Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
241 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 241 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1530-11-03Jonkvrouw Jozijne Cruiningen, weduwe van IJbrant van Schoten, zaliger, en de kleine kinderen bij de voorschreven IJsbrant geprocreerd.Jonkvrouw Marie van Assendelft, weduwe van Jan van MatenesseHilligersberg; Rotte en de Brochterwatering: Een hofstede met land groot 55 morgen daaraf de helft leengoed is gehouden van de graaf van Nassou als heer van Palanen (=Polanen) en van de Lecke en de ander helft eigen goed liggende met het voorschreven leen pro indiviso tussen de; een hofstede met 55 morgen land.
1533-07-21Jonkvrouw Juliana, Dirck Jan Soucken zijn weduwe, wonende te Delft.Cornelis Aertsz van der Hoech, koper van de 5 morgen land buiten de Haechpoort in de Vrijenban en van de 7 morgen land buiten de Oostpoort van Delft Jan de Heuter (ook als Heuijter), koper van de rest van de verkochte goederenDelft; Haechpoort; 5 morgen land buiten de Haechpoort in de Vrijenban. Rijswijk; een woning groot 15 morgen land met huis, berg en geboomte en nu uit de huur en gebruikt bij Jan de Vlieger; Delft; Vrijenban; 4 morgen land buiten de Haechpoort in Vrijenban; Delft; Ruynen; 8 1/2 morgen land liggende op Ruynen, in gebruik bij Claes Mathijsz; Delft; Hoenipijl; 6 1/2 morgen land liggende in Hoenipijl, in gebruik bij Fop Cornelisz; Delft; Oostpoort; 7 morgen land liggende buiten de Oostpoort; Delft; Oude Delft; een huis gelegen aan de Oude Delft Delft; Pondtmarkt; de rente op die Cuijpershuis van Marij aan de Pondtmarkt Delft; Marktveld; de rente op de Keijzershuis van Alewijn op het Marktveld Delft; Molsteeg; de rente op het huis van Mr. Huijch staande in de Molsteeg Delft; Gasthuislaan; de rente op het huis genoemd "In de Snijdersschaere" in de Gasthuislaan; Delft; Haechpoort; de rente op het huis waarin Pieter Jansz woont buiten de Haechpoort.
1533-10-06Mr. Jan van Almonde, geordonneerd curator van de onmondige kinderen van Mr. Frans Dircsz, zaliger, in zijn leven procureur; Dirck Fransz, voor zichzelfMr. Claes Boeckelaer, advocaat, en Jacob Cornelisz Ballemaecker, en Dirck Jansz, elk is voor één derde koper.Rotterdam; Charlois; een tiende deel van de uiterste gorzen die nog onbedijkt zijn in Charloisland
1534-07-31Mr. Anthonis van der Bronchorst, zijn huisvrouw is Trijnken JoostendrMr. Huijch van Eijnden, als koper van de 21 morgen land te Rijswijk; Mr. Abel van Colster, raadordinaris van het Hof van Holland, als koper van de 10 morgen 2 hond 18 roeden land met huis, schuur en geboomte; Mr. Franchois van Geertsberge, procureur, als koper van het land en de twee woningen in Den HaagRijswijk; Rijswijkerbroek; 22 morgen land, in gebruik bij Jan Colen en Claes Colen gebroeders voor de som van 15 ponden vlaams en 2 koppels cappoenen of 15 stuivers het jaar, tevens belast met herenaccijns van Assouwe en onlosbare rente; Rijswijk; 10 morgen 2 hond 18 roeden land, met huis, schuur en geboomte daarop staande, in gebruik bij Jan Colen en belast met een onlosbare rente; Den Haag; Aan de zuidzijde van het Hagehoudt (=Haagse Bos): Een woning met huis, berg en geboomte daarop staande, groot in 3 stukken omtrent 9 morgen land, in gebruik bij Thielman Jansz, belast met o.a. een erfhuur ten behoeve van de keizerlijke majesteit; Den Haag; Noordeinde; een huis en erf met opstal, met aan de zuidzijde Mr. Cornelis van der Capelle en aan de noordzijde Mr. Pieter van Rotterdam, advocaat, strekkende achter uit westwaarts op tot aan het erf van Willem Goud en het Sint Nicolaes Gasthuis.
