Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1559 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1559 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1675Copie missive van Gelmer Vosburgh [te Cochim] aen den commandeur Hendrick van Rheede raeckende het te cort gecomen houtwerck en andersinds in dato 24 September 1675.Batavia
1673,1667Memorie wegens den agterstal van Cochim, item de generaele lasten, winsten en oncosten der fortificatie 't sedert het begin van den jaere 1667 tot ultimo December 1673.Batavia
1673Verschil der coopmanschappen bij vercoop tusschen Canara en Cochim en het zuijder Malabaer [sedert anno 1673].Batavia
1676Translaet olas off brieven van de coningen van Porca en Cochim aen den commandeur Hendrick van Rheede met haer rescripties.Batavia
1687Extract uijt de justitierolle der stad Cochim rakende den boekhouder Bernardus Casearius, item verclaringe van den secetaris Riebeek dat het vervolg van die saek tot Batavia niet is overgecomen.Batavia
1757Copia acte van verbintenisse door den koning van Trevancoor aan die van Cochim, in dato 6 Februarij 1757.Batavia
1766,1765,1764Reekening courant van de verkogte poeder suijker op Cochim in het boekjaar 1764/1765, gedateerd 10 April 1766.Batavia
1767,1766,1765Rekening courant van de verkogte poeder suijcker op Cochim in 1765/1766, in dato ultimo Maart 1767.Batavia
1768Copia brief van den quartiermeester en eenige matroosen van het smal schip de Mosselschulp in dato 2 April 1768 van Bombaij geschreven aan den equipagiemeester te Cochim Buijs behelsende een omstandig relaas van de overweldiging van dies bodem door de Marketties.Batavia
1768Vier copia gewisselde brieven tusschen de twee eerste ministers te Cochim en den Cananoors resident Van der Grijp, mitsgaders tusschen den laastgemelde en de Engelschen te Talecherij aangaande het voorneemen dier natie tegen Adi Ragia en Aider Alichan in datis 26 Februari, 5 en 7 Maart 1768.Batavia
1774Extract notul van het geresolveerde in rade van Indien op den 13 December 1774 waarbij geinsereert is zeekere justitieele acte wegens de gestelde cautie juratoir door G.J. Feijth voor te kort komingen op zijne gehad hebbende administratien te Cochim.Batavia
1781Bericht van de gecommitteerdens te Cochim wegens de gesteldheid der wallen, de militaire wagten en 's Comps. wooningen en gebouwen aldaar in dato 2 April 1781.Batavia
1781Concept conditien om het onderhouden der fortificatiewerken te Cochim aan te besteeden, ongedateerd.Batavia
1781Memorie der canons en verdere ammunitie goederen tot Cochim in dato ultimo Maart 1781.Batavia
1781Memorie en constitutie van de canons op de bolwerken tot Cochim en in voorraad, datum ultimo Maart 1781.Batavia
1782Copie brief van den gewezene Souratsch directeur aan 't geheim committé in dato 16 Maart 1782 te Cochim.Batavia
1784Berigt van den secunde te Cochim R. van Hoorn omtrend de nalatenschap van den overledene majoor Englert in dato 23 April 1784.Batavia
1789Copij translaat Chineese brieff van den afgezant van den koning van Cochim aan 't hof aldaar.Batavia
1768Een copia van een gewisselde brief tusschen de twee eerste ministers te Cochim en den Cananoor's resident Van der Grijp mitsgaders tusschen den laastgemelden en de Engelsen te Talleicherijp in Februari en Maart 1768 nopens het voornemen dier natie tegen Adi Ragia en Haider Alichan, gedateerd 28 Februari 1768.Batavia
1768Brief aan Cananoor's resident Bartholomeus van der Grijp van Cornelis Breekpot en D. Kelli uit Cochim, gedateerd 7 Maart 1768.Batavia
