gahetNA in het Nationaal Archief

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
11275 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11275 gevonden
Namen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goedDatum decreet
Thijmen Janszeen huis met erf gelegen op de Rapenburg tegenover het Princen logement ter plaatse getekent met de letter 'A".09-11-1626
Jan Pietersz van Rijsoort, koopman te Rotterdam in naam en ten behoeven van Cornelis Wiggersz en Wigger Wiggersz gebroederszeven margen min anderhalf hont gelegen in de polder van de kromme. veertig morgen land zes morgen land 51/2 hont met een huis, barch en schuur.10-11-1626
Jan Eewoutsz Prins uit Rotterdameen huis met erf en schuur te Sint-Annaland op Tholen belent ten noorden de Heerstraet, ten westen de Heerwech en ten oosten ook de Heerwech.24-11-1626
Jacob Theuniszeen stuk Korenland gelegen in de Baerndijtenhoek binnen de jurisdictie van Sint-Annaland, groot 240 roeden24-11-1626
Meeus Meeusz Hoochcamer en Pieter Cornelisz van der Coddeneen huis met schuur en erf met poterijen. nog een crofte land daar achter gelegen, groot tesamen 320 roeden of daaromtrent gelegen te Lisse belent ten zuidoosten de Heerstraat22-12-1626
Pieter Cornelisz Coijmaneen huis met erf met daarop een olijmolen met al 't bijbehorende gereedschap van dien. Gelegen te Gouda aan de oostzijde van de haven strekkend vóór, van de straat tot achter op het waterschap van de Spieringstraat, aan de zuidzijde de gang van de olijmolen van de burgemeester Gijsbrecht Hendricxzn. te Antwerpen18-12-1626
Balthasar Jansz kruidenier te Amsterdameen huis met erf aan 't Rusland te Amsterdam21-12-1626
Jan van der Nieuwpoort, secretaris van de stad Utrecht ten behoeve van zijn vader Jan van der Nieuwpoort, burgemeester der zelfde stedeeen wind en rosmolen met een huis daarop uitziende, staande ende gelegen op het Bolwerk aan de zuidzijde van de stad Schoonhoven met al zijn toebehoren zoals een pottenbakkerij, nog een huis gelegen aan de westzijde van de haven, strekkend van de Heerstraat met een gang tot achter in de Koestraat30-11-1626
Jasper Jansz van Alenburch uit 's Gravenzandeeen stuk land gelegen in t noortland van 's Gravenzande genaamd 't Scheplant zo groot en zo klein als 't binnen de omliggende stukken buurland ligt, ten oosten aan de dijk van Monster en ten westen strekkend aan de watering genaamd "de Kreeck".22-12-1626
geen, het gaat hier om ruiling van woning en land.een woning met een stuk land, schuur en twee hooibergen mitsgaders nog twee stukken land, het ene 3 1/2 margen, het andere 7 hont groot en nog een stuk land gelegen in de 100 morgen.22-01-1627
voor part 1 / Ewout Schilperoord, secretaris van het hoge heemraadschap en baljuwschap van Rijnland. voor part 2 / Wouter Lambrechtsz Fries voor part 3 / Pieter Dircxsz van Leeuwen, secretaris van Leiderdorp. voor part 4 / Huijbrecht Ewoutsz van Vinkenveenhet gaat hier om een groot aantal huizen, gelegen binnen de uitbreiding van Leiden maar vooral gelegen aan de Lange Gracht en de Singel. part 1/ een huis met erf gelegen binnen de uitbreiding van Leiden met aan de voorzijde de straat van de Nieuwe Beestenmarkt en met een stalling met uitgang in de poort van de St. Aechten straat waar tegenwoordig uitsteekt "den Leggende Lecu". nog 6 huizen met erf aan de Lange gracht 4 daarvan aan de westzijde en twee aan de oostzijde van de gang. Een stuk hooiland van omtrent 2 morgen 2 hont 50 roeden liggend aan 2 kampen in de hoge waard, nog 4 veenakkers gelegen in