Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
170132 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170132 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1983,1783Copia aparte brief van den heere gouverneur en directeur van Java's_Noord_Oostkust, aan hunne hoog edelheeden te Batavia, de dato 14 April 1783 (ontvangen anno 1783).Java's (Noord-) Oostkust
1863Register der Malabaersse papieren.Malabar
1862Originele missive van den resident Willem Sabelaer en den raet tot Palimbangh aen haer Eds. tot Batavia in dato 8 Januarij 1862.Palembang
1799,1790,1789Copij secreete brieven van den gouverneur en raad te Mallabaar aan den gouverneur Willem Jacob van de Graaff en raad van Ceilon zedert 28 December 1789 tot 22 Augustus 1790.Ceylon
1798,1788Notitie van zodanige vaartuijgen als er sedert September 1788 tot ulimo Augustus 1798 van Malakka, Batavia en Java alhier zijn aangekomen met aanwijzing van derzelver lading.Palembang
1798,1665Copie resolutie waarbij het oppergesach over de Bengaalse directie den oppercoopman Arnoldt van Wachtendonk provisioneel wert opgedragen dato 11 Junij 1665 [identiek aan fl. 1798].Bengalen
1797,1796,1665Copia translaat firman van den coninck Orangseep in dato 25 Maert 1665 mitsgaders dito translaat missive van den Viceroij Chia Estachan, dato 9 Julij 1665, beijde aan haar Eds. op Batavia geschreven met noch copia translaat missive aan den directeur Rogier van Heijningen gedateerd 30 Julij 1665 [identiek aan fls. 1796-1797].Bengalen
1797,1787Copij berigt van de Gaalse commandeur Huisken van 26 December 1787 houdende eenige bedenkingen wegens de caneelculture.Batavia
1797Opstel ofte regulement hoedanigh d'inkomsten van 't lantschap Pongassang onder desselfs regenten voortaan verdeelt zullen moeten wwerden.Sumatra's Westkust
1796,1769,1768Copia secrete resolutien aan den 11 Julij tot den 19 November 1768 (ontvangen den 10 April 1796 per de sloep Om en Bij).Malakka
1796,1769Copia secreete missive van den heer gouverneur Schippers en secunde Kretmar aan haar hoog Edelheden gedateerd 16 Maart 1769 (ontvangen den 10 April 1796 per de sloep Om en Bij).Malakka
1796,1769Copia relaas door den Malaks inwoonder Intje Oesseen gegeven (ontvangen den 10 April 1796 per de sloep Om en Bij).Malakka
1794,1793,1792Calculative opgaefe der contanten die benoodigd zal weezen in 't gouvernement Ternaten voor den jaare anno 1793-1794 (ontvangen anno 1792).Ternate
1794,1793,1792Eerbiedigen eijsch van benoodigtheeden tot kleeding der militairen en dispens waaren voor het jaar 1793-1794 voor het gouvernement Ternaten gedateerd ultimo Julij 1792 (ontvangen anno 1792).Ternate
1794,1793,1792Eerbiedigen eijsch van benoodigtheeden tot kleeding der militairen en dispens wharen voor het jaar 1793/1794 voor het gouvernement Ternaten, gedateerd ultimo Julij 1792.Ternate
1794,1793,1792Calculative opgaave der contanten die benoodigt zijn in 't gouvernement Ternaten voor den jaare anno 1793/1794, gedateerd ultimo Augustus 1792.Ternate
1794,1687Beright van de cooplieden Paets en De Keijser ten versoecke van de fiscael Zeeman opgestelt wegens seeckere 31794 cattijs peper in de fluijt Montfoort te kort gescheept.Batavia
1794,1664Copia testament van den vrijcoopman Jean Lescot van Orleans dato 4 September 1664 [identiek aan fl. 1794].Bengalen
1794Register der papieren.Coromandel
1794Copij missive van den gezaghebber en raad aan de kamer Delft in dato 28 Junij 1794.Coromandel
1794Register der papieren.Coromandel
1794Copie missive van den gezaghebber en raad aan de kamer Hoorn in dato 28 Junij 1794.Coromandel
1793,1792,1791,1790Lijst van de schepen welke in 1790, 1791 en 1792 verongelucktt en ter sloop verkogt zijn, gedateert Batavia, in 't casteel den 31 Januarij 1793.Batavia
1793,1792,1791Twee copie berichten van den gecommitteerdens Maas en Cramsen aan gouverneur generaal en raad in dato 23 Januarij 1793 en 10 Januarij 1793 wegens de van Palembang in anno 1791 en 1792 aangebragte tin en peper.Batavia
1793,1792,1791Twee naamrollen van de militairen van het Wurtembergs regiment welke overleden zijn zedert primo Julij 1791 tot ultimo September 1792 annex twee naamrollen van die welke onder ultimo Maart 1793 op de Schans Meester Cornelis gecampeert geleegen hebben.Batavia
