Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
10025 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10025 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1739,1737'T samentreckinge van alle de verkogte coopmanschappen etcetera nevens den daarop behaalde winsten in 't boekjaar 1737/38 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738'T samentreckingen van de versondene en overgebleven retouren soo voor patria als India in anno 1738 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1737,1736- Briefje van gecommitteerdens te Bimilipatnam aan haar edelens geschreven van 29 September behelsende de gedane visitatie van genoemde bodem den Dam annex het daartoe gehorende rapport [in datis 29 September 1736 en 31 Maart 1737].Coromandel
1725-1099 Drie extracten uijt gewisselde brieven tusschen de bedientens van Bimilipatnam en Mazulipatnam de datis 30 Januarij, 14 en 26 Februarij 1725 concernerende de lijwaat procura ter eerstgemelte factorie (ontfangen den 6 Augustus 1725 per het schip Tienhoven).Coromandel
1741,1740-1397 B'antwoorde vaderlandse eijsch van lijwaaten voor anno 1740 annex vier opstellen tot aanwijsing der ingesamelde en versondene overgeblevene retouren (ontfangen den 29 April 1741 per 't schip Nieuwland over Ceijlon).Coromandel
1683-183v Missive van de heer gouverneur Pits en raat tot Paleaccata aan haar Ed. dato 18 September 1683(ontvangen anno 1683).Coromandel
1683-186r Register der papieren(ontvangen anno 1683).Coromandel
1741-2619 Resolutien in rade van politie tot Nagapatnam genomen sedert den 20 Julij tot en 27 September 1741 (ontfangen den 27 October 1741 per t schip Buvignies).Coromandel
1706-32 Geschrift van den heer raed extraordinaris Hendrick Becker gedagteekent den 9 Februarij 1706 sprekende over de vervallen handel ter custe Cormandel (ontfangen den 20 Maert 1706 ter generale secretarije).Coromandel
1733,1732-347 Copia gewisselde brieven tusschen Palliacatta en Nagapatnam seederd den 4 Maart tot den 25 Augustus 1732 (ontvangen den 22 September 1733 per de kruijspatjalling en den boekhouder van het schip Elisabet).Coromandel
1708-388 Rapporten, bevindinge, rendement en vergelijking tot Nagapatnam en Masulipatnam wegens 10 goude coubangs nieuwe slegten boon silver uijt Japan (ontfangen 1 November 1708 per Westhoven).Coromandel
1692-57v Memorie van den commissaris Bacherus voor de residenten van Bimilipatnam opgestelt (ontfangen den 20 October 1692).Coromandel
1721,1720-88 B'antwoorden patriasen eijsch voor 't jaar 1720 annex twee opstellen van d'ingesamelde, versonde en overgebleven retouren etcetera (ontfangen den 21 Januarij 1721 per 't schip Boekenroode van Ceijlon).Coromandel
1686-96v Memorie voor de adsistenten Nicolaas Cramfer en Jan de Beer in Golconda verblijvende ter narigt gelaten dato 4 Junij anno 1686 (ontfangen 30 Augustus 1686 per Sumatra).Coromandel
168813 Stux translaatbrieven tusschen de Palicolse residenten en de gouverneur van Eloer gewisselt (ontfangen per 't jagt Hogergeest 16 September 1688).Coromandel
168315 Stux translaatbriefjes van verscheijde inlandse natien tot Palliacatta ontfangen zedert 3 April tot 6 September 1683(ontvangen anno 1683)Coromandel
17202 Register der papieren (ontfangen den 16 Jnauarij 1720 per het jagtje Anna over Ceijlon).Coromandel
17202 Register der papieren(ontfangen den 16 Januarij 1720 per het jagtje Anna over Ceijlon).Coromandel
168833 Stux translaat brieven door s'Comp. Bramine uijt Madras aan d'heer gouverneur Laurens Pit (ontfangen per 't jagt Hogergeest 16 September 1688).Coromandel
168836 Stux translaatbrieven door de heer gouverneur Laurens Pit aan en van de inlandse groten (ontfangen per 't jagt Hogergeest 16 September 1688).Coromandel
168898 Stux translaat olens uijt Cangierwaron en 't leger van den Mogol door seker Bramine geschreven (ontfangen per 't jagt Hogergeest 16 September 1688).Coromandel
1751[Secreete] missive van den heer gouverneur ter custe Cormandel Horeman en secunde Van Son [aan haar hoog Eds.] gedateert Nagapatnam 26 November 1751.Coromandel
1727Aankomende copia translaten van en aan diverse landregenten (ontfangen den 7 November 1727 per het schip 't Hoff Niet Altijt Winter).Coromandel
1735Aankomende en afgaande brieven van en na Masulipatnam 't sedert 7 Augustus tot 11 September 1735 (ontfangen den 25 November 1735 per 't schip Nieuwland).Coromandel
