Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
11275 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11275 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1537-11-26Mariken Jacopsdr, weduwe van Willem Jacopsz, zaliger, en haar zoon Dirck Willemsz, priester, wonende te AlkmaarFlorijs Claesz weduwe, van GoudaKoedijk, Bergen; Een rente van 6 1/2 rijnsgulden het jaar verschijnende jaarlijks te mei, te lossen met 108 rijnsgulden, sprekende op de goederen van Heijnrick Reijersz alias Noem Heijn wonende te Koedijk
1537-12-03Jacopmijne Cornelisdr, wonende te Middelburg, weduwe en boedelhoudster van Mr. Pieter Garssou Loo (de naam komt in akte ook voor als Loo en als Loe), zaliger, in zijn leven baljuw van Middelburg; Mr. Pieter Garzij (de naam komt in de akte ook voor als Garsia, Garsia, Garzijde, Garsie) de La, zaligerMr. Cornelis Jansz, advocaat van het Hof van HollandMiddelburg, Korte Delft, Een huis en hofstede daar nu in woont Passchier de Roije tapijtserijemaicker, belegen aan de oostzijde en westzijde Jacop in den Apotheecke, aan de noordzijde Sijmon Jansz Vacht en aan de zuidzijde de Herenstraat
1537-12-10Cornelis Pouwelsz, zaliger, diens weduwe en erfgenamen, te LeidenMr. Gerijt Jorijsz, als koper van goed nr: 1; Gerrit Jansz, als koper van goed nr: 2; Gerijt van Sijl, als koper van goed nr: 3; Quirijn Allaertsz, als koper van goed nr: 4Rijnsaterwoude, Vriesecoop, de helft van ongeveer 40 morgen land gelegen in de ambacht van Reijnsterwou en Vriesecoop genoemd "Sheerenlant", a). waarvan 3 morgen gelegen zijn in Vriesecoop, belendt aan de oostzijde Aelbrecht Huijgesz en Pieter Dircksz, aan de westzijde Jan Dirck Adriaensz, strekkende uit de Drecht tot aan de Vrieseweg; b). 3 morgen gelegen in Vriesecop, belendt aan de oostzijde Jan Huijgesz, aan de westzijde Jan Dircxz, strekkende uit de Drecht aan de Vrieseweg; c). 6 morgen gelegen in Vriesecoop, strekkende van de dijk tot achter de watering van der Aar; d). 6 morgen gelegen in Denssen strekkende van de dijk tot Wouwerland; e). de helft van 5 1/2 morgen gelegen in Reijnsterwou daarvan de noordzijde, strekkende van de oever/vener buitenweg tot aan Jan Boeten of Pieter Claesz land (= goed nr: 1); Ter Aar, Denssen, Een woning met huis en geboomte erop staande en ongeveer 17 morgen land daaraan behorende, belendt aan de westzijde in het Denssen, strekkende oostwaarts in der Aar (= goed nr: 2); Ter Aar, Aar, Een woning met huis, berg en geboomte daarop staande en ongeveert 9 morgen land daaraan behorende gelegen in der Aar, belendt aan de westzijde in het Denssen, strekkende oostwaarts in de Aar (= goed nr: 3); Rijnsaterwoude, Buitenweg, 5 morgen land, belendt aan de westzijde de oever/vener buitenweg en is in huur bij Huijch Willemsz (=goed nr: 4)
1538-01-28Korstiaen JanClaes AdriaenszLeiden, Hogewoerd, Een huis met erf en zijn toebehoren op de Hogewoerd gelegen in de parochie van Sinte Pieterskerk
1538-01-28Willem van der Laen zaliger, diens weduwe Gertruijt Willem van der Laen, en Jan Claesz, zaliger, diens weduweHuijch Pietersz alias Huijch Coedijck, betreffende het huis in de Nieuwesteeg Claes Claesz, betreffende het huis bij de Witte- of HaagsepoortLeiden, Nieuwesteeg, een huis en erf; Leiden, Witte- of Haagsepoort, een huis of kamertje staande met weinig erf bij de Witte- of Haagsepoort, belendt aan de noordzijde de straat en aan de zuidzijde de sloot
1539-07-28Mr. Gerijt Jorijsz de Bije, zaliger, en Margriete Engebrechtsdr van EsbrouckCornelis Heijnricxsz, en zijn broer Sijmon Heijnricxsz; Pieter van Goidtwegen, met zijn broer Dirck Govertsz, met diens zoon Claes Clamp, te Den HaagVriezekoop, Doeijssen, Bij de -goed 1: 19 morgen land zijnde 3 percelen;Vrieze koop, Dracht, Bij de -goed 2: 6 morgen land zijnde 2 percelen; Rijnsaterwoude, Overbijert, Bij de -goed 3: 5 1/2 land morgen zijnde 2 percelen
1539-08-04Mr. Gerijt Jorijsz Bije, zaliger, en zijn huisvrouw Margriete Engebrechtsdr van ElsbrouckJan van DamDen Haag; Vismarkt; huis met erf op de Vismarkt met aan de noordzijde 's Herenstraat
1539-08-15Mr. Gerijt van den Laen, gekocht namens zijn broer Claes van den Laen, van Philippis Reijersz, te ZoeterwoudeMr. Cornelis Jansz van Alckmaar, advocaat, ten behoeve van Mr. Willem Pijnssen, raadordinaris van het Hof van HollandZoeterwoude, Stomperweg, 17 morgen land aan de zuideinde de Stomperweg of watering; Zoeterwoude of Stompwijk, Stompwijkerweg, goed 1: 2 morgen land in het noordeinde de Meerburgerwatering en in het zuideinde de Stompwijkerweg