Boxhol, belent ten zuiden de Grote Braeck, nog 2 percelen veenland eveneens gelegen in Boxhol strekkend van de Kleine Braek tot de Grote Braek, nog 6 huizen aan de Lange Gracht, 4 huizen aan de Singel en 6 ledige onbetimmerde erven aan de zuidzijde van de Lange Gracht. part 2 / een huis met erf in de St. Aechtenstraat met gezamelijke muren en loden goten met voorwaarden betreffende het secreet en waterlozingen, hun loop langs de secreten der buren tot aan het water van de oude vestingwallen, dat bij verstoppingen de kosten gezamelijk worden gedragen. 30 huizen ten zijden van de andere huizen inkomende aan de zuidzijde van de Lange Gracht, 6 andere huizen aan de Lange Gracht bij de West Werfstraat; voor part 3 / 11 huizen aan de Lange Gracht en 12 huizen achter de voornoemde huizen gelegen; voor part 4 / een huis met erf gelegen aan de Boxholsedijk in Boxhol en nog een turfschuur met graond van onbekende maatr gelegen in Boxhol12-02-1627
Zeker huis, Erf, Brouwerij, Mouterij:"Het Duiffgen"27-01-1634
meester Adriaen van der Goos; Dirck de Jonge en Pieter van Ossewaerde, advocaten voor dit hof als voogden en ten behoeve van het weeskind van wijlen Dirck Fijck van den Hove12 margen 122 1/2 roede land, zijnde de helft van het 7/8e part van de polder genaamd Werkens oord, gelegen in de westambacht van IJsselmonde, ook nog 6/10e deel van de visserij en de vogelarijen in het west ambacht van IJsselmonde, te samen te leen gehouden van de heren van Lock en Polanen19-05-1627
Reijnoudt van OijOegstgeest; belent ten oosten van de abdij van Rijnsburch ten westen van de Rijn.een partij weiland groot 7 hont, gelegen in de ambacht van26-03-1627
Pieter Fransz van SwanenburchKoudekerk;4 1/2 morgen en 17 gaarden liggende in de Ooijwaert in de ambacht in een weer van omtrent 40 morgen in het geheel, belent ten zuiden de Rijn, ten noorden de Lutteken-rijn26-03-1627
Cornelis Dircxsz CagenaerDen Haag;gelegen op de hoek van de Spuistraat, een huis met erf.20-05-1627
Barthoutzoon van Teijlingen(H)Eemskerk;een huis, hopfstede en het land van Poelenburch met zijn grachten en neerhof groot omtrent 267 roeden 4 voeten Hontbossermaat en nog een crochte voor de poort van het zelfde huis, groot 667 1/2 roeden- nog een oude boomgaard zonder de singels ten noorden en noordoosten groot omtrent 565 roeden- nog de molenweide groot 981 roeden en alles wat daar bij hoort, eertijds gekomen van heer Otto van Egmond, ridder en gelegen in de banne van (H)Eemskerk - ook nog een stuk allodiaal grond gelegen in de banne van Eemskerk bij het voorschreven huis Poelenburch als eerst 3 akeren teelland groot 1532 roeden en het daarnaast gelegen perceel genaamd "de middel boomgaard" gelegen ten zuiden van de hofstede ongeveer 616 roeden groot - nog een perceel genaamd "het Liesweijtje" ofwel "de Jongensboom"groot 666 roeden, nog een crocht voor het hekje ten westen van de Kerkweg groot ongeveer 2051 roeden, nog de zuiderweide met zijn singel groot 2096 roeden, en nog meer.20-05-1627
heer Hans Wolphaerts, heer tot BrederodeDen Haag;een huis met erf en toebehoren gelegen aan de Vijverberg belent ten noorden de Hoge Nieuwstraat, ten oosten het huis en erf van meester Caspar van Vosbergen, de gedeputeerde ten vergadering van de hoge mogende heren staten generaal, ten zuiden de Vijverberg21-05-1627
Quirijn Jansz van der Hoog uit Delftbij Haastrecht;2 hont land gelegen in het land van Steijn, strekkend omtrent 9 roeden van het huis (onbekend welk huis) tot achter over de Achterkade toe, strekkende met de zelfde Achterkade en met het hoekje van de Mallendijk tot achter aan het gasthis eijgens toe, belent ten westen de Sluipwijkse zijweg12-05-1627
