Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
21322 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 21322 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
Java's (Noord-) OostkustCopia aparte brief van den heere gouverneur en directeur van Java's_Noord_Oostkust, aan hunne hoog edelheeden te Batavia, de dato 14 April 1783 (ontvangen anno 1783).1983,1783
Java's (Noord-) OostkustKorte aantooning van het kostende der gedaane bekruijssingen van de vaartuijgen geduurende de laatste 10 jaaren gedateerd 25 Januarij 1793.1793
Java's (Noord-) OostkustStaat rekening vertoonende de generaale lasten en winsten zo meede de inkomsten die geduurende het boekjaar 1791-92 te Samarang en op de respective comptoiren van Javas_Noordoost_Cust gevallen en behaald zijn, et cetera (ontfangen anno 1792).1792,1791
Java's (Noord-) OostkustRegiment Wurtemberg rapport von allen Veranderungen, welche beij denen in Samarang befindlichen vier Compagnien, und dem Staab, nabst der nach Amboina detachirten Compagnie, solange dieselbe in Samarang gelegen vorgefallen sind vom 28 November 1791 bis ultimo Junij 1792 (ontfangen anno 1792).1792,1791
Java's (Noord-) OostkustKorte sterkte van zodaanige manschappen als er zedert primo November 1791 tot ultimo Junij 1792 zijn te Samarang komen te sterven of naar elders vertrokken (ontfangen anno 1792).1792,1791
Java's (Noord-) OostkustStaat rekening vertoonende de generaale lasten en winsten zo meede de inkomsten die geduurende het boekjaar 1791-92 te Samarang en op respective comptoiren van Javas_Noordoost_Cust gevallen en behaald zijn, et cetera (ontfangen anno 1792).1792,1791
Java's (Noord-) OostkustRegister [alfabetisch] der marginaalen op de missives geschreeven aan hunne hoog edelheedens de hooge Indiase regering te Batavia, door den heere gouverneuren directeur van Javas_Noord_Oostkust beneevens den raad van politie te Samarang de dato 3 September tot ultimo December 1791 (ontvangen anno 1792).1792,1791
Java's (Noord-) OostkustCopia brieven geschreven door den heere gouverneur en raad van politie te Samarang aan hunne hoog edelheedens te Batavia zeedert den 3 September 1791 tot den 31 December 1791 [met bijlagen](ontvangen anno 1792).1792,1791
Java's (Noord-) OostkustCopia brieven geschreven door den heere gouverneur en raad van politie te Samarang aan hunne hoog edelheeden te Batavia zeedert den 3 September 1791 tot den 17 Februarij 1792.1792,1791
Java's (Noord-) OostkustRegister der marginaalen op de resolutien genoomen in raade van politie ten gouvernemente Samarang zeedert den eerste September 1791 tot den 17 Februarij 1792.1792,1791
Java's (Noord-) OostkustResolutien genoomen in raade van politie ten gouvernemente Samarang zeedert den eerste September 1791 tot den 17 Februarij 1792.1792,1791
Java's (Noord-) OostkustCopie aparte [secrete] brieven geschreven door de gouverneur en directeur van Java's Noord OostKust aan haar Eds. te Batavia sedert 5 Januarij tot 3 November 1792 met een tabel weegens de ware gesteltheit van 't geschut en scherp te Japara, opgenoomen den 12 December anno 1790 [staat op folio 187 - 440].1792,1790
Java's (Noord-) OostkustEerbiedig berigt door B. van der Worm en M. Meurs te Samarang aan den Ed. heer Van Overstraten raad van Nederlands India mitsgaders gouverneur en directeur te Javas_Noordoost_Cust de dato 26 Julij 1792 (ontfangen anno 1792).1792
Java's (Noord-) OostkustRegiment van Wurtemberg [te Samarang] consignatio von denen Verstorbenen seit der Munsterung [gedateerd 17 September 1792] (ontfangen anno 1792).1792
Java's (Noord-) OostkustToettenlijste der jenigen Militairen vom Regiment Wurtemberg welche in der Uberfahrt von Batavia nach Samarang gestorben sind [gedateerd 1 Julij 1792] (ontfangen anno 1792).1792
