Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
2637 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 2637 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1695't Samenstellinghe van verscheijde passagien uijt de gewisselde brieven tusschen den gouverneur Laurens Pith en den raet tot Nagapatnam en generael en raden belangende den verwaerloosden opneem en confrontatie van 's Comp. effecten tegens de boecken op Nagapatnam.Batavia
1741-2619 Resolutien in rade van politie tot Nagapatnam genomen sedert den 20 Julij tot en 27 September 1741 (ontfangen den 27 October 1741 per t schip Buvignies).Coromandel
1733,1732-347 Copia gewisselde brieven tusschen Palliacatta en Nagapatnam seederd den 4 Maart tot den 25 Augustus 1732 (ontvangen den 22 September 1733 per de kruijspatjalling en den boekhouder van het schip Elisabet).Coromandel
1708-388 Rapporten, bevindinge, rendement en vergelijking tot Nagapatnam en Masulipatnam wegens 10 goude coubangs nieuwe slegten boon silver uijt Japan (ontfangen 1 November 1708 per Westhoven).Coromandel
1751[Secreete] missive van den heer gouverneur ter custe Cormandel Horeman en secunde Van Son [aan haar hoog Eds.] gedateert Nagapatnam 26 November 1751.Coromandel
1765Aankomende brieven van Nagapatnam naar Colombo zeedert 18 Februarij tot 22 December 1765.Ceylon
1764Aankomende brieven van Nagapatnam zedert 1 Junij tot 29 November 1764.Ceylon
1688Acht stux contracten tusschen de heer commissaris Van Rhede en de vorst der Tansjouwerse landen mitsgaders de coopluijden van Zuijder Cormandel als Nagapatnam.Coromandel
1689Acte van borghtocht door de coopluijden van Nagapatnam verleent tot verseeckeringh van de maeckelaers.Coromandel
1689Acte van borghtoght door diverse cooplieden gemaekt voor de twee maekelaers tot Nagapatnam in dato 15 Junij 1689.Coromandel
1689Acte van borgtogt door diverse kooplieden gemaakt voor de twee makelaars tot Nagapatnam in dato 15 Junij 1689.Coromandel
1688Acte van de heer commissaris Hendrick Adriaen van Rhede tot Nagapatnam waerbij 't gewesen opperhooft aldaer Willem van Dielen tot secunde der cust Coromandel werd gepromoveert in dato 12 April 1688.Coromandel
1733Actens van certificatie nopens de authorisatie en voorstelling van sijn edelheijd Van Cloon so ten hooftcomptoire Nagapatnam als de subalterne comptoire (ontfangen primo Maij 1733 per den boekhouder van 't schip Padmos).Coromandel
1739Advijs van gouverneur Mossel en raad tot Nagapatnam op de consideratien van den heeren Ceijlons gouverneur Gustaaf Willem van Imhoff, concerneerende den lijwaathandel ter Madureese custe met relatie tot de munt aldaer etcetera annex eenige bijlagen daertoe gehorende (ontfangen den 8 December 1739 per het schip Karsenhoff over Ceijlon).Coromandel
1665Advijsch vande raedspersoonen tot Nagapatnam over de pointen van negotie in mesnagie aldaer.Coromandel
1701Aenteekeningh gehouden bij Abraham Witmont tot Nagapatnam sedert 20 tot 22 Julij 1701 in sijne detentie.Coromandel
1764Afgaande brieven na Nagapatnam zedert den 3 Februarij tot 12 December 1764.Ceylon
1765Afgaande brieven van Colombo naer Nagapatnam zeedert 10 April tot 10 October 1765.Ceylon
1737Agt brieven onder diverse datums door den heer gouverneur Gustaaf Willem van Imhoff en raad tot Colombo aan de ministers tot Nagapatnam gecarteert.Ceylon
1737Agt brieven onder diverse datums door den heer gouverneur Van Imhoff en raad tot Colombo aan de ministers tot Nagapatnam gecarteert (den 30 April 1737 per 't schip de Adriana).Ceylon
