Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
1812 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1812 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
Ceylon[Twee] copie missive[s] secrete [secrete missives] van den gouverneur benevens den raad tot Kolombo aan den gezaghebber te Gale in dato 1 en 2 November 1788.1788
CeylonAankomende brieven van Gale zedert den 25 Januarij tot 8 December 1764.1764
BataviaAanmerkingen van den capitain ingenieur C.F. Reimer op de projecten van vernieuwing voor de vestingen Kolombo, Gale, Trinconomale en Ooostenburg door de heer La Lustrière capitain ingenieur en directeur der fortificatien te Pondichery en Brouillon derde plan ter verbetering der vestingwerken van Kolombo in dato 24 September 1787 [ontbreekt].1787
CeylonAanmerkingen van den capitain ingenieur C.F. Reimer op de projecten van vernieuwing voor de vestingen Kolombo, Gale, Trinconomale en Ooostenburg door de heer La Lustrière capitain ingenieur en directeur der fortificatien te Pondichery en Brouillon derde plan ter verbetering der vestingwerken van Kolombo in dato 24 September 1787 [ontbreekt].1787
CeylonAanwijsing van het bekostigde aan de kaneel plantagien so op Ceijlon, Gale als Matura in het boekjaar 1789/1790.1790,1789
CeylonAccord of contract tusschen den extraordinaris raad van India Adam Westerwolde aan de eene zijde en den seer mogende Raja Singa Raju, keijzer van Ceijlon aan de andere zijde gedateerd Gale den 6 Augustus 1649 (den 21 October 1736 per 't schip Westerdijxhoorn).1736,1649
CeylonAccord of contract tussen de extraordinaris raad van India Adam Westerwold aan de ene zijde en de seer mogende Raja Singa Raju keijser van Ceijlon aan de andere sijde van 6 Augustij 1649 te Gale [gecollationeerd te Colombo in dato 25 September 1736].1736,1649
CeylonAcht en twintig extracten uijt de gewisselde brieven tusschen Colombo en Gale vervattende ordres tot een spoedige ontlossinge en belading der retourscheepen.1735
CeylonAdres der officieren van het Luxemburger regiment in dato 15 October 1788 nevens een certificaat door de gesaghebber en raed te Gale gedateerd 15 October 1785.1788,1785
CeylonAenwijsinge der waerde van 't copergelt op Colombo en Gale gangbaer sijn.1693
CeylonAffreecqening tusschen de bediende van de Comp. en Alerwel Chan Nachoda van 't Moors schip Atiat Rijgame tot Gale gehouden wegens de leverantie van eliphanten et cetera.1693
CeylonAfgaande brieven naar Gale zedert 26 Januarij tot 29 November 1764.1764
CeylonAfgegane brieven na Gale in datis 25 November en 7 December 1763, 11, 13 en 20 Januarij 1764.1764,1763
CeylonAfgegane en ontfangene brieven van diverse plaatsen als Bengale, Gale, Caijmelle, Benttotte en Hangwelle in 1762 en 1763.1763,1762
CeylonAfgegane secreete brieven naar Gale in datis 1 Augustus en 14 October 1763.1763
CeylonAfschrift van een concept olabrief uijt 't Nederduijtsch in 't Singalees vertaeld en afgezonden door den ouden Gaals commandeur nevens de Colombosen politiquen raad aan den heer Wickremesing Pandite Moediaanse Dodangwolle Ralchamij eersten Rijxadigaar en Dessave van Saffragam benevens de verdere edelens aan 't Candiase hoff sub dato 23 Junij 1736 gewagende van den ontfangst der ola door de voormelte Adigaar en den Dessave van Oewe en drie corles geschreven (den 6 October 1736 per 't schip Ipenrode over Gale).1736
CeylonAgt extract brieven van Colombo na Gale en van Gale weder terug over de klagten wegens de quade behandeling van Raje Passa Patria wegens oproerigheijd annex een secreete brief van den gouverneur Van Imhof aan Daniel Overbeek om zigh van gedagte Patria te verseekeren en nevens die van sijn mannelijk oir na de Caap in ballingschap te versenden.1737