1734Verhaal van seecker Engelsman tot Cochim gedaan nopens het wederkeren van 't scheepje de Windhond na Persien (ontfangen den 6 April 1734).Bengalen
1751Origineele missive door de cargas in den handel tussen China en Souratta Roeloff Blok cum suis [te Colombo] aan haar hoog edelens gedateerd 17 Januarij 1751, met een appendix van 28 Januarij 1751 [uit Cochim].Canton
1752Origineele missive door de cargas in den handel tusschen Cochim en China aan haar hoog edelens en gedateert 7 November 1752.Canton
1670Extract missive door den commandeur en raat tot Cochim aan de camer tot Amsterdam geschreven in dato 16 Februarij 1670.Ceylon
1672Copie missive door de Ed. Pieter Vertangen en raet tot Cananoor aen de commandeur Hendrick van Rheede tot Cochim geschreven in dato 29 November 1672.Ceylon
1675Actens der kerckelijcke vergaderinge, Cochim in datis 5 tot 20 April 1675.Ceylon
1678Copie missive van den gouverneur van Ceijlon aen den commandeur en raet tot Cochim in dato 19 Januarij 1678.Ceylon
1740,1739Drie copia brieven door de edele heren gouverneur Van Imhoff aan de edelen en hoffgroten in Candia geschreven als een tot bekentmaking desselfs terugkomst van Cochim in dato 11 April en een copia gedateert 12 November 1739 spreekende van de particuliere commissie rakende des conings huwelijk, mitsgaders een derde van 15 Januarij ter communicatie van sijn edele verkregen ontslag uit het Ceijlonse gouvernement en de aanstelling van de heer Bruijnink tot zijn vervanger (den 27 Februarij 1740 per 't schip Ridderskerk).Ceylon
1739,1737Brief door den commandeur Julius Valenteijn Steijn van Gollenesse benevens den raad tot Couchim aen even gemelte ministers Ceijlons gouverneur G.W. van Imhoff en raad tot Colombo gerigt in dato 2 September 1739 annex een copia briefje door de Coelangse bediendens na Couchim geschreven op den 1 September 1739 item een extract uijt een secreete brief door dese regeering aan op gemelte commandeur en secunde tot Cochim geschreven den 17 Oktober 1737 (den 9 December 1739 per 't schip Karssenhoff).Ceylon
1728Diverse brieven tusschen Colombo en Cochim onder verscheijde datums gewisseld (den 21 Junij 1728 per het schip Hogersmilde in een ander paquet).Ceylon
1707Briefje door den Zourats directeur Joan Grotenhuijs en den raat uijt s'Comps. thuin aan den commandeur Willem Moerman en raat tot Cochim gezonden gedateert 29 Januarij 1707 (ontfangen 27 Maert 1707 per Monster).Ceylon
1704Extract uijt het postscriptum van een briefje door den commandeur Willem Moerman en raet tot Cochim aen den gouverneur Simons en raet tot Colombo gecarteert de dato 12 September 1704 (den 21 November 1704 per 't schip 't Geijn over Cormandel).Ceylon
1707Missive door Ceijlons gouveneur Cornelis Joan Simons en raad aen den commandeur Willem Moerman en raad tot Cochim geschreven den 8 Julij 1707 (den 8 December 1707 per de Donauw).Ceylon
1707Protest van den Engelschen resident tot Calicoet Robbert Adams gedaen en overgesonden aen den commandeur Willem Moerman tot Cochim den 9 Junij 1707 (den 8 December 1707 per de Donauw).Ceylon
1709Twee copia brieven van den commandeur Adam van der Duijn en den raad tot Cochim aan de heer gouverneur en raad tot Colombo gedateerd den 12 en 16 September 1709 (den 4 December 1709 over Cormandel per het fregat Peter en Paul, in een apart paquet, onder couverd van Nagapatnam).Ceylon
