Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten - Zoeken: jansen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
349 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 349 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1530-02-07Cornelis Danielsz, en zijn huisvrouw: Jaepgen van de Poel (van den Poel), gewezen weduwe van: Jan van Diemen, zaliger.Harman HarmanszDordrecht; Gravenstraat; een huis met erf genaamd "Ratinge" met eraan grenzend twee huisjes met erven met de Gravenstraat ernaast gelegen en gelegen bij de Nieuwenhaven en de Voorstraat alias "die Poortzijde"
1545-01-19Jan Jansz, en Pieterken Jans, weeskinderen van Jan Louris Maertensz, zaliger, en jonkvrouw Magdalena Vincentsdr van Nijerop, zaliger, waarvan de uitbetaler van de kooppenningen namens hen was; Joachim CornelisJan Jansz, en Pieterken Jans, weeskinderen van Jan Louris Maertensz, zaliger, en jonkvrouw Magdalena Vincentsdr van Nijerop, zaliger, waarvan de uitbetaler van de kooppenningen namens hen was; Joachim CornelisCabauw, Landescheiding van Lopik, 5 morgen 4 1/2 hond land met huis geboomte en bepotinge daarop staande en alles wat aard en nagelvast is, mitgaders ook van alzulke bergen als op de 6 morgen beneden deze landen staan de weeskinderen van zaliger Jan Louwereijs Maertsz toebehorende, gelegen in de ambacht van Cabau (= in Mr. Vincents gerechte als heer van Cabau en tressoir der keizerlijke majesteit) buiten Schoonhoven, strekkende van de landscheiding van Lopik tot in de Vroedijk/Broedijk toe
1596-03-28Claes Cornelisz, te WestzaanJan Arentsz, te WestzaanWestzaan (ban), een stuk land groot 1 morgen, genaamd de Werff (W. stuk land genaamd de Gelerten?)
1607-10-16Lamorael d'Egmondt, graaf van Egmond, prins van Gaveren en Steenhuijsen etc.Gonsalo Gijbels, en Frederick van der Elburch, namens Cornelis van Mierop, ontvanger-generaal van Holland, waarna de koop is overgezet op Jkhr. Willem Bardesius (van goed 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 en 21); Adriaen van der Burch, lakenkoper, wonende te Den Haag (van goed 6, 11, 12, 18, 19 en 20); Willem Willemsz Vrient, wonende te Amsterdam (van goed 7); Philips Doublet, ontvanger-generaal (van goed 8); Joost Jacobsz van Heenvliet, namens Adriaen Duijck, secretaris van de heren Staten van Holland (van goed 22)Warmenhuizen; Sleddingerveer; De heerlijkheid van Warmenhuizen met de gevolge en aankleven vandien te leen gehouden van de Graaflijkheid van Holland, strekkende met de noordoosthoorne aan Heerenkarspel, met de zuidoosthoorne en met de zuidzijde geheel aan Oudkarspel voort aan 's-Gravenweer, aan de zuidzijde van de Hoose aan Zeelantoort voort zuidwest aan kerkakker, van de kerkakker aan Ketelban, van de Ketelban aan Sleddingerveer, voort aan de westeinde van Sleddingerveer, aan Bergemondt, van Bergemondt aan Bergeban, voort de noordzijde opstrekkende aan de zuidzijde van Nubbendoorn aan de sluishoven, met zijn toebehoren in hoge en lage gerechten, als namenlijk het baljuwschap, schoutambt, secretarisambt, bodeambt, de bieraccijns, de turfmaat te Schoorldam, de visserijen van de Noorderbrugge en Santsloot, de swaandrift, pilcoren en de vroonschuld, mitsgaders zekere bloktienden genoemd "de Dijcxtienden" in Schoorl (is goed 1); Warmenhuizen; Zuiderbrug; Het eerste vijfde blok of deel van Warmenhuizen, zijnde het noordwesterdeel beginnende aan de Zuiderbrug af, noord aangaande in het westen de Broeksloot langs tot aan de Heensloot toe, vandaar west opgaande ten zuiden de Heensloot langs strekkende aan de Zeedijk toe en voort zuid opgaande door Crabbendam in het westen de Reckerdijk langs, tot aan de oude wal, west opgaande, in het noorden de oude wal langs tot de voorschreven Zuiderbrug toe, zonder dat de tienden van de Grot Weide alias de Weijttienden hierin gerekend of begrepen zijn, alzo wel die ook tussen dezelfde scheiding en ring gelegen is (is goed 2); Warmenhuizen; Zuiderbrug; Het tweede vijfde blok, zijnde het noorderdeel, beginnende van de Zuiderbrug af noord aangaande de Broeksloot langs in het oosten de voorschreven Broeksloot, strekkende tot de Heensloot toe en voort bij de Batten om noord aangaande zover de ban van Warmenhuizen aldaar strekt en voorts wederom van de voorschreven Zuiderbrug af door Warmenhuizen, in het westen de straat tot de Oosterwal toe en