Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
2637 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 2637 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1637Inventaris van de veroverde goederen afkomstig uijt [een genomen Portugies scheepken onderweg van Nagapatnam naar Malacca, aangebracht tot Arakan met 't fluijtschip] den Otter, ongedateerd.Arakan
1676Eenige stucken bij den anderen over Nagapatnam becomen wegens 't gepasseerde en gedoente bij den Ed. Marten Huijsman tot Tutucorin en den Maduresen Neijcq.Batavia
1665Extract uijt de resolutien genomen bij den gouverneur der kust Cormandel, Cornelis Speelman en den raet tot Nagapatnam om deselve stadt tot een vierhoeckige fortresse te reduceren in dato 2 en 3 Maij 1665.Batavia
1665Extract uijt de missive van den gouverneur Cornelis Speelman en raet uijt Negapatnam aen den generael en raden tot Batavia over het reduceren van de stadt Nagapatnam tot een vierhoeckige fortresse in dato 12 Maij 1665.Batavia
1692Copie missive door den gouverneur generael en raden van Indien aen den gouverneur Laurens Pith en den raet tot Nagapatnam geschreven in dato 24 Maert 1692.Batavia
1692Beright van den ingenieur Hendrick van Boecken wegens den toestant der onderhanden fortificatiewercken tot Nagapatnam in dato 7 October 1692.Batavia
1692Copie missive door het opperhooft Joannes Lampe en den raet tot Palicol aen den gouverneur Laurens Pith en den raat tot Nagapatnam geschreven in dato 17 April 1692.Batavia
1694Beright van den capiteijn Meijndert du Roij wegens eenige bijsondere voorvallen op Pouchecherij neffens eenige copie brieven door denselven aen den gouverneur Laurens Pit tot Nagapatnam geschreven.Batavia
1694Notitie der ongelden op het kopere gelt tot Nagapatnam voor Ceijlon gemunt.Batavia
1694Copie missive van den gouverneur Laurens Pit en den raet tot Nagapatnam aen gouverneur en raden in dato 11 October 1694.Batavia
1694Copie missive van den gouverneur Pith particulier [tot Nagapatnam] aen gouverneur en raden in dato 11 October 1694.Batavia
1695't Samenstellinghe van verscheijde passagien uijt de gewisselde brieven tusschen den gouverneur Laurens Pith en den raet tot Nagapatnam en generael en raden belangende den verwaerloosden opneem en confrontatie van 's Comp. effecten tegens de boecken op Nagapatnam.Batavia
1696Brief van den heer Theodrus Telghuijs uijt Nagapatnam aen de heeren bewinthebberen ter camer Amsterdam de dato 22 December 1696.Batavia
1695Brief van den heer Theodrus Telghuijs uijt Nagapatnam aen de heeren bewinthebberen ter camer Amsterdam de dato 26 December 1695.Batavia
1698Journael en grootboeck van de differenten bevonden tusschen Comp. effecten tot Nagapatnam en de boecken geslooten ultimo Augustus 1698 en de opnemingh onder gemelte datum.Batavia
1700Kort vertoogh aen den gouverneur generael en de raden overgelevert door Bernardus Phoonsen en W. de Roo op het journael en grootboeck van Nagapatnam.Batavia
1702Rapport van gecommitteerdens gesonden door de gouverneur en raad tot Nagapatnam aen de fiscael aldaer om bij het openen van de kleene cas present te wesen dato 2 October 1702.Batavia
1736,1735Twee copia brieven in datos 10 December 1735 en 19 Februarij 1736 door gouverneur en raad tot Nagapatnam aan generael en raaden geschreven ijder verseld van een register daarvoor gebonden.Batavia
1736Een copia brief door den gouverneur Elias Guillot en den raad van Nagapatnam aan generaal en raden in dato 27 October 1736.Batavia
1736Een copia brief door den gouverneur Elias Guillot en den raad van Nagapatnam aan generaal en raden in dato 29 December 1736.Batavia
1746Copia acte door den gouverneur Mersen gepasseert aan den commandant van een Fransch esquader monsieur Mahe de la Bourdonnois gedateert Nagapatnam den 17 Augustus 1746.Batavia
1749,1748,1747,1746Diverse rendementen van verkogte koopmanschappen over de boekjaren 1746/1747, 1747/1748 en 1748/1749 voor de comptoiren Amboina, Banda, Maccassar, Timor, Jambij, Japan, China, Bengalen, Nagapatnam, Jaffanapatnam, Colombo, Trinconomale, Gale en Mature, Calpettij, Tutucorijn, Batticaloa, Mallabaar, Souratta, Gamron, Cheribon en Batavia [voor sommige comptoiren betreft het boekjaar 1746/1747 en/of 1747/1748, voor andere 1748/1749].Batavia
1757,1756Copias der beijde sententien zo ter eerste instantie voor den raad van justitie te Nagapatnam, als in appel voor den raad van justitie te Batavia op 14 September 1756 en 9 Maart 1757 geslagen in der zake van de geweese Bimilipatnamse bediendens Van Velsen en Van Jever.Batavia
1757Twee certificaten uijt China en Chormandel ontfangen ten bewijze dat het placcaat van 26 Augustus 1757 tegens het verkopen van de gepermitteerde kisten der repatrieerende personen behoorlijk is gepubliceert, annex de brieven door de bediendens der onderhorige comptoiren aan den raad van justitie te Nagapatnam des wegens geschreeven.Batavia
