Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
170132 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170132 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1793,1779Korte saamentrekking der dienaeren in de Moluccos de welke door hunne hoog edelheedens bij de memorie van menagie bepaald en nader toegevoegd zijn mitsgaders onder dato ultimo Augustus 1793 in waare wezen zijn bevonden werd volgens het g'eerd besluijt van hoogst dezelve in dato 10 December 1779 op de volgende wijze aangetoond (ontvangen anno 1793).Ternate
1793,1764,1758Vijf stux copia reekeningen courant van den koning van Trevancoor van geleverde peper en onafgelangde gelden zedert ultimo Augustus 1758 tot ultimo December 1764 bij welke laaste zijn hoogheijd aan de Comp. debet blijft ropias 17937:23 1/4, annex vijf stux bewijsen agter ider rekening een, van de gemagtigdens van gemelde zijn hoogheid waar bij dezelve bekennen zig met alle die rekeningen te confirmeren en dat het agterstal door leverantie van peper voldaan zal worden.Malabar
1793,1739Resolutie genomen in rade van politie op den 9 September 1739 nopens den Maccassaarsen oorlog et cetera (den 11 October 1793 per de pantjalling de Bedrieger en de quartiermeester Daniel de Silvo ontvangen).Makassar
1793Monster roll van alle zodanige hooge en laage gequalificeerdens, item mindere dienaaren van d'E. compagnie als 'r onder ultimo Junij anno 1793 ten deesen gouvernement onder dies resort in waare wezen zijn bevonden met distinctie van een ieders bescheijden plaats, naam, geboorteplaats, praesente qualiteit, thans winnende gagie, mitsgaaders met wat schip in 't land gekoomen ofte in dienst aangenoomen zijn, in wat jaer, voor wat qualiteijt, met hoe veel gagie, voor wat kamer en op wat folio een ieder bij de grootboeken bekent staat (ontvangen anno 1793).Ternate
1793Generale korte sterkte van alle zodaanige 's Comps. dienaren als er ten deesen gouvernements en onderhoorige posten onder ultimo Junij 1793 bescheiden zijn (ontvangen anno 1793).Ternate
1793Korte samentrekking der dienaeren deezer Moluccos 't geen door hunne hoog edelheedens volgens de memorie van menagie is bepaald en nog nader toegevoegd werd op de volgende wijse aangethoond (ontvangen anno 1793).Ternate
1793Korte sterkte van alle zodanige militairen als er onder ultimo Junij 1793 in 't Kasteel Orange en dies onderhoorige buijten in waare weesen zijn bevonden (ontvangen anno 1793).Ternate
1793Gequalificeerde roll van alle zoodanige persoonen raakende politie, negotie, justitie als meede kerken en schoolen, mitsgaders militairen, arthillerij en chirurgie, item zeevaerende als er tot Ternaten onder dato ultimo Junij 1793 bescheiden en dienstdoende zijn, met aanwijsing per wat schip in 't land gekomen, jaar, wat qualiteit, en tot wat gagie en qualiteit deselve successivelijk gevordert zijn (ontvangen anno 1793).Ternate
1793Naamroll van zodanige gegagieerdens, als er onder 't gouvernement Ternaten sorteeren met aanwijzing van een ieders ouderdom, hoe lang in 't land en d'E. maatschappij gedient hebben en gegagieert zijn, item wat rustgagie een ieder geniet (ontvangen anno 1793).Ternate
1793Korte sterkte der dienaeren in de Moluccos soo als denzelve onder dato ultimo Junij 1793 in weesen zijn bevonden (ontvangen anno 1793).Ternate
1793Naam lijst der overvaerende dienaeren de welke met 't schip Trinconomale na Indias hoofdplaats Batavia vertrekken (ontvangen anno 1793).Ternate
1793Copie conferentie in dato 14 Maart 1793 gehouden tusschen den gouverneur generaal en den ridder G.S Baronet, minister plenipotentiaris van zijnen Brittanischen majesteit in China.Batavia
1793Copie van het daarbij voorkomende extract uijt de memorie van bewinthebberen van den Chinasche handel aan den Engelsche ambassadeur in 's-Gravenhage, gedateerd den 14 Maart 1793.Batavia
1793Copie van het daarbij voorkomende extract uijt de memorie van bewinthebberen van den Chinasche handel aan den Engelsche ambassadeur in 's-Gravenhage, gedateerd den 14 Maart 1793.Europa, plaatsen in -
