gahetNA in het Nationaal Archief

Hof van Holland: Decreten - Zoeken: testamenten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
344 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 344 gevonden
Namen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goedDatum decreet
Jan de Witt.Amsterdam, Lindenstraat "daar de Reijgers" in de gevel staan, twee huizen naast elkaar met drie achterhuizen met erf06-12-1736
Ditmar Huijerman,Amsterdam, Jonkerstraat, naast t wapen van Vrieslant, een huis met erf22-07-1669
Jan Dircxzn de Leeuw,voor de helftAmsterdam, Brouwersgracht noordzijde, 't laatste pakhuis genaamd de Leeuw, waarvan de wederhelft toebehoort aan Isaac de Leeuw, beschuitbakker22-07-1669
Janse Hoefnich,Amsterdam, Engelsesteeg, alwaar de Hooiwagen in de gevel staat, een huis met erf22-07-1669
1.Nicolaes van Thoor, als vader en voogd van zijn minderjarige uitlandige zoon Jeronimus van Thoor en de eigenaar, voor 1/8 part, wegens zijn moederlijke goederen; 2. Hendrick Noyen, koopman te Haarlem, als vader en voogd van zijn kinderen bij Maria van Thoor, voor 2/8 parten, nog als voogd over Jeronimus van Thoor ingevolge van de testamente van Aeltge Gerrits, zijn grootmoeder, voor 1/8 part; 3. Willem van Eyckelenburch; 4. Laurens Schellinghs, voogden over de kinderen en erfgenamen, onder benefitie van inventaris van wijlen Anna Lenaerts, in haar leven weduwe en boedelhoudster van Johannes Abouts, voor 1/4 part; 5. Elisabeth van der Plancken, weduwe en de boedelhoudster van wijlen Willem Lenaerts, voor 1/4 part van de huis en erve.Thiel Harmensz SchuylenburghAmsterdam, in de Nieuwestraat, huis en erf, waar De Rhee in de gevel stond.02-03-1685
Aarnoud de Jongh en wijlen Gerrit van Starrenberg als executeurs van het testament van Johannes de Jongh; Johannes van der Laag, enigst zoon van wijlen Catharina de Jongh, (weduwe van Hermanus van der Laag, door de VOC opgegeven als vermist sinds 1756), Cornelia de Jongh, weduwe van wijlen Gerrit Starrenberg, Elisabeth de Jongh, allen erven van Johannes de Jongh, overleden.Elias Baard (Baart, Baars).Amsterdam, Prinsengracht oostzijde, over de Noorderkerk, 1/5 deel van huis en erf13-07-1764
Abraam Tigurinus en Andries Verplaet, te samen executeurs van de testamente van Arent Volckertsz van Zurich en de voogden over minderjarige erfgenamen, voor 1/2 part; mitsgaders: Jacob de Grijp, als voogd over de minderjarige erfgenamen van Anna Cambiers (Camviers?) en Arent Volckertsz en ook voor meerderjarige erfgenamen.Elsie Verdonck, weduwe van Jan Harmensz Gellinck, in zijn leven schipper op Leyden.Amsterdam, aan de zuidzijde van de Bloedstraat, huis en erf, twee woningen onder één dak, waar Zurich in de gevel stond.07-10-1681
Abraham Houtman;weduwnaar en geinstitueerde erfgenaam van Geertruijda Hovius,enige dochter en erfgename van haar vader Pieter Hovius zoon en erfge naam van Isaacq Hovius en Tietje Hettema,voor zich zelven voor een derde part en de zelfde Abrham Houtman weesmeester der stad Amsterdam, gequalificeerd en geauthoriseerd om de nalatenschap van Henricus Hovius die zonder testament te hebben gemaakt is overleden een zoon was van Isaacq Hovius en Tietje Hette ma het recht waar te nemen voor zijn minderjarige dochter Sibrilla Margareta Houtman voor een derde part in een derde part;verder Alida du Rieu weduwe van Matthijs Hovius, zoon en erfgenaam van Isaacq Hovius en Tietje Hettema,voor een derde part als moeder en geinstitueerde erfgename van haar dochter Tietje Hovius en Abraham Manschot gehuwd met Johanna Hovius en Alida Hovius me erderjarige en ongehuwde dochter te samen erfgenamen een negende part of ieder van hen voor een zeven en twintigste part; verder Pieter van der Sport gehuwd met Cornelia van Rijswijk en haar enige broer Otto van Rijswijk die beiden erfgena men zijn van Bastiaan Hovius die een zoon was van Isaacq Hovius en Tietje Hettema, en erfgenaam van zijn broer Henricus Hovius voor een derde part in een derde partJan van der Strengh en Lucas de Schepper makelaars te AmsterdamAmsterdam, Vijzelstraat singel bij de, daar waar "de Kramer" uithangt; huis en erf19-04-1722
