Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
11275 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11275 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1532-06-18Mr. Adam van Nispen, wonende met zijn jonckwijff op het huis Typelaer buiten BredaWouter van Emmickhoven, ook bekend volgens de akte als Wouter Zegersz, ambachtsheer van EmmikhovenAlmkerk; Waardhuizen; 12 morgen min 1 hond land genoemd "De Hoge Weyde" met de Herenstraat in het noorden, waarvan mogelijk 6 morgen min 2 hond nog leengoed kunnen worden.
1633-04-12Wouter van Lieven, Schout te Versingerhoorn als possesseur van des impetrants hypotheekWouter van Lieven, SchoutBarsingerhoorn, over de sloot, tegenover het Raadhuis/Rechtshuis: Huis en Erf.
1682-07-31Hendrick DonckerWouter Venenburch, kousenkoopman, voor Harman van der Laen.Amsterdam, in de Nieuwebrugsteeg, aan de zuidzijde, strekkende voor van de straat tot achteraan Het huis van de Liesveldse Bijbel, huis en erf.
1616-03-25Maria Pietersdr, weduwe van wijlen Willem Adriaenssn te DelftWouter Verbruggen en Jan Verbruggen, de voogden van de Weeskinderen van Willem AdriaenssnDen Haag, de Suijlen ofte Nieuwe Schoolstraat, huis en erf eigenlijk 2 huizen,1 groot en 1 klein, met erven, en alles dat aard- en nagelvast is
1681-11-18Pieter Jansz van Hoorn, varensman en zijn vrouw Janneken Symons Oole, wonende te Middelburg in Zeeland; mitsgaders: Maria de Leeuw, huisvrouw van Cornelis Symonsz Oole, medewonende te Middelburg, als procuratie hebbende van haar man; Jan Andriesz, lijkenbidder, te Middelburg, te samen enige erfgenamen van wijlen Catharina Baltens.Wybrand Lucogston (Lucoghton?)Amsterdam, aan de westzijde van de Reguliersgracht, tussen de Keizersgracht en de Amstelkerkstraat, huis en erf.
1662-01-16Willem Bort, met last en procuratie van Job Struys te NaardenWybrant Hendricxsz Packer (of pakker)Amsterdam, Egelantiersgracht zuidzijde, een huis en erf met achterhuis waar de Coninck van Bohemen in de gevel staat
1600-10-06De voogden van de weeskinderen van Henrick Dircxsz en Belytje MeusWynant Jan Rutgertsz, te DordrechtSchobbeland, ambacht van -, 4 morgen land genaamd Rosthuyn (Z. de Langeweg)
1599-06-15Roelant Oliviersz, wijnkoper te DordrechtWynant Jansz Rutgerts, koopman te DordrechtDordrecht, hoek van de Lombardstraat, huis en erf met toebehoren en genaamd Morendael
1668-09-24Claes Cornelisz Hagendevelt.Yda van Tongeren.Amsterdam, 't Oetsens pad buiten Amsterdam, een huis met drie woningen naast elkaar met bijbehorende grond, belendent de wasblekerij aan de oostzijde.
