Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
6480 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 6480 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1721Briefje van den gouverneur Pieter Gabrij en raad in Amboina aan haar Eds. den gouverneur generaal ende raaden van India tot Batavia gedateerd den 5 Maij 1721 (ontfangen anno 1721 per Bellevliet over Samarang).Ambon
1729Brieff door den gouverneur Johannes Bernard en raad in Amboina aan den gesaghebber en raad tot Samarang geschreven onder dato 20 Maij 1729 (ontfangen den 11 Junij 1729 per het jagt Castor en Pollux).Ambon
1740Missive van den gouverneur Jacob de Jong benevens den raad in Amboina aan haar Eds. den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia gedateert den 12 Junij 1740 (ontfangen anno 1740 per het schip Meijenberg over Samarang).Ambon
1740Missive van den gouverneur Jacob de Jong benevens den raad in Amboina aan den gesaghebber en raad tot Samarang geschreven (ontfangen den 27 Junij 1740 per het schip Opperdoes).Ambon
1740Missive dato 12 Junij 1740 door de Ambonse ministers aan den gesaghebber en raad tot Samarang geschreven.Ambon
1742Extract resolutie genomen op den 15 Meij 1742 nopens de depeche van 't schip Westcappel na Samarang.Ambon
1765Berigt van den opperstuurman Van Ewijk nopens zekere rencontre met een Engelsch schip en praauw op de reijs van Samarang naar Banda met de bark den Draak, gedateert 18 Meij 1765.Ambon
1783Copia brieff geschreven van Amboina aan Samarang in dato 12 Julij 1783.Ambon
1736Register der papieren (ontfangen den 3 November 1736 per vissers vaartuijgen den quartiermeester Jan Hendrik Beekman van Samarang over Maccasser).Banda
1736Missive van den gouverneur Nicolaas Nicolai en raad in Banda aan welgemelde haar hoog Eds. tot Batavia gedateerd 30 September anni stantij 1736 (ontfangen den 3 November 1736 per vissers vaartuijgen den quartiermeester Jan Hendrik Beekman van Samarang over Maccasser).Banda
1736Resolutien genomen in rade van politie tot Banda sedert den 20 Augustus tot 22 September 1736 (ontfangen den 3 November 1736 per vissers vaartuijgen den quartiermeester Jan Hendrik Beekman van Samarang over Maccasser).Banda
1736Instructie voor de gecommitteerdens Jacobus Leborgne en Hendrik van Leeuwenberg gaande na de Zuijt Wester eijlanden (ontfangen den 3 November 1736 per vissers vaartuijgen den quartiermeester Jan Hendrik Beekman van Samarang over Maccasser).Banda
1736Verklaring nopens de wannigheden der per de chialoupen de Nagulboom en Olijftak uijt de lading van den scheepe Haaxburg aangebragte bieren et cetera (ontfangen den 3 November 1736 per vissers vaartuijgen den quartiermeester Jan Hendrik Beekman van Samarang over Maccasser).Banda
1736Venduroll der verkogte bieren en kandijsuijker nevens derselver rendement (ontfangen den 3 November 1736 per vissers vaartuijgen den quartiermeester Jan Hendrik Beekman van Samarang over Maccasser).Banda
1736B'eedigt rapport wegens te kort gekomene 335 1/2 pond foelij op sockels uijt de pantchiallang de Kraaij (ontfangen den 3 November 1736 per vissers vaartuijgen den quartiermeester Jan Hendrik Beekman van Samarang over Maccasser).Banda
1737Gewisselde brieven tuschen de Bandase ministers en die van Amboina, Tarnaten, Macasser, mitsgaders 2 briefjes van den gesaghebber en raad tot Samarang en 2 briefjes van den Tagals resident aan gemelde Bandase ministers gecarteert onder verscheide datums (ontfangen den 21 Junij 1737 per 't schip Haaxburg).Banda
1786Missive geschreven door de gouverneur Lambertus Janszoon Haga en raad van Banda aan den gouverneur Johannes Liberg en raad tot Samarang gedateerd 14 Junij 1786 (ontvangen anno 1786).Banda
1696,1695Bandaas aankomende brieffboek beginnende met primo September 1695 en eijndigt ultimo Augusto 1696 [met voorafgaand ongenummerd register, bevat brieven van Amboina, Wokam, Batavia, Chelamme, Kisser, Lonthoir, Maccasser, Niela, Ourien, Poeloe Aij, Rosingijn, Samarang, Ternaten, Waijer en Wetter].Banda
1737Gewisselde brieven tusschen de Bandase ministers en die van Amboina, Ternaten en Macasser mitsgaders 2 briefjes van den gesaghebber en raad tot Samarang en 2 briefjes van den Tagals resident aan gemelde Bandase ministers gecarteert onder verscheijde datums.Banda
1728,1727Translaat Maleijdse brief geschreven door den Panambahan tot Banjermassing aan haar Eds. tot Batavia gedateert 15 November 1727 (den 27 Februarij 1728 over Samarang ontvangen).Banjermassin
1733Briefken van de Banjermassingse commissianten den coopman Christoffel de Marre en ondercoopman David Brouwer aan haar Eds. tot Batavia gedateert 11 Junij 1733 (den 4 Julij 1733 per het schip Hopvogel over Samarang ontvangen).Banjermassin
1733Extract uijt het Banjermassingse dagregister onder dato 7 Junij 1733 (den 4 Julij 1733 per het schip Hopvogel over Samarang ontvangen).Banjermassin
1733Origineel briefje van de commissianten den coopman Christoffel de Marre en den ondercoopman David Brouwer gerigt aan haar Eds. tot Batavia gedateert 29 Augustij 1733 (den 10 September 1733 over Samarang per het schip Haaxburg ontvangen).Banjermassin