voorts in het westen de Oosterwal langs tot de ban van Harenkarspel toe (is goed 3); Warmenhuizen; Oosterwal; Het derde vijfde blok, het noordoostendeel, beginnende van Brouwers hoge werf af zuid aangaande in het oosten, de Oosterwal langs door Warmenhuizen in het oosten de Stenenstraat tot Jan Maerten klerckenhuis af, oost aangaande tot de Deggemeer tot in het noorden de sloot en voort oost op over de Deggemeer tot Reijnertssloot toe en voorts opgaande in het noorden Reijnertssloot langs, strekkende tot de Deggemeer toe en voorts in het noorden de Deggemeer langs, zover de ban van Warmenhuizen strekkende is (is goed 4); Warmenhuizen; Dorgermeeer alias het Kerkmeertje; Het vierde vijfde blok zijnde het zuidoosterblok, beginnende van Jan Maerten klerkenhuis af, oost opgaande ten zuiden de sloot aan Dorgermeer alias het Kerkmeertje toe en over de voorschreven meer oost op tot Reijnussloot toe, voorts oostopgaande Reijmissloot (of Reijnussloot) door ten zuiden de voornoemde sloot langs, strekkende tot aan de Dorgermeer (of Deegermeer) toe en voorts in het westen Deegermeer langs, zuid opgaande tot Claes Heijnesbos op, west opgaande zover de ban van Warmenhuiuzen aan die zijde strekt, tot aan Volckeveen toe en voorts van Volckeveen noord aangaande bij Hollemoersmeer alias de Jaerlingermeer langs de Riebossloot toe en voorts Riebossloot door in het noorden de sloot en in het westen Cornelis Jansz diens tuin op, aan Harck Harcxsz huis toe (is goed 5); Warmenhuizen; Riebossloot; Het vijfde en laatste blok van Warmenhuizen, zijnde het zuiderdeel, beginnende van Harck Dircxsz huis af, strekkende zuidoost op, ten zuiden de sloot, Riebossloot door aan Holsmoersmeer toe en voorts van Riebossloot af, zuid opgaande in het westen de voorschreven meer tot aan de hofstede toe, zover de ban van Warmenhuizen aldaar is strekkende en voorts van Harck Dircxsz huis voorschreven af de zuidzijde van de Stenenstraat langs tot aan de Zuiderbrug toe, west opgaande in het zuiden de Oude Wal langs tot aan de Reckerdijk toe en voorts in het oosten de Reckerdijk langs zuid opgaande door Schooredam aan Huijske Bijert toe en voort zover de ban van Warmenhuizen aldaar is strekkende (is goed 6); Warmenhuizen; Grebben; Twee bloktienden in één band, als ten eerste de tiende van de Grote Weide gelegen te Krabbendam alias "de Weijttienden"en het tweede blok, zijnde de tiende van de bedijkte Grebben zo van de zuider, als noorder Grebben; van alle tienden de koper of kopers niet de tienden maar alleen de vijftiende schoof genieten zullen (is goed 7); Warmenhuiuzen; Jaerlingermeer; De tienden van de nieuwe bedijkte Jaerlingermeer bedijkt in het jaar 1596, gelegen zowel in de ban van Warmenhuizen als die van Oudkarspel, n.l. : 1. De tienden gelegen binnen de Ringsloot van de voorschreven nieuwe bedijkte Jaerlingermeer; 2. De tienden van de Noorder Reckerlanden en ook van de landen en erf van dezelfde in erfpacht uitgegeven; 3. De tienden van de Zuider Reckerlanden, gelegen ten zuiden de Schoordam (is goed 8); Warmenhuizen; Kerkmeertje, Het - ; Een zeker meertje genoemd het kerkmeertje gelegen in de ban van Warmenhuizen, met het recht van de smaaltienden, raaptienden en de tiende schoof van alle "greijnen" zowel rond als lang, week en hard, geen uitgezonderd, die op het voorschreven meertje bedijkt zijnde mogen wezen (is goed 9); Warmenhuizen; Elf erfpachten; Elf diverse erfpachten in één masse in de voorschreven jurisdictie gelegen tezamen 15 gulden 9 stuivers 4 penningen obulus per jaar en ten laste van: 1. Willem Cornelisz, voor 5 stuivers; 2. De erfgenamen van Jan Cornelisz Broers, voor 15 stuivers 4 penningen; 3. De weduwe van Claes Allertsz, voor 31 stuivers 3 penningen; 4. Jan Pietersz meester Jan, voor 27 stuivers 9 penningen; 5. Meijert Gerritsz, voor 37 stuivers 7 penningen; 6. Harck Claesz, voor 32 stuivers 9 penningen; 7. De weduwe van Cornelis Willemsz, voor 34 stuivers 7 penningen; 8. Ouwe Reijm, voor 38 stuivers 7 penningen; 9. de weduwe van Cornelis Jansz Duijmans, voor 2 gulden 15 stuivers 7 penningen; 10. Pieter Cornelisz alias Jonge Stijntsman, voor 9 stuivers 3 penningen; 11. De jonge Lambrecht Eeuwoutsz, voor 21 stuivers 6 penningen (is goed 10); Warmenhuizen; Windmolen; Een erfpacht op de koren- of de windmolen te Warmenhuizen voor 36 gulden per jaar, waarvan