Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
19245 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 19245 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1799,1790,1789Copij secreete brieven van den gouverneur en raad te Mallabaar aan den gouverneur Willem Jacob van de Graaff en raad van Ceilon zedert 28 December 1789 tot 22 Augustus 1790.Ceylon
1793,1792Calculative bereekening van contanten voor anno 1792/1793, gedateerd Kolombo, den 30 Januari 1792.Ceylon
1793,1792Copie missives van den gouverneur en raad aan generael en raden tot Batavia in datis 31 December 1792, 11 en 22 Januarij 1793.Ceylon
1793,1792Generaal rendement der verpachte domainen van het gouvernement in het boekjaar 1792/1793.Ceylon
1793,1792Copie bericht van gecommitteerdens nopens de leverantie van kanneel voor de kleinen oogst van 1792 de dato 16, 17, 21 en 24 Januarij 1793.Ceylon
1793,1791,1790,1789Notitie der generaale lasten en ongelden in het boekjaar 1790/1791 vergeleeken tegen die van 1789/1790 gedateert 28 Januarij 1793.Ceylon
1793,1791,1790,1789Generaale aanwijzing van de lasten en inkomsten van het Ceilonsche gouvernement in het boekjaar 1790/1791 vergeleeken tegen die van 1789/1790 gedateert 28 Januarij 1793.Ceylon
1793Register der papieren per de Jonkvrouwe Sibilla Anthonetta.Ceylon
1793Originele missive van de gouverneur en raad aan de kamer Amsterdam in dato 8 Januarij 1793.Ceylon
1793Register der papieren per 't schip de Gerechtigheid.Ceylon
1793Origineele missive van den gouverneur en raad aan de kamer Amsterdam in dato 28 Januarij 1793.Ceylon
1793Extract Gaalsche resolutie van den 18 Januarij 1793 wegens verstrekkingen en vertimmering aan 't schip de Gerechtigheid.Ceylon
1793Extract resolutie van den 10 Januarij 1793 houdende dispositie op de bevinding van de uitgeleeverde lading van de bodem de Gerechtigheid.Ceylon
1793Copie Gaalsche resolutie van den 25 Januarij 1793 betrekkelijk de uitgeleeverde lading van de bodem de Gerechtigheid.Ceylon
1793Extract resolutie van den 20 Januarij 1793 houdende dispositie op de bevinding der uijtgeleeverde lading van 't schip Hilverbeek.Ceylon
1793Register der papieren per de Gerechtigheid en Drechterland.Ceylon
1793Origineele missive van den gouverneur en raad aan de vergadering van seventien in dato 28 Januarij 1793.Ceylon
1793Duplicaat missive van den gouverneur en raad aan de vergadering van seventien in dato 8 Januarij 1793.Ceylon
1793Sekreete missive van den gouverneur en raad aan de vergadering van seventien in dato 31 Januarij 1793.Ceylon
1793Register der papieren per de Jonkvrouw Sibilla Anthonetta.Ceylon
1793Sekreete duplikaat missive van den gouverneur en raad aan de vergadering van seventien in dato 8 Januarij 1793.Ceylon
1793Register der papieren per de paket[boot] de Star.Ceylon
1793Origineele missive van den gouverneur en raad aan de kamer Amsterdam in dato 17 Maert 1793.Ceylon
1793Register der papieren per de Jonkvrouwe Sibilla Anthonetta.Ceylon
1793Copie missive van de gouverneur en raad [te Colombo] aan de kamer Zeeland van 8 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie missive van de gouverneur en raad [te Colombo] aan de kamer Delft van 8 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie missive van de gouverneur en raad [te Colombo] aan de kamer Hoorn van 8 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie missive van de gouverneur en raad [te Colombo] aan de kamer Enkhuijsen van 8 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie missive van de gouverneur en raad [te Colombo] aan de kamer Rotterdam van 8 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie missive van de gouverneur en raad [te Colombo] aan de secunde Rhenius benevens de raad aan de Caab van dato 8 Januarij 1793.Ceylon
1793Register der papieren [aan Batavia].Ceylon
1793Copie secrete missives van de gouverneur en raad aan generaal en raaden van 11, 22 en 28 Januarij 1793.Ceylon
1793Bijlaag gehoorende tot de copie secrete missives van de gouverneur en raad aan generaal en raaden van 11, 22 en 28 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie Kandiase missive van 5 Januarij 1793 betrekkelijk de zoon van de vorst van Tansjour.Ceylon
1793Bijlagen gehoorende tot de copie Kandiase missive van 5 Januarij 1793 betrekkelijk de zoon van de vorst van Tansjour.Ceylon
1793Copie verklaaring van de tweede Modliaar van 's gouverneurs Porta, De Seram, en eenen Don Simon Apprehamie nopens de bezorging eener ola van den commandeur Sluijsken in dato 20 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie aparte missive van de gouverneur en raad aan het opperhoofd te Tutucorijn Mekern van 22 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie missive van de gouverneur en raad aan de kamer Zeeland van 28 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie missive van de gouverneur en raad aan de kamer Delft van 28 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie missive van de gouverneur en raad aan de kamer Enkhuizen van 28 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie missive van de gouverneur en raad aan de kamer Hoorn van 28 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie missive van de gouverneur en raad aan de kamer Rotterdam van 28 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie missive van de gouverneur en raad aan den secunde Rhenius benevens den raad van de Caab van 28 Januarij 1793.Ceylon
1793Memorie van meer en minderheeden, mitsgaders defecten bevonden bij de uitleevering van de ladingen der scheepen de Schelde, Hilverbeek, Vasco da Gama en Christophel Colombus gedateerd 28 Januarij 1793.Ceylon
1793Extract Kolombosche missive [aan Jaffenepatnam] van den 4 Januarij 1793 nopens het tractement van den capiteijn lieutenant der artillerie Brochet.Ceylon
1793Copie bericht van de gecommitteerde A. Issendorp wegens de verreekeningen met de rheeders van de inkomende schepen de Drie Gebroeders, 't Fortuin, de Susanna, de Vrouwe Johanna en Josephus de Tweede gedateerd 9 Januarij 1793.Ceylon
1793Copie relaas in de Fransche taal van het voorgevallene met de soldaat van het regiment van Meuron F.L. Poillevey, gedateert 21 Januarij 1793 nevens dies translaat.Ceylon
1793Copie verzoekschrift van den collonel De Parravicini aan den gouverneur en raad gedateert ... Januarij 1793.Ceylon
1793Factuuren der portgelden van de particuliere brieven verzonden per de schepen de Gerechtigheid en Dregterland, in dato 29 Januarij 1793.Ceylon
1793Aanwijzing wat de provisien bij 't reglement bepaald tot randsoenen voor de gequalificeerdens komen te kosten zowel inkoops als met de 25 per cento verhooging gedateert 25 Januarij 1793.Ceylon
vorige
12...385
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in