Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
1688 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1688 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
Java's (Noord-) Oostkust- 21`Missive vanden coopman Anthonij Dortsman ende den raad tot Japara aan haer Eds. gedateert 13 Maert 1695 (ontfangen 20 Maert 1695 per inlants vaartuijgh).1695
Java's (Noord-) OostkustAfschriften der gedane informatien op de klagten van Soesoehoenangs gezanten, aen haer Eds. tot Batavia, nevens de berigten, en verantwoordingen daerop, van de opperhoofden, en residenten van Cartasoura, Sourabaja, Japara, Tagael en Qualla Damak (ontfangen den 6 Februarij 1726 per de pantchiallang de Bagger, tot Cheribon en vandaer per inlands vaertuijg door een corporael Daniel Zout).1726
Java's (Noord-) OostkustAgt briefjes van Samarang geschreven op den 25 December 1736 na de comptoiren Tagal, Cartasoera, Damak, Japara, Joana, Rembang, Sourabaija en van Passourouang (ontfangen den 6 Januarij 1737).1737,1736
Java's (Noord-) OostkustAgt brieven uijt Samarang na de onderhoorige comptoiren Tagal, Cartasoera, Demak, Japara, Joana, Rembang, Sourabaija en Passourouang geschreven den 27 September 1736 (ontfangen 20 October 1736).1736
Java's (Noord-) OostkustAgt brieven uijt Samarang na de onderhorige comptoiren Tagal, Cartasoera, Damak, Japara, Joana, Rembang, Sourabaija en Passourouang geschreven den 27 September 1736.1736
Java's (Noord-) OostkustAgt brieven van den oppercoopman en gesaghebber Rijkloff Duijvensz soo na Tagal, als Damak, Japara, Joana, Rembang en Cartasoera in dato 4 Junij 1735.1735
Java's (Noord-) OostkustAgt brieven van den oppercoopman en gesaghebber Rijkloff Duijvensz. en raad tot Samarang, soo na Tagal, als Damak, Japara, Joana, Rembang, Sourabaija, Passourouang en Cartasoera in dato 4 Junij 1735 (ontfangen den 23 Junij anno 1735 per 't schip Langerode).1735
Java's (Noord-) OostkustAgt brieven van Samarang na Cartasoera, Passourouang, Rembang, Joana, Japara, Qualladamak en Tagal geschreven op den 10 November 1737.1737
Java's (Noord-) OostkustAndwoord briefken van Samarang aen den ondercoopman en resident op Japara Bartholomeus Visscher gecarteert 2 Januarij 1735 (ontfangen [den 14 Januarij 1735] per den corporael Jan Christoffel Degenaer).1735
Java's (Noord-) OostkustApart berigtje door den commandand Bitter van Reede tot Japara aen sijn Ed. geschreven de dato 30 Augustus 1704 (ontvangen Augustus - September 1704).1704
Java's (Noord-) OostkustApart briefje van den commandeur Anthonij Zas tot Japara aen sijn edelheijt de heer gouverneur generael geschreven.1702
Java's (Noord-) OostkustApart briefje van den commandeur Bitter van Reede en den raed tot Japara aen haer Eds. tot Batavia den 18 Julij 1704 geschreven (ontfangen 21 Julij 1704 per inlants vaertuijgh).1704
Java's (Noord-) OostkustApart briefje vanden commandeur Anthonij Zas tot Japara aen sijn Ed. de heer gouverneur generael tot Batavia geschreven (29 Maij 1702 ter generaele secretarije gesonden door sijn Ed. de heer gouverneur generael).1702
Java's (Noord-) OostkustAparte brieff van den heer opperbevelhebber tot Japara aan den commandeur tot Samarang geschreven in dato primo December 1719 (ontfangen den 23 December 1719 per Chinees).1719
Java's (Noord-) OostkustAparte missive door den commandeur Cnoll tot Japara aan haar Eds. geschreven de dato primo Augustus 1706 (ontfangen 15 Augustus 1706 per de afgesondene van den Japaarse gouverneur nog in een apart pacquet).1706
Java's (Noord-) OostkustAparte missive door den commandeur van Japara de heer Van Reede aen sijn Eds. de heer gouverneur generael afgevaerdigt 17 September 1704 (ontvangen Augustus - September 1704).1704