de ene helft betaald wordt door de schepenen en regeerders van Warmenhuizen en Harenkarspel en de andere helft namens de kerken aldaar (is goed 11); Warmenhuizen; Erfpacht; Een erfpacht tot laste van die van Warmenhuizen en Harenkarspel ter grootte van 31 pond 5 schellingen per jaar tot de afkoop van de tiende schoof van hun tienden tot op de vijftiende schoof, van welke erfpacht die van Warmenhuizen 24 pond betalen en die van Harenkarspel 7 pond 5 schellingen (is goed 12); Warmenhuizen, Grebbe, de nieuwe bedijkte -; een erfpacht van 39 pond, 5 schellingen per jaar tot laste van de molenmeester of ingelanden van de Nieuwe Bedijkte Grebbe (is goed 13); Warmenhuizen; Cromwater; Een erfpacht van 15 gulden 2 stuivers 6 deniers per jaar tot laste van de erfgenamen van zaliger Lobbrant Jacobsz Coorn, in leven secretaris te Alkmaar als eigenaars van het Cromwater (is goed 14); Warmenhuizen; Erfpacht; Eeen erfpacht van 3 pond 10 schellingen per jaar tot laste van Gerrit Cornelisz (is goed 15); Warmenhuizen; Drie erfpachten; Drie erfpachten in één bond die uigekeerd worden door: 1. Aecht Willemsdr, weduwe van Lambrecht Eeuwoutsz, voor 2 pond; 2. Op de hofstede van Houcke Jans, voor 5 pond; 3. Cornelis Thijs, voor 2 pond (is goed 16); Warmenhuizen; Tien erfpachten; Tien erfpachten in één masse tezamen 13 pond 14 schellingen per jaar tot laste van: 1. Joost Sijmonsz, voor 15 stuivers 6 deniers; 2. Willem Cornelisz van Schoorl, voor 16 stuivers; 3. Gerbrant Cornelisz, voor 30 stuivers; 4. Jan Heijndricxsz Jonge Schout, voor 36 stuivers; 5. Adriaen Jansz tot Krabbendam, voor 2 pond 15 stuivers; 6. De gemeente van Krabbendam, voor 21 stuivers; 7. Sijmon Joosten, voor 21 stuivers 6 deniers; 8. Aechte Onckers, voor 15 stuivers; 9. Sijmon Joosten, en de weduwe van Harck Cornelisz, voor 2 pond 5 stuivers; 10. Guerte Maertens, voor 24 stuivers (is goed 17); Warmenhuizen; Drie erfpachten; Drie erfpachten in één bond tezamen 15 gulden 6 stuivers per jaar tot laste van: 1. Joost Sijmonsz, voor 6 pond 10 schellingen; 2. Dirck Jansz, voor 4 pond 10 schellingen; 3. Adriaen Harcxsz, voor 4 pond 10 schellingen (is goed 18); Warmenhuizen; Eén erfpacht; Eén erfpacht van 7 gulden 10 stuivers per jaar tot laste van Jacob Jansz Broot (is goed 19); Warmenhuizen; Eén erfpacht; Eén erfpacht van 7 gulden 10 stuivers per jaar tot laste van Allert Claesz (is goed 20); Warmenhuizen; Eén erfpacht; Eén erfpacht van 7 gulden 10 stuivers per jaar tot laste van Sijbit Cornelisz (is goed 21); Warmenhuizen; Eén erfpacht; Eén erfpacht van 32 gulden per jaar tot laste van Joost van der Olst (is goed 22)
1625-12-08Jan Geesdorp en Joachim VerhulstDelft, Oude Delft, een klein huis met erf en daarnaast een groot huis met erf
1626-04-20Sijmon Willemsz Dingenhoven zijn weduwe en boedelhoudster Lijsbeth Adriaensdochter MadenPieter van Luchtenberch procureur voor dit hof ten behoeve van Henrick Vockestaert notaris te DelftDelft; Schoolpoort (buiten de) in de vrije banne, strekkend uit het gangpad tot achter in de sloot
1626-07-31Adriaen Cornelisz, wonend aan de Schie buiten Delft.Pieter Willemsz van der HouffDelft, een huis en erf met 24 morgen land waarvan 11 morgen geestelijke landen zijn en 13 morgen patrimoniale landen, gelgen aande Schie buiten Delft, gemeenschappelijk met 5 morgen in 9 morgen waarop de woning stond, toekomende de Universiteit van Leiden. Het land strekt zich uit van de Schie tot aan de Papsouwseweg. De verkoop betreft uiteindelijk 18,5 morgen.
1630-11-18Wouter Hamel, gewezen commiesPhilips van Ophem, schout te Heesbeen (van goed 1); Adriaen Willemsz, te Genderen (van goed 2); Jan Jacobsz van Eck (van goed 3); Huijbrecht Adriaensz van Gorinchem (van goed 4); Gijsbrecht Hamel, ontvanger van de contributies over de Meierij van Den Bosch (van goed 5); Mr. Pieter Adriaen Schilder (van goed 6); Cornelis Michielsz, wonende te Elshout (van goed 7); Adriaen Dirck Bruijst, te Herpt (van goed 8); Jan Harmansz, wonende te Wijck (van goed 9); Dirck Jan Cornelisz, wonende te Hedikhuizen (van goed 10); Mathijs van Voorn, te Hedikhuizen (van goed 11); Herman Umans, te Vlijmen (van goed 12); Jan Huijgen, te Vlijmen (van goed 13); Mr. Wouter van Bockhoven (van goed 14); Cornelis Staesz (van goed 15)Heesbeen; De Hekenpoort; 3 1/2 morgen land genoemd "de Heeckenpost" gelegen in