1536-07-31De heer van Rammmeeloo, als voogd van Jaques QuarreDe heer van Rammmeeloo, als voogd van Jaques QuarreRotterdam; Katendrecht; het vierde deel van uitterlanden grondingen met alle toebehoren zo groot en klein als die eerst gekocht waren van Mr. Jan van Alkemade; Rotterdam; Charlois; het vierde deel van een griend zo groot en klein als die eerst gekocht waren van de kerk of de Helige Geest van Charlois en van heer Adriaen van Borsselen ridder
1541-07-30Aechte Coppen Oelen, in de akte wordt haar naam ook vermeld als Aechte Anthonijs Hobijcxdr, wonende te Dordrecht, weduwe van Jacob Goel Heijnen zaliger, die weduwnaar is geweest van Anthonie Eerste zaligerCornelis Heijnricxsz, van Zierikzee, betreffende goed nr: 1 en 3; Anthonis Suijs, betreffende het goed nr: 2; Claes Pietersz, tinnegieter van Zierikzee, betreffende het goed nr: 3; Mr. Claes Bueckelaer, betreffende de goederen nr: 4, 5 en 6; IJeman Claes Heijnricsz, van Zierikzee (het heerschap van Burch), betreffende goed nr: 7; Jacob Claesz, betreffende goed nr: 8; Pieter Pietersz Couwenburch, betreffende het goed nr: 9; Jan Paets, betreffende het goed nr: 10; Jan Nachtegael, betreffende de goederen nr: 11 en 12Zierikzee in diens poortambacht, Weldamme, Een stuk weiland groot 3 gemet preter 10 roeden in Weldamme in Moerbekevanck in gebruik bij Jan Bouwman (is goed nr: 1); Zierikzee in diens poortambacht, Nobelpoort, Een weide met heer Gielis Jansz Trompers cappelrije gemeen, het deel zijnde 2 gemet 20 roeden ingebruik bij Jan Bouwman, het land ligt buiten de Nobelpoort (is goed nr: 2); Zierikzee in diens poortambacht, Aerthil, Een stuk korenland genoemd "Balenmeet" groot 1 1/2 gemet 95 roeden in Jeenissebevanck in het Aerthil, is gebaand bij Michiel Cornelisz warmoesman, is uit de pacht en ligt nu te driesch (is goed nr: 3); Zierikzee in diens poortambacht, Galgebevanck, Een stuk korenland groot 2 gemet 80 roeden in het Galgebevanck, is uit de huur en is gebruikt bij Michiel Cornelisz warmoesman per jaar de hoop (is goed nr: 4); Zierikzee in diens poortsambacht, Blockvanck, Een weide met Huijbrecht Pieter Hubrechtsz gemeen en Maijken Lourijs Jacob Ploijen weduwe het deel daarvan zijnde groot 1 gemet 120 roeden in het Blockvanck, in gebruikt geweest bij Pieter Gielisz nu in gebruik bij Heijn Cornelisz (is goed nr: 5); Zierikzee in diens poortambacht, Cattemeedebevanck, Een stuk land groot 3 gemet 75 roeden in gebruik bij Jan Huijgensz, pachter was Jan Bouwman, bij de westzijde van de weg in het Cattemeedebevanck (is goed nr: 6); Zierikzee in diens poortambacht, Noordschelleke, Een weiland groot 1 gemet 75 roeden in Noordschelleke, in gebruik bij Jan Bouwman het jaar de hoop (is goed nr: 7); Zierikzee in diens poortambacht, Zuidhavenpoort, Een ijdel of ledig erf daar een zoutkeet op gestaan heeft, de Zuidhavenpoort van Zierikzee daarvan ligt het land er buiten van; belendt in het zuiden Selke of Solleke, in het noorden de weg (is goed nr: 8); Zierikzee in diens poortambacht, Noordhavenpoort, 5 delen van een ledig erf daar het zesde deel competeert de erfgenamen van Anthonis eerste huisvrouw was van Jacop Goel Heijnenz, de Noordhavenpoort van Zierikzee het land ligt daarbuiten van, belendt in het oosten de Sellinghen en in het westen de straat (is goed nr: 9); Zierikzee, Zuidhavenpoort, Een huis met erf met in het zuiden de achterstraat en in het noorden de Heerstraat met de Haven, bij de Zuidhavenpoort bij de, met een Spijker daar naast en een poort of pat (is goed nr: 10); Zierikzee, Potstraat, Een huis in de Potstraat belast met een geestelijke erfpacht van 7 schellingen groten vlaams het jaar, belend in het zuiden de Heerstraat, strekkende noord af tot een water genoemd "De Vroen" (is goed nr: 11); Zierikzee, Potstraat, Een huis belast met 5 schellingen groten het jaar min 4 penningen ten behoeve van het kapittel van Zierikzee, belendt in het oosten het voornoemde huis (goed nr: 11) aan de noordzijde van de Potstraat (naast het huis in goed nr: 11 beschreven) en aan het zuiden de straat (is goed nr: 12); Kerkwerve, Moer, 8 gemet 50 roeden weiland gelegen in het vijfde deel van Kerkwerve in Zierikzee in het Moer in het Wannebevanck, binnen deze landmerken (is goed nr: 13)
1544-02-11Evert Aertsz de Smit, buurman van Den HaagEvert Aertsz de Smit, buurman van Den Haag.Rotterdam, Oude Wateringe te Ketel, 5 1/2 morgen land den hoop zonder maat, weleer toebehoord hebbende Jacob Cornelisz en het laatst gepossedeerd bij Jacob Mathijsz te Schiedam, belendt aan de noordzijde het convent van Sinte Barbaren te Delft, aan de oostzijde Sgravenlandt, aan de westzijde de Oude Wateringe over de Oude Dijk
1553-07-31Gerryt Aertsz Hofflandt, baljuw en schout van BleiswijkGeraerdt, heer van Assendelft, ridder, eerste raad presiderende in het Hof van HollandRotterdam, buiten de Goudse Poort, 8 morgen land strekkend van de Rotte tot de buurweg
1582-07-30De erfgenamen van wijlen Elysabeth van Zijl,Pyeter Janssoon de Beenen, poorter te RotterdamOmvoerden in den ambachte van Hillegersberg, aan de Rottekade zeekere wooning huis, schuur, geboomte, en 35 mergen lants.
