Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
11275 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11275 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1695-07-28Essingh, Harmanus, te Vianen
1700-07-01
1700-07-01
1784-11-22de erfgenamen van Petronella DeijnAmsterdam, 1) Hoogstraat, huis en erf tegenover het Oost-Indische Huis; 2) de helft van een huis en erf in de Haantje Hoeksteeg, naast de stal; 3) een losrente Thesaurie Amsterdam op naam van Reynier Jansz, gedateerd 7 juni 1678 a 425 gulden a 1½ % rente, tegenwoordig (1784) 1000 gulden, waarvoor is gekocht: 3) Kloveniersburgwal, op de hoek van de Kloksteeg, huis, stalling, achterhuisje en erf.
1597-01-15Jhr. Niclaes van Abbenbrouck, curator van de desolate boedel en goederen van Pieter Pietersz t GildeSchellinkhout, verscheidene percelen van land.
1544-12-22Rene van Chalon en Nassou, graaf van Nassou, als erfgenaam van zijn vader; Hendrick, graaf van Nassou, zaliger, ook stadhoudergeneraal geweest van Holland (maar niet tijdens overdracht en transport in 1538 deze acte genoemd).Lek, Amers, Het recht van de erfpacht van de gehele visserij in de Lek beginnende van Harpershoofd gelegen beneden Ammers tot de Zijde of de Zijdwinde toe, van die van Oudemunster in erfpacht gehouden; Lek, Lekkerkerk, de helft van de visserij gelegen in de Lek, beginnende van de kerk van Lekkerkerk nederwaarts tot in de mond van de Lek toe, voor Krimpen en vandaar nederwaarts tot Bolnessersloot toe; Lek, Waal, de twee delen van de visserij strekkende van de mond van de Lek opwaarts tot de mond van de Waal toe; Waal, Papendrecht, Twee delen van de erfpacht, gehad en gehouden hebbende van de heer van Assendelft, van de gehele visserij, strekkende van de mond van de Waal opwaarts tot het hoofd van Papendrecht en Galgord toe; Merwede, Papendrecht, Twee delen erfpacht, gehouden van de keizerlijke majesteit, van zanden en platen gelegen in de Merwede tussen het hoofd van Papendrecht en de mond van de Lek, het derde deel is in bezit van de heer van Assendelt verkregen van de keizerlijke majesteit als graaf van Holland; 1) En dit al zonder prejudicie en onvermindert het recht welk de heer van Pieterschem bij de institutie van het proces tussen hem als impetrant voor het leenhof van Holland ongedecideerd tegen de impetranten van het decreet als gedaagden hangende pretendeert te hebben in de visserij voor de ambachtsheerlijkheid van Ridderkerk, zo ver de zelfde zijne ambachtsheerlijkheid strekkende is van het zuidoosten daar ingaande van het midden van een huis staande op de oostdam daar de heerlijkheid van Zwijndrecht zuidoostwaarts aankomt, neergaande noordwestwaarts tot het midden van Wellaartsdijk toe, daar de heerlijkheid van IJsselmonde aankomt over al binnen de voornoemde limieten te halve diepe toe; 2) Onvermindert ook en zonder prejudicie van alzulke gerechtigheid als Goitschalck van Outheusden zo hij procedeert sustineert hem te competeren in de visserij sprekende tot de ambachtsheerlijkheid van Alblasserdam en zijn gevolgde Papendrecht oostwaarts gelegen, de oostdam zuidwaarts en de heerlijkheid van Ridderkerk zuidwaarts en westwaarts, Lekkerland noordwaarts en Alblasserdam noordoostwaarts, strekkende over al tot het diepe toe; 3) Behoudende en onvermindert ook het recht het welk de weduwe en erfgenamen van zaliger Bouwen Oom sustineren hen te competeren tot de visserij langs de kanten van de heerlijkheid van Papendrecht tot het diepe van de Merwede toe; 4) En onvermindert en zonder prejudicie van alzulke gerechtigheid als die Mr. Thielman Schoick sustineert hem te competeren in de visserij van de Pelsaert, het Roode Sant en anders gelegen tussen de Pelsaert en het Roode Sant voornoemt binnen de heerlijkheid en jurisdictie van Papendrecht.