de ban van Heesbeen, belend in het oosten de heer ven Heesbeen, in het westen Johan Belaerts nomine uxoris, strekkende van de straat tot de erfgenamen van Jenneken Jans en Cornelis Claes erf toe (is goed 1); Genderen; Het huis Heesbeen; 1 1/2 morgen land gelegen in de ban van Genderen, werd te leen gehouden van het huis Heesbeen, belend ten oosten de erfgenamen van Jan Rijcken, ten westen Gerart Jacobsz de Goede?, strekkende van de erfgenamen van Jan Rijcken voorschreven erf af tot Sebastiaen Belaerts en Barbara Willems erf toe, wel dat de heergewaai met de aankleven van dien zoude staan tot laste van de koper, gelijk mede dijk, tuinsloot, maas en wetering op de voorgaande en navolgende partijen van landen (is goed 2); Genderen; Gendersedijk; 2 morgen land belast met half hoofdgeld, belend aan de ene zijde de Gendersedijk aan de andere zij de ban van Shaem?, strekkende van het gasthuis binnen Heusden erf af tot Thonis Jansz erf toe (is goed 3); Doeveren; Oude Maas; 4 morgen land met betimmering daarop staande onder Doueren (=Doeveren) gelegen, ten tijde van de verhoging gebruikt door Roeloff Jansz, belend ten oosten hij impetrant (= Huijbrecht Adriaen van Gorinchem) in zijn privé, Aert Jansz Crol en Adriaen Aertsz Stoop het ene einde het andere westwaarts strekkende van de ban van Genderen zuidwaarts op tot Oude Maas toe, belast met jaarlijks 2 1/2 vat weit die betaald worden met 12 stuivers ten behoeve van de kerkmeesters ven Doeveren (is goed 4); Hedikhuizen; De gemene straat; 3 1/2 morgen zaailand te leen gehouden van Joris van Cuijck heer tot Herpt, gelegen onder de ban van Hedikhuizen, de gemene straat aldaar zuidwaarts, de rentmeester IJpelaer en Dirck Bruijstens erf noordwaarts, strekkende van de straat af tot de erfenis van Adriaen Huijben toe. Met laste van het heergewaai en op het voordeel van de halve teelt voor zoveel hetzelfde ten tijde van de verkoping was bezaaid (is goed 5); Oud-Heusden; Steenweg; 2 morgen korenland gelegen tot Oud-Heusden op de westakkeren, belend ten oosten de Steenweg, ten westen Anthonis Pietersz, strekkende van de Oud-Heusdense omloop en Peter Jansz Booms erf af tot de lege straat toe. De koper zal van de halve teelt profiteren (is goed 6); Oud-Heusden; Herenstraat; 2 morgen land gelegen tot Oud-Heusden, belend ten oosten het klooster van Mariendonk, ten westen de erfenis van Joost Hendricxsz, strekkende van de herenstraat tot Anthonis Cornelisz molens erf toe, daarin geobserveerd het ploegrecht als voren (en belast met 7 gulden per jaar ten behoeve van Geraert Belaerts zoon van Jan Belaerts enz) (is goed 7); Luttelherpt; Oude Maas; 4 hond land zijnde hopland als boomgaard, gelegen te Luttelherpt, belend Adriaen Luben zuidwaarts en de rentmeester IJpelaer noordwaarts, strekkende van de Oude Maas af tot de straat toe (is goed 8); Heesbeen; Wijcksesteeg; 4 morgen land genoemd "Cleverenhoeff" gelegen onder de ban van Heesbeen, belend ten oosten de gemene straat alwaar westwaarts de kinderen en de erfgenamen van zaliger Anthonis Hous, strekkende van de Wijxcesteeg af tot de erfgenamen van zaliger Jhr. Jacob Spierincxs van Wels erf toe, te aanvaarden met de last van de packbaerdinge en belast met o.a. 4 gulden 10 stuivers zijnde erfaccijns toekomende de heer van Heesbeen (is goed 9); Hedikhuizen; Brabantsekampen; 3 morgen weiland genoemd "de Hengmeng" gelegen te Hedikhuizen, te leen gehouden van de Graaflijkheid van Holland, belend oostwaarts de erfgenamen van Anthonis Boudewijnsz van der Stappen en westwaarts de gemelde Graaflijkheid , strekkende van de Brabantsekampen af tot het gasthuis binnen Heusden erf toe (is goed 10); Hedikhuizen; Damblok; 5 hond zaailand gelegen onder de ban van Hedikhuizen in het Damblok genoemd "de Blaesbalck", belend de gemene straat zuidwaarts, strekkende van de pastorie erf af tot het erf van de abdij van Beern toe, met het voordeel van de halve teelt van wat bezaaid was tijdens de verkoop (is goed 11); Hedikhuizen; Haarsteeg; 3 1/2 morgen land gelegen op de Haerrstege onder Hedikhuizen, weinig hopland en voorts bos, belend ten oosten het erf van Gijsbert van Engelen, westwaarts de erfenis van Willem Willemsz de Heer, strekkende van de Cuijckscherweteringe af tot de Hedikhuizense wetering toe (is goed 12); Hedikhuizen; Haarsteeg; 11 hond land zijnde bos op de Haerstege, Willem