Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
11275 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11275 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1635-02-06Cornelis Jansz de Bye, te VlaardingenJulio van den Meer, te Delft's-Gravenzande, in de polder van Noorlant, 11 morgen minus 1 hond land (O. de Kreek, W. en N. Noorlandse weg)
1635-03-27Hubert Pietersz van der Meer, te MonsterJulio van der Moer's-Gravenzande, Langestraat zuideinde, een woning als huis, schuur, bergen en geboomte met eigen grond
1624-07-22Pieter Adriaensz de HoyerHarman van Middelcoop, te Den Haag's-Gravenzande, Langestraat zuideinde, twee huizen, bargen, schuur en erven (O. heerstraat, Z. Molenstraat)
1602-01-14Adriaen Adriaensz Calis, te 's GravenzandeMr. Symon van Veen, raad en advocaat Hof van Holland's-Gravenzande, noordzijde van het kerkhof aan de Korte Straat, huis en erf met geboomte (Z. Korte Straat)
1634-12-22Jacob Doesen Lucq, man en voogd van Aeltje Willemsdr. van der Burch en Crijntje Willemsdr. van der Burch, de weduwe van Willem Andriesz Bogaert, beiden te 's-GravenzandeJoris Claesz Verlaen, te Wateringen's-Gravenzande, op 't zuideinde van de Cortestraat, een woning als huis, schuur, bergen en geboomte
1668-03-09De erfgenamen van Zaliger Arent Cornelissn van Coevenhove, en de voogden van de minderjarigen onder dezelven, door het Hof van Holland speciaal geauthoriseerd tot de verkoop van de volgende woningen en landen.Hendrick Hoeckwater, penningmeester ter griffie van dit Hof's-Gravenzande; in het noordland binnen het ambacht van 's-Gravenzande, ten zuiden en oosten van de Grafelijksheids wildernis: Woningen, huisingen, schuren, 3 bargen, boomgaarden, landerijen groot ongeveer 11 mergen 4 hont, zowel weiland als teelland met de overgift van 3 mergen 3 hont bruikwaer land, waarvan het eigendom toekomt aan de Kerk en het Heilige Geesthuis van 's-Gravenzande.
1654-09-28Aelbert Pietersz van der SwaluweImpetranten van dit decreet'sGravenhage, Zuidbinnensingel, aan het eind vande Boekhorststraat, ten zuiden de Binnensingel. Een erf met daarop een "getimmerde"
1658-11-26Boudewijn de Haes;en Johannes Goms;Notaris als testamentair voorden over de kindskinderen en erfgenamen onder benifitie van inventris van Cornelis Vermeer; in zijn leven secretaris van Outshoorn, vervangende en haar sterkmakend voor Agatha Salemons,laetst weduwe van voornoemde Vermeer; en mede erfgenaam en voogdes en Cornelis van Schellingerhout; medevoogdPieter van Heijningen, secretaris van Hazerswoude.'t dorp van Hazerswoude een huis met erf, schuur,boomgaard,beplanting en bepoting gelegen aan de Schoutenbrug,belent ten zuiden de Schoutenvaart en ten noorden de Heerweg
1661-07-04Jan Adriaensz Overgauw c.s.Mr. Willem van der Aa, raad, vroedschap en secretaris van Rotterdam't Woudt / Harnasch / Groeneveldse Polder 38 morgen, 418 roeden weiland, waarvan een kwart (19 morgen) afkomstig van het St. Ursulaklooster te Delft, grenzend aan de zuidzijde met een hoekje aan het Bezemland, aan de noordzijde het Zweth, aan de oost- en zuidzijde de Molensloot + nog 22 morgen, 148 roeden (verderop 138 roeden) land (tesamen 60 morgen 560 roeden land) afkomstig van de erven Gerrit Barholomeusz Vis, gelegen naast het verkochte stuk land, ten zuiden de Molensloot, aan de noordzijde het Zweth.
1624-12-10Cornelis Dibbets, keurmeester van de Veluwe te Arnhem, man en voogd van jvr. Helena van OnderwaterJvr. Maria van Gelre, de weduwe van Jan Adriaensz 't Songaert, bij leven raad van de Admiraliteit te Amsterdam(?), een stuk land genaamd de Dale, groot ca. 7 morgen in leen gehouden van de prins van Oranje, als heer van der Leck en Polanen (N. heerweg)
1635-05-16Aelbrecht van Cuyl, ambachtsheer in de De Lind (=Lent), voor zichzelf en namens de nagelaten kinderen van zijn zuster joffrouw Cornelia van Cuyl; Philips Lauwick, met procuratie van Joris van Cuyl en doctor Geslain Parduyn als man en voogd van joffrouw Maria van Cuyl; Joost Snewius, met last van Maritje Ariensdr., tesamen de erfgenamen van Johan van KuylLouyse van der Noot, de weduwe van Philips Zoete genaamd Haulteyn, bij leven gouverneur te Sluis, en vrouwe van Hoog- en Aartswoude etc.(De Lind??), huis en erf met boomgaard, vrij en onbelast (Z. heerstraat, N. jonge iepenaanplant)
1627-05-20Barthoutzoon van Teijlingen(H)Eemskerk;een huis, hopfstede en het land van Poelenburch met zijn grachten en neerhof groot omtrent 267 roeden 4 voeten Hontbossermaat en nog een crochte voor de poort van het zelfde huis, groot 667 1/2 roeden- nog een oude boomgaard zonder de singels ten noorden en noordoosten groot omtrent 565 roeden- nog de molenweide groot 981 roeden en alles wat daar bij hoort, eertijds gekomen van heer Otto van Egmond, ridder en gelegen in de banne van (H)Eemskerk - ook nog een stuk allodiaal grond gelegen in de banne van Eemskerk bij het voorschreven huis Poelenburch als eerst 3 akeren teelland groot 1532 roeden en het daarnaast gelegen perceel genaamd "de middel boomgaard" gelegen ten zuiden van de hofstede ongeveer 616 roeden groot - nog een perceel genaamd "het Liesweijtje" ofwel "de Jongensboom"groot 666 roeden, nog een crocht voor het hekje ten westen van de Kerkweg groot ongeveer 2051 roeden, nog de zuiderweide met zijn singel groot 2096 roeden, en nog meer.
1704-04-25Christoffel Molerus, predikant te Norwits (Norwich in Engeland) en echtgenoot van Maria van NederveenCornelia ten Hagen(plaats onbekend), 20 hond weiland in gebruik bij de heer Wittens, penningmeester van het land van Altena
1612-07-31Jhr. Johan van Naeltwijck, te NaaldwijkDirck van Boetselaar(Plaats onbekend), een huis en erf verhuurd tot mei 1614 (O. en Z. achterschuur en hof van het huis genaamd het Hoeffijser, N. heerstraat)
1626-11-30Jan Ariensz Naminsuijcker geseijt Jonge Jan uit NiewerkerkPieter van Luchtenberch, procureur bij dit hof1 1/2 morgen veenland gelegen te Nieuwerkerk in de polder van Cortland met een schuur daar op staande
1688-07-27Reijntien Pieters, huisvrouw van Cornelis Dircxsz Keth (wonend te Reijerscoop)Hubertus Rosenboom, heer van 's Grevelsrecht, raadsheer van de Hoge Raad van Holland1) Alphense Polder, de helft van een partij land (totaal groot 2 morgen, 4 hond) gelegen ten zuiden van de Rijn. 2) Hazerswoude, 's Makkerspolder, de helft van een partij land (totaal 1,5 morgen en [niet ingevuld] roeden), ten noorden van de dwarswetering.