Java's (Noord-) OostkustAparte missive van de commandeur Zas tot Japara geschreven aen de heer gouverneur generael Willem van Outshoorn, de dato 15 Mei 1702 (ontvangen 22 Maij 1702 per inlants vaertuijgh).1702
Java's (Noord-) OostkustAparte missive van den capiteijn Willem Sergeant tot Japara aen sijn Ed. de heer gouverneur generael afgevaerdigt in dato 4 October 1704 (ontfangen 19 October 1704 per 't jagt Saemslag).1704
Java's (Noord-) OostkustAparte missive van den commandeur Anthonij Zas tot Japara aen haer edele tot Batavia geschreven de dato 25 September 1702.1702
Java's (Noord-) OostkustAparte missive van den commandeur Zas tot Japara aen haer edele de hoge regeringe tot Batavia geschreven de dato ultimo November anno 1702.1702
Java's (Noord-) OostkustAparte missive van den commandeur Zas tot Japara aen haer Eds. de hoge regeringe tot Batavia geschreven de dato ultimo November 1702 (ontfangen anno 1702 den 13 December per de Crab).1702
Java's (Noord-) OostkustAparte missive van den oppercoopman en gesaghebber Pieter Durand tot Japara aan haar edele de hoge regeringe tot Batavia de dato 27 met een bijvoegsel van ultimo Julij 1699.1699
Java's (Noord-) OostkustAparte missive van den oppercoopman en gesaghebber Pieter Durand tot Japara aan haar edele de hooge regering tot Batavia geschreven den 12 Augusto 1699 met bijvoegsel geschreven tot Samarang den 23 Augusto.1699
Java's (Noord-) OostkustAparte missive van den opperkoopman Govert van Wijngaarden tot Japara aan haar Eds. de dato 9 Augustij 1706 (ontfangen 15 Augustus 1706 per de afgesondene van den Japaarse gouverneur nog in een apart pacquet).1706
Java's (Noord-) OostkustAppendix missive door de oppercoopluijden Jeremias van Vliet en Johannes de Hartog mitsgaders den raet tot Japara aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato primo December 1685.1685
BataviaAppointement door den raet van justitie ten laste van Lucas Munster en Jeremias Brons wegens haer tekort gekomene op Japara.1700
BataviaAuthentcque verclaring over den ontfangh der suijkeren anno 1684 en 1685 successive tot Batavia van Japara aengebracht in dato 1 Februarij 1689.1689,1685,1684
BataviaAuthentcque verclaring van de coopluijden Willem Lucifer en Jacob Dominicus mede wegens de gestalte der suijckeren anno 1684 en 1685 van Japara gecomen in dato ultimo Januarij 1689.1689,1685,1684
BataviaAuthenticque copie missive van de hooge regeringe tot Batavia aen de residenten tot Japara geschreven den 29 Martij 1689.1689
Java's (Noord-) OostkustAuthenticque extract door den capiteijn J. de Moor en den raet uijt Sourabaija aen den commandeur Jan Albert Sloot en den raet tot Japara in dato 4 November 1691 dicterende mede van eenige packen cattoene gaeren van Sourabaija gesonden.1691
BataviaAuthenticque extract uijt de missive door den commandeur Jan Albert Sloot en den raet op Japara aen den gouverneur generael ende raden van Indien geschreven in dato 1 December 1691 aengaende eenige packen cattoene gaeren van Sourabaija gesonden.1691
BataviaAuthenticque extract uijt seekeren missive van de ondercoopman Johannes Steen tot Japara aen de capiteijn luijtenant Anthonie Eijgel tot Batavia geschreven den 10 Julij 1688.1688
BataviaAuthenticque verclaringe van den ondercoopman Joannes Steen wegens de qualiteit der suijckeren anno 1685 tot Japara voor de compagnie ontfangen in dato 10 September 1686.1686,1685
Java's (Noord-) OostkustBeedigde verklaringe door Jan Boersse schipper en Pieter Beijrius boekhouder op het jagtje de Schaapherder wegens de aansprake van den Engelsman David Blair tot Japara aan den fiscael Willem Drost 't haarder presentie om de restitutie sijner aangehaalde 19 armosijnen en sijn bekomen antwoord van gemelte Drost dat deselve den gesaghebber Goodschalk waren overgegeven et cetera.1698
