Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1812 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1812 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1685Authenticque extract uijt een missive van de Ed. Pijl en raad aan den commandeur en den raet tot Gale in dato 13 September 1685.Batavia
1694,1693Berigt van 't opperhooft des generalen soldij comptoir Pieter de Vos rakende 1229 1/4 rijksdaalders van den overleden opperstuurman Egbert Swerts anno 1694 tot Gale in Comp. cassa getelt nevens extract uijt het Gaalse negotie journaal van den jare 1693-1694 dienaangaande.Batavia
1700,1699Twee requesten door den predicant Regnerus Croonenburgh te Gale 't eene aen de hooge regeringh, en 't andere aen den gouverneur en raat tot Colombo om sijn verlossingh nae 't patria de dato 20 Februarij 1699 en 1 December 1700.Batavia
1741Originele missive door den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia geschreven in dato 6 December 1741 aan de vergadering van seventiene met een post scriptum inhoudende het ontdekte verraad op 't schip 't Hof Niet Altijd Somer op den 22 November tusschen Gale en Batavia gesmeed door de aan boord zijnde Bougineesen en Maleijers.Batavia
1749,1748,1747,1746Diverse rendementen van verkogte koopmanschappen over de boekjaren 1746/1747, 1747/1748 en 1748/1749 voor de comptoiren Amboina, Banda, Maccassar, Timor, Jambij, Japan, China, Bengalen, Nagapatnam, Jaffanapatnam, Colombo, Trinconomale, Gale en Mature, Calpettij, Tutucorijn, Batticaloa, Mallabaar, Souratta, Gamron, Cheribon en Batavia [voor sommige comptoiren betreft het boekjaar 1746/1747 en/of 1747/1748, voor andere 1748/1749].Batavia
1765Secreete missive door het geheim committe te Colombo aan generaal en raaden in dato 31 Januarij 1765 annex een copia briefje van Gale na Colombo geschreven in dato 29 Januarij 1765.Batavia
1786Verhandelinge over de gelegenheid en de tegenwoordige staat der vestingwerken van Gale door de capitijn ingenieur Riemer van 22 Maij 1786.Batavia
1787Aanmerkingen van den capitain ingenieur C.F. Reimer op de projecten van vernieuwing voor de vestingen Kolombo, Gale, Trinconomale en Ooostenburg door de heer La Lustrière capitain ingenieur en directeur der fortificatien te Pondichery en Brouillon derde plan ter verbetering der vestingwerken van Kolombo in dato 24 September 1787 [ontbreekt].Batavia
1669Copie missive door den directeur Constantijn Ranst naar Gale geschreven in dato 8 November 1669.Bengalen
1670Copie missive door den directeur en raat naar Gale geschreven in dato 28 October 1670.Bengalen
1671Twee copie brieven van Constantin Ranst aen commandeur Adriaen Roothaes en raet op Gale, Bengale in dato 6 November 1671.Bengalen
1738,1737Ses stux rapporten rakende de gedaene visitatie van de scheepen Schuijtwijk, 't Hof niet altijd Winter, Rithem, Dieshoek en Strijen wegens hun diepgaen, soo tot Gale, Mazulipatnam, Padang als Bengale (ontfangen den 31 Januarij 1738).Bengalen
1612Originele missive door Hans Baron uijt Gale aen Heijndrick de Groen tot Poeleschettijpale, in dato 25 December 1612 [document zit in 1ste katern Coromandel].Ceylon
1612Originele missive door Hans Baron uijt Gale aen Heijndrick de Groen in Sensour, in dato 10 December 1612 [document zit in 1ste katern Coromandel].Ceylon
1642Copie missive van Gale aan de gouverneur generaal en raden in dato 22 Meij 1642.Ceylon
1641Copie missive uit Gale na Goa in dato 12 November 1641.Ceylon
1643Copie stucken nopende de ordre welcke de cappiteijnen Paulus Donck ende Jan van der Laen uijt Gale gegeven is ende haer bedrijf soo in Biligam als aen Acuiras, gedateerd 6, 9, 10 en 18 Meij 1643.Ceylon
1645Copie missive door Joan Thijssen tot Gale aen de Ed. heer gouverneur generael en raden van India tot Batavia in dato 26 Meij 1645.Ceylon
1645Copie missive door Joan Thijssen tot Gale aen de Ed. heer gouverneur generael en raden van India tot Batavia in dato 20 Augustij 1645.Ceylon