1756-01-19Willem Meyer, namens echtgenote Catharina Maria de With; Lodewijck Brussau (?Brissau), gehuwd met Fietje Bruyn; Willem Forep, gehuwd met Catharina Bruyn.Willem Hoff.1) Amsterdam, Oostersekade, 1/4 deel in huis zijnde een smederij. 2). Amsterdam, Oostersekade, 1/4 deel in huis ernaast op de hoek van de Batavierstraat. 3). Amsterdam, Oostersekade, 1/4 deel in huis daarachter in de Batavierstraat. 4). Amsterdam, Oostersekade, 1/4 deel in huis daarnaast.
1649-11-24de zoon van wijlen Maerten de Doncker1) Arent Willemsz Calff, schipper op Utrecht; 2) Willem Leendertsz, drogist te Amsterdam; 3) Pieter van den Abeelen de Jonge; 4) Barent Dirxz Crullis, suppoost bij de Bank van Lening te Amsterdam;1) Amsterdam, op het eind van de Kalverstraat buiten de Oude Regulierspoort op de hoek waar de oude Ossenmarkt placht te wezen, huis en erf, ten noorden van de Heerestraat; 2) Amsterdam, Nieuwezijds Achterburgwal westzijde, huis en erf, "ten suyden de Molsbrugh daer de gevel stont"[??]; 3) Amsterdam, Regulierspoort (buiten de -), op het Walepad, een tuin met 3 woningen en een tuinhuisje, het erf 4 roeden breed; 4) Amsterdam, Berenstraat noordzijde, huis en erf waar de "Witte Leeuw" in de gevel stond;
1582-09-05Claes van Dam; als Rentmeester en Onderwinder van de goederen van : Jouffrouw Maria Sandelijnen; Weduwe van: wijlen Jannen Daranda; tot Antwerpen, en zijn Kinderen.1) Dirck Mattheuszn, te Cromstrijen, 2) Leonaert, Pieterssn te Beyerlandt,1) Beijerland, huising met gronden en toebehoren, 12 margen, 347 roeden. 2) Beijerland, huising met have en schuren, op de Caert getekend met: D (6 margen en 10 roeden), C (oosthelft van 12m; 192 r), E (westhelft idem), B (8m; 350 r), A (7m; 180r).
1582-09-03Cornelis Cornelissn, Schout van Berchambacht; en Cornelis Coenraetssn,1) Fob Dircxsoon, te Woerden; 2) Joest Janszoon, te Schoonhoven1) Bergambacht, perceel van goeden, groot anderhalf mergen; 2) Bergambacht, Neder nyeuwe Wout, perceel van goeden, groot een mergen.
1564-03-26Eeuwoudt Diricxzoon Nootdorp, wonend in Scheveningen1) Jan, Heynrickszn Bock,deurwaarder van deze Hove. 2) Idem 3) Idem.1) Delft, Voldersgracht, naast het huis genaamd:"Den Rooden Fonteyn", 1/10 deel in huis en erf. 2) Nootdorp, 1/10 deel in 5 morgen land, en in 1 1/2 morgen land. 3)Hoogeveen, 1/10 deel in 3 1/2 morgen land en in 3 morgen land.
1616-10-28Maerten Lambrechtsz van Kenniphoven, te Den HaagLaurens Heynricxs Wielaer, te Den Haag (1), Anthonis van Aldenhoven (2)1) Den Haag, Klein Blijenburg achter de Grote Houtstraat, twee huizen en erven gelegen ( Z. en W. de heerstraat, 2) huis en erf getekend met nr 1.
1626-10-27Pieter van Berkel, secretaris tot Benthuizen voor 1 en 2 Dirck Dircxsz Loffrijs, deurwaarder voor 31) een huis met de helft van een ander huis in de "Kromme Nelleboge of cromme armstraet". 2)een huis in de Meerstraat of Morsstraat allen in de vergroting der stad Leiden op de hoek van de Cruijsstraat. 3) een huis met tuinhuis buiten de Koepoort van Leiden in de Zoeterwoude ambacht
1630-03-21de godshuizen van Brielle1) Seger Cornelis; 2) Jacob Aertsz Houckendijck; 3) Joost Cornelis; 4) Leendert Jansz 't Gilde, (schout) (soms genoemd: 't Jonge Gilde); 5) Cornelis Cornelisz Mosterdijck; 6) Matheus de Geerbode, ten behoeve van Pietergen Lenaerts (of Leendertsdr); 7) Arent Claesz Pille, ten behoeve van Pietergen Leendertsdr; 8) Cornelisz, Joost; 9): Leendert Jansz 't Gilde (ook 't Jonge Gilde genoemd); 10) Jan Leendertsz Lagelant; 11) Isbrant Isbrantsz; 12) Cornelis Patman; 13) Joost Cornelis Waterboer; 14) de weduwe van Elant Jobssoon; 15) Jan Joosten; 16) Cruijne Pouwelsz; 17) Cruijne Pouwelsz; 18) Jan Dircksz Timmerman; 19) Willem Arentsz; 20) Cornelis Meesz; 21) Cornelis Harperssoon (te Nieuwenhoorn); 22) Cruijne Pouwelsz; 23) Joost Cornelisz de Hoop; 24) Hugo Gotenaer; 25) Cornelis Bouwensz; 26) Wouter Lambrechtsz van Groenewegen; 27) Cornelis Arentsz Gorsman; 28) Witte Jacobsz; 29) Cornelis Thijsz; 30) Cornelis Thijsz; 31) Wouter Lambrechtsz van Groenewegen; 32) Cornelis Cornelisz Jonge Cuijper; 33) Cornelis Cornelisz Jonge Cuijper; 34) Abraham Commersteijn; 35) Abraham Commersteijn, ten behoeve van Jan Pouwelsz Plasgen; 36) Jansz, Bastiaen1) Heenvliet (in de heerlijkheid van-) 3½ lijn wei in de vier hoeken, no. 25, in een stuk van 3 gemeten gemeen 1 lijn met de heiligegeest en de kerk van Heenvliet, tegenover de hoofdwatering, ten oosten van de Konijndijk. 2) Heenvliet (in de heerlijkheid van-), een gemet wei, gemeen met zeker ander gemet in no. 24; ten westen van de heiligegeest van Heenvliet, ten oosten van de Gulck. 3) Abbenbroek (heerlijkheid), een gemet wei in een stuk van 2 gemeten gemeen met de heiligegeest van Abbenbroek, ten noorden (van het bezit) van het weeshuis van Den Briel, ten noordoosten van de Abbenbroeksedijk, te zuiden (van het bezit van) het gasthuis van Den Briel. 4) Nieuwenhoorn, 4 gemeten zaailand in de Hootdijck, nr. 38, op de kaart staande als 3 gemeten, 2 lijnen, 67 roeden, ten oosten de kinderen van wijlen de heer Corn. Briel, raad en rentmeester-generaal van de grafelijkheidsdomeinen van Voorne en ten westen van de Herenweg. 5) Nieuwenhoorn, Hootdijck nr. 37, 3 gemeten wei, staande op de kaart op 3 gemeten 12 roeden, aan de noordwestzijde de erfgenamen van Cornelis Briel. 