Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
19245 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 19245 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1692- 392Twee requesten van Francina van Rhede aen den gouverneur Van Rhee en den raet tot Colombo gepresenteert met de daarop verleende appostillen.Ceylon
1727,1726,1725,1724-1125 Staatsreeckening uijt de Ceijlonse negotieboeken onder ultimo Augustus 1726 gesloten geformeerd met aantooninge der verschillende lasten en winsten tusschen de boekjaren 1724/25 en 1725/26 (ontfangen den 12 Maart 1727 per het schip Midloo).Ceylon
1733-186 Extract missive in dato 23 Januarij 1733 door 't opperhooft den coopman Daniel Overbeek en raed tot Tutucorijn aan den wel Ed. heer Jacob Christiaan Pielat (ontfangen 1733).Ceylon
1722,1721-189 Translaat Singalese verklaring wegens de bevinding der canneelboomen en den selven vermeerdering (den 7 Januarij 1722 per het schip Vrieswijk ontfangen).Ceylon
1720,1719-196 Extract Colomboos dagregister, meldende de verschijninge van twee Candiase gesanten in 't castele Colombo (den 16 Januarij 1720 per het jagtje de Anna).Ceylon
1737,1736-2356 Rapport inhoudende een nadere gedane visitatie van de peerlbanken voor Aripo in de Condatise bogt gelegen aanthonende dat er voor als nog geen hope tot het houden eener visserije op dezelve is etcetera (den 30 April 1737 per 't schip de Adriana).Ceylon
1721-286 Translaat Portugeese brieff, extract Gaalse brieff, item den relaas en aparte brieff van het opperhoofd tot Tutucorijn, alle sprekende wegens het massacreeren der Engelschen tot Ansjenga etcetera (den 18 Junij 1721 per een vaartuijg van de Prins Eugenius ontfangen).Ceylon
1709-82 Aparte ofte secrete brief van den heer gouverneur Becker tot Colombo aan haer Eds. de hooge regeringe tot Batavia gedateerd den 15 September 1709 (den 4 December 1709 over Cormandel per het fregat Peter en Paul, in een apart paquet).Ceylon
1740-843 Verklaring door de overheeden van 't schip Abbekerk nopens de deugtsaamheijd der aan haar verstrekte provisien en weghens calfaaten van haaren bodem (per 't schip Abbekerk, 1740).Ceylon
1684,1683-85r Twaelf stux copie briefjes door de gesanten en andere gevangenen in Candia aan den Ed. heer gouverneur en Dessave Sterrevelt zedert 25 October 1683 tot 21 Februarij 1684 (ontfangen den 27 Augustus 1684 per Princenland).Ceylon
16991341 Originele missive door de independent fiscaal op Ceijlon Gijsbert Ferreris geschreven aan de heer en mr. Pieter van Dam advocaat van d'Oostindische Comp. in dato 24 Januarij 1699.Ceylon
1740233 Register der papieren (den 11 October 1740 per 't schip Rijgersdaal).Ceylon
1694429v Copie missive van den gouverneur Thomas van Rhee en den raet tot Colombo aen generael en raden in dato 30 Januarij 1694.Ceylon
1681456 Extract uijt de Tutucorijnse missive door den E. commandeur Thomas van Rhee aan de heer Pijl geschreven in dato 5 Augusto 1681 behelsende eenige consideratien waarom de coopmansschappen onder het gebiet van Mallabaar werden vervoert etcetera (den 25 November 1681 per 't schip d'Veluwe over Cormandel).Ceylon
1694456v Copie missive van den gouverneur Van Rhee en den raet tot Colombo aen de heeren bewinthebberen ter camer Delft in dato 13 Januarij 1694.Ceylon
1790[Alphabetisch] register op den briev van den gouverneur en raad [te Kolombo] aan generaal en raaden [te Batavia] in dato 27 Januarij 1790.Ceylon
1752[Secreete] missive door den heer Ceilons gouverneur Vreeland [aan haar hoog Eds.] geschreven den 22 Januarij 1752.Ceylon
1788[Twee] copie missive[s] secrete [secrete missives] van den gouverneur benevens den raad tot Kolombo aan den gezaghebber te Gale in dato 1 en 2 November 1788.Ceylon
1765Aankomende brieven van Calpettij naar Colombo zeedert 22 Maert tot 3 December 1765.Ceylon
1765,1764Aankomende brieven van Cochim naar Colombo zedert 24 December 1764 tot 25 October 1765.Ceylon
1764Aankomende brieven van Gale zedert den 25 Januarij tot 8 December 1764.Ceylon