Java's (Noord-) OostkustMonsterrollen van het regiment Wurtemberg te Samarang (ontfangen anno 1792).1792
Java's (Noord-) OostkustRegister [alfabetisch] der marginaalen op de missives geschreeven aan hunne hoog edelheedens de hooge Indiase regering te Batavia, door den heere gouverneuren directeur van Javas_Noord_Oostkust beneevens den raad van politie te Samarang de dato 2 Januarij tot 24 Februarij 1792 ](ontvangen anno 1792).1792
Java's (Noord-) OostkustCopia brieven geschreven door den heere gouverneur en raad van politie te Samarang aan hunne hoog edelheedens te Batavia zeedert den 2 Januarij 1792 tot den 24 Februarij anno 1792 [met bijlagen] ](ontvangen anno 1792).1792
Java's (Noord-) OostkustCopie berigt van 't hoofd der militie op Samarang Van Hamel aan den raad extraordinaris P.G. van Overstraten in dato Junij 1792 wegens de thans in gebruik zijnde geweeren.1792
Java's (Noord-) OostkustRegister der marginaalen op de missives geschreeven aan hunne hoog edelheeden de hooge Indiasche regering te Batavia door den heer gouverneur en directeur van Java's Noord Oost cust beneevens den raad van politie te Samarang sedert den 2 Januarij tot den 17 Februarij 1792.1792
Java's (Noord-) OostkustMissives geschreeven aan hunne hoog edelheeden de hooge Indiasche regering te Batavia door den heer gouverneur en directeur van Java's Noord Oost cust beneevens den raad van politie te Samarang de dato 2 Januarij tot 17 Februarij 1792.1792
Java's (Noord-) OostkustBijlagen bij missives geschreeven aan hunne hoog edelheeden de hooge Indiasche regering te Batavia door den heer gouverneur en directeur van Java's Noord Oost cust beneevens den raad van politie te Samarang de dato 2 Januarij tot 27 Februarij 1792.1792
Java's (Noord-) OostkustPrijscourant waar na de inkoops waarde van alle Indiasche goederen die tot randsoenen dienen voor de dienaaren op Java's Noordooskust zoude kunnen gereekend worden, gedateerd Samarang, den primo Junij 1792.1792
Java's (Noord-) OostkustNotitie van alle verstrekkingen die compagnies dienaren genooten hebben, gedateerd Samarang, primo Junij 1792.1792
Java's (Noord-) OostkustCalculatie hoeveel de verstrekkingen in Europische articulen voor de gemeene militairen en zeevaarende in een jaar zouden bedragen, gedateerd Samarang, den primo Junij 1792.1792
Java's (Noord-) OostkustRegister der papieren, gedateerd Samarang, 31 December 1792.1792
Java's (Noord-) OostkustCopie aparte missive van den Java's gouverneur Van Overstraaten aan generaal en raden tot Batavia in dato Samarang 31 December 1792.1792
Java's (Noord-) OostkustCopie berigten van den capiteijns ter zee De Mann, Paardekooper, De Groot, Banc, De Rijke en De Treijn en de equipagie opzigter van Java Bossottiel nopens de wijse om de particuliere handel op Java tegens de zeerovers te beveiligen in datis Samarang, 15, 28, 30 Julij en 5 September 1792.1792
Java's (Noord-) OostkustExtract missive van den gezaghebber in den Oosthoek Barkeij aan den Java's gouverneur nopens het bekostigde van kruijsvaartuigen in dato 6 October 1792.1792
Java's (Noord-) OostkustNotitie van hetgeen voor de kruijsvaartuijgen jaarlijks bekostigd word, ongedateerd.1792
Java's (Noord-) OostkustNader plan van den Java's gouverneur om de kust en particuliere handelaars tegens de zeerovers te beveiligen gedateert den 1 November 1792.1792
Java's (Noord-) OostkustCopie bericht van capiteijn ter zee Steinmetz en de equipageopzichter Bossattiel nopens de bevinding der zeeroversvaartuijgen, gedateerd Samarang, den 8 November 1792.1792
Java's (Noord-) OostkustCopie bericht van den equipagieopzichter Bossatiel, betrekkelijk het verschil tusschen een middelbaare galeij en twee padijakangs of over walsche vaartuijgen, gedateerd den 1 November 1792.1792