CeylonAgtensestig extracten uijt de gewisselde brieven tusschen Colombo en Gale (den 16 September 1732 per de toornschuijt ontfangen van 't jagt Colombo).1732
CeylonAgtentwintig extracten uijt de gewisselde brieven tusschen Colombo en Gale vervattende ordres tot een spoedige ontlossinge en belading der retourscheepen (den 23 April 1735 per een kruijspatchiallang en uijt handen van den boekhouder).1735
CeylonAparte missive van Colombo na Gale de dato 29 April 1729 tot reproche over desselfs gehouden gedrag omtrent de Moorsen bodem Hoeffenbax, nevens een antwoord missive van Gale verseld van een interrogatorium waar op den Nachoda van dien kiel was verhoort geworden ter presentie van drie lieden uijt de politie (den 29 Junij 1729 per de kruijspatchialling en den boekhouder van 't schip Adrichem).1729
CeylonAparte missive van Colombo na Gale geschreven op den 12 Maart 1729 vervattende een ordre om alle schepen sonder onderscheijd alschoon Hollandse vlaggen verthoonden buijten de bhaij te houden etcetera (den 29 Junij 1729 per de kruijspatchialling en den boekhouder van 't schip Adrichem).1729
CeylonAparte missive van Colombo na Gale geschreven op den 26 Maij 1729 behelsende een reproche over de gepermitteerde binnenkomst in Gale bhaij van een vreemden bodem genaamt Sidinaijh (den 29 Junij 1729 per de kruijspatchialling en den boekhouder van 't schip Adrichem).1729
CeylonAparte missive van Colombo na Gale, vervattende een ordre om alle vreemdelingen af te wijsen (den 29 Junij 1729 per de kruijspatchialling en den boekhouder van 't schip Adrichem).1729
CeylonAparte missive van den gewesen Gaals commandeur en pro tempore gezagvoerder tot Colombo aan haar hoog edelens tot Batavia gedateert 30 Junij 1736 (den 6 October 1736 per 't schip IJpenrode over Gale).1736
CeylonAparte missive van den heer raad ordinaris en gouverneur ten eijlande Ceijlon Gustaaf Willem van Imhoff uijt Colombo aan haar Eds. den gouverneur generaal en de raden van India geschreven den 20 Januarij anno 1737 (den 19 Maart 1737 over Gale per 't schip Thuijs te Marquette).1737
CeylonApparte missive door gouverneur Van Imhoff aen den Mallabaers commandeur Julius Valentijn Steijn van Gollonesse geschreven op den 10 Januarij 1739 (den 11 Februarij 1739 per 't schip Noortwolfsbergen over Gale).1739
CeylonApparte missive door gouverneur Van Imhoff alleen aen dese regeering geschreven onder dato 12 Januarij 1739 (den 11 Februarij 1739 per 't schip Noortwolfsbergen over Gale).1739
CeylonApparte missive door gouverneur Van Imhoff, aen den Mallabaers commandeur Julius Valentijn Stein van Gollonesse geschreven op den 12 December 1738 (den 11 Februarij 1739 per 't schip Noortwolfsbergen over Gale).1739,1738
CeylonApparte missive van gemelden commandeur Bolner tot Gale aan haar Eds. tot Batavia geschreven de dato 30 December 1702 (den 14 Februarij 1703 per de hoeker de Spaarpot).1703,1702
CeylonAppendix, gehorende tot de missive van den afgaande Gaals commandeur en pro interim gezagvoerder Jan Macaré benevens de politiquen raade tot Colombo aan haar hoog edelens tot Batavia in dato 30 Junij 1736, van den 6 Julij 1736 (den 6 October 1736 per 't schip Ipenrode over Gale).1736
CeylonAppointment van de raad van justitie te Gale van 3 December 1790 met daar agter extract uit een brief van Colombo na Gale geschreven wegens dieverij van mattrosen [direct vanaf Galle].1790
CeylonAttestatie den 14 Junij 1734 op Gale gepasseert concerneerende dat het schip Papenburg ten genoegen van dies gesaghebber gecalfaat en van alles besorgd is (den 31 Augustus 1734 per 't schip Papenburg).1734
