Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1559 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1559 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1792Aanwijzing der voordeelen die de Comp. op de peper jaarlijks op Cochim kan behaalen.Malabar
1791Copij missives van de ministers te Cochim aan de ministers te Colombo in anno 1791.Ceylon
1791Copij missive van de ministers te Cochim aan de ministers te Colombo in dato 7 November 1791.Ceylon
1790Copij missive van den gouverneur en raad aan den gouverneur en raad te Cochim in dato 14 Januarij 1790.Ceylon
1790Concept brief door den gouverneur Johan Gerard van Angelbeek aan den koning van Cochim, in dato 1 April 1790.Malabar
1790Copij translaat brief van den koning van Cochim aan den gouverneur Johan Gerard van Angelbeek, in dato 2 April 1790.Malabar
1790Copij geschrift van de militaire commissie waarbij de gouverneur diverse elucidatien gevraagd worden, Cochim den 5 Januarij 1790.Malabar
1790Project van de militaire commissie tot bepaling van 't getal arthilleristen, Cochim den 5 Februarij 1790.Malabar
1790Concept project ter betere directie van de wapenkamer, Cochim 8 Februarij 1790.Malabar
1790Lijst der benodigde bommen, kogels en granaten, gedateerd Cochim Februarij 1790.Malabar
1790Lijst van het benodigde buskruid gedateerd Cochim Februarij 1790.Malabar
1789,1788Copie missives van den gouverneur en raad te Cochim aan den gouverneur en raad [te Colombo] in datis 26 December 1788, 10 Januarij, 4 Februarij, 30 April, 3 Meij, 8 Junij, 21 Julij, 3 Augustus, 19 en 28 September, 10 October en 5 November 1789.Ceylon
1789,1788Negotiejournaal van Cochim in de jare 1788/1789.Malabar
1789,1788Negotie grootboek van Cochim in de jare 1788/1789 [met alfabetisch register].Malabar
1789,1788Specifikaatie boek van Cochim in de jare 1788/1789.Malabar
1789,1788Groot cassa boek van Cochim beginnende van primo September 1788 en eindigende met ultimo Augustij 1789.Malabar
1789,1788Kleijn kassa boek van Cochim in de jare 1788/1789.Malabar
1789Copij translaat Chineese brieff van den afgezant van den koning van Cochim aan 't hof aldaar.Batavia
1789Copie missives van den gouverneur en raad [te Colombo] aan den gouverneur en raad te Cochim in dato 26 Januarij, 7 en 17 Februarij, 19 Maert, 11 April, 18 en 26 Junij, 14 Julij, 25 en 30 Augustus, 6, 22 en 30 September, 23, 27, 28, 29 en 31 October en 3 en 18 November, 23, 26 en 31 December 1789.Ceylon
1788,1787Copie secreete resolutien genomen in raade van Cochim op 31 December 1787 en 9 Januarij 1788 wegens het handeldrijven van bombaras en andere inlandse vaartuijgen te Alepe zonder met passen voorzien te zijn, et cetera.Malabar
1788,1787Notitie der op Cochim ingekogte koopmanschappen nevens derselver prijsen zeedert primo September 1787 tot ultimo Augustus 1788.Malabar
1788,1787Reekening courant van de verkogte poeder zuijker te Cochim in 't boekjaar 1787-1788, gedateerd 31 Augustus 1788.Malabar
1788Briefje geschreven door den heer gouverneur Pieter Gerardus de Bruijn en den raad tot Malacca aan den weledelen gestrengen heer Johan Gerard van Angelbeek raad extraordinair van Nederlands Indië gouverneur en directeur van Comps. importanten handel en omslag ten kuste Mallabaar benevens den raad te Cochim gedateerd 12 Januari 1788 (ontvangen anno 1788).Malakka
1788Secreete resolutie genomen in raade van Cochim op 12 Januarij 1788 wegens een commissie naar den koning van Trevankoor gedecerneert op J.L. van Spalle en J.A Scheids.Malabar
1788Notitie der op Cochim door particulieren genegotieerde koopmanschappen nevens derselver prijsen, gedateerd Cochim den laatsten December 1788.Malabar