Java's (Noord-) OostkustNotitie van het benodigde geschut en schep voor 3 groote en 12 middelbare galeijen, gedateerd den 1 November 1792.1792
Java's (Noord-) OostkustMemorie van zoodanige zeevarende perzoonen welke tot de equipering van 3 groote en 12 middelbare galeijen benodigd zijn, gedateerd ultimo October 1792.1792
Java's (Noord-) OostkustCalculatie berekening van hetgeen de opbouw en onderhouding et cetera van de drie grote en 12 middelbare galeijen jaarlijk te staan zullen komen, gedateerd Samarang, den 1 November 1792.1792
Java's (Noord-) OostkustNotitie van pennisten en Javasche zeevarende welke buiten de compagnie zullen moeten worden gefourneerd voor de te doene bekruisingen, ongedateerd.1792
Java's (Noord-) OostkustBericht aan den edele Pieter Gerardus van Overstraten, raad van Nederlands Indie, mitsgaders gouverneur en directeur van Java's Noordoostcust betreffende de inspectie van de troupen van Wurtemberg, gedateerd Samarang, ultimo December 1792.1792
Java's (Noord-) OostkustMonsterrolle van den vier compagnien van het regiment van Wurtemberg de dato 31 December 1792.1792
Java's (Noord-) OostkustCopia brieven geschreven door den heer gouverneur en directeur deezer kuste neevens den raad te Samarang aan hun hoog edelheedens de hooge Indiasche regeering te Batavia zeedert primo Maart tot ultimo Augustus anno 1792 [met bijbehorend, voorafgaand register].1792
Java's (Noord-) OostkustCopia resolutien genoomen in raade van politie ten gouvernement Samarang zeedert 13 Maart tot den 31 Julij anno 1792 [met bijbehorend, voorafgaand register].1792
Java's (Noord-) OostkustCopij declaratoiren van Java's gouverneur Greeve, den gezaghebber in den Oosthoek Barkij en den signeur resident te Djocjocarta Van IJsseldijk wegens de bezitting van actien bij de compagnie nevens daar over sprekende extracten uit de Javasche missives van 31 December 1790 en 4 Maart 1791.1791,1790
Java's (Noord-) OostkustCopia brieven geschreeven door den heere gouverneur en raad van politie te Samarang aan hunne hoog edelheedens te Batavia sedert den 5 Julij 1790 tot 16 Februarij 1791.1791,1790
Java's (Noord-) OostkustCopia aparte [secrete] brieven van den heere gouverneur en directeur van Java's Noordoostcust aan hunne hoogedelheeden te Batavia beginnende 6 Augustus 1790 tot 10 Maij 1791.1791,1790
Java's (Noord-) OostkustStaatreekening vertoonende de generaale lasten en winsten zoo mede de inkomsten die geduurende het boekjaar 1790/1791 hier te Samarang en op de respectieve comptoiren van Java's Noord Oost cust gevallen en behaald zijn, et cetera.1791,1790
Java's (Noord-) OostkustDrie verklaringen van den Javas gouverneur Van Overstraten, den gezaghebber Barkeij en den resident Van IJsseldijk wegens de bezitting van een actie bij de compagnie, gedateert den 13 November, 20 October en 1 October 1791.1791
Java's (Noord-) OostkustRegister der marginalen op de copia brieven geschreeven door den heere gouverneur en raad van politie te Samarang aan hunne hoog edelheedens te Batavia sedert den 1 Januarij tot 16 Februarij 1791.1791
Java's (Noord-) OostkustRegister der marginalen op de copia resolutien genoomen in raade van politie ten gouvernemente Samarang zeedert primo Januarij tot den 19 Februarij anno 1791.1791
Java's (Noord-) OostkustCopia resolutien genoomen in raade van politie ten gouvernemente Samarang zeedert primo Januarij tot den 19 Februarij anno 1791.1791
Java's (Noord-) OostkustRegister der marginalen op de missives geschreven aan hunne hoog edelheeden de hooge Indiasche regering te Batavia door den heere gouverneur en directeur van Javas Noord Oost kust, beneevens den raad van politie te Samarang zeedert den 4 Maart tot 29 Augustus 1791.1791
vorige
12...427
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in