Willemsz de Heers erf oostwaarts, strekkende van Thonis Jan Cornelis erfgenamen erf af tot de Hedikhuizense wetering toe (is goed 13); Hedikhuizen; Kerkblok; 5 1/2 hond land gelegen onder Hedikhuizen in het Kerkblok genoemd "Bouwens kerkhof", te leen gehouden van het huis Heesbeen, belend ten zuiden de weduwe en de kinderen van Adriaen Godertsz van Bockhoven en noordwaarts de straat, strekkende van de ontvanger Hamels erf af tot Gerrit Geerlincxs erf toe (is goed 14); Hedikhuizen; Quaeckeriet; 1 1/2 morgen zaailand gelegen te Hedikhuizen genoemd "de Quaeckeriet", belend de abdij van Beern, Heijman Jansz en de weduwe en de kinderen van Adriaen Godertsz van Bockhoven de één het einde van de anderen zuidwaarts en de weduwe van de voornoemde Adriaen Godertsz van Bockhoven noordwaarts, strekkende van de abdij van Beern erf af tot Willem Gijsbertsz erf toe (is goed 15)
1630-11-18Aelbrecht Adriaensz Ocker (was al koper)Aelbrecht Adriaensz OckerAmsterdam; Oude Zijdsvoorburgwal; Het huis met erf genoemd "het groene Claverblat" staande en gelegen binnen Amsterdam op de Oude Zijdsvoorburgwal tussen de Liesdelssluis en Armsbrug, belendt ten noorden de erfgenamen van Adriaen Ockersz en aan de zuidzijde het huis "daer de Muijsen tHoorn" uithangt, strekkende voor van de voorschreven Burgwal tot de huizing van de erfgenamen van Jacob Raeuwert
1635-10-08Jan Pietersz, bakker te KralingenCornelis Jansz, namens zijn moeder Neeltje Jans, in 't Moorsche VeenMoordrecht, ca. 1 morgen land
1636-07-21Willemke Gielen, dochter en erfgename van Dieuwer Jans, bij leven de weduwe van Michiel Willemsz CampermansImpetrantenGouda, achter de Vismarkt op de hoek van de Lombardsteeg, huis en erf
1640-01-27Claes Heyndricxsz Stopper, man en voogd van Trijntje Jans en zwager en voogd van Grietje Jans, oude vrijster; Aldrich Stipel, met procuratie van Hessel Stipel, majoor van de stad Embden, als man en voogd van Eva Pieters; Maritje Thijs, de weduwe van Abraham van Offenbeeck, samen met haar gekozen voogd Isack Hersbeeck; Annitje Thijs, de weduwe van Benjamin Jansz, met haar voogd Claes Stopper, elk voor een zesde deel (samen 5/6); Gerrit Adriaensz, man en voogd van Machtelt Jans, mede namens Pieter Jansz, beiden kinderen van Lijsbeth Jans (1/6), allen erfgenamen van Lijsbeth Lambrechts, de dochter en erfgename van Lambert PieterszAdriaen van Breen, te AmsterdamAmsterdam, 1) op de zuidhoek van de Nieuwe Hoogstraat met de Kloveniersburgwal en het tweede huis (2), een huis en erf, 2) Kloveniersburgwal, huis en erf naast (1)
1640-06-20Gerrit Adamsz, als man en voogd van Machtelt Jansdochter en Meynert Pietersz Emans,als procuratie hebbende van Pieter Jansz te Haarlem, kinderen van zalige Lambert Pietersz, te samen voor 1/5 part en Maritgen Schijven, weduwe van Abraham van Ossenberch voor 1/5 part; Anneken Chijsse, weduwe van Benjamin Jansz voor 1/5 part; Claes Hendricxsz Stopper.als man en voogd van Cryntgen Jansdochter voor 1/5 part; Giert Jans, oude vrijster voor 1/5, alle te samen de erfgenamen van Lijsbeth Lamberts, weduwe van Cornelis van Heemskerk.Jan Beumink, koekebakker te AmsterdamAmsterdam, Verwersgracht op de hoek van de Staalstraat zuid de Staalstraat, strekkende voor van de Verwersgracht tot achteraan de huizen, huis en erf.
1641-10-25Jan van Glabbeeck; en Gijsbrecht van Glabbeeck; gebroeders en borgers tot Utrecht, curator over Willem Felbier; en Maria Felbier, onmondige kinderen van Cornelia van Glabbeeck; heur luijden moeder, Janneken van Glabbeeck, weduwe van zaliger Marcus Orinda; en Anthonij Franken, wonend te Amsterdam als man en voogd van Anna van Glabbeeck; te samen de erfgenamen van Willem Jansz van Glabbeeck; en Petronella Goijers; dochter van …. straten hun vader en moeder zaligerMaurits Janszn Backer; voor hem zelf als voor Gretgen Jans, weduwe van Aris Claeszn.Amsterdam, Kalverstraat, bij de Heiligewegsteeg genaamd "het blauwe hart": huis met erf
1641-12-20Cornelis Aernssz GroenGooswinus Cocq van Nerijnen, voor 2/3e; Anna Jansdr van Velsen voor 1/3eMonster (onder de ambacht van-) huis, erf, berg, schuur, beplanting etc en de landen die erbij horen; ten Westen: de procureur van Luchtenberch, ten Zuiden: de Noordwatering van de Westmade, ten Oosten: de landen van het klooster van Rijnsburg, ten Noorden: de woeste grond van de grafelijkheid.
