Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
4046 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 4046 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1790Copie berigt en aanwijzing in dato 18 April en 7 October 1790 van de verstrekking aan de predikants weduwen ten gouvernemente Banda en Ceilon [van A.A. Gravesande aan den gouverneur te Banda Lambertus Janszoon Haga en van A. Issendorp te Colombo].Banda
1676Vier stucx copie brieven onder dato 14 Julij, 18, 27 Augustij en 12 September van Jaffanapatnam naer Colombo aen d'Ed. gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge geschreven spreeckende van de ontroerten aldaer voorgevallen.Batavia
1678Copia attestatie ofte verclaringe van de bevindinge van het schip Willem Hendrick voor Colombo in dato 12 October 1678.Batavia
1694Twee stucx caerten vertonende den toestant van de stad Colombo op Ceijlon en op desselfs punt ofte bolwerck Rotterdam [ontbreekt maar te vinden in 4.VEL.945 en 945A].Batavia
1698Vier stucx caerten en affteeckeningen van 't casteel Colombo gemaeckt bij den ingenieur Jan Christiaans Torzee [ontbreekt maar aanwezig in 4.VEL inv.nr. 947A-947D].Batavia
1700,1699Twee requesten door den predicant Regnerus Croonenburgh te Gale 't eene aen de hooge regeringh, en 't andere aen den gouverneur en raat tot Colombo om sijn verlossingh nae 't patria de dato 20 Februarij 1699 en 1 December 1700.Batavia
1702Origineele missive door den kerckenraet tot Colombo aen de vergaderingh van de seventiene dato 11 December 1702.Batavia
1702Origineele missive door den kerckenraet tot Colombo aen de vergaderingh van de seventiene dato 27 November 1702.Batavia
1735Copia brieff door den hoofdadministrateur tot Colombo Daniel Overbeek in dato 8 Augustus 1735 aan generaal en raden, item twee extracten uijt de brieven door denselven Overbeek en winkelier Martin Wijer op Batavia alle spreekende van de slegte toestand van zaken in het Ceijlonse gouvernement.Batavia
1736Copia relaes door eenen Jan Perera tot Colombo in dato 8 Julij 1736 voorsien van eenige aenmerkinge over de openbare vijandelijkheeden die er nogh al hoe langer hoe meer wierden gepleegt door 's compagnies uijtgeweekene onderdanen op Ceijlon en de verdere onheijlen die grootelijks daeruijt te dugten zijn et cetera.Batavia
1736Copia brieff geschreven door den raad ordinaris en Ceijlons gouverneur Gustaaf Willem van Imhoff beneevens den raad tot Colombo in dato 7 Augustus 1736 aen generaal en raden van India tot Batavia over den staet van dat eijland waar in 't zig was bevindende op zijn aenkomst aldaer.Batavia
1749Copia missive door den gouverneur generael en raden van Indien tot Batavia aan den raad ordinairis en gouverneur Julius Valentijn Stein van Gollenesse en den raad op Colombo gedateert 11 October 1749.Batavia
1749,1748,1747,1746Diverse rendementen van verkogte koopmanschappen over de boekjaren 1746/1747, 1747/1748 en 1748/1749 voor de comptoiren Amboina, Banda, Maccassar, Timor, Jambij, Japan, China, Bengalen, Nagapatnam, Jaffanapatnam, Colombo, Trinconomale, Gale en Mature, Calpettij, Tutucorijn, Batticaloa, Mallabaar, Souratta, Gamron, Cheribon en Batavia [voor sommige comptoiren betreft het boekjaar 1746/1747 en/of 1747/1748, voor andere 1748/1749].Batavia
1753Copia berigt wegens de te Colombo genoome preuve van 't aldaar verbuste canon [gedateerd 25 Januarij 1753].Batavia
1762Een rapport van den landmeeter Wentzel te Colombo weegens het maken van een kaart van Colombo met deszelfs omleggende situatie aan de vergadering van 17 in dato 1 November 1762 annex een missive van den zelven aan welgemelde vergadering.Batavia