1587-xx-xxDe weduwe en boedelhoudster van Mr. Boudewijn van Soutelande, in zijn leven secretaris van het Hof van HollandDen Haag, zeker huis en erf
1626-03-16Moorscheveen een huis, erf, schuur en bargh
1626-03-23de weduwe van Matheus van Thije, lakenkoper te Den HaagRijswijk;een huis met land aan de "Cruyfwech" genaamd "Witsenburch"
1578-?-?Wouter Lenaertsz als curator van de goederen van Cornelis Dircxz Langevelt, alias LievenheerLisse, in het ambacht van: 1). woning, erf, met 1½ morgen land, bepoot en beplant, ten zuidoosten en zuidwesten: Berghouterduin, ten noordwesten: het land van de Graaf en St. Elisabethsgasthuis te Haarlem, ten noordwesten: de Buurweg; 2). hennipcroft van 3 hond land, ten zuidwesten en zuidoosten: de Buurweg, ten noordwesten de kinderen van Verdoes; 3). 9 hond geestland, ten oosten en zuidoosten: Gerrit de With, aan de westzijde het godshuisland van Lisse; 4). 2 stukken land aaneen, een van 5 morgen en een van 2 morgen, samen 7 morgen gelegen in Lisserbroek, ten noordoosten: IJsbrant van Scharwoude, ten zuid- en noordwesten: het land van de Graaf, ten zuidwesten: het Gravenwater en Mr. Gerrit van der Laen; 5). Losterkampe land van 3 morgen, 2 hond, ten zuidwesten: Hendrick Croesinck, heer van Benthuysen en het land van het St. Elisabethsgasthuis te Haarlem, ten noorden: Jan Willemsz Tromper + Pieter Coelen, ten noordwesten: Joris Claesz van Veenhuysen, ten zuidoosten de Keukenduin van Teylinghen [Keukenhof?]
1630-09-17Jacob Stoop Dircxsz, burger te DordrechtNieurijderwaert (= Nieuw Riderwaard of Nieuw Reierwaard?); Maerten Sijmonssoon vijffentwintich mergen; 6 morgen 5 hond land gelegen in "Nieurijderwaert", gemeen in 12 morgen 1 hond, tezamen gelegen in een weer van 25 morgen genoemd "Maerten Sijmonssoon vijffentwintich mergen"
1630-09-30Jan Claesz van Lijn, als rentmeester van jouffrouw Johanna van Duvelant, weduwe van Jkhr Dirck van der Nath, zaligerLeiderdorp; Maren; Een stuk weiland groot ongeveer 2 morgen zijnde patrionaal goed gelegen tussen de Maren en de Zijlpoorten, omtrent de Singel, belendt in het noorden eendeels de stad Leiden met zeker stuk land welke gebruikt werd door Pieter Andriesz van Vesaneveltkapitein en voor het andere deel zekere andere 7 hond van Willem van Oijen burgemeester van Leiden, ten oosten Andries Jaspersz van Vesanevelt burgemeester met bruikwaar goed en Jacob Adriaensz van Dam met eigen goed, ten zuiden de erfgenamen van zaliger Jacob Huijgensz van der Dussen en ten westen de stad Leiden. Welk goed het laatst in gebruik is geweest door Abraham Willemsz Verschou
1630-10-02Dr. Johan Basius, raad en meester van de rekeningen in Holland, en Jonathan van Luchtenburch, raad en rentmeester-generaal van de Domeinen van Noord-Holland, als daartoe gecomitteerd zijnde door de heren van de rekeningen in Holland en dat tot profijt van dezelfde rekeningen van de Graaflijkheid van HollandHilligom; Geestlanden; 8 morgen 423 roeden geestlanden verdeeld in: 1) 6 morgen 281 roeden, belend in het westen en noorden de Graaflijkheidswildernis, in het oosten Hendrick van Berckenrode en Dirck Jacobsz van der Loth; 2) 2 morgen 1 hond 43 roeden, belend in het noorden Hendrick van Berckenrode, in het oosten Maerten Puijchaver, hoogheemraad van Rijnland, in het westen de Graaflijkheidswildernis en in het zuiden Michiel Arentsz van der Swan en Aris Thonisz. En dat volgens de gemeten kaart van Hendrick Sijmonsz van Duijndam, gezworen landmeter bij het Hof geadmitteerd en residerende te Haarlem. Belast met een erfhuur van 3 groot 1 duit per jaar, aankomende de erfgenamen van Philips Doubleth. Nog 4 penningen erfhuur staande op een gedeelte genoemd "Schootgenslant". Nog 6 penningen erfhuur per jaar. Nog 2 stuivers en 1 blank erfhuur en aankomende de erfgenamen van Philips Doubleth. Nog met de helft van 2 stuivers en 1 blank per jaar erfhuur, blijvende niettemin het voorgeschreven land in het geheel voor de gehele erfhuur verbonden. Bedragende de voorschreven lasten in alles tezamen 6 stuivers en 6 penningen. Verder is het land vrij en niet verder belast, anders dan de heer zijn recht en als buurland, het vangen van konijnen