1758Extract Jaggernaaijkpoeramsche brief [aan de ministers te Nagapatnam] van den 13 October 1758 nopens de oorzaak van de slegtheijd der lijwaten van dat comptoir.Batavia
1770Copia rapport van den secretaris van politie te Nagapatnam Duijneveld en den negotie overdrager Scheunsman wegens het gedaan ondersoek na de pretensie van den geweesen cassier Haselkamp annex dies bijlagen.Batavia
1781Berigt van de casteels opperkooplieden te Batavia weegens de gesequestreerde gelden van den gewezen onderkoopman en cassier te Nagapatnam J. Hazelkamp, in dato 11 October 1781.Batavia
1781Twee reekeningen courant gehoorende bij het berigt van de casteels opperkooplieden te Batavia weegens de gesequestreerde gelden van den gewezen onderkoopman en cassier te Nagapatnam J. Hazelkamp van dato 11 October 1781.Batavia
1781Capitulatie voor Nagapatnam tusschen den gouverneur Van Vlissingen beneevens den raad en den Engelsche admiraal Hughes in dato 12 November 1781.Batavia
1781Capitulatie voor Nagapatnam in dato 12 November 1781 tusschen de ministers van Chormandel en den Engelsche admiraal Hughes en generaal Munro.Batavia
1782Copie brief van de geweesen gouverneur Reijnier van Vlissingen van Chromandel aan generaal en raden [zijnde een summier berigt wegens het overgaan van Nagapatnam aan de Engelsche et cetera] in dato 11 December 1782.Batavia
1781Kort verhaal van 't voorgevallene zeedert de invasie van Haijdens roofbenden tot de overgaaf van Nagapatnam aan de Engelschen van 18 Februarij 1781.Batavia
1781Verklaring wegens de indeffensible staat der bolwerken te Nagapatnam in dato 11 November 1781.Batavia
1785Berigt van den waterfiscaal Van Massau betreffende de overgave van Nagapatnam in dato 12 September 1785.Batavia
1781Inventarissen en daar bij gehoorende stukken, waar na de administratien te Nagapatnam in 1781 aan de Engelschen zijn overgegaan.Batavia
1757,1756Copia der beide sententies so in prima instantia bij den raad van justitie te Nagapatnam als in appel voor den raad justitie van Casteel Batavia op den 14 September 1756 en 9 Maart 1757 geslagen in der sake van de gewesen Bimilipatnamse bediendens Van Velde en Van Jever, gedateerd 13 October 1757.Batavia
1757,1756Copias der beijde sententien zo ter eerste instantie voor den raad van justitie te Nagapatnam, als in appel voor den raad van justitie te Batavia op 14 September 1756 en 9 Maart 1757 geslagen in der zake van de geweese Bimilipatnamse bediendens Van Velsen en Van Jever.Batavia, Hoge Raad van Justitie
1766Copia notul van den raad van justitie in dato 6 Augustus 1766 nopens eene ontfangene missive van den raad van justitie tot Nagapatnam.Batavia, Hoge Raad van Justitie
1766Copia notul van den raad van justitie in dato 12 November 1766 nopens de ontfangst van een missive van den raad van justitie van Nagapatnam.Batavia, Hoge Raad van Justitie
1766Copia notul van den raad van justitie in dato 10 December 1766 nopens eene ontfangene missive van den raad van justitie tot Nagapatnam.Batavia, Hoge Raad van Justitie
1685Authentique copie missives van den commissaris en geeligeert Cormandels gouverneur Laurens Pit uijt Masulipatnam, den raed ordinaris en gouverneur Jacob Jorisz. Pits uijt Paleacatte, mitsgaders het opperhoofd Willem van Dielen uijt Nagapatnam neffens hunne respectieve raden aen den heer commissaris Van Mijdrecht in datis 19 en 8 December mitsgaders 28 November 1685.Bengalen
1699Copie briefje van den heer directeur Pieter Ketting en raed in Souratte aen de heer gouverneur Dirck Comans ende den raet tot Nagapatnam geschreven den 14 Januarij 1699.Bengalen
1762,1747Copia translaet Fransche missive geschreven van Pondicherij aen den heer gouverneur en raed te Nagapatnam en nevens schrijvens van het Kormandelsche ministerie van den 19 April 1747 alhier ontfangen.Bengalen
1762,1758Twee copia brieven van den heer gouverneur en raad te Nagapatnam aan het Houglijsch ministerie in dato 11 en 19 December 1758.Bengalen
1762,1758Copia missive van de Masulipatnamse posthouder Ditloff aan den heer gouverneur en raad te Nagapatnam in dato den 26 September 1758.Bengalen
1762,1759Extract missive van 't Houglijsch ministerie aan dat van Nagapatnam van 18 Augustus 1759.Bengalen
1762,1759Extract brief van 't Houglijse ministerie aan dat van Nagapatnam in dato den 18 Augustus 1759.Bengalen
1762,1759Extract missive geschreven door den heer gouverneur en raad te Nagapatnam aan de heer directeur en raad te Houglij in dato 13 December 1759.Bengalen
1762,1759Twee copia Engelsche notarieele verklaringen nevens de missive geschreven door den heer gouverneur en raad te Nagapatnam aan de heer directeur en raad te Houglij in dato 13 December 1759 ontfangen.Bengalen
1672Rapport vande gecommitteerdens Pieter Dombaer en Davidt Butler wegens de stadt Nagapatnam, gedateerd 20 Maart 1672.Ceylon
vorige
12...53
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in