1734Missive door de Banjermassingse commissianten De Marre en Brouwer aan haar Eds. tot Batavia geschreven de 18 Maij 1734 (den 1 Junij 1734 per het schip Noordwaddinxveen over Samarang ontvangen).Banjermassin
1734Instructie door de Banjermassingse commissianten De Marre en Brouwer aan de stuurman van de pantchialling het Verlangen tot sijn narigt gedurende het leggen bij de Chinese jonken geintrageerd (den 1 Junij 1734 per het schip Noordwaddinxveen over Samarang ontvangen).Banjermassin
1734Brieff van den Banjermassingse commissianten De Marre en Brouwer aan haar Eds. tot Batavia gecarteerd den 1 Junij 1734 (den 24 Junij 1734 per het schip Strijkebolle over Samarang ontvangen).Banjermassin
1734Missive van den coopman Christoffel de Marre en den ondercoopman David Brouwer commissianten tot Banjermassing aan haar Eds. tot Batavia geschreven den 14 December 1734 (den 29 December 1734 per het schip Linschooten over Samarang ontvangen).Banjermassin
1734Eijsche van benodigtheden voor de scheepelingen van het schip Huijs ten Donk, de pantchiallings het Verlangen en de Snoek item de tandjongpoura de Onbekwaamheijd (den 29 December 1734 per het schip Linschooten over Samarang ontvangen).Banjermassin
1736Briefje van de Banjermassingse commissianten Brouwer en Keijser aan haar Eds. tot Batavia gecarteert in dato 25 Maij 1736 (den 6 Junij 1736 per couvert over Samarang ontvangen).Banjermassin
1747Origineel briefje geschreven door den coopman en commissiant Van Suchtelen aan haar Eds. tot Batavia gedateert 27 October 1747 (den 17 November 1747 over Samarang ontvangen).Banjermassin
1757Missive door den resident Te Lintelo aan haar Eds. tot Batavia geschreven gedateert 19 Maij 1757 (den 10 Junij 1757 per inlands vaartuijgh over Samarang ontvangen).Banjermassin
1758Missive door den resident Ringholm aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato primo Maij 1758 (den 31 Maij 1758 per den Chinees Anachoda Tsoko over Samarang ontfangen).Banjermassin
1759,1758Missive van den resident Ringholm aan haar Eds. tot Batavia geschreven en gedateert 9 November 1758 (den 10 Januarij 1759 van Samarang ontvangen).Banjermassin
1631,1630Journael van Pieter Fransz. comende uijt den Mataram, beneffens copie en originele missiven van Pieter Fransz. aen den gouverneur generael uijt Samarang, gedateerd 21 en 27 Meij 1630 en uijt Bantam gedateerd 29 November, 6, 22 en 30 December, 6 en 17 Februarij 1631, missive van William Hoare uijt Bantam in dato 8 October 1630, translaet missive van Tommagon Viero Taema uijt Bantam gedateerd 11 October 1630.Batavia
1743Briefje aan den commissaris Verijsel en commandeur Theeling tot Samarang gedateerd 29 Julij 1743 (ontvangen anno 1743).Batavia
1743Briefje aan den heer commissaris Verijsel tot Cartasoera en aan den E. commandeur Theeling tot Samarang, gedateerd 13 November 1743 (ontvangen anno 1743).Batavia
1736Copia berigt van de overheeden van 't schip Ter Horst, dato 9 November 1736, dicteerende hunne wustigheijd en ondervinding van de ondernomene ontdekking van het waare oost en west bij den burger Jan Pit, op zijne gedane reijse met gemelde bodem na en van Samarang.Batavia
1739,1737Missive van den oppercoopman en gesaghebber Crul en raad tot Samarang aan haar hoog edelens tot Batavia gedateerd 14 Junij 1737.Batavia
1738Copia secreete brieven door generaal en raden soo aan den commandeur tot Samarang Nicolaas Crul als aan den Sousouhounang.Batavia
1741Copia van seven stux translaat Javaanse brieven door diverse personen en door onse militie op Samarang, in 't campement tot Caligawe en elders gevonden [allen ongedateerd].Batavia
1741Ses copia translaat Javaanse brieven tusschen den commissaris Hugo Verijssel cum cuis en den rijxbestierder Radeen Depattij Nattacoessoema gedurende des eerstgemeldes aanwesen op Samarang gewisselt [sedert 24 October tot 15 November 1741].Batavia
1741Copia extract dagregister 't zedert den 26 October tot den 17 November 1741 op Samarang gehouden.Batavia
1746Memorie of kort begrip van het geordonneerde van zijn hoog edelheijd gedurende zijn visite aan Java aan de commandeur en raad tot Samarang gedateert 9 Junij 1746.Batavia
1750Copia resolutie genomen in rade van politie te Samarang op den 28 Februarij 1750, concernerende de twintigsten penning.Batavia
1772Een bondel papieren concerneerende de boedel van den overleedene luijtenant Jan Hendrik Babler annex een berigt van den voormaligen secretaris te Samarang Munnik [ontbreekt].Batavia
1773Samentrekking van 't versondene na Samarang [in 1773].Batavia
1776Drie stux samentrekkingen van het versondene na Java [Samarang], Cheribon en Bantam in anno 1776.Batavia
1777Samentrekking van het versondene na Samarang in 1777, gedateerd Batavia, ultimo December 1777.Batavia
1777Twee berigten van 100 pees op Samarang aangebracht en van daar na Batavia terug gezondene carabijns ruijters, gedateerd den 3 November 1777.Batavia
1778Copie brieff van den afgegaane gouverneur van Ternaten Paulus Jacob Valckenaer aan generaal en raden in dato Samarang 2 December 1778.Batavia
vorige
12...130
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in