1765Aankomende brieven van Jaffenapatnam naar Colombo zeedert 1 Maij tot 19 October 1765.Ceylon
1765Aankomende brieven van Manaer naar Colombo zeedert 29 September tot 24 December 1765.Ceylon
1765Aankomende brieven van Mature naar Colombo zeedert 2 Januarij tot 27 December 1765.Ceylon
1765Aankomende brieven van Nagapatnam naar Colombo zeedert 18 Februarij tot 22 December 1765.Ceylon
1764Aankomende brieven van Nagapatnam zedert 1 Junij tot 29 November 1764.Ceylon
1765Aankomende brieven van Tutucorijn naar Colombo zedert 21 April tot 22 December 1765.Ceylon
1737Aankomende en afgaande brieven van en na Jaffnapatnam, Mannaer en Aripo sedert den 8 Maart tot den 11 Junij 1737 (den 28 September 1737 per 't schip Sijbecarspel).Ceylon
1728Aankondiging van 't geene ter ordre van den gemelte heer gouverneur en raad, door den eersten clerq tot Colombo aan den gemelte Gaals commandeur Schaghen is aangesegt geworden, voorsien van het relaas van den laastgemelte, de dato 28 Julij 1728 (den 20 October 1728 per het schip Berbice).Ceylon
1765Aankoomende brieven van Galen naar Colombo zeedert 1 April tot 24 December 1765.Ceylon
1737Aankoomende brieven van Trinconomale na Colombo 't sedert 26 Maart tot den 23 Maij 1737 gepasseert.Ceylon
1737Aankoomende brieven van Tutucorijn na Colombo 't sedert 4 April tot 26 Maij 1737.Ceylon
1780Aanmerkingen op de voorslagen tot een tractaat van alliantie tusschen de Engelsche en Nederlandse Oostindische compagnie en den Nabab Wallajah Bahadur en antwoord op de gemelde aanmerkingen, ongedateerd.Ceylon
1744Aanmerkingen over de consideratien der Cormandelse ministers over het geene zij vermeenen tot verbeetering van den staat der compagnie te kunnen strekken gedateert 13 Julij 1744.Ceylon
1766Aanmerkingen van den arthillerij capitein Brohier op de wijse van aanvallen die een vijand op 't eiland Ceilon zoude kunne in 't werkstellen [ontbreekt].Ceylon
1787Aanmerkingen van den capitain ingenieur C.F. Reimer op de projecten van vernieuwing voor de vestingen Kolombo, Gale, Trinconomale en Ooostenburg door de heer La Lustrière capitain ingenieur en directeur der fortificatien te Pondichery en Brouillon derde plan ter verbetering der vestingwerken van Kolombo in dato 24 September 1787 [ontbreekt].Ceylon
1786Aanmerkingen van den ingenieur Reimer over den staat van Trinconomale en Oostenburg neevens dies nadere overweging [ontbreekt].Ceylon
1785Aanteeckening bij de receptie van den capitain commandeur Van Braam bij deszelfs komst te Colombo in dato 14 November 1785.Ceylon
1786Aanteeckening gehouden bij de paresse der Saliassen op 26 April 1786.Ceylon
1787Aanteeckening omtrent de receptie van den capitain commandant van 't lands eskader Willem Silvester en de capitainen Frekenius en Lucas.Ceylon
1785Aanteeckening van 't verhandelde met de Kandiase gezanten in dato 26 en 30 November 1785.Ceylon
1786Aanteeckening van gehoude militair verhoor van eenige soldaaten, die zig zelven infaam hebben verklaart, 24 October 1786.Ceylon
1782,1781Aanteeckening van het verhandelde met de gezanten van den koning van Kandia in datis 14 Februarij 1781, 23 Januarij en 11 Februarij 1782.Ceylon
1781Aanteeckening van het voorgevallene bij de paresse der Sijaliassen (of kaneelschillers) op 26 Maart 1781.Ceylon
1774Aanteekening van 't verhandelde met de Candiasche gesanten [in dato 15 Januarij 1774].Ceylon
1785Aanteekening van 't verhandelde met de Kandiasche gezanten bij hun aankomst ten eerste en tweede audientie in dato 8 en 12 Januarij 1785.Ceylon
1773Aanteekening van 't voorgevallene bij de paresse der Sjaliassen, 26 Maert 1773.Ceylon
1786Aanteekening van de gehoudene conferentie met de Kandiasche ambassadeur in dato 20 en 23 November 1786.Ceylon
1777Aanteekening van het verhandelde met de Candiasche gesanten welke op 31 December 1777 op Colombo zijn geweest.Ceylon
1774Aanteekening van het verhandelde met de Candiasche gesanten, 22 Januarij 1774.Ceylon
vorige
12...385
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in