1539-11-03Lieven Gerijtsz, zaliger, te Gouda, diens erfgenamenAdriaen Anthonisz, te BergambachtBergambacht, Lekdijk, de helft van 5 morgen land belendt ten zuiden door de Lekdijk en aan de noordzijde dat huisweer
1539-11-26Gerijt Jacopsz, die het gekocht had van zaliger Gerijt KorstenszGerijt Jacopsz, diens erfgenamen, kopers gebleven via dit decreet van het Hof van Holland, met verplichting de kooppenningen af te dragenMaasland, Stenendijk, de helft van 9 1/2 morgen en 64 roeden land te Maasland bij het westeinde van de stenendijk
1539-12-15Louwerijs de Veer, wonende met zijn huisvrouw te GorinchemMr. Nicasius Hanneman, en Mr. Aelbrecht Jansz, beiden advocaten van het Hof van HollandEmmichoven, Burchgraeff, 6 1/2 morgen land met een drift koeien erop met aan de noordzijde de Burchgraeff
1540-01-19Adriaen van der DoesAlijt van der Does, de zus van de eigenaar; Adriaen van der Does, voor haarzelfLisse, goed 1:1/3 deel van woningen, met huis berg en geboomte met 40 morgen land de hoop zonder maat. De 40 morgen bestaat uit; goed 2: Lisse; 2 1/2 morgen land met aan het zuidoosten de banheiningen of de schouwsloot en aan het zuidwesten de buijerweg en aan het noordwesten o.a. de wildernisse; goed 3: Lisse, 11 hond land met aan het zuidoosten de banheininge; goed 4: Lisse, een tcroft groot 2 1/2 morgen, belendt aan het noordoosten de buijerweg en aan het zuidoosten de beek en aan het noordwesten de wildernisse; goed 5: Lisse, een loesterkamp groot 3 1/2 morgen land, met aan het zuidoosten de wildernisse en aan het zuidwesten de delft en aan het noordwesten de hoge veen; goed 6: Lisse, een loesterkamp groot 2 morgen, belendt aan het noordoosten de delft en aan het zuidwesten de wildernis; goed 7: Lisse, 3 kampen gelegen aan elkaar tesamen groot 9 morgen, belendt aan het zuidoosten de brouckweg en aan het noordwesten de graft; goed 8: Lisse, een kamp genaamd "de Calffcamp" groot 10 hond, belendt aan het zuidoosten het meer en aan het noordwesten de kerk van Lisse; goed 9: Lisse, een stukje veen in de lage veen, groot 9 morgen, belendt aan het noordwesten de vaart; goed 10: Lisse, een stukje veen groot 8 morgen, belendt aan het noordoosten de Delft en voorts alom de vaart; goed 11: Lisse, een kamp genaamd "de Poelcamp" groot 3 morgen, belendt aan het zuidoosteinde de brouckweg; goed 12: Lisse, 11 hond land, belendt aan de noordoostzijde en aan de zuidoostzijde de quadenweg; goed 13: Lisse, de beterschap van de helft van 13 morgen en 5 hond land, daarvan 9 morgen gelegen in twee kampen aan elkaar genaamd "de Grevelinge" en aan het noordeinde het 's-Gravenwater
1540-01-22Heijnrick vander Does, schildknaap, had alles al verkocht aan Claes van Heussen, te Haarlem, doch deze wilde in verband met ontbreken van waarborg, de koop en eigendom via dit decreet van het Hof bevestigd hebbenClaes van Heussen, te Hillegom, was al koper maar wegens gebrek aan waarborg is de koop via decreet bevestigdZoeterwoude, goed 1: 1/5 deel van 7 morgen land; goed 2: Zoeterwoude, Meerburgerwatering. Op -, 1/5 deel van 2 1/2 morgen land; goed 3: Leiderdorp, 3 1/2 morgen land gelegen in een weer of kamp genaamd "Mathijsweer"; goed 4: Hillegom, een rente gehypotekeerd op een huis en erf genaamd "Steenvoordershuis c.q. Steendervoordenshuis"; goed 5: Hillegom, een rente gehypotekeerd op Huijgens van Houtenshuis en erf
1540-02-16Mr. Claes van Berckel, wonende te Medemblick op het huis en slot aldaar, gewoond hebbende te Leiden in het huis aan de Nieuwesteeg; Alijt van Paenderen Claes van Heussen.Henrick Cornelisz, priester; Seger Huijgensz; Jan Bouwens Paets, schepen te Leiden; Mr. Frans Adriaensz; Jan van Eijndegeest, schepen te Leiden; Huijbrecht Pietersz, eerste deurwaarder van het Hof van Holland tot behoef van Abel van Coulster, ridder, raadordinaris van het Hof van Holland; Aernt GerijtszLeiden, goed 1: Nieuwesteeg strekkende oostwaarts aan de Voldersgracht, een half huis met erf in de Nieuwesteeg strekende oostwaarts aan de Voldersgracht; Leiden, goed 2: Klein Hove op de zesde streek naast de hoek, een raam met erf; Leiden, goed 3: Klein Hove op de elfde streek op de hoek van de Zijdgracht, een raam met erf; Leiden, goed 4: Oude Hove op de zesde streek naast de geven hoek, een raam met erf; Leiden, goed 5: Kijfhove op de zevende streek op de hoek,een raam en erf; Leiden, goed 6: Kijfhove op de zevende streek naast de hoek, een raam en erf; Leiden, goed 7: Kijfhove op de vierde streek op de hoek aan de muur, een half raam en erf.