1765Secreete missive door het geheim committe te Colombo aan generaal en raaden in dato 31 Januarij 1765 annex een copia briefje van Gale na Colombo geschreven in dato 29 Januarij 1765.Batavia
1765Secreete missive door het geheim committe te Colombo aan generaal en raaden in dato 6 Maart 1765 annex een copia brief van den heer gouverneur Van Eck uijt Candia aan Marten Rein en den raad te Colombo in dato 22 Februarij 1765.Batavia
1781Origineel request van 't hoofd der Mahabadda te Colombo D.F. Fretz aan den gouverneur generaal om in zijn presente dienst tot koopman bevorderd te worden, daar onder een gunstige voordragt door de Ceijlons gouverneur Falck [ongedateerd].Batavia
1782Copie brief van den Souratsch directeur aan gouverneur generaal ende raden van Indien in dato Colombo 18 November 1782.Batavia
1788Extract missive van den gouverneur en den raad te Colombo geschreven aan de hooge regeering dato 5 Julij 1788.Batavia
1788Addres van den fiscaal te Colombo Carel Fredrik Schreuder [aan de gouverneur van Ceijlon] om beslag te leggen op de penningen van den oppermeester Anthonij Rustemeijer weegens de teegen den teneur der charte parthij uitgebragte particuliere goederen per de Vlugge Trekvogel.Batavia
1788Berigt van den raad van justitie te Colombo [aan de gouverneur van Ceijlon] houdende een verslag ter toedragt van de zaak om beslag te leggen op de penningen van den oppermeester Anthonij Rustemeijer weegens de teegen den teneur der charte partij uitgebragte particuliere goederen alsmeede van 't verrigte daaromtrend dato 6 Junij 1788.Batavia
1790Copie berigt en aanwijzing in dato 18 April en 7 October 1790 van de verstrekking aan de predikants weduwen ten gouvernemente Banda en Ceilon [van A.A. Gravesande aan den gouverneur te Banda Lambertus Janszoon Haga en van A. Issendorp te Colombo].Batavia
1720,1719Copia brieff van de heer extraordinaris raad van India en gouverneur Isaac Augustin Rumpff nevens den raad tot Colombo aan haar Eds. den gouverneur generaal en raden van India tot Batavia gedateerd den 30 November 1719 zijnde op den 16 Januarij 1720 per het vaartuijg Anna tot Batavia aangebragt.Batavia
1731,1720Copia van de bijeentrecking der wissels welkens bedragen tot Colombo in 's Comp. cassa in pagoden geteld is sedert den 28 Februarij 1720 tot den 25 Januarij 1731 ten eijnde alhier tot Batavia weder uijtgekeerd te werden.Batavia
1733Sententie in den zake tusschen den advocaat fiscaal Van Schinne en den gewesen secretaris van den zogenaamden krijgsraad tot Colombo, Abraham Velge, gedateert 24 Junij 1733.Batavia
1733Copia notul van den raad van justitie concerneerende het gedisponeerde door haar agtbare op en over een tweeledig versoek van den heer Jacob Lakeman gedaan over den persoon van Roelandt Cau, secretaris van politie tot Colombo als verklaarde medepligtige in de zaken van de heer Versluijs en de leeden van den politicquen raad, gedateert den 29 Julij 1733.Batavia
1733Copia van het request door den heer Lakeman aan haar hoog edelens gepresenteerd waar bij verzogt werd dat den secretaris van politie tot Colombo, de heer Roelandt Cau bij eerste gelegentheijt pedeligato van Ceijlon herwaerts mag werden ontboden gedateert den 31 Julij 1733.Batavia
1733Copia notule van den raad van justitie de dato 9 September 1733 dicteerende haar agtbare dispositief op het daar bij vermelde en nevens gevoegt berigt van haar agtbare secretaris Bernardus Coop a Groen over seeckere reecquening van Colombo, ontfangen ten laste van heer Petrus Vuijst.Batavia
1736Request of vertoog van Roeland Cau geweese secretaris op Colombo aan generaal en raden over het sleepend houden van zijne proceduuren.Batavia, Hoge Raad van Justitie