1583-03-17Heyltgen Pancraesdr, weduwe van wijlen Mathijs Heynricxsn, mitsgaders: nn Willemszn, de voogden van de naargelaten weeskinderen van: Jacob NN, geprocreert aan : Engeltgen Mathijsdr,Pontiaen Janszn, tot LeidenIn de ban van Zoeterwoude: Percelen van goeden: afgebrande woning met 12 margen, 4 hont lant, met potingen, beplantingen, in vijf percelen: 1).5 1/2 margen met afgebrande woning, 2). 3 margen 2 hont, 3). 2 margen 2 hont, 4).1 margen 1 hondt, 5). 2 hondt
1592-07-21Mr. Gillis de Glarges, advocaat Hof van Holland als procureur van jhr. Johan Grauwert, als man en voogd van joffr. Josina van Bronckhorst, wonend in Oost-FrieslandPieter Gabrielsz en Gerrit Gabrielsz (broers), te ZegwaardOverschie (bedrijve van), in twee polders, de Nieuwe en Zestienhovense polder geheten, een weer of perceel land strekkend van de Rotterdamse weg door genoemde polders tot aan de landskade
1596-02-09Cornelis Jansz van Delft, notaris te Amsterdam, in plaats van Lambrecht Vloetz vervangend curator van de nagelaten goederen van Aechtge Gerritsdr., huisvrouw van Jacob Pietersz Bock; Mr. Jan van Wittendael, met irrevocabele procuratie van Jacob Pietersz BockWillem (Dircxsz?), brouwer van Hoorn (1); Dirck Jansz Comans (2); Pieter Coman Louwen (3 en 4)Alkmaar, Leede (op de), 1) huis en erf met tuin erachter genaamd de Vergulden Bock, met poort uitkomend op de oude veste*, 2) Oude Gracht, een stenen kamer gehuurd door Maria Bouwensdr., strekkend van de straat tot de tuin van het huis de Bock, 3) nog een stenen kamer in huur bij Jannetje Jacobsdr., 4) een derde stenen kamer door Jannetje Coman Piet(ersdr.?), staande naast de vorige kamer
1597-03-04Jan Ypelaer, te RotterdamIsaias CastelainDen Haag, Papestraat, huis en erfje (Z. de heerstraat)
1597-05-23Jacob Burgersz, met last en procuratie van de erfgenamen van Frederick Ottensz; Gillis van Flory, procureur-generaal Hof van Holland, als man en voogd van Clara Pietersdr. Sasbout; Marritje Vrancksdr. Pijnsz, erfgename van haar zoon Vranck Pietersz Sasbout; Cornelis Willemsz de Lange en Adriaen Cornelisz, korenkoper te Rotterdam, voogden van de onmondige kinderen van Pieter Joosten de Gruyter, verwekt bij Jannetje Pietersdr. Sasbout, tesamen de erfgenamen van Neeltje Claesdr. van Harckesteyn, de weduwe van Frederick OttenszJan Jansz Roos, visser te DelftDelft, Voldersgracht, tuin met huis erop, strekkend van de straat noordwaarts tot de schuur van de Oude Mannen (O. 't Oude Manhuys)
1599-12-22De curatoren van de desolate boedel van Ewout Gerritsz Vermeulen,eertijds laken koper te Oud-BeyerlandGhijsbrecht Michielsz van Schilperoort, lakenkoper te RotterdamOud-Beyerland, 1) Voorstraat, huis en erf met bezijdenkamer, 2) Peperstraat, een huisje met erf achter eerder genoemd huis, 3) Geldelosepad, een boomgaardje van ca. een 1/2 morgen, strekkend tot achter aan de lange molenweg
1602-06-28Jacob Wittensz, baljuw van MonsterBarthout van Vlooswijck, burgemeester te RotterdamRijswijk, hofstede genaamd Ter Nijenburg met plantages,boomgaarden en landen groot 34,5 morgen vrij allodiaal goed uitgezonderd 9 morgen (zuid vlietweg, noord heerweg)
1606-07-31Jacob Jansz, te Maasland op de Houff (Houve)Willem Jansz, in de Bonte Osch te RotterdamMaasland, in de Dijckpolder, zijn woning genaamd de Houff met huis, bijhuis, bergen, boomgaarden, poting en planting, met 33 morgen eigen land: 1) 23 morgen gemeen met 7 morgen, samen genaamd 't Huysweer, strekkend van de Kerkgaech tot de Maaasdijk, 2) 5 morgen land (N. perceel 1), W. de Maasdijk), 3) 3 morgen 5 hond buitendijks land, 4) 7 hond buitendijks land strekkend van de Maasdijk tot de Maas
1607-07-30Gerrit Adriaensz Meeuwesteyn en Sander Pietersz, curatoren van de boedel van Aernt BouwenszJan Clementsz, te Rotterdam (1,3,4); Cornelis Anthonisz, secretaris van Brielle (2)Naters, 1) 2 gemeten land in een stuk van 9 gemeten en enkele roeden wei(N. de Natersche heerweg), 2) 6,5 gemeten land (W. en O. heerweg), 3) 16 gemeten land (N. en O. 's heren weg), 4) de Strijpe, 5 gemeten land genaamd de Geerweye zijnde patrimoniumgoed (NO. watering, W. 's herenweg)
