gahetNA in het Nationaal Archief

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
3654 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3654 gevonden
Namen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goedDatum decreet
De weduwe en boedelhoudster van Mr. Boudewijn van Soutelande, in zijn leven secretaris van het Hof van HollandDen Haag, zeker huis en erf
Moorscheveen een huis, erf, schuur en bargh16-03-1626
Wouter Lenaertsz als curator van de goederen van Cornelis Dircxz Langevelt, alias LievenheerLisse, in het ambacht van: 1). woning, erf, met 1½ morgen land, bepoot en beplant, ten zuidoosten en zuidwesten: Berghouterduin, ten noordwesten: het land van de Graaf en St. Elisabethsgasthuis te Haarlem, ten noordwesten: de Buurweg; 2). hennipcroft van 3 hond land, ten zuidwesten en zuidoosten: de Buurweg, ten noordwesten de kinderen van Verdoes; 3). 9 hond geestland, ten oosten en zuidoosten: Gerrit de With, aan de westzijde het godshuisland van Lisse; 4). 2 stukken land aaneen, een van 5 morgen en een van 2 morgen, samen 7 morgen gelegen in Lisserbroek, ten noordoosten: IJsbrant van Scharwoude, ten zuid- en noordwesten: het land van de Graaf, ten zuidwesten: het Gravenwater en Mr. Gerrit van der Laen; 5). Losterkampe land van 3 morgen, 2 hond, ten zuidwesten: Hendrick Croesinck, heer van Benthuysen en het land van het St. Elisabethsgasthuis te Haarlem, ten noorden: Jan Willemsz Tromper + Pieter Coelen, ten noordwesten: Joris Claesz van Veenhuysen, ten zuidoosten de Keukenduin van Teylinghen [Keukenhof?]
Cornelis Joosten, pannenbakker te Gouda
Vrerick Willemsz. boormaker en biersteker te MedenblikMedemblik; in het oosteinde aan de noordzijde van de Oude haven een huis met erf14-06-1627
Pieter Pots;echtgenoot van Margareta de Groot; Schout tot Grootschermer.Naarden;Nieuwe Marktstraat, huis en erf en schuur07-09-1676
Den Haag;Maliebaan, huis en groot erf met stallen en goede achterhuizen11-09-1676
05-09-1633
Berkel;noordeinde, huisinge erf boomgaarden met groot plantage van zest en andere bomen daarop staan schoon vogelkooi met de vogelvrije en de visserij, aan de landscheiding30-10-1676
06-09-1633
Steven Janssn als getrouwd met de weduwe van wijlen Cornelis Corssn cum Sociis
Wouter van Lieve, schout te Bersingerhoorn, als possesseur van des Impetrants Hypotheek12-04-1633
Eynout Jacobssn, brouwer18-04-1633
Jacques Dionyssn brouwer te Goes12-04-1633
Nicolaas Hendricxsz van der Stop19-03-1660
Leendert Arentsz van Leeuwen bakker alhier in Den HaagDen Haag; op het past van lammetge groen met al 't geen daar bijhoorde belent ten oosten de herengracht
Bonefaas Claessn de Braek en Gerrit Claessn de Braek(zegel) Dirck Jan van Riet te DelftSchipluiden;op de souteveen, aan de zouteveenscheweg, aan de vlaardingse Vliet Zekere 9 margen Landts11-04-1616
Anthonia Lenaertsdr, Adriaen Lenaertssn, en Inge Lenaertsdr, te Rotterdam, erfgenamen en weeskinderen van wijlen Lenaert Anthoniszn, hun vader(zegel)Jan van Zoutelande, procureur van deze Hove, ten profijte van Jacob Corneliszn, timmerman te RotterdamRotterdam;op Leeuwendael, aan de zuidkant van de Heerstraat zeker huis en erf12-04-1616
Adriaen Jacobsz Cuyper, te Dirksland---Dirksland, Voorstraat, huis en erf (Z.O. de Goyweg, W. de heerestraat)17-05-1599
