Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
6480 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 6480 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1735- 349Een brief van Tagal na Samarang onder den 19 Julij 1735.Java's (Noord-) Oostkust
1718- 886A Missive van den pro tempore gesaghebber Gerard van Kervel en raad tot Samarang, aan haar Eds. de hoge regering van India tot Batavia gedateerd den 9 October 1718 (ontfangen den 17 October 1718 per de patchiallang de Crab).Java's (Noord-) Oostkust
1728,1727-247 Twee translaat Javaanse brieven geschreven door den Soesoehoenang tot Cartasoera aan den gesaghebber Ter Smitten tot Samarang (ontfangen den 27 Februarij 1728 per den corporael Beiloblotski en twee gemeene soldaten in een ander pacquet).Java's (Noord-) Oostkust
1749-260 Missive van den gouverneur te Samarang van dato 21 December 1749 (ontvangen anno 1749).Java's (Noord-) Oostkust
1724176 Origineelen aparten missive van den heer commissaris tot Samarang aan haar Eds. tot Batavia gedateert 3 Julij 1724 (ontfangen den 9 Julij 1724 per schip Cornelia).Java's (Noord-) Oostkust
1748231 Origineel briefje geschreven door den politicque raad te Samarang aan haar Eds. sub 9 December 1748 (ontvangen 16 December 1748).Java's (Noord-) Oostkust
1720718 Missive van den commandeur en raad tot Samarang aan haar Eds. tot Batavia gedateert den 5 September 1720 g'amplieerd met een postscriptum van daags daar aan (ontfangen den 14 September 1720 per de fluijt Hogermeer).Java's (Noord-) Oostkust
1789[Alfabetisch] register der marginaalen op de brieven geschreeven door den heere gouverneur en raad van politie te Samarang aan hunne hoog edelheedens, beginnende van den 10 Januarij tot den 18 Junij 1789 (ontvangen anno 1789).Java's (Noord-) Oostkust
1742[Extract] resolutie bij rade van politie tot Samarang genomen op den 19 November 1742.Java's (Noord-) Oostkust
1756[Secreete] missive door den secunde en hoofdadministrateur te Samarang Carel Godin aan haar hoog Eds. gedateert 27 December 1756.Java's (Noord-) Oostkust
1767,1765[Ter ordonnantie van den gouverneur en raad te Samarang door den secretaris J. N. van Putkammer] beantwoorde extract uijt de patriase missive van den 4 October 1765 rakende Javas_Oostcust (ontfangen anno 1767).Java's (Noord-) Oostkust
1773,1772Aankomende en afgaande passe lijsten van de onder Samarang sorteerende comptoiren beginnende met primo September 1772 tot ultimo Augustus 1773 (ontvangen anno 1773).Java's (Noord-) Oostkust
1773,1772Aankomende en afgaande passe lijsten van de onder Samarang sorteerende comptoiren beginnende met primo September 1772 tot ultimo Augustus 1773.Java's (Noord-) Oostkust
1730Aantekening van het voorgevallene gedurende desselvs reijse na, en het verblijff aan het Cartasoerase hoff door den gesaghebber Coijett tot Samarang gehouden (ontvangen den 6 November anno 1730 per den Mardijker Cornelis Anthonijsz.).Java's (Noord-) Oostkust
1788,1787Aanthoning der generaalen restanten van Javas_Noord-Oostcust zoo als deselve onder ultimo Augustus 1788 volgens het slot der negotieboeken van het boekjaar 1787-1788 zoo ten hoofdcomptoir Samarang als onderhoorigen comptoiren en posten restant gebleeven zijn, wordende met schuldige eerbied opgedragen aan zijn hoogedelheijd den hoogedelen grootachtbaaren en wijdgebiedende heer meester Willem Arnold Alting, gouverneur generaal, beneevens de weledelen gestrengen heeren raeden van Neederlands India (ontvangen anno 1788).Java's (Noord-) Oostkust