1735Aankomende en afgaande brieven van en na Mazulipatnam 't sedert 7 Augustus tot 11 October 1735.Coromandel
1738Aankomende en afgaande translaaten aan en van Golconda onder verscheijde datos (ontfangen den 25 November 1738 per het schip Dregterland).Coromandel
1738Aankomende en afgaande translaten na en van Golconda in verschillende datums.Coromandel
1777,1776,1768,1767Aantoning der Europeesche koopmanschappen in tien jaaren van 1767/1768 tot 1776/1777 op de Cormandelsche comptoiren omgeset [document telt 3 folio's].Coromandel
1774,1773Aantoning der lijwaadpakken welke in 1773/1774 zijn versonden en ingesamelt.Coromandel
1775,1774Aantoning der lijwaatpakken welke in 1774/1775 zijn versonden en ingesamelt.Coromandel
1774,1773Aantoning van 't verschil dat er gevonden word in een meerder of minder getal lijwaatpakken, de welke zijn genegotieert en ingesamelt in de jaaren 1773 en 1774.Coromandel
1775,1774Aantoning van 't verschil der ingezamelde en vernegotieerde lijwaatpakken in 1774 en 1775 en welke op de comptoiren zijn overgebleeven.Coromandel
1731,1730Aantoning wegens de oorsaek van 't verschil tusschen de gedane geschenken in de boekjaren 1730/31 en 1731/32 (ontfangen per de kruijspatchiallang en de boekhouder van 't schip d'Elisabet).Coromandel
1779,1778,1770,1769Aantooning der Europeesche koopmanschappen in de thien laeste jaeren [zeedert 1769/1770 tot 1778/1779] op de Chormandelsche comptoiren omgezet.Coromandel
1780,1779Aantooning van 't bevondene verschil der ingesamelde lijwaat pakken in 't boekjaar 1779/1780 en de overgebleevene, gedateerd 31 December 1780.Coromandel
1780,1779Aantooning van 't getal der lijwaatpakken in 't boekjaar 1779/1780 van Cormandel versonden en per restant gebleeven, in dato 31 December 1780.Coromandel
1720,1717Aanwijsing wegens de generaale inkomsten der dorpen Golepalem en Goudewaarom over 1717/18 (ontfangen den 14 December 1720 per de fluijt Belvliet over Mazulipatnam).Coromandel
1720,1717Aanwijsing wegens de generaale inkomsten der dorpen Golepalem en Goudewaarom over 1717/18 (ontfangen den 14 December 1720 per de fluijt Belvliet over Mazulipatnam).Coromandel
1706Aanwijsinge ofte vertoog van den gewesen ondercoopman en opperhooft tot Sadraspatnam Abraham Witmond over de Sadraspatnamse debiteuren gedateert den 16 April 1706 met desselfs bijlagen (ontfangen den 5 Meij 1706 ter generale secretarije).Coromandel
1781Accoord tusschen de gouverneur en raad van Chormandel A. van Vlissingen en den Nabab Haijder Alichan Bahadoer in den oorlog teegens de Engelschen in dato 12 Augustij 1781.Coromandel
1781Accoord tusschen den Nabab Hijder Alichan Bahador Siab en de gouverneur Van Vlissingen in dato 4 September 1781.Coromandel
1671Acht brieven van den gouverneur en raedt op de cust van Cormandel Anthonio Paviljoen, twee aen de vergadering der seventiene van den 20 October en ses aen de gouverneur generael Joan Maetsuijcker en raden van den 13 Februarij, 18 Julij, 7 Augustij, 6 September, 28 September en 6 October 1671.Coromandel
1676Acht stucx translaet firmans door den coninck van Golkonda aen d'Ed. compagnie verleent.Coromandel
1684Acht stucx translaten door verscheijde [cannacappels] nae Paliacatte geschreven als uijt Madras en Cansjewaron etcetera.Coromandel
1688Acht stux contracten tusschen de heer commissaris Van Rhede en de vorst der Tansjouwerse landen mitsgaders de coopluijden van Zuijder Cormandel als Nagapatnam.Coromandel
1690Acht stux copia missives geschreven door Bacherus aan diverse hoffsgrooten tot Golconda.Coromandel
1690,1689Acht stux missiven van Johannes Bacherus aan Laurens Pit in dato 8 en 23 Maert, ultimo Meij, 15 Junij, 24 October en 3 November 1689 en 28 Februarij en 22 Maert 1690.Coromandel
1690Acht stux missives geschreven door Bacherus aen den independent fiscael op Cormandel George Ploos van Amstel in verscheijde datos.Coromandel
1727Acht stux rendementen der verkogte coopmanschappen op Cormandel (ontfangen den 23 Junij 1727 per het schip Johanna).Coromandel
1688Acht translaet brieven tusschen d'residenten van Palicol en den hertogh Alemardichan wegens het affpersen der gelden door den Haweldaer van de inwoonders.Coromandel
vorige
12...201
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in