Willem Cornelisz van der Wiel, houtkoper te DelftDelft;gelegen in het Noordeinde binnen de stad, een huis met erf05-16-1627
Huijch Jansz. Wittebol, wonend aan de achterweg in het ambacht van HazerswoudeHazerswoude; aan de Achterweg een huis met erf en een akkertje, zowel het land als de daarnaast gelegen sloot14-06-1627
Constatijn Huijgens, secretaris van zijne exelentie Frederik Hendrik, Prins van OranjeDen Haag; staande en gelegen in de Houtstraat belent ten oosten de Nieuwe vaart, ten westen de Houtstraat een huis met erf en alles er op en er aan.08-07-1627
Adriaen Nicolaes van der Leeuw gezworen exploitier voor dit hof, betrokken bij dit decreetWoerden; in de vrijdom of jurisdictie der stede van een stuk land of hennipwerf met potingen en plantingen daar op staande gelegen genaamd "de Nes" 3 1/2 voet in de rijn gemeten en nog een stuk van een half hont Rijnse maat belent ten zuidwesten van de Rijn in de "halve sloten"12-07-1627
Jan Henricxszoon Bock4 margen land gelegen in de "Vierlaen op het Zouteveen'in de parochie van Vlaardingen25-04-1559
Pieter Can, deurwaarder bij het Hof van Holland.Enkhuizen;huis en erf, westzijde van de breestraat16-07-1676
Den Haag;Maliebaan, huis en groot erf met stallen en goede achterhuizen11-09-1676
Adriaen Everaarts.Den Haag;stuk weiland, belent ten zuiden viervoeten in de bossloot31-07-1676
Reijnier Cornelis, Kistemaecker.Enkhuizen;Westerkerk, huis en erf aan de zuidzijde13-10-1676
Jacob Nierboom; procureur.Volkert Pieters Blockdijck.Enkhuizen;de helft van 387 roede grasland13-10-1676
Delft Woning, landen,dependentien met aankleven van dien13-05-1633
05-09-1633
Berkel;noordeinde, huisinge erf boomgaarden met groot plantage van zest en andere bomen daarop staan schoon vogelkooi met de vogelvrije en de visserij, aan de landscheiding30-10-1676
06-09-1633
27-09-1633
Lodewijck Reijersz, leerkoperAmsterdam, Prinsengracht, oostzijde, huis en erf, waar het "Wapen van Doesburch" in de gevel stond.11-05-1661
Nicolaas de With, de gezworen exploitier in dezeNiervaart, Noord Brabant, Ooster voorstraat, een huis met erf met alles er op en er aan belent zuidwaarts het erfken ofwel blijkvelt van den Schepen Verharen strekkend voor van 's Heerenstraate tot achter op de bottekreecke toe09-12-1658
Steven Esvelt, Schout van Jaarsveld.Schoonhoven, in de 3 morgen in de wiel onder Jaarsveld 1 1/2 morgen wei en grientland;zuid zevender strekkende uit het Jaarsveltse waterschap beplanting en bepooting; huisinge;timmeragie als barch;schuur.25-07-1678
Johan Wobelaer, heer van Kerkwerve.de heerlijkheid van Klinkerland liggend in de Suilanden van Over-Flakkee nog een 24de deel in de heerlijkheid van Grijsoord05-06-1641
Jan Janszn, metselaar wonend op de Zeedijk te Amsterdam.Amsterdam, een huis met erf gelegen aan de westzijde van de Zeedijk met een kelder daar onder en een woning daar achter en onder een dak den "Uilenspiegel" uitgehangen heeft en nu het wapen van Schotland uithangt - het voornoemde achterhuis komt via de "Cleijn steechgien" dat van de straat tot achter de burgwal loopt
Philips RoemersRotterdam, staande en gelegen aan de oostzijde van het Marktveld, een huis en erf van de "Twee dubbelde sleutels" belent aan de Nieuwe straat met een uitgang naar de vissersdijk15-04-1641
Anthonis Verhorst voor de kaars, Meerten Deijn voor 't zegel.Delft,gelegen in den blauw Comans poort, een huis met erf belend ten zuiden de Achtersack en ten noorden de Heerestraat.15-04-1641
