Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1688 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1688 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1658Copie missive door den gouverneur Jacob Hustaert van Amboina aen Evert Michielsz. resident tot Japara geschreven in dato 16 Julij 1658.Ambon
1678Missive van den heer gouverneur Antonio Hurt van voor Japara uijt het schip Japan aen haer Eds. tot Batavia geschreven de dato 18 Junij 1678.Ambon
1732Een brief van Japara na Banda (ontfangen den 12 Junij 1732 per het schip Purmerlust).Banda
1735Briefje van Japara na Banda op den 14 Januarij 1735 (ontfangen den 5 Junij 1735 per 't schip de Herstelling).Banda
1686Brief geschreven door den heer gouverneur Willem van Zijll en raad tot Banda aan den Ed. Joannis de Hertogh, oppercoopman en opperhooft der kuste Japara gedateerd 16 Julij 1686 (ontfangen anno 1686).Banda
1685Briefje geschreven aan den heer Willem van Zijll en raad tot Banda door den heer Jeremias van Vliet en raad tot Japara gedateerd 1 Augustus 1685 (ontvangen anno 1685).Banda
1686Briefje geschreven aan den heer Willem van Zijll en raad [tot Banda] en aan den heer Robbertus Padbrugge [tot Amboina] door den heer Jeremias van Vliet en raad [tot Japara] ongedateerd (ontvangen anno 1686).Banda
1686Briefje geschreven aan den heer Willem van Zijll en raad tot Banda door den heer Carel Hendrick Schellingh en raad tot Japara gedateerd 30 Januari 1686 (ontvangen anno 1686).Banda
1686Briefje geschreven aan den heer Willem van Zijll en raad tot Banda door den heer Johannes de Hartogh en raad tot Japara anno 1686 (ontvangen anno 1686).Banda
1687Briefje geschreven aan den heer gouverneur Willem van Zijll en raad tot Banda door den heer commandeur Joan Albert Sloot tot Japara den 21 Maart 1687 (ontvangen anno 1687).Banda
1687Briefje geschreven aan den heer gouverneur Willem van Zijll en raad tot Banda door den heer Pieter van den Hoorn en raad tot Japara den 6 Junij 1687 (ontvangen anno 1687).Banda
1688,1687Briefje geschreven aan den heer gouverneur Willem van Zijll en raad tot Banda door de heer commandeur Joan Albert Sloot mitsgaders den raad tot Japara den 4 December 1687 (ontvangen anno 1688).Banda
1692Briefje geschreven door den commandeur Johan Albert Sloot en raad tot Japara aan de heer Joannes Cops raad extraordinaris van India, gouverneur en directeur mitsgaders den raadt tot Banda gedateerd 14 Februarij 1692 (ontvangen anno 1692).Banda
1692Briefje geschreven door den commandeur Johan Albert Sloot en raad tot Japara aan de heer Joannes Cops raad extraordinaris van India, gouverneur en directeur mitsgaders den raadt tot Banda gedateerd 22 Februarij 1692 (ontvangen anno 1692).Banda
1692Briefje geschreven door den commandeur Johan Albertsz. Sloot en raad tot Japara aan de heer Joannes Cops raad extraordinaris van India, gouverneur en directeur mitsgaders den raadt tot Banda gedateerd 19 Februarij 1692 (ontvangen anno 1692).Banda
1692Een missive geschreven door den heer commandeur Joan Albert Sloot en raad tot Japara aan den Ed. heer gouverneur Cops en raad te Banda de dato 25 Maart 1692.Banda
1735Briefje van Japara na Banda op den 14 Januarij 1735.Banda
1620Verhael van Aert Gijsels en Jan Willemsz. Gemalen gedaen tot Jacatra op 20 October 1620 van 't geene Willem Benninck, Engels coopman haer tot Japara aen boort quam raporteren wegen de gemaeckte vrede met den Mataram.Batavia
1632Daghregister van Cornelis van Maseijck ende Pieter Wagensvelt, gehouden op de besendinge naer Japara, 5 April tot 7 [sic; 8] Meij 1632.Batavia
1669Copije missive door den heer Cornelis Speelman uijt het jacht de Meerman voor Japara den 28 November 1669 aen den generael en raden.Batavia
1674Extracten uijt brieven door den resident Jacob Couper op Japara naer Batavia geschreven [deses jare 1674] rakende 't gedoente van Montemarano.Batavia
1678Extract uijt seeckere missive door d'heer Joan Camphuijs in dato 18 Januarij 1678 aen den directeur generael Cornelis Speelman naer Japara geschreven.Batavia
1684Brieff van de opperhoofden van de fluijt Egelenburg comende van Japara van ontrent de Zuijder Wachter aen haer Eds. geschreven sonder datum.Batavia
1689,1685,1684Kort bericht van de oppercoopluijden des kasteels Batavia wegens den ontfangh der suijkeren anno 1684 en 1685 successive tot Batavia van Japara aengebracht in dato 1 Februarij 1689.Batavia
1689,1685,1684Authentcque verclaring over den ontfangh der suijkeren anno 1684 en 1685 successive tot Batavia van Japara aengebracht in dato 1 Februarij 1689.Batavia
