Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
170132 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170132 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
AmbonInstructie door de regenten van Amboina voor de diaconijs aldaer opgestelt in dato 28 November 1690.1690
AmbonBrieff door den coninck van Bouton aen den gouverneur De Haes in Amboina geschreven neffens het antwoort van deselve daerop.1691
AmbonBrieff door den coninck van Bouton aen alle de Orankaijen van Ceram geschreven.1691
AmbonBrieff door gouverneur De Haes aen de Radjas en Pattijs benoorden 't eijland Ceram geschreven in dato 13 Januarij 1691.1691
AmbonRelaes van een swacke aertbevingh inden jaere 1690 tot Ambleauw voorgevallen.1690
AmbonRegister der Ambonse negotieboecken.1691
AmbonRegister der Ambonse soldijboecken van anno 1690/1691.1691,1690
AmbonMissive door den gouverneur Nicolaes Schagen en den raet aen den generael en rade van Indien geschreven in dato 6 September 1691.1691
AmbonRegister der papieren.1691
AmbonMissive door den gouverneur Schagen en den raed aen den generael en rade van Indien geschreven in dato 19 September 1691.1691
AmbonRegister der papieren.1691
AmbonMissive door den gouverneur Schagen en den raed aen den generael en rade van Indien geschreven in dato 3 October 1691.1691
AmbonBeschrijvinge der sielen en nagelbomen van de provintie Amboina gedaen in den jare 1692.1692
AmbonRegister der papieren [naar Batavia].1692
AmbonCopie missive door den raet extra ordinaris den gouverneur Nicolaes Schagen en den raat in Amboina aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven gedateert 12 Maij 1692.1692
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 31 Maij 1692.1692
AmbonCopie missive door den raet extra ordinaris den gouverneur Nicolaes Schagen en den raat in Amboina aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven gedateert 31 Maij 1692.1692
AmbonVerbael ofte dagelijcxe aenteeckeninge bij gouverneur Schagen gehouden in sijne voijagie nae Honimoa.1692
AmbonKort verhael van de gecommitteerdens Rumphius, Snaats en Nuijts wegens het aenbrengen der gesanten van Sawaij in dato ultimo April 1692.1692
AmbonRapport van den vaendrager Hans Metsler behelsende sijne verrightinge op de eijlanden Manipa, Kelang en Bouea.1692
AmbonInstructie voor den boekhouder Pieter Nuijts gaende in commissie nae Hatinoua in dato 17 Maij 1692.1692
AmbonDrie stux copie resolutien genomen ten Casteele Victoria in Amboina in datis 6, 13 en 23 Maij 1692.1692
AmbonExtract uijt de Ambonse kerckelijcke resolutien in dato 15 Februarij 1692.1692
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 14 Julij 1692.1692
AmbonCopie missive door gouverneur Schagen en den raet aen den generaal en raden geschreven in dato 4 Julij 1692.1692
AmbonRapport van den boeckhouder Pieter Nuijts wegens sijne verrighting tot Sawaij in dato 2 Julij 1692.1692
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 21 September 1692.1692
AmbonCopie missive door de gouverneur Schagen en den raet aen den generaal ende raden geschreven in dato 21 September 1692.1692
AmbonRapport van den ingenieur Marcus de Baijonville wegens de quade gestalte van 't Casteel Victoria in dato 13 Maij 1692.1692
AmbonCalculatie van 't geene de voorgenome fortificatie wercken soude comen te kosten.1692
AmbonRapport van gecommitteerdens Schaffert, Rumphius en Baijonville nopende een nieuw besteck van 't Casteel Victoria in dato 2 September 1692.1692
AmbonRapport wegens de gestalte van de gront omtrent het Casteel Victoria in dato 3 September 1692.1692
AmbonTaxatie van de huijsen en erven et cetera in Amboina die bij voortganck van het vaderlants project beslagen soude werden.1692
AmbonTaxatie van de metinge van den roijmeester J. de Hanevelt.1692
AmbonRequest van de Ambonse burgerije aen den gouverneur generael ende raden van Indien gepresenteerd.1692
AmbonSecrete missive door gouverneur Schagen en den raet aen gouverneur generaal en raden geschreven gedateert 21 September 1692.1692
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 9 October 1692 [staat op fol. 154vo].1692
AmbonCopie missive door gouverneur Schagen en den raet aen gouverneur generaal en raden geschreven in dato 9 October 1692.1692
AmbonRegister der papieren der negotie en soldij boecken.1692
AmbonDiverse extracten uijt de Ambonse negotieboeken raackende den gewesen raet extra ordinaris en gouverneur en raad Robbertus Padbrugge [betreffende de jaren 1683-1685].1685,1683
AmbonTwee copie rapporten van de raden extra ordinaris Joan van Leene en Wijbrant Lijcoghton nopende de saacke en openstaende reeckening tusschen d'Ed. Comp. en den Bandasen Radja Salomon in datis 29 December 1693 en 22 Januarij 1694.1694,1693
AmbonVerscheijde copie advijsen van 's Comp. bedienden en leden van den politicquen raet in Amboina behelsende ieders gevoelen over de nagelculture en den lantbouw et cetera nevens een extract uijt het Ambons daghregister onder dato 19 April 1686 mitsgaders een extract uijt de missive door het opperhoofd van Honimoa Joannes Moris den 29 Julij 1686 aen den gouverneur Padbrugge en raet geschreven raackende het selve subject.1686
AmbonDrie extracten uijt de resolutien bij den gouverneur Schagen en den raet in Amboina genomen in datis 8, 14 en 21 October 1692 alsmede verscheijde extracten uijt de brieven door de bediende van de Comp. aen de gouverneur Schagen en raet in Amboina geschreven raackende de gedane extirpatie van alle nagelbomen in die provintie die sedert den jaere 1664 waren aangeplant.1692,1664
AmbonBeschrijvinge der zielen en nagelboomen van den jare 1693 gedaan in de provintie Amboina.1693
AmbonRegister der papieren [naar Batavia] de dato 21 Maij 1693.1693
AmbonCopie missive door den raet extra ordinaris en gouverneur Nicolaas Schagen en den raet in Amboina aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven gedateert 21 Maij 1693.1693
AmbonCopie brieffge door de Ambonse burgerij aen den gouverneur generael particulier geschreven in dato 1 Maij 1693.1693
AmbonRapport van den out coopman Georgius Rumphius benevens de boeckhouder Pieter Nuijts en Jan Durijn nopende hun verrigtingh omtrent die van Sawaij in dato 9 December 1693.1693
AmbonTranslaet missive door eenen lockman uijt Keffingh aen den gouverneur Schagen geschreven.1693
AmbonRegisters der Ambonse negotie en soldijboecken.1693
123...3403
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in