1721Acht gewisselde brieven tusschen den heer krijgsoverste en den commandeur Gobius en raad tot Samarang de datis 13, 16, 18, 20, 21, 24 en 29 Maij 1721 (ontfangen den 6 Junij 1721 per den Chinees Oeij Tsjouxo).Java's (Noord-) Oostkust
1741Acte van cessie door den groot gouverneur van Samarang met de daar onderhorige dorpen waar bij het district van die van althoos aan de Ed. Comp. is gecedeert (ontvangen 21 December 1741).Java's (Noord-) Oostkust
1741Acte van cessie door den groot gouverneur van Samarang met de daar onderhorige dorpen waarbij het district van dien voor althoos aan de edele Comp. is gecedeert [zonder datum].Java's (Noord-) Oostkust
1738Afgaande secreete brieven van haer edelens den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia aan den commandeur Nicolaas Crul tot Samarang 't sedert den 10 Julij tot den 22 December 1738.Batavia
1737,1736Agt briefjes van Samarang geschreven op den 25 December 1736 na de comptoiren Tagal, Cartasoera, Damak, Japara, Joana, Rembang, Sourabaija en van Passourouang (ontfangen den 6 Januarij 1737).Java's (Noord-) Oostkust
1736Agt briefjes van Samarang geschrevenop den 25 December 1736 na de subalterne comptoiren Tagal, Cartasoera, Damak, Joana, Rembang, Sourabaija en Passourouang.Java's (Noord-) Oostkust
1742Agt brieven door de capiteijn Mom, Henning, Son en Bergeijk na Samarang gecarteert.Java's (Noord-) Oostkust
1742Agt brieven door den capitain Mom, Hemingson, en Bergeijk na Samarang gecarteert (ontvangen 17 October 1742).Java's (Noord-) Oostkust
1736Agt brieven uijt Samarang na de onderhoorige comptoiren Tagal, Cartasoera, Demak, Japara, Joana, Rembang, Sourabaija en Passourouang geschreven den 27 September 1736 (ontfangen 20 October 1736).Java's (Noord-) Oostkust
1736Agt brieven uijt Samarang na de onderhorige comptoiren Tagal, Cartasoera, Damak, Japara, Joana, Rembang, Sourabaija en Passourouang geschreven den 27 September 1736.Java's (Noord-) Oostkust
1735Agt brieven van den oppercoopman en gesaghebber Rijkloff Duijvensz. en raad tot Samarang, soo na Tagal, als Damak, Japara, Joana, Rembang, Sourabaija, Passourouang en Cartasoera in dato 4 Junij 1735 (ontfangen den 23 Junij anno 1735 per 't schip Langerode).Java's (Noord-) Oostkust
1737Agt brieven van Samarang na Cartasoera etcetera geschreven op den 10 October 1737 (ontfangen den 22 November 1737).Java's (Noord-) Oostkust
1737Agt brieven van Samarang na Cartasoera, Passourouang, Rembang, Joana, Japara, Qualladamak en Tagal geschreven op den 10 November 1737.Java's (Noord-) Oostkust
1732Agt brieven van Samarang na de subalterne comptoiren afgesonden op den 7 November 1732 (ontfangen den 1 December 1732 per 's Soesoehoenangs gesanten).Java's (Noord-) Oostkust
1735Agt brieven van Samarang na de subalterne comptoiren gesuperscribeert de datis 1, 2 en 3 April 1735.Java's (Noord-) Oostkust
1735Agt brieven van Samarang na de subalterne comptoiren gesuperscribeert de dato 2 en 3 April 1735 (ontfangen den 11 April anno 1735 per het schip Terhorst).Java's (Noord-) Oostkust
1731Agt brieven van Samarang na de subalterne comptoiren op den 7 Januarij 1731 afgesonden (ontfangen den 14 Februarij anno 1731 per den corporael Claes 't Hart en 2 soldaten).Java's (Noord-) Oostkust
1741Agt gewisselde brieven tusschen Samarang en Damak 't sedert den 9 Maij tot den 9 Junij 1741.Java's (Noord-) Oostkust
1741Agt gewisselde brieven tusschen Samarang en Damak 't sedert den 9 Meij tot den 9 Junij 1741 (ontvangen 18 Junij 1741).Java's (Noord-) Oostkust
