Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
10025 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10025 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
Coromandel'T samentreckinge van alle de verkogte coopmanschappen etcetera nevens den daarop behaalde winsten in 't boekjaar 1737/38 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).1739,1737
Coromandel'T samentreckingen van de versondene en overgebleven retouren soo voor patria als India in anno 1738 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).1739,1738
Coromandel- Briefje van gecommitteerdens te Bimilipatnam aan haar edelens geschreven van 29 September behelsende de gedane visitatie van genoemde bodem den Dam annex het daartoe gehorende rapport [in datis 29 September 1736 en 31 Maart 1737].1737,1736
Coromandel-1099 Drie extracten uijt gewisselde brieven tusschen de bedientens van Bimilipatnam en Mazulipatnam de datis 30 Januarij, 14 en 26 Februarij 1725 concernerende de lijwaat procura ter eerstgemelte factorie (ontfangen den 6 Augustus 1725 per het schip Tienhoven).1725
Coromandel-1397 B'antwoorde vaderlandse eijsch van lijwaaten voor anno 1740 annex vier opstellen tot aanwijsing der ingesamelde en versondene overgeblevene retouren (ontfangen den 29 April 1741 per 't schip Nieuwland over Ceijlon).1741,1740
Coromandel-183v Missive van de heer gouverneur Pits en raat tot Paleaccata aan haar Ed. dato 18 September 1683(ontvangen anno 1683).1683
Coromandel-186r Register der papieren(ontvangen anno 1683).1683
Coromandel-2619 Resolutien in rade van politie tot Nagapatnam genomen sedert den 20 Julij tot en 27 September 1741 (ontfangen den 27 October 1741 per t schip Buvignies).1741
Coromandel-32 Geschrift van den heer raed extraordinaris Hendrick Becker gedagteekent den 9 Februarij 1706 sprekende over de vervallen handel ter custe Cormandel (ontfangen den 20 Maert 1706 ter generale secretarije).1706
Coromandel-347 Copia gewisselde brieven tusschen Palliacatta en Nagapatnam seederd den 4 Maart tot den 25 Augustus 1732 (ontvangen den 22 September 1733 per de kruijspatjalling en den boekhouder van het schip Elisabet).1733,1732
Coromandel-388 Rapporten, bevindinge, rendement en vergelijking tot Nagapatnam en Masulipatnam wegens 10 goude coubangs nieuwe slegten boon silver uijt Japan (ontfangen 1 November 1708 per Westhoven).1708
Coromandel-57v Memorie van den commissaris Bacherus voor de residenten van Bimilipatnam opgestelt (ontfangen den 20 October 1692).1692
Coromandel-88 B'antwoorden patriasen eijsch voor 't jaar 1720 annex twee opstellen van d'ingesamelde, versonde en overgebleven retouren etcetera (ontfangen den 21 Januarij 1721 per 't schip Boekenroode van Ceijlon).1721,1720
Coromandel-96v Memorie voor de adsistenten Nicolaas Cramfer en Jan de Beer in Golconda verblijvende ter narigt gelaten dato 4 Junij anno 1686 (ontfangen 30 Augustus 1686 per Sumatra).1686
Coromandel13 Stux translaatbrieven tusschen de Palicolse residenten en de gouverneur van Eloer gewisselt (ontfangen per 't jagt Hogergeest 16 September 1688).1688
Coromandel15 Stux translaatbriefjes van verscheijde inlandse natien tot Palliacatta ontfangen zedert 3 April tot 6 September 1683(ontvangen anno 1683)1683
Coromandel2 Register der papieren (ontfangen den 16 Jnauarij 1720 per het jagtje Anna over Ceijlon).1720
Coromandel2 Register der papieren(ontfangen den 16 Januarij 1720 per het jagtje Anna over Ceijlon).1720
Coromandel33 Stux translaat brieven door s'Comp. Bramine uijt Madras aan d'heer gouverneur Laurens Pit (ontfangen per 't jagt Hogergeest 16 September 1688).1688
Coromandel36 Stux translaatbrieven door de heer gouverneur Laurens Pit aan en van de inlandse groten (ontfangen per 't jagt Hogergeest 16 September 1688).1688
Coromandel98 Stux translaat olens uijt Cangierwaron en 't leger van den Mogol door seker Bramine geschreven (ontfangen per 't jagt Hogergeest 16 September 1688).1688
Coromandel[Secreete] missive van den heer gouverneur ter custe Cormandel Horeman en secunde Van Son [aan haar hoog Eds.] gedateert Nagapatnam 26 November 1751.1751
CoromandelAankomende copia translaten van en aan diverse landregenten (ontfangen den 7 November 1727 per het schip 't Hoff Niet Altijt Winter).1727
CoromandelAankomende en afgaande brieven van en na Masulipatnam 't sedert 7 Augustus tot 11 September 1735 (ontfangen den 25 November 1735 per 't schip Nieuwland).1735
