Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
1559 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1559 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BataviaExtract uijt de justitierolle der stad Cochim rakende den boekhouder Bernardus Casearius, item verclaringe van den secetaris Riebeek dat het vervolg van die saek tot Batavia niet is overgecomen.1687
BataviaExtract notul van het geresolveerde in rade van Indien op den 13 December 1774 waarbij geinsereert is zeekere justitieele acte wegens de gestelde cautie juratoir door G.J. Feijth voor te kort komingen op zijne gehad hebbende administratien te Cochim.1774
BataviaBericht van de gecommitteerdens te Cochim wegens de gesteldheid der wallen, de militaire wagten en 's Comps. wooningen en gebouwen aldaar in dato 2 April 1781.1781
BataviaConcept conditien om het onderhouden der fortificatiewerken te Cochim aan te besteeden, ongedateerd.1781
BataviaMemorie der canons en verdere ammunitie goederen tot Cochim in dato ultimo Maart 1781.1781
BataviaMemorie en constitutie van de canons op de bolwerken tot Cochim en in voorraad, datum ultimo Maart 1781.1781
BataviaCopie brief van den gewezene Souratsch directeur aan 't geheim committé in dato 16 Maart 1782 te Cochim.1782
BataviaCopie missive van Gelmer Vosburgh [te Cochim] aen den commandeur Hendrick van Rheede raeckende het te cort gecomen houtwerck en andersinds in dato 24 September 1675.1675
BataviaMemorie wegens den agterstal van Cochim, item de generaele lasten, winsten en oncosten der fortificatie 't sedert het begin van den jaere 1667 tot ultimo December 1673.1673,1667
BataviaVerschil der coopmanschappen bij vercoop tusschen Canara en Cochim en het zuijder Malabaer [sedert anno 1673].1673
BataviaTranslaet olas off brieven van de coningen van Porca en Cochim aen den commandeur Hendrick van Rheede met haer rescripties.1676
BataviaCopia acte van verbintenisse door den koning van Trevancoor aan die van Cochim, in dato 6 Februarij 1757.1757
BataviaReekening courant van de verkogte poeder suijker op Cochim in het boekjaar 1764/1765, gedateerd 10 April 1766.1766,1765,1764
BataviaRekening courant van de verkogte poeder suijcker op Cochim in 1765/1766, in dato ultimo Maart 1767.1767,1766,1765
BataviaCopia brief van den quartiermeester en eenige matroosen van het smal schip de Mosselschulp in dato 2 April 1768 van Bombaij geschreven aan den equipagiemeester te Cochim Buijs behelsende een omstandig relaas van de overweldiging van dies bodem door de Marketties.1768
BataviaVier copia gewisselde brieven tusschen de twee eerste ministers te Cochim en den Cananoors resident Van der Grijp, mitsgaders tusschen den laastgemelde en de Engelschen te Talecherij aangaande het voorneemen dier natie tegen Adi Ragia en Aider Alichan in datis 26 Februari, 5 en 7 Maart 1768.1768
BataviaBerigt van den secunde te Cochim R. van Hoorn omtrend de nalatenschap van den overledene majoor Englert in dato 23 April 1784.1784
BataviaCopij translaat Chineese brieff van den afgezant van den koning van Cochim aan 't hof aldaar.1789
BataviaEen copia van een gewisselde brief tusschen de twee eerste ministers te Cochim en den Cananoor's resident Van der Grijp mitsgaders tusschen den laastgemelden en de Engelsen te Talleicherijp in Februari en Maart 1768 nopens het voornemen dier natie tegen Adi Ragia en Haider Alichan, gedateerd 28 Februari 1768.1768
BataviaBrief aan Cananoor's resident Bartholomeus van der Grijp van Cornelis Breekpot en D. Kelli uit Cochim, gedateerd 7 Maart 1768.1768
BengalenVerhaal van seecker Engelsman tot Cochim gedaan nopens het wederkeren van 't scheepje de Windhond na Persien (ontfangen den 6 April 1734).1734
CantonOrigineele missive door de cargas in den handel tussen China en Souratta Roeloff Blok cum suis [te Colombo] aan haar hoog edelens gedateerd 17 Januarij 1751, met een appendix van 28 Januarij 1751 [uit Cochim].1751
CantonOrigineele missive door de cargas in den handel tusschen Cochim en China aan haar hoog edelens en gedateert 7 November 1752.1752
CeylonVijff stuk authenticque copien missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isaacq van Dielen en raat tot Cochim uijt Paliacatta gedateert 28 December 1688 en uijt Jaffanapatnam den 26 Julij, 25 October, 29 November en 14 December 1689.1689,1688
CeylonVijf copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isacq van Dielen en raat tot Cochim uijt Jaffanapatnam in datis 19 Januarij en 20 Februarij 1690 en uijt Tutucorijn 12 en 29 Maart en 11 April 1690.1690
