Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
1559 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1559 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
MalabarAanwijzing der voordeelen die de Comp. op de peper jaarlijks op Cochim kan behaalen.1792
CeylonCopij missives van de ministers te Cochim aan de ministers te Colombo in anno 1791.1791
CeylonCopij missive van de ministers te Cochim aan de ministers te Colombo in dato 7 November 1791.1791
CeylonCopij missive van den gouverneur en raad aan den gouverneur en raad te Cochim in dato 14 Januarij 1790.1790
MalabarConcept brief door den gouverneur Johan Gerard van Angelbeek aan den koning van Cochim, in dato 1 April 1790.1790
MalabarCopij translaat brief van den koning van Cochim aan den gouverneur Johan Gerard van Angelbeek, in dato 2 April 1790.1790
MalabarCopij geschrift van de militaire commissie waarbij de gouverneur diverse elucidatien gevraagd worden, Cochim den 5 Januarij 1790.1790
MalabarProject van de militaire commissie tot bepaling van 't getal arthilleristen, Cochim den 5 Februarij 1790.1790
MalabarConcept project ter betere directie van de wapenkamer, Cochim 8 Februarij 1790.1790
MalabarLijst der benodigde bommen, kogels en granaten, gedateerd Cochim Februarij 1790.1790
MalabarLijst van het benodigde buskruid gedateerd Cochim Februarij 1790.1790
CeylonCopie missives van den gouverneur en raad te Cochim aan den gouverneur en raad [te Colombo] in datis 26 December 1788, 10 Januarij, 4 Februarij, 30 April, 3 Meij, 8 Junij, 21 Julij, 3 Augustus, 19 en 28 September, 10 October en 5 November 1789.1789,1788
MalabarNegotiejournaal van Cochim in de jare 1788/1789.1789,1788
MalabarNegotie grootboek van Cochim in de jare 1788/1789 [met alfabetisch register].1789,1788
MalabarSpecifikaatie boek van Cochim in de jare 1788/1789.1789,1788
MalabarGroot cassa boek van Cochim beginnende van primo September 1788 en eindigende met ultimo Augustij 1789.1789,1788
MalabarKleijn kassa boek van Cochim in de jare 1788/1789.1789,1788
BataviaCopij translaat Chineese brieff van den afgezant van den koning van Cochim aan 't hof aldaar.1789
CeylonCopie missives van den gouverneur en raad [te Colombo] aan den gouverneur en raad te Cochim in dato 26 Januarij, 7 en 17 Februarij, 19 Maert, 11 April, 18 en 26 Junij, 14 Julij, 25 en 30 Augustus, 6, 22 en 30 September, 23, 27, 28, 29 en 31 October en 3 en 18 November, 23, 26 en 31 December 1789.1789
MalabarCopie secreete resolutien genomen in raade van Cochim op 31 December 1787 en 9 Januarij 1788 wegens het handeldrijven van bombaras en andere inlandse vaartuijgen te Alepe zonder met passen voorzien te zijn, et cetera.1788,1787
MalabarNotitie der op Cochim ingekogte koopmanschappen nevens derselver prijsen zeedert primo September 1787 tot ultimo Augustus 1788.1788,1787
MalabarReekening courant van de verkogte poeder zuijker te Cochim in 't boekjaar 1787-1788, gedateerd 31 Augustus 1788.1788,1787
MalakkaBriefje geschreven door den heer gouverneur Pieter Gerardus de Bruijn en den raad tot Malacca aan den weledelen gestrengen heer Johan Gerard van Angelbeek raad extraordinair van Nederlands Indië gouverneur en directeur van Comps. importanten handel en omslag ten kuste Mallabaar benevens den raad te Cochim gedateerd 12 Januari 1788 (ontvangen anno 1788).1788
MalabarSecreete resolutie genomen in raade van Cochim op 12 Januarij 1788 wegens een commissie naar den koning van Trevankoor gedecerneert op J.L. van Spalle en J.A Scheids.1788
MalabarNotitie der op Cochim door particulieren genegotieerde koopmanschappen nevens derselver prijsen, gedateerd Cochim den laatsten December 1788.1788