1788Reekening courant van den koning van Cochim, in dato ultimo Augustus 1788.Malabar
1787,1786,1785Extract uijt de resolutie genomen in rade te Cochim op 22 Januarij 1787 betrekkelijk de uitstaande schulden bij de boeken van 1785/1786.Malabar
1787,1786Relaas gegeven door den te Cochim woonagtigen dog met stilstand van gagie tot de vrije vaart overgegaane boekhouder Dirk Wolff gedateerd 30 November 1786 (ontvangen anno 1787).Malakka
1787,1786Naamrol der perzoonen die zedert 15 Maart 1786 tot 21 Februarij 1787 van Cochim gedeserteert zijn.Malabar
1787,1786Reekening courant van de verkogte poederzuiker te Cochim in het boekjaar 1786/1787.Malabar
1787Aanteekening van 't voorgevallene bij aankomste en aanweezen van den koning van Trevancoor te Cochim [ongedateerd].Malabar
1787Extract uit de resolutie genomen in raade van Cochim op 28 Meij 1787 wegens de aankomst van 't schip Gouda en om het zelve naar de Modderbaij te laten zeilen.Malabar
1787Journaal van den equipagiemeester J. van Blankenberg wegens zijn verrigting bezuiden Cochim tot behoud van het schip Gouda [ongedateerd].Malabar
1787Extracten uijt de resolutien genoomen in rade van Cochim op 11 en 12 Junij 1787 rakende het arrivement van de bodem Gouda te Tutucorijn en schikkingen omtrent hetzelve, zo meede de onkosten bij die gelegenheid gedaan.Malabar
1787Extract resolutie genoomen in raade van Cochim op 22 Junij 1787 nopens onkosten door den gezaghebber van 't schip Gouda gedaan, en de bij hem geledene schaade op de reijs naar en van Tutucorijn.Malabar
1787Extract resolutie genoomen in raade van Cochim op 4 Augustus 1787 om goederen uijt het schip Gouda en het schip Veere voor het gouvernement Malabar op Ceijlon aan te houden of naar Batavia te zenden.Malabar
1787Extracten uijt de resolutie genomen in raade van Cochim op 20 Februarij en 18 September 1787 wegens een lijkvat uit het schip Zeeland niet ontfangen.Malabar
1787Copie brieven van den gouverneur Cornelis Jacob van der Graaff en raad te Colombo aan den gouverneur en raad te Cochim zeedert 3 Januarij tot 5 December 1787.Ceylon
1787Reekening courant van den koning van Cochim in dato 31 Augustus 1787.Malabar
1786,1785,1784Extract resolutie genoomen in raade van Cochim op 4 Februarij 1786 betrekkelijk de uitstaande schulden bij de boeken van 1784/1785 [document telt 5 bladzijden].Malabar
1786,1785Naamrol der perzoonen die zedert 1 April 1785 tot 15 Maart 1786 van Cochim en Aikotte gedeserteert zijn.Malabar
1786,1785Notitie van de te Cochim ingekogte koopmanschappen, provisien, materialen, et cetera in 't boekjaar 1785/1786.Malabar
1786,1785Rendement van de verhandelde negotiegoederen te Cochim in 't boekjaar 1785/1786.Malabar
1786,1785Reeckening courant van de verkogte poederzuiker te Cochim in 't boekjaar 1785/1786.Malabar
1786Reekening courant van den koning van Cochim in dato ultimo Augustus 1786.Malabar
1786Relaas, gegeven door den te Cochim met stilstand van gagie tot de vrije vaart overgegaanen boekhouder in dienst der E. compagnie Dirk Wolff, gedateerd Malacca in 't casteel den 30 November 1786.Malakka
1785,1784Notitie van de te Cochim ingekogte koopmanschappen, provisien, materialen et cetera in 't boekjaar 1784/1785.Malabar
1785,1784Rendement van de verhandelde negotiegoederen tot Cochim in 't boekjaar 1784/1785 [document telt 6 folio's].Malabar
1785,1784Reeckening courant van de verkogte poeder zuiker te Cochim in 't boekjaar 1784/1785.Malabar
1785,1701Extract resolutie genoomen in raden van Malabaar te Cochim in dato 3 Maij 1701.Malabar
vorige
12...32
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in