1793,1792,1791Eerbiedige eijsch van benodigtheeden tot kleeding der militairen en dispenswhaaren voor het jaar 1792/1793 voor het gouvernement Ternaten, in dato ultimo Julij 1791.Ternate
1793,1792Generaele staat der cassa tot Banda, en hoe veel van heeden af tot ultimo Februarij 1793 zal benodigt zijn (ontfangen anno 1792).Banda
1793,1792Copie berigt van den commandeur Andriessen aan de gouverneur generaal en raden in dato 28 Februarij 1793 omtrend de verzwakking van zeemagt annex korte sterktens van de scheepen Regt Door Zee en Sint Laurens en copie rapport van het schip Java in dato 10 December 1792.Batavia
1793,1792Ruwe calculatie der benodigde contanten voor Indië voor anno 1793.Batavia
1793,1792Calculative bereekening van contanten voor anno 1792/1793, gedateerd Kolombo, den 30 Januari 1792.Ceylon
1793,1792Lijst der retourschepen van 't jaar 1792 en voorjaar 1793.Batavia
1793,1792Register der papieren, van de buijtencomptoiren ontfangen zeedert de laatste opzending in de maand October 1792 zoo als dezelve naar Nederland versonden worden per de paketboot Maria Louisa over Delft voor Zeeland en de paketboot de Kraaij voor Amsterdam, gedateerd Batavia in 't casteel den 15 April 1793.Batavia
1793,1792Korte samentrekking der na Nederland overgemaakte zoldij reekeningen van diverse dienaeren, zedert den 8 Maij 1792 tot medio Januarij 1792.Batavia
1793,1792Lijst van equipagiegoederen en andere Europese noodwendigheden die met qualificatie van de hooge regering in 1792 voor de E. compagnie zijn ingekogt, gedateert Batavia den 2 Januarij 1793.Batavia
1793,1792Drie lijsten van scheepen van vreemde natien die ter rheede Batavia geankert zijn geweest, zedert primo October 1792 tot ultimo Junij 1793.Batavia
1793,1792Copie missives van den gouverneur en raad aan generael en raden tot Batavia in datis 31 December 1792, 11 en 22 Januarij 1793.Ceylon
1793,1792Generaal rendement der verpachte domainen van het gouvernement in het boekjaar 1792/1793.Ceylon
1793,1792Copie bericht van gecommitteerdens nopens de leverantie van kanneel voor de kleinen oogst van 1792 de dato 16, 17, 21 en 24 Januarij 1793.Ceylon
1793,1792Banda's resolutien beginnende met den 6 September 1792 en eindigende den 13 April 1793 [met bijbehorend, voorafgaand en ongefolieerd register].Banda
1793,1792Banda's bijlagen gehorende bij de resolutien beginnende met den 6 September 1792 en eindigende den 13 April 1793 [met bijbehorend, voorafgaand en ongefolieerd register].Banda
1793,1792Alfabetische register der marginalen op de gemeene brieven uit Bantam sedert primo October tot ultimo December 1792 (ontfangen anno 1793).Bantam
1793,1792Apart brief door den heer Hendrick Beijnon, commandeur te Bantam, aan hunne hoog Eds. gedateert den ultimo December 1792 (ontfangen anno 1793).Bantam
1793,1792Register der marginale op de resolutie en rondvragen genomen in raden van politie ten commandemente Bantam zedert primo October tot ultimo December 1792 (ontfangen anno 1793).Bantam
1793,1792Copia dagregister ten commandemente Bantam binnen de Fortresse Speelwijk sedert primo October tot ultimo December 1792 (ontfangen anno 1793).Bantam
1793,1792Notitie der aankomende en afgaande vaarthuijge van en naar de Oost zedert primo October tot ultimo December 1792, ten comptoir Bantam (ontfangen anno 1793).Bantam
1793,1792Specifique lijst van zodanige zwarte en witte peper ten comptoir Bantam als er onder ultimo December 1792 per restant verbleeven, et cetera (ontfangen anno 1793).Bantam
1793,1791,1790,1789Notitie der generaale lasten en ongelden in het boekjaar 1790/1791 vergeleeken tegen die van 1789/1790 gedateert 28 Januarij 1793.Ceylon
1793,1791,1790,1789Generaale aanwijzing van de lasten en inkomsten van het Ceilonsche gouvernement in het boekjaar 1790/1791 vergeleeken tegen die van 1789/1790 gedateert 28 Januarij 1793.Ceylon
1793,1791Extract uit de resolutie van gouverneur generael Willem Arnold Alting en raden in dato 25 November 1791 wegens de benodigde contanten voor Indië voor anno 1793.Batavia
1793,1787,1665Copia rapport vant verrichten van den Ed. directeur Rogier van Heijningen ten comptoire Cassimabasaar dato 26 Maert 1665 [identiek aan fls. 1787-1793].Bengalen
vorige
12...3403
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in