diverse personen: Abraham van Bramen, voor 3 gemeten zaailand aan de Kloosterweg in Kerkhoek; onder de banne van rijgge hetgeen in gebruik is bij Willem Corneliszn Wijngert; Abraham Commersteijn, 31/2 gemeten zaailand aan de Kloosterweg in Kerkhoek; Pauwels van der Laan, 12 gemeten zaailand gelegen onder de banne van Oostvoorne in Gouthoeck; belent de Langeweg aan de oostzijde en de Molenweg ten noorden; Abraham Commersteijn, voor jufvrouwe Elisabeth van Helsdingen; zijne huisvrouwe 2 gemeten 50 roeden zaailand gelegen in Strijpe onder de banne van Rockanje; Abraham van Bramen, 5 gemeten zaailand plus 3 1/2 gemeten weiland belent de Strijppeweg aan de oostzijde; de hoge geule aan de zuidzijde het weeshuis ten Briel aan de westzijde; Adriaen van Goes, rentmeester van 't land van Voorne 2 1/2 gemeten zaailand plus nog een gemeten 36 roeden vroonen belent de Strijpseweg aan de zuidzijde en 's lands watering aan de noordzijde; Adriaen van Goes, 2 gemeten 36 roeden vroonland plus nog 1 gemeten zaailand in Strijpe aan de Natendaalsedijk aan de zuidzijde plus nog 5 gemeten zaailand gelegen in Naters; Jacob de Vogel, 3 1/2 gemeten zaailand mede gelegen in Naters; Sijmon van der Poth, een der impetranten 3 gemeten min een kwartier zaailand in Nieuw Hellevoet gelegen over de weg tegen de Hogewerf; Sijmon van der Poth, 4 gemeten 35 roeden land aldaar; Jan Corneliszn Coenen, een gemeten 23 roeden zaailand gelegen in de Nieuwehoorn in 't Langeland; Pieter Francken van der Houff, met de dijk aan de zuidzijde 's Herenweg aan de westzijde ook nog 3 gemeten zaailand mede in de Nieuwehoorn; in Hallincxlandt nummer elf, Frans Arentszn, 3 gemeten belent ten zuiden 's Herenweg; ten noordoosten de Heyligergeest van den Nieuwehoorn en ten zuidoost den heiligen geest ten Brielle, rentmeester Adriaen van der Goes, 4 gemeten 88 roeden zaailand gelegen in Hallincxland nr 23 aan de Watervoerseweg; Jacob de Vogel, 3 gemeten zaailand aldaar in Westhil nr 30 aan de Brabersche weg; Lenert Janszn 't Gilde, 2 gemeten zaailand in Oudjaer nr 32 aan de Oudjaerschenweg aan de oostzijde; Jan Joosten, wonend in de Nieuwehoorn 265 roeden zaailand mede gelegen in Oudjaer nr 31 naast 't voornoemde land; rentmeester Adriaen van der Goes, 7 1/2 gemeten zaailand zijnde memorie land gelegen aan de Kerkweg onder de banne van Rockanje belent de Herenweg aan de noordzijde,stukken land in den Briel17-05-1641
Adriaen Dircxzn Bont, eveneens uit Leiden.Leiden, aan het Sint Pieters kerkhof op de hoek van de Sint Pieterskerkstraat, een huis met erf17-05-1641
Thomas Pieterszn koekebakker uit Amsterdam.Amsterdam, staande en gelegen in de Gravenstraat, een huis met erf22-05-1641
Willem Janszn Raerburch.Amsterdam, aan de zuidzijde van de Bloemgracht,een huis met erf17-05-1641
Jacob Abrahamszn, koopman van de Portugese Natie te Amsterdam.Amsterdam, aan de vleugel van de Sint Anthoniussluis een huis met erf en een plaats05-07-1641
Willem Janszn Kalckoen.Amsterdam aan de Sint Anthoniusmarkt op de noorderhoek van de Bloedstraat, een huis met erf18-05-1641
Elbert Joosten uit Amsterdam.Amstersdam, op Uijlenburg, een huis met erf alwaar "Maagdenburg" in de gevel staat17-05-1641
Jan 't Jaertszn, Spietsenmaker.Amsterdam,een erf breed 51/2 roede met de daar op staande woning gelegen buiten de Heiligewegpoort ter zijde van het wandelpad tot achter de halve sloot17-05-1641
1234...226
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in