1607-07-31Gecommitteerden van de gemene crediteuren van Bartholomeus Ferreris en Jan Franchois SusioWillem Willemsz HoidebreyerRotterdam, Rijstuin (hoek van de -), huis en erf strekkend voor vanuit de stadshaven (W. heerstraat en haven)
1607-12-07Jacques Franchois, deurwaarder van het Hof van Holland, als curator van de goederen van jhr. Davidt van ValckesteynCornelis Dircxsz Groenhout, te Rotterdam, met last van de erfgenamen van Mr. Willem Adriaensz van Goedereede (1-6); Huybrecht Pietersz Vermist, te Ouddorp (7); Giellis van Valckesteyn (zoon van jhr. Davidt van Valckesteyn) (8-10)Goeree (Ouddorp),1)hofstede en landen genaamd de Plasse,benevens huis,bijhuis kelders, schuren, bergen, keten, duifhuizen plus 2) de beterschap van de ettingen van de Drogendijk gepacht van de grafelijkheid van Holland, 3) een partij land genaamd de Coudenhouck in 12 kampen, groot 37 gemeten 1 lijn 98 roe met huis en getimmerte daarop (O. Drogendijk van de Plasse), 4) beterschap van 13 gemeten 64 roeden land bedijkt in de polder van Westerloo, strekkend van de nieuwe dijk westwaarts, plus 1/24 deel in de beterschap van de gorsingen van Westerloo en de Nieuwe Oistdijk, 5) beterschap van 6 gemeten 2 lijnen 90 roeden bedijkt in de Nieuwe Oistdijk, strekkend van de Ouwelandse Oostdijk zuidwaarts tot de Nieuwe Oistdijk, 6) in 't Ouweland tegenover de houve van de Plasse, een stuk wei groot ca. 2,5 gemet 7) in 't Ouweland in de Coudenhouck, 1 gemeten teelland genaamd Leckerbeetgen, 8) 1 gemet teelland (Z. de weg), 9) 1 gemeten teelland genaamd 't Moeyelijck Weytgen, 10) in de Oistdijkpolder aan de Oister weg, 2 gemeten teelland (Z. Oosterweg)
1609-06-02Jacob Corstiaensz Manezee, te RotterdamEduwart Gras, koopman van laken te DelftBrielle, zijn papiermolen, pakhuizen en nieuwe molens, wateren voor en achter, alsmede boomgaarden en erven (N. stadsweide of timmerwerf, W. stadshaven)
1610-12-21Jan Coblents, te Den HaagMeester Jan van den Broucke, te RotterdamRotterdam, Nieuwpoortstraat, huis en erf genaamd de Mebael met een huis erachter dat eertijds de Grote School was
1611-07-27De erfgenamen van Wigger Symonsz, gewoond hebbend te Hodenpijl, en diens weduwe Elisabeth HuygenDe weduwe van Wigger Symonsz, voor de ene helft terwijl de andere helft haar toebehoort (1-3); Willem Willemsz, voor zichzelf en ten behoeve van Gerrit Meeusz Visch, beiden te Rotterdam (4)Hodenpijl (ambacht), Hodenpijlse polder, een huis, bijhuis, schuren, bargen en geboomte met 4 morgen eigen land achter het huis (W. Monsterwatering, O.Crom mesloot), 2) 3 morgen 2 hond land strekkend van de Monsterwatering oostwaarts tot de Crommesloot, 3) 7 hond land gemeen met 2), 4) Schipluiden, in de Kerkpol der, 6 morgen 3 hond land strekkend van de kade oostwaarts tot het Tanthoff
1611-07-29Jan Cornelisz Rijp, de weduwnaar van Maritje Jansdr. (dochter van Jan Blanckerts z), Cornelis Jorisz Thooft en Huych Jansz Vinckesteyn te Delft, voogden van het weeskind van Abraham Alewijnsz en Maritje Jansdr. (Blanckertsz) (2/3); Huych Jansz Vinckesteyn met Cornelis Pietersz, apotheker te Rotterdam, voogd van de drie nagelaten weeskinderen van Maritje Jansdr. en Jan Cornelisz Rijp (3/4 van genoemd 2/3 part)Heyndrick Maertensz Storm, te DelftRijswijkerbroek, 3,5 morgen land patrimoniaal goed strekkend van de Haagweg oostwaarts tot de Zijdtwint
1612-04-13Dr. Jason van der Houve en joffr. Catharina van der Houve, erfgenamen van joffr. Catharina van HeemskerckHans van der Veecke, koopman te Rotterdam (1); Willem Jan Vranckesz, te Rotterdam (2,3)Cromstrijen of Numansland, in de vijfde kavel van de nieuwe, bedijkte landen, 1) 11 morgen 390 roe 7 voet 9 duim 3 kwart land met huis en getimmerte, 2) 1/48 van de heerlijkheid van Cromstrijen of Numansgorzen, gorzen, aanwassen, rietbroeken, slikken, zanden, visserijen, vogelrijen, veeren, natte en droge dijken, bermen, schaftgoederen en korenmolens, 3) 1/192 van de heerlijkheid van Cromstrijen, en zo verder
