Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
16895 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 16895 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1797,1787Copij berigt van de Gaalse commandeur Huisken van 26 December 1787 houdende eenige bedenkingen wegens de caneelculture.Batavia
1794,1687Beright van de cooplieden Paets en De Keijser ten versoecke van de fiscael Zeeman opgestelt wegens seeckere 31794 cattijs peper in de fluijt Montfoort te kort gescheept.Batavia
1793,1792,1791,1790Lijst van de schepen welke in 1790, 1791 en 1792 verongelucktt en ter sloop verkogt zijn, gedateert Batavia, in 't casteel den 31 Januarij 1793.Batavia
1793,1792,1791Twee copie berichten van den gecommitteerdens Maas en Cramsen aan gouverneur generaal en raad in dato 23 Januarij 1793 en 10 Januarij 1793 wegens de van Palembang in anno 1791 en 1792 aangebragte tin en peper.Batavia
1793,1792,1791Twee naamrollen van de militairen van het Wurtembergs regiment welke overleden zijn zedert primo Julij 1791 tot ultimo September 1792 annex twee naamrollen van die welke onder ultimo Maart 1793 op de Schans Meester Cornelis gecampeert geleegen hebben.Batavia
1793,1792Copie berigt van den commandeur Andriessen aan de gouverneur generaal en raden in dato 28 Februarij 1793 omtrend de verzwakking van zeemagt annex korte sterktens van de scheepen Regt Door Zee en Sint Laurens en copie rapport van het schip Java in dato 10 December 1792.Batavia
1793,1792Ruwe calculatie der benodigde contanten voor Indië voor anno 1793.Batavia
1793,1792Lijst der retourschepen van 't jaar 1792 en voorjaar 1793.Batavia
1793,1792Register der papieren, van de buijtencomptoiren ontfangen zeedert de laatste opzending in de maand October 1792 zoo als dezelve naar Nederland versonden worden per de paketboot Maria Louisa over Delft voor Zeeland en de paketboot de Kraaij voor Amsterdam, gedateerd Batavia in 't casteel den 15 April 1793.Batavia
1793,1792Korte samentrekking der na Nederland overgemaakte zoldij reekeningen van diverse dienaeren, zedert den 8 Maij 1792 tot medio Januarij 1792.Batavia
1793,1792Lijst van equipagiegoederen en andere Europese noodwendigheden die met qualificatie van de hooge regering in 1792 voor de E. compagnie zijn ingekogt, gedateert Batavia den 2 Januarij 1793.Batavia
1793,1792Drie lijsten van scheepen van vreemde natien die ter rheede Batavia geankert zijn geweest, zedert primo October 1792 tot ultimo Junij 1793.Batavia
1793,1791Extract uit de resolutie van gouverneur generael Willem Arnold Alting en raden in dato 25 November 1791 wegens de benodigde contanten voor Indië voor anno 1793.Batavia
1793Copie conferentie in dato 14 Maart 1793 gehouden tusschen den gouverneur generaal en den ridder G.S Baronet, minister plenipotentiaris van zijnen Brittanischen majesteit in China.Batavia
1793Copie van het daarbij voorkomende extract uijt de memorie van bewinthebberen van den Chinasche handel aan den Engelsche ambassadeur in 's-Gravenhage, gedateerd den 14 Maart 1793.Batavia
1793Copie missive van den gouverneur generaal en raden aan den supercarga Van Braam in dato 11 Maart 1793 hoedanig zig met Lord Macartney dan wel deselvs opvolgers te gedraagen.Batavia
1793Copie declaratoir van den commandeur Engelhard wegens de bezitting van een actie bij de compagnie, gedateerd den 12 April 1793.Batavia
1793Twee copie berighten van den opperkoopman Cranssen en visitateur generaal Neun aan generaal en raden in dato 8 en 9 April 1793 houdende opgave waarom zij als nog geen actie bij de compagnie hebben.Batavia
1793Copie berigt van den commandeur Andriesse aan gouverneur generaal en raden in dato 28 Maart 1793 wegens de belading van de pacquetboot de Maria Louisa annex de Bataviasche en Delftsche stuagielijst.Batavia
1793Copie berigten wegens de bevondene gebreeken en gedaane reparaties aan het schip Demerarij.Batavia
1793Originele missive van den raad extraordinair Jan Greeve aan de vergadering van zeventienen in dato Sint Helena, 22 Februarij 1793.Batavia
1793Register der papieren per Voorland.Batavia
1793Origineele missive van generaal en raaden aan de kamer Amsterdam in dato 26 Januarij 1793.Batavia
1793Origineele missive van generaal en raaden aan de kamer Amsterdam in dato 30 December 1793.Batavia
1793Origineele missive van generaal en raaden aan de kamer Amsterdam in dato 8 Januarij 1793.Batavia
1793Register der papieren per de Verwagting.Batavia
1793Register der papieren per de Voorland.Batavia
1793Berigt van gecommitteerdens van 13 Januarij 1793 nopens 't geladene int schip de Verwagting.Batavia
1793Register der papieren per de pacquetboot de Maria Louisa.Batavia
1793Originele missive van gouverneur en raad aan de kamer Amsterdam van 12 April 1793.Batavia
1793Originele missive van gouverneur en raad aan de kamer Amsterdam van 8 Februarij 1793.Batavia
1793Register der papieren per het schip Demararij.Batavia
1793Bericht van den commandeur en opperequipagiemeester W.J. Andriesse in dato 25 Januarij 1793 nopens minwigt op coffij in de Westzijdsche pakhuijsen.Batavia
1793Bericht van de gecommitteerdens De Man en Freijn in dato 21 Januarij 1793 wegens coffij per 't schip Voorland aangebracht [staat op foloio 54a].Batavia
1793Copij request van den capitein van 't schip Voorland D. Correch om ontheffing van belasting.Batavia
1793Register der papieren per 't schip Demerarij.Batavia
1793Berigt van den opperchirurgijn van 't schip Regt Door Zee F. Kruijs in dato 4 Maert 1793 wegens gedaane verstreckingen aan de zieken.Batavia
1793Rapport wegens de per 't schip Meerwijk aangebragte 9 kisten met glaze ruiten.Batavia
1793Formeele liquidatie op het stuk der rethouren uit Indiën van den jare 1793.Batavia
1793Register der papieren per de pacquetboot de Maria Louisa.Batavia
1793Berichten van gecommitteerdens in dato 10 en 11 Januarij 1793 wegens het diepgaan van 't schip de Verwachting.Batavia
1793Register der papieren per 't schip de Verwachting.Batavia
1793Catalogus van medicamenten voor 't schip de Verwagting.Batavia
1793Declaratoiren van de overheeden van 't schip de Verwagting in datis 10 en 11 Januarij 1793 wegens dies belading en de verstrekking van provisien voor 't zelve.Batavia
1793Originele missive van generaal en raaden aan de vergadering van seventien in dato 31 Januarij 1793.Batavia
1793Register der papieren, aan de weledel grootagtbare heeren bewindhebberen ter kamer Amsterdam, per de paketboot de Kraaij.Batavia
1793Origineele missive van gouverneur generaal en raden aan de vergadering van zeventien in dato 28 Maart 1793.Batavia
1793Origineele missive van gouverneur generaal en raden aan de vergadering van zeventien in dato 9 April 1793.Batavia
1793Origineele missive van gouverneur generaal en raden aan de vergadering van zeventien in dato 12 April 1793.Batavia
1793Origineele missive van gouverneur generaal en raden aan de vergadering van zeventien in dato 11 Julij 1793.Batavia
vorige
12...338
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in