1730Agt brieven tusschen Colombo en Nagapatnam onder diverse datums gewisseld (den 26 October 1730 per het schip Meijnden).Ceylon
1726Agt copia gewisselde brieven tusschen Colombo en Nagapatnam seedert den 29 April tot den 21 Augustus 1726 (den 5 November 1726 per het schip de Pallas, in een kasje).Ceylon
1738,1737Agt maandelijxe rendementen van Nagapatnam geduurende de maanden September, October, November en December 1737, mitsgaders van Januarij, Februarij, Maart en April 1738 (ontfangen den 10 Julij 1738 per het schip Ridderkerk).Coromandel
1688Agt stux contracten tusschen de heer commissaris Van Rhede en de vorst der Tansjouwerse landen mitsgaders de kooplieden van 't Zuijder Cormandel alias Nagapatnam (ontfangen per de fluijt Emmenes van Palliacatta 26 October 1688).Coromandel
1723Agthien copia kleedecontracten als: 2 van Nagapatnam; 2 van Mazulipatnam; 3 van Palicol; 3 van Daatcherom; 3 van Bimilipatnam; 1 van Palliacatta; 2 van Sadraspatnam; 2 van Portonovo (ontfangen den 30 Junij 1723 per het freguat den Arend).Coromandel
1719,1718Agthien rendementen van verkogte coopmanschappen op de comptoiren Nagapatnam, Pallicatta, Sadraspatnam en Portonovo in de maenden van Junij, Julij, Augustus, September en October 1718 (ontfangen den eersten Maart 1719 per het jagt d'Anna over Ceijlon).Coromandel
1728Agthien stux maandelijxe rendementen der vertierde handelwharen soo tot Nagapatnam als de onderhorige zuijder en noorder comptoiren (ontfangen den 20 October 1728 per de boekhouder van 't schip Berbice).Coromandel
1679Ampliatie van 't contract tusschen d'edele compagnie en desselfs coopluijden tot Nagapatnam en Trimelevaes dato 2 Augustij 1679.Coromandel
1691Antwoort op de memorie van 't geene diverse persoonen op Nagapatnam onder dato ultimo December 1691 te quaet staen.Coromandel
1708Apart brieff van den gouverneur Joannes van Steelant tot Nagapatnam aan haar Ed. de hoge regering tot Batavia gedateert 13 April 1708 (ontfangen 15 Junij 1708 per Schoonderloo).Coromandel
1727Apart briefje van den heer raad extraordinaris van India en gouverneur mr. Dirk van Cloon en den raad tot Nagapatnam aan haar Ed. den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia gedateerd den 17 Maij 1727 (ontfangen den 23 Junij 1727 per het schip Johanna in een ander pacquet).Coromandel
1700Aparte missive van d'heer gouverneur Dirck Comans tot Nagapatnam aan haer edele de hooge regering tot Batavia geschreven de dato 28 April 1700.Coromandel
1700Aparte missive van den fiscael tot Nagapatnam Cornelis Joan Simonsz aen haer edele de hooge regering tot Batavia geschreven in April 1700.Coromandel
1695Aparte missive van den gouverneur Laurens Pit tot Nagapatnam aen den gouverneur Thomas van Rhee tot Colombo geschreven de dato 23 Maart 1695.Ceylon
1695Aparte missive van den heer gouverneur Thomas van Rhee tot Colombo aen den gouverneur Pit tot Nagapatnam geschreven den 8 April 1695.Ceylon
1727Aparte missive van den heer raad extraordinaris van India en gouverneur mr. Dirk van Cloon en den raad tot Nagapatnam aan haar Ed. den gouverneur generaal en de raaden van India tot Batavia gedateerd den 26 Maart 1727 (ontfangen den 13 Maij 1727 per de kruijspantchialling en de boekhouder van het schip Margaretha in een ander pacquet).Coromandel