1643-05-22Hendrick van Horenbeeck, wonende in Den Haag, in plaats van Joosten Horenbeeck, als man en voogd van Grietje Jans, diens huisvrouw, zijn vader en moeder, en Trijntgen Robberts, weduwe van Hans van der Meulen, zaliger, en zijn zus Lijsbeth Joosten van HorenbeecqPieter Anthonisz, oude kleerkoperDen Haag; Voldersgracht; Een huis en erf staande en gelegen aan de westzijde van "de Gevolde Graft", belendt aan de noordzijde en westzijde Christiaen Groenhoff in de "Gouden Beer", ten oosten de Herestraat
1643-07-21Steven OlphertSteven OlphertAmsterdam; Nieuwekerk Wijdesteeg; Een huis en erf staande en gelegen in de Nieuwe Kerkwijdesteeg te Amsterdam, belendt het hoekhuis van de voorschreven straat aan de oostzijde, aan beide zijden op gemene muren en loden goten, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis en erf van de Bril mede op een gemene muur
1643-12-04Dirck Dircxsz Grebber, zaliger, in zijn leven gewoond hebbende te Katwijk op de Rijn, diens erfegnamenWillem Cornelis op Bilt, met als borgen Dirck Dircxsz van der Beecq, en Huijck Roelen van Raephorst (van goed 1) Cornelis Verbouchorst, en Willem Huijgensz, namens Gerritgen Willemsdr, weduwe van Adriaen Cornelisz de Vinck (van goed 2) Maes Gerritsz vant Sant, voor zichzelf of zijn meester Adriaen Claesz Kunst, als volmacht hebbende van Jacques Martini, commies van de ammunutie van Oorlog dezer Verenigde Nederlanden (van goed 3) Dirck van Suijrmont, schout van beide Katwijken (van goed 4) Pieter Claesz wonende te Lisse (van goed 5) Pieter Berckel, secretaris te Benthuizen, voor zichzelf of voor zijn meester (van goed 6) Pieter Berckel, secretaris te Benthuizen (van goed 7)Katwijk op de Rijn; Kerkstraat; Eeen woninge als huis, schuur, stalling, boomgaard, bepotingen en beplantingen en hetgene dat aard en nagelvast was, staande en gelegen te Katwijk op de Rijn, aan de noordoostzijde op de hoek van de Kerkstraat, belendt zuid de Kerkweg en west de Lijweg. Belast met 15 stuivers het jaar competerende het vrouwengilde te Katwijk op de Rijn (is goed 1) Katwijk op de Rijn; Bakkerstraat; Een huizinge en erf, bepotingen en beplantingen met hetgene daar aard en nagelvast is, staande en gelegen in "de Backerstraet" met de helft van "een bornput", belendt ten zuiden de Backerstraet (is goed 3) Katwijk op de Rijn; Lageweg; Een stukje teelland gelegen op "de Lagewech", te verongelden volgens het morgenboek voor 2 hond, niettemin bij de hoop zonder maat zo groot en klein als hetzelf tussen de navolgende belenders geelgen was o.a. ten noordoosten met zekere landen de Graaflijkheid competerende (is goed 3) Valkenburg (NH); Broekweg; Een stuk hooi- of weiland gelegen te Valkenburg aan "de Brouckwech", bij de hoop zonder maat en met voeten egstoten, belendt ten oosten de Kerk van Valkenburg (is goed 4) Katwijk op de Rijn; Laak. In de -; Een stukje teelland geelgen te Katwijk op de Rijn in de Laak genoemd "de lange Ackers", belendt ten westen de Kerk tot katwijk op de Rijn, strekkende van de Heerweg tot achter aan zekere laan (is goed 5) Katwijk op de Rijn. In de ambacht van -; Heerweg; Eén morgen 16 roeden mede teelland en nog "den uijtsteeckgen" ook teelland uitstekende op het zuideinde ter zelver breedte van het voorschreven land groot omtrent 12 roeden alles bij de hoop zonder maat, zo groot en zo klein als hetzelf tussen zijn belenders was, belendt ten noorden "de Heerewech" (is goed 6) Valkenburg (NH). In de ambacht van-; Broekweg; Een stukje hooi- of weiland gelegen in de ambacht van Valkenburg aan "de Brouckwech" mede bij de hoop zonder maat met de voet gestoten, zo groot en klein als hetzelf tussen de navolgende belenders gelegen was, belendt o.a. ten zuiden de Broekweg, ten oosten de Kerk van Valkenburg (is goed 7)
1645-01-10Huijbercht Cornelisse Groen, te Den Haag.Adriaen Pauw,heer van Heemstede,raad en rekenmeester des gravelijkheid van Holland.Den Haag,Bleijenburch huis met erf en stallinge daarop staande
1645-02-17Eduart de Loockere.Itgen Jans, weduwe van Sijmon Jacobs Haring.Amsterdam, Zeedijck,huis met erf
1645-04-07Faes Adriaensse de Broeder.Jan Egbertsen van der Hout; notaris te Rotterdam.Rotterdam,in de ambacht van de Cool, Coolseweg tot achter aan de Kruiskade 5 1/2 morgen land
1645-07-27Philips Roemers en zijn vrouw Isabella GroenhoutDirck Pietersz Bouman, te Den HaagDen Haag, Spui, twee huizen en erven waarvan het ene de Wijnberg (W. Spui) en het andere huis 's Lands Welvaren heet (W. Spui)
1646-07-12Maertje Jans, de weduwe van Jacob Cornelisz Valck, in het ambacht van Wateringen; Cornelis Jacobsz Valck, te Maasland; Lauris Jacobsz Valck en Jan Jacobsz Valck, beiden te Wateringen (ambacht), kinderen en erfgenamen van Jacob Cornelisz ValckWillemina Sas, de weduwe en boedelhoudster van Dirck BortWateringen (ambacht), in de Wippolder, 1 morgen 5 hond 74 roe teelland (N. koopster, Z. heerweg, W. werf en wipmolen, met gebruik van een uitpad ten behoeve van 4 morgen 3 hond 52 roe teelland van de koopster ten noorden achter het verkochte land
1648-07-06Jan Cornelisz MathijsMr. Dirck Pelt, advocaat te Rotterdam, vanwege zijn moeder joffr. Aleidt Cannius, de weduwe van Pieter Pelt, bij leven notaris en procureur in RotterdamNieuwerkerk, 1) Gansdorppolder, 4,5 morgen land (N. 's-Gravenweg), 2) 1,5 morgen land (Z. 's Gravenweg), 3) 3 morgen land (N. Middelwatering), 4) Essepolder, 1,5 morgen land gekomen van Gerrit Dammisz (Z. Middelwatering, N. 's-Gravenweg), 5) Vlaerdorppolder, restant van een oud en vervallen huis met werf en getimmerte (Z. 's-Gravenweg)
1648-07-17Itje Jacobs, de weduwe van Gerrit Gerritsz Spelt (1/3); Gillis Arentsz, appelkoper, man en voogd van Anna Gerrits (1/3); Cornelis Jansz Sleeper (of sleper), Jan Claesz Naeldemaecker (of naaldenmaker) en Annetje Jacobs, de weduwe van Gerrit Jansz (samen voor 1/3), allen erfgenamen van Dieuwer ThonisDirck Jansz van Beeck, pasteibakker te Amsterdam, voor Jannetje Jans, de weduwe van Laurens JeuriaenszAmsterdam, Keizerrijk noordzijde, huis en erf
1648-07-29Lidia Jans, de weduwe van Frans Willemsz van de Vijver, te Ooltgensplaat, als principaal en Cornelis Fransz van de Vijver en schout Maerten Jansz van Driel te Ooltgensplaat als borgHuybert van Aert, te Oud-BeijerlandOoltgensplaat (dorp), op de kade, huis en erf (O. en Z. de kade, W. de Slijckdijk)
1649-07-12Tiet Jans, weduwe van Sicke Sybrants; geassisteerd door Casparus Roding, Gerrit Bolwerck, en Pieter RoelofsGerrit Janszn, bode van het Prinsenhof te AmsterdamAmsterdam, Dwarsboomsloot oostzijde, huis en erf.