1540-03-08Lieven Gerijtsz, poorter te Gouda, en Elisabeth Lieven Gerijtsz zijn huisvrouwLambrecht Gerijtsz, ten behoeve van Jan Gijsbrechtsz, wonende binnen Schoonhoven, betreffende het land; Gijsbrecht Adriaensz, koster tot Willigem, ten behoeve van Cors Heijnricxsz, molenaar, betreffende de molenSchoonhoven, goed 1: Sevender, een derde deel van negen morgen land in lijftocht geweest bij Emmetgen Gijsbrecht Pietersz weduwe; Schoonhoven, goed 2: Langerackerpoort, een derde deel van een windmolen in lijftocht geweest bij Emmetgen Gijsbrecht Pietersz weduwe buiten de Langerackerpoort
1540-05-04Neeltgen Jacobsdr alias jonge Neel tveerwijff, veervrouw, wonende in Sommelsdijk, de naam komt in de akte ook voor als Neel Jansdr, alias Neel tveerwijff, in SommelsdijkPieter Lenertsz, priesterSommelsdijk, Haven, een huis en erf staande op de dijk omtrent de haven
1540-05-28Jasper van Treslonge, wonende te Den Haag?Jan Badelet (ook als Bodelet), deurwaarder van het Hof van HollandOude Tonge; Noordnieuwland; 3 gemeten en 100 roeden vroonland gelegen in de polder genaamd Noordnieuwland, in pacht bij Pieter Corijnsz
1540-06-21Adriaen van der DoesWillem Pietersz, procureur-postulantRotterdam, Hoogstraat, het huis en erf genaamd "Engelenburch" vrij zonder iets daarop staande behalve de heer zijn recht, belendt aan de noordzijde de Hoogstraten en aan de zuidzijde de Haven
1540-07-12Claesken Claes Maertsdr, te De Lier, weeskind van Claes Maertensz, zaliger, in zijn leven wonende te Haarlem, in het verleden was dat onroerend goed van haar, en namens haar gekocht door Jan van Alckmade, hoogheemraad van RijnlandClaesken Claes Maertsdr, te De Lier, weeskind van Claes Maertensz, zaliger, in zijn leven wonende te Haarlem, in het verleden was dat onroerend goed van haar, en namens haar gekocht door Jan van Alckmade, hoogheemraad van RijnlandDe Lier, Molenweg, een gerechte vierdedeel van 21 morgen en 2 hond land, daarvan 3 delen toebehorende Jan, Pieter, Jan Maertszzonen, Aechte Pieter Dircxdr huisvrouw van Mr. Willem van Oijen doctor in de beide rechten en Claesken Claesdr, elk voor een derde deel, belendt het oosteinde die Zuijtzijde en het westeinde De Liermolenweg en nog het westeinde Jorijs Lambrechtsz met pachtland en aan de noordzijde die Leeden of 's-Gravenzandsewateringe, in gebruik bij Engel Jansz
1540-07-31Sijmon Willemsz van Castricum, zaliger, in zijn leven pater van het Sint Agnieten convent in Den Haag, overleden in Den Haag daar waar hij ongeveer 40 jaar heeft gewoondSijmon Willemsz van Castricum, zaliger, in zijn leven pater van het Sint Agnieten convent in Den Haag, overleden in Den Haag daar waar hij ongeveer 40 jaar heeft gewoondDen Haag; Sint Agnieten convent, alle goederen van pater Sijmon Willemsz van Castricum zaliger, deze zijn nog niet verkocht maar via dit decreet vrijgesteld van eventuele schuldeisers om de goederen later te kunnen verkopen ten behoeve van de armen
1540-09-20Herman Cornelisz Huijbert, zaliger, diens erfgenamenJan Hermansz Huijbert, ten behoeve van Willem Sijmonsz, burgemeester van ZierikzeeZierikzee, Potstraat, vijfzesde deel van het huis en erf genaamd "De Drie Koningen" strekkende tot aan de Prekers toe met een poort
1540-11-29Korstiaen Ottez, vroeger gewoond te Delft, nu te SchiedamDirck Adriaensz, poorter te DelftDelft, Int Schaeck, De schepenpenningbrief van Delft d.d. 15-04-1538 ook beroerende Jutte Jan Dircxdr en belast op het huis
1540-12-07Cornelis Pietersz, wonende te Enkhuizen, eigenaar van het huis in het Noordeinde; Gerrit Pietersz, wonende te Enkhuizen, eigenaar van het huis op de RietdijkAdriaen van Lanella, procureur-postulant voor het Hof van Holland, betreffende het 1/4 deel van het huis in het Noordeinde Pieter van Nes, procureur-postulant voor het Hof van Holland betreffende het 1/2 huis op de RietdijkEnkhuizen, Noordeinde. In het -, goed 1: een vierde deel van een huis binnen Enkhuizen in het Noordeinde, bewoont door Cornelis Aerntsz; Enkhuizen, Rietdijk. Op de - goed 2: De helft van een huis binnen Enkhuizen op de Rietdijk, bewoont door Gerijt Pietersz
1540-12-13Thijman Gerijtsz, zaliger, smit, en diens weduwe zaliger, wonende in hun leven te Leiden, waarvan de erfgenamen hun nagelaten kinderen zijnJan van Berendrecht, ten behoeve van Sijmon Dirck HobbezLeiden, Goed Gerijdesteeg in Marendorp in de parochie van Sinte Pancraes te Hogelande, op de hoek van de Goed Gerijdesteeg in Marendorp in de parochie van Sinte Pancraes te Hogelande een huis en erf met drie kamers daaraan staande