1721Agt gewisselde brieven tussen den heer opperbevelhebber Bergman en den krijgsraad en den commandeur en raad tot Samarang in datis 27 en 31 Maij, item 5, 6, 13 en 18 Junij anno 1721 (ontfangen den 23 Junij 1721 per den Chinees Jo Teko).Java's (Noord-) Oostkust
1723,1722Agt stuks gewisselde brieven tusschen de bedientens tot Samarang en Sourabaija gedateert 11, 16, 23 en 26 November, item 1, 5, 9 en 11 December 1722, verselt van een Maleijtse brieff door den inlands capitain Totanga van Cadirij na Sourabaija geschreven; item een notitie van 6 Baleijers en een Javaans briefje van Adepattij Tsjacranagara tot Sumanap aan de coopman Van Alfen tot Sourabaija voormelt en het verklaarde tot Samarang door gedagte Baleijers (ontfangen den 5 Januarij 1723 per den Bouginese soldaten Topalla en Totame).Java's (Noord-) Oostkust
1735Andwoord briefke van de bediendens tot Samarang aan die van Cartasoera gedateert 21 December 1735.Java's (Noord-) Oostkust
1734Andwoord briefken door den gesaghebber en raad tot Samarang aen den Tagals resident op den 18 November 1734 (ontfangen den 22 November 1734 per het schip Langeroode in handen van den capitain militair Keppel).Java's (Noord-) Oostkust
1735Andwoord briefken van Samarang aen den ondercoopman en resident op Japara Bartholomeus Visscher gecarteert 2 Januarij 1735 (ontfangen [den 14 Januarij 1735] per den corporael Jan Christoffel Degenaer).Java's (Noord-) Oostkust
1738Andwoordbrief door die van Samarang aan Rembang geschreven dato 15 Februarij 1738.Java's (Noord-) Oostkust
1736,1735Andwoort briefke van Samarang na Cartasoera gedateert 21 December 1735 (ontfangen 13 Januarij 1736).Java's (Noord-) Oostkust
1735Antwoordbrief van den oppercoopman en gesaghebber Rijkloff Duijvensz nevens den raad van Samarang aan de bediendens tot Rembang van 16 Maij 1735.Java's (Noord-) Oostkust
1734Antwoordbriefje van Samarang aan den resident Meijn geschreven den 3 April [Meij] 1734 (ontfangen den 26 Maij 1734 per het schip Meijden).Java's (Noord-) Oostkust
1736Antwoort brief van den commandeur Rijkloff Duijvensz tot Samarang aan den capitain en Cartasoers commandant Hendrik Duirveld geschreven den 22 Julij 1736.Java's (Noord-) Oostkust
1735Antwoort briefken van Hendrik Duirvelt tot Cartasoera aan Rijkloff Duijvensz tot Samarang in dato 8 December 1735.Java's (Noord-) Oostkust
1732Apart brieffje van den commandeur Coijett en raad tot Samarang gedateert 22 Februarij 1732 en gerigt aan haar hoog Eds. tot Batavia (ontfangen den 16 Maart 1732 per een sergeant en twee schildergasten in een ander pacquet).Java's (Noord-) Oostkust
1727Apart brieffje van den gesaghebber Ter Smitten tot Samarang aan haar Eds. de hooge regeering van India tot Batavia gedateerd 20 Julij 1727 (ontvangen den 24 Julij 1727 per de soldaten Johan Arendszoon en Jan van der Velst).Java's (Noord-) Oostkust
1727Apart brieffken van den gesaghebber Ter Smitten tot Samarang aan haar Eds. de hooge regeeringe van India tot Batavia gedateerd primo Augustus 1727 (ontvangen den 7 Augustus 1727 per de pantchiallang de Snip in een ander pacquet).Java's (Noord-) Oostkust
1704Apart briefje door den capiteijn luijtenant Govert Cnoll tot Samarang aen haer Eds. tot Batavia geschreven de dato 15 Julij 1704 (ontfangen 21 Julij 1704 per Chinees vaertuijgh).Java's (Noord-) Oostkust
1740Apart briefje door den Cartasoeras commandant Hendrik Duurveld aan gesaghebber Visscher [Samarang] gerigt op den 29 Maert 1740.Java's (Noord-) Oostkust
vorige
12...130
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in