Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
11275 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11275 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1663-04-016Anna Schilders weduwe den Luitenant Kolonel van Thijen als moeder en voogdes van haar onmondige kinderen1 Cornelis Roelantsz;2 Dirk Claese van der Meijde, hendrik van WezelDen Haag ;westzijde van Jan Hendrikstraat;2 huizen en erven
1651-05-26uit naam en vanwege meester Cornelis Teelinck heer van Haemstede en jonkvrouwe Agatha van Haemstede zijn gehuise1 Cornelis Teunis Coninck,weesvader te Schagen;2 Cornelis Heijndricksz Crabbeman;3 Cornelis Heijndricksz Crabbeman;4 Mayert Jansz voor Magdaleent gen Aelberchts;,5 Arent Langedijk;,6 Cornelis Fransz;7 Cornelis Cornelisz Breg man voor de weduwe en erfgenamen van Pieter Schaep;8 Carsten Volckers;9 Jan Claes Michiels;10 Cornelis Broers.Schagen; 1 stuk land gelegen achter de grootewal genaamd Duijsschensven groot 6en half geers;2 stuk groetland ook gelegen achter de grootewal groot 7 geersen, 3 elf snesen groetland gelegen naast de grootewal;4 stuk groetland gelegen voor de grootewal over de sloot zijnde het oosterste stuk groot 7 en half geers groetland in polderland;5stuk weiland gelegen op 't einde van het noord ge naamd Buijtendijck of anders de Braseletten groot 9 en half geers;6 stuk weiland in de Neskogge ten oosten van de sleetsloot groot 5 geers 4 snees;7stuk wei land gelegen op het wal groot 8 geers 9 snees;8stuk groetland gelegen bij tjallers wal in de Oldermans camp genaamd de Claver vecht groot 5 geers en 9 snees;9 stuk weiland gelegen in de oostere kogge aan de posterlaan genaamd Comte biers grooet 5 geers en 5 snees;10 stuk land va n2 geers en 6 snees gelegen in de oosternes cage
1678-04-18Anna Bits en Maria Bits;meerderjarige dochters van wijlen Adriaen Bits;en Catha rina van Rijnshoven; mitsgaders Gijsbert van Rijnshoven;als voogd over de nage laten onmondige kinderen van wijlen Hendrick en Gerrit Bits;woonde in Den Bosch1 Cornelis van Arenburgh;bij de kaars;2 mr. Johan van Heemskerk;burgemeester der stad van HeusdenHeusden;huis en erf en 5 morgen 20 hopteel als weiland en nog 2 morgen weiland
1679-10-23Debora Cadrille althans meerdejarige dochter enige erfgenaam van Bartholomeus Cadrille woonde op 't fort Mourmont buiten Bergen op Zoom1 Franchois du Transnoy;2 Johannes van BrouswijckAmsterdam;Vlamingstraat huis en erf
1676-03-16Neeltge Engelen,weduwe van Cornelis Leendertsz van der Valck als borg van Engel Cornelisz van der Valck, haar zoon1 Jacob Adriaans de Bruijn (brandende waskaars) 2 Cornelis van Arenberck (aftrekken van het zegel)Monster; Geusestraat: huis en erf ten zuiden gedeelde sloot met pastoor Boogaart ten noorden heerenweg
1650-12-221 Jacob Wobel; 2 Pieter Gerritszn Vlaerdingen uit Oudkarspel 3 Sijbrant Adriaenszn van Blockhuizen1. een stuk weiland gelegen over de Cootsloot ten westen van Oudkarspel groot 9 geersen. 2. een stuk weiland genaamd schuijtsland, groot omtrent 7 geersen gelegen in Oudkarspel; 3. de middelen gelegen onder Heerhuigcarspel in de Waelpolder
1667-10-10de weduwe van den here van Sint Amelant; en Philip Doublet1 Jan Gijsbert van Asperen;2 Claes Cleijnn; schout van Asperen, als administratieCruijs; broedershoef vogelkooi met alle de landerijen ,betelinge, beplantinge groot 5 morgen 4 hont
1660-07-051 Jan Gijsberts van Asperen;2 Jacob SpecxAsperen; belent aan ten oosten de Stadswal, zeker huis en erf
1663-03-09Jan Leenderts burger te Den Haag1 Jan Hendricxs;2 Cornelis van der BreekeDen Haag;aan de noordzijde van de nieuwe herderstraat,huis en erf
1583-02-04Dirck Janszn aan Quintsheul1 Jan Michiel Loeffszn;2 Jan Michiel Loeffszn;3 Jan Michiel Loeffszn;4 Jan Michi el Loeffszn;5 Jan Michiel Loeffszn van Amsterdam; 6 Huijgh Pieterssn; 7 Huijgh Pieterssn van WateringenIn de ban van Wateringen: 1) hoffstede, huis, barch,schuur, getimmerte, bepoting en beplanting, alles wat aart- en nagelvast is, met een eeuwige jaarlijks pacht van 1/2 achtendeel tarwe, toekomende die costerij van Wateringen, en 13 en 1/2 stuijvers, toekomende de Heilige Geest aldair; 2). 22 margen lants, dair 'tvoors. huijs op staet, met een jaarlijkse erfpacht van 44 gulden en vijf koppel kapoenen, competerende den erfgenamen van Joncker Michiel van Halmale;3) nog 4 margen 5 hont vrij lants;4). mitsgaders noch 3 margen lants te leen gehouden van de graefelijcheit van Hollant, tesamen gelegen, gemeen in een weer van 11 margen min 1 hont, daar inne 't voorschr. kapittel van Naeltwijck en het convent van Reynsburch die reste toebehoirt.5) noch 7 hont eigen lants, in een camp van 9 margen, gemeen met de erfgenamen van Aerent Doedeszn tot Schiedam en de erfgenamen van Dirck Corstiaenszn van Alckemade in Den Haag; 6). In de banne van Monster noch 7 hont lants; 7). In de banne van Wateringen, noch 3 margen lants, met diverse eeuwige renten, competerende 't klooster van St.Elisabeth, alhier, Die Memorie van den Haghe, Cornelis Jacobssn Fyck, te Delft, Pyeter Janssn te Delft, Mr. Anthonis van Dijck, advocaat van deze Hove, de erfgenamen Mr. Pieterssn van Sint, en een lijfrente op het leven van Neeltgen Jansdr tot Delft.