Adriaen Gerritsz Hontwael (helft); Pieter Cornelisz Stelt, voor zichzelf en zich sterk makend voor Cornelis Cornelisz Waddens, gehuwd met Grietje Stelt, beiden erfgenamen van hun moeder Crijntje Bastiaensdr. Casteleyn (helft)Dirck Cornelisz Buyck, sluiswachter te DelfshavenDelfshaven, beneden de afrol aan de Schie benedendijks, een huis en erf strekkend van de straat oostwaarts tot het grondgebied van Delft (Z. het slop naar Rotterdam)28-07-1631
Adriaen Segersz, meerderjarige zoon van zalige Seger Adriaensz van de Vijver; Mourits Jansz, in huwelijk met Giertie Pieters van de Vijver, nagelaten dochter van Pieter Adriaensz van de Vijver en Aeltie Adriaens van de Vijver, te samen erfgenamen van wijlen Styntie Claes, laatst weduwe van Jan Florisz, in zijn leven loodsman in de Amsterdam; mitsgaders: Hendrick Goosens {Gosens} Blaeuw; Jan Adriaensz; Meus Mynaertsz, als executeurs en de administrateurs van de testamente en de goederen bij voornoemde Styntge Claes, doopmoeder van verlaten en nagelaten en de voogden van haar minderjarige erfgenamen.Andries BorghstraeAmsterdam, in de Tuinstraat aan de noordzijde, strekkende voor van de straat tot achteraan de gemene schutting van de erven in de Engelantiersstraat, huis en de erve met een tuin.19-05-1683
Adriaen Segersz, meerderjarige zoon van zalige Seger Adriaensz van de Vijver; Mourits Jansz, in huwelijk met Giertie Pieters van de Vijver, nagelaten dochter van Pieter Adriaensz van de Vijver en Aeltie Adriaens van de Vijver, te samen erfgenamen van wijlen Styntie Claes, laatst weduwe van Jan Florisz, in zijn leven loodsman in de Amsterdam; mitsgaders: Hendrick Goosens {Gosens} Blaeuw; Jan Adriaensz; Meus Mynaertsz, als executeurs en de administrateurs van de testamente en de goederen bij voornoemde Styntge Claes, doopmoeder van verlaten en nagelaten en de voogden van haar minderjarige erfgenamen.Jan BarentszAmsterdam, aan de oostzijde in de wijdegang, uitkomende in de Palmstraat bij de Brouwersgracht, huis en erf.19-05-1683
Adriaen van der DoesWillem Pietersz, procureur-postulantRotterdam, Hoogstraat, het huis en erf genaamd "Engelenburch" vrij zonder iets daarop staande behalve de heer zijn recht, belendt aan de noordzijde de Hoogstraten en aan de zuidzijde de Haven21-06-1540
Agnes Claesdr van Paenderen zaliger, in leven als poorteres gewoond in de Damstraat op de hoek van de Appellaarsteeg te Haarlem, haar erfgenamen volgens haar testament.Dirck van Paenderen, wonende te Haarlem (van goed 1 en 2); Mr. Cornelis van Alckmaar, (van goed 3).Haarlem, Damstraat, een huis en erf in de Damstraat op de hoek van de Appellaarsteeg, belendt aan de oostzijde de Appelaarsteeg, strekkende voor uit de Damstraat. (is goed 1); Haarlemmerliede of Schalckwijck (in de ban van), Spaarne, een woning met 16 morgen land en andere daartoe behorende zaken, gelegen vast aan Haarlem, strekkende voor uit de Spaarne tot achter aan de Zomerweg. (is goed 2); Sparwoude (onder de ban van), Sparwouderlee, land in gebruik bij Maerten Gerijtsz, groot ongeveer 2 mat bij de hoop, belendt aan het westeinde de Sparwouderlee en belast met een lijfrente ten gunste van Kathrijne Dirxdr. (is goed 3).12-04-1546