MalabarReekening courant van den koning van Cochim, in dato ultimo Augustus 1788.1788
MalabarExtract uijt de resolutie genomen in rade te Cochim op 22 Januarij 1787 betrekkelijk de uitstaande schulden bij de boeken van 1785/1786.1787,1786,1785
MalakkaRelaas gegeven door den te Cochim woonagtigen dog met stilstand van gagie tot de vrije vaart overgegaane boekhouder Dirk Wolff gedateerd 30 November 1786 (ontvangen anno 1787).1787,1786
MalabarNaamrol der perzoonen die zedert 15 Maart 1786 tot 21 Februarij 1787 van Cochim gedeserteert zijn.1787,1786
MalabarReekening courant van de verkogte poederzuiker te Cochim in het boekjaar 1786/1787.1787,1786
MalabarAanteekening van 't voorgevallene bij aankomste en aanweezen van den koning van Trevancoor te Cochim [ongedateerd].1787
MalabarExtract uit de resolutie genomen in raade van Cochim op 28 Meij 1787 wegens de aankomst van 't schip Gouda en om het zelve naar de Modderbaij te laten zeilen.1787
MalabarJournaal van den equipagiemeester J. van Blankenberg wegens zijn verrigting bezuiden Cochim tot behoud van het schip Gouda [ongedateerd].1787
MalabarExtracten uijt de resolutien genoomen in rade van Cochim op 11 en 12 Junij 1787 rakende het arrivement van de bodem Gouda te Tutucorijn en schikkingen omtrent hetzelve, zo meede de onkosten bij die gelegenheid gedaan.1787
MalabarExtract resolutie genoomen in raade van Cochim op 22 Junij 1787 nopens onkosten door den gezaghebber van 't schip Gouda gedaan, en de bij hem geledene schaade op de reijs naar en van Tutucorijn.1787
MalabarExtract resolutie genoomen in raade van Cochim op 4 Augustus 1787 om goederen uijt het schip Gouda en het schip Veere voor het gouvernement Malabar op Ceijlon aan te houden of naar Batavia te zenden.1787
MalabarExtracten uijt de resolutie genomen in raade van Cochim op 20 Februarij en 18 September 1787 wegens een lijkvat uit het schip Zeeland niet ontfangen.1787
CeylonCopie brieven van den gouverneur Cornelis Jacob van der Graaff en raad te Colombo aan den gouverneur en raad te Cochim zeedert 3 Januarij tot 5 December 1787.1787
MalabarReekening courant van den koning van Cochim in dato 31 Augustus 1787.1787
MalabarExtract resolutie genoomen in raade van Cochim op 4 Februarij 1786 betrekkelijk de uitstaande schulden bij de boeken van 1784/1785 [document telt 5 bladzijden].1786,1785,1784
MalabarNaamrol der perzoonen die zedert 1 April 1785 tot 15 Maart 1786 van Cochim en Aikotte gedeserteert zijn.1786,1785
MalabarNotitie van de te Cochim ingekogte koopmanschappen, provisien, materialen, et cetera in 't boekjaar 1785/1786.1786,1785
MalabarRendement van de verhandelde negotiegoederen te Cochim in 't boekjaar 1785/1786.1786,1785
MalabarReeckening courant van de verkogte poederzuiker te Cochim in 't boekjaar 1785/1786.1786,1785
MalabarReekening courant van den koning van Cochim in dato ultimo Augustus 1786.1786
MalakkaRelaas, gegeven door den te Cochim met stilstand van gagie tot de vrije vaart overgegaanen boekhouder in dienst der E. compagnie Dirk Wolff, gedateerd Malacca in 't casteel den 30 November 1786.1786
MalabarNotitie van de te Cochim ingekogte koopmanschappen, provisien, materialen et cetera in 't boekjaar 1784/1785.1785,1784
MalabarRendement van de verhandelde negotiegoederen tot Cochim in 't boekjaar 1784/1785 [document telt 6 folio's].1785,1784
MalabarReeckening courant van de verkogte poeder zuiker te Cochim in 't boekjaar 1784/1785.1785,1784
MalabarExtract resolutie genoomen in raden van Malabaar te Cochim in dato 3 Maij 1701.1785,1701
vorige
12...32
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in