1689,1685,1684Authentcque verclaring van de coopluijden Willem Lucifer en Jacob Dominicus mede wegens de gestalte der suijckeren anno 1684 en 1685 van Japara gecomen in dato ultimo Januarij 1689.Batavia
1689,1685Verclaringh van de opperchirurgijn Jan Hendrixsen Boutos wegens de leverantie van sekere partije suikeren tot Japara in den jaere 1685, dato 1 Februarij 1689.Batavia
1688Authenticque extract uijt seekeren missive van de ondercoopman Johannes Steen tot Japara aen de capiteijn luijtenant Anthonie Eijgel tot Batavia geschreven den 10 Julij 1688.Batavia
1686,1685Authenticque verclaringe van den ondercoopman Joannes Steen wegens de qualiteit der suijckeren anno 1685 tot Japara voor de compagnie ontfangen in dato 10 September 1686.Batavia
1686,1685Verclaring van den boekhouder Joannes Urselinx ende sergianten Valentijn Pieter Hagenbergh en Harmen de Haes over de qualiteit der suijkeren anno 1685 tot Japara voor de compagnie ontfangen in dato 10 September 1686.Batavia
1689Copie onbeantwoorde interrogatorium voor den persoon van Daniel Prasser Backer tot Japara geweest sijnde, ongedateerd.Batavia
1686,1685Bevindinge der negotieboecken van 't comptoir Japara van primo Maert 1685 tot ultimo Februrij 1686 door den visitateur generael Jeremias Coesaert opgestelt.Batavia
1689Authenticque copie missive van de hooge regeringe tot Batavia aen de residenten tot Japara geschreven den 29 Martij 1689.Batavia
1691Authenticque extract uijt de missive door den commandeur Jan Albert Sloot en den raet op Japara aen den gouverneur generael ende raden van Indien geschreven in dato 1 December 1691 aengaende eenige packen cattoene gaeren van Sourabaija gesonden.Batavia
1695,1694Bevindinge van 't comptoir Japara van primo September 1694 tot ultimo Augustij 1695.Batavia
1698,1697Copie appointement de dato 30 December 1697 tege den ondercoopman en gewese twede administrateur op Japara Lucas Munster wegens het tecort komen op sijn administratie.Batavia
1696Copie beright van de visitateur generael Bernard Phoonse wegens het different van de negotieboecken tegens 's Comp. effecten tot Japara onder dato 15 Januarij 1696.Batavia
1698Register op diverse papieren rakende de op Japara uijt een Engelsch scheepje aengehaelde 86 kisten en canasser met amphioen mitsgaders over de onbetamelijcke handelinge daer omtrent en over andere saeken van den gesagheber Pieter Gooschalck.Batavia
1698Copie missive door den gesaghebber Pieter du Randt en den raet tot Japara geschreven aen de hooge regeeringh den 28 December 1698.Batavia
1699Copie missive door de hooge regeeringh van India aen den gesaghebber Pieter Durant en den raet tot Japara den 13 Januarij 1699.Batavia
1699Extract resolutie bij de hooge regering genomen dato 4 September 1699 raackende de gagie van den fugativen oppercoopman en gewesen gesaghebber tot Japara Pieter Goodschalck.Batavia
1700Appointement door den raet van justitie ten laste van Lucas Munster en Jeremias Brons wegens haer tekort gekomene op Japara.Batavia
1701Copie missive door de hooge regeringh aen den capiteijn en provisioneel gesaghebber Pieter Hogerlinde en den raet tot Japara dato 8 Februarij 1701.Batavia
1771Request en bijlagen van den resident te Japara en Joana W. van der Beeke en W.P. Nieuwerth suppliceerende schavergoeding voor het ter Samarangsch rheede verbrand en haar toe gehoord hebbende scheepje de Unie.Batavia
1771Copie bericht van de indigo sorteerder Olsen wegens de gesteldheid der van Japara ontfangene indigo.Batavia
1777Twee berigten van den indigo sorteerder Rasmus Olsen weegens de door hem gesorteerde en goed bevondene indigo van Japara, Joana en Tagal aangebragt met de scheepen Willem Fredrik, Concordia en de Anthonetta Coenrardina, gedateerd 30 Julij en 29 Augustus 1777.Batavia
1785Berigt wegens ontfangene lakenrassen voor Japara in dato 27 Meij 1785.Batavia
1722Twee translaat Javaanse brieven door twee Ingabeijs, dienaren van den Sousohoenang aan den Tommangong Tsjotra Soma tot Japara uijt Daringo geschreven.Batavia
1778Berigten van den indigo sorteerder Olsen van de door hem goetbevondene indigo van Paccalongang, Tagal, Japara en van de Jaccatrasche boovenlanden ontfangen, gedateerd Januari, Mei, September, October 1778.Batavia
1684Briefie van de opperhoofden van de fluijt Egelenburgh komende van Japara van ontrent de Zuijderwagter aan haar Eds. geschreven (ontfangen anno 1684 12 Julij per vissers vaart).Batavia ressort
vorige
12...34
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in