Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
16895 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 16895 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
Batavia't Advis van den raet extraordinaris Willem Outshoorn in dato 22 November 1678.1678
Batavia't Advis van den raet ordinaris Balthasar Bort op de schriftelijcke propositie van den gouverneur generael in dato 25 November 1678.1678
Batavia't Samenstellinghe van verscheijde passagien uijt de gewisselde brieven tusschen den gouverneur Laurens Pith en den raet tot Nagapatnam en generael en raden belangende den verwaerloosden opneem en confrontatie van 's Comp. effecten tegens de boecken op Nagapatnam.1695
Batavia't Samentrekkinge van de contanten in en verkoop van en aan de Portugeesen en andere vreemde handelaars sedert primo September 1742 tot ultimo Augustus 1743.1743,1742
Batavia'Tlarge factura van't gescheepte cargasoen in't schip de Vrijheijt voor Zeelant.1684
Batavia-117 Copie missive door den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven in dato 8 Meij 1678 over Engelant aen de vergaderingh der seventiene geschreven.1678
Batavia-793 Originele missive van den kerkenraad te Batavia aan de vergadering van zeventienen in dato 22 October 1778 neevens de tegenwoordige staat van het herformde christendom in Indien in dato 22 October 1778.1778
Batavia171v Memorie van de restanten in de westzijdsche pakhuizen, gedateerd ultimo April 1768.1768
Batavia[Copie] berigt van den commandeur Schrijver weegens de provisien aan de op Batavia uit Nederland g'arriveerde schepen mede gegeven [in dato 11 October 1779].1779
Batavia[Copije] confessie van de Bandaneese Orangkaijs, mitsgaders de sententie daerop gevolcht in Batavia op 11 Februarij 1622.1622
Batavia[Gedrukte] publicatie formulieren van eeden et cetera wegens eene te doene liberale gift in Indien, gedateerd 11 October des jaars 1791.1791
Batavia[Twee] nadere memorie[s] off instructie[s] voor de opperhoofden van de schepen Langewijck en Nierop [beide] in dato 26 Maert 1691.1691
BataviaAangekome en vertrocke schepen tot Batavia in December anno 1702.1702
BataviaAangekomen secreete brieven en andere papieren [sedert 20 Junij tot 12 October 1743], volgens apart [voorafgaand] register [lettera A].1743
BataviaAangekomene brieven tot Batavia uijt diverse Indische quartieren zedert primo Maart 1683.1683
BataviaAangekomene brieven tot Batavia van de inlandsche vorsten en grooten zedert 1 Januarij tot ultimo April 1775.1775
BataviaAangekomene en vertrocken scheepen tot en van Batavia sedert primo October 1717 tot ultimo September 1718.1718,1717
BataviaAangekomene en vertrockene scheepen van en tot Batavia sedert 19 Maert tot den 28 November.1718
BataviaAankomende rendementen van de buijten comptoiren en Bataviasche administratien in het jaar 1758/1759 [met voorafgaand alfabetisch register der rendementen].1759,1758
BataviaAankomende rendementen van de buijten comptoiren en Bataviasche administratien.1757
BataviaAankomende rendementen van de buijten comptoiren in Bataviasche administratien.1757
BataviaAankomende rendementen van de buijtencomptoiren en Bataviasche administratien [over de boekjaren 1753/1754, 1754/1755 en 1755/1756].1756,1755,1754,1753
BataviaAankomende rendementen van de buijtencomptoiren en Bataviasche administratien.1759
BataviaAankomende rendementen van de Indiase buijten comptoiren en die der Bataviase administratien ontfangen in anno 1755 [met voorafgaand een alfabetisch register op kantoren, op folio 1125 te vinden].1755
BataviaAanmerking[en] van den directeur generaal Van Stockum nopens de wijze waar op het papiere geld bij de boeken van de compagnie word ingenomen en afgeschreeven et cetera [den 18 Augustus 1791].1791
BataviaAanmerkingen op de door den Portugeesch koopman Joseph Ribeiro ingediende reekening in dato 1 Meij 1786.1786