6) Nieuwenhoorn, Hootdijck no. 27, 2 gemeten 17 roeden land liggende gemeen met Pietergen Leendertsdr. in een stuk van 4 gemeten 34 roeden; ten oosten van de kade, ten zuidwesten van jonker Pouwels van der Laen, ten noordoosten van Jacob Heerman, tresaurier te Den Haag. 7) Nieuwenhoorn, Hootdijk, nr. 29, 2½ gemet land, in een stuk van 9 gemeten 292 roeden gemeen met Lijsbeth Cornelis; 6 gemeten 50 roeden en nog anderhalf gemet van Pietergen Cornelisdr; ten noordoosten van de 's Herenweg, ten noordwesten van het grafelijkheidsland, ten zuidwesten van Jacob Heerman. 8) Nieuwenhoorn, Hallingsland nr. 20, 3 gemeten land, staande op 2 gemeten, 2 lijnen, 5 roeden, ten noorden van het land van de Heiligegeest van Oud- en Nieuwenhoorn, ten westen van de rechte scheisloot, lopende van de Herendijk naar de weg. 9): Nieuwenhoorn, Hootdijk nr. 2, 5 gemeten wei, staande op 5 gemeten 1 lijn, ten oosten van de Lageweg. 10) Nieuwenhoorn, Kerkhoek nr. 52, 5 lijnen land, ten oosten van de Herendijk, ten noorden van de Herenweg. 11) Nieuwenhoorn, Rozenhoek nr. 25, 3 gemeten zaailand staande op 3 gemeten 50 roeden, ten noordwesten van de Herenweg. 12) Nieuwenhoorn, Kerkhoek nr. 24, 2 gemeten 29 roeden land, liggend in een stuk van 5 gemeten 12 roeden, gemeen met de erfgenamen van Hugo van Luchtenburg; ten zuiden van de boomgaard van Marijtgen Leendertsdr. 13) Nieuwenhoorn, Hallingsland no. 20, 4 lijnen land, in een stuk van 2 gemeten, 205 roeden gemeen met de kerk van Nieuwenhoorn; ten oosten van de Herenweg. 14) Nieuwenhoorn, Kerkhoek, nr. 37, 2 gemeten zaailand, liggend in een stuk van 6 gemeten 253 roeden, gemeen met de erfgenamen van Huijch Jansz van Luchtenburch; ten westen van Pauwels van der Nieustat (oud-burgemeester). 15) Nieuwenhoorn, Kerkhoek, nr. 41, 4½ gemet wei- en zaailand, staande op 4 gemeten 111 roeden; ten zuiden van de Herenweg. 16) Nieuwenhoorn, Oudjaar nr. 1, 40 lijnen land, staande op 4 gemeten 2 lijnen 11½ roeden land, in de hoek van de weg, ten zuiden van de Herenweg, ten oosten van de Herendijk, ten noorden van het land van de Heiligegeest van Nieuwenhoorn. 17) Nieuwenhoorn, Oudjaar, nr. 15, 1½ gemet land in een stuk van 2 gemeten 203 roeden, gemeen met de Heiligegeest van Nieuwenhoorn, ten zuiden en westen van de Herenweg, grenzend aan de voorgaande partij. 18) Nieuwenhoorn, Hootdijk nr. 1, 8 lijnen weiland staande op 2 gemeten 205 roeden land, ten zuiden en oosten van de Lageweg. 19) Nieuwenhoorn, Steentge no. 30, 5 gemeten land staande op 5 gemeten 43 roeden; ten zuiden van de Herenweg, ten westen van Jacob van Velsen (oud-burgemeester). 20) Nieuwenhoorn, Rozenhoek nr. 23, 4 gemeten land in een stuk van 5 gemeten 30 roeden; ten oosten van de Herenweg. 21) Nieuwenhoorn, Welhoek nr. 37, 1 gemet 75 roeden land, in een stuk van 5 gemeten 170 roeden, gemeen met de erfgenamen van Leendert Arentsz. Vaendrager en de Heiligegeest van Nieuwenhoorn. 22) Nieuwenhoorn, Oudjaar no. 35, 2½ gemet wei, in een stuk van 6 gemeten, 125 roeden gemeen met Beresteijn en Abraham Commersteijn als rentmeester; ten westen van de Herenweg. 23) Nieuwenhoorn, Langeland no. 7, 3 kwartier land in een stuk van 4 gemeten 117 roeden, gemeen met Matheus de Geerbode als rentmeester; ten westen van de Herenweg. 24) Nieuwenhoorn, Nieuwegote, 1½ gemet 13 roeden weiland, gelegen in een stuk van 58 gemeten, gemeen met o.a. de erfgenamen van Leendert Huijgensz Gotenaer; ten noorden van de Herendijk, ten zuiden van de Herenweg, aan de noordwestzijde de Hellevoetsedijk. 25) Nieuw-Helvoet, 3½ gemet land ten zuiden van de Herenweg, ten oosten van het land van de armen van Hellevoet. 26) Voorne (Nieuw-Helvoet?) 3 gemeten wei- en zaailand ten oosten van het land van de broodzusteren, ten noorden van de Blindenweg, ten westen van een andere Heerweg. 27) Voorne (Nieuw-Helvoet?) 2 gemeten land, ten westen van de Zuiddijk. 28) Voorne (Nieuw-Helvoet?), 8 lijnen land, ten oosten van Jacob van der Goes, ontvanger van het kwartier van Den Briel, ten westen van Cornelis Hartochvelt, burgemeester van Rotterdam, ten zuiden van de Herenweg. 29) Voorne (Nieuw-Helvoet?) 4 gemeten zaailand, ten westen en zuiden van de Herenweg. 30) Voorne (Nieuwenhoorn?), Kerkhoek, 8 lijnen land ten noorden en oosten van de Herenweg, ten zuiden van de landswatering. 31) Voorne (Nieuw-Helvoet?) een gemet land, ten noorden van de Blindenweg, ten westen van de Herenweg. 32) Voorne (Nieuw-Helvoet?), 1 gemet hoostland met 2¼ gemet moerland, liggend gemeen met de kinderen van wijlen Cornelis Briel, raad en rentmeester-generaal van het grafelijkheidsdomein van Voorne, ten oosten van de Hellevoetsedijk. 33) Voorne (Nieuw-Helvoet?) 2 gemeten land, gemeen liggend met Thobias Corvincx; ten noorden van de Herenweg, ten oosten van Cornelis Jansz Hartochvelt, burgemeester van Rotterdam. 34) Voorne (Nieuw-Helvoet?) Langeland no. 15, 6 gemeten zaailand, gemeen met 3½ gemet Vicarijland, samen staande op 9 gemeten 120 roeden; ten zuiden van de Herenweg, ten oosten en westen van de erfgenamen van Pouwels van Beresteijn, burgemeester van Delft. 35) Nieuwenhoorn, Westhil, 4 3/4 gemeten land, gelegen in een stuk van 9 gemeten 206 roeden, nr. 15, gemeen met de erfgenamen van Pouwels van Beresteijn, ten oosten van de Herenweg. 36) Voorne (Nieuwenhoorn?) Bonsenhouck, nr. 20, 3½ gemet land in een stuk van 6 gemeten 200 roeden gemeen met de Heiligegeest van Nieuwenhoorn, ten zuidoosten (van het land) van de armen van Nieuwenhoorn.