1625-12-21Dirck Jansz van Vesanevelt, te Leiden, als vader en voogd van zijn twee kinderen bij wijlen Maritje Willemsdr. van Raemsvelt, alsmede Cornelis Claesz van Voort, medevoogd, als erfgenamen van hun grootvader Willem Dircxsz van RaemsveltLeiden, 1) Voldersgracht zuidzijde omtrent de Steenschuur, huis en erf, 2) Hogewoerd zuidzijde, huis en erf, 3) huis en erf naast perceel 2, 4) in de gemene gang of poort uitkomend in de Koenesteeg, drie huizen en erven
1634-01-27Zeker huis, Erf, Brouwerij, Mouterij:"Het Duiffgen"
1634-01-xxCornelis Joosten, pannenbakker te Gouda
1627-06-14Vrerick Willemsz. boormaker en biersteker te MedenblikMedemblik; in het oosteinde aan de noordzijde van de Oude haven een huis met erf
1676-09-07Pieter Pots;echtgenoot van Margareta de Groot; Schout tot Grootschermer.Naarden;Nieuwe Marktstraat, huis en erf en schuur
1676-09-11Den Haag;Maliebaan, huis en groot erf met stallen en goede achterhuizen
1633-05-13Delft Woning, landen,dependentien met aankleven van dien
1633-09-05
1676-10-30Berkel;noordeinde, huisinge erf boomgaarden met groot plantage van zest en andere bomen daarop staan schoon vogelkooi met de vogelvrije en de visserij, aan de landscheiding
1633-09-06
1633-09-27
1633-11-Steven Janssn als getrouwd met de weduwe van wijlen Cornelis Corssn cum Sociis
1633-02-xx
1633-04-12Wouter van Lieve, schout te Bersingerhoorn, als possesseur van des Impetrants Hypotheek
1633-04-18Eynout Jacobssn, brouwer
1633-04-12Jacques Dionyssn brouwer te Goes
1660-03-19Nicolaas Hendricxsz van der Stop
1640-10-11
1641-03-21Jacob Verloo, alhier in Den HaagDen Haag, "De Groene Wooningen"
ontbreekt
1662-12-22Anna Jans Brouwer weduwe en boedelhoudster van Willem Veenman in zijn leven Schout tot Vreelant, Abcoude, Nichtevelt zo voor haar zelf en als moeder van haar onmondige kinderenAbcoude;Bijlmerbroek bij het dorp 223 roeden bruikweer land groot 14 morgen gebruikt door Jan Willem Suijter en Theunis Jans Visscher
1651-03-31Anthonie van Marninck uit Den HaagDen Haag; aan de zuidzijde van de Prinsegracht belent ten noorden de Heerenstraat,een huis en erf
1651-05-023Leendert Arentsz van Leeuwen bakker alhier in Den HaagDen Haag; op het past van lammetge groen met al 't geen daar bijhoorde belent ten oosten de herengracht
1641-03-22Bastiaen Hendricxssn Bolleman, Burgemeester van Schiedam, cum sociis: als man en voogd van Jonkvrouw Margareta Purtick, zijn echtgenote, en als testamentair voogd van de kinderen van wijlen Willem van der Pol, Baljuw in Middelharnis, verwekt bij jonkvrouw Soetgen Purtick, en ook voor jonkvrouw Anna Purtick, weduwe van wijlen Pieter Lucq, in zijn leven klerk in de secretarie van zijne Hoogheid en ook nog voor jonkvrouw Magdalena Purtick, weduwe van wijlen Adriaen van den Ancker in zijn leven procureur voor dit Hof, samen de erfgenamen van zaliger Johan Purtick, in zijn leven secretaris ordinaris van dit hof.(Johannes) Johanna Hester van Sijpesteijn, weduwe van wijlen Pieter CoenenDen Haag, oostzijde van de Oude Molstraat: Huising en Erf, met een vrije uitgang, uitkomende in het Noordeinde, naast het huis, genaamd:"Het Houffijser", met alles wat aard- en nagelvast, met bedstede en Casse (Tasse) in de grote kamer staande, belast met een rente, aankomende de H. Geest-Armen te Leiden.
