Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
23 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 23 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1658-06-07Pieter Florisz te Amsterdam, als voogd over de kinderen van Engel Engelsz, zilversmid.Roelant Cornelis, huistimmerman.Amsterdam, in de Lange Aertenganghe of Cleijn Wagestraetje, uitgaande in de Paerdestraet, en aan de Veste, tussen de Wagestraat en de Emstelbruggen: Drie Huisjes onder een dak, met erven.
1658-06-07geassisteerd door Pieter Hendricxz Waterpas de Jonge, haar behout broeder. (Behuwd broeder, schoonbroer of zwager)Hillegont Isaacxz, huisvrouw van Kapitijn Jan van Campen.Amsterdam, op de Binnenamstel: Een Erf, wezende een houttuin, met getimmerte daarop staande, zijnde de helft van twee houttuinen, buiten de woningen daarop staande, die de impetrant zelf houdt. Lang circa 64 voeten.
1658-06-07Jannitgen Michiels, weduwe van wijlen Willem Hendricxz Coorendrager, geassisteerd door Jan Jansz, haren schoonzoon en gecoren voogd.Barent Jansz van der Meulen.Amsterdam, aan de Vijzelstraat, oostzijde, bij de Regulierstoren, waar "De Coorendrager" in de gevel staat: Huis, achterhuis en erf.
1658-06-07Dirck Gerritsz Ruijtenburch.Eldert de Weer.Amsterdam, op het Nieuwe Waalseiland, op de Waelegracht bij de nieuwe Bantammerbruggen: Huis en Erf.
1658-06-07Bernardus Broenbeeck, koopman te Amsterdam.Hendrick Hendricxz StruijkeingAmsterdam, in de Dirck van Assensteegh: Huis en erf.
1658-06-07Pieter Hex, wonend te Keulen.Hermanus RooswijckAmsterdam, Lauriersgracht, aan de noordzijde: Huis en Erf.
1658-06-07Dirck Adriaensz Polsgraeff en Trijntgen Claes, echtelieden in Cortenhoeff.Abel Cornelis Oosterlandt.Amsterdam, aan de westzijde van de princessegracht, op de hoek van de passeerderstraat: Erf met het getimmerte daarop staande.
1658-06-07Aeltgen Davits, weduwe van Salomon Versluijs, wonende te Amsterdam.Johan van Hamont en Johannes PillioAnmsterdam, int Clarisseclooster aan de zuidzijde van de Suijtstraet, getekend met Nº 5 en Nº 6: Twee huizen onder een dak, met erven.
1658-06-07Tanneken Jans Verbeecq, weduwe van Jan Pietersz Heij.Marten Cantier en meester Jacob Jansz Bernaij, chirurgijn als de administrateurs over de boedel en de nagelaten goederen van wijlen Barbara van den Oever.Amsterdam, op het Heekelveld, waar "De Noortsen Boer" in de gevel staat: Huis en Erf.
1658-06-07Cornelis Jansz, thuijnman cum sociis: Harman Cornelis Thuijnman en IJsbrant Arisz als in echt hebbende Neeltgen Cornelis, voor hen zelf en tesamen vervangende en de rato cavernerende voor Pieter Jansz Blocq in huwelijk met Maritgen Cornelis.Pieter Baggelaer.Amsterdam, buiten de Sint Anthonispoort op het Oliphantspadt, getekend met Nº 1, met daarnaast een gang van de impetranten, 8 voet breed: Een Zeekere tuin, breed (voor aan de weg) ca 80 voet, lang 106 à 107 voet,
1658-06-07Cornelis Jansz, thuijnman cum sociis: Harman Cornelis Thuijnman en IJsbrant Arisz als in echt hebbende Neeltgen Cornelis, voor hen zelf en tesamen vervangende en de rato cavernerende voor Pieter Jansz Blocq in huwelijk met Maritgen Cornelis.Davidt Borchorst en Joost Taelman.Amsterdam, buiten de Sint Anthonispoort op het Oliphantspadt, getekend met Nº 1, met daarnaast een gang van de impetranten, 8 voet breed: Een Zeekere tuin, breed (voor aan de weg) ca 80 voet, lang 106 à 107 voet, met een huis daarop staande, met daarneffens een gangh van 8 voet breed, en
1658-06-07Jeronimus de la CroixJohannes Abrahamsz en Gerrit Jansz Elseboom te samen.Amsterdam, tussen de Lindedwarsstraat en de Lindegracht: Een nombre van veertien woninkjes, met een gang die begint bij de achtermuur van het huis van de impetrant (en diens eigendom blijft) tot aan de Lindegracht, die toegang geeft, mits dat de gebruikers de rato (naar evenredigheid) bijdragen aan de kosten daarvan.
1658-06-07Cornelis de Vries, makelaar, als last en opdracht hebbende van Maria Victorie, weduwe van Isaacq Lheureux.Bartholomeus Boeverij, gewezen schipper.Amsterdam, op de Prinsegracht, aan de westzijde tussen de Loijerstraet en de Loijersgracht, waar "De Gecroonde Hoet" uithangt: Huis en Erf, met een hoedemakerij daarachter.
