Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
8443 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 8443 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BengalenCopie resolutie waarbij het oppergesach over de Bengaalse directie den oppercoopman Arnoldt van Wachtendonk provisioneel wert opgedragen dato 11 Junij 1665 [identiek aan fl. 1798].1798,1665
BengalenCopia translaat firman van den coninck Orangseep in dato 25 Maert 1665 mitsgaders dito translaat missive van den Viceroij Chia Estachan, dato 9 Julij 1665, beijde aan haar Eds. op Batavia geschreven met noch copia translaat missive aan den directeur Rogier van Heijningen gedateerd 30 Julij 1665 [identiek aan fls. 1796-1797].1797,1796,1665
BengalenCopia testament van den vrijcoopman Jean Lescot van Orleans dato 4 September 1664 [identiek aan fl. 1794].1794,1664
BengalenCopia rapport vant verrichten van den Ed. directeur Rogier van Heijningen ten comptoire Cassimabasaar dato 26 Maert 1665 [identiek aan fls. 1787-1793].1793,1787,1665
BengalenOrigineele missive van den raad aan de vergadering van seventiene in dato 2 Januarij 1793.1793
BengalenRegister der papieren per de paketboot de Faam.1793
BengalenOrigineele missive van den raad aan de kamer Amsterdam in dato 19 Februarij 1793.1793
BengalenOrigineele missive van den raad aan de vergadering van 17 in dato 19 Februarij 1793.1793
BengalenCopie rendementen van bhaar zilver, aangebragt per de scheepen de Vrouw Agatha, Nieuwstad, de paketboot de Snelheid en de bark de Voorzigtigheid [respectievelijk gedateerd 8 Julij 1791, 25 en 29 Februarij 1792 en 8 Julij 1791].1792,1791
BengalenSamentrekking op het geld emploij te Hoeglij, te Kassembazaar en te Patna, de anno 1791/1792.1792,1791
BengalenKorte vertooning der aangebragte en vervoerde ladingen door de bark de Voorzigtigheijd, 't schip Nieuwstad en de paquetboot de Snelheid, zeedert primo Januarij 1791, gedateerd medio Maart 1792.1792,1791
BengalenAanteekening welke heeren zedert het jaar 1655 tot 1792 in Bengaale het bewind voerden, ongedateerd.1792,1655
BengalenRegister der papieren per de paketboot de Snelheid, gedateerd den 10 Februarij 1792.1792
BengalenOrigineele missive van den directeur Isaac Titsingh en raad tot Houghlij aan de kamer Amsterdam, in dato Februarij 1792.1792
BengalenOrigineele missive van den directeur Isaac Titsingh en raad tot Houghlij aan de kamer Amsterdam, in dato Februarij 1792.1792
BengalenExtract resolutie uit den raad van politie, in dato 7 Februarij 1792 benevens een request om benodigdheeden et cetera voor den paketboot de Snelheid.1792
BengalenBerigt van den gezaghebber R.I. Erdrob wegens de goede gesteldheid van den paketboot de Snelheid.1792
BengalenNotitie van R.I. Erdrob wegens de tot herstelling der gebreeken verbruikte houtwerken aan de paketboot de Snelheid, gedateerd den 8 Februarij anno 1792.1792
BengalenTwee origineele verklaaringen wegens de bevinding der rondhouten en het opneemen der vullings, gedateerd 1 en 2 Februarij 1792.1792
BengalenJustitieele resolutie van 8 Februarij 1792 en beëedigde verklaring der officieren van de pacquetboot de Snelheid wegens de slegte gesteldheid der ankertouwen.1792
BengalenOrigineele missive van den directeur Isaac Titsingh en raad tot Houghlij aan de kamer Amsterdam, in dato 31 Januarij 1792.1792
BengalenOrigineele missive van den directeur Isaac Titsingh en raad tot Houghlij aan de kamer Amsterdam, in dato 31 Januarij 1792.1792
BengalenLijste van verleende adsignatien op de verkoping 1792.1792