1642-07-31Samuel Govertsz van der Muyr; Andries Duyrcant, notaris te Den Haag, curatoren van de boedel van: Boudewijn Hackins, te Den Haag(niet ingevuld, noch de prijs)Zoeterwoude, buiten Leiden, achter het grote bolwerk aan de Singel bij de Witte Poort: een tuin met een speelhuis en een bornput, groot 49 roeden, zijnde een gedeelte van 81 roeden; ten zuiden: de singel van de stad; ten westen: de tuinen van Pons Jansz; ten noorden: Pieter van de Welypolder, ten oosten: Ant. Valckenaer.
1616-04-11Bonefaas Claessn de Braek en Gerrit Claessn de Braek(zegel) Dirck Jan van Riet te DelftSchipluiden;op de souteveen, aan de zouteveenscheweg, aan de vlaardingse Vliet Zekere 9 margen Landts
1616-04-12Anthonia Lenaertsdr, Adriaen Lenaertssn, en Inge Lenaertsdr, te Rotterdam, erfgenamen en weeskinderen van wijlen Lenaert Anthoniszn, hun vader(zegel)Jan van Zoutelande, procureur van deze Hove, ten profijte van Jacob Corneliszn, timmerman te RotterdamRotterdam;op Leeuwendael, aan de zuidkant van de Heerstraat zeker huis en erf
1659-07-18Gerrit Anthonisz Brouwer, te Naarden-Huizen (jurisdictie), Bussemerweg, 1) huis van Rijck Jansz met een stuk bouwland van 7 spint en een stuk van 5 spint, 2) een schepel land de Schelff geheten en gelegen boven de kerk, nog een half mutsert (?) omtrent de Sijtgesweg en tenslotte ca. 4,5 schepel aan 't Laerepad
1599-05-17Adriaen Jacobsz Cuyper, te Dirksland---Dirksland, Voorstraat, huis en erf (Z.O. de Goyweg, W. de heerestraat)
1587-04-29Pieter Oem Pietersz, oud-burgemeester van Leiden; Jacob Willemsz van der Burch, erfgenaam nomine uxoris van Adriaen IJsbrantsz; de erfgenamen van Adriaan IJsbrantsz; en de erfgenamen van Marritje IJsbrantsdr.---Leiden, bij de Visbrug, huising mitsgaders zekere scheerhuiskens daartoe behorende. (O. heerstraat en Oude Rijn)
1636-12-19Willem Taets van Amerongen, heere van Giessenburch - Nieuwkerk (Giessenburg)1 Cornelis Jan Gysen, 10 margen land met een huis daarop staande te Peursum 2 Adriaen Dircxsz Winter, 7 margen en 100 roedenGiessen - Nieuwkerk, in de ambacht van en in de ambacht en heerlijkheid van Peursum, landen en tuinen, groot 37 margen en 1 hond
1660-02-161 Arent Raven notaris te Leiden; 2 Claas Weldijck woonde tot AarlanderveenAarlanderveen; stuk weiland
1663-03-091 Bartholomeus van Buijzer voor Petronel la Dutry;2 Cornelis RoelantszDen Haag; noordzijde van de langegracht.huis en erf
1663-03-09Jan Leenderts burger te Den Haag1 Bartholomeus van Buijzer voor Petronel la Dutry;2 Cornelis RoelantszDen Haag; aan de westzijde van de Breedstraat in de Pastoorswarande,huis en erf
1671-06-0191 Benjamin Morris; 2 Adriaen Copmayer,Berkel en Roderijs;daar de korenmolen staat, poeldijk het grootste gedeelte van de woning en landerijen omtrent 30 morgen genaamd den Boogaardt
1582-09-24Jan Dircxszn Jong, Cessionant op d'Oude Wetering1 Bouwen Aemssn 2 Bouwen Aemssn, 3 Bouwen Aemssn, schout te RijnsaterwoudeIn het dorp Rijnsaterwoude onder die kerck, waarop weleer een huis en schuur gestaan heeft. 1). Een woning, huis, schuur, barg, met 5 en 1/2 margen lants. 2).Int ambacht van Alkemade op d'Oude Wetering, in de parochie van Leimuiden, 6 margen 1 hont en noch een vierendeel lants, daarvan onlangs 2 margen 1 hont verkocht is. 3) in de "Vriesecoop" in de voorsegde parochie van Lemuijden: 2 campkens van 1 en 1/2 hont en een van 2 hondt.
1662-11-04Jacob van Brederode en Francois van Brederode voor hun zelf en vanwege de wiede van wijlen Job van Brederode1 Corenlis Roelantsse;2 Adriaen Smouts te Den HaagDen Haag;Harderstraat huis en erf
vorige
12...226
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in