1541-01-11Dirck Michielsz, zaliger, wonende met zijn zus in zijn huis op de Rijn binnen Leiden, zijn erfgenamenMr. Frans Geertsberge, ten behoeve van Mr. Gerijt van der Laen, betreffende het huis te Leiden; Claes Adriaensz, betreffende de tuin te LeiderdorpLeiden, Binnen Leiden op de Rijn in de parochie van Sint Pieterskerk, goed 1: een huis daar de laviten of zijn aan de zuidzijde het hek, aan de noordzijde de Rijn of de straat, aan de oostzijde de Stinksteeg, belast met 9 stuivers en een oertgen het jaar ten behoeve van het weeshuis van de eerwaardige sacrament en Sint Katrijnen Gasthuis; Leiderdorp, Broerdijk buiten de Hogewoerdsepoort goed 2: een tuin met schuur belast met een erfpacht van 2 rijnsgulden het jaar met de houwe ten behoeve van het Convent van de Elfduizend Maagden te Warmond
1541-05-16Claes Claesz, brouwer, wonende te Leiden, weduwnaar geweest van Hillegont Claesdr zaliger, hij is nu man en voogd van Maritgen Claesdr, die weduwe geweest is van Cornelis Aertsz zaliger, wantsnijderJan Cornelisz, boterkoper, betreffende het huis in de Donkersteeg; Jan Nannen Lock, schipper, betreffende het huis op de Hogewoerd; Zeger Hugenz, betreffende het huis in de BreestraatLeiden, Donkersteeg, goed 1: een huis strekkende van de Donkersteeg achter aan Quirijns Alertsz huis, belast met 10 stuivers het jaar met de houw die de Heilige Geest tot Leiden jaarlijks daar uit heeft, gelegen en staande onder de parochiekerk van Hogeland; Leiden, Hogewoerd, goed 2: de helft van een huis daar Marijtgen Cornelis Ottez weduwe nu in woont, met aan één kant de steeg en belast met 75 karolus gulden eens die men moet uitreiken na het overlijden van Claes Claesz brouwer aan de erfgenamen van Hillegont Claesdr zijn huisvrouw was, op welk gehele huis Sint Kathrijnenhuis tot Leiden nog jaarlijks sprekende heeft 20 stuivers met de houv; Leiden, Breestraat, goed 3: de helft van een huis belast met 75 gulden die men moet uitreiken na het overlijden van Claes Claesz brouwer aan de erfgenamen van Hillegont Claesdr zijn huisvrouw was, op welk gehele huis de Heilige Geest 20 schellingen per jaar met de houv krijgt en nog 15 stuivers gelijke renten die de erfgenamen van zaliger pater Tromper daarop mede hebben
1541-07-12Frederick Heijnricsz, poorter van Haarlem, als zijnde al koper van het onroerend goedFrederick Heijnricsz, poorter van Haarlem, als zijnde al koper van het onroerend goedHaarlem, Spaarne. Op de -, huis en erf zijnde een brouwerij, belendt west en oost van het Spaarne tot aan de achterstraat en belast met het servituut om een goot te onderhouden
1541-07-30Mr. Adriaen van der Bije Joostensz alias Caescooper, wonende nu te Haarlem als eigenaar van de goederen, waarvan hij enkele slecht gedeeltelijk bezit en rest eigendom zijn van zijn broer en zustersMr. Adriaen van der Bije Joostensz alias Caescoper, als eigenaar gebleven van de niet verkochte goederen maar wel genoemd en vermeld in dit decreet en genoteerd bij het onroerend goed, betreffende de goederen nr: 4, 5, 9, 10, 14 en 15 Mr. Jan van Vuijtrecht, betreffende goed nr: 1 en 2; Claes Aelwijnsz, en Simon die Bruse (ook als Bruijser/Braijser), gezamenlijk van het goed nr: 6 Katherijn Powels, weduwe van; Jorijs Claesz, zaliger, betreffende de goederen nr: 3 en 11; Claes Gielisz, betreffende het goed nr: 7; Cors Woutersz, betreffende het goed nr: 13; Neel Costensz, betreffende het goed nr: 12; Sijmon Fensz, betreffende het goed nr: 8Delft, Vrijenban, Madeslootligt. Goed 1: het derde deel van 4 morgen 1 hond en 20 gaarden land, gelegen in een kamp van 12 morgen vast aan de zuidpoort van Delft in gebruik bij Nout Eeuwoutsz, de Delftsevaart ook wel genoemd de Schie ligt aan het oosteinde, Madeslootligt aan het westeinde; Delft, Vrijenban, Papsouwseweg. Goed 2: Het derde deel van 4 1/2 morgen land gelegen bij de galg van Delft in een kamp van 9 morgen land gemeen met de erfgenamen van jonkvrouw Sonderdanck, Papsouwseweg ligt aan de westzijde, aan de oostzijde de Schieweg, aan de noordzijde "theerscip" van Crimpen; Kethel, goed 3: een derde deel van een morgen land gelegen in een kamp van 4 morgen gemeen met de erfgenamen van Jorijs Claesz; Kethel, Vlaardingerweg. Goed 4: Vlaardingerweg daaraan gelegen het derde deel van 9 hond land zijnde vrij spaeland van geen ongeld en gelden en gelegen op de Harge, in gebruik bij Jan Jorisz Post; Kethel, Goed 5: het derde deel van een half morgen in Joris Jans woning, in gebruik bij Joris Jansz; Kethel, Poldervaart, goed 6: een derde deel van 30 hond land gelegen in Floris Jan Walichs woninge in een kamp van 15 morgen land, in gebruik bij Claes Aelwijnsz en Simon die Bruijser, Poldervaart ligt aan het oosteinde, de Abdisse van Rijnsburch aan de zuidzijde, de Kethelvaart aan het westeinde; Vlaardingen, Groeneweg, goed 7: het derde deel van 20 hond land gelegen in Boeckelskamp gemeen met de heer van Naaldwijk, in gebruik bij Claes Gielisz, Groeneweg ligt aan de noordzijde, de Poeldijksewateringe ligt aan het zuideinde; Vlaarding, goed 8: een derde deel van 21 hond land in Daniels Dirc woninge nu Simon Fensz woninge en ligt achter zijn huis en in gebruik bij hem; Vlaardingen, Groeneweg. Goed 9: het derde deel van 7 hond land gemeender vuur en aarde en belendt met de 20 hond land van goed nr: 9 en de 7 hond van goed nr: 10, in gebruik bij Claes Boon, Groeneweg ligt er aan; Vlaardingen, Groeneweg, goed 10: Het derde deel van 7 hond land gelegen binnen Vlaardingen gemeender vuur en aarde met de Heilige Geest binnen Vlaardingen en Dammes Geerloffsz, in gebruik bij Lenaert Cornelisz binnen Vlaardingen, Groeneweg aan de noordzijde, de Poeldijksewateringe aan de zuidzijde; Vlaardingen, Goed 11: Het derde deel van 6 hond land gelegen in Huijch Gerritsz woning nu Jorijs Claesz woning, in gebruik bij de erfgenamen van deze Jorijs Claesz; Vlaardingen, goed 12: Het derde deel van 4 hond land waarvan de voornoemde 6 hond in goed nr: 11 westwaarts ligt, in gebruik bij Neel Costinsz; Vlaardingen, Oudewateringe, goed 13: De helft van 5 morgen 1 hond land 32 gaarden en zekere boutelen landen gelegen in Jacob Heijnricxsz woning nu Cors Woutersz woning en gelegen in een kamp van 14 morgen land gemeen aan de noordzijde met de grafelijkheid van Holland, in gebruik bij deze Cors Woutersz, Pudewateringe ligt aan de oostzijde, de weg aan het westeinde; Zouteveen, goed 14: een morgen land in Daniel Dircxsz woninge en is gibberland, in gebruik bij Anthonis Dirck danielsz; Zouteveen, goed 15: Het derde deel van 4 1/2 morgen land gelegen in Jan Dammas woninge, in gebruik bij deze Jan Dammas.
1541-07-30Jan van den Graeff, nu secretaris en pensionaris van Groningen en wonende te Groningen, buiten de jurisdictie van het Hof van HollandCornelis Aertsz, van DordrechtDen Haag, Schoolstraat, Een leeg en onbewoond staand huis in de Schoolstraat, belendt aan de noordzijde Harman Harmansz, deurwaarder, aan de zuidzijde Adriaen Aertsz ook deurwaarder, op het westeinde het erf van Gerrit van der Loo rentmeester in Vriesland en aan de oostzijde de Heerstraat, het huis is belast met een rente ten behoeve van Mr. Lucas doctor in de medicijnen en een rente ten behoeve van zijn huisvrouw en een rente ten behoeve van Mr. Florijs van Neck deurwaarder bij het Hof van Holland
1541-07-30Aechte Coppen Oelen, in de akte wordt haar naam ook vermeld als Aechte Anthonijs Hobijcxdr, wonende te Dordrecht, weduwe van Jacob Goel Heijnen zaliger, die weduwnaar is geweest van Anthonie Eerste zaligerCornelis Heijnricxsz, van Zierikzee, betreffende goed nr: 1 en 3; Anthonis Suijs, betreffende het goed nr: 2; Claes Pietersz, tinnegieter van Zierikzee, betreffende het goed nr: 3; Mr. Claes Bueckelaer, betreffende de goederen nr: 4, 5 en 6; IJeman Claes Heijnricsz, van Zierikzee (het heerschap van Burch), betreffende goed nr: 7; Jacob Claesz, betreffende goed nr: 8; Pieter Pietersz Couwenburch, betreffende het goed nr: 9; Jan Paets, betreffende het goed nr: 10; Jan Nachtegael, betreffende de goederen nr: 11 en 12Zierikzee in diens poortambacht, Weldamme, Een stuk weiland groot 3 gemet preter 10 roeden in Weldamme in Moerbekevanck in gebruik bij Jan Bouwman (is goed nr: 1); Zierikzee in diens poortambacht, Nobelpoort, Een weide met heer Gielis Jansz Trompers cappelrije gemeen, het deel zijnde 2 gemet 20 roeden ingebruik bij Jan Bouwman, het land ligt buiten de Nobelpoort (is goed nr: 2); Zierikzee in diens poortambacht, Aerthil, Een stuk korenland genoemd "Balenmeet" groot 1 1/2 gemet 95 roeden in Jeenissebevanck in het Aerthil, is gebaand bij Michiel Cornelisz warmoesman, is