1645Copie missive van Thijssen uit Gale naer Batavia in dato 26 Meij 1645.Ceylon
1645Originele missive van Joan Thijssen uit Gale aen Arnold Heussen in dato 20 Maert 1645.Ceylon
1645Copie missive van Laurens d'Marschalcq uit Baticaloa aen den gouverneur Jan Thijssen in Gale in dato 18 Februarij 1645.Ceylon
1644Copie missive door den president Jan Thijssen uit Gale aen Arnoult Heussen geschreven in dato 18 Maert 1644.Ceylon
1644Copie missive van president Jan Thijssen uit Gale naer Batavia in dato 18 Maert 1644.Ceylon
1645Copie missive van Joan Thijssen uit Gale naer Batavia in dato 24 April 1645.Ceylon
1645Copie missive van den coopman Laurens de Marschale uijt Batecaloa aen gouverneur Joan Thijsz. tot Gale in dato 9 April 1645.Ceylon
1645Copie missive van gouverneur Johan Thijssen uijt Gale aen den gouverneur generael ende raden van India in dato 11 Maert 1645.Ceylon
1645Copie missive van gouverneur Johan Thijssen uijt Gale aen den gouverneur generael ende raden van India in dato 26 Meij 1645.Ceylon
1646Extract uijt het resolutieboec der stad Gale, ongedateerd.Ceylon
1646Copie missive int Portugees ende desselfs translaet van den Vicereij Dom Philippo Mascarenhas in dato 17 September 1646 uijt Goa, mitsgaders antwoort [door Joan Maetsuijcker tot Gale] int Latijn in dato 4 November 1646.Ceylon
1647Copie translaet Portugese missive van den coninck Raijasinga in datis 12 Julij ende 29 Augustij 1647 [aen den raad tot Gale].Ceylon
1647Copie missiven [door den raad tot Gale] aen den coninck Raijasinga van 11 ende 12 Augustij ende 10 September 1647.Ceylon
1647Copie missiven door den coopman Laurens de Maerschalk uijt Candia aen den gouverneur Johan Maetsuijker tot Gale in datis 24 September ende 10 October 1647.Ceylon
1650Copie missive door Jacob van Kittensteijn tot Gale aen den keijzer Raija Singa, in datis 1 April 1650.Ceylon
1650Copie missive aen den dessave Marcus Cassel door Jacob Kittensteijn tot Gale met antwoort, in dato Maert 1650.Ceylon
1650Copie missiven door president Jacob van Kittensteijn tot Gale aen den commissaris Pieter Kieft in Candia, in datis 1 en 25 April 1650.Ceylon
1650Copie missive door president Jacob van Kittensteijn aen den keijzer Raija Singa, Gale den 25 April 1650.Ceylon
1650Copie missive door Jacob van Kittensteijn tot Gale aen den commissaris Pieter Kieft in Candia, in datis 25 April 1650.Ceylon
1650Copie acte van monseigneur Daniël de Moter saliger op den predicant Antonius Lentius verleent, 13 Februarij anno 1650 tot Gale.Ceylon
1650Copie translaet missive door president Jacob van Kittensteijn tot Gale aen het opperhooft van Cailpatnam, in dato 29 April 1650.Ceylon
1650Copie missiven door president Jacob van Kittensteijn tot Gale aen den commissaris Pieter Kieft in Candia, in datis 1 en 25 April 1650.Ceylon
1650Copie missiven door president Jacob van Kittensteijn tot Gale aen den keijzer Raija Singa, in datis 1 en 25 April 1650.Ceylon
1650Copie missive door president Jacob van Kittensteijn uit Gale aen gouverneur Arnold Heussen tot Choromandel, in dato 1 Meij 1650.Ceylon
1650Copie resolutie genomen door president Jacob van Kittensteijn en raad tot Gale, in dato 26 Maert 1650.Ceylon
1650Extract uijt het daghregister der stadt Gale op 13 Maert 1650.Ceylon
1648Copie missiven [van Joan Maetsuijcker respectievelijck uijt de stadt Gale en uijt Billigam] in datis 31 October en 22 November 1648.Ceylon
1650Copie missive aen den oppercoopman Adriaen van de Meijde van Negombo door president Jacob Kittensteijn tot Gale, in dato 7 en 28 Maert anno 1650.Ceylon
1650Copie missive door president Jacob van Kittensteijn tot Gale aen gouverneur Arnold Heussen tot Choromandel, in dato 1 April 1650.Ceylon
1650Extract uijt het dagregister der stad Gale in dato 13 Maart 1650.Ceylon
1650Copie resolutie dato 26 Maert 1650 bij d'Ed. president Jacob van Kittensteijn ende den raat in Gale getrocken.Ceylon
vorige
12...37
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in