1658-06-07Jeronimus de la Croix, beëedigd makelaar, namens zijn principaal Jan Jacobsz Sobbe Boere Kermis.Davidt Pietersz schoenlapperAmsterdam, op de Nieuwezijds westen Achterburgwal, achter de Appelmarkt, een gemeene (met deze koper) overtimmerde gangh in te gaan: Een huis en erf,
1658-06-07Arent Tengnagel.Harman Hendricxz Wrank, Comenijhouder.Amsterdam, in de Palmdwarsstraat aan de westzijde: Huis en erf.
1658-06-07Cornelis van Leeuwen, koekenkoper te Leiden, getrouwd met Petronella Roloffs, erfgenaam van zaliger Roeloff JanszReijnier Volckertsz te LeidenAmsterdam, op de oosthoek van de Sint Annadwarsstraat: Huising en Erf.
1658-06-07De weduwe, kinderen en voogden van de onmondige kinderen van Jan Stevensz, droogscheerder.Reijnier Wiggertsz, kruidenierAmsterdam, Dirck van Assensteegh, waar de stad "ceulen" uithangt. Huis en erf en achterhuis, (deze zomer nieuw getimmerd!)
1658-06-07Paulus Dircxz Comen en Gijsbert Bruijnsz Graft, als testamentaire voogden van 's moederszijde over de nagelaten kinderen van Hendrick Bouwensz meester metselaar, erfgenamen onder beneficie van inventaris van dezelfde Hendrick Bouwens.Maaijken Frans, weduwe wijlen Joost VerbeecqAmsterdam, in de voetboogstraat, westzijde, waar "De Metselaer" boven de deur staat: Huising en erf,
1658-06-07Pieter Fido en Dirck Bouer, mitsgaders Paulus Dircxz Comen en Gijsbert Bruijnsoon Graft, als geordoneerde voogden van Lijsbeth en Bouwe, de twee nagelaten kinderen van Annitge Wijbrants, geprocreeerd bij Hendrick Bouwensz meester metselaar, erfgenamen van Annitgen Wijbrants haar moeder voor de eene helft; Paulus Dircxz Comen en Gijbert Bruijnsz Graft te samen testamentaire voogden over de twee voorschreven nagelaten kinderen van Hendrick Bouwens, meester metselaar, erfgenamen onder beneficie van inventaris van hun vader, voor de andere helft.1). Gerrit Hendricxz, cranckenbesoecker, te Amsterdam; 2). ook nog aan dezelfde koper Hendrick HendricxzAmsterdam, voor in de Rozengracht, aan de noordzijde, tegenover de nieuwe doolhof, waar de "gecroonde troffel" in de gevel staat: 1). getekend met nr.: 1, naast het huis van de verkopers, getekend met nr.: 2 : Huising en erf. 2). Zekere huising en erf, getekend met nr.: 2, staande en gelegen op de Rozengracht, in de Olijslagersgangh, tegenover de nieuwe doolhof voor van de gangh tot achter aan het bleekveld van het huis van de verkoopers, waar de gecroonde troffel in de gevel staat.
1658-06-07Arnold Lus, gewezen ontvanger van de contributien in Oost vlaanderen, als gestelde curateur over de desolate boedel van Mr. Ritwaert van Cocholm, in zijn leven advocaat te Bovencarspel.1). Gerrit Symonsz; 2). Willem Jansz Hem en Albert Riuaertsz Groot; 3). Sieuwert Cornelis Breuman; 4). Dirck Meijnertsz in Grootebroek; 5). Jan Jansz Wit, Burgemeester der stad Grootebroek.In het dorp bovencarspel bij de stad Enkhuizen, partijen van landen in den Onkost, genaamd "Het Woutlant", waarvan de wederhelft werd gesustineerd "Fidei Commis" te zijn: 1). De helft van een weiland, in het geheel 3 en 1/2 morgen groot. 2). 2/3 parten in de afgedeelde helft van het Groote Saetgen, dat in het geheel groot was wegens het schotboek 4 morgen, waarvan het laatste derde part mede werd gesustineerd Fidei Commis te zijn. 3). De helft van twee morgen weiland, genaamd "De Weet". 4). Een stuk grasland, genoemd "De Bieren", groot een duizend en vijftig roeden. 5). Een stuk weiland, liggende op het Volkje Landt, groot twee honderd en vijf en zeventig roeden.
1658-06-07De voogden van de kinderen en erfgenamen van Gerrit Gerritsz huijckmaecker te Amsterdam.Jan van LoonAmsterdam, in de Gravenstraat, waar het "vergulde Soutvath" uithangt.: Huis met achterhuis en erf.
1658-06-07De voogden van de kinderen en erfgenamen van Gerrit Gerritsz huijckmaecker te Amsterdam.Jan Lodewijcxz van Boussel en Albert GovertszAmsterdam, Gravestraat : twee huizen en erven, getekend met nr.: 1, en nr.: 2.
1658-06-07De voogden van de kinderen en erfgenamen van Gerrit Gerritsz huijckmaecker te Amsterdam.Thobias DircxzAmsterdam, Keizersstraat op de hoek van de Dijk-dwarssstraat: Huis en erf.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in