uit de pacht en ligt nu te driesch (is goed nr: 3); Zierikzee in diens poortambacht, Galgebevanck, Een stuk korenland groot 2 gemet 80 roeden in het Galgebevanck, is uit de huur en is gebruikt bij Michiel Cornelisz warmoesman per jaar de hoop (is goed nr: 4); Zierikzee in diens poortsambacht, Blockvanck, Een weide met Huijbrecht Pieter Hubrechtsz gemeen en Maijken Lourijs Jacob Ploijen weduwe het deel daarvan zijnde groot 1 gemet 120 roeden in het Blockvanck, in gebruikt geweest bij Pieter Gielisz nu in gebruik bij Heijn Cornelisz (is goed nr: 5); Zierikzee in diens poortambacht, Cattemeedebevanck, Een stuk land groot 3 gemet 75 roeden in gebruik bij Jan Huijgensz, pachter was Jan Bouwman, bij de westzijde van de weg in het Cattemeedebevanck (is goed nr: 6); Zierikzee in diens poortambacht, Noordschelleke, Een weiland groot 1 gemet 75 roeden in Noordschelleke, in gebruik bij Jan Bouwman het jaar de hoop (is goed nr: 7); Zierikzee in diens poortambacht, Zuidhavenpoort, Een ijdel of ledig erf daar een zoutkeet op gestaan heeft, de Zuidhavenpoort van Zierikzee daarvan ligt het land er buiten van; belendt in het zuiden Selke of Solleke, in het noorden de weg (is goed nr: 8); Zierikzee in diens poortambacht, Noordhavenpoort, 5 delen van een ledig erf daar het zesde deel competeert de erfgenamen van Anthonis eerste huisvrouw was van Jacop Goel Heijnenz, de Noordhavenpoort van Zierikzee het land ligt daarbuiten van, belendt in het oosten de Sellinghen en in het westen de straat (is goed nr: 9); Zierikzee, Zuidhavenpoort, Een huis met erf met in het zuiden de achterstraat en in het noorden de Heerstraat met de Haven, bij de Zuidhavenpoort bij de, met een Spijker daar naast en een poort of pat (is goed nr: 10); Zierikzee, Potstraat, Een huis in de Potstraat belast met een geestelijke erfpacht van 7 schellingen groten vlaams het jaar, belend in het zuiden de Heerstraat, strekkende noord af tot een water genoemd "De Vroen" (is goed nr: 11); Zierikzee, Potstraat, Een huis belast met 5 schellingen groten het jaar min 4 penningen ten behoeve van het kapittel van Zierikzee, belendt in het oosten het voornoemde huis (goed nr: 11) aan de noordzijde van de Potstraat (naast het huis in goed nr: 11 beschreven) en aan het zuiden de straat (is goed nr: 12); Kerkwerve, Moer, 8 gemet 50 roeden weiland gelegen in het vijfde deel van Kerkwerve in Zierikzee in het Moer in het Wannebevanck, binnen deze landmerken (is goed nr: 13)
1541-09-05Philips Eeijersz, gewoond te Zoetermeer, nu fugitief zijnde uit HollandMr. Gerrit van der Laen, betreffende de onroerende goederen nr: 1, 2, 3, 4, 5 en 8. Cornelis Jansz, betreffende het onroerend goed nr: 8Stompwijk, Stompwijkerweg, De beterschap van zekere erfpacht van 6 1/2 morgen land in gebruik bij Dirck Jan Willemsz, de Stompwijkerweg ligt aan het zuideinde, de Meerburgerwateringe aan het noordeinde (is goed nr: 1); Stompwijk, Stompwijkerweg, 9 hond land in gebruik bij Dirck Jan Willemsz, de Stompwijkerweg ligt aan het noordeinde, de Omdijkerwateringe aan het zuideinde (is goed nr: 2); Stompwijk, Stompwijkerweg, 3 morgen land in gebruik bij Jan Dirck Jacobsz, de Stompwijkerweg ligt aan het zuideinde, de Goeweg aan het noordeinde (is goed nr: 3); Zoeterwoude, Stompwijk, Een huis met berg en schuur staande in Stompwijk op 27 morgen land. (= goed nr: 4); Stompwijk, Omdijkerwateringe, 9 morgen land zonder huis in gebruik bij Claes Cornelisz geldende jaarlijks in erfpacht 27 karolus gulden en 2 cappoenen, de Omdijkerwateringe ligt aan het zuideinde (is goed nr: 5); Stompwijk, Stompwijkerweg, 3 hond land in gebruik bij Arijs Sijmonsz, de Stompwijkerweg ligt aan de noordzijde (is goed nr: 6); Stompwijk, Stompwijkerweg, 2 morgen land in gebruik bij Arijs Sijmonsz, de Stompwijkerweg ligt aan hetnoordeinde, de Ommedijkerwateringe ligt aan de zuidzijde (is goed nr: 7); Stompwijk, Ommedijkerwateringe, 7 morgen land in gebruik bij Cornelis Jorisz, de Ommedijkerwateringe ligt aan het noordeinde, het land strekt zuidwaarts aan het Zoetermeerse meer (is goed nr: 8)
1542-01-16Aernt Jorijsz van SchoonhovenAernt Jorijsz van SchoonhovenMaasland, in de ambachte van, Schipluiden, De windkorenmolen staande te Schipluiden, met het molenhuis en het erf daaraan behorende, belast met 3 pond 2 schellingen 6 penningen groot vlaams het jaar