1649-07-12Tiet Jans, weduwe van Sicke Sybrants; geassisteerd door Casparus Roding, Gerrit Bolwerck, en Pieter Roelofs,Pieter Roeloffs, houtzager te AmsterdamAmsterdam, Boomsteegje, huis en erf
1650-07-07Pieter van den Berch; Jeronimus de la Croix de Jonge, in opdracht van Jetse Seckes van Maccum, man en voogd van Annetgen Jans; Saertge Harmans, vrouw van Olphert Gerritszn Lootsman, te Hoorn, procuratie hebbend van Abraham van den Beke, notaris te Hoorn, erfgenamen van Rems of Renis Olphertszn, vleeshouwer te AmsterdamJan van Tongen, ten behoeve van Petronella van Bensdorp; Lucia van Bensdorp; Anna van BensdorpAmsterdam, Pottebakkerssteegje, tegenover het Uiterste Veer, huis, erf en stalling ernaast, naast Albert Janszn, beeldhouwer; aan de zuidzijde: de provoost Laurentius en Jan Janszn, waagdrager, achter strekkend tot Willem Willemszn van Bijnsdorp.
1650-09-020Roeloff Jansz, Sara Vijles, procuratie hebbend van Jan Jansz Eelbier, haren man; Aelberi Heymeyer nomine uxoris in naam van Pieter van Gelder, vader en voogd van Geesge Pieters verwekt bij Aeltgen Jans, allen zijn erfgenamen van wijlen Court Jansz, in zijn leven waert op het Jan Hanspad buiten AmsterdamOtto Janszn BandeliermakerAmsterdam; in de banne van-: een huis met erf staande en gelegen op 't voor noemde pad breed omtrent 40 en een halve voet, 41 halve voeten doch bij den hoop zonder maat strekkend voor uit de halve sloot zuid west op tot de halve sloot van des stadsland
1650-12-22Joost Dircxzoon SmichAmsterdam; aan de Looiersgracht huis met erf gelegen tot achteraan 't erf van de Memonisten genaamd de Houcksteen
1651-12-13Eefge JansAbraham Harmansz van der Heijde, bezemmaker te Den HaagDen Haag, Sint Jacobsstraat, zuidzijde, huis en erf.
1652-06-18De erfgenamen van Trijntgen Jansdr: Geesge Reyndertsdr, weduwe van wijlen Moyses Robbertssn, nagelaten doichter van Trijn Jans, in haar leven moeder van de huisarmen aan de Nieuwe Zijde binnen Amsterdam, en erfgename voor de ene helft in de goederen van dezelfde Trijn Jans nagelaten, mitsgaders Jan Claesen Wiggers, bakker, man en voogd van Annetgen Riddersbach, dochter van wijlen Meester Abraham Riddersbach geteeld bij mede wijlen Pietertgen Gillisdr, die mede een dochter was van de voornoemde Trijn Jans, Pieter Colijn en Evert Meijndertssn, wijnkopers, voogden over de onmondige kinderen van denselven Riddersbach insgelijk bij de voornoemde Pietertgen geprocreeert, in die qualiteit erfgenamen in de wederhelft van de goederen bij haar nagelateWillemtgen Segers van EmmichouenAmsterdam, op de noordzijde van de Rozengracht, genaamd: '' 't Lant van Beloften": Huis en erf
1652-07-05Andries Arienssn van Rijn cum sociis, Baertgen Jans, zijn moederDoctor Johan van BlanckendaelDen Haag, Katerstraat: Huis en erf, met alles dat aard- of nagelvast is.
1652-07-26De Erfgenamen van Pietertgen Jans, weduwe van wijlen Jan Dircxsn van WaendorpChristiaen StruijsAmsterdam, Oudezijdswesterachterburchwal, tegenover de huising van wijlen de burgemeester Boom, zaliger: Huis en erf.
1653-10-06Arnout Iemantsz (of Imansz), huistimmerman te RotterdamGovert Pietersz, te Rotterdam, ten behoeve van Annitje Claes te VlaardingenRotterdam, Westewagenstraat, huis en erf (W. heerstraat)
1654-07-29Harman Jacobsz Doornick, voogd over de onmondige erfgenamen van Annitje Theunis, de weduwe van Jan Jansz Sweerinck, te AmsterdamTrijn Jans, de weduwe van Pieter Claesz Keyser, houtzagerAmsterdam, Goudsbloemstraat zuidzijde, een huis en erf met loods en leeg erf ervoor, strekkend van de straat tot achter aan de erven van de Lindengracht
1654-10-09Jan Jacobsz de WithJan Cornelisz, turfdragerAmsterdam, op de noordzijde van de Boomsloot waar de "Graeff van Hollandt" uithangt, een huis en erf.