1793Copie missive van den gouverneur generaal en raden aan den supercarga Van Braam in dato 11 Maart 1793 hoedanig zig met Lord Macartney dan wel deselvs opvolgers te gedraagen.Batavia
1793Copie declaratoir van den commandeur Engelhard wegens de bezitting van een actie bij de compagnie, gedateerd den 12 April 1793.Batavia
1793Twee copie berighten van den opperkoopman Cranssen en visitateur generaal Neun aan generaal en raden in dato 8 en 9 April 1793 houdende opgave waarom zij als nog geen actie bij de compagnie hebben.Batavia
1793Copie berigt van den commandeur Andriesse aan gouverneur generaal en raden in dato 28 Maart 1793 wegens de belading van de pacquetboot de Maria Louisa annex de Bataviasche en Delftsche stuagielijst.Batavia
1793Copie berigten wegens de bevondene gebreeken en gedaane reparaties aan het schip Demerarij.Batavia
1793Originele missive van den raad extraordinair Jan Greeve aan de vergadering van zeventienen in dato Sint Helena, 22 Februarij 1793.Batavia
1793Originele missive van den raad extraordinair Jan Greeve aan de vergadering van zeventienen in dato Sint Helena, 22 Februarij 1793.Afrika, plaatsen in -
1793Origineele missive van den raad aan de vergadering van seventiene in dato 2 Januarij 1793.Bengalen
1793Register der papieren per de paketboot de Faam.Bengalen
1793Origineele missive van den raad aan de kamer Amsterdam in dato 19 Februarij 1793.Bengalen
1793Origineele missive van den raad aan de vergadering van 17 in dato 19 Februarij 1793.Bengalen
1793Register der papieren per Voorland.Batavia
1793Origineele missive van generaal en raaden aan de kamer Amsterdam in dato 26 Januarij 1793.Batavia
1793Origineele missive van generaal en raaden aan de kamer Amsterdam in dato 30 December 1793.Batavia
1793Origineele missive van generaal en raaden aan de kamer Amsterdam in dato 8 Januarij 1793.Batavia
1793Register der papieren per de Verwagting.Batavia
1793Register der papieren per de Voorland.Batavia
1793Berigt van gecommitteerdens van 13 Januarij 1793 nopens 't geladene int schip de Verwagting.Batavia
1793Register der papieren per de pacquetboot de Maria Louisa.Batavia
1793Originele missive van gouverneur en raad aan de kamer Amsterdam van 12 April 1793.Batavia
1793Originele missive van gouverneur en raad aan de kamer Amsterdam van 8 Februarij 1793.Batavia
1793Register der papieren per het schip Demararij.Batavia
1793Bericht van den commandeur en opperequipagiemeester W.J. Andriesse in dato 25 Januarij 1793 nopens minwigt op coffij in de Westzijdsche pakhuijsen.Batavia
1793Bericht van de gecommitteerdens De Man en Freijn in dato 21 Januarij 1793 wegens coffij per 't schip Voorland aangebracht [staat op foloio 54a].Batavia
1793Copij request van den capitein van 't schip Voorland D. Correch om ontheffing van belasting.Batavia
1793Register der papieren per 't schip Demerarij.Batavia
1793Berigt van den opperchirurgijn van 't schip Regt Door Zee F. Kruijs in dato 4 Maert 1793 wegens gedaane verstreckingen aan de zieken.Batavia
1793Rapport wegens de per 't schip Meerwijk aangebragte 9 kisten met glaze ruiten.Batavia
1793Formeele liquidatie op het stuk der rethouren uit Indiën van den jare 1793.Batavia
1793Register der papieren per de pacquetboot de Maria Louisa.Batavia
1793Berichten van gecommitteerdens in dato 10 en 11 Januarij 1793 wegens het diepgaan van 't schip de Verwachting.Batavia
1793Register der papieren per 't schip de Verwachting.Batavia
1793Catalogus van medicamenten voor 't schip de Verwagting.Batavia
1793Declaratoiren van de overheeden van 't schip de Verwagting in datis 10 en 11 Januarij 1793 wegens dies belading en de verstrekking van provisien voor 't zelve.Batavia
1793Originele missive van generaal en raaden aan de vergadering van seventien in dato 31 Januarij 1793.Batavia
1793Register der papieren, aan de weledel grootagtbare heeren bewindhebberen ter kamer Amsterdam, per de paketboot de Kraaij.Batavia
123...3403
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in