Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
1559 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1559 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
Malabar-314 Origineele brief van de commandeur en raad tot Cochim aan haar Eds. den gouverneur generaal tot Batavia gedateerd 16 Maij 1740 (ontfangen per het schip Polanen).1740
Malabar-70v Copia rapport door gemelte Reijnst en ondercoopman Marten Samson overgelevert tot Cochim in dato 15 Maert 1681 behelsende haare bij den derde Sammorijnsen prins (ontfangen 5 Junij 1681 per 't schip Couverden).1681
MalabarAangegaen verband door den coning van Cochim en de 72 Maddambijs van Carraporam in presentie en door de mediatie van commandeur Barent Ketel op de 6e April 1710 (ontfangen den 21 Junij 1710 per het schip Noordbeek).1710
MalabarAankomende brieven [te Cochim] so van de onderhorige comptoiren als andere plaatsen sedert 17 April 1741 tot ultimo April 1742 ontfangen [vervolg van inventarisnummer 2577].1742,1741
CeylonAankomende brieven van Cochim naar Colombo zedert 24 December 1764 tot 25 October 1765.1765,1764
MalabarAanmerkingen over de consideratien van de raed ordinaris Gustaaf Willem van Imhoff wegens de lijwaathandel ter Madurese kust geschreven door commandeur en raad te Cochim, gedateerd 16 Meij 1740 [begint op folio 3511 1/2].1740
MalabarAanteekening van 't voorgevallene bij aankomste en aanweezen van den koning van Trevancoor te Cochim [ongedateerd].1787
MalabarAantoning der differenten tussen de origineele en copij negotie boeken van Cochim van 1742/1743 en 1746/1747 tot 1762/1763 gedateerd 2 Februari 1767.1767,1763,1762,1747,1746,1743,1742
MalabarAanwijzing der voordeelen die de Comp. op de peper jaarlijks op Cochim kan behaalen.1792
CeylonActens der kerckelijcke vergaderinge, Cochim in datis 5 tot 20 April 1675.1675
MalabarAdvijs en berigt van de te Cochim present geweest zijnde schippers nevens de equipagiemeester Pieter Hesseling wegens de veijligste route die de Persiaense scheepen 't Hof Niet Altijd Somer en Binnewijsend moeste nemen gedateert ultimo December 1738.1738
MalabarAffgegane brieffen van de politicquen raad tot Cochim van 8 Februarij tot den 18 April 1741 (ontfangen den 17 Julij 1741 per 't schip Abbekerk).1741
CeylonAfgaande brief van Colombo na Cochim in dato 12 Januarij 1765.1765
MalabarAfgaande brieven [uit Cochim] so na de subalterne als andere comptoiren van 17 April 1741 tot ultimo April 1742.1742,1741
MalabarAfgegaene briefen van den heer veldoverste Van Gollonesse aan den politicquen raad tot Cochim beginnende den 8 Februarij eijndigt 18 April 1741.1741
MalabarAfgezondene brieven van Cochim na de bedientens van Coilan, Calicoilan en Porca.1741
MalabarAgt gewisseld briefjens tussen de onse de coning van Cochim ende Sammorijn (ontfangen 19 November 1694 per het jagt de Caauw).1694
CeylonAgt gewisselde brieven tussen Colombo en Cochim (den 14 Februarij 1733 per 't fregat Adriana).1733,1732
MalabarAgt stux copia brieven door den commandeur en raed tot Cochim met de gecommitteerdens tot Cannanoor gedurende het conflict met de Cannareesen gewisseld gedateerd 10, 18, 19, 22, 24 Februarij en 3, 4, 11 Maert 1734 (ontfangen den 9 Julij 1734 per de kruijspantchialling en den boekhouder van 't schip 't Wapen van Hoorn van Souratta).1734
MalabarAntwoord van 9 Januarij 1740 van den Francen commandant Diroix en raad tot Mahé op het protest door den Ed. agtbaren commandeur en raad [te Cochim].1740
MalabarAntwoord van de Engelse [tot Ansjenga] aan de commandeur en raad tot Cochim gedateert 10 Maart 1739 [oude stijl].1739
MalabarApart briefje geschreven van Cochim aan haar hoog edelens tot Batavia gedateert 9 Augustus 1741.1741
MalabarAparte brief van den commandeur Jacob de Jong tot Cochim aan haar hoog Ed. tot Batavia gedateerd den 15 Maart 1729 (ontfangen den 20 Maij 1729 per de kruijspantchialling en den boekhouder van 't schip Amsterdam in een ander pacquet).1729
MalabarAparte missive door den commandeur Siersma en raad tot Cochim aan de hooge Indiase regeering geschreven op den 12 Meij 1745.1745
CeylonAparte missive door den heer gouverneur Van Imhoff aen den Mallabaers commandeur Julius Valentijn Stein van Gollenesse en raad tot Cochim geschreven op den 4 September 1738.1738
CeylonAparte missive door den heer raad ordinaris en Ceijlons gouverneur Gustaaff Willem van Imhoff benevens de commandeur tot Cochim J. Valenteijn Steijn van Gollonesse aan haar hoog edelens tot Batavia gerigt in dato 2 Maart 1739 (den 9 Junij 1739 per 't schip 't Huijs te Rensburg).1739