1583-01-17Willem Mairtssn, te Berchambacht1 Jan van der Remere. 2 Jan van der Remere.3 Jan van der Remere. 4 Jan van der Remere 5 Jan van der Remere 6 Jan van der Remere Procureur van de voors. HoveBergambacht, seeckere percelen van Goeden, 1) 1/12 deel van de Hoffstede, dair Willem Mairtssn met zijn moeder in woont, met 3 en 1/2 margen lants. 2). 1/12 deel van 2 mergen, 1 en 1/2 hont lants, tussen Kerkweg en de Dijk. 3). 1/12 deel van 5 margen lants tussen Kaedijk en de Hogendijk. 4). 1/12 vam 1 margen lants, naast dat van de H. Geest te Kerkambacht. 5). 1/12 deel van 2 margen lants, gelegen int Meernewout, naast Craeijesteijn. 6). 1/12 van 4 margen lants, ook gelegen int Meernewout
1620-05-10Jacob Jacobszn, decker te Stompwijk1 Jan van Geesdorp, deurwaarder; 2 Adriaen AndriesznIn den Ambacht van Stompwijk: 1) Stuk land, 4 margen, 1½ hondt; 2) Woning, huis, schuur, barg, pooting, beplanting, land van 3 margen 1 hondt.
1679-11-13Gerrit va nder Wel te Delft1 Johannes Blaucamerin de ambacht van peuluver onder Waddinxveen stuk kennipland
1663-03-0161 Lenert Jansz van Leeuwen voor hem of zijn meester; 2 meester Abraham van Henckelum, Cirurcijndorpe van Hazerswoude;potingen,huizinge,erf,bouwhuis,boomgaard en planten
1583-01-24Joncker Johan van Gelma, als man en voogt van zijn huisvrouw en de kinderen van: wijlen Jonker Adriaen van der Does, geprocreeert bij mejuffrouw: van Borsse len, zijne huisvrouw, en: Mr. Bartholt Ernst, Griffier van de Hove, en Mr. Pijeter van Hanneman.1 Mairten Ruijchaver, 2 Mairten Ruijchaver, 3 Mairten Ruijchaver, 4 Mairten Ruijchaver, 5, Mairten Ruijchaver, 6) Claes ThonissnInt ambacht van Voorhout: 1). 1/2 hofstede en woning van "Bergendael", met timmeragien, pootingen, plantingen, alles, wat aert- en nagelvast is met de helft van van 10 margen lants, 2).de helft van zekere 8 margen lants, met vogelkoye, belast met een erfpacht toekomende de grafelijkheid van Holland. 3). de helft in een erfpacht van 10 gulden 'sjairs, met woonhuis, pootingen, plantage, alles wat aert- en nagelvast is, met een margen land, daar de woning op staat. 4). de helft van zekere 6 of zeven margen lands. 5). 4 en 1/2 margen lants, in vier stukken. 6). 4 hont lants en timmeragien
1625-06-25Meester Jacob Sasbout,en Jacob Stoop, rentmeester van wijlen ontvanger Pieter Alewijnssz, te Dordrecht en de weduwe en erfgenamen van Dirck Henricxsz van Millingen, wonende in Den Haag Outgert Jacobsz, burgemeester van de stad Hoorn1 Meester Johan Senor, fransche cramer in Den Haag 2 Johan Francoys, swaetveger in Den HaagDen Haag, aan de zuid hof poort west het spui oost heerstraat waar uithing de Engelse Gartel, huis en erf;Den Haag aan de zuid hof poort zuid het eerste huis en erf oost heerstraat west de sluis het einde het spui met overloop van de vijver
1632-10-18De Erfgenamen van Jacob Janssn van Velsen, in zijn leven burgemeester van de stad Den Briel.1) Jan Arentssn Sluijsgen; 2) Abraham Commersteyn, oud Burgemeester; 3) Abraham Commersteyn, oud burgemeester; 4) Pieter Cornelissn , huijsman; 5) Pieter Cornelissn den Osch; 6) Pieter Janssn van Schoor, oud burgemeester; 7) Pieter Janssn van Schoor, voor de weeskinderen van Jan van Velsen; 8) Abraham Commersteyn; 9) Mr. Isaack Commersteyn, secretaris; 10) Jacob van der Goes; 11) Hendrick Wilma voor Susanna Wilma, zijn dochter bij Johanna van Velsen; 12) Pieter Janssn van Schoor; 13) Abraham Commersteyn; 14) Abraham Commersteyn; 15) Jan Arentssn opt Sluijsgen; 16) Abraham Commersteyn; 17) Mr. Isack Commersteyn, secretaris; 18) Mr. Isack Commersteyn, secretaris; 19) Joost Mathijssn van Dalem; 20) Mr. Isack Commersteyn; 21) Augustijn Dircxssn Naggen; 22) Anthonis Mafoy; 23) Boudewijn van Steenhuijsen; 24) Franchois van Gellinckhuijsen; 25) Jan Janssn Houbast; 26) Boudewijn van Steenhuijsen; 27) Jan Hendricxssn Panser en Jan Troost; 28) Augustijn Dircxssn Nagge, voor de weduwe van Lenaert Janssn 't Gilden; 29) Abraham Commersteyn; 30) Lenaert Jordenssn; 31) Adriaen Janssn Leuyendijck; 32) Jan Janssn Sandvoort; 33) Abraham Commersteyn, oud burgemeester; 34) Gerrit Pauwelssn Plasgen/Plafgen; 35) Isaack Commersteyn, namens zijn vrouw cum sociis; 36) Boudewijn van Steenhuijsen; 37) Cornelis Adriaenssn Arckenbout; 38) Pieter Janssn van Schoor, oud burgemeester; 39) Abraham Commersteyn, oud burgemeester; 40) Mr. Johan van Drielle te Rotterdam.1) in de ban van Ruggen in de Coolhouck: 2 gemeten, 137½ roeden zaailand, Nº 6 2) in dezelfde Coolhouck, Nº 7: 1 gemet, 236 roeden, 9 voet zaailand; 3) Coolhouck Nº XI: 2 gemeten minus 10 roeden zaailand; 4) Coolhouck Nº XXXII : 2 gemeten Zaailand; 5) Coolhouck Nº XXXIII, XXXIIII, en 35: 4 lijnen en nog 4 andere lijnen mitsgaders 1 gemet 42 roeden, totaal 3 gemeten 242 roeden zaailand 6) Coolhouck Nº 66: 1 gemet 255 roeden zaailand; 7) in de ban van Oostvoorne, in den Honaert, Nº 40: 5 gemeten 190 roeden zaailand; 8) in de Honaert in de ban van Ruggen Nº 41: 2 gemeten, 7 roeden zaailand; 9) in de Honaert in de ban van Oostvoorne Nº 35: 4 gemeten 249 roeden zaailand; 10) in de ban van Ruggen in de Kerkhoek Nº 11 en 12: 5 gemeten 71 roeden weiland; 12) in de ban van Oostvoorne, in de Honaert, aan het molenwater, Nº 33: 1 gemet, 150 roeden zaailand; 13) in de ban van Ruggen, in de Honaert, Nº 7, aan de lange weg: 2 gemeten 4 roeden zaailand; 14) in de ban van Oostvoorne, in de kerkhoek, Nº 66: 1 gemet 242 roeden