1 Arent Raven notaris te Leiden; 2 Claas Weldijck woonde tot AarlanderveenAarlanderveen; stuk weiland16-02-1660
1 Bartholomeus van Buijzer voor Petronel la Dutry;2 Cornelis RoelantszDen Haag; noordzijde van de langegracht.huis en erf09-03-1663
Jan Leenderts burger te Den Haag1 Bartholomeus van Buijzer voor Petronel la Dutry;2 Cornelis RoelantszDen Haag; aan de westzijde van de Breedstraat in de Pastoorswarande,huis en erf09-03-1663
1 Benjamin Morris; 2 Adriaen Copmayer,Berkel en Roderijs;daar de korenmolen staat, poeldijk het grootste gedeelte van de woning en landerijen omtrent 30 morgen genaamd den Boogaardt
Jan Dircxszn Jong, Cessionant op d'Oude Wetering1 Bouwen Aemssn 2 Bouwen Aemssn, 3 Bouwen Aemssn, schout te RijnsaterwoudeIn het dorp Rijnsaterwoude onder die kerck, waarop weleer een huis en schuur gestaan heeft. 1). Een woning, huis, schuur, barg, met 5 en 1/2 margen lants. 2).Int ambacht van Alkemade op d'Oude Wetering, in de parochie van Leimuiden, 6 margen 1 hont en noch een vierendeel lants, daarvan onlangs 2 margen 1 hont verkocht is. 3) in de "Vriesecoop" in de voorsegde parochie van Lemuijden: 2 campkens van 1 en 1/2 hont en een van 2 hondt.24-09-1582
Jacob van Brederode en Francois van Brederode voor hun zelf en vanwege de wiede van wijlen Job van Brederode1 Corenlis Roelantsse;2 Adriaen Smouts te Den HaagDen Haag;Harderstraat huis en erf04-11-1662
Anna Schilders weduwe den Luitenant Kolonel van Thijen als moeder en voogdes van haar onmondige kinderen1 Cornelis Roelantsz;2 Dirk Claese van der Meijde, hendrik van WezelDen Haag ;westzijde van Jan Hendrikstraat;2 huizen en erven
Anna Bits en Maria Bits;meerderjarige dochters van wijlen Adriaen Bits;en Catha rina van Rijnshoven; mitsgaders Gijsbert van Rijnshoven;als voogd over de nage laten onmondige kinderen van wijlen Hendrick en Gerrit Bits;woonde in Den Bosch1 Cornelis van Arenburgh;bij de kaars;2 mr. Johan van Heemskerk;burgemeester der stad van HeusdenHeusden;huis en erf en 5 morgen 20 hopteel als weiland en nog 2 morgen weiland18-04-1678
Debora Cadrille althans meerdejarige dochter enige erfgenaam van Bartholomeus Cadrille woonde op 't fort Mourmont buiten Bergen op Zoom1 Franchois du Transnoy;2 Johannes van BrouswijckAmsterdam;Vlamingstraat huis en erf23-10-1679
Neeltge Engelen,weduwe van Cornelis Leendertsz van der Valck als borg van Engel Cornelisz van der Valck, haar zoon1 Jacob Adriaans de Bruijn (brandende waskaars) 2 Cornelis van Arenberck (aftrekken van het zegel)Monster; Geusestraat: huis en erf ten zuiden gedeelde sloot met pastoor Boogaart ten noorden heerenweg16-03-1676
de weduwe van den here van Sint Amelant; en Philip Doublet1 Jan Gijsbert van Asperen;2 Claes Cleijnn; schout van Asperen, als administratieCruijs; broedershoef vogelkooi met alle de landerijen ,betelinge, beplantinge groot 5 morgen 4 hont10-10-1667
1 Jan Gijsberts van Asperen;2 Jacob SpecxAsperen; belent aan ten oosten de Stadswal, zeker huis en erf05-07-1660
Jan Leenderts burger te Den Haag1 Jan Hendricxs;2 Cornelis van der BreekeDen Haag;aan de noordzijde van de nieuwe herderstraat,huis en erf09-03-1663