1613-11-12Maritgen IJsbrantsdr, Jan IJsbrantsz, Aeltgen IJsbrantsdr, Pieter IJsbrantsz, broers en zusters wonende te RotterdamHans Scharley, te RotterdamRotterdam, Hoogstraat, huis met erf aan de noordzijde van de Hoogstraat met ten oosten het huis waar het wapen van Schotland uithangt, strekkende voor van de straat tot achter in de Kipsloot
1614-12-22Mr. Reynier van Persijn;advocaat Hof van Holland, voogd van de personen en goederen van de jonkvrouwen en dochters van heer Maximiliaen, baanderheer van Cruningen, heer van Heenvliet, burggraaf van ZeelandMr. Johan Huyssen, raad van de heren staten van Holland en de Admiraliteit (1-5); Cornelis van Coolwijck, ontvanger (6,7); Ghijsbrecht van Soelen (Sulen), te Rotterdam (8); Maerten Mathijsz, schout in 't Nieuweland (9,11); Pouwels Boudaen, goudsmid te Rotterdam (10); Willem van Campen (12); Jacob van der Meer, baljuw van Heenvliet (13)Heenvliet, Sonnewaertse Houck, 1) perceeltje weiland, groot 4 gemeten 187 roeden 2) perceeltje land groot 200 roe of 2 lijnen, 3) het gors genaamd de Walschen Oord, groot 45 gemeten 64 roe, 4) Hellevoet, 6 gemeten vrije vronen, tiendvrij, 5) 2 gemeten 200 roeden eveneens vrije vronen, tiendvrij, 6) Heenvliet, in de Vier Houcken, een half gemet land, 7) in de Bouwershouck, stuk land genaamd de Puttewey, groot 12 gemeten 138 roeden, 8) in de Vier Houcken over de Hofwatering, stuk land groot 7 gemeten 49 roeden 9) stuk land van 1 gemeten 171 roeden 10) in Verdouwenhouck, partij land groot 5 gemeten 150 roeden 11) 2 gemeten 40 roeden land, 12) stuk land groot 3 gemeten 127 roe, 13) Koningswaart, een gemet 168 roeden land zijnde de dijkwal, alsmede een dijkwal van 2 gemeten 32 roeden 14) Hellevoet, een stuk moerland van 7 gemeten, 15) partij land van 1 gemeten 10 roeden
1615-07-30Mr. Reynier van Persijn, advocaat Hof van Holland, voogd en beheerder van personen en goederen van de nagelaten dochters en erfgenamen van heer Maximiliaen, in leven baanderheer van Kruiningen, heer van Heenvliet, burggraaf van Zeeland,enz.Symon Lenaertsz Erckenbout, in de Drie Hillen (12); Jacob Adriaens Boertgen (13,18,25); Jacob van der Meer, baljuw van Heenvliet (14); Jhr. Carel van Mathenes, ruwaard van Putten (15,16); Abraham van Commersteyn, ontvanger (17,20,21,30); Willem Jacobsz Mus (19); doctor Jan Meys (22); Kerk- en H.G.-meesters van Heenvliet (24); Gerrit Anthonisz (26); Cornelis van Coolwijck, ontvanger (1-2 partijen,8,11,23,28,29,32); Jan en Lenaert Cornelisz Torreman (1-derde partij); Mr. Johan Huyssen, raad van de gecommitteerde raden van de staten van Zeeland (2,3,6,9,31,33,34); Cornelis Joostensz (4); meester Davidt, apotheker te Brielle (5); Andries Jansz jr. (7); meester Olaert Jansz Erckenbout (10,36,37); Hans van Nuffelen, brouwer te Rotterdam (27); Imme Jacobsdr., weduwe van Jacob Gillisz (35); Cornelis Pietersz Aldoot (38); Roel Jansz (39) Adriaen Jansz, bakker (40)Heenvliet;1) buiten de zeedijk langs de Maaskant, twee partijen land genaamd Bernisseroort, groot 24 gemeten 226 roe, plus een derde partij land, 2) stuk zaailand en weiland tot aan de Sluisvliet van Zwartewaal, groot 6 gemeten 83 roeden Zwartewaal, 3) onder de korenmolen, een partij land groot 8 gemeten 31 roeden, 4) aan voorgaande partij een partij wei- en teelland, groot 5 gemeten 5 roeden, 5) een derde partij hiervan, wei- en teelland, groot 4 gemeten 102 roeden, 6) Derryvliet, in 't oosteinde, een stuk wei- en zaailand groot 29 gemeten, 2 lijnen 60 roeden, 7) Bernisserhoek, partij wei- en teelland, groot 5 gemeten 37 roeden, 8) stuk zaailand groot 5 gemeten, 9) stuk land groot 3 gemeten 60 roeden, 10) Bouwershoek, 2 gemeten 81 roeden land, 11) Westeinde van E., 2 gemeten 157 roeden land, 12) 4 gemeten 1 lijn land uit een stuk van zes gemeten gemeen met de kerk van Heenvliet, 13) Sugershille, 2 lijnen 36 roe weiland, 14) Coomanwaert, helft van anderhalf gemet weiland, 15) Heye, in 't westeinde, 2 gemeten wei- en teelland met aanwas Bruwerschie of Derryvliet, 16) 6 gemeten zaailand met daaraan 4 gemeten aanwas, 17) 2 gemeten 20 roe gemeen in een stuk van 6 gemeten, 18) De Vier Houcken binnen, 3 gemeten 118 roe genaamd de Bijle, 19) 1,5 gemet weiland, 20) 2 gemeten 44 roe weiland, 21) 2 gemeten 18 roe weiland, 22) De Vier Houcken buiten, 