vrijland; 15) ban van Ruggen, kerkhoek, cloosterweg: 1 gemet, 150 roeden zaailand; 16) in de ban van Oostvoorne, aan de schrijversdijk: 2 gemeten zaailand; 17) Oostvoorne , Adderhoek Nº 9: 4 gemeten 229 roeden weiland; 18) Oostvoorne, Addershoek Nº 24: 8 gemeten, 29 roeden weiland; 19) Oostvoorne, Addershoek aan de Vleerweg "Het Bijltgen": 1 gemet, 237 roeden, zaailand; 20) ban van Ruggen, in de oude Rugh Nº 2: 3 gemeten 45 roeden weiland; 21) ban van Ruggen, in het Suijerlant: de helft van 1 gemet 225 roeden weiland; 22) Suijerlant in de ban van Ruggen: 1 boomgaard groot 2 gemeten 25 roeden; 23) ban Oostvoorne, Westerland in Gijsenhoek Nº 31: 3 gemeten 82 roeden weiland; 24) in Cleijn Oosterlant, in de Moenhoek Nº 75: 2 gemeten 51 roeden zaailand; 25) in den Moenhoek (Moonhoek) nº 79: 1 gemet, 54 roeden; 26) In Cleyn Oosterlant, Slepen Nº 94: 3 gemeten 244 roeden weiland; 27) in Cleyburch, waarin de grote schans ten deele had gelegen: 40 gemeten weiland, en ook nog 5 gemeten gemeenschappelijk met de vorige partij, en nog 8 gemeten 236 roeden weiland, waarvan 4 gemeten 118 roeden belast zijn met een rente en recht op aanwas, slijk, gorsing, en het gebruik van natte en droge dijken, zoals beschreven in de brieven van uitgifte; 28) in de Nieuwe Goote: 8 gemeten 3 roeden 6 voeten Hoofflants; 29) in de Nieuwe Goote: 2 gemeten, 2 lijnen 54 roeden 8 voeten Volgerland; 30) in de Nieuwe Goote: 4 lijnen slikland, zijnde weiland; 31) in de Nieuwe Goote: 4 gemeten 60 roeden hooffland, en 16 gemeten 246 roeden slikland in twee partijen, gedeeltelijk belast met een rente; 32) in het Nieuwe Land buiten Den Briel, in leen gehouden van de grafelijkheid van Voorne: 3 gemeten weiland; 33) in de Nieuwe Hoorn, omtrent 5 wegen onder den Bloock, "Laey Creecke"Nº 4: 2 gemeten 1 roede weiland; 34) in de Nieuwe Hoorn, in Welhoek Nº 21: 3 gemeten 37 roeden; 35) in Oud Sint Annen Polder, gemeen met Paulus van der Nieuwstat,: 3 gemeten 100 roeden land, in een stuk van 20 gemeten, belast met een rente aankomend het kapittel te Oostvoorne; 36) Oud Sint Annenpolder : twee partijen a) 4 gemeten half wei, half zaailand b) 2 gemeten op de grond van Naters en Pancras Gorsch; 37) in Heenvliet, in Abbewerbe Nº 70: in een stuk van 4 gemeten, gemeen met de erfgenamen van Meester Philips Doubleth; 38) In Heenvliet, aan de Wellewech bij het Welletgen in de Verduwen hoek: 1 gemet 25 roeden weiland; 39) in de Open Hoek Nº 32, "De Preecke Hoffstede": 2 gemeten weiland; 40) Oud Sint Annenpolder, het ¼ part in de landstede "Het Rode Huijs" met het vierde part van alle eigen landen,: ca 26 gemeten: a) ¼ van 8 gemeten hoofflant; b) ¼ van 1 gemet hoofflant en 2 gemeten slikland; c) ¼ van 7 gemeten 62 roeden hoofflant; d) ¼ van 2 gemeten (pancras gorssen, gemeen met de broekhorsten in Nieuwe Sint Annen polder); e) ¼ van 56 gemeten binnenslants op de buitenlanden; f) ¼ van 31 gemeten 269 roeden; g) ¼ van 1 gemet 45½ roeden; h) ¼ van 259½ roeden; i) ¼ van 4 gemeten 114 roeden; j) ¼ van 1 gemet 222 roeden; k) ¼ van 16 gemeten 144 roeden; l) ¼ van 1 gemet 2 roeden.
1633-02-28Petrus Theeuwen, wonende alhier in Den Haag, voor zichzelf en als last en procuratie hebbende van de gemeenschappelijke Erfgenamen van zaliger Otto Gerritssn van Houckgeest cum Sociis: Margareta Isbrant Kievietsdr, weduwe van de Secretaris Meester Hendrick Rosa te Rotterdam, en Leendert Hendricxssn Boot1) Pieter de With, schout van Kralingen 2) Aeltgen van de Velde, weduwe van Sybert Meijndertssn van DuijnenRotterdam, Blomersdijkse weg: twee partijen land: 1) 3 mergen lands, ten zuiden; 2) 3 hont lants, te noorden.
1782-06-17Hermanus van Seppenwolde, koopman te Amsterdam.1) + 2). Willem Corneliszn Rijnsburger, Dirk Turkenburg, en Compagnie.1)Alphen, in de Polder achter de Kerk, de Hoge Rijndijk:Tuin groot ca 75 roeden; 2)Alphen, buiten het Zuijdeinde, de Hoge Rijndijk: huis en erf.
1649-11-24de zoon van wijlen Maerten de Doncker1) Arent Willemsz Calff, schipper op Utrecht; 2) Willem Leendertsz, drogist te Amsterdam; 3) Pieter van den Abeelen de Jonge; 4) Barent Dirxz Crullis, suppoost bij de Bank van Lening te Amsterdam;1) Amsterdam, op het eind van de Kalverstraat buiten de Oude Regulierspoort op de hoek waar de oude Ossenmarkt placht te wezen, huis en erf, ten noorden van de Heerestraat; 2) Amsterdam, Nieuwezijds Achterburgwal westzijde, huis en erf, "ten suyden de Molsbrugh daer de gevel stont"[??]; 3) Amsterdam, Regulierspoort (buiten de -), op het Walepad, een tuin met 3 woningen en een tuinhuisje, het erf 4 roeden breed; 4) Amsterdam, Berenstraat noordzijde, huis en erf waar de "Witte Leeuw" in de gevel stond;
1634-01-16Cornelis Joosten, Pannenbakker te Gouda1) Bartholomeus Gijsbrechtssn Blijeel, burgemeester van Woerden: 2). OnverkochtWoerden, buiten de stad, op het oude land, strekkende van de Rijn af tot de dwarssloot toe: 1). Pannenbakkerij, en tichelwerk; 2). Huis en Erf, binnen de stads Woerden, van de Rijn af tot de Scheimuur.
1621-09-08Anthoenis Jorissn Fokker, Steenbakker te Leiden1) Claes Jacobssn Berckel en Christiaen Porret, apotheker te Leiden;2) Daniel Matheussn van Stricktenhuijsen, timmerman; 3) Pieter Morinenlijn, saaidrapier; 4)Jan Franssn, bakkerLeiden, in de vergroting op de Oude Singel en een in de Jan Vossensteeg: zekere 4 nieuw gebouwde huizen en erven, met een vrije poort en een gang terzijde uitkomende op de Oude Singel.