MalabarAparte missive van de commandeur tot Cochim Julius Valentijn Stein van Gollenesse aan haar hoog Ed. tot Batavia de dato 5 Junij 1736 (ontfangen den 5 October 1736 per 't schip IJpenrode over Ceijlon in en apart paquet).1736
MalabarAparte missive van den commandeur Jacob de Jong en den raad tot Cochim aen haar hoog Ed. tot Batavia de dato ultimo April 1729 (ontfangen den 29 Junij 1729 per den boekhouder van het schip Adrichem in een verzegeld sacje).1729
MalabarAparte missive van den commandeur tot Cochim Julius Valenthijn Stein van Gollenesse aan haar hoog edelens tot Batavia gedateert 5 Junij 1736.1736
CeylonAparte missive van den heer raad ordinaris en Ceijlons gouverneur Gustaaff Willem van Imhoff benevens den commandeur tot Cochim Julius Valentijn Steijn van Gollenesse aen haar hoog Eds. tot Batavia gerigt in dato 2 Maart 1739.1739
MalabarAuthenticque copie missive van de residenten tot Wingurla aen de commandeur Vosburgh en raed tot Cochim in dato 22 November 1686.1686
MalabarAuthenticque missive van het opperhooft Abraham Lefeber en den raed uijt Wingurla aen de commandeur Vosburgh en den raed tot Cochim in dato 19 September 1686.1686
MalabarB'antwoorde Indiase eijsch uijt het commandement van Cochim voor anno 1733 (ontfangen den 11 Junij 1733 per t'Huijs te Vlotten).1733
MalabarBericht aangaande de visitatie en opname van alle gebreekens aan de fortificatiewerken zoo binnen als buiten Cochim, de gebouwen en erven in dato 12 December 1756 [toegevoegd].1756
BataviaBericht van de gecommitteerdens te Cochim wegens de gesteldheid der wallen, de militaire wagten en 's Comps. wooningen en gebouwen aldaar in dato 2 April 1781.1781
MalabarBericht van de gecommitteerdens te Cochim wegens de gesteldheid der wallen, de militaire wagten en 's Comps. wooningen en gebouwen aldaar in dato 2 April 1781.1781
MalabarBericht van de ondercooplieden Marcellus Bles en Guilliam Gerrard Franchimont te Cochim [aan raed ordinaris Van Imhoff] wegens de gedane descriptie van de gouden en zilveren muntspetien die op de Mallabaarse [cust] gangbaar sijn de dato 13 Meij 1740 annex desselfs bijlagen.1740
MalabarBericht wegens de gesteltheijt van de Modderbhaij aen de Suijd seijde van Cochim gelegen [gedateerd 18 Maart 1740].1740
MalabarBerigt van den Canarijns coopman Nagapoerboe wegens 't gedane versoek door de Nachodas van de bombaras om in't Comp. geldcassa tot Mocha penningen op wissel te mogen tellen om daar voor tot Cochim gerembourseert te werden 't zij coopmanschappen dan wel contanten gedateert 25 Februarij 1738.1738
MalabarBerigt van den Cannarijns coopman Naga Porboe wegens 't gedane verzoek door de Nachodas van bombaras om in 's Comp. geldcassa tot Mocha penningen op wissel te mogen stellen om daarvoor tot Cochim gerembourseert te werden 't zij coopmanschappen, dan wel met contanten (ontfangen den 6 Julij 1738 per de kruijspatjalling en de boekhouder van 't schip 't Huis te Rensburg over Souratta).1738
BataviaBerigt van den secunde te Cochim R. van Hoorn omtrend de nalatenschap van den overledene majoor Englert in dato 23 April 1784.1784
MalabarBerigt wegens de gesteltheijt van de Modderbhaij aen de zuijdzijde van Cochim geleegen (ontfangen den 11 October 1740 per 't schip Strijen).1740
MalabarBijlaegen tot enige brieven successive tot Cochim ontfangen uijt het leger tot Berkencoer beginnende den 31 October 1740 tot den 26 April 1741 onder een apart register.1741,1740
MalabarBijlage gehorende tot het berigt van secunde De Graaf nopens de gepleegde fraude bij de negotieboeken, gedateerd Cochim den 1 Maart anno 1774.1774
BataviaBrief aan Cananoor's resident Bartholomeus van der Grijp van Cornelis Breekpot en D. Kelli uit Cochim, gedateerd 7 Maart 1768.1768
CeylonBrief aan Jacob Christiaan Pielat van Cochim gezonden, gedateert den 17 Januarij 1733 (ontfangen 1733).1733
MalabarBrief der ministers tot Cochim aan de heeren majores van dato 26 October 1724 (ontfangen primo Augustus 1725 per 't schip Wassenaer).1725,1724
MalabarBrief door de Barseloorse residenten aan den commandeur en raad tot Cochim geschreven gedateert den 30 September 1738.1738
MalabarBrief door de Barssaloorse residenten aan den commandeur en raad tot Cochim geschreven 30 September 1738 ter stede (ontfangen den 11 Februarij 1739 per het schip Nieuwvliet).1739,1738
MalabarBrief door de Persische ministers na Cochim gecarteert sub dato 20 November 1734 (ontfangen den 28 Februarij 1735 per 't schip de Stad Leijden uijt handen van den heer Maten).1735,1734
vorige
12...32
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in