3 gemeten 212 roe weiland, 23) De Vier Houcken binnen, 2 gemeten 2 lijnen 58 roe weiland, 24) 1 gemet 86 roe weiland, 25) 1 gemet 177 roe land, 26) Verdouwen Houck, 170 roe land, 27) De Speyen, beginnend bij het hek op de dam, eerste deel van het Molengors, groot 5 gemeten 153 roe, 28) tweede deel van het Molengors vanaf de korenmolen, groot 3 gemeten 160 roe, 29) derde deel van het Molengors, groot 4 gemeten 47 roe, 30) Conijndijk, einde Welleweg, vroon groot 1 lijn 32 roe met een vroon van 83 roe, 31) vier broeken genaamd de Putten voor E., 32) Welleweg en Hofdreef, huis en schuur met twee boomgaarden groot 2 lijnen 70 roe De Vier Houcken binnen, 33) boomgaard met huis erop uit een partij land nr. 25 met het eind aan de Hofdreef, groot 1 gemet 154 roe, met daaraan een boomgaard genaamd de Wijngaert, groot 330 roe, 34) Onder de Molendijk, boomgaard groot 1 gemet 24 roe, 35) Hofdreef, boomgaard groot 139 roe, 36) Kerckhouck, boomgaard groot 2 lijnen 36 roe, 37) boomgaard groot 374 roe, 38) tegenover 't Gemenelands Huys, huis met erf strekkend langs de oude raai tot de watering, 39) twee dijkwerven groot 373 roe en 90 roe, 40) Meeldijk, een vroon van 60 roe
1615-12-15Jvr. Maria van Wels, de weduwe van heer Johan Brouwer, raad in wette der stad Dordrecht en raad ter Admiraliteit te RotterdamJhr. Franchois van der Duyn, te Den HaagRidderkerk, in de Nieuwe Ridderwaard, 15 morgen land zijnde de helft van de hof stede van de Donck (andere helft al eigendom van koper)waarvan 25 morgen strek kend van de zeedijk tot de Kievitsweg, en de resterende 5 morgen achter Bolnes in een weer van 20,5 morgen strekkend van de zeedijk tot de Hoogenweg (W.weer land genaamd de Westhove)
1615-12-21Barthout van Vlooswijck, oud burgemeester van de stad RotterdamHendrick Meeuszn Rotgans, koopman te Amsterdam1) Slewijck, in het land van Altena, van de Hogendijck zuidwaarts tot de gemeene landtsvliet en de watering toe; zekere hoeve, met huis, berg, schuur, bepoting en beteling, groot 37 1/2 margen, in drie partijen: a) 23 margen, b) 8 margen, c) 6 1/2 margen. 2) zekere uiterwaard te Rijswijck in het land van Althena, buitendijks, 23 margen, met zijn aanwas en afval.
1616-10-18Jongvrouwe Margareta Camerlincx;de weduwe van Nicolaes van der Meijden,in zijn leven schepen van Strijen en Mr. Gerrit Camerlinck advocaat Hof van Holland en bloedvoogd van 't nagelaten weeskind van Van der MeijdenMeester Johan Bontius, doctor in de medicijnen te RotterdamRotterdam, buiten de stad onder de polder van Blommersdijk, 2,5 margen land
1617-12-22Gemene en de principale crediteuren van de boedel en goederen van Jan Jansz de Montier, gewoond hebbend te Den HaagLaurens Jansz van Bodegem, brouwer in de Slange te Delft (1/2) en Pieter Claesz van Heijnsbergen (1/2)Den Haag, Nieuwe Turfmarkt oostzijde, twee huizen en erven (oost heerstraat)
1618-01-18Vranck Jacobsz van Velden en Gerrit Mathijsz , metselaar te Vlaardingen, beiden curator van de boedel van Pouwels Pietersz, schipper, en diens huisvrouw Neeltje Claesdr.Deurwaarder van het Hof van Holland, te Vlaardingen (1); Jan Pietersz Slijp, oud-burgemeester van Vlaardingen (2)Vlaardingen, 1) huis en erf met een haringpakplaats komende tot achter en naast de helft van het huis en erf, 2) nog een leeg erf ten noorden van de haringpak plaats, strekkende voor van de heerstraat tot achter aan de haven
1619-07-19Heyltje Willemsdr,de weduwe van Cornelis Jansz Schagen, te RotterdamMeester Adriaen Cool, te GoudaMoordrecht (land van), beginnend bij de Tiendeweg en strekkend tot aan de elsbeplanting
1620-04-03Thomas Claeszn, gerechtsbode en procureur der stad van Oudewater, curateur over de geabandoneerde boel en goederen van wijlen Elijsabeth Cornelisdr van Manken, en Jan van Aller, thans verhuisd naar RotterdamPieter Maertenszn Hoochkamer, te OudewaterOudewater te oosten van de Hallebrug tot achterin de Wijngaardstraat,huis ge naamd:"Het Ossenhooft": huis, erf, Brouwerij, geheten "Het Ossenhooft"met alle appenditien den dependitien van dien en nog een schuur en erf, ten oosten van de Wijngaardstraat tot aan de Stedesloot toe.