Willem Mairtssn, te Berchambacht1 Jan van der Remere. 2 Jan van der Remere.3 Jan van der Remere. 4 Jan van der Remere 5 Jan van der Remere 6 Jan van der Remere Procureur van de voors. HoveBergambacht, seeckere percelen van Goeden, 1) 1/12 deel van de Hoffstede, dair Willem Mairtssn met zijn moeder in woont, met 3 en 1/2 margen lants. 2). 1/12 deel van 2 mergen, 1 en 1/2 hont lants, tussen Kerkweg en de Dijk. 3). 1/12 deel van 5 margen lants tussen Kaedijk en de Hogendijk. 4). 1/12 vam 1 margen lants, naast dat van de H. Geest te Kerkambacht. 5). 1/12 deel van 2 margen lants, gelegen int Meernewout, naast Craeijesteijn. 6). 1/12 van 4 margen lants, ook gelegen int Meernewout17-01-1583
Gerrit va nder Wel te Delft1 Johannes Blaucamerin de ambacht van peuluver onder Waddinxveen stuk kennipland13-11-1679
Joncker Johan van Gelma, als man en voogt van zijn huisvrouw en de kinderen van: wijlen Jonker Adriaen van der Does, geprocreeert bij mejuffrouw: van Borsse len, zijne huisvrouw, en: Mr. Bartholt Ernst, Griffier van de Hove, en Mr. Pijeter van Hanneman.1 Mairten Ruijchaver, 2 Mairten Ruijchaver, 3 Mairten Ruijchaver, 4 Mairten Ruijchaver, 5, Mairten Ruijchaver, 6) Claes ThonissnInt ambacht van Voorhout: 1). 1/2 hofstede en woning van "Bergendael", met timmeragien, pootingen, plantingen, alles, wat aert- en nagelvast is met de helft van van 10 margen lants, 2).de helft van zekere 8 margen lants, met vogelkoye, belast met een erfpacht toekomende de grafelijkheid van Holland. 3). de helft in een erfpacht van 10 gulden 'sjairs, met woonhuis, pootingen, plantage, alles wat aert- en nagelvast is, met een margen land, daar de woning op staat. 4). de helft van zekere 6 of zeven margen lands. 5). 4 en 1/2 margen lants, in vier stukken. 6). 4 hont lants en timmeragien24-01-1583
Hermanus van Seppenwolde, koopman te Amsterdam.1) + 2). Willem Corneliszn Rijnsburger, Dirk Turkenburg, en Compagnie.1)Alphen, in de Polder achter de Kerk, de Hoge Rijndijk:Tuin groot ca 75 roeden; 2)Alphen, buiten het Zuijdeinde, de Hoge Rijndijk: huis en erf.17-06-1782
Cornelis Joosten, Pannenbakker te Gouda1) Bartholomeus Gijsbrechtssn Blijeel, burgemeester van Woerden: 2). OnverkochtWoerden, buiten de stad, op het oude land, strekkende van de Rijn af tot de dwarssloot toe: 1). Pannenbakkerij, en tichelwerk; 2). Huis en Erf, binnen de stads Woerden, van de Rijn af tot de Scheimuur.16-01-1634
Wolphert Henricxsn Bakker, Dirick Dircxsn Stoout, alias Dirick de Bleycker, en Cornelis Janssen Vermeulen, adriaen Jacobssn van Adrichem, Brouwer in "de Papegaij" te Delft1) Claes Korff te Delft 2) Claes Kolff, namens Cornelis Janssn Vermeulen 3) Claes KorffDelft, bij de Vest bij de Rotterdamse Poort: 1) zekere kamer of woonplaats; 2) zekere huising met erf uitkomende in het Slop van Ham; 3) nog een huis met erf op dezelfde plaats;30-05-1633
Claes van Dam; als Rentmeester en Onderwinder van de goederen van : Jouffrouw Maria Sandelijnen; Weduwe van: wijlen Jannen Daranda; tot Antwerpen, en zijn Kinderen.1) Dirck Mattheuszn, te Cromstrijen, 2) Leonaert, Pieterssn te Beyerlandt,1) Beijerland, huising met gronden en toebehoren, 12 margen, 347 roeden. 2) Beijerland, huising met have en schuren, op de Caert getekend met: D (6 margen en 10 roeden), C (oosthelft van 12m; 192 r), E (westhelft idem), B (8m; 350 r), A (7m; 180r).05-09-1582