1725,1724Aparte missive van mr. Dirk van Cloon gouverneur nevens de raad tot Nagapatnam aan haer hoog Ed. tot Batavia gedateert den 28 October 1724 (ontfangen den 26 Januarij 1725 per het schip den Arend over Ceijlon in een ander pacquet).Coromandel
1729Aparte resolutie genomen in rade tot Nagapatnam op den 11 Julij 1729 en een extract Mazulipatnamse brief met korte annotatien voorsien (ontfangen den 21 October 1729 per den boekhouder van 't schip Noordbeek).Coromandel
1742Aparte resolutien op den 27 Maart, 11 Junij, 19 Augustus, 30 September en 2, 3, 6 en 7 October 1742 genomen in rade tot Nagapatnam annex twee circulaire [waarvan 1 secreet] en twee aparte brieven na de Zuijder comptoiren item twee na Jaffanapatnam en een na Mazulipatnam geschreeven.Coromandel
1742Aparte resolutien op den 27 Maart, 11 Junij, 19 Augustus, 30 September, 2, 3,6 en 7 October 1742 genomen in raade tot Nagapatnam annex twee circulaire en twee aparte brieven na de zuijder comptoiren alsmede twee na Jaffanapatnam en een na Mazulipatnam geschreeven (ontfangen de 14 November 1742 per 't schip t'Huijs ter Eult).Coromandel
1679Appendix missive van den commandant Pieter Verwer en raet tot Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia van dato 19 Julij 1679.Coromandel
1690Appendix tot de missive van de heer gouverneur Pit en raat tot Nagapatnam aan haar Ed. van dato 4 October zijnde gedateert 17 October 1690 (ontfangen 27 November 1690 per Westbroek).Coromandel
1704,1703Appendix van een brieff door den heer Cormandels gouverneur Dirck Comans en den raad tot Nagapatnam, aan den heer gouverneur Simons nevens den raad tot Colombo de dato 15 November 1703 geschreven, verselt van twee briefjes door I. Cracau opperhooft tot Tegenepatnam aan eerstgemelte gouverneur Comans en raad gecarteert de datis 6 en 8 November 1703 alle betreffende de aancomst van 2 France schepen tot Poedicerij (den 28 Februarij 1704 per 't schip Nederlant ontfangen).Ceylon
1679Articulen of poincten van beschuldinge door d'heer gouverneur Jacques Caulier en raad tot Paliacatta gedaan ten laste van den commandant Pieter Verwer en raet tot Nagapatnam met de verantwoordinge van gemelte Verwer en raad daarop in margine gestelt mitsgaders eenige vordere documenten daartoe gehoorende.Coromandel
1689Authenticque acte van verbintenisse door de wevers in de dorpen Porrewecherij en Nertamangelan wegens 't ontfangen van de lijwaeten et cetera tot Nagapatnam 16 Junij 1689.Coromandel
1689Authenticque acte van verbintenisse door de wevers in de dorpen Porrewecherij en Nertamangelan wegens het ontfangen van de lijwaten et cetera tot Nagapatnam 16 Junij 1689.Coromandel
1689Authenticque acte van verbintenisse van den coopman Nella Chittij om te leveren twee soorten van kleeden en dat op deselve voet en conditien als met de coopluijden van Nagapatnam is gedaen 15 Junij 1689.Coromandel
1689Authenticque ampliatie van het nader contract met de coopluijden van Sadrangapatnam geslooten tot Paliacatta den 23 Februarij 1689 en tot Nagapatnam 16 Junij 1689.Coromandel
1688Authenticque conditien en vergunningen door de heer Hendrick Adriaen van Rheede aen den Paligaer lantheer en boschwagter Rama Naijke gedaen en geconditioneert tot Nagapatnam den 8 Junij 1688.Coromandel
1688Authenticque contract en conditien gemaakt door den heer commissaris Hendrick Adriaen van Rheede met de kooplieden tot Nagapatnam wegens het leveren van areek voor tijt van drie jaren den 14 Junij 1688.Coromandel
vorige
12...53
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in