BataviaAanmerkingen over Batavias gesteltheid, in voldoening aan de vrage der heeren meesters na de oorzake der grote sterfte aldaar, en wat tot redresse en afwending dier plaagen zoude konnen dienen, den 24 Junij 1753 door den gouverneur generaal ingedient annex de daar op gevalllene dispositien op 14 en 17 September 1753.1753
BataviaAanmerkingen over Batavias lugtgesteldheid enzovoorts door zijn excellentie den heere gouverneur generaal Jacob Mossel op den 24 Junij anno 1753 in rade van India ingediend annex de daarop gevallene besluijten opden 14 en 17 September 1753.1753
BataviaAanmerkingen over Batavias lugtgesteldheid enzovoorts door zijn excellentie den heere gouverneur generaal Jacob Mossel op den 24 Junij anno 1753 in rade van India ingediend annex de daarop gevallene besluijten opden 14 en 17 September 1753.1753
BataviaAanmerkingen over de landen in het koningrijk Jaccatra nevens de aangrensende en meede onder de Comp. sorteerende Preangerlanden enzovoort, door zijne excellentie in rade van Indien ingediend den 1 December 1751 en 24 Augustus 1754.1754,1751
BataviaAanmerkingen over de suijkermolens rondom Batavia in 't Bantamsche, Cheribonsche en langs Java, in rade van Indien ingedient den 31 December 1750 [ontbreekt].1750
BataviaAanmerkingen van den capitain ingenieur C.F. Reimer op de projecten van vernieuwing voor de vestingen Kolombo, Gale, Trinconomale en Ooostenburg door de heer La Lustrière capitain ingenieur en directeur der fortificatien te Pondichery en Brouillon derde plan ter verbetering der vestingwerken van Kolombo in dato 24 September 1787 [ontbreekt].1787
BataviaAanmerkingen van den gouverneur generaal over den Indiasche lijwaathandel, ingedient ter resolutie van den 4 December 1759.1759
BataviaAanmerkingen van den ingenieur Reimer over den staat van Trinconomale en Oostenburg neevens dies nadere overweging [ontbreekt].1786
BataviaAanmerkingen van den raad extraordinair Bernardus van Pleuren op de Ambonse gemeene en secreete advise van September 1785.1785
BataviaAanteeckeninge op Jan van Leens genootsaeckte supplicatie met een apart register bestaende in 2 stucx bijlagen van nr. 1 tot 2 incluijs.1673
BataviaAanteeckeninge van 't gepasseerde tusschen sijn edelheijt den gouverneur generaal Joannes Camphuijs en den Engelse ridder Thomas Grantham dato 3 Junij 1684.1684
BataviaAantekening van gehouden conferentie tusschen de heeren raden van India Samuel Timmerman en Jean Cornelis d'Ableing en de gesanten van den coning van Palembang in dato 21 Februarij 1718.1718
BataviaAanthooning van de peper en thin in anno 1786 van Palembang aangebragt, gedateerd December 1786.1786
BataviaAantoning der benodigde manschappen voor verschillende scheepen, gedateerd den 16 Januarij 1778.1778
BataviaAantoning der in 1780 successive opgegeevene gelden ter remitteering op assignatie na Neederland.1780
BataviaAantoning der waare geschapenheid en toedragt van drie partijen cochenille per de Tempel, de Mercuur en de Bovenkerker Polder aangebragt, in dato ultimo Augustus 1780.1780
BataviaAantoning hoeveel er op de successive gedaane geld eijschen van 1782, 1783, 1784 en 1785 voldaan is geworden, gedateert den 14 Julij 1786.1786,1785,1784,1783,1782
BataviaAantoning van 's compagies navale magt onder primo Januarij 1778.1778
BataviaAantoning van 's Comps. navale magt onder primo Januarij 1779 [document betreft 3 folio's: 1962b-d].1779
BataviaAantoning van 's Comps. navale magt onder primo Januarij 1780.1780
BataviaAantoning van 's Comps. navale magt onder ultimo December 1776.1776
BataviaAantoning van 's Comps. navale magt onder ultimo December 1781.1781
BataviaAantoning van de g'eischte en besorgde equipagie goederen na Amboina gedateerd 6 Juli 1768.1768
BataviaAantoning van peper en thin in 1786 van Palembang aangebracht.1786
vorige
12...338
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in