1622-05-13Jhr.Frans Ernst van Mandersloot voor zichzelf en met procuratie van zijn broer Jhr.Vittus Otto van Mandersloot,erfgenamen van hun oudoom Jhr.Ernst van Man dersloot;Jhr.Johan Stapel en Anthonis Gogreve namens zijn echtgenote voor zich zelf en ook namens Baltasar Stapel hun minderjarige broeder en zwager;Jacob Bo ot, procureur van de Hoge Raad van Holland alsook notaris te Den Haag met pro curatie van Jhr. Jan van Berthry Ruyter onder de compagnie van prins Henrick van Nassau gehuwd met Jvr.Marie Stapel tesamen erfgenamen van Henrick Stapel de oude en Henrick Stapel de jongeVrouwe Margareta van Mechelen1) hoge heerlijkheid van Vrijhoeven met baljuwschap, korentienden, turfmaat, de doorvaart en erfpachten en nog 27 morgen wei- en hooiland met 't recht van de erfpacht van 43 morgen veenland, 2) ambachtsheerlijkheid van Aarlanderveen, schoutambt, secretarisambt, bodeambt, gifte van de scholasterijen en kosterijen, 't derde deel van de turfmaat, het recht van de tienden op horstpachten, van de wind aldaar, 3) ambachtsheerlijkheid van Oudshoorn en de Gnephoek met schoutambt, secretarisambt en bodeambt en een derde van de korentienden en smaltienden, de turfmaat en vijftiende van de sluis van de molenaarswatering aldaar
1677-10-18Cornelis Jansz Mooijes en Jan Cornelis Loos (of Loes) te Zwaag, wettige voogden van de nagelaten kinderen van wijlen Cornelis Jacobsz en Trijn Pieters Bruijn voor de wettelijke helft en de gezamenlijke crediteuren van de verlaten boedel van Pieter Theunisz Hagedoorn voor de andere helftEvert Pietersz van der Meij, baljuw te Warmenhuizen en Jan Pijl, kaaskoper, beiden te Alkmaar1) Hoogwoud, in het zuideinde, een boerderij met 9 morgen, 59 roeden en 5 voet land; 2) Opmeer, in de ban van, a) een stuk grasland waar het huis op stond, groot (in molenmaat) 4 morgen, 562 roeden, ten zuiden het Opmeerder Weijver en ten noorden Tijmen Stolp, inclusief de "Zuijdersse Acker", groot ca. 234 roeden; b) nog een stukje grasland gelegen: "binnen paeden", groot (in molenmaat) 2 morgen, 103 roeden, belast met een erfpacht van 2 gulden per jaar, ten zuiden: Jel van de Sande, Jan Bergen ten noorden; c) nog een stuk grasland gelegen "binnen Gouw int Laege", groot (in molenmaat) 1 morgen, 5 voet, ten noorden het Wijver; 3) Hoogwoud, nog een akker zaailand (met rogge bezaaid) groot ca 200 roeden, naast Gerrit Dircxsz Beeck en Reijer Willemsz, crediteuren
1632-10-18De Erfgenamen van Jacob Janssn van Velsen, in zijn leven burgemeester van de stad Den Briel.1) Jan Arentssn Sluijsgen; 2) Abraham Commersteyn, oud Burgemeester; 3) Abraham Commersteyn, oud burgemeester; 4) Pieter Cornelissn , huijsman; 5) Pieter Cornelissn den Osch; 6) Pieter Janssn van Schoor, oud burgemeester; 7) Pieter Janssn van Schoor, voor de weeskinderen van Jan van Velsen; 8) Abraham Commersteyn; 9) Mr. Isaack Commersteyn, secretaris; 10) Jacob van der Goes; 11) Hendrick Wilma voor Susanna Wilma, zijn dochter bij Johanna van Velsen; 12) Pieter Janssn van Schoor; 13) Abraham Commersteyn; 14) Abraham Commersteyn; 15) Jan Arentssn opt Sluijsgen; 16) Abraham Commersteyn; 17) Mr. Isack Commersteyn, secretaris; 18) Mr. Isack Commersteyn, secretaris; 19) Joost Mathijssn van Dalem; 20) Mr. Isack Commersteyn; 21) Augustijn Dircxssn Naggen; 22) Anthonis Mafoy; 23) Boudewijn van Steenhuijsen; 24) Franchois van Gellinckhuijsen; 25) Jan Janssn Houbast; 26) Boudewijn van Steenhuijsen; 27) Jan Hendricxssn Panser en Jan Troost; 28) Augustijn Dircxssn Nagge, voor de weduwe van Lenaert Janssn 't Gilden; 29) Abraham Commersteyn; 30) Lenaert Jordenssn; 31) Adriaen Janssn Leuyendijck; 32) Jan Janssn Sandvoort; 33) Abraham Commersteyn, oud burgemeester; 34) Gerrit Pauwelssn Plasgen/Plafgen; 35) Isaack Commersteyn, namens zijn vrouw cum sociis; 36) Boudewijn van Steenhuijsen; 37) Cornelis Adriaenssn Arckenbout; 38) Pieter Janssn van Schoor, oud burgemeester; 39) Abraham Commersteyn, oud burgemeester; 40) Mr. Johan van Drielle te Rotterdam.1) in de ban van Ruggen in de Coolhouck: 2 gemeten, 137½ roeden zaailand, Nº 6 2) in dezelfde Coolhouck, Nº 7: 1 gemet, 236 roeden, 9 voet zaailand; 3) Coolhouck Nº XI: 2 gemeten minus 10 roeden zaailand; 4) Coolhouck Nº XXXII : 2 gemeten Zaailand; 5) Coolhouck Nº XXXIII, XXXIIII, en 35: 4 lijnen en nog 4 andere lijnen mitsgaders 1 gemet 42 roeden, totaal 3 gemeten 242 roeden zaailand 6) Coolhouck Nº 66: 1 gemet 255 roeden zaailand; 7) in de ban van Oostvoorne, in den Honaert, Nº 40: 5 gemeten 190 roeden zaailand; 8) in de Honaert in de ban van Ruggen Nº 41: 2 gemeten, 7 roeden zaailand; 9) in de Honaert in de ban van Oostvoorne Nº 35: 4 gemeten 249 roeden zaailand; 10) in de ban van Ruggen in de Kerkhoek Nº 11 en 12: 5 gemeten 71 roeden weiland; 12) in de ban van Oostvoorne, in de Honaert, aan het molenwater, Nº 33: 1 gemet, 150 roeden zaailand; 13) in de ban van Ruggen, in de Honaert, Nº 7, aan de lange weg: 2 gemeten 4 roeden zaailand; 14) in de ban van Oostvoorne, in de kerkhoek, Nº 66: 1 gemet 242 roeden vrijland; 15) ban van Ruggen, kerkhoek, cloosterweg: 1 gemet, 150 roeden zaailand; 16) in de ban van Oostvoorne, aan de schrijversdijk: 2 gemeten zaailand; 17) Oostvoorne , Adderhoek Nº 9: 4 gemeten 229 roeden weiland; 18) Oostvoorne, Addershoek Nº 24: 8 gemeten, 29 roeden weiland; 19) Oostvoorne, Addershoek aan de Vleerweg "Het Bijltgen": 1 gemet, 237 roeden, zaailand; 20) ban van Ruggen, in de oude Rugh Nº 2: 3 gemeten 45 roeden weiland; 21) ban van Ruggen, in het Suijerlant: de helft van 1 gemet 225 roeden weiland; 