1542-03-06Lenaert Steffensz, wonende te DelftWouter ReijerszDelft, Gasthuislaan, Een huis met erf met een stal, berg, een halve beerput, met een halve gang aan de Gasthuislaan, belendt aan de zuidzijde de stedeveste en belast met een onlosbare rente van 32 schellingen hollands het jaar ten gunste van het Bagijnhof te Delft
1542-07-10Jan de Vries (of Jan de Vriese), wonende te Mechelen, buiten de jurisdictie van het HofMr. Vranck Boot, advocaat, en Mr. Balthasar van Hoogelande, advocaat, tezamen kopersDelft, Stede van Delft, Een jaarlijkse losrente van 40 karolus gulden te lossen de pennink 16 verschijnende elk jaar in de maand april, sprekende op de stede van Delft, daarvan die van Delft jaarlijks betalen de helft van de voorschreven rente achtervolgende hun previlegien en zijn die voorschreven 40 karolus gulden een gerechte vijfde deel van 200 gelijke karolus gulden het jaar
1542-07-31Pieter van Saliniseenen Pieter van SalinisHaarlem; Spaarne; Een huis en erf staande en gelegen op het Spaarne met 2 kamers uitgaande in de Berckerodesteeg
1542-09-04Herman Nannincxsz, blokmaker, wonende te Arnemuiden.Mr. Claes Beuckelaer, met Adriaen Jacobsz van LanellaArnemuiden; Stedewestdijk; Een huis genoemd "tBlijken" van achteren tot voren staande op de stedewestdijk van Middelburg, belendt de Noordpit aan de oostzijde, de Herenstraat aan de westzijde
1542-10-23Lourijs Pietersz, poorter te DelftLourijs Pietersz, poorter te DelftMaasland; Maasdijk; 13 morgen land gelegen in een weer land in Zuid-Maasland groot 25 morgen daarmede eigenaars van zijn het Oude Gasthuis te Delft met 5 1/2 morgen land, de kerk met de Heilige Geest van Maasland met 4 morgen land, het weeskind van Heijn Doensz met 2 1/2 morgen land, belendt zijnde het gehele parceel aan o.a. de oostzijde met de Oostkade en aan de westzijde de Maasdijk
1542-11-06Jan Claesz van Veen, zaliger, in zijn leven gewoond te Leiden, diens erfgenaam; Willem Huijgensz, als man en voogd van de dochter van deze Jan Claesz van VeenWillem Thouw alias Hagenaer, als koper van het huis aan de Korenbrug; Quirijn Allertsz, als koper van de 2 ramen; Jan Cornelisz, als koper van het halve huis; Aelbrecht Sancxen (of Aelbrecht Saucxen), als koper van het huis op de Hooigracht.Leiden; Korenbrug; Een huis op de Korenbrug op de Rijn, hetwelk Willem den Hagenaer hem pretendeert toe te behoren; Leiden; Oude Bolwerk, 2 ramen, n.l. het elfde raam aan het Oude Bolwerk en het andere raam achter het Oude Bolwerk, welke ramen Dirck Adriaensz pretendeert hem toe te behoren; Leiden, Sinte Pancraes parochie, Een half huis staande in de parochie van Sint Pancraes dat Jan Cornelisz Cock hem pretendeert toe te behoren; Leiden, Hooigracht, Een huis staande op de Hooigracht op de hoek van de Weersteeg in de Sint Pancraes parochie binnen Leiden dat Maritgen Jan Claesz weduwe pretendeert haar toe te behoren.
1543-02-12Govert Turck, heer van Bochoven, en Wouter van Baecx, wonende te ZaltbommelWillem Pietersz van den Criep, procureur voor het Hof van Holland.Gorinchem; Krijtstraat; Een huis achter de kerk genoemd "die huisinge van Arckel ofte Kervelinge", daar nu in wonen Jan Willemsz de beeldsnijder en Rutger Stevensz, belendt in het oosten de herenstraat genoemd de Krijtstraat, strekkende tot achter aan de stedevesten
1543-04-02Domis (of Donus?) Jansz, waarvan de voogd is Adriaen Willemsz Thackken, te AbbenbroekEeuwout Jorijsz, als gemachtigde van Wollebrant Jacobsz, van WestenrijkWestenrijk; Kerkstraat, Een erf (waarop een nu afgebrand huis heeft gestaan), staande bij de kerk binnen het dorp Westenrijk, belendt aan de oostzijde het kerkhof en aan de noordzijde de Kerkstraat
1543-07-03Dirck Thomasz, van ElsickerwoudePieter van Nes, procureur-postulant van het Hof van HollandElsickerwoude, de Kerk, Een huis, erf, schuur met henniptuin staande en gelegen binnen het dorp van Elsickerwoude omtrent de kerk, belendt aan de noordzijde de kerkwerf en aan het oosteinde de heerweg; Elsickerwoude, Heerweg, 4 1/2 morgen land gelegen in de ban van Elsickerwoude genoemd "die Glaesmaecker", gelegen aan het oosteinde de heerweg; Elsickerwoude, Winterdijk, 4 1/2 morgen land gelegen in de ban van Elsickerwoude, belendt aan de oostzijde de winterdijk en aan het westeinde de Vroeseloze wateringe