CeylonTwee copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isak van Dielen en raad tot Cochim uijt Tutucorijn in dato 17 Meij en uijt Atoer 12 Junij 1690.1690
CeylonVijff authenticque copia missives door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede aan den commandeur Isacq van Dielen en raad tot Cochim nevens den ondercoopman Alexander Wigmans en raad tot Coijlang geschreven uijt Tutucorijn in datis 16, 21 en 28 December 1690, 3 en 6 Januarij 1691.1691,1690
CeylonCopie brief door commissaris Van Reede den 26 November 1691 uijt het schip Dregterland van voor Calicout aen de heer commandeur Isaac van Dielen en raed tot Cochim geschreven wegens een Engelschen rover aldaer vernomen.1691
CeylonCopie brieven door den gouverneur en den raad op Ceijlon aan den commandeur Abraham Vink en den raad tot Cochim sedert 13 December 1701 tot 3 December 1702.1702,1701
CeylonCopie brieven door commandeur en den raad van Cochim aan den gouverneur en raad op Ceijlon sedert 28 November 1701 tot 16 November 1702.1702,1701
CeylonVerklaringh van gecommitteerdens wegens de bevindinge van de coffij op Ceijlon van Cochim aangebragt met de scheepen de Cauw en de Swaegh in dato 14 Maart 1702.1702
CeylonRapport gedaan door den provisioneel capitain over de Lascorijns tot Cochim Isaac Isaaks aan den Mallabaarsen commandeur Maten behelsende een berigt op wat weijse de peperplantagie aldaar op het advantagieuse werd voortgeset.1735
CeylonMissive den 19 Februarij en 25 Maart 1735 van Cochim na Colombo afgevaardigt.1735
CeylonVijf brieven van Colombo aan de Mallabaars commandeur Van Gollonesse en raad tot Cochim van 20 December 1735 mitsgaders 3 en 17 Februarij, item 13 Maart en 10 Junij 1736.1736,1735
CeylonTwee secrete brieven van 3 Julij 1736 door de Ceijlonse ministers aan die van Cormandel en Cochim.1736
CeylonMissive van de residenten uit Cochim aan de ministers tot Ceijlon gedateerd 17 September 1736.1736
CeylonCopia van sodanige papieren als van Malabar tot Colombo zijn aangebragt sijnde rapporten en verklaringen rakende de uijtleeveringen der Bataviase ladinge van het schip Nieuwerkerk tot Cochim annex een berigt van den visitateur houdende dat de geordonneerde affschrijvingh en vergoeding aldaar was geschied.1737
CeylonGewisselde brieven door den heer gouverneur Gustaaf Willem van Imhoff en raad tot Colombo aan de commandeur Van Gollenesse en raad tot Cochim 't sedert 19 September 1736 tot den 20 Maart 1737.1737,1736
CeylonBrieven van Ceijlon aan de Mallabaars commandeur en raad tot Cochim van diverse data.1737
CeylonVijf brieven van Colombo na Cochim afgesonden onder diverse data.1738
CeylonBrief van 11 Julij 1738 door de commandeur Julius Valentijn Stein tot Gollenesse nevens de raad tot Cochim aan het Ceijlons ministerium geschreven annex een brief door de bij de Angrease rovers gevangen gesaghebbers van de genomen vaartuijgen Zeelands Welvaren en de Magdalena aan gedachte commandeur en raad tot Cochim geschreven 20 Maij 1738, item een naamrolle van de int gevegt gesneuvelde en nog in leven sijnde manschappen nevens een relaas door 4 personen die bovengenoemde brief van de geasghebbers hebben besteld, gedaan, voorts een extract Tengapatnamse brief na Cochim geschreven van 5 Julij 1738.1738
CeylonConsideratien van de commandeur tot Cochim wegens de Angrease rovers van 10 Julij 1738.1738
CeylonMissive van de commandeur tot Cochim en raad aan de Ceijlonse ministers geschreven van 11 Julij 1738.1738
CeylonExtract uijt een brief door de Tenganapatnamse resident Nanning van der Straaten aan de commandeur en raad tot Cochim geschreven van 5 Julij 1738.1738
CeylonBrieven van Ceijlon aen den commandeur en raad tot Cochim gecarteert sedert den 26 Maij tot den 11 December 1738.1738
CeylonBrieven door de ministers tot Cochim aan de Ceijlonse ministers geschreven 't sedert den 11 Maij tot den 12 December 1738.1738
CeylonAparte missive door den heer gouverneur Van Imhoff aen den Mallabaers commandeur Julius Valentijn Stein van Gollenesse en raad tot Cochim geschreven op den 4 September 1738.1738
CeylonMissive van den commandeur en raad tot Cochim aan de Colombose ministers gedateert 12 December 1738 [toegevoegd].1738
CeylonMissive van den tot Cochim beroepen predikant Godofridus Johannes Weijerman aen haer hoog Eds. tot Batavia gerigt den 5 Januarij 1739.1739
CeylonVier brieven door de Ceijlonse ministers aan den commandeur en raad tot Cochim geschreven op den 10 en 13 Januarij, 8 Februarij en primo Maart 1739.1739
vorige
12...32
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in