Andries de Lange, te Amsterdam; Roeloff Pranger, executeur van testament van Jan Jansz Roocksel en de voogd over minderjarige kinderen van Neeltje Roocksel en Claes Heymen, alle erfgenamen van Jan Jansz Roocksel.Roeloff PrangerAmsterdam, Recht Boomsloot zuidzijde, aan de oostzijde de Boomdwarsloot, huis en erf.16-10-1687
Anna Keun, te Den Haag, nagelaten dochter van Dirck Keun, in zijn leven Solliciteur in Den Haag, bij testament van haar Ouders, BoedelhoudsterWillem van der Cruijck, voor Jan van der Meij, Baljuw van Sas van GentDen Haag, De Plaats, zuidzijde: Huising en Erf.03-02-1670
Annetgie Theunis, bejaarde dochter en erfgenamen van op testament van wijle Barent Janssen de Wael voor de ene helft, Sieuwert van Duijn en Annitge Sieuwert erfgenamen op testamentvan wijlen Aeltge TadesAelbrecht Hendricxs Looman KleermakerAmsterdam;Ruslant aan de zuidzijde daar de koningin van portugaal uithangt een huis met erf zijnde twee woningen onder 1 dak13-05-1660
Annettie Volckerts zaliger, weduwe van Harman Stoffelse de Graeff.Adolff Houtman.Amsterdam, Nieuwendijk, een huis en erf waar de Vergulde Akerboom placht uit te hangen.24-07-1671
Annettie Volckerts zaliger, weduwe van Harman Stoffelse de Graeff.Jacob TonnemansAmssterdam, Jodenbreestraat bij het Salamandersteechie, de helft van een huis en erf.24-07-1671
Annettie Volckerts zaliger, weduwe van Harman Stoffelse de Graeff.Jacob TonnemansAmsterdam, Wijdekerksteeg, de helft van een huis en erf waar "Swaenevelt" uithangt.24-07-1671
Anthonia Molenschot, meerderjarige dochter te Den HaagAdriaan van Rijck en Gerrit van Rijck, makelaars, ten behoeve van Cornelia van der Heyden, vrouw van Adriaan van RottermontDen Haag, op de hoek van het Buitenhof ten westen van het logement van de heren van de stad Leiden, de helft van een huis met erf (N. en O. de heerstraat)24-03-1720
Anthonij Hinsen, executeur van het testament van Helena Huijbregts weduwe van Jacobus WitzartGovert van LimmikAmsterdam, Keizersgracht oostzijde, het tweede huis en erf benoorden de Leidsestraat28-03-1715
Anthonij van Wijngaerden, getrouwd met Cornelia van Rossen. cum suis, Hendrick Swart, getrouwd met Eva van Rossen, Bernard Scholten, executeur van het testament van zaliger Metie Adriaensdr de Meij, in haar leven laatst weduwe van Joost Jans Scheppers.Hillebrandt van Huijssen en Aeltie van Hoorn.Amsterdam, Weesperstraat oostzijde, tegenover het Doolhof: Huis en erf.26-09-1701
Anthonij Wilmerdoncx {Wilmerdonck} en Hendrick Craus, als executeurs van de testamente van Symon Leschevin.Anna Wilmerdonck, weduwe van Cornelis WilsAmsterdam, op de Raamgracht, aan de noordzijde, tussen de Moddermolensteeg en Zandstraat, huis en erf, waar De Soutbergh in de gevel stond.22-12-1684
Anthonis Janszn, wijlen;en diens wijlen huisvrouw Cornelia Heijnricsdr; en hun erfgenamen en als eigenaren van het huis in het Voorhout te Den Haag en tevens in hun bezit zijnde 9 percelen van losrente, waarvan twee rentebrieven in het 9e perceel?; Geerijt van Heemskerck; en zijn huisvrouw Cornelia van Oestee; de bezitters van hun grond zijn: Huijch Adriaen Huijchszn en Pieter van Borrendam; wonende in Zierikzee, zie akte van condemnatie d.d. 23-12-1507 betreft losrente van perceel 1. Katherijne van Treslong, jonkvrouw, weduwe van wijlen Michiel de Baenreijns (ook wel Beoiren?); met haar voorzoon Lodewijck van den Werve, zie akte van condemnatie losrente van perceel 2; Michiel Gerrits, en zijn zoon Dirick Michielszn, mitsgaders Dirrick Bossaert, zie akte van condemnatie d.d. 25-09-1505 betreft losrente van perceel 3; Michiel Gerritsz, wijlen diens weduwe, met haar zoon Dirick