1543-10-04Adam Heijnricxsz, poorter te Delft; Louwerens Pietersz, poorter te DelftAdam Heijnricxsz, poorter te Delft, en; Louwerens Pietersz, poorter te DelftHodenpijl, Woudweg, 6 morgen land, belendt aan de zuidzijde de Heilige Geest te Delft, aan de noordzijde de Woudweg, aan het oosteinde de wateringe achter Dijckxhoorn en aan het westeinde Lotswateringe; Hodenpijl, Schipluidensevaart, 3 morgen land, belendt aan de noordzijde de Heilge Geest te Delft, aan de oostzijde de Schipluidensevaart en aan het westeinde Lotswateringe; Hodenpijl, Woudweg, 4 morgen land, belendt aan de oostzijde de Lotswateringe met west en zuideinde de Heilige Geest te Delft en aan de noordzijde de Woudweg; Hof van Delft, Woudweg, 3 weer hofland in 11 1/2 weer groot 20 morgen met huis, schuur, berg en geboomte daarop staande, belendt aan de oostzijde de woning van Zijmon Petersz die hij gebruikt van Ael Lodewijcxsz van Leiden en het convent van Conincxvelt, aan de zuidzijde de Woudweg, aan het noordeinde het leen van Marijken de Voocht; Het Woud, 1/3 part van 44 morgen leen gelegen op Het Woud; Poeldijk, Het Zet, 11 hond hofland gelegen in de Poeldijck op het Wout, belendt aan de oost en zuidzijde het convent van Sion buiten Delft en aan de noordzijde het Zwet; Den Hoorn, Den Hoornseweg, 1 morgen hofland gelegen voor Den Hoorn, belendt aan de westzijde Den Hoornseweg
1543-11-06Mathijs Heijnensz, met zijn huisvrouw Lijsbeth Jan Claesdr, en hun kinderen, wonende te ZwaagGeerte Hermansdr, van EnkhuizenZwaag; 5 1/2 morgen land min 20 roeden met een huis daaarop staande volgens het morgenboek van Zwaag
1543-11-26Roel Fransz alias die Lichte, gewoond het laatst te Zoetermeer met zijn huisvrouw die de dochter is van Claes Jansz, zaliger, in leven buurman te Zoetermeer, de eigenaren zijn voortvluchtig uit de landen van het Hof van HollandMr. Gerrit van der LaenZoetermeer, Heerstraat, een huis, erf, schuur met bepotinge met een 1/2 morgen land volgens het morgenboek van Zoetermeer, daar het huis op staat, belendt van de Heerstraat af; Zoetermeer, Groenenweg, 3 1/2 morgen land waarop Roel Fransz in wonende was, volgens het morgenboek van Zoetermeer en toebehoort hebende zijn schoonvader Claes Jansz, belendt van de Groeneweg af
1543-12-03Jacob Willemsz, zaliger, in zijn leven tollenaar van de tol van Yersekeroord in Zeeland, gewoond in Den Haag, diens erfgenamenJonkvrouw Clementia Jacobsdr, weduwe van Mr. Cornelis Joosten van Schoonhoven, zaliger, advocaat, als boedelhoudster en voogd van haar kinderen geprocreerd bij deze Mr. CornelisDen Haag, Vismarkt, Een huis genoemd "Spaengnen (=Spanje)" op de hoek van de Veenstraat (=Venestraat?) tegenover de Vismarkt
1544-01-16Jan Jansz van Schellinckwoude, poorter van HaarlemJan Jansz van Schellinckwoude, poorter van HaarlemHaarlem, Het Zand, een huis en erf staande op de hoek van de Sint Bavokerk aan Het Zand, waarvan het kerkhof onder het huis loopt, strekkende achter met een poort op de beek tussen o.a. de huizen toebehorende de Sint Bavokerk
1544-02-11Evert Aertsz de Smit, buurman van Den HaagEvert Aertsz de Smit, buurman van Den Haag.Rotterdam, Oude Wateringe te Ketel, 5 1/2 morgen land den hoop zonder maat, weleer toebehoord hebbende Jacob Cornelisz en het laatst gepossedeerd bij Jacob Mathijsz te Schiedam, belendt aan de noordzijde het convent van Sinte Barbaren te Delft, aan de oostzijde Sgravenlandt, aan de westzijde de Oude Wateringe over de Oude Dijk
1544-03-03Huijch Domisz, zaliger, diens weduwe en kinderen, wonende te GoedereedeJoost Claesz, van Marie ZeeGoedereede, Varkenmarkt, een huis en erf, belendt aan de oostzijde het stadhuis van Goedereede, strekkende achterwaarts tot de Varkenmarkt toe
1544-03-03Dirck Jansz Steijn, gewezen tollenaar van Spaarndam, wonende te AmsterdamJan CLaesz int Borssevelt, wonende te AmsterdamAmsterdam, Kerkstraat, een huis en erf genoemd "de Coopman", belendt aan de westzijde de Heerstraat, strekkende van voren tot achteren in "de Verversteeg"
1544-03-31Mr. Lambrecht van Wijngaerden, gewezen schout van Haastrecht, wonende te HaastrechtWillem van Dam, betreffende het land genoemd "het Schoor"; Jan Jansz, van Gouda, betreffende het land genoemd "de roode Helle"Haastrecht, Het Schoor, de helft van 7 morgen land genoemd " het Schoer" gelegen beneden de kerk van Haastrecht; Haastrecht, De Rode Helle, de helft van 7 morgen lamd genaamd "de Roehelle" beneden de kerk van Haastrecht
1234...226
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in