CoromandelAankomende en afgaande brieven van en na Mazulipatnam 't sedert 7 Augustus tot 11 October 1735.1735
CoromandelAankomende en afgaande translaaten aan en van Golconda onder verscheijde datos (ontfangen den 25 November 1738 per het schip Dregterland).1738
CoromandelAankomende en afgaande translaten na en van Golconda in verschillende datums.1738
CoromandelAantoning der Europeesche koopmanschappen in tien jaaren van 1767/1768 tot 1776/1777 op de Cormandelsche comptoiren omgeset [document telt 3 folio's].1777,1776,1768,1767
CoromandelAantoning der lijwaadpakken welke in 1773/1774 zijn versonden en ingesamelt.1774,1773
CoromandelAantoning der lijwaatpakken welke in 1774/1775 zijn versonden en ingesamelt.1775,1774
CoromandelAantoning van 't verschil dat er gevonden word in een meerder of minder getal lijwaatpakken, de welke zijn genegotieert en ingesamelt in de jaaren 1773 en 1774.1774,1773
CoromandelAantoning van 't verschil der ingezamelde en vernegotieerde lijwaatpakken in 1774 en 1775 en welke op de comptoiren zijn overgebleeven.1775,1774
CoromandelAantoning wegens de oorsaek van 't verschil tusschen de gedane geschenken in de boekjaren 1730/31 en 1731/32 (ontfangen per de kruijspatchiallang en de boekhouder van 't schip d'Elisabet).1731,1730
CoromandelAantooning der Europeesche koopmanschappen in de thien laeste jaeren [zeedert 1769/1770 tot 1778/1779] op de Chormandelsche comptoiren omgezet.1779,1778,1770,1769
CoromandelAantooning van 't bevondene verschil der ingesamelde lijwaat pakken in 't boekjaar 1779/1780 en de overgebleevene, gedateerd 31 December 1780.1780,1779
CoromandelAantooning van 't getal der lijwaatpakken in 't boekjaar 1779/1780 van Cormandel versonden en per restant gebleeven, in dato 31 December 1780.1780,1779
CoromandelAanwijsing wegens de generaale inkomsten der dorpen Golepalem en Goudewaarom over 1717/18 (ontfangen den 14 December 1720 per de fluijt Belvliet over Mazulipatnam).1720,1717
CoromandelAanwijsing wegens de generaale inkomsten der dorpen Golepalem en Goudewaarom over 1717/18 (ontfangen den 14 December 1720 per de fluijt Belvliet over Mazulipatnam).1720,1717
CoromandelAanwijsinge ofte vertoog van den gewesen ondercoopman en opperhooft tot Sadraspatnam Abraham Witmond over de Sadraspatnamse debiteuren gedateert den 16 April 1706 met desselfs bijlagen (ontfangen den 5 Meij 1706 ter generale secretarije).1706
CoromandelAccoord tusschen de gouverneur en raad van Chormandel A. van Vlissingen en den Nabab Haijder Alichan Bahadoer in den oorlog teegens de Engelschen in dato 12 Augustij 1781.1781
CoromandelAccoord tusschen den Nabab Hijder Alichan Bahador Siab en de gouverneur Van Vlissingen in dato 4 September 1781.1781
CoromandelAcht brieven van den gouverneur en raedt op de cust van Cormandel Anthonio Paviljoen, twee aen de vergadering der seventiene van den 20 October en ses aen de gouverneur generael Joan Maetsuijcker en raden van den 13 Februarij, 18 Julij, 7 Augustij, 6 September, 28 September en 6 October 1671.1671
CoromandelAcht stucx translaet firmans door den coninck van Golkonda aen d'Ed. compagnie verleent.1676
CoromandelAcht stucx translaten door verscheijde [cannacappels] nae Paliacatte geschreven als uijt Madras en Cansjewaron etcetera.1684
CoromandelAcht stux contracten tusschen de heer commissaris Van Rhede en de vorst der Tansjouwerse landen mitsgaders de coopluijden van Zuijder Cormandel als Nagapatnam.1688
CoromandelAcht stux copia missives geschreven door Bacherus aan diverse hoffsgrooten tot Golconda.1690
CoromandelAcht stux missiven van Johannes Bacherus aan Laurens Pit in dato 8 en 23 Maert, ultimo Meij, 15 Junij, 24 October en 3 November 1689 en 28 Februarij en 22 Maert 1690.1690,1689
CoromandelAcht stux missives geschreven door Bacherus aen den independent fiscael op Cormandel George Ploos van Amstel in verscheijde datos.1690
CoromandelAcht stux rendementen der verkogte coopmanschappen op Cormandel (ontfangen den 23 Junij 1727 per het schip Johanna).1727
CoromandelAcht translaet brieven tusschen d'residenten van Palicol en den hertogh Alemardichan wegens het affpersen der gelden door den Haweldaer van de inwoonders.1688
vorige
12...201
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in