Michielszn, mitsgaders Gielis Bossaert Michielszn, priester,Marijtgen Michielsdr, zie akte van condemnatie d.d. 11-12-1505 betreft losrente van perceel 4; Michiel Geeritsz, zaliger diens weduwe met Dirick Michielszn; en Mr. Gerijt Bossaert; en Maritgen Michielsdr, zie akte van condemnatie d.d. 24-07-1506 betreft losrente van perceel 5; Michiel Gerijts,wijlen diens weduwe met Dirck Michielszn en Maritgen Michielsdr zie akte van condemnatie d.d. 10-12-1507 betreft losrente van perceel 7; Gerijt Janszn,en Adriaen Janszn,beiden wonende in het ambacht van het Hof van Delft; en Vrederick Claeszn, en Pieter Claeszn, beiden wonende in het am bacht van Hodenpijl, zie akte van condemnatie d.d. 06-08-1505 betreft losrente van perceel 8; Michiel van den Bouchorst; rentebrieven via transport sprekende op Jan Dircxszn; en Dirick Claeszn; van hen beiden zijn de woningen belast met rentebrieven behorend bij van perceel 9; Pieter Claeszn, was op 13-05-1481 schout te Wassenaar, betreft rentebrief d.d. 13-05-1481; en de ander rentebrief van anno 1441 beide behorend bij perceel 9.Mr. Willem Bouwens, van het huis met erf in de Voorstraat te Den Haag; Mr. Willem Aggerus, van het 1e perceel losrente; Mr. Florijs Zeeman van het 2e per ceel losrente; Bertoult Assendelft, secretaris ordinaris van het Hof, betreffende 3e, 4e, 6e, 7e en 8e perceel losrente en de 2 rentbrieven betreffende het 9 perceel; Jacop Stapaert (ook wel Stalpert) schepen te Den Haag betreffende het 5e perceel losrente.Den Haag; Voorhout, huis met erf met aan de westzijde een steeg en aan de noord zijde het Voorhout, eigenaren de erfgenamen van de voornoemde Anthonis Jansz zaliger met nog negen percelen losrenten, waarvan: Agger in Zeeland;44 gemeten land behorend bij perceel 1, Agger in Zeeland; 30 gemetten land behorend bij perceel 1. Rijswijk; huis, erf en boomgaarden, behorende bij perceel 2. Rijswijk; 2 huizen, behorend bij perceel 2. Rijswijk; Picxwoude; 4 morgen land genoemd de Picxwoude; 4 morgen land behorend bij perceel 2. Voorschoten; 3 morgen land behorend bij perceel 3. Zoeterwoude; 24 morgen land behorend bij perceel 4, 5, 6, en 7, met uitzondering van de kerkmeesters van Zoeterwoude die daarin 9 morgen land in erfleen hebben. Zoeterwoude; 3 morgen land behorend bij perceel 4, 5, 6, en 7. Voorschoten; 2 morgen land behorend bij perceel 4, 5, 6 en 7. Delft; in het ambacht van het Hof van Delft; huis, erf, berg en geboomte behorend bij perceel 8. Delft; in het ambacht van het Hof van; 7 morgen en 2 hond land behorend bij perceel 8. Dijkshoorn; huis, geboomte en erf behorend bij perceel 8. Wassenaar; woningen, behorend bij perceel 9.27-02-1523
Anthony Hinse, executeur van het testament van Helena Huybrechts, weduwe van Jacob WitsartWillem SchierhoutAmsterdam, Prinsengracht bezuiden de Leidsestraat, huis en erf naast de weverij van Richard Hodson20-04-1716
Anthony Hinse, executeur van het testament van Helena Huybregts, weduwe van Jacob WitsartFredrick PauliAmsterdam, Reguliersgracht zuidzijde, huis en erf20-04-1716
Arent Arentsz. Tuijt en Maria Scholiers, echtelieden.Gerrit Brouwer, veerman op Brussel.Amsterdam, Voetboogstraat, aan de westzijde, een huis en erf waar "Het Vergulde Lootwindt" uithangt en "De Noordstar" op de luivel stond.13-01-1676
Arent de Zeeuw en Salomon van der Sluys, makelaars te Amsterdam; Paulus de Ruyter en Arent Vorsterman, als executeurs van de testamente van wijlen Jan Claesz oude Jan (ouwe), viskoper, en nog Paulus de Ruyter, als procuratie hebbende van Jan Brandse, viskoper.Jan Hoffstee, kleermakerAmsterdam, in het Rebetsteeg (Revetsteeg of Rebelstraat?), huis en erf, waar Het Cleyn Wapen van Amsterdam stond.08-10-1681