Java's (Noord-) OostkustBeedigde verklaringe door Jan Boerssen schipper en Pieter Beijrius boekhouder ophet jagtje de Schaepherder, wegens de aensprake vanden Engelsman David Blair tot Japara aenden fiscael Willem Drost 't haerder presentie omde hier aengehaelde 19 armosijns en zijn bekomen antwoord van gemelte Drost dat deselve den gesaghebber Goodschalk waren overgegeven et cetera (ontfangen 9 November 1698 per de fluijt Walenburgh).1698
Java's (Noord-) OostkustBeedigde vraagpoincten door den resident tot Damak Hendrik Quickelenburgh et cetera; item een beright vanden onderkoopman en fiscaal tot Japara Willem Drost wegens een parthije van omtrent drie picols amphioen en 19 stux Bengaelse armosijnen tot Damak door 's compagnies bediende van gemelte Engelsen aangehaalt, verselt van twee verklaringen dien aangaande en een briefje door den Engelsman Henrij Griffit aen bovengemelte Quikelenburgh geschreven den 19 April 1698.1698
Java's (Noord-) OostkustBeedigde vraegpuncten doorden resident tot Damack Hendrik Quickelenburg et cetera; item een beright vanden ondercoopman en fiscael tot Japara Willem Drost wegens een partije van omtrent drij picols amphioen en 19 stux Bengaelse armosijne tot Damack door 's compagnies bediende van gemelte Engelsen aengehaelt, verselt van twee verklaringen dienaengaende en een briefje doorden Engelsman Henrij Griffit aen bovengemelte Quikelenburgh geschreven den 19 April 1698 (ontfangen 8 Augustus 1698 per 't jagje de Schaepherder).1698
Java's (Noord-) OostkustBericht van de tot Japara in gereedheijt leggende houtwerken van 3 Augustus 1739.1739
Java's (Noord-) OostkustBericht van de tot Japara ten afscheep in gereedheijt leggende houtwerken [in dato 5 Januarij 1740].1740
Java's (Noord-) OostkustBeright van de Ed. Joannes de Hertogh, gewesen opperhooft tot Japara aan haar Eds. overgelevert in dato 15 Februarij 1687.1687
Java's (Noord-) OostkustBerigt van de op Japara gereed leggende houtwerken gedateerd 4 Januarij 1742.1742
Java's (Noord-) OostkustBerigt van de residenten tot Tagal, Japara en Damak wegens de daar in gereetheijt leggende houtwerken (ontvangen 4 Januarij 1738).1739,1738
Java's (Noord-) OostkustBerigt van de tot Japara afscheep gereed leggende houtwerken (ontvangen 15 Augustus 1738).1738
Java's (Noord-) OostkustBerigt van de tot Japara in gereetheijd leggende houtwerken onder dato 3 Augustus 1739 (ontvangen 26 September 1739).1739
Java's (Noord-) OostkustBerigt van de tot Japara ten afscheepen gereedt leggende houtwercken (ontvangen 11 Februarij 1740).1740
Java's (Noord-) OostkustBerigt van de tot Japara tot de nascheep gereed leggende houtwerken.1738
Java's (Noord-) OostkustBerigt van den commandeur Pieter Gijsbert Noodt, over de vestingwerken tot Passourouang, Rembang, en Japara, van dato 3 October 1726 (ontfangen den 11 October 1726 per het fregat Castor en Pollux).1726
Java's (Noord-) OostkustBerigt van den lieutenant Joannes Erskinne ende den vaandraeger Joannes Riddel schriftelijck overgelevert aan den majoor Adolff Winckler de dato 12 December 1697 noopende eenige saaken tot Japara voorgevallen.1697
Java's (Noord-) OostkustBerigt van den provisioneel gezaghebber Steinmetz aan de hoge Indiase regeering gerigt concerneerende desselfs verrigting op de expeditie na Japara gedateerd 24 October 1741.1741
Java's (Noord-) OostkustBerigt van den provisioneel gezaghebber Steinmetz aan deese regeering gerigt concernerende desselfs verrigting op de expeditie na Japara (ontvangen 2 November 1741).1741
vorige
12...34
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in