1620-12-27Doctor Adriaen Bolle als man en voogd van Heijltgen Willemsdr van Sorge eer tijds weduwe van Wijlen Cornelis Janssn Schagen te RotterdamMeester Adriaen Cool in GoudaIn den Ambacht van Moordrecht, tussen de Zeedijk en het land van Mr. A.Cools: de gerechte helft van 4 en 1/2 viertelen landts
1621-05-27Juffrouw Anna van der Does, weduwe van zaliger Jonkheer Hendrik de Vos te Den Haag.1) Gerrit Meeussn Visch te Rotterdam, voor de kinderen van Willem Willemssn, in zijn leven te Rotterdam. 2 ) idem.Hille onder Charlois int land van Putten te zuidwesten van de Zeedijk: 2 partijen landts, samen 12 margen: 1) 10 margen, teelland en weiland 2) 2 margen bos en land, vrij allodiaal patrimoniaal Land.
1621-12-08Juffrouw Maria van Wees, weduwe van wijlen Jan Brouwer, in zijn leven gecom mitteerd Raad in het college van de Admiraliteit te Rotterdam, geassisteerd door haar zoon Johan Brouwer mitsgaders Dorothea Brouwers, Johan Brouwers voor zichzelf en voor Daniel de l'Aul, als getrouwd hebbende Elysabeth Brouwers, wonende te Rochelle, Margaretha Brouwers, Hans Lucassn als getrouwd hebbende Maria Brouwers en Cornelis van Voort, schilder, als getrouwd hebbende Cornelia Brouwers, allen kinderen van de Impetrant.Adriaen Aertssn Vinck, burger van de stad Dordrecht ten behoeve van de volgen de personen: 1). Barent Gerritssn, en 2). Gerrit Jacobssn, beiden wonende te Lekkerkerk.Grote Lind (Zwijndrecht) bij Dordrecht: Zekere woningen en percelen, zo groot of klein als ze zijn, met betimmeringen en beplantingen, met appenditiën en dependitiën.
1622-07-26Ijsack Casier, vettewarier te LeidenJan de Hoest, kruidenierLeiden;Ketelboetersteeg op de hoek van de overwelfde Voldersgracht, huis en erf met grote kelder onder het huis en een regenbak en pomp bij de uitgang
1622-09-30Cornelis van Crimpen, te Rotterdam, gehuwd met Elysabeth de Gruytere, de weduwe van Jacob van Swieten, bij zijn leven rentmeester van het Capittel van NaaldwijkGeenDirksland, in het blok van Manezee, 1) 10 gemeten 67 roe land (N. heerweg), 2) perceel land van 6 gemeten 64 roe
1622-12-21Pieter Pelt, procureur van het gerecht van de stad Rotterdam, als curator van de goederen van Engelbrecht Marchijn, eertijds brouwer in de Witte Handt met de Croon in RotterdamDirck de Graeff (1); Jan Verbrugge (2)Den Haag, de Poten, 1) huis en erf plus 2) twee andere huisjes bij de uitgang van het eerste huis genaamd het Vliegende Hart (N. heerstraat, Z. de beide andere huisjes en erven uitkomende in de Zusterstraat)
1623-07-21Heer Wilhelm, graaf van Gomminguy en het Heilige Rijk, vrij baanderheer van Hamal en Moncheaulx, heer van De Lier en Zouteveen, weduwnaar en testamentair erfgenaam van zijn vrouw Margareta van Culvenburch, douariere van MoncheaulxHeer Jacob van Dijck, raad en ambassadeur van de Koninklijke Majesteit van ZwedenDe heerlijkheden van De Lier en Zouteveen met alle rechten, pachten, tienden, cijnzen en visserijen, alsook het huis Oosterlee met boomgaarden en landen
1623-07-31Heer Rhene de Renes, vrij- en baanderheer van Elderen, Masny, heer van Rijn court enz.Cornelis Cornelisz Jongenboem (1); Thielman van Muylwijck (2); jhr. Pieter van Duyvelant, heer van Rhoon en Pendrecht (3); meester Jan Huyssen (4,5); Jan Claesz Coyer (6); Cornelis Jacobsz, te Pernis (7); Cornelis van Es (8,9); Jan Coenraetsz, te Rotterdam (10,14); Leunis Adriaensz, te Rotterdam (11,13); Adriaen Claesz Coyer (12)Poortugaal (parochie),in Nieuw Engeland omtrent Hoogvliet, zekere leengoederen van de graven van Holland als heren van Putten:1) in het blok genaamd het Sluys block, 13 gemeten 289 roeden land 2) in hetzelfde blok, 20 gemeten 259 roeden land, 3) in het Thuynblock, 13 gemeten 53 roeden land, 4) in het Thuynblock, 15 gemeten 53 roeden land, 5) in het eerste blok van Vlickert, 13 gemeten 270 roeden land, 6) in het eerste blok van Vlickert, 17 gemeten 23 roeden land, 7) in het twee de blok van Vlickert, 13 gemeten 53 roeden land, 8) in 't tweede blok van Vlickert, 17 gemeten 30 roeden land, 9) in het blok in de gehele noordzijde, 24 gemeten 193 roe land, 10) in het eerste Coolblock, 16 gemeten 211 roeden land, 11) in het eers te Coolblock, 14 gemeten 198 roeden land, 12) in 't tweede Coolblock, 25 gemeten 207 roeden land, 13) in het tweede Coolblock, 14 gemeten 131 roeden land, 14) in 't Oude Engeland annex de zeedijk, 17 gemeten 43 roeden land