1633-05-30Wolphert Henricxsn Bakker, Dirick Dircxsn Stoout, alias Dirick de Bleycker, en Cornelis Janssen Vermeulen, adriaen Jacobssn van Adrichem, Brouwer in "de Papegaij" te Delft1) Claes Korff te Delft 2) Claes Kolff, namens Cornelis Janssn Vermeulen 3) Claes KorffDelft, bij de Vest bij de Rotterdamse Poort: 1) zekere kamer of woonplaats; 2) zekere huising met erf uitkomende in het Slop van Ham; 3) nog een huis met erf op dezelfde plaats;
1621-03-19Maerten Lambrechtssn van Kenniphoven, wonende te Den Haag1) Cornelis Jacobssn van Heenvliet.2) Lucas Pieterssn en Joris Cornelissn Flaes. 3) Cornelis Jacobssn van Heenvliet. 4) Burchgen Jacobsdr, huisvrouw van An dries Janssn. 5) Cornelis Joosten, tuinman aan de gang van t zuiden naar t noor den. 6) Phillips Jorissn. 7) Jan Cornelissn, metselaar, en Pieter Willemssn, timmer man.Den Haag, aan de Dennenweg, ten noorden ervan, op de kaart aangegeven met de nummers i,ij,iij,iiij,v,vj,vij.: Zekere zeven tuinen, belast met elk een rente van 6 gulden 's jaars, en een waarborgsom te behoeve van Heijndrick Evertssn Valkenier, Heer van Heemstede; De kopers van de achterste tuinen en van die tuinen over het water hebben een gemeenschappelijke uitgangspoort, 12 voet breed, zoals op de kaart is aangegeven.
1632-10-20Bartholomeus Janssn van Assendelft en Nicolaes van Leeuwen als testamentaire voogden over de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Janssn van Assendelft geprocreeerd bij Catharina Dircxdr van der Beeck, en in die qualiteit erfgenaam onder benificie van inventaris van dezelfde Jacob Janssn van Assendelft1) Cornelis Jacobssn van Scharpelingen 2) Joost van Sandwech, notaris te Leiden voor en ten behoeve van Pieter Willemssn van Heemskerck1) In het Ambacht Oegstgeest, Den Laen bij de voornoemde Jacob Janssn in koop gekregen van de Meesteren van Sint Catharijnen Gasthuis der stad Leiden, groot, (volgens de opdrachtbrief) 48 4/5 roeden met poting en planting, gelegen aan de singel van Leiden tussen de Haarlemmer- en de Moerschpoort, achter Lobsen, in het ambacht Oegstgeest. 2) In het Ambacht van Oegstgeest, Een groot stuk Warmoesland, gelegen als voren, met het eigendom van de Laan daar naast (ten west zuid-westen)( op de kaart van Mr. Jan Pieterssn Douw, gezworen landmeter van Rijnland, grootte 1 hont en 33 roeden)
1622-01-21Cornelis Pieterssn en Joris Mathijssn cum sociis als gekozen voogden van de kinderen van Claes Cornelissn zaliger geprocreerd bij Anna Mathijsdr zaliger, mitsgaders Simon Arien Lammen en Symon Gerritssn Loo als voogden van de laatste weduwe van Claes Cornelissn met haar kind.1) Cornelis Pieterssn Nieuweman; 2) en 5) Reijntgen Jacobsdr; 3) Symon Loo; 4)Willem HeijndricxssnBergen, bij Alkmaar, in de Sanegeest met het kleine akkertje:(hondtbosscher maat = 300 xx in de margen). 1) Een huis, boot, erf, hofstede, staande en gelegen te Sanegeest, met het kleine akkertje, daar Claes Cornelissn zaliger gewoond had, belast met een rente toekomende Jan Gerritssn, haarwerker, poorter te Alkmaar, en het servituut van een noodweg die zekere akkers daarop hadden. 2) een akker zaadland van 50 roeden, 3) een akker ten westen van de vorige akker, van 35 roeden. 4) een akker van 50 roeden. 5) en een akker zaadland, genaamd "Crock" van 40 roeden
1582-09-05Claes van Dam; als Rentmeester en Onderwinder van de goederen van : Jouffrouw Maria Sandelijnen; Weduwe van: wijlen Jannen Daranda; tot Antwerpen, en zijn Kinderen.1) Dirck Mattheuszn, te Cromstrijen, 2) Leonaert, Pieterssn te Beyerlandt,1) Beijerland, huising met gronden en toebehoren, 12 margen, 347 roeden. 2) Beijerland, huising met have en schuren, op de Caert getekend met: D (6 margen en 10 roeden), C (oosthelft van 12m; 192 r), E (westhelft idem), B (8m; 350 r), A (7m; 180r).
1669-12-20Mr Simon van Middelgeest, advocaat voor dit Hof, en Cornelis van der Beets, notaris, allen in Den Haag, als executeurs van het testament van Anthonij van Wassenaar, in zijn leven Heer van Sanen1) en 2) Arent Franssn. 3) en 4) Arien Jacobssn Heinkewerff of Hemkewerff. 5) 6) en 7) Jan Hendricksn. 8) George van Cats, heere van Shagen en Schagerkogge. 9) Elbert Claessn. 10) Cornelis Janssn Wittekint en Jan Cornelissn Bregman. 11) Cornelis Janssn Wittekint. 12) Jan Pieterssn Schout te Sinte Maerten.In de Ban van Burghorn bij de Watermolen: De gerecht helft van 1). 8 geersen, 5 sneesen, 22 roeden. 2). 2 geersen, 11 sneesen, 3 roeden. 3). 5 geersen. 4). 4 geersen, 5 sneesen, 15 roeden. 5). 2 geersen, 5 sneesen, 15 roeden, en 1/2 mede. 6). 4 geersen, 6 sneesen, 14 1/2 roeden. 7). 4 geersen, 5 sneesen, 17 1/2 roeden. 8). 3/4 parten van de thienden van Burghorn (de koper bezat reeds 1/4 part). 9). 12 geersen, 7 sneesen, 1/2 roede. 10). 15 geersen, 9 sneesen, 3 roeden. 11). (In de ban van Valckoogh): 3 geersen, 6 sneesen, 16 roeden. 12). (In de ban van Burghorn): 5 geersen, 10 sneesen, 6 roeden.
1582-09-03Cornelis Cornelissn, Schout van Berchambacht; en Cornelis Coenraetssn,1) Fob Dircxsoon, te Woerden; 2) Joest Janszoon, te Schoonhoven1) Bergambacht, perceel van goeden, groot anderhalf mergen; 2) Bergambacht, Neder nyeuwe Wout, perceel van goeden, groot een mergen.
