr Geertruyt de GistellesWillem van Beveren,rentmeester van Zuid-Holland (1); Willeboort Philipsz,burge meester van Woudrichem (2,3); Johan Harmansz Spiegel (4); Willem Claesz, wonen de te Sleeswijk (5); Anthony Cloets (6) Joost van Rijswijck (7)1) Woudrichem onder de Werken genaamd Gistelles tiend,zijnde allodiaal of eigen goed,de grof- en smaltienden.(2)de Nieuwe Ban, een hove land groot 14 of 15 morgen genoemd de Roode Bouwinge, zijnde een leen van de graaf van Hoorn, met nog 11 hond land aan de weg tezamen ongeveer 17 morgen.(3) Honswijk, een stuk weiland van 11 hond.(4) Andel, Andelbroek, een perceel land van 3 morgen genoemd de Dwarsacker gelegen in de Nieuwe Ban en zijnde een leen van de Grafelijkheid van Holland, met nog een partij land van 19 morgen 3 hond in diverse kampen.(5) Andelbroek aan de Zevenbansekade, een perceel land genoemd de Kilcampen daar in het geertje (toelopend stuk land) gelegen aan de Santstoup.(6) Honswijk, een perceel land groot 3 morgen genaamd de Rouff en zijnde leengoed van de Graaf van Holland.(7) Rijswijk,3 morgen land zijn de leengoed genaamd de Brootkist
1534-09-22Willem Zonderdanck, zaliger, diens weduwe en kinderen.Joest Zasbout, raad ordinaris van het Hof van Holland, betreffende goed nr: 1; Ot van Malsen, betreffende goed nr: 2; Mr. Vranck Boot, advocaat, betreffende goed nr: 3; Frans Duijck Pietersz, betreffende goed nr: 4 en 5; Mr. Jan de Jonge, griffier van het Hof van Holland, betreffende goed nr: 6; Mr. Guilain Zegersz, raad van het Hof van Holland, betreffende goed nr: 7; Philips van Vuijtwijck, secretaris van het Hof van Holland, betreffende goed nr: 8; Pieter van Nes, procureur-postulant voor het Hof van Holland, betreffende goed nr: 9; Mr. Cornelis Cappella, procureur-postulant voor het Hof van Holland, betreffende goed nr: 10.1). Den Haag; Hagehoud, benoorden het -; een stuk land van ongeveer 20 morgen en geboomte daarop staande benoorden het Hagehoud, met opstal en lasten, met aan de zuidzijde de Bijweg, het Heilig Sacraments Gasthuis, de getijden van Den Haag en in gebruik bij Pieter Adriaensz Groen (= goed nr: 1) 2).Den Haag; Nieuwstraat; een huis en erf met alles wat aard en nagelvast is en met de lasten daarop, met schuur en uitgang, gelegen tegenover het stadhuis (schepenhuis) van Den Haag, met aan de oostzijde de Herenstraat en aan de westzijde Pieter Willemsz met zijn poort en de geburen van de Schoolstraat (= goed nr: 2) 3). Den Haag; Hagehoud, bezuiden het -; een kamp gelegen bezuiden het Hagehoud, met de helft van een rijstuin alles wei- of hooiland, tezamen groot 12 1/2 morgen volgens gegevens van het Hofboek, waarvan de wederhelft toebehoort de huisvrouw van Mr. Vranck Boot, met aan de westzijde gelegen die Canozie en aan de zuidzijde de Scheidinge; dit kamp en de helft van die 5 kampen met toebehoren en de lasten daarop staande (= goed nr: 3) 4). Wassenaar; de eeuwig durende rente van 2 pond hollands het jaar berustende op het land van Dirck Bel in de ambacht van Wassenaar (= goed nr: 4) 5). Wassenaar; de eeuwig durende rente van 2 pond 8 penningen het jaar berustende op 1 1/2 morgen land van Dirck Bel gelegen in de ambacht van Wassenaar (= goed nr: 5) 6). Den Haag; Hagehoud, benoorden het -; de erfhuur rente van 6 pond hollands het jaar berustende op ongeveer 4 morgen land benoorden het Hagehoud en bewoont door Cornelis Claesz bij de Ashoop (= goed nr: 6) 7). Den Haag; Voldersgracht; de rente van 1 pond hollands het jaar berustende op het huis en erf van Pieter Ghijsbrechtsz op de Voldersgracht, nu toebehorende Vries Aernsz (= goed nr: 7) 8). Den Haag; Voldersgracht; de rente van 3 schellingen 6 penningen hollands het jaar berustende op het huis en erf van Pieter Ghijsbrechtsz op de Voldersgracht, nu toebehorende Vris Aernsz (= goed nr: 8) 9). Den Haag; Noordeinde; de rente van 48 schellingen 6 peningen hollands het jaar berustende op de tuin van Pouwel Dircxsz op het Noordeinde (= goed nr: 9) 10). Den Haag; Voldersgracht; de rente van 48 schellingen 6 penningen hollands het jaar op het huis met de meesterie van Cornelis Jansz op de Voldersgracht (= goed nr: 10).
1630-01-10Cornelis Swaen; Matheus Muijter, schout te Giessen; wijlen Dirck Sijmonsz van Teijlingen (of Teijlinghen), en zijn vrouw wijlen Sara Muijs1). Jan Cornelisz, wonende aan de Dussen. 2). Dingeman Jansz Loeff. 3). Willem Gielen1). Dussen/Muilkerk (in het ambacht van-), 6 morgen land, van ouds genaamd "Bruijnenhouff", oostelijk van de heilige geest van Dordrecht, strekkende van half Dussen noordwaards tot de boezem, behorende tot het land van Altena. 2). Ganswijk (in de ban van-) onder het recht van Sunnichoven, ca. 3 morgen land ten westen van de "Peertskamp". 3). Dussen (in het buitenland van-) 5 morgen griendland in de Boskoije
1655-10-29erven van de boedel van Willem Pouwelsz VosPhilips Doubleth, heer van St. Annaland1). Gravenzande (heerlijkheid van 's -) in Santambacht in het Olieblok, 3 morgen, 1 hond, 44 roeden teelland, bestaand uit 2 percelen op de kaart (zie 119a) geletterd: R, S en T, westelijk van het St.Jorispad en oostelijk van de Groeneweg of de Watering; 2). Naaldwijk (onder de heerlijkheid van-), Hoenderland (in het ambacht van-) aan de Maasdijk, ten oosten: de Oudendijk, ten westen: de Maasdijk, ten zuiden: het land van het klooster Ter Lee, huis, bijhuis, schuur, bergen, geboomte, beplantingen en land, bestaande uit: 7 morgen, 1 hond, 72 roeden (waarvan 1 morgen, 1 hond teelland en de rest weiland bestaande uit verscheidene percelen genummerd C, D, E en F op de kaart) grenzend aan partijen land van klooster Ter Lee. Tevens als toegift: 33 morgen bruickwaer, binnensdijks, om, aan en omtrent de voornoemde woning en land, waarvan 4 morgen weiland en de rest teelland waarvan ca. 7 morgen bezaaid met zaad, rogge en tarwe.
vorige
12...153
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in