22) Suijerlant in de ban van Ruggen: 1 boomgaard groot 2 gemeten 25 roeden; 23) ban Oostvoorne, Westerland in Gijsenhoek Nº 31: 3 gemeten 82 roeden weiland; 24) in Cleijn Oosterlant, in de Moenhoek Nº 75: 2 gemeten 51 roeden zaailand; 25) in den Moenhoek (Moonhoek) nº 79: 1 gemet, 54 roeden; 26) In Cleyn Oosterlant, Slepen Nº 94: 3 gemeten 244 roeden weiland; 27) in Cleyburch, waarin de grote schans ten deele had gelegen: 40 gemeten weiland, en ook nog 5 gemeten gemeenschappelijk met de vorige partij, en nog 8 gemeten 236 roeden weiland, waarvan 4 gemeten 118 roeden belast zijn met een rente en recht op aanwas, slijk, gorsing, en het gebruik van natte en droge dijken, zoals beschreven in de brieven van uitgifte; 28) in de Nieuwe Goote: 8 gemeten 3 roeden 6 voeten Hoofflants; 29) in de Nieuwe Goote: 2 gemeten, 2 lijnen 54 roeden 8 voeten Volgerland; 30) in de Nieuwe Goote: 4 lijnen slikland, zijnde weiland; 31) in de Nieuwe Goote: 4 gemeten 60 roeden hooffland, en 16 gemeten 246 roeden slikland in twee partijen, gedeeltelijk belast met een rente; 32) in het Nieuwe Land buiten Den Briel, in leen gehouden van de grafelijkheid van Voorne: 3 gemeten weiland; 33) in de Nieuwe Hoorn, omtrent 5 wegen onder den Bloock, "Laey Creecke"Nº 4: 2 gemeten 1 roede weiland; 34) in de Nieuwe Hoorn, in Welhoek Nº 21: 3 gemeten 37 roeden; 35) in Oud Sint Annen Polder, gemeen met Paulus van der Nieuwstat,: 3 gemeten 100 roeden land, in een stuk van 20 gemeten, belast met een rente aankomend het kapittel te Oostvoorne; 36) Oud Sint Annenpolder : twee partijen a) 4 gemeten half wei, half zaailand b) 2 gemeten op de grond van Naters en Pancras Gorsch; 37) in Heenvliet, in Abbewerbe Nº 70: in een stuk van 4 gemeten, gemeen met de erfgenamen van Meester Philips Doubleth; 38) In Heenvliet, aan de Wellewech bij het Welletgen in de Verduwen hoek: 1 gemet 25 roeden weiland; 39) in de Open Hoek Nº 32, "De Preecke Hoffstede": 2 gemeten weiland; 40) Oud Sint Annenpolder, het ¼ part in de landstede "Het Rode Huijs" met het vierde part van alle eigen landen,: ca 26 gemeten: a) ¼ van 8 gemeten hoofflant; b) ¼ van 1 gemet hoofflant en 2 gemeten slikland; c) ¼ van 7 gemeten 62 roeden hoofflant; d) ¼ van 2 gemeten (pancras gorssen, gemeen met de broekhorsten in Nieuwe Sint Annen polder); e) ¼ van 56 gemeten binnenslants op de buitenlanden; f) ¼ van 31 gemeten 269 roeden; g) ¼ van 1 gemet 45½ roeden; h) ¼ van 259½ roeden; i) ¼ van 4 gemeten 114 roeden; j) ¼ van 1 gemet 222 roeden; k) ¼ van 16 gemeten 144 roeden; l) ¼ van 1 gemet 2 roeden.
1632-10-20Bartholomeus Janssn van Assendelft en Nicolaes van Leeuwen als testamentaire voogden over de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Janssn van Assendelft geprocreeerd bij Catharina Dircxdr van der Beeck, en in die qualiteit erfgenaam onder benificie van inventaris van dezelfde Jacob Janssn van Assendelft1) Cornelis Jacobssn van Scharpelingen 2) Joost van Sandwech, notaris te Leiden voor en ten behoeve van Pieter Willemssn van Heemskerck1) In het Ambacht Oegstgeest, Den Laen bij de voornoemde Jacob Janssn in koop gekregen van de Meesteren van Sint Catharijnen Gasthuis der stad Leiden, groot, (volgens de opdrachtbrief) 48 4/5 roeden met poting en planting, gelegen aan de singel van Leiden tussen de Haarlemmer- en de Moerschpoort, achter Lobsen, in het ambacht Oegstgeest. 2) In het Ambacht van Oegstgeest, Een groot stuk Warmoesland, gelegen als voren, met het eigendom van de Laan daar naast (ten west zuid-westen)( op de kaart van Mr. Jan Pieterssn Douw, gezworen landmeter van Rijnland, grootte 1 hont en 33 roeden)
1582-09-17De gemeene erfgenamen en voogden van de naergelaeten kinderen van wijlen Willem Simon Willemszn Coos; en zijn huisvrouw: Aeltgen Jansdr,1)Jacob Janszn Noortlander, 2)Jacob Janszn Noortlander, 3)Jacob Janszn Noortlander.1) In t ambacht van De Lier, De Lierhant, verscheidene percelen van goeden, woonhuis, bijhuis, barge, geboomte en 16 margen lants, met diverse lasten; 2) In t ambacht van De Lier, in de ban van Maasland, 4 margen 3 hont lants, met wooning, genaampt " Die Waelcamp" 3) Int ambacht van De Lier, in de ban van Maasland: 5 margen 1 en 1/2 hont lants, in de polder, genaampt " Die Houtcamp"
1613-10-07Symon Huybrechtsz Smith (of smid), te MonnickendamJan Jansz Suyr, te Monnickendam (1); Symon Pietersz, kaaskoper (2)1) Monnickendam, aan de haven, huis met erf, 2) Katwoude,de helft van 3 deijmte en 1 1/2 zestiende deel van een deijmte land in een stuk land genoemd Claes Claessoons ven (deijmte = 6084 m²)
1649-11-241) Hester van Buijren en Helena van Buijren c.s. 2) Outger Claesz1) Jovr. Anna van Nieupoort, moeder van Hester van Buyren; 2) meester Johan Copes1) Monster, in de ambacht van- , een klein kampje weiland, van ouds genaamd het "Gantelweijtgen", groot 4 hont, 97 roeden; ten oosten en noorden: het land van de abdij van Rijnsburg, ten zuiden: de Gantel en ten westen: een zekere scheidingssloop waarover de koopster zal mogen "vlonderen" naar een andere wei van haar. Plus nog 167 roeden, 8 voeten land die op 2-1-'49 door meester Pieter Florisz, landmeter te Delfland afgestoken is om daarvan een laan te maken van 15½ voet breed aan de Poeldijkseweg, tot een breedte van 14 voet tot aan de Gantel; 2) Monster (in de ambacht van-) 2 morgen, 4 hond, 52 roeden weiland, genaamd de "Kerckwey", belend ten oosten de Poeldijkselaan, ten zuiden van de achterhuizen van Poeldijk en het dijkje van Hester van Buren, nu verkocht aan de heer van Waelsdorp, gemerkt van de letter D.