1621-05-27Juffrouw Anna van der Does, weduwe van zaliger Jonkheer Hendrik de Vos te Den Haag.1) Gerrit Meeussn Visch te Rotterdam, voor de kinderen van Willem Willemssn, in zijn leven te Rotterdam. 2 ) idem.Hille onder Charlois int land van Putten te zuidwesten van de Zeedijk: 2 partijen landts, samen 12 margen: 1) 10 margen, teelland en weiland 2) 2 margen bos en land, vrij allodiaal patrimoniaal Land.
1654-06-08Goossen Adriaensz, te 's-Gravendeel1) Goossen Adriaensz, te Prinsenland (=Dinteloord); 2) Anthony Verhoorst, ten behoeve van Adriaen Jongescheut's-Gravendeel, Noordvoorstraat, een huis en erf (O. Bonavontuurse dijk)
1633-09-05Cornelis Janssn van der Thin als executeur van het testament van Geertgen Jan Lucasdr, in haar leven weduwe van Wijlen Claes Claessn Colck.1) Jacob van Teijlingen, uit de naam van zijn moeder, de weduwe van Doctor Augustijn van Teijlingen; 2) Cornelis Janssn van der Thin;Haarlem, Haarlemmerlieden, in de rode molenban: 1). ten westen van de Somerweg: zeker 3/4 part van omtrent 3 margen weiland; 2). in de Bereijderstraat in de oude stadsramen, naast de andere gelegen: 1/2 van twee huizen en hun erven, met toebehoren.
1566-03-10Gerart van Corsberge, procureur van: Claes Claeszoon, geexecuteerde1) Jan Pieterszoon, metten Baert te Woerden. 2) Frans Janssen, te Woerden. 3) Joachim vanden Laewijck. 4) Heynrick Janszoon, aan de brugge te Woerden. 5) Cornelis Willemszoon, Duyrcant te Woerden1) Woerden, Kruisstraat tot Stedesteeg en de opstal van de brouwerij aan de Rijn, 1) huis erf, + alles aard- en nagelvast, met een kleerkast van wagenschot, en een lange bank, en Seeten? met ketel en brouwgereedschap. 2)Woerden, buiten de stad, opt oudelandt ofte tornoyvelt, Die helft van omtrent 8 morgen Land, met huis, steenen plaats, betimmeringen, waarvan de andere helft toekomt aan Pieter Quirinuszoon te Utrecht. 3) Gouda (buiten), op het Oude Landt ofte Tornoyvelt, aan de Rijn, geheten "Die Riethoven": de helft van ca 4 morgen, met huis en stenen plaats, en betimmering, wezende leengoed van de heer Dirck van Zuylen. 4) Woerden (buiten), ten zuiden van de Rijn, achter de steenoven: de helft van kalkoven, leshuis, turfhuis, staande op de grond van de hertog van Brunswijk, als pandheer van Woerden. 5) oerden (buiten), ten zuiden van de Rijn, achter de steenoven.een grote nieuwe schuur, staande achter de kalkoven, op grond van de stad Woerden
1564-03-26Eeuwoudt Diricxzoon Nootdorp, wonend in Scheveningen1) Jan, Heynrickszn Bock,deurwaarder van deze Hove. 2) Idem 3) Idem.1) Delft, Voldersgracht, naast het huis genaamd:"Den Rooden Fonteyn", 1/10 deel in huis en erf. 2) Nootdorp, 1/10 deel in 5 morgen land, en in 1 1/2 morgen land. 3)Hoogeveen, 1/10 deel in 3 1/2 morgen land en in 3 morgen land.
1620-06-05De kinderen en erfgenamen onder benificie van Inventaris van wijlen Jan/Johan van Holben en Willem Jacobszn Wolewijns1) Jeroen Adriaenszn Venduijn; 2) Charles BenningDen Haag Blijenburch; 1) zekere huisjes en erven; 2) Tuin.
1681-03-28Mr. Johan van Tongeren, advocaat voor deze Hove en de weesmeesteren van de stad Oudewater, het samen bij testamente van Mr. Carel van Willigen in zijn leven baljuw en dijkgraaf te Oudewater, gestelde executeurs van testamente.1) Johan Berckel, in zijn leven ontvanger generaal over Holland, 2) Jacob van Volbergen, secretaris van de generaliteits rekenkamer, 3) Willem Bisschop, secretaris van de Weeskamer te Rotterdam.Noord Nieuwland, benoorden Maassluis, zekere cavel land op de kaart getekend met nr.2 en nog in de cavel getekend met nr.3, genaamd onder erfgenamen van Hendrick Ottensz van Willigen De cavel van Adriana, de nombre van 14 morgen 37 roeden en 1 en 1/2 voet en dat mette aanwasen appendentien en dependentien van de zelfde, strekkende van de Delflandsche Maasdijk af tot aan de Dijk van de voorschreve polder van het Noord Nieuwland, bijde tot halver sloot, belend ten oosten de Maasdijk, ten westen de dijk van het Noord Nieuwland en de revier Maas. Een stuk land te leen gehouden onder de nombre van 19 en 1/2 morgen, die onder het geheel Noord Nieuwland waren in ieder van de 6 cavelen van het voorschreve land een gerecht 1/6 part was hebbende. Mr. Carel van Willigen was overleden, tot erfgenamen geinstitueert het Weeshuis te Oudewater aan zijn zuster Jonkvrouw Josina van Willigen, weduwe van zalige Mr. Symon van der Meyden, in zijn leven generaal van de Munte der Verenigde Nederlanden. De voorschreve cavel van 20 morgen nr.2 bij executie bij decreet was gebracht, bij mutatie van onwillig in willig decreet aan de voorschreve kopers gelevert, maar andere 14 morgen 37 roeden 1en 1/2 voeten bij willig decreet.
1579-06-30Mr. Vrederick van der Horst, mede advocaat voor deze hove, cum sociis, die weduwe en boedelhoudster van wijlen Pieter Janssn, in zijn leven gewoond hebbend in den ambachte van Lis(se).1) Jonckheer Johan van Mathenes, tot Lis. 2) Matenes. 3) Arent Verhooch, te HaarlemIn het ambacht van Lisse 1) twaalf mergen lants 2) zeven hondt landts, met ledig erf met Timmeragien steenen van de geruineerde huising, geboomte. Met een rente van anderhalf goudgulden 'sjaers, toekomende die kerckmeesters tot Lis; 3) vier marghen gheestlants
1652-07-12Maria Vranckendr van der Urck, weduwe van wijlen Symon van Catshuijsen, in zijn leven Baljuw en Rentmeester van zijns Hoogheids domeinen te Naaldwijk, en Frederick Schoor, tegenwoordig Rentmeester van Naaldwijk, als bij Sententie van dit Hof geauthoriseerd tot de verkoping van de goederen van de voornoemde Catshuijsen.1) Jonkvrouw Cornelia van Alckemade te Den Haag 2) Willem van Rauesteijn, procureur voor dit Hof1). in het ambacht Rijswijk, in de Plaspoelpolder: Partij patrimoniaal land, weiland, ongeveer 7 morgen, 6 morgen, 5 hondt, 20 roeden, als gemeten door johan van Wees, beëedigd landmeter te Delft; 2). In het ambacht van Naaldwijk, aan de Naaldwijkse Vaart, een partij patrimoniaal land, weiland, 3 morgen, 1 hondt, en 23 roeden, waarvan de eene helft geestelijk land is gekomen van de conventuale goederen van Sint Aagten te Delft.