1598-02-09Cornelis Claesz, molenaar te Ouwerkerk (Duiveland)Yeman Rengersz TelleOuwerkerk, aan zuidzijde van kerk, huis en erf
1598-05-04Pieter Fransz, handschoenmaker, als borg voor Frans Huygensz van Zwyeten, deurwaarder en principaal, en Erckje Claesrdr., de weduwe en boedelhoudster van Huych Gerritsz, biezenmaker te DelftYsaac Lambrechtsz van der Wel en Claes Heyndricxsz van der Burch, gasthuismeesters van DelftDen Haag, Spuistraat, huis en erf waar de Schrijvende Hant uithangt (O. de Swarte Leeuw, Z. de heerstraat)
1728-10-?Meeuws de Leeuw, notaris te Utrecht, echtgenoot van Helena Margareha Johnston; Cornelis van Emdre, echtgenoot van Jacoba Maria Johnston, dochter van wijlen Geertruijd Adriana Vethuijsen; James Johnston, wonende in Utrecht; Pieter Jansz de Meij, oud-schepen Rotterdam; Adriaan van der Beek, commies en controleur te Steenbergen voogd van Adriana Helena van der Beek, dochter van wijlen Geertruyd Adriana Vethuijsen, erfgename van wijlen Ysaacq Vethuijsen, oud-Burgemeester van RotterdamYsaacq van der Velde.Rotterdam, Keizersstraat westzijde, reg. nr. 4703 N onder Mr. Pieter Vethuijsen, huis en erf
1734-12-20Hendrina Christina Landman, weduwe van Mr. Francois van Bochoven, zaliger.Ysacq Surirey te Den Haag.Den Haag, St. Anthonis Burgwal, achter uitkomende op de Paviljoens Burgwal, een huis en erf.
1629-10-05Wijlen Jeroen Claes, te RijnsburchYsbrant Symonsz DuyndamRijnsburch, heerlijkheid van, een huis, erf, barg, schuur, potinge, plantinge
1735-05-02Hugo van Rijk, notaris; Joost Jansse Clapwijk,Ysbrants, Jacob, Raad en Burgemeester van RotterdamZouteveen, heerlijkheid van, Negenhuisen, in de Noordbuurt. Goed 1: een stuk land, groot 12 mergen, 4 hond waarop een woning, schuur, barg en timmeragie staat op een gedeelte van het land. Goed 2: nog een stuk land groot, 8 hond; Goed 3: nog een stuk land groot, 5 morgen; Goed 4: nog een stuk land groot, 2 morgen; Goed 5: nog een stuk land groot, 3 morgen.
1650-04-01Johannis van Swol, procuratie hebbend van Willem Willemsz , man en voogd van Crijntgen IJbes (of IJves) te HarlingenYtgen Gerrits, weduwe van Jan Gillisz, te AmsterdamAmsterdam, Laurierstraat, de helft van een huis en erf, waar de "Vergulde Rolblock" in de gevel staat, achter grenzend aan de loods van Maerten Dirxz, ten westen: Cornelis Jansz Romeijn.
1649-12-22Claes Jansz de Wilde c.s.Ytgen Jacobs, huisvrouw van Thomas Gerritsz VerstraelenAmsterdam, Nadorststeeg zuidzijde, huis en erf getekend no. 2, naast het pand van decreet 1649/083, getekend no. 1.
1683-07-21De regenten van het Weeshuis te Amsterdam, als alimenterende twee kinderen van Jacob Dircxsz Tol, eierkoper, voor 2/3 parten; Gerrit Harle en Jacob Jacobsz van Tol, als voogden over Maritie Jacobs van Tol, voor 1/3 part.Ytie Hendricx, huisvrouw van Pieter Pietersz, waagdrager.Amsterdam, in de Koningsstraat, in het Suikerbakkerssteeg, aan de oostzijde, huis en erf.