BengalenRegister der papieren per 't schip Nieuwstad.1792
BengalenOrigineele missive van den directeur en raad aan de vergadering van seventiene in dato 14 Maart 1792.1792
BengalenRegister der secreete papieren [naar patria] per 't schip Nieuwstad.1792
BengalenOrigineele missive van den raad aan de vergadering van seventiene in dato 31 October 1792.1792
BengalenOrigineele missive van den raad aan de vergadering van seventiene in dato 31 October 1792.1792
BengalenOrigineele missive van den raad aan de vergadering van seventiene in dato 31 December 1792.1792
BengalenExtracten uit de notulen genoomen in raaden van politie den 13 en 6 November 1792.1792
BengalenTwee actens betrekkelijk den koopman en geweezene fiscaal en dorpmeester A.G. Kraijenhof in datis 14 en 28 December 1792.1792
BengalenTwee origineele missives van den raad aan de vergadering van 17 in dato 31 December 1792.1792
BengalenMemorie van afgelegde capitaalen van Houglij gedateert ultimo Januarij 1792.1792
BengalenMemorie van afbetaalde intrest penningen op voortloopende capitaalen, gedateerd ultimo Januarij 1792.1792
BengalenMemorie van zoodanig capitaalen als ten lasten dezer gehele directie in gevolge de genoomene besluiten te Hoeglij, Kassembazaar en Patna opgenoomen zijn, et cetera, gedateerd ultimo Januarij 1792.1792
BengalenMemorie van voortloopende renten op de successive te Hoeglij, Kassembazaar en Patna verleende obligatien, et cetera, gedateerd ultimo Januarij 1792.1792
BengalenLijsten van verleende assignatien gedateert 9 Februarij 1792.1792
BengalenKorte vertooning van aangebragte en vervoerde ladingen zedert primo Januari tot medio Maart 1792.1792
BengalenCopie missive van den directeur Isaac Titsingh en raad tot Houglij aan gouverneur generael Willem Arnold Alting en raden, in dato 25 Maart 1791.1791,1790
BengalenKorte vertooning der ontfangene capitaalen zedert primo Februarij 1790 tot ultimo Januarij 1791 te Houglij en Patna.1791,1790
BengalenKorte vertooning der aangebragte en vervoerde ladingen te Houglij zedert ultimo Januarij 1790 tot ultimo Februarij 1791.1791,1790
BengalenCopie berigten wegens de inkomsten en emolumenten der dienaren in Bengalen [van 13, 15 (2x), 21 Maart 1791, 10, 12, 19 en ultimo October 1790, 7, 13, 15 (3x) en 30 November en 15 December 1790].1791,1790
BengalenLijste van aangereekende en voortloopende vergoedingen in het boekjaar 1790/1791.1791,1790
BengalenMemorie van sodaanige interest penningen als er geduurende dit boekjaar 1790/1791 so wel tot Patna als te Houglij op de onderstaande obligaties afbetaald zijn, gedateerd ultimo Augustus 1791.1791,1790
BengalenCopie generaal rendement van den verkoop te Houglij zedert 1 September 1790 tot ultimo Augustus 1791.1791,1790
BengalenMemorie van capitaalen verevend zedert ultimo Augustij 1789 tot ultimo Januarij 1791 te Houglij.1791,1789
BengalenMemorie van afbetaalde intresten op voortloopende capitaalen te Houglij zedert ultimo Augustij 1789 tot ultimo Januarij 1791.1791,1789
BengalenExtract [van een] reglement [uit 1787] op de uitoeffening der justitie in de respective geregtshoven van de Dewanie Adalet [met Engelse vertaling ernaast] ongedateerd.1791,1787
BengalenRapport wegens den ontfangst in de pakhuijsen van 1791 goenij sacken uijt de Wendela terug gesonden (ontfangen den 10 Maij 1733).1791,1733
BengalenOrigineele missive vanden directeur Isaac Titsingh en raad aan de vergaderinge van seventienen te Amsterdam, Houglij in dato 11 Maart 1791.1791
vorige
12...169
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in