Arent de Zeeuw en Salomon van der Sluys, makelaren te Amsterdam; Paulus de Ruyter en Arent Vorsterman, als executeurs van de testamente van wijlen Jan Claesz oude Jan (ouwe), viskoper, en nog Paulus de Ruyter, als procuratie hebbende van Jan Brandse, viskoper.Tryntie CoertenAmsterdam, in de St. Annendwarsstraat, huis en erf met het achterhuis.08-10-1681
Arent de Zeeuw en Salomon van der Sluys, makelaren te Amsterdam; Paulus de Ruyter en Arent Vorsterman, als executeurs van de testamente van wijlen Jan Claesz oude Jan (ouwe), viskoper, en nog Paulus de Ruyter, als procuratie hebbende van Jan Brandse, viskoper.Salomon de ConinghAmsterdam, op de Oudezijds wester Voorburgwal in het Steenhouwerssteeg, twee huizen en de erven onder één dak, waar De bonte Kan uithangt.08-10-1681
Arent Harmensz. Backer en Adriaen Floris Eeckhout, als bij testament van Maijcken Willems Barisel, weduwe van wijlen Claes Feber, gestelde voogden over haar onmondige erfgenamen en executeurs van haar testament, in die kwaliteit enige en universele erfgenamen van Maijcken Willems Barisel voornoemd.Coenraet Eggerdingh.Amsterdam, Westermarkt, een huis en erf tegenover de Nieuwe Vleeshal.04-05-1677
Arent Harmensz. Backer en Adriaen Floris Eeckhout, als bij testament van Maijcken Willems Barisel, weduwe van wijlen Claes Feber, gestelde voogden over haar onmondige erfgenamen en executeurs van haar testament, in die kwaliteit enige en universele erfgenamen van Maijcken Willems Barisel voornoemd.Adrianus Hendrixz. Backer en Egbert Jansz. Backer.Amsterdam, Rozengracht, een huis en erf, aan de zuidzijde in het laatste park naast het Doolhof.04-05-1677
Aron d'Agilar, enige universele erfgenaam van David d'Agilar; Hester d'Agilar, weduwe en de boedelhoudster van wijlen Mozes Raphael d'Agilar, met haar zoon Isack Gaim d'Agilar; David Baruch; Aron d'Agilar en Isack Gaim d'Agilar als voogden over Ganna d'Agilar en de executeurs van de testamente van wijlen David d'Agilar.Lodewijck Sonnemans, koopman te Amsterdam.Amsterdam, op Vloyenburch, op de Houtgracht, tussen de Houtstraat en de Zwanenburgstraat, huis en de erve met een achterhuis en het bad, waar De swarte Ketel in de gevel stond.24-06-1682
Asuerus van Aalderink, te Amsterdam als enige beheerder en executeur van het testament van Theodora Elisabeth Koolenbrander, eerder weduwe van Willem Bosveld en laatst van Cornelis KooghAlbertus Warnink, te AmsterdamAmsterdam, Anjeliersstraat zuidzijde, het tweede huis achter het hoekhuis van de Prinsengracht, huis en erf getekend nr. 22525-09-1801
Balthasar Verdonck (Verdoncq), koopman te Rotterdam, en Gerrit Vinck, procureur voor dit Hof, voor Jan Willemssn Domijs te Rotterdam, eerste koper van het huisGerrit de Roodere procureur voor dit Hof, namens Hendrick Verdonck te RotterdamSchoonderloo: Boomgaard met erf en recht op erfpacht, met een singelgracht en rietvelden, en een vrije uitgang van 5 voeten breed aan de oostzijde11-03-1641
Balthasar Verdonck, koopman te RotterdamGerrit Vinck, procureur Hof van Holland voor Jan Donnijs, brouwer te RotterdamSchoonderloo (Schoonloo?),boomgaard met erf en het recht tot de erfpacht met singel grachten en rietvelden en een vrije uitgang van 5 voeten breed oost zekere huizen strekkende van de dijk zuidwaarts, belend ten oosten de halve sloot van het ambacht Bleijswijk, ten west de halve sloot scheidende deze boomgaard en het bogertjen van de erfgenamen wijlen Louwris Fransz Geens, waar van de erfpacht door de koper word overgenomen.16-07-1640