CeylonAttestatie gedateert 27 November 1738 meldende dat het buspoeder van evengemelte retourschepen Berkenroden, Evenswaerd, Landskroon, de Pallas en Van Alsem van de vereijsten deugt bevonden is (den 11 Februarij 1739 per 't schip Noortwolfsbergen over Gale).1739,1738
CeylonAttestatie in dato 19 November 1734 tot Gale door expresse gecommiteerdens belegt over de deugtsaamheijt van 't buspoeder der retourschepen de Vis, Adrichem, Meermond, Sijbercarspel en Noordwaddinxveen (den 23 April 1735 per een kruijspatchiallang en uijt handen van den boekhouder).1735,1734
CeylonAttestatie van den commandeerende zergeant Johannes Wagenaar etcetera aangaande de deugdelijkheid van 't buspoeder van even gemelte retourbodems in dato 21 December 1735 (den 6 October 1736 per 't schip Ipenrode over Gale).1736,1735
CeylonAttestatie van zergeant Wagenaar en den baas smit Jacob Deijl weegens de gedane visitatie der geweiren van de kielen Wickenburg, Meerlust en de Ketel (den 6 October 1736 per 't schip Ipenrode over Gale).1736
CeylonAuthenticque copie missive van de Ed. heer en commissaris Van Mijdreght aan de commandeur en raad tot Gale in dato 20 October 1685.1685
CeylonAuthenticque copie missive van de Ed. Pijl en raad aan den commandeur en den raet tot Gale in dato 14 Augustij 1685.1685
CeylonAuthenticque copie missive van den commandeur en de raed tot Gale aan de heer en commissaris Van Mijdreght in dato 26 October 1685.1685
CeylonAuthenticque copie missive van den commandeur ende raad tot Gale aan de Ed. gouverneur Pijl tot Colombo dato 28 Julij 1685.1685
CeylonAuthenticque copie missive van den commandeur ende raad tot Gale aan de Ed. gouverneur Pijl tot Colombo in dato 17 Augustij 1685 wegens eenige chiancos aan de Bengaelse Mooren verkogt.1685
CoromandelAuthenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen den commandeur Thomas van Rhee en raed tot Gale in dato 1 October 1688.1688
CoromandelAuthenticque copie missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen den commandeur Thomas van Rhee en raed tot Gale in dato ultimo September 1688.1688
CeylonAuthenticque copie missive van gouverneur Pijl en den raad aan den commandeur en den raad tot Gale opt vercopen der chiancos aan de Bengaalse Moren in dato 14 Augustij 1685.1685
CeylonAuthenticque extract uijt de facture der goederen met het schip Westeramstel van Tutucorijn na Gale gesonden in dato 15 Julij 1685.1685
CeylonAuthenticque extract uijt de missive van den gouverneur Pijl en den raet aan den commandeur en den raad tot Gale van ultimo Julij 1685 wegens 't vercopen der chiancos aan de Bengaalse Moren.1685
CeylonAuthenticque extract uijt de notulen van het geresolveerde bij den commandeur ende raad tot Gale over den verkoop der chiancos aan de Bengaelse Mooren genomen in dato 23 Julij 1685.1685
CeylonAuthenticque extract uijt den brief door den Ed. gouverneur Pijl en hooftadministrateur Thomas van Rhee aan den commandeur en den raet tot Gale in dato ultimo Julij 1685 wegens de chiancos in de jaren 1684 en 1685 aan de Bengaelse Mooren verkogt.1685,1684
CeylonAuthenticque extract uijt een missive geschreven van den commandeur ende raad tot Gale aan de Ed. gouverneur Pijl tot Colombo in dato 1 Augustij 1685 wegens eenige chiancos aan de Bengaelse Mooren verkogt.1685
BataviaAuthenticque extract uijt een missive van de Ed. Pijl en raad aan den commandeur en den raet tot Gale in dato 13 September 1685.1685
vorige
12...37
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in