1649-11-241) Hester van Buijren en Helena van Buijren c.s. 2) Outger Claesz1) Jovr. Anna van Nieupoort, moeder van Hester van Buyren; 2) meester Johan Copes1) Monster, in de ambacht van- , een klein kampje weiland, van ouds genaamd het "Gantelweijtgen", groot 4 hont, 97 roeden; ten oosten en noorden: het land van de abdij van Rijnsburg, ten zuiden: de Gantel en ten westen: een zekere scheidingssloop waarover de koopster zal mogen "vlonderen" naar een andere wei van haar. Plus nog 167 roeden, 8 voeten land die op 2-1-'49 door meester Pieter Florisz, landmeter te Delfland afgestoken is om daarvan een laan te maken van 15½ voet breed aan de Poeldijkseweg, tot een breedte van 14 voet tot aan de Gantel; 2) Monster (in de ambacht van-) 2 morgen, 4 hond, 52 roeden weiland, genaamd de "Kerckwey", belend ten oosten de Poeldijkselaan, ten zuiden van de achterhuizen van Poeldijk en het dijkje van Hester van Buren, nu verkocht aan de heer van Waelsdorp, gemerkt van de letter D.
1616-07-29De erfgenamen van Jonkvrouwe Hadewij van Brecht, weduwe van wijlen Jonkheer Abel van Coulster1) Meester Johan van der Wolde, te Dordrecht 2) Pieter Cleijn, Huijsman in Nieuw BonaventuraIn het nieuwbedijkte land van Bonaventura bij 's-Gravendeel en Dordrecht: 1) par tij land, 14 margen, 356 roeden, Bonaventura Kavel H 3; 2).Partij land, 3 margen, 453 roeden, 7 voeten, en 6 duimen, in Bonaventura, Kavel F, naast de heren van Mathenes.
1565-05-14Mr. Adriaen Nobel, openbaar Notaris te Breda c.s. opposanten. Mr. Jan van den Warck (Weirck/Werck) te Antwerpen, met zijn broers en zusters: erfgenamen van: Heylwich Dirck Aerts, in haar leven woonachtig in Breda, en Aernt van den Waercke= Warcke1) Mr. Adriaen Nobel. 2) Cornelis Schot, coopman thantwerpen,1) Zevenbergen, buiten de stede van, in den Nieuwe Moerdijk. Zekere woning met omtrent 18 bunders lant. 2) Buiten de stede van Zevenbergen, in den Nieuwe Moerdijk: Zekere omtrent 7 bunders lant, te zuiden van de vorige kavel
1621-04-19Willem Adriaenssn Lem, int dorp Klaaswaal1) Mr. Adriaen van der Goes, advocaat van dit Hof 2) Opgehouden, en niet verkocht tot de eerste gerechtsdag na Pinksteren 1722In de jurisdictie van Klaaswaal, in de polder genaamd "Het Maese Nieuwe Landt": 1) 11 hondt landts. 2) met huis, barg en schuren.
1616-06-28Jan Van Zoutelande, en Aernt Bartholomeussn van Gils1) Nicasius Kijn, commissaris van de [Viunes??] 2) Mr Jan van der Veecken; 3) Heyndrick Stier; 4) Dirck van MillingenDen Haag, in den "Ouden Raem" ter plaatse althans genaamd"Die Burchgraft" tussen de Watering en de Heerstraat: vier erven met huis
1579-06-30De weduwe en boedelhoudster van Jan Maertssn Deijl, alias Jan Maertssn wonend in Leiden1) NN Herwijer, 2) NN Herwijer, 3) NN Herwijer, advocaat, 4) Dirck Franssn.In het ambacht van Wassenaar-, in een camp van 4,5 morgen: 1) 16 hond land; 2) 1 hond land; 3) 2 hond land; 4) 7 hond land;
1632-10-29Johan Aertssn Buijs, Oud-burgemeester van de stad Geertruidenberg1) Pieter van Luchtenberch, procureur van dit Hof 2) niet verkocht 3) niet verkocht 4) niet verkochtIn het Ambacht van Drimmelen: 1) 4 morgen lands, in de partij van 8 morgen, eertijds gekomen van de Tresorier Moutens, gelegen onder Drimmelen; 2) 1 Bunder land, gelegen in de Princepolder onder Drimmelen; 3) nog 9 morgen Lands, onder Stanthasen gelegen, genaamd Jan Meeussn land. 4) 4 morgen land, onder Stanthasen, op de Donk, belast met een erfpacht.
1640-12-17Hendrick Janssn de Lange, Burgemeester van Woudrichem, en Adriaen Pieterssn Cranendonck, wonende in Mijnsherenland van Moerkerken, voor hemzelf en als last en procuratie hebbende van zijn broer en zusters, samen erfgenamen van Dirck Pieterssn Cranendonk, hun overleden broer zaliger, gewoond hebbende te Emmichoven in het land van Altena, mitsgaders de kinderen en erfgenamen van wijlen Adriaen (Aert) van Herrewijnen (wachtmeester op het fort van Werken), wonend in het land van Altena; Cornelis en Charent van Herwijnen, beide ruiters ten dienste van dit land, in garnizoen liggende in Heusden, mitsgaders Seger van Waerthuijsen in het land van Altena, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Adriaen van Herwijnen1) Seger Adriaenssn van Harwijnen 2) Hendrick Aertssn Doedijns 3) Hendrick Aertssn Doedijns 4) Hendrick Aertssn Doedijns 5) vervalt 6) Hendrick Aertssn Doedijns 7) Hendrick Aertssn Doedijns 8) Hendrick Aertssn Doedijns 9) Hendrick Aertssn DoedijnsIn het land van Altena, onder de ban van Waerthuijsen, op de hoge Eng: zekere partijen van goederen en landen: 1). De helft van een hofstede, en geseeten: 4 hond lands, de helft van het huis, schuur, barg, in Waerthuijsen; 2). de helft van een morgen in anderhalf morgen zaailand op den Hoge waerthuijsense Eng; 3). de helft van anderhalve morgen op de Hoge Eng: "de lange morgen met de korte halve morgen"; 4). helft van twee morgen weiland ten zuiden van de Hoge Eng; 5) de helft van twee morgen zaailand op de Hoge Eng, blijft uit het decreet; 6). nog de helft van 10 honden zaailand op de Lage Waerthijsense Eng; 7). Nog de helft van 8 hond zaailand op de Lage Eng; 8). nog de helft van drie margen weiland in Waerthuijsen, waarop de oude vogelkooi gestaan heeft; 9). en nog twee honden lands.
