Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1559 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1559 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1740-314 Origineele brief van de commandeur en raad tot Cochim aan haar Eds. den gouverneur generaal tot Batavia gedateerd 16 Maij 1740 (ontfangen per het schip Polanen).Malabar
1681-70v Copia rapport door gemelte Reijnst en ondercoopman Marten Samson overgelevert tot Cochim in dato 15 Maert 1681 behelsende haare bij den derde Sammorijnsen prins (ontfangen 5 Junij 1681 per 't schip Couverden).Malabar
1710Aangegaen verband door den coning van Cochim en de 72 Maddambijs van Carraporam in presentie en door de mediatie van commandeur Barent Ketel op de 6e April 1710 (ontfangen den 21 Junij 1710 per het schip Noordbeek).Malabar
1742,1741Aankomende brieven [te Cochim] so van de onderhorige comptoiren als andere plaatsen sedert 17 April 1741 tot ultimo April 1742 ontfangen [vervolg van inventarisnummer 2577].Malabar
1765,1764Aankomende brieven van Cochim naar Colombo zedert 24 December 1764 tot 25 October 1765.Ceylon
1740Aanmerkingen over de consideratien van de raed ordinaris Gustaaf Willem van Imhoff wegens de lijwaathandel ter Madurese kust geschreven door commandeur en raad te Cochim, gedateerd 16 Meij 1740 [begint op folio 3511 1/2].Malabar
1787Aanteekening van 't voorgevallene bij aankomste en aanweezen van den koning van Trevancoor te Cochim [ongedateerd].Malabar
1767,1763,1762,1747,1746,1743,1742Aantoning der differenten tussen de origineele en copij negotie boeken van Cochim van 1742/1743 en 1746/1747 tot 1762/1763 gedateerd 2 Februari 1767.Malabar
1792Aanwijzing der voordeelen die de Comp. op de peper jaarlijks op Cochim kan behaalen.Malabar
1675Actens der kerckelijcke vergaderinge, Cochim in datis 5 tot 20 April 1675.Ceylon
1738Advijs en berigt van de te Cochim present geweest zijnde schippers nevens de equipagiemeester Pieter Hesseling wegens de veijligste route die de Persiaense scheepen 't Hof Niet Altijd Somer en Binnewijsend moeste nemen gedateert ultimo December 1738.Malabar
1741Affgegane brieffen van de politicquen raad tot Cochim van 8 Februarij tot den 18 April 1741 (ontfangen den 17 Julij 1741 per 't schip Abbekerk).Malabar
1765Afgaande brief van Colombo na Cochim in dato 12 Januarij 1765.Ceylon
1742,1741Afgaande brieven [uit Cochim] so na de subalterne als andere comptoiren van 17 April 1741 tot ultimo April 1742.Malabar
1741Afgegaene briefen van den heer veldoverste Van Gollonesse aan den politicquen raad tot Cochim beginnende den 8 Februarij eijndigt 18 April 1741.Malabar
1741Afgezondene brieven van Cochim na de bedientens van Coilan, Calicoilan en Porca.Malabar
1694Agt gewisseld briefjens tussen de onse de coning van Cochim ende Sammorijn (ontfangen 19 November 1694 per het jagt de Caauw).Malabar
1733,1732Agt gewisselde brieven tussen Colombo en Cochim (den 14 Februarij 1733 per 't fregat Adriana).Ceylon
1734Agt stux copia brieven door den commandeur en raed tot Cochim met de gecommitteerdens tot Cannanoor gedurende het conflict met de Cannareesen gewisseld gedateerd 10, 18, 19, 22, 24 Februarij en 3, 4, 11 Maert 1734 (ontfangen den 9 Julij 1734 per de kruijspantchialling en den boekhouder van 't schip 't Wapen van Hoorn van Souratta).Malabar
1740Antwoord van 9 Januarij 1740 van den Francen commandant Diroix en raad tot Mahé op het protest door den Ed. agtbaren commandeur en raad [te Cochim].Malabar
1739Antwoord van de Engelse [tot Ansjenga] aan de commandeur en raad tot Cochim gedateert 10 Maart 1739 [oude stijl].Malabar
1741Apart briefje geschreven van Cochim aan haar hoog edelens tot Batavia gedateert 9 Augustus 1741.Malabar
1729Aparte brief van den commandeur Jacob de Jong tot Cochim aan haar hoog Ed. tot Batavia gedateerd den 15 Maart 1729 (ontfangen den 20 Maij 1729 per de kruijspantchialling en den boekhouder van 't schip Amsterdam in een ander pacquet).Malabar
1745Aparte missive door den commandeur Siersma en raad tot Cochim aan de hooge Indiase regeering geschreven op den 12 Meij 1745.Malabar
1738Aparte missive door den heer gouverneur Van Imhoff aen den Mallabaers commandeur Julius Valentijn Stein van Gollenesse en raad tot Cochim geschreven op den 4 September 1738.Ceylon
1739Aparte missive door den heer raad ordinaris en Ceijlons gouverneur Gustaaff Willem van Imhoff benevens de commandeur tot Cochim J. Valenteijn Steijn van Gollonesse aan haar hoog edelens tot Batavia gerigt in dato 2 Maart 1739 (den 9 Junij 1739 per 't schip 't Huijs te Rensburg).Ceylon