Cornelis Cornelissn, Schout van Berchambacht; en Cornelis Coenraetssn,1) Fob Dircxsoon, te Woerden; 2) Joest Janszoon, te Schoonhoven1) Bergambacht, perceel van goeden, groot anderhalf mergen; 2) Bergambacht, Neder nyeuwe Wout, perceel van goeden, groot een mergen.03-09-1582
Goossen Adriaensz, te 's-Gravendeel1) Goossen Adriaensz, te Prinsenland (=Dinteloord); 2) Anthony Verhoorst, ten behoeve van Adriaen Jongescheut's-Gravendeel, Noordvoorstraat, een huis en erf (O. Bonavontuurse dijk)08-06-1654
Cornelis Janssn van der Thin als executeur van het testament van Geertgen Jan Lucasdr, in haar leven weduwe van Wijlen Claes Claessn Colck.1) Jacob van Teijlingen, uit de naam van zijn moeder, de weduwe van Doctor Augustijn van Teijlingen; 2) Cornelis Janssn van der Thin;Haarlem, Haarlemmerlieden, in de rode molenban: 1). ten westen van de Somerweg: zeker 3/4 part van omtrent 3 margen weiland; 2). in de Bereijderstraat in de oude stadsramen, naast de andere gelegen: 1/2 van twee huizen en hun erven, met toebehoren.05-09-1633
Gerart van Corsberge, procureur van: Claes Claeszoon, geexecuteerde1) Jan Pieterszoon, metten Baert te Woerden. 2) Frans Janssen, te Woerden. 3) Joachim vanden Laewijck. 4) Heynrick Janszoon, aan de brugge te Woerden. 5) Cornelis Willemszoon, Duyrcant te Woerden1) Woerden, Kruisstraat tot Stedesteeg en de opstal van de brouwerij aan de Rijn, 1) huis erf, + alles aard- en nagelvast, met een kleerkast van wagenschot, en een lange bank, en Seeten? met ketel en brouwgereedschap. 2)Woerden, buiten de stad, opt oudelandt ofte tornoyvelt, Die helft van omtrent 8 morgen Land, met huis, steenen plaats, betimmeringen, waarvan de andere helft toekomt aan Pieter Quirinuszoon te Utrecht. 3) Gouda (buiten), op het Oude Landt ofte Tornoyvelt, aan de Rijn, geheten "Die Riethoven": de helft van ca 4 morgen, met huis en stenen plaats, en betimmering, wezende leengoed van de heer Dirck van Zuylen. 4) Woerden (buiten), ten zuiden van de Rijn, achter de steenoven: de helft van kalkoven, leshuis, turfhuis, staande op de grond van de hertog van Brunswijk, als pandheer van Woerden. 5) oerden (buiten), ten zuiden van de Rijn, achter de steenoven.een grote nieuwe schuur, staande achter de kalkoven, op grond van de stad Woerden10-03-1566
Eeuwoudt Diricxzoon Nootdorp, wonend in Scheveningen1) Jan, Heynrickszn Bock,deurwaarder van deze Hove. 2) Idem 3) Idem.1) Delft, Voldersgracht, naast het huis genaamd:"Den Rooden Fonteyn", 1/10 deel in huis en erf. 2) Nootdorp, 1/10 deel in 5 morgen land, en in 1 1/2 morgen land. 3)Hoogeveen, 1/10 deel in 3 1/2 morgen land en in 3 morgen land.26-03-1564
Mr. Vrederick van der Horst, mede advocaat voor deze hove, cum sociis, die weduwe en boedelhoudster van wijlen Pieter Janssn, in zijn leven gewoond hebbend in den ambachte van Lis(se).1) Jonckheer Johan van Mathenes, tot Lis. 2) Matenes. 3) Arent Verhooch, te HaarlemIn het ambacht van Lisse 1) twaalf mergen lants 2) zeven hondt landts, met ledig erf met Timmeragien steenen van de geruineerde huising, geboomte. Met een rente van anderhalf goudgulden 'sjaers, toekomende die kerckmeesters tot Lis; 3) vier marghen gheestlants30-06-1579