1630-03-21de godshuizen van Brielle1) Seger Cornelis; 2) Jacob Aertsz Houckendijck; 3) Joost Cornelis; 4) Leendert Jansz 't Gilde, (schout) (soms genoemd: 't Jonge Gilde); 5) Cornelis Cornelisz Mosterdijck; 6) Matheus de Geerbode, ten behoeve van Pietergen Lenaerts (of Leendertsdr); 7) Arent Claesz Pille, ten behoeve van Pietergen Leendertsdr; 8) Cornelisz, Joost; 9): Leendert Jansz 't Gilde (ook 't Jonge Gilde genoemd); 10) Jan Leendertsz Lagelant; 11) Isbrant Isbrantsz; 12) Cornelis Patman; 13) Joost Cornelis Waterboer; 14) de weduwe van Elant Jobssoon; 15) Jan Joosten; 16) Cruijne Pouwelsz; 17) Cruijne Pouwelsz; 18) Jan Dircksz Timmerman; 19) Willem Arentsz; 20) Cornelis Meesz; 21) Cornelis Harperssoon (te Nieuwenhoorn); 22) Cruijne Pouwelsz; 23) Joost Cornelisz de Hoop; 24) Hugo Gotenaer; 25) Cornelis Bouwensz; 26) Wouter Lambrechtsz van Groenewegen; 27) Cornelis Arentsz Gorsman; 28) Witte Jacobsz; 29) Cornelis Thijsz; 30) Cornelis Thijsz; 31) Wouter Lambrechtsz van Groenewegen; 32) Cornelis Cornelisz Jonge Cuijper; 33) Cornelis Cornelisz Jonge Cuijper; 34) Abraham Commersteijn; 35) Abraham Commersteijn, ten behoeve van Jan Pouwelsz Plasgen; 36) Jansz, Bastiaen1) Heenvliet (in de heerlijkheid van-) 3½ lijn wei in de vier hoeken, no. 25, in een stuk van 3 gemeten gemeen 1 lijn met de heiligegeest en de kerk van Heenvliet, tegenover de hoofdwatering, ten oosten van de Konijndijk. 2) Heenvliet (in de heerlijkheid van-), een gemet wei, gemeen met zeker ander gemet in no. 24; ten westen van de heiligegeest van Heenvliet, ten oosten van de Gulck. 3) Abbenbroek (heerlijkheid), een gemet wei in een stuk van 2 gemeten gemeen met de heiligegeest van Abbenbroek, ten noorden (van het bezit) van het weeshuis van Den Briel, ten noordoosten van de Abbenbroeksedijk, te zuiden (van het bezit van) het gasthuis van Den Briel. 4) Nieuwenhoorn, 4 gemeten zaailand in de Hootdijck, nr. 38, op de kaart staande als 3 gemeten, 2 lijnen, 67 roeden, ten oosten de kinderen van wijlen de heer Corn. Briel, raad en rentmeester-generaal van de grafelijkheidsdomeinen van Voorne en ten westen van de Herenweg. 5) Nieuwenhoorn, Hootdijck nr. 37, 3 gemeten wei, staande op de kaart op 3 gemeten 12 roeden, aan de noordwestzijde de erfgenamen van Cornelis Briel. 6) Nieuwenhoorn, Hootdijck no. 27, 2 gemeten 17 roeden land liggende gemeen met Pietergen Leendertsdr. in een stuk van 4 gemeten 34 roeden; ten oosten van de kade, ten zuidwesten van jonker Pouwels van der Laen, ten noordoosten van Jacob Heerman, tresaurier te Den Haag. 7) Nieuwenhoorn, Hootdijk, nr. 29, 2½ gemet land, in een stuk van 9 gemeten 292 roeden gemeen met Lijsbeth Cornelis; 6 gemeten 50 roeden en nog anderhalf gemet van Pietergen Cornelisdr; ten noordoosten van de 's Herenweg, ten noordwesten van het grafelijkheidsland, ten zuidwesten van Jacob Heerman. 8) Nieuwenhoorn, Hallingsland nr. 20, 3 gemeten land, staande op 2 gemeten, 2 lijnen, 5 roeden, ten noorden van het land van de Heiligegeest van Oud- en Nieuwenhoorn, ten westen van de rechte scheisloot, lopende van de Herendijk naar de weg. 9): Nieuwenhoorn, Hootdijk nr. 2, 5 gemeten wei, staande op 5 gemeten 1 lijn, ten oosten van de Lageweg. 10) Nieuwenhoorn, Kerkhoek nr. 52, 5 lijnen land, ten oosten van de Herendijk, ten noorden van de Herenweg. 11) Nieuwenhoorn, Rozenhoek nr. 25, 3 gemeten zaailand staande op 3 gemeten 50 roeden, ten noordwesten van de Herenweg. 12) Nieuwenhoorn, Kerkhoek nr. 24, 2 gemeten 29 roeden land, liggend in een stuk van 5 gemeten 12 roeden, gemeen met de erfgenamen van Hugo van Luchtenburg; ten zuiden van de boomgaard van Marijtgen Leendertsdr. 13) Nieuwenhoorn, Hallingsland no. 20, 4 lijnen land, in een stuk van 2 gemeten, 205 roeden gemeen met de kerk van Nieuwenhoorn; ten oosten van de Herenweg. 14) Nieuwenhoorn, Kerkhoek, nr. 37, 2 gemeten zaailand, liggend in een stuk van 6 gemeten 253 roeden, gemeen met de erfgenamen van Huijch Jansz van Luchtenburch; ten westen van Pauwels van der Nieustat (oud-burgemeester). 15) Nieuwenhoorn, Kerkhoek, nr. 41, 4½ gemet wei- en zaailand, staande op 4 gemeten 111 roeden; ten zuiden van de Herenweg. 16) Nieuwenhoorn, Oudjaar nr. 1, 40 lijnen land, staande op 4 gemeten 2 lijnen 11½ roeden land, in de hoek van de weg, ten zuiden van de Herenweg, ten oosten van de Herendijk, ten noorden van het land van de Heiligegeest van Nieuwenhoorn. 17) Nieuwenhoorn, Oudjaar, nr. 15, 1½ gemet land in een stuk van 2 gemeten 203 roeden, gemeen met de Heiligegeest van Nieuwenhoorn, ten zuiden en westen van de Herenweg, grenzend aan de voorgaande partij. 18) Nieuwenhoorn, Hootdijk nr. 1, 8 lijnen weiland staande op 2 gemeten 205 roeden land, ten zuiden en oosten van de Lageweg. 19) Nieuwenhoorn, Steentge no. 30, 5 gemeten land staande op 5 gemeten 43 roeden; ten zuiden van de Herenweg, ten westen van Jacob van Velsen (oud-burgemeester). 20) Nieuwenhoorn, Rozenhoek nr. 23, 4 gemeten land in een stuk van 5 gemeten 30 roeden; ten oosten van de Herenweg. 