1688-09-17Jacob Cock, gehuwd met Grietien Munnicks; voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Jacob Munnick (of Munnickx) (burgemeester en raad van Purmerend) en IJtge (of IJtie) Gerbrants; Klaes Melcknap (burgemeester en raad), en Isbrant Spoors (raad en schepen) medevoogdenHendrick Uijlenbroeck, 28/64ste part; Frederick Berewouts, 16/64ste part; Abraham Rooleeuw, 5/64ste part; Wijnandt Blauwpot, 5/64ste part; Gerrit Blauwpot, 5/64ste part; Pieter Michielsz Block, 5/64ste part1) Purmerend, buiten de stad, de helft van een buskruitmolen met een huis, erf, tuin en boomgaard. 2) Purmerland (in de banne van) en Ilpendam, een stuk land aan de Jaagsloot, groot 2 morgen.
1615-12-21Barthout van Vlooswijck, oud burgemeester van de stad RotterdamHendrick Meeuszn Rotgans, koopman te Amsterdam1) Slewijck, in het land van Altena, van de Hogendijck zuidwaarts tot de gemeene landtsvliet en de watering toe; zekere hoeve, met huis, berg, schuur, bepoting en beteling, groot 37 1/2 margen, in drie partijen: a) 23 margen, b) 8 margen, c) 6 1/2 margen. 2) zekere uiterwaard te Rijswijck in het land van Althena, buitendijks, 23 margen, met zijn aanwas en afval.
1648-07-03Mr. Troylus van Damme, advocaat Hof van Holland voor zichzelf en namens zijn broer Nicolaes van DammeJohan van Holten, overste van een regiment paarden ten dienste van de Croon [van] Frankrijk1) Wassenaar (heerlijkheid), 21 morgen met klingen en konijnwaranden met daarop huis, schuren, barg, poting en vlasplantage (N. land van Van Santen, Z. Laeckeweg) 2) Haagambacht, resterende 8 morgen land (N. Laeckeweg, Z. scheidingswatering tussen Haagambacht en Voorburg), tesamen 29 morgen land zijnde allodiaal en patrimoniaal goed met de rechten van zwanedrift
1566-03-10Gerart van Corsberge, procureur van: Claes Claeszoon, geexecuteerde1) Jan Pieterszoon, metten Baert te Woerden. 2) Frans Janssen, te Woerden. 3) Joachim vanden Laewijck. 4) Heynrick Janszoon, aan de brugge te Woerden. 5) Cornelis Willemszoon, Duyrcant te Woerden1) Woerden, Kruisstraat tot Stedesteeg en de opstal van de brouwerij aan de Rijn, 1) huis erf, + alles aard- en nagelvast, met een kleerkast van wagenschot, en een lange bank, en Seeten? met ketel en brouwgereedschap. 2)Woerden, buiten de stad, opt oudelandt ofte tornoyvelt, Die helft van omtrent 8 morgen Land, met huis, steenen plaats, betimmeringen, waarvan de andere helft toekomt aan Pieter Quirinuszoon te Utrecht. 3) Gouda (buiten), op het Oude Landt ofte Tornoyvelt, aan de Rijn, geheten "Die Riethoven": de helft van ca 4 morgen, met huis en stenen plaats, en betimmering, wezende leengoed van de heer Dirck van Zuylen. 4) Woerden (buiten), ten zuiden van de Rijn, achter de steenoven: de helft van kalkoven, leshuis, turfhuis, staande op de grond van de hertog van Brunswijk, als pandheer van Woerden. 5) oerden (buiten), ten zuiden van de Rijn, achter de steenoven.een grote nieuwe schuur, staande achter de kalkoven, op grond van de stad Woerden
1613-07-30Jkhr Baltasar de Gistelles;jkhr Guido de Gistelles en jkvr Geertruyt de GistellesWillem van Beveren,rentmeester van Zuid-Holland (1); Willeboort Philipsz,burge meester van Woudrichem (2,3); Johan Harmansz Spiegel (4); Willem Claesz, wonen de te Sleeswijk (5); Anthony Cloets (6) Joost van Rijswijck (7)1) Woudrichem onder de Werken genaamd Gistelles tiend,zijnde allodiaal of eigen goed,de grof- en smaltienden.(2)de Nieuwe Ban, een hove land groot 14 of 15 morgen genoemd de Roode Bouwinge, zijnde een leen van de graaf van Hoorn, met nog 11 hond land aan de weg tezamen ongeveer 17 morgen.(3) Honswijk, een stuk weiland van 11 hond.(4) Andel, Andelbroek, een perceel land van 3 morgen genoemd de Dwarsacker gelegen in de Nieuwe Ban en zijnde een leen van de Grafelijkheid van Holland, met nog een partij land van 19 morgen 3 hond in diverse kampen.(5) Andelbroek aan de Zevenbansekade, een perceel land genoemd de Kilcampen daar in het geertje (toelopend stuk land) gelegen aan de Santstoup.(6) Honswijk, een perceel land groot 3 morgen genaamd de Rouff en zijnde leengoed van de Graaf van Holland.(7) Rijswijk,3 morgen land zijn de leengoed genaamd de Brootkist
1565-05-14Mr. Adriaen Nobel, openbaar Notaris te Breda c.s. opposanten. Mr. Jan van den Warck (Weirck/Werck) te Antwerpen, met zijn broers en zusters: erfgenamen van: Heylwich Dirck Aerts, in haar leven woonachtig in Breda, en Aernt van den Waercke= Warcke1) Mr. Adriaen Nobel. 2) Cornelis Schot, coopman thantwerpen,1) Zevenbergen, buiten de stede van, in den Nieuwe Moerdijk. Zekere woning met omtrent 18 bunders lant. 2) Buiten de stede van Zevenbergen, in den Nieuwe Moerdijk: Zekere omtrent 7 bunders lant, te zuiden van de vorige kavel
1763-07-14Willem de Vries, te Schermerhorn1). Gerrit Sloth, te Schermerhorn. 2). Cornelis Symonszn, grasboer Schermerhorn.1). Schermerhorn, op het Zuijd, Huis en Erf. 2). Schermerhorn, in de Oosterweijd, genaamd: Claas Meegjes ende de Groote Bosweijd, groot: 36 aggelen, 3 vierling, 2 matjes.