Mr. Adriaen Nobel, openbaar Notaris te Breda c.s. opposanten. Mr. Jan van den Warck (Weirck/Werck) te Antwerpen, met zijn broers en zusters: erfgenamen van: Heylwich Dirck Aerts, in haar leven woonachtig in Breda, en Aernt van den Waercke= Warcke1) Mr. Adriaen Nobel. 2) Cornelis Schot, coopman thantwerpen,1) Zevenbergen, buiten de stede van, in den Nieuwe Moerdijk. Zekere woning met omtrent 18 bunders lant. 2) Buiten de stede van Zevenbergen, in den Nieuwe Moerdijk: Zekere omtrent 7 bunders lant, te zuiden van de vorige kavel14-05-1565
Willem Adriaenssn Lem, int dorp Klaaswaal1) Mr. Adriaen van der Goes, advocaat van dit Hof 2) Opgehouden, en niet verkocht tot de eerste gerechtsdag na Pinksteren 1722In de jurisdictie van Klaaswaal, in de polder genaamd "Het Maese Nieuwe Landt": 1) 11 hondt landts. 2) met huis, barg en schuren.19-04-1621
De weduwe en boedelhoudster van Jan Maertssn Deijl, alias Jan Maertssn wonend in Leiden1) NN Herwijer, 2) NN Herwijer, 3) NN Herwijer, advocaat, 4) Dirck Franssn.In het ambacht van Wassenaar-, in een camp van 4,5 morgen: 1) 16 hond land; 2) 1 hond land; 3) 2 hond land; 4) 7 hond land;30-06-1579
Johan Aertssn Buijs, Oud-burgemeester van de stad Geertruidenberg1) Pieter van Luchtenberch, procureur van dit Hof 2) niet verkocht 3) niet verkocht 4) niet verkochtIn het Ambacht van Drimmelen: 1) 4 morgen lands, in de partij van 8 morgen, eertijds gekomen van de Tresorier Moutens, gelegen onder Drimmelen; 2) 1 Bunder land, gelegen in de Princepolder onder Drimmelen; 3) nog 9 morgen Lands, onder Stanthasen gelegen, genaamd Jan Meeussn land. 4) 4 morgen land, onder Stanthasen, op de Donk, belast met een erfpacht.29-10-1632
Hendrick Janssn de Lange, Burgemeester van Woudrichem, en Adriaen Pieterssn Cranendonck, wonende in Mijnsherenland van Moerkerken, voor hemzelf en als last en procuratie hebbende van zijn broer en zusters, samen erfgenamen van Dirck Pieterssn Cranendonk, hun overleden broer zaliger, gewoond hebbende te Emmichoven in het land van Altena, mitsgaders de kinderen en erfgenamen van wijlen Adriaen (Aert) van Herrewijnen (wachtmeester op het fort van Werken), wonend in het land van Altena; Cornelis en Charent van Herwijnen, beide ruiters ten dienste van dit land, in garnizoen liggende in Heusden, mitsgaders Seger van Waerthuijsen in het land van Altena, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Adriaen van Herwijnen1) Seger Adriaenssn van Harwijnen 2) Hendrick Aertssn Doedijns 3) Hendrick Aertssn Doedijns 4) Hendrick Aertssn Doedijns 5) vervalt 6) Hendrick Aertssn Doedijns 7) Hendrick Aertssn Doedijns 8) Hendrick Aertssn Doedijns 9) Hendrick Aertssn DoedijnsIn het land van Altena, onder de ban van Waerthuijsen, op de hoge Eng: zekere partijen van goederen en landen: 1). De helft van een hofstede, en geseeten: 4 hond lands, de helft van het huis, schuur, barg, in Waerthuijsen; 2). de helft van een morgen in anderhalf morgen zaailand op den Hoge waerthuijsense Eng; 3). de helft van anderhalve morgen op de Hoge Eng: "de lange morgen met de korte halve morgen"; 4). helft van twee morgen weiland ten zuiden van de Hoge Eng; 5) de helft van twee morgen zaailand op de Hoge Eng, blijft uit het decreet; 6). nog de helft van 10 honden zaailand op de Lage Waerthijsense Eng; 7). Nog de helft van 8 hond zaailand op de Lage Eng; 8). nog de helft van drie margen weiland in Waerthuijsen, waarop de oude vogelkooi gestaan heeft; 9). en nog twee honden lands.17-12-1640
vorige
12...74
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in