21) Nieuwenhoorn, Welhoek nr. 37, 1 gemet 75 roeden land, in een stuk van 5 gemeten 170 roeden, gemeen met de erfgenamen van Leendert Arentsz. Vaendrager en de Heiligegeest van Nieuwenhoorn. 22) Nieuwenhoorn, Oudjaar no. 35, 2½ gemet wei, in een stuk van 6 gemeten, 125 roeden gemeen met Beresteijn en Abraham Commersteijn als rentmeester; ten westen van de Herenweg. 23) Nieuwenhoorn, Langeland no. 7, 3 kwartier land in een stuk van 4 gemeten 117 roeden, gemeen met Matheus de Geerbode als rentmeester; ten westen van de Herenweg. 24) Nieuwenhoorn, Nieuwegote, 1½ gemet 13 roeden weiland, gelegen in een stuk van 58 gemeten, gemeen met o.a. de erfgenamen van Leendert Huijgensz Gotenaer; ten noorden van de Herendijk, ten zuiden van de Herenweg, aan de noordwestzijde de Hellevoetsedijk. 25) Nieuw-Helvoet, 3½ gemet land ten zuiden van de Herenweg, ten oosten van het land van de armen van Hellevoet. 26) Voorne (Nieuw-Helvoet?) 3 gemeten wei- en zaailand ten oosten van het land van de broodzusteren, ten noorden van de Blindenweg, ten westen van een andere Heerweg. 27) Voorne (Nieuw-Helvoet?) 2 gemeten land, ten westen van de Zuiddijk. 28) Voorne (Nieuw-Helvoet?), 8 lijnen land, ten oosten van Jacob van der Goes, ontvanger van het kwartier van Den Briel, ten westen van Cornelis Hartochvelt, burgemeester van Rotterdam, ten zuiden van de Herenweg. 29) Voorne (Nieuw-Helvoet?) 4 gemeten zaailand, ten westen en zuiden van de Herenweg. 30) Voorne (Nieuwenhoorn?), Kerkhoek, 8 lijnen land ten noorden en oosten van de Herenweg, ten zuiden van de landswatering. 31) Voorne (Nieuw-Helvoet?) een gemet land, ten noorden van de Blindenweg, ten westen van de Herenweg. 32) Voorne (Nieuw-Helvoet?), 1 gemet hoostland met 2¼ gemet moerland, liggend gemeen met de kinderen van wijlen Cornelis Briel, raad en rentmeester-generaal van het grafelijkheidsdomein van Voorne, ten oosten van de Hellevoetsedijk. 33) Voorne (Nieuw-Helvoet?) 2 gemeten land, gemeen liggend met Thobias Corvincx; ten noorden van de Herenweg, ten oosten van Cornelis Jansz Hartochvelt, burgemeester van Rotterdam. 34) Voorne (Nieuw-Helvoet?) Langeland no. 15, 6 gemeten zaailand, gemeen met 3½ gemet Vicarijland, samen staande op 9 gemeten 120 roeden; ten zuiden van de Herenweg, ten oosten en westen van de erfgenamen van Pouwels van Beresteijn, burgemeester van Delft. 35) Nieuwenhoorn, Westhil, 4 3/4 gemeten land, gelegen in een stuk van 9 gemeten 206 roeden, nr. 15, gemeen met de erfgenamen van Pouwels van Beresteijn, ten oosten van de Herenweg. 36) Voorne (Nieuwenhoorn?) Bonsenhouck, nr. 20, 3½ gemet land in een stuk van 6 gemeten 200 roeden gemeen met de Heiligegeest van Nieuwenhoorn, ten zuidoosten (van het land) van de armen van Nieuwenhoorn.
1620-05-12Jan Jacobszn van Loo, koopman te Rotterdam1) Steven Groelaert te Den Haag; 2a) Hans Jochemszn van Meppel ten behoeve van Pieter Janszn Castellerijn te Rotterdam; 2b) Hans Jochemszn van Meppel 3) Willem van Goedereede te Delft, voor Dr. Johannes BontiusRotterdam,over de Wijnbrug aan de Wijnhaven: 1) zekere drie erven, met pakhuis, loods en andere getimmerten; 2a+b) nog twee erven, elk breed: 18 voet, lang: 83 voet of 73 voet; 3) nog een tuin met huis, aan De Laan, buiten de Goudse Poort
1577-10-23Jan Heyndricxz, biersteker te Woerden, principaal; Dirck Gijsbrechtsz (of Gijsbertsz), wielmaker (ook wel raemaecker genoemd) te Woerden, borg en medeprincipaal; Margreta, zijn vrouw, later zijn weduwe, en de erfgenamen: Schrevel Gillisz); Ael (of Alijt) Gillisdr; Willemken Gillisdr; Gerrit Aelbrechtsz Pander als voogd van Maritgen Gillisdr, weeskinderen; Ghijsbrecht Anthonisz; Hendrick Anthonisz, voogd van Grietgen Gillisdr, zijn moeder; Dirck Gillisz, zoon van de broer van: Schrevel Gillisz; Anna Gillisdr; Janneken Gillisdr, weeskinderen1), 2) en 3): Hendrick Dircxz, impetrant1). Woerden, huis en erf, ten westen: de Rijn, ten oosten en zuiden: Screvel Gillisz, ten noorden: Jan de Brouwer (eigendom van Jan Heyndricxz); 2). Woerden, huis en erf, genaamd "de Moeriaen" (eerst in zijn geheel verkocht, na verklaringen opposanten voor iets meer dan de helft) ten noorden: Jan Jansz, brouwer; ten zuiden: het steegje met Bastiaen Hermansz en Jan Pietersz, strekkend voor van de straat tot aan de Rijn (eigendom van Dirck Gijsbrechtsz); 3). Woerden, een tuintje buiten de Rietvelder Poort, ten oosten: Heyndrick Jansz Cleyn, schout te Woerden; ten westen: Jan Pieter Ghyssen; ten noorden: Coomen (of Cooman) Gerrit Floren met zijn tuin, ten zuiden: de dijk (eigendom van Dirck Gijsbrechtsz)
1560-11-13Jan Heynezoon (Heynesz) op Dircxshoorn1), 2), 3) Jan Jansz.Harmckerspel op Dircxshoorn (bij Alkmaar): 1). Een stuk weiland, omtrent 9 1/2 ghars, genaamd "De Bos", gelegen in de ban van Harmckerspel. 2). Nog een gers Land, gelegen in het midden van Jan Claesz's Wey (circa 9 gheersen). 3). nog 10 1/2 snee land, gelegen gemeen in een parceel land (groot 9 1/2 gersen) genoemd het hoogelandt of die Noort
123...226
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in