1736Aparte missive van de commandeur tot Cochim Julius Valentijn Stein van Gollenesse aan haar hoog Ed. tot Batavia de dato 5 Junij 1736 (ontfangen den 5 October 1736 per 't schip IJpenrode over Ceijlon in en apart paquet).Malabar
1729Aparte missive van den commandeur Jacob de Jong en den raad tot Cochim aen haar hoog Ed. tot Batavia de dato ultimo April 1729 (ontfangen den 29 Junij 1729 per den boekhouder van het schip Adrichem in een verzegeld sacje).Malabar
1736Aparte missive van den commandeur tot Cochim Julius Valenthijn Stein van Gollenesse aan haar hoog edelens tot Batavia gedateert 5 Junij 1736.Malabar
1739Aparte missive van den heer raad ordinaris en Ceijlons gouverneur Gustaaff Willem van Imhoff benevens den commandeur tot Cochim Julius Valentijn Steijn van Gollenesse aen haar hoog Eds. tot Batavia gerigt in dato 2 Maart 1739.Ceylon
1686Authenticque copie missive van de residenten tot Wingurla aen de commandeur Vosburgh en raed tot Cochim in dato 22 November 1686.Malabar
1686Authenticque missive van het opperhooft Abraham Lefeber en den raed uijt Wingurla aen de commandeur Vosburgh en den raed tot Cochim in dato 19 September 1686.Malabar
1733B'antwoorde Indiase eijsch uijt het commandement van Cochim voor anno 1733 (ontfangen den 11 Junij 1733 per t'Huijs te Vlotten).Malabar
1756Bericht aangaande de visitatie en opname van alle gebreekens aan de fortificatiewerken zoo binnen als buiten Cochim, de gebouwen en erven in dato 12 December 1756 [toegevoegd].Malabar
1781Bericht van de gecommitteerdens te Cochim wegens de gesteldheid der wallen, de militaire wagten en 's Comps. wooningen en gebouwen aldaar in dato 2 April 1781.Batavia
1781Bericht van de gecommitteerdens te Cochim wegens de gesteldheid der wallen, de militaire wagten en 's Comps. wooningen en gebouwen aldaar in dato 2 April 1781.Malabar
1740Bericht van de ondercooplieden Marcellus Bles en Guilliam Gerrard Franchimont te Cochim [aan raed ordinaris Van Imhoff] wegens de gedane descriptie van de gouden en zilveren muntspetien die op de Mallabaarse [cust] gangbaar sijn de dato 13 Meij 1740 annex desselfs bijlagen.Malabar
1740Bericht wegens de gesteltheijt van de Modderbhaij aen de Suijd seijde van Cochim gelegen [gedateerd 18 Maart 1740].Malabar
1738Berigt van den Canarijns coopman Nagapoerboe wegens 't gedane versoek door de Nachodas van de bombaras om in't Comp. geldcassa tot Mocha penningen op wissel te mogen tellen om daar voor tot Cochim gerembourseert te werden 't zij coopmanschappen dan wel contanten gedateert 25 Februarij 1738.Malabar
1738Berigt van den Cannarijns coopman Naga Porboe wegens 't gedane verzoek door de Nachodas van bombaras om in 's Comp. geldcassa tot Mocha penningen op wissel te mogen stellen om daarvoor tot Cochim gerembourseert te werden 't zij coopmanschappen, dan wel met contanten (ontfangen den 6 Julij 1738 per de kruijspatjalling en de boekhouder van 't schip 't Huis te Rensburg over Souratta).Malabar
1784Berigt van den secunde te Cochim R. van Hoorn omtrend de nalatenschap van den overledene majoor Englert in dato 23 April 1784.Batavia
1740Berigt wegens de gesteltheijt van de Modderbhaij aen de zuijdzijde van Cochim geleegen (ontfangen den 11 October 1740 per 't schip Strijen).Malabar
1741,1740Bijlaegen tot enige brieven successive tot Cochim ontfangen uijt het leger tot Berkencoer beginnende den 31 October 1740 tot den 26 April 1741 onder een apart register.Malabar
1774Bijlage gehorende tot het berigt van secunde De Graaf nopens de gepleegde fraude bij de negotieboeken, gedateerd Cochim den 1 Maart anno 1774.Malabar
1768Brief aan Cananoor's resident Bartholomeus van der Grijp van Cornelis Breekpot en D. Kelli uit Cochim, gedateerd 7 Maart 1768.Batavia
1733Brief aan Jacob Christiaan Pielat van Cochim gezonden, gedateert den 17 Januarij 1733 (ontfangen 1733).Ceylon
1725,1724Brief der ministers tot Cochim aan de heeren majores van dato 26 October 1724 (ontfangen primo Augustus 1725 per 't schip Wassenaer).Malabar
1738Brief door de Barseloorse residenten aan den commandeur en raad tot Cochim geschreven gedateert den 30 September 1738.Malabar
1739,1738Brief door de Barssaloorse residenten aan den commandeur en raad tot Cochim geschreven 30 September 1738 ter stede (ontfangen den 11 Februarij 1739 per het schip Nieuwvliet).Malabar
1735,1734Brief door de Persische ministers na Cochim gecarteert sub dato 20 November 1734 (ontfangen den 28 Februarij 1735 per 't schip de Stad Leijden uijt handen van den heer Maten).Malabar
vorige
12...32
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in