1655-01-29Teuntje Jans, weduwe van wijlen Willem Rogiersz.Goed 1: Karel Kina; Goed 2: Pieter HendricxzGoed 1: Amstelveen, in de banne van -, aan de Jan Hansespad en aan de Slochter Wetering. Een lijmsiederij, erf en een huis. Vanaf de helft van de sloot tot aan het Gasthuisland; Ten oosten daarvan goed 2: Een tuin met 4 huizen, groot 27 roeden breed, taps toelopend.
1655-07-30jonkvr. Ouinera van Luchtenburch, weduwe van Mr. Daniel la Main, advocaat Hof van Holland; Johan van Luchtenburch, commissaris van de monstering in Holland.Matheus Snels, advocaatDen Haag, Lange Houtstraat oostzijde, huis en erf met huis en schuur daarachter, met een doorgang aan de zuidkant van het huis, aan de zuidzijde de heren burgemeesters en regeerders van Amsterdam, aan de westzijde de Houtgracht.
1655-12-17Egbert Jansz; Jan Wiltingh, boekverkoper, echtgenoot en voogd van Trijntgen Jans, zoon en dochter van Jan Jansz, steenhouwerHendrick Jansz, bakker, of: Hendrick Jansz. BackerAmsterdam, Koningsgracht, tegenover het Leidseveer, huis en erf.
1656-05-20Erfgenamen van wijlen Jan Calijs, junior passementwerker, man van Aeltje Jans; wijlen Jacob Marinus VogelJan Hendrixz Boom, boekverkoperAmsterdam, Egelantiersstraat noordzijde, voorbij de eerste dwarsstraat, een huis en erf, waar de "Prins van Oranje" uithangt
1656-07-20Rochus Smout, vader van de onmondige kinderen Smout, en voogd van Anna Sloth, minderjarige dochter van Anna Smouth; Cornelis van Hijselendoorn, procureur van de Hove van Holland, voogd van Catharina Smouth; Cornelia Smouth, weduwe van wijlen Pieter Nobel; Maria Smouth, weduwe van, wijlen Hendrick Smouth, Dominicus van Bladen; Pieter van Bladen; Pieter Hendricxz Smouth; wijlen Clementia Segers; Zeger Cornelis Pietersz; Clementia Claesdochter; wijlen Lodewijk van Boshuisen, echtgenoot van Aeltge Pieters van Spijck.Harman Ryss, tinnengieterDen Haag, goed 1: Veemstraat oostzijde, huis en erf; goed 2: Den Haag, St Pieterstraat, westzijde, of de Gorstraat, een huis en erf
1656-09-04Arien Lambertsz de Bije, wonende te AsperenJan de Bije en Anthonij de Bije, wonende in Den HaagAsperen, een stuk zaailand groot 5 en een half hond, gelegen onder Asperen op het Klein Hoochland, nog huizinge en de erve , gelegen binnen Asperen aan de westzijde van de Voorstraat
1656-09-08Andries Hessel de Dinter, baljuw te Oud Beyerland; Jan Roeslantsz LathouwerWillem Pietersz Broeder (broeder?), impetrantOud Beyerland, huis en erf in de Voorstraat, ten westen Pheerenstraat
1657-05-10Marij Jans, tegenwoordig huisvrouw van Siouke Tiepkens, met haar gekozen voogden Carel Bisschop, haar zwager en haar schoonzoon Olfert HarmenszFrederick Jansz Cuyper (of kuiper)Amsterdam, Baefjenssteeg zuidzijde, huis en erf
1657-05-10Thomas Adriaensz CleermaeckerClara Jans, de weduwe van Jochum Flinck, geassisteerd door Hendrick Frederick Mansvelt en Jan TolAmsterdam, Anjeliersstraat noordzijde, huis met 3 achterhuizen en vrije gang daarnaast
1657-07-09Cornelis Reyersz Vos met procuratie van ds. Petrus Wassenburch, predikant te Dordrecht, gehuwd met Syburchje Vereem; Evert Egbertsz, man en voogd van Kniertje Aris; Cornelis Jacobsz, man en voogd van Sasjen Aris; Claes Jansz Bruningh voor zichzelf en caverend voor Dirck Dircxsz, man en voogd van Lobberichje Jans, allen erfgenamen onder benefitie van inventaris van IJffje Barents, de weduwe van Carsten SyvertszClaes Jansz Bruningh of BruyninghAmsterdam, Korte Passeerdersstraat, 1) huis en erf bewoond in twee percelen en getekend met nr. 1, 2) 6 achterwoningen en erven, getekend nr. 2, met per 3 woningen een gemeenschappelijk gang met nr. 1 naar de Passeerdersstraat
1657-07-09Cornelis Reyersz Vos met procuratie van ds. Petrus Wassenburch, predikant te Dordrecht, gehuwd met Syburchje Vereem; Evert Egbertsz, man en voogd van Kniertje Aris; Cornelis Jacobsz, man en voogd van Sasjen Aris; Claes Jansz Bruningh voor zichzelf en caverend voor Dirck Dircxsz, man en voogd van Lobberichje Jans, allen erfgenamen onder benefitie van inventaris van IJffje Barents, de weduwe van Carsten SyvertszStoffel Rutgersz, lakenstopper te AmsterdamAmsterdam, Goudsbloemgracht, in 't Lubbert Courtensteegje, huis en erf met leeg erf daarachter
1657-10-30Geertje Jans, moeder van Jannetje Aerts [Groenevelt] en weduwe van Aert Jansz GroeneveltDirck Michielsz van ArckelHazerswoude (heerlijkheid), Hoge Rijndijk, huis en erf strekkend van de Rijn tot de Hoge Rijndijk
vorige
12...7
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in