1717-12-24Maurits Lodewijk van Nassau van de Lecq heer van de Lecq, Beverwaard, Odijk, etc. etc.1). 2). 3). 6). Mr. Francois Constatin Pielat de Blegnij. 4).Adriaen Bout 5). Hendrick van Barneveld voor zijn zoon Martinus van Barneveld1). De heerlijkheid van Alingen dorpe en parochie van Leckerker, gelegen in Zuid-Holland, in Hoge en Lage, putten en galg, met alle profijten, nutschappen, etc Item de Ambachtsheerlijkheden en gerechten van 2). Leckerkerk, van 3). Zuidbroek, van 4). Krimpen aan de IJssel, 5). Krimpen aan de Merwede (Lek?), 6). Ouwerkerk met alle lasten en baten etc. etc
1803-07-29Jacoba van Rij weduwe van Paulus van Lankhorst;Balladina van Rij te Den Briel; Wilhelmina van Rij te Den Briel beiden minderjarig en ongehuwd later meerjarig en ongehuwd genoemd erfgenamen van hun moeder Cornelia van Wijngaarden, weduwe vanWillem van Rij te Delftgeen koper vermeld1). Den Briel, Nobelstraat westzijde, no. 22; 2). Den Briel, Nobelstraat westzijde, no. 39; 3). Den Briel, rondom Kerkhof, no. 132
1534-09-22Willem Zonderdanck, zaliger, diens weduwe en kinderen.Joest Zasbout, raad ordinaris van het Hof van Holland, betreffende goed nr: 1; Ot van Malsen, betreffende goed nr: 2; Mr. Vranck Boot, advocaat, betreffende goed nr: 3; Frans Duijck Pietersz, betreffende goed nr: 4 en 5; Mr. Jan de Jonge, griffier van het Hof van Holland, betreffende goed nr: 6; Mr. Guilain Zegersz, raad van het Hof van Holland, betreffende goed nr: 7; Philips van Vuijtwijck, secretaris van het Hof van Holland, betreffende goed nr: 8; Pieter van Nes, procureur-postulant voor het Hof van Holland, betreffende goed nr: 9; Mr. Cornelis Cappella, procureur-postulant voor het Hof van Holland, betreffende goed nr: 10.1). Den Haag; Hagehoud, benoorden het -; een stuk land van ongeveer 20 morgen en geboomte daarop staande benoorden het Hagehoud, met opstal en lasten, met aan de zuidzijde de Bijweg, het Heilig Sacraments Gasthuis, de getijden van Den Haag en in gebruik bij Pieter Adriaensz Groen (= goed nr: 1) 2).Den Haag; Nieuwstraat; een huis en erf met alles wat aard en nagelvast is en met de lasten daarop, met schuur en uitgang, gelegen tegenover het stadhuis (schepenhuis) van Den Haag, met aan de oostzijde de Herenstraat en aan de westzijde Pieter Willemsz met zijn poort en de geburen van de Schoolstraat (= goed nr: 2) 3). Den Haag; Hagehoud, bezuiden het -; een kamp gelegen bezuiden het Hagehoud, met de helft van een rijstuin alles wei- of hooiland, tezamen groot 12 1/2 morgen volgens gegevens van het Hofboek, waarvan de wederhelft toebehoort de huisvrouw van Mr. Vranck Boot, met aan de westzijde gelegen die Canozie en aan de zuidzijde de Scheidinge; dit kamp en de helft van die 5 kampen met toebehoren en de lasten daarop staande (= goed nr: 3) 4). Wassenaar; de eeuwig durende rente van 2 pond hollands het jaar berustende op het land van Dirck Bel in de ambacht van Wassenaar (= goed nr: 4) 5). Wassenaar; de eeuwig durende rente van 2 pond 8 penningen het jaar berustende op 1 1/2 morgen land van Dirck Bel gelegen in de ambacht van Wassenaar (= goed nr: 5) 6). Den Haag; Hagehoud, benoorden het -; de erfhuur rente van 6 pond hollands het jaar berustende op ongeveer 4 morgen land benoorden het Hagehoud en bewoont door Cornelis Claesz bij de Ashoop (= goed nr: 6) 7). Den Haag; Voldersgracht; de rente van 1 pond hollands het jaar berustende op het huis en erf van Pieter Ghijsbrechtsz op de Voldersgracht, nu toebehorende Vries Aernsz (= goed nr: 7) 8). Den Haag; Voldersgracht; de rente van 3 schellingen 6 penningen hollands het jaar berustende op het huis en erf van Pieter Ghijsbrechtsz op de Voldersgracht, nu toebehorende Vris Aernsz (= goed nr: 8) 9). Den Haag; Noordeinde; de rente van 48 schellingen 6 peningen hollands het jaar berustende op de tuin van Pouwel Dircxsz op het Noordeinde (= goed nr: 9) 10). Den Haag; Voldersgracht; de rente van 48 schellingen 6 penningen hollands het jaar op het huis met de meesterie van Cornelis Jansz op de Voldersgracht (= goed nr: 10).
1630-01-10Cornelis Swaen; Matheus Muijter, schout te Giessen; wijlen Dirck Sijmonsz van Teijlingen (of Teijlinghen), en zijn vrouw wijlen Sara Muijs1). Jan Cornelisz, wonende aan de Dussen. 2). Dingeman Jansz Loeff. 3). Willem Gielen1). Dussen/Muilkerk (in het ambacht van-), 6 morgen land, van ouds genaamd "Bruijnenhouff", oostelijk van de heilige geest van Dordrecht, strekkende van half Dussen noordwaards tot de boezem, behorende tot het land van Altena. 2). Ganswijk (in de ban van-) onder het recht van Sunnichoven, ca. 3 morgen land ten westen van de "Peertskamp". 3). Dussen (in het buitenland van-) 5 morgen griendland in de Boskoije
1655-10-29erven van de boedel van Willem Pouwelsz VosPhilips Doubleth, heer van St. Annaland1). Gravenzande (heerlijkheid van 's -) in Santambacht in het Olieblok, 3 morgen, 1 hond, 44 roeden teelland, bestaand uit 2 percelen op de kaart (zie 119a) geletterd: R, S en T, westelijk van het St.Jorispad en oostelijk van de Groeneweg of de Watering; 2). Naaldwijk (onder de heerlijkheid van-), Hoenderland (in het ambacht van-) aan de Maasdijk, ten oosten: de Oudendijk, ten westen: de Maasdijk, ten zuiden: het land van het klooster Ter Lee, huis, bijhuis, schuur, bergen, geboomte, beplantingen en land, bestaande uit: 7 morgen, 1 hond, 72 roeden (waarvan 1 morgen, 1 hond teelland en de rest weiland bestaande uit verscheidene percelen genummerd C, D, E en F op de kaart) grenzend aan partijen land van klooster Ter Lee. Tevens als toegift: 33 morgen bruickwaer, binnensdijks, om, aan en omtrent de voornoemde woning en land, waarvan 4 morgen weiland en de rest teelland waarvan ca. 7 morgen bezaaid met zaad, rogge en tarwe.