1623-09-18Jacob Jacobsz, in 't land van Rugge bij de damCornelis Jacobsz Ruyse, inwoner van RotterdamRugge (ban), 1) woning of landhuis, schuur, buur, keten, hovekeet (?), duivenkooi en mestput, met 5,5 gemeten tuin, boomgaard en weiland, 2) in 't Lange Wout, onder de boomgaard, 11 gemeten patrimoniaal land, 3) in 't Hooge Wout, 11 gemeten patrimoniaal land met 9,5 gemeten geestelijk land gelegen in een partij van 35 gemeten, 4) in de Nieuwe Goote, een partij van 19 gemeten geestelijk land, 5) in 't Hooge Wout, 7 gemeten geestelijk land
1624-05-15Jan Claesz Bijl, kapitein van een compagnie pioniers te Den Haag, eerst geëxecuteerde en daarna requirant contra jhr. Joris GoutappelGerrit Jacobsz de Weth, te Den Haag (1); Lenert Meessen (2); Reynier Arentsz van Alphen (3); heer Barthout van Vlooswijck, gewezen burgemeester van Rotterdam, namens Johan Appelman, zijn bijzondere zoon volgens de verklaring van Cornelis Heyndricxsz van Catshuysen en Jacob Dircxsz als zegslieden, mitsgaders ene du Pré (4)Den Haag, 1) aan het einde van het Zuideinde bij de Delftse Vaart, huis en erf (Z. en W. heerstraat), 2) Spui westzijde, huis en erf met de helft van de stalling achter drie andere huisjes, 3) Spui westzijde, ander huis en erf bewoond door koper, 4) Bierkade, huis en erf (Z. Bierkade)
1625-03-07Jonkvrouwe Margerita de Coninck; huisvrouw van Bartholt van Vlooswijck, oud-burgemeester van Rotterdam, Joost de Coninck als curator van al haar zaken, alsmede Adriaen Huygsz.Heer Phillebert Wernath, ridderRijswijk;nabij het dorp, huis en hofstede genaamd ter Nyenburch met boom gaarden,singels,warande en bepoting en beplanting, alsmede circa 10 margen geestland zuid de achterlanden en of weilanden van de hofstede,op de kaart getekend met de letters J, K en L, N. Brede weg)
1626-07-29Claes Arentsz van Haesbroeck en zijn huisvrouw Theuntje Jansdochter te Den HaagMeester Dirck van Rosendael advocaat van het Hof van Holland voor hemzelf en als last hebbende van zijn moeder Cornelia Hendricxdochter, weduwe van meester Jacob van Rosendael.Den Haag, Voldersgracht, een huis en erf gelegen aan de noordzijde met ten zuiden de Heerstraat of gracht.
1626-07-31Melchior Wijntgens te Delft, als man en voogd van Juffrouw Geertruyt van der Block en als vader en voogd van zijn kinderen; Jan Thyelmansz van der Block, commissaris van de prins van Mansvelt; Borger Jacobsz van der Block als voogd van de kinderen van Jan van der Block en als procuratie hebbende van Helena van der Block, weduwe van Meester Jacob Borgersz van der Block, tesamen erfgenamen van wijlen Juffrouw Beatrix van DorpJacob Junius, secretaris van de Prins van Oranje.Monster, een huis , schuur, berg en geboomte met 37 morgen, 4 hond en 50 roeden land waarvan 2 morgen en 3 hond zijn gelegen aan de westzijde van de Loselaan (Looselaan) in de Ambacht van Monster, grenzend aan land van het convent van Loosduinen en land van het klooster van der Lee (goed 1); 25 morgen, 1 hont en 50 roeden land, plus nog tussen de 5½ en 6 morgen land, gelegen in diverse kampen in de polder van Westerkamp met aan de westzijde de Looselaan en aan de oostzijde de Nieuwe sloot, aan de noordzijde het convent van Loosduinen en aan de zuidzijde de proosdij van Den Haag (goed 2); 3 hont samen met 8 hont land dat in bezit was van Adriaen Cornelisz te Rotterdam en nu in bezit van Jan de Vryes, opposant (goed 3); 3 morgen land waar de betreffende woning , schuur en berg vroeger op had gestaan die door de Edele Mogendheden Heren Staten van Holland, eertijds waren verkocht (goed 4).
1626-11-10Jan Pietersz van Rijsoort, koopman te Rotterdam in naam en ten behoeven van Cornelis Wiggersz en Wigger Wiggersz gebroederszeven margen min anderhalf hont gelegen in de polder van de kromme. veertig morgen land zes morgen land 51/2 hont met een huis, barch en schuur.
1626-11-24Jan Eewoutsz Prins uit Rotterdameen huis met erf en schuur te Sint-Annaland op Tholen belent ten noorden de Heerstraet, ten westen de Heerwech en ten oosten ook de Heerwech.
vorige
12...5
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in