Boetselaer, Sweder van den Boetselaer, Heer van Leeuwen, overleden, en Adam van der Smalingh, notaris en procureur alhier in Den Haag, bij dezen Hove als gestelde procureur ad lites, ende sulx representerende de onbekende eigenaars van seeckere hoeve (Hypotheek).Aert Hendricxsn Hoogwerff.In de heerlijkheid Nieuw Beyerland, in het land van Overmaas, tussen de Plaatsenweg en de Zuid-Beyerlandsedijk: Hoeve met "Voetstoots" 42 morgen land, zowel wei- als zaailand, plus nog de huur en pacht opbrengst.25-05-1700
Catharina van Houten, de weduwe en boedelhoudster van Andries van Thiel en wonend binnen de stad WeespAlida Vree, de weduwe en bij testament de enige erfgename van Jan Maghiel Smit (oorspronkelijk koper maar inmiddels overleden)Weesp, het Zandpad buiten de Gijnpoortsbrug bij het Amsterdamse Buiten Veen, 1) huis en erf en stalling zijnde het logement de Drie Roskammen, 2) een tuin met huis en erf en stalling plus wagenhuis en getimmerten (opstallen) vanouds genaamd Over Raar-op (O. buitensingel van Weesp)14-11-1808
Christiaen Louis Rothe en Jan Perkin, door Jasperina van Mousou, de weduwe van Nicolaas Roos krachtens de macht haar bij het testament van haar vader Jasper van Monsou verleend, aangesteld als executeurs van het genoemde testamentAnthony CozijnAmsterdam, Singel zuidwestzijde tussen de Vijzelstraat en de Geelvinksteeg op de zuidoosthoek van de Pottebakkerssteeg, een huis, achterhuis en erven
Christina Aleida Smits, de weduwe van Hendrik Scholte en aangestelde executrice van hun testament en Maria Bruyning, meerderjarig en ongehuwd, beiden wonend te AmsterdamSibilla Scholte, de weduwe van Johannes SymeseAmsterdam, Rapenburgerstraat op de hoek van het Waaigat, de helft van een huis en erf08-12-1802
Christina Wijbouts zaliger, weduwe van Abraham.Herman van Limborgh voor Johannes en Abraham Wijnants van Hemomees.Diemen, in de banne genaamd Het Overdiemen Dicht aan de Diemerdam, een bruikweer land van 7 kampen, tesamen groot met het rietland 9 morgen en 460 roeden, te weten de 7 kampen te samen groot 9 morgen en 284 roeden en voor het rietland 176 roeden, alles Rijnlandse maat.08-04-1669
Christina Wijbouts.Govert Outvorst.Amsterdam, Warmoesstraat, westzijde bij de Oude Brugsteeg waar ''de Spaansche craeck'' uithangt, een huis en erf.03-09-1668
Claes Jansse Maetsuijcker en zijn vrouw Dirckie Thijs Colthoff, beiden overleden.Jonas Leeuw, vleeshouwer.Amsterdam, Haarlemmerdijk, een huis en erf waar Edenburch in de gevel stond.
Claes Janssen Groenhoven, en Hendrick Janssen Coster, executeurs van het testament van wijlen Geertie Lockmans, in haar leven weduwe van Jan Stuurman de Oude.Pieter Schrooder, Grootschipper.Amsterdam, Rozenstraat noordzijde, daar "De Groeninger Toorn" in de gevel staat: Huis en erf, met twee woningen onder een dak.04-12-1671
Cornelis Apersen van Campen.Hendrick Ulenbroeck, wonende te Amsterdam.Amsterdam, Stilsteech, een huis en erf waar " de Slange" uithangt. Hendrick Ulenbroeck, de koper, woont er in.21-11-1670
Cornelis Cornelisz NanninghJacob BroertjesHuisduinen (?), een stukje ouweland groot 95 roeden05-02-1723
Cornelis Cornelisz NanninghSimon Jacobse voor de kinderen van IJsbrand GrooffHuisduinen, een stukje koogland groot 497 roeden05-02-1723
Cornelis Cornelisz Nanningh (of Nanninghs) wonende te HuisduinenJacob in 't HoffHuisduinen op het Mient, een huis02-02-1723
Cornelis Cornelisz Nanningh wonende te HuisduinenJacob BroertjesHuisduinen (?), een stukje ouweland van 80 roeden, ten noorden de weg05-02-1723
Cornelis Cuijck van Mierop zaliger.Bastiaen Cornelisz. en Cornelis Cornelisz. van der Speck.Leidschendam, Tedingerbroeck, een stuk weiland van 2 morgen.06-01-1675
vorige
12...7
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in