1697-03-25Gerrit Janszn van der Bie.Cornelis Gerritssn van de Niel / (Bie) .1). Heenvliet, Verdoemhoek, Gemeen Nø 33, de helft in (zekere boomgaard, 40 roeden). 2). Heenvliet, In de Vier Hoeken, buiten getekend, Nø 1 en 2: de helft in (zeker land, 3 gemeten, 21 roeden).
1582-09-17Claes Meynertszn, tot Schagen, nu wonende in den lande van Cleve, binnen de stede van Emmerik1). Marten Hendricxzn, uit naam van: Cornelis Jacobssoon, 2). Pieter Garbrandszoon, tot Schagen.1). In de ban van Schagen, bij Miggenburch (Nuggenburch), een gerecht derde part van 20 sneesen landt. 2). In de ban van Schagen bij Miggenburch (Nuggenburch), Liechwerff/Leege werff, met kooltuintje, rondomme beboompt, 3 sneesen.
1599-11-25Joffr. Maria van Alberengen, de weduwe van Briene of Briende de Feytere, schout van Gorkum, en de voogden van diens nagelaten weeskinderenHugo van Luchtenburch1). In den Doorn -, a) 2,5 morgen land genaamd de Veerthyen ... ? (O. en W. de steeg), b) 2,5 morgen land (O. de gemene steeg, W. de bansloot, N. de Muylwijck Camp). 2). Woudrichem, in de ban van Uppel, a) 11 hond land genaamd de Hooge Lapschuyere (O. de gemene stege, N. de Leege Lapschuyer), b) 2 morgen land.
1652-07-12Maria Vranckendr van der Urck, weduwe van wijlen Symon van Catshuijsen, in zijn leven Baljuw en Rentmeester van zijns Hoogheids domeinen te Naaldwijk, en Frederick Schoor, tegenwoordig Rentmeester van Naaldwijk, als bij Sententie van dit Hof geauthoriseerd tot de verkoping van de goederen van de voornoemde Catshuijsen.1) Jonkvrouw Cornelia van Alckemade te Den Haag 2) Willem van Rauesteijn, procureur voor dit Hof1). in het ambacht Rijswijk, in de Plaspoelpolder: Partij patrimoniaal land, weiland, ongeveer 7 morgen, 6 morgen, 5 hondt, 20 roeden, als gemeten door johan van Wees, beëedigd landmeter te Delft; 2). In het ambacht van Naaldwijk, aan de Naaldwijkse Vaart, een partij patrimoniaal land, weiland, 3 morgen, 1 hondt, en 23 roeden, waarvan de eene helft geestelijk land is gekomen van de conventuale goederen van Sint Aagten te Delft.
1694-07-21Mr. Abraham Vrolijck, advocaat van dit Hof en Abraham van de Velde, notaris en rentmeester te Delft; Jacob Cornelis Doelman, wonende in de Zuijtbuijrt onder het ambacht MaeslandtAdrianus Kocx, te Delft.1). Maasland, Polder Aalkeet binnen, Zuijtbuijrt, van de Maasdijk af tot in de Zuijtbuijrt Gaagh, Woning bij huis, Schuren, Bergen, Geboomte, partij Landt 13 mergen 131 roeden. 2).Maasland, Polder Aalkeet buiten, Lijckebaertspolder, waaruit gaet een seecker gehuchtie/erffie, gepossedeert door Leendert Coole, uit de Gaagh oostwaarts in de Bonnier partij Landt, 12 mergen 300 roeden. 3). Maasland, Polder Aalkeet binnen, Zuijtbuijrt bij de Zuijdtdam partij Landt: de rest van de 31 mergen 68 roeden.
1577-10-23Jan Heyndricxz, biersteker te Woerden, principaal; Dirck Gijsbrechtsz (of Gijsbertsz), wielmaker (ook wel raemaecker genoemd) te Woerden, borg en medeprincipaal; Margreta, zijn vrouw, later zijn weduwe, en de erfgenamen: Schrevel Gillisz); Ael (of Alijt) Gillisdr; Willemken Gillisdr; Gerrit Aelbrechtsz Pander als voogd van Maritgen Gillisdr, weeskinderen; Ghijsbrecht Anthonisz; Hendrick Anthonisz, voogd van Grietgen Gillisdr, zijn moeder; Dirck Gillisz, zoon van de broer van: Schrevel Gillisz; Anna Gillisdr; Janneken Gillisdr, weeskinderen1), 2) en 3): Hendrick Dircxz, impetrant1). Woerden, huis en erf, ten westen: de Rijn, ten oosten en zuiden: Screvel Gillisz, ten noorden: Jan de Brouwer (eigendom van Jan Heyndricxz); 2). Woerden, huis en erf, genaamd "de Moeriaen" (eerst in zijn geheel verkocht, na verklaringen opposanten voor iets meer dan de helft) ten noorden: Jan Jansz, brouwer; ten zuiden: het steegje met Bastiaen Hermansz en Jan Pietersz, strekkend voor van de straat tot aan de Rijn (eigendom van Dirck Gijsbrechtsz); 3). Woerden, een tuintje buiten de Rietvelder Poort, ten oosten: Heyndrick Jansz Cleyn, schout te Woerden; ten westen: Jan Pieter Ghyssen; ten noorden: Coomen (of Cooman) Gerrit Floren met zijn tuin, ten zuiden: de dijk (eigendom van Dirck Gijsbrechtsz)
1629-12-20Adriaen Duijck; Frans van Leeuwen; Boudewijn Hackius, mede-erfgenamen van: juffrouw Margareta van Leeuwen, za., weduwe van: jonker Willem van Sonnenberch; juffrouw Agatha van Leeuwen, weduwe van wijlen Dominicus Boot, baljuw en dijkgraaf van de Zijpe, tevens procuratie hebbende van de overige niet met name genoemde erfgenamen.1). Sijmon Maertensz, te St. Maarten, ten behoeve van: Hendrick Meeuwsz Rotgans (te Amsterdam). 2.) Cornelis Claeszn, te St. Maarten. 3). Pieter Pietersz Bobeldijck, te Zijpe.1). Zijpe, in de polder B, kleine letter L, een stuk weiland, groot ca. 4½ morgen ten westen van de oude Friese Zeedijk; 2). Zijpe, in de polder B, kleine letter L, ten westen van de Friese Zeedijk, een stuk weiland van 7 morgen, 150 roeden, gelegen naast het vorige stuk; 3). Zijpe, in de polder B, kleine letter L, ten westen van de Friese Zeedijk, een stuk weiland groot 6 morgen, 150 roeden, ten oosten van de Grote Slootskade.
123...226
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in