1735Berigt of antwoord van den raad van justitie aan generaal en raden op het request van den geweese secretaris op Colombo Roeland Cau aan generaal en raden gepresenteert, overgegeeven in rade van Indien den 2 December 1735.Batavia, Hoge Raad van Justitie
1786Copie missive van de raad van justitie te Colombo aen die te Batavia van 24 Junij 1786 wegens de drie gearresteerde officieren van het regiment van Luxemburg d'Hugonet, De Bas en De la Roche.Batavia, Hoge Raad van Justitie
1785Extract missive van de kamer Zeeland aan de ministers te Colombo van 12 Maij 1785 wegens de demissie aan de major De Stettenhoffen.Batavia, Hoge Raad van Justitie
1670Copie missive door den directeur en raat naar Colombo geschreven in dato 20 October 1670.Bengalen
1670Copie missive door den directeur en raat naar Colombo geschreven in dato 10 November 1670.Bengalen
1726Twee copia brieven door den ondercoopman van 't gestrande schip Ravesteijn Johan Busch aan den gouverneur en raad tot Colombo geschreven nevens een briefje van den schipper van gemelte bodem Anthonij Klink aan voormelte boekhouder gecarteert op primo Junij 1726 (ontfangen den 19 December anno 1726 per het schip Schuijtswijk).Bengalen
1689Copie missive door directeur Muijckens en den raet aen den gouverneur Laurens Pijl en den raet tot Colombo geschreven in dato 4 December 1689.Bengalen
1691Copie missive door directeur Muijckens en den raet aen den gouverneur Laurens Pijll en den raet tot Colombo geschreven in dato 1 Januarij 1691.Bengalen
1693Copie missive door den directeur Arnoldus Muijkens en den raet in Bengale geschreven aen den gouverneur Thomas van Rhee en den raet tot Colombo in dato 8 December 1693.Bengalen
1694Copie missive door den directeur Arnoldus Muijkens en den raet in Bengale geschreven aen den gouverneur Thomas van Rhee en den raet tot Colombo in dato 6 November 1694.Bengalen
1685Copia brieven soo nae Colombo, Palliacatta, Masulipatam, Souratta, Cotchin als Persia geschreven door den provisioneel oppergesachebber, de E. Jan Pith en den raet in Bengale in December 1685.Bengalen
1751Origineele missive door de cargas in den handel tussen China en Souratta Roeloff Blok cum suis [te Colombo] aan haar hoog edelens gedateerd 17 Januarij 1751, met een appendix van 28 Januarij 1751 [uit Cochim].Canton
1639Copie missive van Athonio Caen ten ancker liggende voor Colombo aen den gouverneur generael ende raden van India van 15 Maert 1639.Ceylon
1641Copie van 2 missiven, d'eene door den gouverneur van Colombo Philip Mascarines aen president Jan Thijssen nae Cruijs de Gale geschreven; d'andere d'antwoorde op gemelten brieff in datis 27 Meij en 8 Junij 1641.Ceylon
1643Translaet missive van den broeder van den conick van Ceijlon uijt Colombo aen Arent Gardenijs overhandicht op 22 Januarij 1643.Ceylon
1645Copie missive van Joan Maetsuijcker uijt Colombo naer Cormandel aen gouverneur Arnold Heussen in dato 2 Januarij 1645.Ceylon
1646Translaet missive uijt het Latijn door Joan Maetsuijcker aen den geral [generaal] in Colombo geschreven, mitsgaders d'antwoorde op sijn voorgaende protest, ongedateerd.Ceylon
1647,1646Memorie voor den Nicolaes Overschie gaende nevens den luijtenant Marcus Cassel ende secretaris Joannes Croon in commissie naer Colombo in dato 21 Januarij 1647.Ceylon
1656Ordre waernaer hun een ijder ten dage van de storm op Colombo soo wel te water als telande sullen hebben te reguleren, ongedateerd.Ceylon
1656Copie capitulatie van Colombo in dato 12 Meij 1656 [identiek aan fls. 482-485].Ceylon
vorige
12...81
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in