1711,1710Extract brief in dato 25 October 1710 uijt Zouratta aan den commandeur Barent Ketel en den raad tot Cochim geschreven meldende het afsterven van den directeur en ambassadeur Cornelis Bezuijen en de voorstelling van den oppercoopman Jan Josua Ketelaar in desselve plaats (den 20 Januarij 1711 per de fluijt Molenwerf).Ceylon
1722Copia brief van den gouverneur en raed tot Colombo aen den commandeur Hertenberg en raad tot Cochim in dato 4 Junij 1722 (den 22 October 1722 per het schip Kiefhoek).Ceylon
1724,1723Copia gewisselde brieven tusschen Cochim en Colombo van den 20 December 1723 tot den 14 April 1724 (den 10 Julij 1724 per het schip Borselen, over Galen in een aparte kas).Ceylon
1724Copia brieven gewisselt tussen Cochim en Colombo gedateert sedert den 2 Maij tot den eersten Augustus 1724 (den 9 October 1724 per het schip Hogenes over Nagapatnam).Ceylon
1726,1725Negen stux gewisselde brieven tusschen Cochim en Colombo sedert den 10 Augusto tot den 26 November 1725 (ontfangen den 30 Januarij 1726 per 't schip Nederhoven).Ceylon
1726,1725Derthien stux gewisselde brieven tusschen Cochim en Colombo sedert 26 December 1725 tot 12 Maart 1726 (den 21 Maij 1726 per 't schip Stabroek in een ander paquet).Ceylon
1727,1726Twaalf stux gewisselde brieven tusschen Colombo en Cochim sederd den 17 Augustus 1726 tot den 6 Januarij 1727 (ontfangen den 12 Maart 1727 per het schip Midloo).Ceylon
1729Secrete missive van Cochim na Colombo vervattende een communicatie wegens de gerugte versending van 5 Portugeese schepen van Goa na Bombassa in Januarij of Februarij 1729 met eenige arbeidslieden en allerhande gereetsschappen en materialen tot den opbouw van een fortresse op Pattij (den 29 Junij 1729 per de kruijspatchialling en den boekhouder van 't schip Adrichem).Ceylon
1729Missive van Cochim na Colombo op den 12 April 1729 gecarteerd, nevens een relaas van een Engelsche capitain en een brief van den onderkoning van Goa behelsende de aankomst van Adrichem uijt Souratta en de gepleegde geweldenarijen door de Portugeesen aan 7 inlandse vaartuijgen voor Barsaloor benevens het bedroefde voorval aan drie Gamronse ministers en het ongemeen snorben der Portugeesen op de regalien van haren coning in Indien (den 29 Junij 1729 per de kruijspatchialling en den boekhouder van 't schip Adrichem).Ceylon
1729Drie brieven van Cochim na Colombo de datis 18, 25 en 27 Maij 1729 (den 17 Augustus 1729 per 't jagt Colombo).Ceylon
1730,1729Sesentwintig gewisselde brieven tusschen Colombo en Cochim onder verscheijde datums (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenroode).Ceylon
1730,1729Sess brieven op den 9, 13, 20 Februarij en 16 Maij jongstleden, item 9 en 31 December 1729 vervolgens op den 16, 26 Januarij, 18 Maart, 17 April en 3 Maij 1730 tusschen Colombo en Cochim gewisseld (den 4 Augustus 1730 per het jagt Constantia).Ceylon
1730Vijff gewisselde brieven tusschen Colombo en Cochim op den 13 Maij, 13 en 15 Julij en 28 Augustus 1730 gedateerd (den 26 October 1730 per het schip Meijnden).Ceylon
1732,1731Vijff briefjes van Colombo na Cochim, Nagapatnam, Jaffnapatnam, Tutucorijn en Mannaer gesonden dato 30 December 1731 (den 11 Maart 1732 per 't schip Lantscroon ontfangen).Ceylon
1732Copia briefken door den heer raad extraordinaris en commissaris over Mallabaar Wouter Hendrix nevens den raad tot Cochim aan de bediendens tot Tutucorijn geschreven op den 2 Maij 1732 (den 11 Augustus 1732 per 't schip Jacoba, in een ander paquet).Ceylon
vorige
12...32
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in