1595-04-28De voogden van de kinderen van Jacob Pijnsz van Steenhuyzen, erfgenamen bij benefitie van inventarisZacharias Nobelaer (1);Joris Louwen te Rijswijk (2); Arent Danckertsz Smalevelt, burgemeester te Schiedam (3); jhr. Adam van der Duyn (4)Rijswijk, 1) hofstade Bloetinge of Blotinge genaamd Hodenpijl, met alle huizen, schuren, bergen, duifhuis, spreeuw- en muspotten, met geboomte,akkers, boom gaarden, tuinen en waranden, in totaal groot 33 morgen, strekkend met het zuid einde tot de Vlietweg (onversterfelijk leen); met nog 4 morgen ten oosten hier van, strekkend van de Bredeweg tot de Vliet (in erfpacht), 2) kleine woningen ten westen van de hofstade, groot 12 morgen eigen land (met het zuideinde aan de heerweg van Rijswijk en noordeinde a/h Haagambacht), 3) Vlaardingen, de hof stadt van Steenhuyzen met huis, werf en bepoting, groot 24 morgen (erfleen), 4) Abtswoude (Papsouw), in de Vrijenban, 8 morgen land, gemeen met het land van de erfgenamen van jhr. Arent van Suylen van Nijenvelt, genaamd het Zuyderweer (oost de Schieen de watermolen, strekkend westwaarts 2 hond land over 't Tant hoff, noord de molensloot)
1585-06-24Feynte Pyetersz, te EnkhuizenZeger Pyetersz, te EnkhuizenEnkhuizen, Viskerdijk (Vissersdijk?), huis (N. groot huis met brouwerij)
1634-02-13zie 3343/1634/003zie 3343/1634/003Nieuw Hellevoet bij Brielle: Twee partijen van Land
1646-01-19Claes Cornelisz Joncker, in de Witsmeer (=Schagerwaard), met procuratie van Maerten Luytgesz en Jacob Luytgesz, burgers te Enkhuizen (1-3); Pieter Adriaensz Meckelandt (4-5); Willem Gerbrantsz (6); Jan Cornelisz Joncker (7), te Dirkshorn in plaats van Pieter Jansz TolckeZie impetranten: gekocht van Jan van Chys, schepen te Delft, meester Jacob van Veen, dijkgraaf van de Heerhugowaard als borg voor 't akkoord van Joost Brasser en het recht van diens crediteurenWitsmeer (Schagerwaard), 1) een partij land in kavel nr. 47 gelegen aan de oostzijde van de Groenevelderweg, genaamd het Goude Leger (er staat Gonde), waarvan de zuidelijke helft 3 morgen groot is (Z. kavel nr. 46, N. wederhelft van voornoemde kavel, en W. Groenevelderweg), 2) helft van de voornoemde kavel van 3 morgen, zijnde de noordelijke helft van kavel nr. 47 (W. Groenevelderweg), 3) stukje land in kavel nr. 53 van 2 morgen, noordelijk van kavel nr. 47 aan het einde van de Groenevelderweg, 4) de helft van kavel 10, groot 3 morgen (W. kavel 11, O. de andere helft, N. de gemene weg), 5) wederhelft van kavel nr. 10, groot 3 morgen (W. andere helft van kavel nr. 10, N. gemene weg, O. kavel nr. 11), 6) 6 morgen in kavel nr. 34 met een stolp en woning erop (Z. gemene landsweg, dichtbij de brug), 7) stukje teelland van 1 morgen 276 roe achter de Teuyff uitkomend op de heerweg)
1646-01-19Pieter Gerritsz Vlaerdingh (1); Hendrick Jansz Suytscherwouw (2); Gerrit Pietersz Coolboer (3)Zie impetranten: gekocht van Jan van Chys, schepen te Delft, meester Jacob van Veen, dijkgraaf van de Heerhugowaard als borg voor 't akkoord van Joost Brasser en het recht van diens crediteurenBleekmeer, 1) een kavel land van 5 morgen aan de westzijde van de Middelweg, op de kaart nr. 3, 2) een kavel van 5 morgen aan de oostzijde van de Middelweg, op de kaart getekend met nr. 15, 3) stukje land van 2 morgen 408,5 roe, zijnde een deel van kavel nr. 8 aan de westzijde van de Middelweg
1567-09-09Jan Augustijnszn van Swol, cum SociisZijbrant/Sijbrant BerckenroedeIn de ban van Heemstede, Twee stukken land, samen zeven Maden.
1662-12-22de heer raet ridder Baronet Raet ordinaris in de voorschreve hove als last hebbende van juffrouw Cornelia van Duijven weduwe van de heer Diderick Maeszijn schoonmoederWassenaar;aan de zuidzijde van huis zekere koorn en Smalthi
1...225226
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in